Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tim

tim

Sugnwyd yr hyder o chwarae'r tîm cartre a go brin y caiff golwr Notts County, Darren Ward, noson haws.

Fel y tîm o'r Alban, sgoriodd Llanelli bedwar cais - dau i'r capten Scott Quinnell ac un bob un i Dafydd James a Chris Wyatt.

Tro y Tîm Datblygu yw hi heno.

Castell Nedd, felly, yn colli gartre yn y Gynghrair am y tro cynta ers blwyddyn a mwy a Chaerdydd er yr holl newiadau yn y tîm yn aros ac yn cynnal eu sialens ar y brig.

Sgoriodd y tîm cartref naw cais, gan gynnwys dau i'r maswr Paul Williams.

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Yn gwbl groes i duedd Graham Henry gyda'r prif dîm, mae'r Tîm A yn debyg o gynnwys set o olwyr llawn cyflymdra, dychymyg a doniau greddfol.

Cynhelir cyfarfodydd heddiw rhwng clwb Hoci Iâ Devils Caerdydd a Phrif Gynghrair Hoci Iâ Prydain i geisio penderfynu dyfodol y tîm.

Ar ben hynny, mae capten United, Roy Keane, wedi dweud ei fod o'r farn nad yw'r tîm presennol yn ddigon da.

Mae'r tîm i wynebu'r Barbariaid ddydd Sul yn debyg iawn i'r un ddechreuodd yn erbyn Cymru bythefnos yn ôl.

Cafodd y tîm o Sbaen ddihangfa chydig cyn y diwedd, diolch i Wes Brown yn rhoi'r bêl yn ei rwyd ei hun.

Yn Matara mae Lloegr wedi sgorio 146 am ddwy wiced yn eu batiad cyntaf yn erbyn Tîm Llywydd Bwrdd Criced Sri Lanka.

Mae'r un peth yn wir i bob tîm yng Nghymru, wrth gwrs.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Rwyn credu bod y cyfle yma i gael ychydig bach o'r ddau - asgwrn cefn y tîm gyda phrofiad ac un neu ddau sy'n mynd i gael cyfle.

Fel Cyfarwyddwr Peirianneg a Thechnoleg S4C, bydd yn rheoli tîm o tua 35 ac yn gosod ac yn arwain strategaeth dechnegol y sefydliad, yn ogystal â rheoli systemau gwybodaeth i ddefnyddwyr Technoleg Gwybodaeth trwy'r corff drwyddo draw.

'A sêr tîm Abertawe yw sêr tîm Cymru.

Woodward, bellach, ydy rheolwr y tîm a bydd yn parhau i fod yn gyfrifol am y chwaraewyr.

Os bydda i ddim yn y tîm mae rhan enfawr 'da fi i'w whare bant o'r cae, hefyd.

Castell Nedd oedd y tîm mwya creadigol a bywiog.

Wrecsam yw'r tîm mawr yn y grwp.

Perfformiad cymysg arall gan y tîm wrth iddyn nhw baratoi at her fawr De Affrica y penwythnos nesaf.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dîm yn Grwp C y tu ôl i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tîm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.

Wrth gwrs, dyw e ddim help bod chwech o'r tîm chwaraeodd ddydd Sadwrn yn chwaraeu hail gêm mewn pedwar diwrnod.

'Mae'r tîm yn gwella.

Os bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tîm dywed fod ganddo ddau nod.

Heno mae'r gêm bwysig a 'does dim dwywaith y bydd Iwcrain yn dipyn gwell tîm nag oedd Armenia.

Doedd dim clem gan Gaerdydd yn ystod y gêm, gydag 11 o newidiadau i'r tîm ers gêm dydd Sadwrn.

Ac yn wir, mae'n hollol amlwg mai her eithriadol i'r actores a'i gwr, Tim Lynn, oedd troi'r murddun oedd yn sefyll yma ddwy flynedd yn ôl yn fwthyn a fuasai'n teilyngu bod yn gartref i Hansel a Gretel.

'Ar y cyfan dwi ddim yn erbyn y cynllun - yn enwedig os yw e'n mynd i helpu tîm Cymru.

Mae cyfnod Mark Taylor fel capten tîm rygbi Cymru wedi dod i ben gyda'r newydd y bydd yn derbyn triniaeth lawfeddygol i'w ben-glîn heddiw.

Dyw pethau ddim wedi bod yn hawdd i Gaerdydd yn erbyn y tîm o Orllewin Cymru yn ddiweddar.

Er bod Manchester United wedi methu ennill y dwbwl eleni, mae un o aelod o'r tîm wedi llwyddo i sicrhau dwbwl.

Mae Rioch yn dod yn lle John Benson, a ymddiswyddodd ar ôl i'r tîm golli yn rownd derfynol gemau ail-gyfler Ail Adran.

Fe alle fod yn waeth! Mi gollodd tîm pêl-droed Guam 16 - 0 yn Tajikistan yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ddoe.

