Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

teithio

teithio

Oherwydd eu safleoedd daearyddol gall teithio i'r gwledydd sy'n datblygu fod yn gostus, a gall byw ynddynt tra'n ffilmio a recordio'r deunydd fod yn rhyfeddol o gostus hefyd.

Mae'r fflamau anferth yn cynhyrchu goleuni sy'n teithio trwy wagleoedd eang y gofod eithaf yn drybeilig o gyflym.

Ei drefniadau teithio oedd yn gyfrifol am hynny ond dwi yn ame y bydde fe wedi gwneud yr un peth petae e ddim yn dychwelyd i Gymru.

Cystadleuaeth fwya' y cwmnïau yma yw'r trenau intercity, mae teithio ar drên yn Ffrainc, yr Eidal a'r Almaen yn rhad, effeithiol a chyflym.

Y tro cyntaf y bu Waldo yn Iwerddon, dywedodd wrthyf iddo orfod teithio 'mhell cyn y gallodd glywed y Wyddeleg yn cael ei siarad yn rhugl ac yn naturiol gan bobl wrth eu gwaith bob dydd.

Teithio a Chynhaliaeth

Wedi bod mewn bws am bron i ddeng awr yn teithio ar draws y paith sych roedd gweld y cwm gwyrddlas yn fendigedig.

Mae llawer o deuluoedd, ar ôl cael gwaith yn weddol bell i ffwrdd, yn blino teithio bob dydd ac ni allant fforddio hynny, p'un bynnag.

Mae Theatr Gorllewin Morgannwg yn bwriadu teithio dwy sioe rhwng Ionawr ac Ebrill.

'Diolch i Dduw fod yna leian yn teithio gyda ni,' meddai'r gwr camera.

Er mwyn hwyluso trefniadau a gostwng llif y traffig, trefnir bysiau gwasanaeth gwennol a fydd yn teithio, um bob tua pum munud, rhwng y ddwy ysgol a'r maes.

Un tro, tra'n teithio mewn bws o Luimneach i Tra/ Li, safodd y bws mewn tref fechan, a dyma'r gyrrwr yn sefyll yn y blaen a chyhoeddi wrth y teithwyr "There will be a short wait of about twenty minutes to wait for a connection", ac allan â fo o'r bws.

Roedden nhw wedi teithio'r holl ffordd o Lundain yn y car, a theimlai'r pedwar dipyn yn flinedig.

Hon fydd yn galluogi'r car i anfon gwefr i fatri'r garafan pan fyddwch yn teithio - sy'n hanfodol os nad oes trydan yn y garafan - ond mae hefyd yn rhwystro batri'r garafan rhag sugno bartri'r car.

Bu teithio mawr yma pan fu farw Dr Livingstone ddwy flynedd nôl.

Tan tua phum mlynedd yn ôl roedd teithio rhad o fewn Ewrop yn golygu ‘pecynnau gwyliau' gyda phawb yn cael eu gwagu i gorlan gyfyng a'u trin fel defaid.

Hyd yn hyn mae'r gyfres wedi teithio i bob cwr o Gymru ac wedi trafod yr holl bynciau llosg syn corddi y Gymru wledig ar Gymru drefol.

Disgyn o flaen gwesty mawr y Black Lion, a lle pwysig i gerbydau teithio o bob math, gallwn feddwl.

am yr ail sadwrn yn olynol bydd wrecsam yn teithio i swydd efrog gan ymweld a huddersfield town tîm sy'n ei chael hi'n go anodd i sgorio gartref.

Gyda golwg ar y tair stori a leolir ym Morgannwg, straeon am gyfnod y Streic Fawr yng nghanol y dauddegau ydynt; ac yn un ohonynt, sef yn 'Gorymdaith,' teflir cip yn ôl ar y cyfnod yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan ddaethai hen dadcu a hen famgu Bronwen i'r cymoedd am y tro cyntaf, 'wedi teithio mewn cert o Sir Gaerfyrddin.' Un o ferched Arfon oedd Kate Roberts wrth gwrs - ni chaiff neb anghofio mai yno y'i maged: Arfon (fel y gwelsom) oedd y magned a'i tynnai hyd yn oed ar ei gwely angau - a chan mor gysa/ ct a thriw y portreada hi fywyd y werin-bobl a drigai yno, ei llenyddiaeth hi yw'r nesaf peth at hanes cymdeithasol bro'r chwareli a luniwyd erioed.

"Ond fe fydd yn rhaid i ni dalu ein costau teithio i'r gwaith mas o hynny hefyd.

