Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tywydd

tywydd

Dibynna amlder y torri ar y tywydd.

Roedd y tywydd yn boeth a thraethau ynys Guernsey yn llawn o bobl ar eu gwyliau.

Wynebwch y blwch tua'r gogledd neu'r de ddwyrain fel nad yw yn llygad yr haul nac yn wynebu tywydd gwlyb.

Ymunodd â llong hwyliau a hwylio am Pisagua yn Peru a chael tywydd mawr o gwmpas yr Horn.

Cafodd y ganolfan rodd o fwrdd tenis ac mae llawer o'r bechgyn yn chwarae arno trwy'r dydd ymhob tywydd!

Ceisiodd Hector groesawu brwdfrydedd y gwynt llym, gan obeithio magu lliw haul, neu, o leiaf, liw tywydd ar ei groen tyner.

Y tywydd o le i le...

Byddai meysydd chwarae bob-tywydd gyda llifoleuadau'n cael eu darparu ar y tri safle a bydden nhw ar gael i'r gymuned y tu allan i oriau ysgol.

Fy rheswm dros ddibynnu ar y plu yma yw fod yr Arian Glas yn bluen oleu a'r Ceiliog Hwyaden Corff yn dywyll Beth bynnag fydd amgylch lliw gwiniadau'r tywydd a ffansi'r sewin mae'r ddau ddewis nawr gennyf ar yr un blaen llinyn.

'Proffwyd tywydd go wael wyt ti, Iestyn,' meddai.

Gyda'r newid yn y tywydd yn y dechrau mae pobl yn ein gwahodd i'w ystafelloedd felly rydym yn treulio mwy o amser yn ystafelloedd un neu ddau a llai gyda'r gweddill.

Dywed yr hen awdurdodau bod yn rhaid cael tywydd caled, a'r lein yn rhewi ym modrwyau'r enwair.

Fel rhagolygon tywydd, mae'n ddiwerth mewn deuddydd, os nad yn anghywir cyn hynny.

Tywydd braf dros y Dolig, fe bery am fis.

Roeddwn i'n darllen yn Y Cymro mai tywydd mis Mehefin eleni oedd y salaf ers talwm, ac roeddwn i'n falch o weld Gorffennaf yn cychwyn.

Dyle Cymru ddechrau fel ffefrynnau ond gyda'r tywydd fel mae e galle rhywbeth ddigwydd.

Rhaid cyfaddef nad ydym yn cael cnwd trwchus ers rhai blynyddoedd bellach ac mae'r sawl sydd yn barnu eu bod yn gwybod, yn beio'r effaith t-gwydrol y mae llygredd y Ddaear yn ei gael ar y tywydd, am hynny.

Dro arall yr oedd yn noson serog braf yn gynnar yn y gwanwyn a safem yn y drws yn syllu o gwmpas gan fwynhau'r tywydd braf mor gynnar yn y flwyddyn.

Ond roedd y tywydd yn ofnadwy, a roedd lefel y sgiliau yn ofnadwy, hefyd.

Ond pan fo'r tywydd yn sych ar haul yn tywynnu maen nhw yn gryf.

Yr oedd amryw o adeiladau'r gofaint yn rhy gyfyng i gael ceffylau dan do i'w pedoli, a gallai'r gof felly fod i mewn ac allan yn barhaus, bydded y tywydd y peth y bo.

Mor chwit-chwat yw teimladau dyn, mor anwadal â'r tywydd.

Rhoddodd gryn dreth arno'i hun gyda'r gwaith hwn oherwydd ar adegau byddai allan ddwy noson neu dair yn ystod yr wythnos yn ei ddosbarthiadau a hynny ym mhob tywydd.

Mae gwraig Gwern Hywel ym mharagraff cynta'r llyfr yn edrych ar y glaw'n pistyllio: gwneir i'r tywydd cyn pen dim fod yn arwyddlun o gyflwr Methodistiaeth.

Bu Mathew Fontaine Maury, swyddog yn llynges America, yn casglu gwybodaeth am flynyddoedd gan gapteiniaid llongau am eu profiad o wyntoedd a moroedd mewn gwahanol rannau o'r byd, er mwyn paratoi siartiau i ddangos y llwybrau lle gellid disgwyl y tywydd mwyaf ffafriol i gyflawni mordeithiau cyflym.

Mae ecoleg yn golygu mwy na rhyngberthynas anifeiliaid a phlanhigion wedi ei blethu a chymhlethdodau tywydd ac ansawdd craig a phridd...

