Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

streic

streic

'Roedd mwyafrif y llawfeddygon ar streic ac ni wnaed mwy na thraean o'r nifer arferol o driniaethau llawfeddygol.

Ond i ddod yn ol at Streic y Glowyr.

Y postmyn yn mynd ar streic.

Os bygythir streic betrol, dyna'r cerbydau'n tyrru i'r modurdai nes sugno'r pympiau'n hesbion.

Wedyn pwdodd Constantine a mynd ar streic a gwrthod gwneud ei waith fel cofrestrydd yr esgobaeth.

Faint well oeddynt o godi helynt a dyfod allan ar streic, onid oedd nerth Undeb tu cefn iddynt?

Gyda golwg ar y tair stori a leolir ym Morgannwg, straeon am gyfnod y Streic Fawr yng nghanol y dauddegau ydynt; ac yn un ohonynt, sef yn 'Gorymdaith,' teflir cip yn ôl ar y cyfnod yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan ddaethai hen dadcu a hen famgu Bronwen i'r cymoedd am y tro cyntaf, 'wedi teithio mewn cert o Sir Gaerfyrddin.' Un o ferched Arfon oedd Kate Roberts wrth gwrs - ni chaiff neb anghofio mai yno y'i maged: Arfon (fel y gwelsom) oedd y magned a'i tynnai hyd yn oed ar ei gwely angau - a chan mor gysa/ ct a thriw y portreada hi fywyd y werin-bobl a drigai yno, ei llenyddiaeth hi yw'r nesaf peth at hanes cymdeithasol bro'r chwareli a luniwyd erioed.

100,000 o lowyr Cymru yn mynd ar streic am 20 diwrnod i gadw'r gwahaniaeth cyflog rhwng gweithwyr crefft a'r di-grefft.

Penderfynodd fy nghawod fynd ar streic y bore ma.

Erbyn Tachwedd 'roedd y Bwrdd Glo yn honni fod 55 o'r 174 o byllau yn gweithio, a phenderfynodd glowyr Gogledd Cymru ddod â'r streic i ben.

Soniai am streic setiwrs yng Ngogledd yr Unol Daleithiau, a phob setiwr yn y De'n cyfrannu tair doler yr wythnos at eu cadw allan.

Blwyddyn streic y glowyr.

Saethwyd dau yn y terfysgoedd yn Lerpwl a bu gweithwyr rheilffordd yn bygwth galw streic cenedlaethol.

Parodd streic y gyrwyr loriau i silffoedd a chistiau'r siopau mawr gael eu gwagio'n noethlwm hyd at y fframau.

Ym 1984, aeth y gl÷wyr ar streic -- nid am gyflogau gwell, ond i gadw gwaith ar gyfer dyfodol eu cymunedau.

Ta waeth, 'roedd yn amlwg erbyn hyn bod y Pwyllgor Streic yn cael gafael ar y sefyllfa.

'Roedd y glowyr yn ceisio atal 'cynffonwyr' rhag torri'r streic; ymoso~odd-yr heddlu yn wyllt ar y picedwyr, gan bwnio un ohonynt yn gelain.

Yr oedd y streic wedi ymledu dros ryw draean o holl faes glofaol Deheudir Cymru, ac yr oedd teuluoedd y streicwyr yn mynd i ddyled er mwyn cael angenrheidiau bywyd, a'u hiechyd yn dioddef yn arw o ganlyniad i ddiffyg ymborth.

Ym mis Tachwedd gollyngwyd bloc o goncrid o bont ar ben tacsi a gludai'r rhai a oedd yn torri'r streic i'w gwaith, a lladdwyd y gyrrwr.

Mae'r awdl hon yn mynd â ni yn ôl i gychwyn y ganrif wrth i Ieuan Wyn ystyried eto y dioddefaint a fu yn Nyffryn Ogwen yn ystod Streic y Penrhyn.

Pan alwodd Arthur Scargill am streic, dim ond 10 o'r 28 o lofeydd yn Ne Cymru a bleidleisiodd o blaid streicio, ond i ddilyn y mwyafrif yn wlad penderfynwyd cau'r holl weithiau.

Terfysg yn Rhydaman yn ystod streic gweithwyr glo-brig.

Gweithwyr y rheilffordd a gweithwyr sifil yn mynd ar streic.

Ar yr un llaw, clywir dadlau bod hunanoldeb ar gerdded trwy'r tir, a bod achos ambell streic yn anystyriol o bitw.

Yn Llundain, 800 o gyrff heb eu claddu oherwydd streic gan ymgymerwyr angladdau.