'Roedd Strategaeth Canolbarth Cymru a Grŵp Adeiledd Arfordir y Cambrian wedi datgan fod y swydd yn holl bwysig er mwyn datblygu ac hyrwyddo teithio ar reilffyrdd gwledig.

* pa mor bell ydych chi'n fodlon teithio i'ch lleoliad?

Daeth newid ar y drefn o gasglu wedi iddynt sylweddoli pa mor anfoddhaol oedd yr wybodaeth lafar, ac yn wir, pa mor amhosibl oedd teithio i bob twll a chornel.

Mynnodd Mike England y bydde Thomas yn cyrraedd a'i fod wedi bod ar y ffôn yn addo teithio i lawr yn y car gydag un o fois y Gymdeithas Bêl- droed.

Y mae cofeb iddo ar yr ochr aswy i'r ffordd fawr wrth fod dyn yn teithio i gyfeiriad Llanfihangel-ar-arth.

Ac eto, o ddewis yr aeth yn ôl yno cael grant teithio gan Gyngor y Celfyddydau.

Wedi teithio'r Cyfandir y daeth O'r Bala i Geneva a Tro yn Llydaw.

Wedi teithio am rai dyddiau, sylwodd Idris fod y wlad o'i amgylch yn newid.

Un noson pan oedd ef yn teithio ar ei feic yng ngorllewin yr ynys, a hithau wedi mynd braidd yn hwyr, fe alwodd mewn siop yn rhyw bentre bach, i brynu lamp beic.

Byddai'n rhaid i ni hedfan i Istanbul, wedyn i Diyarbakir yn ne-ddwyrain y wlad, cyn teithio i'r ffin mewn ceir.

Tua chanol dydd, ac yntau'n teithio trwy un o'r pentrefi, a'r trigolion yn synnu a rhyfeddu o weld y bêl yn ei arwain, daeth ar draws crwydryn yn eistedd wrth ochr y ffordd.

Rhoddwyd, hefyd, ddarpariaeth ar gyfer ei gostau teithio a chanpunt y flwyddyn i dalu i was am wneud y gwaith ar y tyddyn na fedrai ef ei hun ei wneud oherwydd pwysau ei ddyletswyddau.

Bydd y rhaglen ar Fehefin 30 yn teithio i Lundain am y tro cyntaf yn hanes y gyfres, a ddechreuodd yn 1993.

at gostau teithio ar rai ymweliadau y tu allan i'r Coleg a phrynu eich disg cyfrifiadur eich hun.

Dim ond y ffaith eu bod yn sownd yn eu seddau ac allan o gyrraedd ei gilydd a'u cadwodd rhag ymladd yn gorfforol, ac oni bai ei bod yn teithio ar raddfa o saith deg milltir yr awr ar draffordd brysur byddai Carol wedi troi rownd yn ei sedd ac ysgwyd y ddau ohonynt - er na fu iddi erioed wneud y fath beth o'r blaen.

Wedi cyfnod o dros drigain mlynedd, penderfynwyd, oherwydd y lleihad yn rhif yr aelodau a nifer y plant, yn ogystal â bod cyfleusterau teithio wedi newid, mai priodol fyddai ail-uno'r ddwy Ysgol Sul.

Ond gwyddem un peth - 'Roedd Chernobyl heb fod yn bell iawn o'r ffin â Slovakia, ac 'roeddem ni yn bwriadu teithio i gyfeiriad y cyfan.

Byddwn yn ei gweld ar dalcen hen efail yn y dyddiau pan oeddwn yn teithio Cymru yn rheolaidd.

Yn ol un chwedl yr oedd Elen Luyddog yn teithio trwy Gwm Croesor pan ddaeth cennad ati a dweud wrthi fod mab iddi wedi cael ei ladd ger Castell Cidwm, Betws Garmon.

Anniddorol iawn yw rhyw rhwng dau riant gyda 'DNA teithio'.

Ac ar ôl teithio ychydig, fe darawodd fy mhen glin yn erbyn carreg finiog, a dechreuais waedu'n ddrwg.

Wrth i'r trais gynyddu rhwystrodd Byddin Israel bobol rhag teithio i mewn ac allan o drefi Bethlehem a Ramallah.

Ym mis Awst, creodd y math o ddelwedd gosod ffiniau/ trwyddedau teithio/ gwrth-Seisnig o'r blaid a fu'n bastwn hwylus yn nwylo beirniaid di-ddeall byth ers hynny.

Bydd Leeds yn teithio i Valencia ar ôl cymal cynta ddi-sgôr.

Ond dyna beth ydy teithio.

Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar ôl curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.

