Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

symudodd

symudodd

Yn 1988 symudodd hi a'i merch, Kirstie, i fyw ar stad y cyngor yn Maes y Deri, a daeth Mrs Mac yn rhan o chwedloniaeth Cwmderi.

Pan fu farw William Owen symudodd y teulu i lawr i fyw i Bron Ffinan, Pentraeth.

penderfynodd roi'r gorau i'w waith yn y coleg, a symudodd i bowling green, warren county, kentucky, gan gynnal ei hyn trwy ddysgu cerddoriaeth i ddisgyblion preifat.

Wedi ymddeol symudodd i fyw i Fulmar Rd, Porthcawl at ei chwaer Mrs Nell Petty a Mrs Margaret Hughes.

Symudodd JE o Lundain i Gaernarfon, ac mewn ystafell tu cefn i Westy Pendref lle lletyai bu Swyddfa'r Blaid nes y symudodd yn ddiweddarach i ystafelloedd ehangach yn Heol y Castell.

Symudodd ymlaen gan ofalu cadw i'r un cyflymdra â'r dorf, er ei fod o'n teimlo fel rhedeg a rhedeg er mwyn cyrraedd ei gartre a'i daid a'r llyfrau.

Fel arfer, pan gyrhaeddodd fan arbennig symudodd ei droed dde i wasgu'r brêc er mwyn arafu'r lori fawr.

Doedd tad Carol ddim yn hapus gyda'r berthynas o gwbl felly symudodd Carol i fyw at Dic a dyweddïodd y ddau.

Pan oedd yn bymtheg oed symudodd y teulu i fyw i Borthmadog.

Symudodd gweithwyr eraill, megis gyrwyr tram a choedwyr yn y diwydiant glo, i gefnogi'r docwyr a'r morwyr.

Symudodd thomas Williams a'i deulu yn o ar ddechrau'r ganrif hon.

Symudodd y plant i'r dosbarth newydd ym mis Ionawr.

Symudodd Mathew gam yn nes er mwyn clywed y neges.

Symudodd i Aberystwyth, yn teimlo ei fod angen newid, a thrwy weithio ar brosiect cymunedol ac aml-gyfrwng ym mhentref Cribyn, croesodd y bont rhwng byd celfyddyd gain a'r theatr, gan weithio am dair blynedd wedyn gyda Chwmni Cyfri Tri.

Gwerthwyd y garej a symudodd Wil Sam a'i wraig a'i ferch fach i fwthyn yn Rhoslan.

Tuag wyth o'r gloch y nos, fodd bynnag, symudodd yr awdurdodau'n benderfynol i ddymchwel teyrnasiad y picedwyr.

Cerddodd yn araf ar draws y llawr tuag atom a symudodd y ferch oddiwrthyf gyda phlwc sydyn.

Symudodd o'r ffenest a chicio yn erbyn rhywbeth ar y llawr.

Wedi hynny symudodd i fyw ar ei dyddyn ei hun - Penrhewl.

Yn 1993 y symudodd Stacey i Gwmderi gyda gweddill ei theulu.

Daethom ni fel teulu yn aelodau ar yr union amser y symudodd J.

Er hynny, penderfynodd Emma ei bod am barhau â'u perthynas a symudodd i fyw ato.

Symudodd yn anniddig.

Mae gwaith fel hyn dipyn yn newydd i chi, ond yr ydw i wedi hen arfer â fo.' Wedi dweud hyn, symudodd Ernest i siarad â rhyw sbrigyn o fonheddwr, a dywedodd yn rhy isel i Harri allu ei glywed: `Mi wna i i'r d l ene dorri corn ei wddw neu gorn gwddw ei geffyl cyn canol dydd.' Canodd y corn, ac ymaith â'r cŵn, a'r marchogion yn eu dilyn.

Symudodd Martin ONeill oddi yno i Celtic yr wythnos ddiwethaf.

Safai'r bwtler o'i flaen a dywedodd: "Dyma Mr Marlowe, Cadfridog." Ni symudodd yr hen ŵr, na siarad nac amneidio hyd yn oed.

Wel wrth gwrs da' chi'n gorfod cofio mai Sais Gymry oedd fy rhieni i ynte a phan symudodd fy nheulu o Gaerdydd, wel Morgannwg, i Gaergybi roedd fy nhad yn swyddog ar y llongau ac roedden ni yn ymdroi ymhlith y Saeson neu'r Sais Gymry ynte.

Ymunodd Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru a Mark Hutchings â'r cyfranwyr rheolaidd Peter Johnson, Siân Pari Huws a Mark Tulip ar Good Morning Wales, a symudodd Gail Foley o slot ben bore i'r sioe Good Evening Wales fin nos, gan ymuno â Patrick Hannan.

Wrth drafod ei ffawd canfyddir yn yr History adwaith Maredudd i chwilfrydedd ei garennydd pan symudodd i'r cwmwd anghysbell hwnnw.

Ni symudodd y ferch as wedi eiliad o edrych ym myw llygad ei gilydd, ailgychwynnodd y creadur ar ei daith a diflannu dros y twyn.

Symudodd oddi yma i Lundain, yna i'r Cei Newydd, ac wedi hynny i Bontyberem.

Ar adran honno yw'r llinyn syn rhedeg cysylltur coleg a sefydlwyd yn y cabanau ar y Waun ac a symudodd i adeiladau newydd yng Nghyncoed ddechraur chwe-degau.

Cyrhaeddodd Kath Cwmderi yn 1993 pan symudodd o Lanarthur i fyw ar Stad y Mynach.

Symudodd yn araf tuag at y cwpwrdd lle roedd y bocs pren.

