Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

waelod

waelod

yr un teimlad ag a gâi wrth fynd i siopa 'da Janet i waelod Heol Eglwys Fair, wrth syllu ar y lamp fawr ar ffurf bachgen du'n dal gole yn y caffe crand gwyn 'na, a phawb yn wyn yn y siope, a'r tegane a phopeth, a'r bobl yn y llyfre - ar wahân i'r goliwogs - Jolly Wogs ...

Daeth yn nes at waelod y gwely.

Yr oedd y stori%au a anfonodd hi i'r gystadleuaeth ar waelod yr ail ddosbarth.

Yr oedd yn ddigon call i beidio â'm llusgo pan oeddwn yn anymwybodol." 'A dyma chi'n cyrraedd, o'r diwedd, at waelod grisiau'r feranda?" "Do, ac yr oeddwn yn falch iawn o deimlo'r pren dan fy nwylo," meddai'r tad.

Mae'r drych cyntaf, yr un sy'n casglu'r goleuni, yn gallu bod ar waelod y telesgop ac felly'n haws ei gynnal o'r cefn.

Mae ceir wedi'u gwahardd o'r canol erbyn hyn gan adfer rhywfaint o awyrgylch canol oesol y dre farchnad - cyn teyrnasiad y brenin glo a dyfodiad diwydiannau alcam, olew a dur i waelod Cwm Nedd.

Pan ail agorwyd gwaith y Gwscwm adeg y Rhyfel Byd Cyntaf fe gefais i'r cyfle i fynd drwy'r hen waith draw hyd waelod y pwll a gweld mai'r Pillar & Stall oedd y dull o weithio'r glo ganddynt ac i edmygu'n fawr y grefftwaith ar y pwll oedd tua chan troedfedd o ddyfnder a deg troedfedd ar draws.

Roedd nifer o'i noddwyr yn aros amdani ar waelod y twr gyda'u hanadl yn eu dwrn ond mi gyrhaeddodd y curad dewr yn ddiogel ar y llawr wedi codi swm sylweddol o arian.

Ac eto, ni lwyddwyd ymhen un amser i'w dysgu i dynnu'r aradr i waelod y cae.

Yr hyn sy'n eu hachub yw'r stôr arbennig o eirfa ar waelod pob tudalen.

Llanelli a'r Athrofa sydd nawr ar waelod y tabl.

Daethai rhai ohonynt o waelod y plwy i drin tir y mynydd ac i fyw arno, ac aethant i'w cynefin i dreulio'u "hun hir."

Y bora arbennig hwn, a'r tywydd yn oer, mam yn ei gwely efo 'asthma' a ninnau'r plant yn ein gwelyau, neu'n chwara'n y llofft, dyma lais nhad fel angel o waelod y grisiau (parch i mam am ei bod hi'n sâl) "Lle ma' nghrys i Jini?" mam yn ateb â gwich yn ei llais, "Yn yr 'airing cupboard' Charles." Nhad yn rhuthro i fyny'r grisiau, 'roedd yr 'airing cupboard' ar y landing, dros ffordd i lle'r oedd Mam yn cysgu.

Davies, a chasai o waelod ei fod y Jingoaid croeniach hynny a anogai'r ifanc i farw dros eu gwlad.

JOHN MAJOR Ar waelod Heol Clwyd yr oedd y carchar.

GARI: (Wedi dod i waelod y grisiau) Ie?

merciwri, cadmiwm, sydd wedi casglu yn waddod ar waelod y môr).

Yr oedd yn bosib prynu math o rwyd fetel tebyg i waelod gogor i'w gosod dros y ffenest i gadw'r cerrig i ffwrdd gyda sgwaryn agored o flaen sedd y dreifar i hwnnw gael gweld lle mae'n mynd.

Diolch yn fawr.' 'Tan fora Llun, Daniel, 'machgan i, tan fora Llun.' Pan gyrhaeddodd Dan waelod y grisiau, safodd yn ansicr, gan na wyddai ymhle i gael gafael yn y dyn bach.

Y tro hwn mae llun o waelod cefn merch yn gwisgo jeans gydai nicars yn dangos.

Pan oed ef tau naw i ddeg oed aethom i fyw i Waelod-y- garth.

O'r diwedd, cyraeddasant waelod y grisiau ac edrych ar y porth bwa o'u blaenau.

Defnyddiwch y dolenni ar hyd waelod eich sgrîn i fynd at y wybodaeth diweddaraf am ymgyrchoedd y Gymdeithas, a sut i ymuno â nhw...

Sci dchown dder, chiw, go chyp chon ddy lifft!" Rwan nid cadair oedd yn fy nisgwyl ond polyn hir o'r awyr a mymryn o fotwm ar ei waelod - i eistedd arno - debyg!

Dan arweiniad y chwilod, trodd y ffrindiau i'r dde a martsio heibio i waelod muriau llwydwyn a thyrau o resi llorweddol coch a brown.

Mae Morgannwg yn dal ar waelod Ail Adran Pencampwriaeth Criced y Siroedd ar ôl gêm gyfartal yn erbyn Essex ar Erddi Sophia ddoe.

Ar waelod y grisiau derw llydan safai Hywel Vaughan a'i wraig Lowri.

Ar ôl un plwc sydyn arall, syrthiodd darn metel ei goes dde i ffwrdd a disgyn i waelod y cocpit.