Roedd cyfleusterau teithio yn hollol wahanol i'r hyn a welir heddiw a'r rhan fwyaf ohonom yn teithio naill ai ar droed neu ar feic.

Mae cymylau duon yn dechrau crynhoi ac os bydd hi'n glawio bydd hi bron yn amhosibl teithio ar hyd y ffordd yn ôl i Jijiga.

Ystyriwn ei ganllawiau yn fympwyon hen ddyn, ac eto fe fu+m i'n ofalus iawn fy hunan - teithio gyda'r trên araf i Frankfurt, a dim ond wedyn, yn Frankfurt, codi tocyn awyren i Efrog Newydd, gan nodi a oedd unrhyw un a oedd yn y trên gyda fi yn codi'r un tocyn.

Bydd amryw yn teithio am yr eilwaith yn ystod yr un wythnos.

Hefyd yn wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol, bydd Aberystwyth yn teithio i Wrecsam.

* Teithio rhwng safleoedd

Rhoddodd Hector yr holl drefniadau yn nwylo cwmni teithio.

Yr unig beth yr oedd o'n ei licio am gynllunio YTS oedd y teithio.

Wedi teithio am bythefnos, roedd y teulu wedi cyrraedd y ffin ddeuddydd yn gynharach.

"Roedd y grŵp yn teithio Cymru, yn mynd rownd y clybie.

Defnyddir yr algorithm genetig i esblygu y 'DNA' 'teithio' byrraf, ac felly ateb ein problem!

Dyw Siwsan Diek ddim yn teithio'n aml i'r 'ochr arall', a dyw hi ddim yn gyfarwydd â chymysgu ag Iddewon.

Yn y rownd nesa bydd Abertawe yn wynebu Caerfyrddin ar y Vetch a TNS yn gorfod teithio i'r Barri.

Mae'n werth teithio i Glynnog Fawr yn Arfon i ddod o hyd i nifer dda o degeirian llydanwyrdd Platanthera chlorantha.

Mae gohebydd pêl droed Radio Cymru, John Hardy, yn teithio i'r Wcrain gyda'r tîm.

Ar yr adeg yma mae'n rhaid ein bod ar ein gwyliau yn y Wladfa, cyn teithio i dalaith Misiones oherwydd gwaith Dada.

Cysylltwch â LIPU (cymdeithas er diogelu adar yn yr Eidal) a gofynnwch am wybodaeth am adar sy'n teithio drwy'r Eidal.

Ardal teithio i waith

O safbwynt y teithio dyw hynny ddim yn bell.

A'r canlyniad – roedd pris y ffleit yn ddrutach i Gaerdydd ac roedd llai o awyrennau yn teithio'n ddyddiol o Frwsel yno felly dyma droi at Faes Awyr Bryste.

Pe digwyddasai dyn dieithr fod yn teithio ar y ffordd hon, ac heb wybod am helyntion pedair blynedd a basiodd, buasai yn anhawdd iddo ddychmygu beth allasai fod y mater, beth oedd yn bod, beth oedd wedi dygwydd.

Mae goleuni yn teithio mor gyflym o'r haul fel na fyddai modd i ni ei amseru ag atalwats.

Yr oedd gwraig oedrannus wedi teithio yn bell i'm clywed yn annerch yn Llanddewibrefi.

Un elfen arall gyffredin: yr oedd y genhedlaeth newydd hon o feirdd yng Nghymru yn wŷr llydan eu diwylliant a'u darllen, ac yr oedd rhai ohonynt wedi teithio ar y Cyfandir.

Fe fues i'n cwyno am y teithio, hyd nes imi weld y Cwrdiaid.

Pan oedd y cyfan yn gweithio'n gywir, gallai'r capten weld pa mor bell roedd ei long wedi teithio bob dydd, dim ond wrth edrych ar y cloc.

Ni allent glywed sŵn ond roedd yn amlwg fod hwn eto, fel y lleill, yn teithio yn weddol gyflym ar hyd y ffordd.

Amcangyfrifwyd mai rhyw dri chan mil oedd ohonynt, gyda thuedd naturiol i'r boblogaeth grynhoi ar y tiroedd isel ac yn y dyffrynnoedd: anial a choediog oedd llawer o'r tiroedd uchel, ac anodd oedd teithio ar hyd y ffyrdd lleidiog a garw.

Fe fu ambell filwr yn help ymarferol mawr yn benthyg lifrai i ddau ohonom gael teithio gyda nhw ac yn ein cuddio yng nghefn eu cerbydau ambell dro.

Dwi wedi blino teithio eangderau'r sygnau diwael ar dy gefn.

