Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

teg

teg

Mi ddaru hynny, chwarae teg iddo fo.

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Felly, mae brwydr y Gymraeg yn rhan o'r frwydr ehangach i geisio creu byd sydd yn fwy teg a chyfartal.

Teg yw dweud na fuont erioed yn ymffrostio yn hynny chwaith.

Dim ond wrth inni ddechrau cerdded tuag at dacsi arall y cytunodd ar bris teg.

Cred y cyhoedd y cânt wrandawiad teg gan y bobl gyffredin hynny sydd yn aelodau o'r rheithgor ac mae ganddynt ffydd, felly, ym mhenderfyniadau'r rheithgor.

Seymor Cassell, sy'n dod fel rhyw fath o Dad Bedydd o'r Tylwyth Teg, sydd hefyd yn Dad Bedydd yn y Maffia, fe ymddengys.

Mae 'na grefft i gadeirio cyfarfod dwyieithog, a chamau ymarferol i'w cymryd gan y cadeirydd i roi'r un chwarae teg ieithyddol i bawb.

A chwarae teg iddo fo, mi anfonodd gardyn o'r carchar yn ymddiheuro i'r cawg.

Roedd gêm gyfartal yn ganlyniad teg ac o leia wnaeth Abertawe ddim colli am y pedwerydd tro yn olynol.

Er i Teg weithio'n galed iawn i ailafael yn ei berthynas gyda Cassie methiant fu ei ymdrech a gwahanodd y ddau yn 1999 gan adael Cassie yn fam sengl ar ei phen ei hun.

Teg edrych tuag adref.

Gan mai Jungiad oedd yr awdur, teg disgwyl mai'r hyn a wêl yn bennaf mewn llenyddiaeth, yn enwedig chwedlau, ydyw delweddau sy'n cyfleu byd a bywyd mewnol, anymwybodol y seici neu'r enaid.

Adroddiad digon digalon fyddai gennyf y rhan amlaf, ond chwarae teg i JE gwerthfawrogai bopeth a wnawn a diolchai am y gymwynas leiaf.

DYDI'R glowr o Gymro ddim wedi cael chwarae teg yn eIn llenyddiaeth.

Chwalodd y briodas ond amharod oedd Teg i adael Cwmderi.

Efallai y byddai Mr Thomas yn gwneud gwell chwarae teg ag ef ei hun petai'n dileu'r bennod hon neu ei hailysgrifennu o'i chwr - ar ôl iddo ddarganfod dull priodol i drafod y dystiolaeth.

A ffermwyr a brynodd y mulod am bris teg, canys wele, yr oedd y mulod yn gryf a chyhyrog.

Bellach mae Denzil mewn partneriaeth fusnes gyda Teg.

Daeth rhyw wraig i'w gyfarfod hefyd ac adrodd pob math o gelwydd golau am Ffantasia a'r Tylwyth Teg.

Os yw'r tair cyfrol yma'n groesdoriad teg o lyfrau poblogaidd yn y Gymraeg, maen nhw'n dystiolaeth glir bod pethau'n fyw iawn ac bod yna amrywiaeth sylweddol.

Chwarae teg i'w rhieni, byddent yn gwneud eu gorau i werthfawrogi.

"Daeth fy mhrofiad o wneud colur yn handi, achos oedd angen gwneud y llygaid yn drawiadol, felly oedd e'n neis gallu gwneud hynny." Tra'n gwneud Twm Sion Cati gyda Chwmni Whare Teg, fe ddaeth i gysylltiad â Catrin Fychan - Gina yn Pobol y Cwm.

Rwan dyma ddod wyneb yn wyneb a'r doctor, ond chwarae teg iddo, wnaeth o ddim ond curo'n brest ni.

Nid yw'r rhain yn cael cyfle teg ar hyn o bryd.