Daeth i'm meddwl eleni mai'r garddwyr mwyaf llwyddiannus yw'r rheini a all addasu eu syniadau ar gyfer yr hyn ganiatâ'r tywydd iddynt ei wneud yn hytrach na dilyn dyddiaduron garddio a rhaglenni'r cyfryngau.

Pa neges oedd yn eu hysgogi i grwydro tros leoedd anhygyrch ym mhob tywydd i ledu'r newyddion da?

Cafwyd tywydd braf a bob dydd buont yn cerdded ychydig filltiroedd allan i'r wlad gan alw mewn tafarndai gwledig am luniaeth a chael croeso cynnes gan y Gwyddelod ar ôl pwysleisio nad Saeson mohonynt.

Sylweddolwn wrth gwrs ein bod yn hollol ddibynnol ar y tywydd yn sylfaenol am ein llwyddiant neu ein haflwyddiant yn ein hymdrechion garddio.

Roedd hi'n syndod mor rhugl yr anghofiasent bris defaid, y tywydd, a ffolinebau'r llywodraeth a'r Farchnad Gyffredin.

Roedd y tywydd yn eithaf ffafriol a hud y ffair a'r candi fflos mor gryf ag erioed.

"Mi fydd raid i ni blannu reis toc ybn lle tatws." Roedd JR ar fin gwneud sylw am y tywydd ond aeth y ffarmwr rhagddo yn galonnog.

Dywed eraill mai diwrnod braf a'r tywydd wedi lliniaru peth ar ôl sbel go galed yw'r gorau!

Nid oedd obaith mynd allan i doi cwt yr ieir, oherwydd y tywydd, a bodlonais, fel rhywun wedi ymddeol, ar eistedd yn ddigywilydd ganol y bore i edrych ar y teledu.

Byddai dianc oddi yno, meddai, yn anodd; 'roedd y tywydd yn gymhedrol a'r wlad heb anifeiliaid gwyllt na brodorion gelyniaethus.

Safle hollol dwyieithog, yn cynnwys gwybodaeth am busys, ysgolion, y tywydd a twristiaeth.

Cyfieithiad i'r Saesneg o stori hwyliog i blant am daith gwrach drwy Gymru gyda'i pheiriant tywydd anhygoel.

Yng Nghymru, ni ddylid hau'r hadau os nad yw'r tywydd yn braf.

Yng Nghymru er enghraifft, mae'n bosibl y byddai rhai yn teimlo'n llawer mwy cyfforddus yn gwerthu yswiriant neu drafod gwleidyddiaeth yn Saesneg tra'n hapus iawn i sôn am y tywydd neu'r teulu yn Gymraeg.

Er gwaetha'r tywydd bydd y gêm ar Barc Ninian rhwng Caerdydd a Lincoln yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide yn mynd rhagddi.

Mae'r amaethwr da yn drefnu hefo'i beiriannau, ei had a'i wrtaith ac yn barod i gychwyn pan fo'r tywydd yn caniatau.

Roedd fy nhad yn digwydd trafod y tywydd gyda fo ar fore rhewllyd yn Ionawr.

Credir mai erydiad y môr yn ystod y tywydd drwg yn diweddar sy wedi dod âr asbestos i'r golwg.

Tywydd braf a chymerwyd y cyfle i atgyweirio rhai o'r planciau ar y dec oedd wedi cael eu difrodi yn y storm.

Yna i lawr i Ogwen lle cawsant banad a banana cyn ei g'neud hi am y Carneddau, gyda'r tywydd yn parhau yn niwlog a gwlyb.

Tueddwn i gredu bod bopeth yn well ers talwm - y tywydd, y bwyd, y gymdeithas.

'Y cyfan ry'n ni'n gofyn amdano yw'r cyfle i fyw.' Methais â chredu geiriau un gŵr oedd yn gorfod dibynnu ar flanced yn unig i'w gysgodi rhag y tywydd.

Mae'n debyg mai patrwm y tywydd yn ystod Mehefin a ddywed wrthym a ydym yn cael haf cynnar neu hwyr.

Mae'n amlwg nad oedd gan drigolion y cyfnod hwnnw lawer o ofn 'tywydd mawr' - trefnwyd i gynnal cyfres o Oedfaon Pregethu a gwahoddwyd pump o bregethwyr i wasanaethu.

Un gwahaniaeth gwerth tynnu sylw ato yw bod yna amryw o arwyddion o ddiwedd yr haf a dechrau'r gaeaf yng Ngwlad Pyl yn darogan y tywydd ymhell i'r flwyddyn ganlynol.

Yna, wrth iddi ddod yn nes, codid eu lleisiau i gwyno am y tywydd neu i holi sut oedd peswch Joni bach erbyn hyn.