Bydd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, yn dechrau ei gêm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen heddiw.

Ar waelod y domen mae'r adar mân fel y robin a'r telor, ond mae rheiny yn gallu osgoi bygythion yr adar trymion wrth gymryd eu siâr o berfeddion y llwyn.

Cafodd ei demtio i orwedd yn ôl yn llonydd, a pheidio â gwneud dim ond gadael i'w gorff suddo i waelod y môr.

Trochwch waelod y gwelltyn yn yr hylif sebon, chwythwch swigen a'i rhyddhau uwchben haenen sebon ar y dorch.

Pan ail agorwyd gwaith y Gwscwm adeg y Rhyfel Byd Cyntaf fe gefais i'r cyfle i fynd drwy'r hen waith draw hyd waelod y pwll a gweld mai'r Pillar & Stall oedd y dull o weithio'r glo ganddynt ac i edmygu'n fawr grefftwaith ar y pwll oedd tua chan troedfedd o ddyfnder a deg troedfedd ar draws.

Mae'r llyfrau yma'n rhoi cyfle ardderchog i rieni a phlant rannu'r profiad o ddarllen straeon ac edrych ar y lluniau sy'n mynd efo'r stori, gydag un frawddeg fer, hawdd, ar dop y tudalen i'r plentyn ei darllen allan yn uchel, ac yna testun hirach ar waelod pob tudalen i'r rhiant ei darllen allan.

Cymryd eu tro i yrru fyddai'r ddau gan eu bod yn hoff o alw heibio ffynnon y fuwch goch ar waelod y pentre i olchi llwch y glo o'u cegau!

Fel tae o 'rioed wedi sefyll ar lwyfan !" Fel'na bydd hi pan fyddwch chi am iddyn nhw fod ar eu gora, cysurais hi, gan wenu, "Mae'r actorion diarth na'n 'u gwneud nhw 'n nerfus." Gwelwn Enoc yn symud yn ôl a blaen wrth waelod y llwyfan, yn chwifio'i freichiau.

Cafodd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, ddechrau da i'w gêm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen.

Ryw noson, a Rondol ar waelod y grisiau cefn heb yr un ddima i godi'r glicied, fe gredai yn y cyflwr hwnnw mai yn ei wylltineb y creodd y Creawdwr gors Bodwrog, ond ei fod wedi dod ato'i hun pan greodd feysydd haidd yr ardal, a esgorodd ar y wyrth o fedru gwneud cwrw; ac fe gydsyniodd a fo'i hun nad oedd yn iawn fod yr hyn a elwir yn ddim yn medru sefyll rhyngddo fo a'i beint.

Yna llusgodd yr hen ŵr ei lais i fyny o waelod pydew a meddai: "Brandi, Norris.

Estynnodd ei llaw i'w waelod, tynnu'r anrheg allan a'i hysgwyd wrth ei chlust.

Dywedais wrth Jock am gadw'i lygaid yn agored rhag i 'Gwep Babi' ddod yn ôl, a rhuthrais at waelod y to lle'r oedd y ferch erbyn hyn yn gwyro trosodd, a bron syrthio bendramwnwgl i'r iard.

Mae'r pwynt yn codi'r Athrofa oddi ar waelod y tabl.

Ar ôl ychydig o siarad aeth y brawd ati i atgyweirio'r gwely a'r tro hwn rhoes waelod tipyn cadarnach iddo.

Ymhellach, mae'r breichiau hyn bob amser yn pwyntio mewn cyfeiriad clocwedd wrth edrych arnynt o waelod y siliwm.

Mae Lloegr yn aros ar waelod Grwp 9.

Oblegid y mulod hynny a dynnai'r aradr i fyny'r bryn, i ben draw y gwys, yna hwynt hwy a droent wysg eu cefn, ac a geisient lwyfan ar yr aradr er mwyn teithio nôl at waelod y cae hwnnw.

Gwibiodd ar draws yr ystafell i waelod y grisiau ac fe'u dringodd fel ewig.

Roedd un yn edrych mas drwy ffenest ac yn diawlio Ail Ardalydd Bute y saif ei gofgologn bygddu ar waelod Heol y Santes Fair.

Aethant i waelod y rhestr gyda'u cyfraniad yma.

'Rhys,' clywodd Mam yn galw arno o waelod y grisiau, 'mae Mali'n barod 'ŵan.'

Wedi gwylltio'n gacwn, ffoniodd hi'r rhif ar waelod y ffurflen Saesneg a dechrau pregethu ynglyn â hawliau Cymry Cymraeg i dderbyn gwasanaeth dwyieithog yn eu gwlad eu hunain.

Wrth i ni ddisgwyl am ysbaid ar waelod y grisiau i fynd i fewn i'r ystafell meddai wrthyf 'Are you nervous?' Fy ateb oedd 'Terrified' meddai hi wrthyf 'Don't worry that makes two of us'.

"Wedi fy nghyffroi i waelod fy mod, aeth y goleuni allanol yn oleuni mewnol.

Tyfai blewiach brith o dan ei drwyn a edrychai fel mwstash heb ei wrteithio'n iawn, ac ar waelod ei ddwy foch roedd cysgodion pinc a roddai ffurf anghynnes i'w wyneb.

Aeth dy John Williams dithau i waelod Lloegr i ryw le o'r enw Cratfield.