Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

taith

taith

Taith bleserus, heb orfod dringo gormod na dychwelyd yr un ffordd, yw'r un i fyny Llwybr y Mwynwyr at Lyn Glaslyn ac yna i lawr Llwybr y Pyg.

Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar ôl taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.

Jones Roberts, yn athrawon arnom ar ein taith i fyny'r ysgol ac wrth eu traed hwy y dysgais am fywyd Crist, teithiau yr Apostol Paul a helyntion rhai o gewri'r Hen Destament.

Golyga hyn er bod erydu yn digwydd ar hyd taith yr afon gwaddodi sy'n digwydd wrth i'r afon ddynesu at y môr.

Clwstwr o ffrwythau mewn difri yw pob mwyaren, ffurf sydd wrth fodd y mân deloriaid sydd yn datgymalu'r swigod bach du fesul un tra'n cymryd seibiant ar eu taith mudol ym mis Medi.

Taith droellog iawn oedd hi a chredai llawer un a gyfrannodd at y drafodaeth ei fod yn ffyddlon i'r argyhoeddiadau Cristionogol.

Cafodd Y Llewod eu hail fuddugoliaeth o'u taith yn Awstralia, eto gyda sgôr uchel.

Credant ei fod yn bwysig i rywbeth bach fynd o'i le yn y cyfnod paratoi ar gyfer taith i'r gofod.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Y nod oedd recordio digon o ddeunydd yn ystod taith ffilmio tair wythnos yn y Swdan i'n galluogi i ddangos hanner dwsin o raglenni i'w defnyddio yn rheolaidd mewn dosbarthiadau, a phob un yn dangos rhyw agwedd arbennig ar ddatblygu.

Llyfr lluniau yw hwn yn y bon, yn dangos taith Pam a "Fi" o gwmpas y fferm.

Heno chwaraeir gêm gynta tîm datblygu Cymru ar eu taith yn Canada.

Gwnaeth daith dros y mor i Buenos Aires ac wedyn taith hir arall mewn tren i dref General Pico.

Mae Southerndown yn le da i ni ddechrau ar ein taith oherwydd fod y creigiau ger y traeth yn hawdd eu gweld mewn haenau amlwg.

Profir hyn yn aml pan fydd yr adar yn drysu'n lân os daw niwl trwchus ar eu taith.

I'r Cymry wedi taith o dri mis, mae'n siwr ei bod yn olygfa ryfeddol.

Taith annifyr a gafodd o'r naill orsaf i'r llall.

Buom yn cerdded am tua milltir yn eu dilyn ar hyd y Broadway - yn gofyn ambell gwestiwn i un a'r llall, ac yn gweled y derbyniad cynnes a roddid iddynt gan y New Yorkiaid ar eu taith drwy eu dinas tua'u cartref.

Yn yr ail act cawn nifer o olygfeydd gwrthgyferbyniol, un o olygfa o'r eglwyswyr yn cynllwynio sut i gasglu camdystiolaeth ac yn gwledda gyda'r ysbi%wyr ar ddechrau'u taith; golygfa arall o Bentre'r Bobol lle mae arweinwyr Ymneilltuaeth yn ymgasglu i weld beth sydd yn digwydd, ac yma y cawn Lywelyn y Bardd yn ffroeni bradwriaeth, a'r Annibynnwr, Davies, yn cymharu'r hyn sydd yn digwydd â hen Frad y Cyllyll Hirion, ac yna ambell olygfa ddoniol lle mae'r ysbi%wyr yn holi plant yr Ysgol Sul ac yn eu baglu â'u cwestiynau, gan geisio tystiolaeth i'w gwneud yn ymddangosiadol dwp, ond lle mae'r plant yn tybio bod yr ysbi%wyr yn rhai twpach.

Taith Bregethu

Cyn hynny bydd Giggs yn gorfod colli taith ymarfer Cymru i La Manga yr wythnos nesaf.

Honnwyd eu bod yn sefyll ar ben tai a bryniau gyda'r nos, gan annog y Scuds ymlaen ar eu taith i Tel Aviv.

Pa sawl taith i ro llednentydd Bro Aled neu Gernyw mae wedi ei gwblhau?

Os na fedrwn ni heddiw hawlio'r un adnabyddiaeth gyfeillgar o gymeriadau'r Hen Destament, mae maniffesto taith Y Gohebydd yn crynhoi llawer o hanfodion crefft y gohebydd tramor.

Yn gymdeithasol, mae taith fel hon yn ddigon gwahanol i'r patrwm cymdeithasol arferol, gyda'r gwahoddwyr yn amal yn hawlio ein presenoldeb mewn cyfarfodydd, derbyniade ac achlysuron swyddogol.