CHWARAE TEG I TOMOS gan Gwili Lewis

'Roedd pethau'n mynd yn esmwyth iawn ym mherthynas Teg a Cassie ar y dechrau ond dechreuodd pethau fynd o chwith yn gynta pan ddaeth Steffan i chwilio am ei fam - 'doedd Cassie 'rioed wedi cyfadde wrth Teg fod ganddi blentyn cyn priodi - ac yna pan benderfynodd Beryl, mam Cassie, adael y gogledd a dod i fyw at ei merch i'r Deri.

Sut bynnag, teg yw awgrymu mai cyfnod tyngedfennol yn ei hanes ydoedd.

Cyn-wraig Teg.

Mae miloedd o bobl yng Nghymru na chawsant gyfle teg i ddysgu'r Gymraeg tra yn yr ysgol ac sy'n dymuno cael cyfle yn awr i ddysgu'r iaith.

Digon teg yw dilyn fformat llwyddiannus fel Bridget Jones ond rhaid cael y deunydd crai.

Er, chwarae teg i'r saint, 'doedd ganddyn nhw ddim rhyw lawer i'w wneud â'r peth.

Cyn fam-yng-nghyfraith Teg.

Teg yw awgrymu felly mai "man lle ceir llawer o groesau ffin" yw ystyr Croesor.

Rhaid cofio beth sy'n digwydd mewn cyfarfodydd â chyfieithu ar y pryd lle nad yw'r siaradwyr Cymraeg yn y mwyafrif, yn enwedig pan nad ydy'r cadeirydd yn ymwybodol o sut i roi chwarae teg ieithyddol.

Mae Cyfarwyddwr Sain wedi dychwelyd y ffurflenni i D^y'r Cwmniau gyda chais syml - a wnaed droeon o'r blaen - am i D^y'r Cwmniau ddarparu eu ffurflenni mewn ffurf dwyieithog, fel y gall pob cwmni yng Nghymru gael dewis teg a chlir ym mha iaith y dymunant gyfathrebu a'r T^y.

Chware teg i'r cyfarwyddwr, yr oedd yn athro da, a llwyddodd i ennyn diddordeb Hector yn y pwnc ei hunan yn hytrach nag yn y gobaith am unrhyw ddyrchafiad nac ennill trwy ei wybodaeth newydd.

Ein cyfrifoldeb ni tuag at gynaliadwyedd ieithyddol y byd yw sicrhau fod amodau teg yn cael eu creu i'r Gymraeg er mwyn sicrhau amrywiaeth ieithyddol yn y rhan hon o'r byd.

Mi fedra' i 'i rhwygo hi cystal â neb yn y fan yma ond nid ar y bocs chwarae teg .

Pan ddaeth Teg i wybod fod Cassie'n disgwyl plentyn Huw ceisiodd ei orau i fyw gyda'r sefyllfa, ond methodd.

Gwir fod y teitl 'academi' wedi marw yn ystod y ganrif a bod y gair 'coleg' yn taro'n fwy parchus ar glust gwŷr oes Victoria - er, chwarae teg iddynt, parhaodd y gair 'athrofa' yn bur boblogaidd trwy ail hanner y ganrif.

'Teg a mawr at gymeriad', meddai Siôn Cain yntau am etifeddes, 'ond ei thir a rodd ei thad'.

Ddydd Iau dywedodd yr Arlywydd Clinton bod pobol America'n haeddu canlyniad teg a thrylwyr yn yr etholiad Arlywyddol.

Cynhaliodd ei hun yn lled lwyr am flynyddau, drwy werthu pamffledau o'i farddoniaeth, neu bregethau, neu areithiau byrion ac ymffrostiai mai efe oedd yr unig fardd Cymreig oedd yn gallu byw ar ei dalent, a chwarae teg iddo, yr oedd yn bur agos i'w le .

Chwarae Teg - Mae Chwarae Teg yn gorff annibynnol a sefydlwyd yn 1992 i hyrwyddo a datblygu rôl menywod yn y gweithlu yng Nghymru.