Nid yn annisgwyl, yn arbennig pan gofiwn am gefndir Cymreig y ddwy, y pwnc trafod cyntaf oedd y tywydd.

Dydd Llun a ddaeth, ac yr oedd gweddi'r Person wedi ei hateb yr oedd y tywydd yn hyfryd a dymunol, ac yr oedd Harri wedi bod yn ei baratoi ei hun i'r ymgyrch er toriad y wawr.

Cafwyd tywydd braf a chystadlu da ar Safle Sioe Mon.

Pe baech chi'n digwydd mynd yno welach chi dim rhyw lawer ohoni, o achos y tywydd.

Roedd Ifan wedi disgrifio'r tywydd garw; Fe ddarluniai hi y dyddiau llonydd tawel.

Mewn amrywiol lefelau o fewn y mawnogydd, mae cofnod o amodau tywydd y gorffennol ynghyd â ffurfiau diflanedig o fywyd gwyllt a hefyd weddillion dynol wedi'u cadw.

Chwaraeai sboncen o leiaf unwaith yr wythnos, yn ystod ei awr ginio, a rhedai ddwy filltir bob bore cyn brecwast beth bynnag fyddai'r tywydd.

Y bora arbennig hwn, a'r tywydd yn oer, mam yn ei gwely efo 'asthma' a ninnau'r plant yn ein gwelyau, neu'n chwara'n y llofft, dyma lais nhad fel angel o waelod y grisiau (parch i mam am ei bod hi'n sâl) "Lle ma' nghrys i Jini?" mam yn ateb â gwich yn ei llais, "Yn yr 'airing cupboard' Charles." Nhad yn rhuthro i fyny'r grisiau, 'roedd yr 'airing cupboard' ar y landing, dros ffordd i lle'r oedd Mam yn cysgu.

Nid oedd hyn yn broblem ar y dechrau oherwydd roedd y tywydd yn sych ond yng nghanol y mis newidiodd y tywydd, felly roedd yn anodd gwario cymaint o amser yn VIC I, er ein bod yn cael ein gwahodd mewn i ystafelloedd pobl, roedd gweddill y plant yn meddwl ein bod wedi eu gadael nhw oherwydd nid oedd yn bosib iddyn nhw fynd i mewn i'r ystafell.

Ond, fe gredaf i fod stôr enfawr o straeon gwerin cyfoes i'w cael yma yng Nghymru, ac fe hoffwn eu clywed gennych chi felly, talwch sylw manwl i'r stori nesaf fydd yn crwydro eich ardal chi, efallai yn sôn am alsatians yn rhewgell y bwyty Sineaidd, neu effaith y pwerdy niwcliar ar y tywydd, neu hwyrach am anifail mawr rheibus yn lladd defaid.

Mae tridiau cyntaf Awst yn arwyddo tywydd gweddill y mis.

Yn union fel y bo tywydd Hydref, felly y bydd Mawrth.

A gan fod y tywydd yn fwll, roedd dau neu dri o bryfaid mawr Cumberland yn glanio ac yn hedfan i ffwrdd fel awyrennau yr RAF oddi ar y brechdanau - os medrai neb eu galw nhw'n hyn.

Ymhlith pynciau sgwrs pobl Llanelli yr oedd y tywydd deifiol o boeth a methiant diflas Cymdeithas Harmoni Llanelli yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin lle honnodd yr Athro Walford Davies fod y côr yn 'badly flat' wrth ganu 'How lovely is thy dwelling place' gan Brahms.

Mae'r Nadolig yma ganol haf a'r tywydd yn boeth iawn.

Ac y mae'r ysgrifenwyr yn dra ymwybodol o'r tywydd, - yr heulwen, y glaw, y gwynt, y storm, y cymylau a'r daran.

Llundain Mehefin 30 Deian Hopkyn, hanesydd; Dr Tim Williams; Hywel Williams, aelod amlwg o'r Ceidwadwyr; Siân Lloyd, y ferch tywydd.

Bu'n rhaid iddi gydnabod fod y tywydd yn hyfryd a'r môr yn dawel.

Arwynebol yw eu sgwrs, y tywydd yw'r prif bwnc, ac mae'r hyn a ddywedant yn ystrydebau noeth.

TELEDU: (O dan hyn i gyd) Felly mae'r tywydd yfory am barhau yn ddiflas a digalon iawn dros y rhan helaethaf o'r wlad.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno mae'r gêm rhwng TNS (Llansantffraid) a'r Barri eisoes wedi ei gohirio oherwydd y tywydd.