Heno chwaraeir gêm gynta tîm datblygu Cymru ar eu taith yn Canada.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

Rheolwr Caerlyr, Peter Taylor, yw'r ateb dros dro i waeledd tîm pêl-droed Lloegr.

Ond yn ôl Appleton ei hun, dyw hi ddim yn bendant y bydd e'n rhoi'r gorau i fod yn rheolwr y tîm cynta.

Mae James Thomas ar fin creu record newydd drwy chwarae'i ddeunawfed gêm dros y tîm.

Ar y Post Cyntaf dwedodd un o hyfforddwyr Cymru, Geraint John, bod y tîm wedi dechrau'n dda.

Mae un newid hwyr yn nhîm datblygu Cymru i chwarae Tîm A Canada heno.

Mae Caerdydd wedi ildio'r fantais gartre am fod tîm Cymru angen ymarfer ar Barc Ninian y noson honno.

Bydd Awstralia yn gorffwys rhai o'u sêr ond dyw hynny ddim wedi gwanhau'r tîm fawr ddim.

Gobaith y tîm rheoli newydd yw y bydd y gêm gyda Lloegr yn yr haf yn gychwyn patrwm newydd o gemau mwy cyson i Gymru.

Ond y tîm o'r ail adran aeth â hi 8 - 7 ar giciau o'r smotyn.

Mae Tîm Rygbi Dan 19 Cymru yn parhau i gystadlu'n llwyddiannus yng Nghystadleuaeth Ieuenctid Cwpan y Byd yn Chile.

Bydd y Barbariaid yn cyhoeddi eu tîm yn ystod y dydd, ond ofnir na fydd un o sêr y Crysau Duon, Jonah Lomu, yn ddigon iach i chwarae.

Ble bynnag yr ewch y dyddiau hyn fe glywch son yn y clybiau a chan yr unedau rhyngwladol am yr hyfforddwyr syn arbenigo mewn amddiffyn. Maen elfen hanfodol i bob tîm a rwyn synnu bod digon o le gan rai chwaraewyr i ymarfer yng nghanol yr holl hyfforddwyr hyn.

Ond wedi dweud hynny, nid oedd am lawenhau yn llwyddiant y tîm cenedlaethol.

Er bod y Saeson yn wannach nag y dylsen nhw fod, oherwydd absenoldeb Lee Westwood, mae ganddyn nhw dri profiadol o gylch-daith Ewrop yn y tîm - Roger Chapman, Brian Davis a Jamie Spence.

Bu raid i dri o aelodau tîm Libanus gael triniaeth am oerfel ar ôl eu gêm yn erbyn Seland Newydd yng Nghaerloyw.

Tîm rygbi Cymru yn dod yn drydydd yn y gystadleuaeth Cwpan y Byd gyntaf.

Mae sibrydion fod John Hollins, rheolwr tîm llwyddiannus Abertawe ar y rhestr fer am swydd rheolwr Leicester City.

Mae naw aelod o'r tîm ddechreuodd yn Murrayfield ddwy flynedd yn ôl yn dechrau eto yfory, ac y mae Allan Bateman ar y fainc.

Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.

Allan gyda'r tîm mae John Hardy, gohebydd pêl-droed BBC Radio Cymru.

Dywed y capten dros dro, Adrian Dale, y byddai'n hwb mawr i'r tîm tasai James yn gallu wynebu Gwlad yr Haf yng Nghaerdydd yfory.

Mae'n awyddus i ail-godi tim yn Rhos.

Hefyd yn ôl yn y tîm fydd yr asgellwr Jonathon Coates.

Mae mynydd o dasg yn wynebu tîm John Hollins os ydyn nhw'n mynd i aros yn yr Ail Adran.

Mae tîm Cymru nôl yn y Cwpan Dunhill ar ôl cyfnod hir allan o'r gystadleuaeth.

Mae tîm pêl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gêm yn Warsaw nos yfory.

Caiff perfformiad Tîm Rheoli S4C ei fonitro i sicrhau fod y strategaeth yn cael ei gwireddu.

Mae tîm datblygu rygbi Cymru wedi cyrraedd Calgary ar gyfer eu gêm yn erbyn tîm Canada Ifanc heno.

Mae Wrecsam bob amser yn dewis tîm cryf i'r gystadleuaeth yma.

Mae Gareth Roberts yn llywio'r cwis yn ddiogel ac mae'r cwestiynau, yn ôl arfer cwisiau Cymraeg, yn gymharol hawdd fel nad oes peryg i'r un tim o gystadleuwyr orfod gadael heb wobr o ryw fath.

Mae'r prawf cynta rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr wedi dechrau y bore yma yn Galle a mae pethau'n argoeli'n dda i'r tîm cartre ar hyn o bryd.

Bydd dau o'r pedwar chwaraewr yng Ngharfan Ddatblygu Rygbi Cymru sy wedi ennill capiau llawn yn y tîm i wynebu Dwyrain Canada nos Wener.

Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi cadarnhau y byddan nhw, yn eu cyfarfod blynyddol fis nesa, yn trafod creu trydydd tîm proffesiynol yn yr Alban.

Rwyn gobeithio, fel pawb arall, y bydda i yn y tîm, meddai ymosodwr Wimbledon, John Hartson.

Mae pobol yn dweud mai tîm un-dyn ydyn ni ar y funud - a mae e'n whare'n wych.

Wedi hynny batiodd y gwr ifanc sy wedi dod i mewn i'r tîm, Kumar Sangakkara, yn hyderus cyn syrthio i Robert Croft am 58.

Roedden nhw'n well tîm yn erbyn Portiwgal ac yn anlwcus iawn yn erbyn Yr Almaen.

Ymysg hogia Felin yn y tim mae Islwyn Owen, Derek Roberts a Tony Ellis.

Y mae rhai ohonom yn ddigon senoffobig i gredu mai dim ond pan oedd yna gnwd go lew o siaradwyr Cymraeg yn y tîm yr oedd Cymru yn chwarae orau - eich Gareth, Barry, Delme, Gerald ac yn y blaen.

Mae Robert Howley yn ôl yn y tîm ar ôl colli ei le yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad y tymor diwetha.

Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymuno â chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.

Gêm eitha anniben, hefyd, tan y chwarter awr olaf pryd sgoriodd y tîm cartre dri chais.

Mae Tim Henman allan o senglaur dynion ar ôl cael ei guro gan Mark Philipoussis yn y bedwaredd rownd - y tro cynta i Henman fethu cyrraedd yr wyth olaf ers pum mlynedd.

Rhydderch a Gwenlyn fu'r tim o fets a ddyfeisiodd rai o sefyllfaoedd gwaelodol mwyaf frwythlon y gomedi sefyllfa Gymraeg: Hafod Henri, Glas y Dorlan, a'r anfarwol Fo a Fe.

Mae Ben, Mererid a Karen yn mynd ar ôl newyddion ymhob rhan o Gymru ac ambell waith bydd y tîm yn mentro dramor.

mae'r dewiswyr wedi cyhoeddir tîm ar gyfer y Prawf Cynta yn erbyn Indiar Gorllewin fydd yn dechrau yn Edgbaston Ddydd Iau.

Clip ffilm oedd hon oedd yn fy atgoffa o sgets Harry Enfield yn dangos pêl-droedwyr y gorffennol yn chwarae yn erbyn tîm cyfoes ac yn cael braw o'u gweld yn cusanu ar ôl iddyn nhw sgorio.

Rwyn meddwl bod e'n bwysig iawn cael chwaraewyr fel Tim Horan, fel Norm Berryman, fel Peter Rogers mâs ar y cae.

Graeme Thorpe fydd capten tîm criced Lloegr yn y gyfres o gemau un-dydd yn Sri Lanka fydd yn dechrau ddydd Gwener.

Yr hyn â brofwyd oedd mai Lloegr ydy tîm gwana'r grwp - fel y tybiwyd yn wreiddiol.

Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu tîm ar gyfer eu gêm yn erbyn Wasps yfory.

Doedd Jenkins ddim yn y tîm ond mae wedii gosbi am dorrir rheolau.

Rhaid i ni gofio bod rhan fwya o'r tîm yn whare rygbi yn Seland Newydd ac er nad ydyn nhw'n whare gêm yn rhyngwladol - mae'r unigolion yn whare rygbi o safon uchel iawn.

A bydd tîm rheolir daith hon yn galw am gynnal taith o statws ddatblygu neu o dan 21 o leiaf bob dwy flynedd.

Bydd y tîm pêl-droed cenedlaethol yn ceisio ateb beirniadaeth a sicrhau pwynt o leia yn y gêm yn erbyn Gwlad Pwyl yn Warsaw, heno.

Yn eu batiad cyntaf nhw sgoriodd Tîm y Llywydd 253.

Lloegr fydd yn chwarae yn erbyn Yr Eidalwyr yn yr Wyth Ola os caiff tîm Kevin Keegan gêm gyfartal yn erbyn Romania yn Charleroi.

Tim rygbi Cymru yn cael eu trechu'n ddrwg gan Lloegr a Ffrainc a chwestiynau yn cael eu gofyn am barhad y gystadleuaeth pum gwlad a dyfodol y timau Celtaidd.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Mae Andrew Flintoff a Matthew Hoggard wedi eu cynnwys yng ngharfan Lloegr - ond y tebygrwydd yw y dewisir yr un tîm ag a chwaraeodd yn y prawf cyntaf yn Lahore.

Heb ymosodwr ymhlith eu heilyddion prin y daeth tîm John Hollins yn agos at sgorio.

Mae Norwy yn yr un grwp rhagbrofol a Chymru yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd ac yr oedd yn siwr fod Mark Hughes ddiddordeb mawr ym mherfformiad y tîm o Ogledd Ewrop.