Y glowyr yn rhoi'r gorau i'w streic a chael 35% o godiad cyflog.

Streic gweithwyr Cwmni Rheilffordd Cwm Taf.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Chwech yn marw wedi ymosodiadau treisgar yn ystod streic y glowyr yn Llanelli.

Pe bai'r cwmniau'n gwrthod, yna ni fyddai dewis gan yr undebau ond i 'ymateb i'r cais am streic gyffredinol ar y rheilffyrdd'.

Fo oedd un o arweinwyr y dynion yn y streic ddwytha', ond fe gollodd 'i waith yn y chwaral yn fuan wedyn .

Mae fy nhad ar streic ac ychydig iawn o arian sy'n dwad i'r tŷ rwan.

Er bod y Czar wedi ffurfio Duma mae'r aniddigrwydd yn parhau yn Rwsia gyda 1,500,000 ar streic, dim cyfraith a threfn.

Cwrddodd undebwyr rêl ar unwaith i ffurfio Pwyllgor Streic ac i benderfynu ar dactegau.

Mae streic carfan rygbi Lloegr ar ben.

Un o'r pethau adeiladol a ddigwyddodd oedd yr effaith ar y merched a fu'n cefnogi'r streic.

Wrth ystyried hyn oll, ni fyddai'r arweinwyr ddim yn gohirio'r streic.

I Agra ymhen tair awr, a chael fy nal gan ddyn tacsi sy'n cynnig gofalu amdanaf trwy'r dydd, am bris rhesymol, rhaid cyfaddef, am fod y bobl sy'n arfer rhedeg bysiau i'r Taj wedi mynd ar streic.

Faint o werin Cymru sydd erbyn heddiw, wedi naw mis o streic gan yr 'arwyr' hyn yn eu gweld fel 'Arwyr glew erwau'r glo'?

Blwyddyn o anghydfod diwydiannol gyda 200,000 ar streic, a'r Heddlu, hyd yn oed, yn mynd ar streic, a'r faner goch yn hedfan yn Glasgow.

Gweithwyr fferi ar streic.

Roedd y gyfres 17 rhan yn edrych yn ôl ar y 1,000 o flynyddoedd diwethaf yng Nghymru a arweiniai at 1985 pan gynrychiolodd diwedd streic y glowyr guriadau olaf calon ddiwydiannol y wlad.

Yn yr un flwyddyn aeth rhai o weithwyr Cwmni Rheilffordd Cwm Taf ar streic.

Streic.

81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Diweithdra yn codi'n uwch na miliwn Y Llywodraeth yn troi'r wythnos waith yn dri diwrnod oherwydd streic y glowyr.

Pob pwll ar gau oherwydd streic y glowyr.

Nid oes gennyf ychwaith ddim ond dirmyg at y sawl sydd y ntorri Streic, oherwydd ar eu llwfrdra y mae'r Llywodraeth hon yn dibynnu ac nid ar synnwyr cyffredin a chyfiawnder.

Arwydd o'r deffroad newydd oedd Streic Chwarel y Penrhyn ym Methesda ar droad y ganrif, anghydfod a oedd yn seiliedig ar ddymuniad y chwarelwyr i gael undeb effeithiol i amddiffyn eu hawliau, a gwrthwynebiad Ail Farwn y Penrhyn i'r dyhead hwnnw.

Winston Churchill oedd cocyn hitio pawb wedi i streic y Cambrian ddarfod: 'Oedodd yn rhy hir cyn danfon y milwyr i fewn', meddai perchnogion y pyllau glo; 'buasai'n well iddo ddefnyddio'r fyddin ar bob adeg, yn hytrach na'r heddlu', honnodd ASau Torlaidd a Rhyddfrydwyr asgell-dde.

Trefnwyd cyfarfod ar frys rhwng yr ynadon, Capten Burrows, cynrychiolwyr y Pwyllgor Streic, a swyddogion Cwmni'r Great Western.

Glowyr De Cymru yn mynd ar streic i ennill rhagor o gyflog.

Streic y glowyr yn cychwyn, y streic genedlaethol gyntaf i'w chynnal gan y glowyr ers 1962.

Mae chwaraewyr rygbi Lloegr wedi mynd ar streic oherwydd frae ynglyn â thal a chytundebau.