'Un noson dywyll, stormus, mae rhyw ūr parchus yn teithio adref yn ei gar, ar hyd lôn brysur ac yn gweld merch ifanc yn ffawdheglu.

Bydd Pontypridd yn chwarae Caeredin 'fory, ac yn y gêm arall, bydd Casnewydd yn teithio i Cross Keys.

Problemau teithio Y dadleuon sy'n cael eu gwyntyllu amlaf yw'r gost uwch o deithio i'r de neu'r gogledd, safon gwael y ffyrdd yma yng Nghymru (hyn yn ei dro yn gorfodi aros dros nos); hefyd safon isel y pêl-droed a ragwelir yn y cynghrair newydd.

Gyda'i dad yn forwr, cafodd ei fagu ar straeon am anturiaethau teithio.

Kelly heb Stu a Rich: Cafwyd cadarnhad y bydd Kelly Jones o'r Stereophonics yn teithio ar ei ben ei hun fis Tachwedd gan gychwyn yn Nulyn ar Dachwedd 13 a gorffen yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, Tachwedd 24.

Y daith yw'r digwydd ac efallai fod angen i'r gynulleidfa fod wedi teithio digon ei hun i sylweddoli hynny.

MAE tîm rygbi'r gynghrair Cymru yn gobeithio teithio i De Affrica yr haf nesaf i chwarae tair neu bedair o gemau.

Yn yr algorithm genetig, cyfrifir pellter teithio yr holl 'unigolion' yn y cyfrifiadur, a'u hail-restru yn ôl maint eu pellteroedd.

Doedd ei ymweliad â'r Unol Daleithiau ddim yn eithriad ac yntau'n teithio o gymuned Gymraeg yng nghwmni rhyw Gymro neu'i gilydd i weld arwyddion cynnydd neu olion Rhyfel Cartref.

Gobaith Kamarin yw teithio i weld ei deulu unwaith eto yn yr haf.

Wedi teithio am rhyw hanner awr go dda, dyma fo'n dweud: "You shouldn't drive for long without having a break," ac yn fuan y sylweddolais mai "break" oedd peint o Ginis.

Fodd bynnag, ar yr ochr gadarnhaol, ceir posibilrwydd o chwyldro mewn arferion gwaith sy'n dileu'r angen am y rhan fwyaf o'r teithio y mae ei angen ar hyn o bryd i gyflawni gwaith yr Adran.

Meddai gŵr sy'n teithio o Ddinbych i Rhuthun yn unswydd i brynu'i faco: "Mae'n rhatach i mi ddod yma i brynu baco rhydd a gwario punt ar betrol na phrynu sigarets wedi'u pacio." Mae'r dewis yn rhyfeddol a gellir eu cymysgu fel y mynnir.

Fel esiampl o broblem i'w datrys, dychmygwch fod yn rhaid teithio o amgylch Cymru i ddosbarthu'r rhifyn hwn o Delta, ac mai dim ond un cerbyd sydd ar gael i wneud y gwaith.

Mae Menna Elfyn wedi teithio dros y byd yn darllen ei gwaith i gynulleidfaoedd; mae'r llefydd anghysbell y mae hi wedi ymweld â hwy a'r bobl y mae hi wedi eu cyfarfod yn ychwanegu at ei gwaith.

Bu'n ddigon ffodus i gael teithio ar long y Capten Morfa Williams o Gaernarfon - un o Anghydffurfwyr selocaf y dref honno - a hwyliai o'r Traeth Mawr, a chael gofal caredig y Capten a'i briod gydol y siwrnai hir.

I drigolion Cymru, yn enwedig y gogledd, roedd nifer o'u cyd wladwyr yn cynnig hyrwyddo'u trefniadau teithio.

Dengys yr ystadegau isod sefyllfa diweithdra gwrywod a benywod mewn ardaloedd teithio i waith o fewn y pedair ardal weithredu.

Byddan nhw'n teithio i'r Vetch i 'nôl y triphwynt.

Mantais hynny oedd fod costau teithio lawer iawn yn is.

Nid yn unig mae'n perfformio'n gyson yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ond yn Neuadd Brangwyn, Abertawe ac yn teithio'n rheolaidd led-led Cymru.

Bydd Wrecsam oddi cartre yn erbyn Bristol Rovers - sydd eisoes wedi disgyn i'r Drydedd Adran yn barod - a Chaerdydd yn teithio i Hartlepool.

Mae'r rhestr yn awr yn cyfateb i'r 'unigolion' gyda'r 'DNA' teithio gorau o'u cymharu â'r gweddill.