Chware teg iddo, efallai fod y grawn gwenwynig yn eithriadol o debyg i'r da.

Mae angen sicrhau parhad cyfundrefn o'r fath yn y dyfodol er mwyn gweld cynnydd pellach yn y ddarpariaeth i ateb gofynion teg yr ysgolion.

Chwarae têg, mae pac da iawn ganddyn nhw, meddai Robyn McBryde.

Diddorol fyddai enwi ychydig o'r rhai mwyaf adnabyddus, megis Dafydd Cwm-garw, Siôn Cwm-garw, William Pistyll- llwyd, Dafydd Cae-glas, Hezekiah Cwm-garw, Siôn Cwm-teg, Pegi o'r Ffarmers, Nansen Pantycelyn, Watkin y Croffte, Dafydd Glynbeudy, Daniel o'r Bryn, William Penygraig, Angharad Azariah, Rachel William y gof, a llawer eraill ar hyd y cymdogaethau cyfagos.

Gwynt teg ar ei ôl o ddeuda' i.' Doedd waeth beth wnâi Vatilan, byddai Nel yno'n gefn iddo bob gafael ac ni adawai i air yn ei erbyn fynd heibio'i thrwyn.

Bu Teg yn rhoi gwersi gyrru iddi am sbel ond penderfynodd Teg nad oedd hi'n ffit i fod ar y ffordd.

Byrdwn yr anerchiadau oedd hawl Cymru i fwy o reolaeth ar ei bywyd ei hun, i Senedd, a hynny am fod Cymru'n genedl ac am fod y pwysau gwaith yn Westminster yn golygu nad oedd materion Cymreig yn cael dim byd tebyg i chwarae teg gan y Llywodraeth.

Wedi byw am flynyddoedd fel chwarelwyr, arian bach, a gwaith peryg, bellach car yn ymddangos am y tro cyntaf mewn garej, a charped o wal i wal, a dyn yn cael cyflog teg am ddiwrnod gonest o waith.

'Yr hen daclau Bryn Teg yna,' meddai hi'n flin.

Chwara teg iddo fo am ymlafnio efo chdi.' 'Mi 'dan ni 'di gneud deg pennod gynta Eseia, Mam.'

Eglurodd y cefndir i ffurfio'r cynllun lleol, gyda'r nod o osod sylfaen gadarn i wneud penderfyniadau teg a chyson ar geisiadau cynllunio.

Ar ôl sbel cafodd fynd yn ôl at Teg a bu'n gefn mawr iddo gan nad oedd yn hapus gydag ymddygiad Cassie.

Dwi'n lecio Anti Nel yn iawn hefyd, chwara' teg, achos ar ôl cinio mi ddaru hi fynd â fi i weld y Pafiliwn.

"Dim mymryn o drafferth, chwarae teg i'r beth bach."

Gadawodd Cassie Teg cyn Nadolig 1998 a rhedeg i ffwrdd at Mrs Mac.

Penderfynodd Teg faddau'r cwbwl iddi ond 'roedd Cassie yn disgwyl plentyn Huw.

Ni fu unrhyw niwed i'r planhigion laswellt er y driniaeth gynnar yma, ond teg ychwanegu hefyd na fu rhew yn fy ardal i ar ochr orllewiol penrhyn Llūn, ac ar yr arfordir, eleni.

Roedd Teg yn ymwelydd cyson â Chwmderi cyn iddo symud yno i fyw yn 1996.

Mae'r adroddia o'r farn "bod amrywiaeth teg o ddeunydd darllen ail iaith addas ar gael erbyn hyn".

Chwarae teg i'r Llywodraeth, trwy ryw bedair canrif o lywodraethu Cymru, er pob tro ar fyd, er pob newid ar ddull y Senedd a moddion llywodraeth, er pob chwyldro cymdeithasol, ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol mewn na swydd na llys nac unrhyw ysgrif gyfreithiol.

meddai Rhodri, "A chwarae teg iddyn nhw, mae'r ddwy yn gall !" Cytunai'r bechgyn fod hynny'n beth ofnadwy.