Chwaraeodd Ieuan Evans mewn saith prawf ar dair taith i'r Llewod.

A bydd tîm rheolir daith hon yn galw am gynnal taith o statws ddatblygu neu o dan 21 o leiaf bob dwy flynedd.

Taith fer ydyw oddi yma i Berlin, cartref Schneider, o'i chymharu â'r pellter rhwng Abertawe a phrifddinas hen-newydd yr Almaen.

Protestwyr gwrth-apartheid yn protestio yn erbyn taith gan dôm rygbi De Affrica yn Abertawe a Twickenham.

Tybed nad ydyn ni, rai ohonon ni, yn edrych ar air Duw fel print mân nad yw'n berthnasol i'n taith ni trwy fywyd?

ar eu taith yno bu'n rhaid i henry richard ac elihu burritt alw ym mharis gan fod cyfarfod croeso wedi cael ei drefnu ar eu cyfer ac yno i'w derbyn roedd m.

Gan mai Ystorya Trystan yw'r unig destun naratif sydd gennym am Drystan ac Esyllt, a gan fod posibilrwydd fod yr englynion yn rhai hynafol, bu'n demtasiwn i rai chwilio ynddi am debygrwydd i'r chwedlau Ffrangeg, gan gasglu fod Golwg Hafddydd, er enghraifft, yn cyfateb i Brengain, morwyn Esyllt yn y traddodiad Ffrangeg (er gwaethaf yr enw gwahanol), a bod taith y cariadon i Goed Celydon yn cyfateb i hanes Tristan ac Iseut yn ffoi i Fforest Morrois.

Tawelwch sydd wedi bod ym Mhrydain ers i'r grwp ganslou taith Brydeinig llynedd, ac ers hynny, mae Cerys wedi wynebu beirniadaeth yn y wasg am ei sylwadau am gyffuriau, a chyhuddiadau o ymddygiad rhagrithiol - yn bloeddio canu am ba mor ddi-enaid yw bywyd Llundain, ond eton cael ei sbotion gadael y Met Bar bondigrybwyll gydag amrywiaeth o ser.

Mae carfan Y Llewod yn paratoi am eu hail gêm o'u taith yn Awstralia.

O drefnu taith yn ofalus ac amseru pethau'n berffaith, fe fyddai modd cael `gorau deufyd' - lluniau rhesi di-ddiwedd o feddau, o dorwyr beddau wrthi'n claddu'r meirw, o blant a'u rhieni'n gorweddian rhwng byw a marw, a'r lluniau cynta' o wynebau gwynion yn cyrraedd gyda'r lori%au i adfer gobaith.

O'i chymharu ag Agra, roedd stesion Delhi'n edrych yn lan pan gyrhaeddon ni'n ol heno, a'r YMCA., pan gyrhaeddais hwnnw ar ol taith wallgof trwy draffig ardal yr orsaf mewn rickshaw-peiriannol, yn ddigon croesawgar yr olwg - ymron yn aelwyd gynnes gyfarwydd.

Taith hir a blinderus - tair awr i gyrraedd i Caserta.

Chwaraeodd Gordon Brown 30 o weithiau i'r Alban ac aeth ar dair taith gyda'r Llewod yn y saith-degau.

Ro'n nhw, yn naturiol, yn edrych ar daith i Ganada fel gwylie pur; ond all taith rygbi ddim cael ei hystyried yn wylie.

Cytunai a Towson ynglyn a phwysigrwydd addysgu meistri llongau i ddefnyddio offer gwyddonol, megis y sextant a'r chronometer, i'w ddefnyddio offer gwyddonol, megis i'w galluogi i fordwyo ar hyd y Cylch Mawr, neu o leiaf i ddilyn y llwybr cyflymaf i gyrraedd pen eu taith.

Mae'r llinyn o chwe phentref yn medru cynnwys gwybodaeth unrhyw daith i ddosbarthu Delta - gellir ei alw'n 'DNA' sy'n cynnwys gwybodaeth enetig taith arbennig.

Cyfaill dall wrth f'ochr fel petai'n teimlo taith yn ymagor o'i flaen fesul milltir.

Rhaid, drwy gyffyrddiad y bysedd ar y lein, ddychmygu taith y plu ar y blaen llinyn, a thrwyddynt gyfieithu pob cyffyrddiad ac ystum o'u heiddo yn ddarlun o'r hyn sy'n digwydd yn y pwll.

Yn y cyfamser ewch draw i dudalen y gigs ar gyfer y manylion diweddaraf ynghylch taith Gwacamoli.

Eisteddodd ar foncyff a'u gwylio a'u procio ar eu taith.

