Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

toriaid

toriaid

Cyllideb Lloyd George yn siomi'r Torïaid: cyflwyno 'supertax' o 6d ( 2 1/2c ) i'r rhai a enillai dros £5000 ac ychwanegu at dreth alcohol a baco i dalu am wasanaethau lles.

Gweithredu'n erbyn Swyddfeydd y Torïaid a'r Llywodraeth.

Gwynfor Evans yn cyhoeddi bwriad i ymprydio Buddugoliaeth Ildiodd y Torïaid.

Yng Nghymru cipiodd y Toriaid 11 o seddi, y nifer mwyaf ers 1874.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol Margaret Thatcher yn arweinydd y Toriaid.

Gweithredodd y Gymdeithas dros ryddid Hydref 1996 Rali fawr o dros 1,000 o bobl tu allan i'r Swyddfa Gymreig gyda Pharti Ffarwél i'r Torïaid a Gorymdaith dros Ryddid trwy strydoedd y Brifddinas.

Dau Gymro yn y Cabinet, J.H. Thomas a Vernon Hartson, ond ymhen chwe mis y Torïaid yn dod i rym.

Y Toriaid yn colli a Harold Wilson yn ôl fel Prif Weinidog.

Yn y cyfarfod ble'r oedd yna dros gant o aelodau'n bresennol mi gyhoeddodd Ysgrifennydd Diwydiant a Masnach y Torïaid David Heathcote-Amory eu strategaeth ar gyfer helpu busnesau.

'Y noson honno,' meddai Dafydd Morgan Lewis, 'dim ond y Torïaid bleidleisiodd o blaid y mesur.

Galwyd ar i ysgolion Cymru i wrthod pwysau newydd eleni gan y Toriaid i optio allan o'r gymuned leol ac i mewn i reolaeth uniongyrchol gan y Toriaid a'u Quangos.

Daeth yn amlwg fod nifer o Gymry Cymraeg yn barod i gydweithio â'r Torïaid -- dim ond iddyn nhw gael arian i gynnal Sianel Gymraeg, y Steddfod, rhywfaint o ysgolion Cymraeg a'r Quango ei hunain, doedd dim ots am ryddid i Gymru a bywyd i'w chymunedau lleol.

'Am dros ddegawd, dioddefodd y system addysg yng Nghymru ffrydlif o ddiwygiadau honedig nad oedd yn berthnasol i Gymru, ac yn ymwneud yn unig â dogma marchnad rydd y Torïaid.

Y Torîaid a enillodd Etholiad Cyffredinol troad y ganrif, ond cadarnle'r Blaid Ryddfrydol oedd Cymru.

Pasiwyd Deddf Iaith 1993 gan y Torïaid heb gefnogaeth unrhyw un o'r pleidiau eraill yn San Steffan - i ddweud y gwir pleidleisiodd Plaid Cymru a 'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei herbyn.

Byddai'r Torïaid yn cael gwared â gimics" y llywodraeth, fel arian tuag at danwydd y gaeaf, trwyddedau teledu am ddim a'r bonws Nadolig.

Mae polisïau Marchnad Rydd y Torïaid wedi chwalu cymunedau lleol trwy Gymru.

'Roedd hyd yn oed y Torïaid yn gefnogol i'r syniad.

Rhoi i'r rhai sydd ganddyn nhw'n barod fu prif ysgogiad y Toriaid dros y pymtheng mlynedd diwethaf gan wneud y tlawd yn dlotach ond rhoi i gyfran helaeth o'r dosbarth canol hyd yn oed arian i'w wastraffu.

Y Torïaid yn ennill eu trydydd etholiad cyffredinol o'r bron.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Torïaid yn ennill eu trydydd etholiad cyffredinol o'r bron.

Tybed a oes gan y cyfrandalwr cyffredin hawl i wrthod talu cyfraniad helaeth i goffrau'r Toriaid, Cyfrandalwyr Bass Charrington er enghraifft.

Mae natur yr addysg yn newid yn flynyddol a'r plant yn mynd yn fwyfwy o fictims i agenda gudd y Torïaid yng Nghymru.

Carchariadau eto. Buddugoliaeth Llywodraeth Lafur yn cytuno i roi gychwyn ar Sianel Gymraeg a'r Torïaid yn cydsynio.

Mewn llythyr at Nick Bourne AC (Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad) mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Torïaid i atal eu rhagrith o roi cefnogaeth mewn geiriau i ysgolion gwledig tra bod eu polisïau yn eu tanseilio.

A hyn oll yn nannedd gwrthwynebiad ffyrnig y Toriaid a'r Blaid Lafur a'r Wasg Saesneg bron i gyd - a'r pwyllgor ei hun heb ddimai goch y delyn at y costau.