Serch y daw geiriau teg o du gweinidogion y Swyddfa Gymreig, rhaid i ni gofio mai unplygrwydd y Doctor Gwynofr Evans a roes i ni ein Pedwaredd Sianel, ac nid haelioni'r Fendigaid Fargaret.

Wrth gwrs, nid oedd dim yn newydd yn y defnydd a wnaed o'r Ymofynnydd i amddiffyn safbwynt pan y'i heriwyd, nac yn ei ryddid i eraill ei ddefnyddio at yr un pwrpas; yn wir, ni allaf feddwl am un enghraifft pan wrthodwyd cyfle teg i ohebydd ddweud ei farn ar dudalennau'r cylchgrawn, boed y farn honno'n gam neu'n gymwys yng ngolwg y mudiad a'r golygydd.

Chwarae teg i Tomos† Wel dyma ni unwaith eto ar drothwy'r Nadolig, tymor ewyllys a newyddion da.

Collodd Beryl ei chydymdeimlad tuag at Teg ar ôl iddo fwrw Cassie ac ers i Cassie symud allan o'r Deri mae Beryl hefyd wedi bod yn byw gyda Steffan.

Gormod neu ddim ydi hi'n dueddol o fod, a chwarae teg i'r gynulleidfa, mae gormod o unrhyw beth yn gallu tagu.

Gwir y gair, roedd pawb yn perthyn i bawb, ond ches i ddim munud o drafferth, chwarae teg John Jones, Bron Aber, wedyn, y bugail, a phencampwr y treialon cŵn defaid, ynte'n dweud - 'Pobl y mynydd ydyn ni' roedd hynny'n berffaith wir, ond doedd dim o oerfel y mynydd yn perthyn iddyn nhw chwaith - cynhesrwydd ges i ar bob llaw.

Teg yw nodi na fu'r Eglwys yn fud yn ystod y fath alanastra o achos apwyntiwyd Sulien, gwr o gyraeddiadau uwch na'r cyffredin yn esgob Tyddewi.

Mae'r cwestiwn yn un teg, a gallwn ymhelaethu ar y mathau ar newidiadau sydd wedi ei gwneud yn anos cynnal yr hen drefn.

yr oedd un cysur ganddynt y cawn chwarae teg gan fod athrawes y babanod yn Gymraes o Sir Feirionnydd.

Ond wrth droi tro sydyn ar yr heol, pwy ddaeth i gwrdd ag ef ond Ffantasia o deulu'r Tylwyth Teg.

Chwarae Teg i Tomos.

Ond, whare teg, all'sen nhw fod wedi medru dweud 'go dda' neu rywbeth.

"Stori dylwyth teg!

Ceir enghreifftiau ddigon ganddo o'r modd yr anwybyddwyd ef a'i gynulleidfa a'i fudiad oherwydd culni a rhagfarn, ac fel y gwrthodai cylchgronau enwadol eraill roi gofod i hysbysebu cyfarfodydd a syniadau, heb sôn am gyfle i amddiffyn safbwynt a chael chwarae teg mewn dadl.

Ddydd Sadwrn yr oedd penderfyniad y bechgyn yn amlwg reit o'r dechre a roedd lefel y sgilie hefyd yn wych, whare teg iddyn nhw.

Ymhellach, credwn fod gan Gymru bersbectif gwerthfawr ar faterion o gyfiawnder cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd rhyngwladol a dylai'r Cynulliad ymgyrchu trwy sefydliadau fel Canolfan Cymru ar Faterion Rhyngwladol er mwyn hybu datblygiad cymdeithas byd-eang fwy teg lle rhennir adnoddau'n deg ac nid ecsploitir yr amgylchedd na phobloedd na gwledydd 'tlawd' y byd er cynnal cyfoeth gwledydd 'cyfoethog' y byd.