"Taith mewn dau dacsi, dau fws, dwy awyren ac un picyp a barhaodd 35 awr ac yr oeddwn wedi cyrraedd y Gaiman," meddai Dafydd.

Dyna'r ymresymiad oedd tu ôl i'w benderfyniad ac, fel gwr dibriod, mae'n bosib nad oedd yn sylweddoli'r pwyse ychwanegol y bydde taith fel hon yn ei roi ar y gwragedd.

Mae hi'n mynd ymlaen nes cyrraedd De Affrica i gwblhau taith o rhyw bum mil o filltiroedd.

Newyddion, recordiau, manylion taith, a lluniau.

Wedyn ar ôl hedfan o Gran Canaria i Madrid a gorfod newid awyrennau ac ar ôl taith naw awr, cyrhaeddodd y chwaraewyr faes awyr Manceinion.

Yr hyn y gofynnwyd i mi ei wneud oedd llunio taith i'r de o Krako/ w i Zakopane ym mynyddoedd y Tatra, dewis cerddoriaeth addas a holi nifer o gyfansoddwyr blaenllaw a blaengar yr Academi Gerdd lle bu+m yn fyfyriwr, yn eu plith Penderecki, Stachowski, Buijarski, Nazar, Go/ recki a Meyer.

Rhoddwyd croeso calonogol i'r Cynulliad Cenedlaethol wrth i BBC Radio Cymru fynd ar daith am wythnos o Gaergybi i Fae Caerdydd yn Taith y Cynulliad, gan barhau ag athroniaeth y sianel o estyn allan i'w chynulleidfa.

Yr oedd yn rhaid iddo gychwyn taith o dair milltir at ei waith, a hynny ei hyn heddiw.

Taith fer oedd hon i fod, gyda'r bwriad syml o geisio cyfarfod rhai Cristnogion yn ninas Prâg.

"Mater i'r Bwrdd Taith, i'r Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu, i'r awdurdodau addysg lleol ac i bob ysgol unigol yw pwyso am gael digon o arian i hwyluso'r symud o ddulliau gweithio uniaith Saesneg i ddulliau gweithio dwyieithog ym mhob ysgol.

Dywedodd Huw Lewis, un o arweinwyr yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith, wrth baratoi am y daith gerdded gyda Chymdeithas yr Iaith Gymraeg: 'Yr ydym wedi troi ein taith gerdded o Gaerdydd i Lundain yn daith noddedig er mwyn i'n cefnogwyr gael cyfle i gefnogi Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ariannol.

Yr oedd ein ffordd trwy ganol gwlad neilltuol o dlws - yn fryniog, yn neilltuol y rhan gyntaf o'n taith - goediog; nid fforestydd ychwaith, ond llwyni mawrion yma a thraw fel a welir ar barciau boneddigion Prydain.

Mae hyn ychydig yn well na'r disgwyl ond ni ddewiswyd seren taith Y Llewod i Dde Affrica bedair blynedd yn ôl, Scott Gibbs, canolwr Cymru ag Abertawe.

Metha Lenz dderbyn hyn ac o ganlyniad mae'n mynd i deimlo'n fwyfwy ynysig ac yn y pen draw mae'n gadael Berlin am Yr Eidal, taith gyfarwydd i gymeriadau llenyddol yr Almaen pan mae gofyn am eli i'r galon.

Taith i Sorrento.

Taith Baner y Dathlu: Penderfynwyd y byddai'r is-bwyllgor gweithgareddau yn trefnu'r daith.

A llwyddiant drwy chware rygbi agored, cynhyrfus a chreadigol--dyma'r adladd a adawyd gan hyfforddiant athrylithgar pobol fel Ieuan Evans, Carwyn James a Norman Gale I orffen y flwyddyn arbennig hon, roedd y Clwb i gyflawni taith genhadol i Ganada, a dyna pryd, o bosib, y gwnaeth Carwyn un o gamgymeriade prin ei yrfa, pan fynnodd bod gwragedd y chwaraewyr i gael y cyfle i ddod ar y daith Ar y pryd, roedd iwfforia'r tymor dros bawb oedd yn gysylltiedig â'r Clwb, ac ...

Yn sydyn, wrth i ambell un ohonom sibrwd ei fod yn oedi am nad oedd taith adref ar un o awyrennau cwmni Aeroflot yn apelio rhyw lawer, byddai'r cyfan yn dod i ben, Mr Gorbachev a'i dîm yn diflannu gan adael cynulleidfa wedi llwyr ymlâdd.

Taith y Pererin - Hm!

Daeth taith hynod lwyddiannus Carfan Ddatblygu Cymru i ben yn Canada nos Sadwrn gyda buddugoliaeth ardderchog arall.