Nid yw'r wybodaeth a gasglwyd wedi ei llawn ddadansoddi eto ond gobeithir deall mwy am gydeffeithiau y moroedd a'r atmosffer, a'r cysylltiad rhwng yr effaith t gwydr, y newidiadau ym mhatrymau tywydd yn fyd eang (e.e.

Mae'r trefnwyr yn beio'r tywydd garw a diffyg cefnogaeth yr awdurdodau lleol.

Wrth inni ddechrau ffilmio'r penglogau, fe deimlais i'r tywydd yn newid.

Cyn penderfynu ar y mannau nythu, mae'n rhaid meddwl yn ofalus, nid yn unig i osgoi'r cathod lleol ond i ochel rhag y tywydd garw hefyd.

Yn llong fudr mewn môr a pha hwyliau oedd hi yn eu cario orau mewn tywydd mawr?

bywyd ac amryliw batrymau'r bywyd hwnnw - diwrnod lladd mochyn, diwrnod dyrnu, diwrnod cneifio, byd torrwyr cerrig, carega, cymortha, llofft stabal, - byd y ferm, y tir a'r tywydd...

Ydi'r tywydd yn cael effaith ar hyn?

'Proffwyd y Tywydd' oedd enw pobol yr ardal arno.

Nid ydyw yn sôn am y tywydd o gwmpas yr Horn.

Er enghraifft pan oedd ef mewn cyfyng gyngor, "Ai gwell cysgodi?" Hynny cyn amser radio, wrth gwrs, i roi rhagolygon y tywydd a rhybudd o storm ar yr arfordir.

Credwn nad oedd dim yn wahanol ar wahân i'r tywydd, y codwm, ras wedi ei cholli ...

Cawsom fwy o eira cyn nos ac yr oedd gr y tywydd yn darogan mwy eto yfory.

Lle rhyw dair llath o led oedd y fargen, a dyna oedd gweithdy'r malwr, ond gyda hyn o wahaniaeth, mai'r awyr oedd ei do; felly gwelwch fod y creadur hwn yn dibynnu'n hollol ar y tywydd am ei fywoliaeth.

Roedd y paith yn sych ag yn faith a'r croeso - fel y tywydd - yn gynnes.

Ond, yn wir i chi, yng Nghaerdydd yma doedd y tywydd ddim ffit ichi gamu allan o'r ty.

Gobeithiwn y bydd y gefnogaeth a'r tywydd yn ffafriol eto eleni.

Er gwaethaf y tywydd poeth mae rygbi yn dal yn boblogaidd yma gyda Julian yn un o drefnwyr gornest ryngwladol i fechgyn ysgol dan 19 bob Pasg.

Damcaniaeth arall yw fod y calch yn yr haenau wedi sychu'n gyflymach ar adegau pan oedd y tywydd yn boethach gan greu haenau tewach o garreg galch.

Ychydig yn uwch i fyny mae Camddwr neu Camau'r Bleiddiaid, bwa naturiol o graig yn pontio'r afon lle'r arferai'r bleiddiaid, yn ôl traddodiad, groesi'r afon o'r mynydd i glydwch y cymoedd pan oedd y tywydd yn arw.

Pan aethom ddechrau Rhagfyr roeddem yng nghanol y tywydd oer ond sych ac felly dylai'r llwybrau fod yn glir o rew.

Cynhelid cyfarfodydd crefyddol bob nos Sul os oedd y tywydd yn ffafriol a'r wraig yn cymryd ambell i gyfarfod ei hun.

A chyda'r tywydd mawr a'r streic yn taro ar unwaith, wele'r ganolfan wydrog, oerllyd yn cau.

Mawrygwn Di am rythmau'r tywydd, am heulwen a glaw, tes a rhew, gwlith ac eira, y gwynt nerthol a'r awel dyner.

"'Rwy'n meddwl fod y tywydd yn gwaethygu.

Ceisiwch wneud byrddau adar a llestri i ddal bwyd a dŵr i'r adar a chofnodwch y nifer a'r rhywogaethau sy'n ymweld â'r safle, gan nodi yn ogystal y - Dyddiad - Amser - Tywydd - Beth wnaeth yr aderyn ei fwyta?

Pan wnaethom ni gyrraedd Awstralia ym mis Chwefror 1968 roedd y tywydd yn ofnadwy o boeth - dros 100F ac ymhen tri diwrnod yr oeddwn wedi llosgi'n ofnadwy.

Yn anffodus, mae un gêm - honno ar Heol Farrar rhwng Bangor a Chaerfyrddin - wedi ei gohirio oherwydd y tywydd gwlyb.