Symudodd y daeargi ymhellach draw oddi wrthynt, gan droi i'r chwith ac i'r dde bob yn ail.

Dyna a amcanai ei wneuthur yn Cymru, a'r cylchgrawn hwn oedd penllanw pob ton - Stephen Hughes, Griffith Jones, Thomas Charles - a symudodd y werin yn nes at hafan gwybodaeth.

Yna, symudodd fel cysgod yn ôl tua'r ffenestr a syllu ar yr harbwr oddi tani.

Yr oedd llyfr fy mam yn wahanol, ac un rheswm oedd na symudodd erioed o'n tŷ ni.

Yn lle hynny ni thynnodd ei lygaid oddi arni ac ni symudodd o'i hymyl.

Wedi pedair blynedd yn yr ofalaeth symudodd i wasanaethu Eglwys Saesneg Moreton.

Symudodd Mr Rowlands o Bwllheli i West Kirby.

Yn sydyn symudodd ei drwyn ac agorodd ei lygaid yn araf.

Symudodd at y bwrdd gwisgo a dechrau cribo'i gwallt yn araf.

Haerodd tystion eraill, gan gynnwys newyddiadurwyr, na symudodd yr un trên yn ystod y diwrnod hwnnw.

Chwe mis oed oeddwn pan symudodd fy rhieni eu haelodaeth i'r Capel Mawr o Gapel Seion, Stryd Henllan.

Symudodd y persawr i'r ochr a chraffu y tu ôl iddo.

Ni symudodd yr Indiad, ond safai fel pe bai am rwystro Rowlands rhag mynd ymhellach.

Symudodd un o'r llenni trymion rhyw fodfedd o'r neilltu er mwyn cael gweld yr ymwelydd yn cerdded oddi yno a'i gynffon rhwng ei goesau.

Ymddengys iddo ddod i gyffiniau Llanelwy pan symudodd yr Esgob Morgan yno.

Does dim rhaid i ti ganu'r gloch ac aros i rywun agor y drws i ti.' Symudodd Dan Din yn ei ôl i bwyso yn erbyn y fainc yng nghefn y garej a daeth Bilo i sefyll o flaen Dei.

Cododd ar ei draed, ymesgusododd, a symudodd i gyfeiriad y drws.

Ni allai'r brecwast orffen yn ddigon cyflym, a'r funud y symudodd yr ymwelydd o'r bwrdd rhuthrodd fy mam i fyny i'w ystafell a gweld bod y lliain glân eto yn llinellau duon drosto.

Tua deg oed oeddwn i pan symudodd fy rhieni i fyw o Dywyn i fferm fechan yn y wlad, ac i gychwyn, doeddwn i ddim yn hoff o'm cartref newydd.

Caewyd yr eglwys yno, a symudodd HS i Lanfairfechan i Mona Terrace ac ymaelodi yng Nghaersalem.

Parhau wnaeth trafferthion carwriaethol Hywel wrth i'w gyn-gariad Rachel Price ddod i weithio i Gwmderi ond aeth pethau o ddrwg i waeth pan symudodd Nia Matthews i Ysgol y Mynach.

Pan symudodd Ifan Parry o Eil o Man i Benrhos, ty bychan ar ben lon Cerrigcamog, dyma John Rowlans yn cyfeirio at Ifan Parry fel 'Arglwydd y Penrhos'.Dyna Catrin Owan, Lon Las gwraig John Owan a wisgai gap pig gloyw bob amser, er mwyn i bawb wybod mai enjiniar oedd o ar y mor, ac nid llongwr.

Crynhôdd dafnau o chwys fel gwlith ar ei dalcen Symudodd yn sydyn yn ei gadair a rhoddodd hergwd i'r gath nes ei bod yn sgrialu ar hyd y llawr cerrig.

Symudodd Gethin oddi wrth ei ffrind.

Cafwyd gwledd urddasol a symudodd pawb allan heb anghofio'r calabash wrth gwrs.

Symudodd ymlaen i weld yr hyn oedd yn brawychu'r gelen.

Yn 1998 aeth Rhian i'r coleg i Gaerfyrddin a symudodd i fyw at Nia Matthews.

Pan adawodd Kath gartre yn 1994 oherwydd ymddygiad Mark arhosodd Stacey ar ôl a symudodd i fyw i Lys Helyg at Doreen.

Agorodd ei llygaid ond ni symudodd.

Symudodd pobl o lawer rhan o Gymru i fyw yn Nhrefeca ei hun neu yn y ffermydd oddi amgylch er mwyn mwynhau gweinidogaeth Harris.

Pan symudodd y milwyr i glirio pobl oddi ar y lein, trodd y dyrfa'n elyniaethus.

Heb air o ddiolch i'm brawd am fod mor graff, symudodd y gwrachod eu bysedd yn ôl i'r golofn ar ymyl y ddalen.

Symudodd Gethin ymlaen ychydig yn ofnus a chladdu ei ben yn saff dan gesail ei ffrind.

Symudodd Kirkley'n anghyfforddus yn ei sedd.

Symudodd cyflwynydd mwyaf amlwg Radio Cymru, Eifion Jones - Jonsi - i'r slot 8.20am ac fe gafodd Dafydd Du, y cyflwynydd ifanc dawnus, ei sioe ddyddiol gyntaf erioed.

Ond ni symudodd y capten o'i fan.

Gadawodd Carol a symudodd Lisa i fyw at Dic.

Er mawr siom i Dil aeth Sabrina yn ôl at Jac ac yn 1984 symudodd y teulu i Fryste.

Ochenediodd hithau, cyn rhoi ei llaw yn ysgafn ar ei thalcen i'w thawelu, ac ni symudodd nes iddi lithro'n eri hôl i gysgu'n esmwyth a dibryder.