Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

symudiadau

symudiadau

Hynny yw, y wynebau sy'n gwasgu at ei gilydd wrth reoli bwrw dwr allan yn ystod y symudiadau nofio.

Astudiwch eu symudiadau ar y llawr.

Wrth i John Griffith gerdded ar hyd yr harbwr yn Efrog Newydd, fe fyddai wedi gweld rhai o'r bobl dduon a oedd newydd gael eu rhyddid rhag caethwasiaeth ac fe fyddai wedi clywed peth o'r siarad am y symudiadau cyfreithiol i roi hawliau iddyn nhw.

Ond roedd Cymrun gorffen eu symudiadau yn ddychrynllyd ac mewn gwirionedd roedd bron bob agwedd ou chwaraen ddiffygiol.

Mae'r adenydd rheiddiol a'r cysylltiadau nexin yn troi'r llithro hwn yn symudiadau plygu ar ran y siliwm wrth iddo gyflawni'r gylchred o drawiad effaith a thrawiad adfer.

Dywedid ei fod yn cynllwynio'r olyniaeth yn ei fab Dafydd, ond pan fo symudiadau'r amseroedd ac uchelgais dynion fel olwynion yn troi, ni all neb warantu'r un ufudd-dod yn ei farwolaeth.

Symudiadau dau bensaer, dau gynllunydd.

Fel yng ngweddill Ewrop, roedd teimlad cenedlaethol wedi sgubo trwy'r wlad ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan ddechreuodd adfywiad llenyddol a chelfyddydol galedu yn symudiadau gwleidyddol.

Mae'r cyfan yn cyfuno i roi patrwm rhesymol, enfawr, sy'n cwmpasu symudiadau gwrthrychau yn y ddaear a'r nef.

Trwy ailadrodd y symudiadau o Lyn ddwy genhedlaeth yn ddiweddarach ym mherson Jane, mae Kate Roberts wedi creu argraff o newid parhaol, o gymdeithas ddiwydiannol newydd yn cael ei ffurfio trwy symudiadau pobl.

Mae'r carbohydradau ynddynt yn symbylu cynhyrchu ensymau treulio; y selwlos yn hybu symudiadau cyhyrau'r cylla; a'r alcalinedd yn cynorthwyo gwaredu deunydd gwastraff.

Awgrymodd Glyn Jones iddo droi i'r Saesneg fel adwaith yn erbyn crefydd; mae'n bosib bod y newid iaith hefyd yn ymgais i'w uniaethu ei hun a'r hyn a ystyriai ef yn symudiadau mawr y meddwl dynol, i ennill troedle ar lethrau niwlog arucheledd:

Ond tueddai barn fonistig am y cyfanfyd amgyffred datblygiad mewn symudiadau cylchynol.

Ymddengys y gellid dehongli symudiadau llyswennod a drigai yn nr y ffynnon er mwyn proffwydo ynglŷn â materion serch.

Iawn, mae'n hollol amlwg ers tro byd bod Dafydd l wedi hen flino ar 'frwydr yr iaith'. Brwydrau pobl eraill ar draws y byd dros ryddid a chyfiawnder -- dim problem; rhaid yn wir iddo ddangos cefnogaeth (darllener ei genadaethau eangfrydig a thrawswladol yn ei golofn wythnosol yn yr Herald Gymraeg). Ond, jyst am fod Dafydd l wedi penderfynu ei fod am optio allan o'r broses drafferthus honno o greu trefn newydd yng Nghymru a 'hyrwyddo' chwyldro yn hytrach na bocsys te dwyieithog, yna does bosib bod disgwyl i'r gweddill ohonom lyncu gweledigaethau ffantasïol a thra cyfnewidiol y cyn-gefnogwr streiciau dros hawliau gweithwyr a chym-unedau a symudiadau ymgyrchol/protestgar cyffelyb.

Dywedodd ei fod yn rhyfeddu fod amddiffyn timaur undeb wedi cryfhaun sylweddol ond nododd ei syndod i hyn ddigwydd ar draul symudiadau ymosodol.

Mae symudiadau dwr ar gramen y ddaear ac ynddo yn cymysgu mwynau gyda'i gilydd yn y ddaear.

Ond yn y bennod yma ein pwrpas yw ymdrin â'r 'agwedd' gyntaf o'r gêm - sef y symudiadau agoriadol.

Bu'n cadw llygad ar symudiadau Ali a gwelodd ef yn dod adref am chwarter wedi un-ar-ddeg yn ei fen a mynd i'r tŷ ar ei ben ei hun.

Nid am mai'r "ddeddf" sy'n rheoli'r symudiadau, ond am ei bod yn ddisgrifiad cynhwysfawr o'r hyn sy'n digwydd.

Yr ydych erbyn hyn, gobeithio, wedi dod yn gyfarwydd â'r ffordd y mae'r darnau'n symud, ac â'r ffordd o gofnodi ar bapur yr holl symudiadau mewn gêm.

Roedd on gwybod ller oedd y chwaraewyr o'i gwmpas, roedd on gweld y symudiadau yn dod o ganol y cae yn sydyn iawn.

Dyma'r sefyllfa ar ôl y symudiadau a nodwyd.

Gwelsoch sut y mae symudiadau gwan yn yr 'Agoriad' yn arwain i ddiwedd sydyn ar y gêm.

yn symud ymlaen o enciliad i ymchwydd mewn cyfres o symudiadau tonnog.

Dyma'r tro cyntaf iddo fo fod yn nh gwerinwr go iawn, t rhes lle gaech chi glywed symudiadau pobol drws nesa.

waith yn yr hanner dwsin cyntaf o symudiadau'r Agoriad - y tebygrwydd yw eich bod wedi cymryd cam gwag.

Ei huchelgais oedd cynnwys popeth y tu mewn i rwydwaith achos ac effaith a deddfau haearnaidd symudiadau mecanyddol.

Ond wedi dweud hynny fe all y Cymry baratoi a gweithio ar eu symudiadau a phatrymau chwarae.

Ac ar ben hynny y mae ganddo ddisgrifiadau dadleniadol o'r prif ddigwyddiadau a symudiadau.

Y mae hefyd yn troelli o un ochr i'r llall ar draws y gorlifdir, yn symudiadau mawr troellog a elwir yn ystumiau.

Ni bu strategaeth amser hir na gwerthfawrogiad fod lefelau disgyblion yn codi ac yn disgyn yn gyson mewn pentrefi bach o ganlyniad i symudiadau ychydig o deuluoedd.

Y bwriad yw cysylltu'r iaith â gwahanol brofiadau a bydd gweithgareddau perthnasol yn cael eu cynnwys yn y fwydlen iaith - megis gwaith llaw amrywiol, chwaraeon, symudiadau,g waith dramatig, ayb.