Lischana Fy nhad a'm difethodd gyntaf - gwneud imi gymryd yn ganiataol y buasai rhywun i ddisgwyl amdanaf ac i'm hebrwng adref ym mhen draw pob taith hir ar draws y mynyddoedd: o Oerddrws i Islaw'r dref, o Lanbedr yn Ardudwy i Lanelltyd, o Gerrigydrudion i'r Ganllwyd o Gapel Curig i Groesor.

mae'r Alban wedi cael gêm gyfartal 25 - 25 yn erbyn Nelson Bays ar eu taith yn Seland Newydd.

Bwriad eu taith oedd cyflawni astudiaeth ddaearyddol o ardal Abertawe a'r cylch, lle roeddent yn lletya.

Taith o 10,000 o filltiroedd a mwy mewn tridiau.

Y fi yn gorffen fy nhaith lle dechreuodd taith y Gwladfawyr.

'Roedd llifogydd wedi golchi'r hen ffordd yn rhigolau dyfnion, anwastad gan amharu ar geir y bechgyn ar eu taith i'w swyddi bob dydd.

Gweithredu bob wythnos am flwyddyn yn erbyn Quangos Addysg y Llywodraeth 1995 Taith o amgylch Cynghorau Sir newydd Cymru i bwyso arnynt i adeiladu Trefn Addysg Gymreig o'r gwaelod.

Taith bws wedyn dros y ffin i Awstria ac i bentref Kitzbuhel yn y Tyrol.

Fel yn yr hanes go iawn, methiant yn y diwedd yw taith y mab i Dde America, yn yr ystyr nad yw fawr nes at ddeall pam y gweithredodd ei dad fel y gwnaeth - nid yw hwnnw'n dangos unrhyw edifeirwch wedi'r holl flynyddoedd.

Taith, tan yr wythnos ddiwetha, yr oedd e'n edrych yn eitha sicr i fod arni.

mae'r Alban wedi cael cweir gan Northland Vikings yn gêm gyntaf eu taith yn Seland Newydd.

Y mae nod Taith y Pererin yn gymharol syml: gellir symud y prif gymeriad o gyflwr darluniadol i un meddyliol e.e.

'Mae yna lot o rygbi i'w chwarae cyn taith y Llewod, gan ddechrau i Lanelli yn erbyn Caerdydd.

Os am gael taith o amgylch yr Ynys ar y 'We, cliciwch yma.

Mae Carfan Datblygu Rygbi Cymru wedi cyrraedd adre ac yn ymlacio ar ôl taith lwyddiannus yn Canada.

Mae taith y cricedwr Dominic Cork yn Pakistan trosodd.

Roedd wedi edrych ymlaen ers wythnosau at y daith y byddai'n ei gwneud heddiw - taith a fyddai'n ei dwyn bob cam i'r ddinas fawr lle'r oedd yn mynd i dreulio wythnos gron gyfan yng nghwmni ei chyfnither, Llygoden Fach y Ddinas.

roedd hi wedi dod i mewn i'r wlad trwy borthladd bilbao chwe mis yn ôl, ar ôl taith o ddau ddiwrnod ar y môr.

Dywedodd Waldo fod arno awydd prynu un gan fod taith bell o'i flaen y noson honno.

Edrychodd ar y llyfrau ar y silff, "Taith y Pererin", Y Llyfr Gweddi Gyffredin, llyfr symiau ysgol elfennol a geiriadur Saesneg ceiniog.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd agweddau tebyg i'w gweld gyda gwaith dramatig llawer llai pwysig - fe brotestiodd Cymry Cymraeg yn chwyrn ar ôl i'r ffilm Smithfield awgrymu fod Ffermwyr Ifanc ac eraill yn meddwi a mercheta yn ystod eu taith i Lundain.

Taith dyn a werthodd ei enaid i'r Diafol i brofi eto ieuenctid a mwynhad bywyd o bleseraur byd sydd yma.

Felly tri ohonom aeth yn y diwedd ar ein taith.

Dymchwelodd y chest de y funud y cychwynnodd y ceffylau a'r injan ar eu taith a thaflwyd y gwas bach yn bendramwnwgl i ganol y gwair.

Casglwyd pedwar cant trwy drefnu Taith Gerdded.

Trafodwyd digwyddiadau celfyddydol eraill ar Four Star, gyda rhaglenni unigol arbennig megis This is My Truth, Tell Me Yours yn dilyn taith y Manic Street Preachers o'r Coed Duon i enwogrwydd.

A hefyd doedd taith bedwair awr mewn awyren lawr o Toronto i Calgary a sesiwn ymarfer yn dilyn - a honno ddim yn un dda - fawr o help chwaith.