Dylai'r Cynulliad wrthod y pwysau sydd oddi wrth y Toriaid, prifathrawon rhai ysgolion mawr ac eraill yn Lloegr am ddosrannu cyllidebau'n uniongyrchol i ysgolion gan dorri allan Awdurdodau Lleol.

Gofynnwn iddynt gefnogi'n galwad i ddileu'r Bwrdd Iaith ar y sail ei fod yn Quango a sefydlwyd yn sgîl Deddf Iaith 1993 i wneud dim ond gweinyddu polisïau'r Torïaid ar yr iaith Gymraeg.

Nifer o etholaethau yng Nghymru yn codi i 38, a'r Torïaid yn ennill 14 ohonynt.

Holl gwmnïau preifat -- ffrindiau'r Torïaid -- yn cael eu hesgusodi rhag gofynion y Ddeddf Iaith.

Gan nad oed y Torïaid yn gallu ennill grym democrataidd yng Nghymru, sefydlon nhw eu Quangos o'u pobl eu huanin i'n rheoli.

Etholiad Cyffredinol: ailethol y Llywodraeth Genedlaethol ond y Torïaid gyda mwyafrif mawr.

Rhaid disodli'r hen ddeddf sy'n perthyn i oes y Torïaid, a rhoi deddf newydd yn ei lle sydd yn fwy addas i ddemocratiaeth Cymru newydd.

MAE un peth y gall y mwyafrif llethol ohonom yng Nghymru gytuno arno, sef mai tonic i'r enaid oedd gweld y Toriaid yn cael y fath gosfa yn Etholiad Ewrop.

Y Torïaid, yn annisgwyl, yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Roedd y Torïaid yn ei chefnogi -- eu deddf nhw yw hi.

Yn ystod yr Eisteddfod yn Abergele llynedd, torrodd Branwen Nicholas a Sioned Elin i fewn i Swyddfa Etholaeth Rod Richards, yr Is-Ysgrifennydd yn y Swyddfa Gymreig, i brotestio yn erbyn polisïau addysg y Torïaid.

Y Torîaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Y Toriaid, dan arweiniad Arglwydd Salisbury, yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Brwydyr ffyrnig am arweinyddiaeth y Toriaid yn y cynulliad rhwng Rod Richards a Nick Bourne.

Clywsai fod y Toriaid o blaid Ysgrifennydd i Gymru a Llafur o blaid Cyngor, ond anodd oedd credu'r hyn a glywsai, o gofio am wrthwynebiadau diweddar y pleidiau hyn.

Daeth yn rhwyg a brwydr rhwng y Cymry Parchus a oedd am i bobl eistedd nôl am sbel a 'rhoi cyfle' i'r Quango Iaith, a Chymdeithas yr Iaith a fynnodd fod y Quango Iaith yn sefyll yn ffordd cyfiawnder a bod ei aelodau'n cydweithio â'r Torïaid trwy wasanaethu ar eu Quangos gwleidyddol.

Wele'r Toriaid benben a Magi a'i handbag yn tasgu i bob cyfeiriad fel cymeriad gwallgof mewn pantomeim.

Y Torïaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a'r Blaid Lafur yn wrthblaid am y tro cyntaf.

Ac wele'r Quango Iaith yn gwneud gwaith brwnt y Torïaid yng Nghymru (sef holl bwynt sefydlu Quangos os na allwch ennill grym trwy etholiadau), yn lledu twyll a rhagrith fel wna'r WDA, Tai Cymru, yr Ymddiriedolaethau Iechyd, yr Ysgolion sydd wedi eithrio a'r Swyddfa Gymreig ei hun, yr Arch Quango.

Ceisiodd y Torïaid brynu'r Cymry Cymraeg trwy roi iddynt grantiau i ddiwylliant Cymraeg a'u Quangos bach eu hunain ar yr amod nad oeddent yn herio'r drefn.

Mae dwy flynedd eto cyn yr Etholiad Cyffredinol ac mae'r modd y mae'r Toriaid ymhen dwyawr ar ôl eu curfa yn Ewrop wedi troi eu methiant yn fuddugoliaeth yn awgrymu y byddan nhw'n sicr o dynnu cyn hynny sawl sgwarnog liwgar o'r sach.

Aeth y Torïaid ati i dynnu i ffwrdd yr ychydig ryddid oedd gan bobl Cymru.

Pleidleisient i'r Toriaid - Duw a'u gwaredo.

Pasiwyd Deddf Iaith wan -- gan esgusodi cyfeillion y Torïaid mewn cwmnïau preifat rhag gwneud dim -- a phenodwyd yr 'Arglwydd' Dafydd Elis Thomas yn gadeirydd ar y Bwrdd.

ARFOGI plismyn: dyna awgrymiad diweddaraf y Toriaid.