Athro Dr Tudur Jones hefyd, chwarae teg, yn ei safiad yng Nghaernarfon yma'n ddiweddar, er enghraifft.

Gan nad yw'r cwrs cyntaf yn agored i neb ond y sawl sy'n credu yn y tylwyth teg ac yn perthyn gwaed i Santa Clôs, anghofiwch amdano.

Wnaeth hi ddim petruso o gwbl ac am fod ganddi gar gofynnais iddi alw am Mrs West a Mrs Dixon hefyd Ffonio Mrs Dixon i adael iddi wybod am y trefniadau a hithau; chwarae teg iddi, yn ymddiheuro am y tro anffodus wythnos i heddiw.

Ond chwarae teg, os sylwodd o gwbl ni ddywedodd ddim, oddieithr dymuno'n dda imi.

Credwn hefyd bod y rhaniad oedran uchod yn adlewyrchiad teg o'r Cymry Cymraeg yng Nghymru heddiw, ac felly rydym yn hyderus o ddilysrwydd y sampl o ran rhyw ac oedran.

Mae'n ddatblygiad i'w groesawu, yn cadw pobl anffodus allan o grafangau'r siarcs, yn cadw'r arian o fewn y gymuned ac yn sicrhau llogau teg ar y ddwy ochr.

Buont yn fyw i oedran teg, wedi magu tylwyth o blant, a diolch am y briodas hapus yna.

Aeth pethau o ddrwg i waeth rhwng Teg a Cassie a bu bron i Cassie golli'r babi pan wnaeth Teg ei tharo.

Llwyddodd i berswadio Cassie i adael iddi ddod i fyw i'r Deri Arms a buan iawn y dechreuodd hi fynd ar nerfau Teg.

Chwarae teg iddi, os oedd Huw, yr unig hogyn yn ein dosbarth yn bresennol, ni fyddai hyn yn disgywdd.

Y Gainc Osod Bod prawf teg i'w gymeradwyo ar bob cainc a arferir heddiw i bwrpas Cerdd Dant, ac yn unol â'r diffiniad traddodiadol ohoni "ei bod yn cynnwys ffigur a rhedfa% a neilltuolion eraill - bydd iddi ddal y prawf hwnnw, neu fethu.

Rhaid i'r Cynulliad dalu sylw penodol i anghenion pobl ifanc am gyfleoedd gwaith teg a chartrefi addas o fewn eu cymunedau.

Ar ôl marwolaeth Glan arhosodd Cassie a Teg yng Nghwmderi i helpu Mrs Mac i redeg y Deri Arms a phan benderfynodd Mrs Mac adael am Tenerife yn 1997, prynodd Teg a Cassie'r Deri.

Ac roedd y ficer, whare teg iddo fe, yn gofalu am bob busnes arall.

Pwysodd Waters arno ynglŷn â'r ymladd gan nad oedd neb wedi gweld Mary'n gadael y tŷ a'i ateb ef, yn ddigon rhesymol oedd, 'Wel, rydych chi wedi chwilio'r tŷ ac nid yw Mary yma, felly mae'n rhaid ei bod wedi gadael.' Digon teg.

Credid ei fod yn un o blanhigion y tylwyth teg gyda gallueodd hud yn perthyn iddo.

Y nod yw sicrhau bod cyfle teg a digonol gan bawb i gyfranogi o'n hetifeddiaeth Gymraeg gan amcanu i wneud y Gymraeg yn brif iaith holl bobl Cymru.

Teg dweud mai rhwystredigaeth oedd cymhelliad rhai o'r milwyr - chwilio am gyfle i gael blas ar ymladd go iawn cyfle na chafodd y marines Prydeinig yn ystod Rhyfel y Gwlff pan oeddent yng Ngogledd Iwerddon.