Mae'n wir fod brenin a brenhines newydd ar orsedd Lloegr, Sior y Pumed a'r Frenhines Mari, ac Amundsen o fewn ychydig dros fis i gyrraedd Pegwn y Deau; ond yr oedd Streic y Plocyn wedi gwneud bywyd yn anodd i'r glowyr a'u teuluoedd, y streic a geisiau sefydlu hawl y glowr i fynd a phlocynnau pren diangen adref o'r pyllau glo, y plocynnau pren a hwylusai'r dasg o gynnau tan yng ngrat y gegin.

Ond parhawyd y streic gan undebau eraill a fynnai Gytundeb i Bawb', sef cydnabyddiaeth i bob undeb.

A chyda'r tywydd mawr a'r streic yn taro ar unwaith, wele'r ganolfan wydrog, oerllyd yn cau.

O flaen y trên roedd Pont yr Undeb, lle y rhuthrodd aelodau o'r pwyllgor Streic o Ysgol y Gweithfeydd Copr wedi iddynt glywed am yr helynt.

Y Streic Gyffredinol yn parhau o Fai 3 hyd at Fai 12, ond y glowyr yn dal ar streic hyd Dachwedd.

Cyfarfu'r Pwyllgor Streic hefyd, yn Ysgol y Gweithfeydd Copr, i drafod yr argyfwng a'u hwynebai hwythau, gan nad oedd mwyafrif o'r picedwyr yn cydnabod awdurdod y Pwyllgor bellach.

Cadeirydd pwyllgor streic y gweithwyr cludiant oedd Mann, syndicalydd enwocaf Prvdain.

Serch hynny, roedd y diwydiant yn dal yn bwysig yng Nghymru tan y 1980au, fel y gwelwyd adeg streiciau'r glowyr yn 1973 ac 1974 ac yn fwy fyth yn adeg streic 1984-85.

Cyn diwedd streic y Cambrian, penderfynasai Undeb y Morwyr ymwrthod â gwaith o fis Gorffennaf ymlaen, nes bod perchnogion y llongau yn cydnabod yr undeb ac yn talu cyflogau mwy rhesymol.

Arf nerthol iawn yw streic.

Streic y Penrhyn yn dod i ben.

Cynhaliwyd cyfarfod rhyngddo ef, Capten Burrows, Thomas Jones, Frank Nevill, y Prif Gwnstabl a chynrychiolwyr y Pwyllgor Streic, yn Ysgol y Gweithfeydd Copr.

Ac i fod yn hollol onest, faint ohonom ni'r 'werin' gyfoorddus, hunan gyfiawn sydd a'r syniad lleiaf o achosion y streic andwyol hon?

Rhybuddiwyd P:wy~ot Streic Caertydd gari we/ ithwyr Cwmni Rheilffordd y Great Western am gynllun i fewnforio cynffonwyr ar y rheilffordd er mwyn torri'r streic.

Wedi ymdrech a barhaodd am flwyddyn, a chreu chwerwder mawr, daeth streic y glowyr i ben ym mis Mawrth.

Parhaodd y streic am dair blynedd chwerw a rhwystredig.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Fu nhad na neb yn y ffor' yma yn brin o goed tân ar ôl y streic yn y pyllau glo dair blynedd yn ôl.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Cychwyn streic Chwarel y Penrhyn, Bethesda.

Yn wyneb dioddefaint rhai o'r teithwyr a oedd mewn cerbydau trên o hyd, cytunodd y Pwyllgor Streic i annerch y dyrfa.

Prinder bara wedi i bobyddion fynd ar streic.

Chwech yn marw wedi ymosodiadau treisgar yn ystod streic y glowyr yn Llanelli.

Dyry streic iddo lwyfan i bledio am gyfiawnder a gwell amodau byw.

Cychwynnodd y streic ym mis Mawrth.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Streic y Penrhyn yn dod i ben.

Rhai dyddiau ynghynt, adroddodd y Press Association fod y llinellau ffôn i gyd wedi'u rhwystro gan delegramau yn galw milwyr yn ôl i'W dyletswyddau oblegid y streic.

Cyfyngodd ar hawl yr undebau i fynd ar streic, collodd miloedd o weithwyr sifil eu swyddi wrth i fiwrocratiaeth gael ei chwtogi, a chafodd pob gwrthwynebiad i'r chwyldro newydd ei ateb gan fygythiad y rhoddid awdurdod llwyr yn nwylo Menem pe bai angen.

Daeth y streic i ben yn Ebrill.

Clywsom am stgreic deintyddion, docwyr, meddygon, dynion tan, gwyr ambiwlans, trydanwyr, dynion lludw, glowyr, plismyn, athrawon, pobl y wasg, gweinyddwyr amlosgfa, prin fod un swydd a phroffesion na bu defnyddio ganddi ar erfyn streic.