Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ward

ward

Wrth fynd i mewn i ward y mamau a'r babis fe gynigiodd nyrs ei helpu.

Sugnwyd yr hyder o chwarae'r tîm cartre a go brin y caiff golwr Notts County, Darren Ward, noson haws.

Roedd addasiad BBC Cymru o Cancer Ward Solzhenitsyn ar gyfer BBC Radio 3 yn un o'r dramâu radio a ddenodd y ganmoliaeth uchaf yn ystod y flwyddyn - blwyddyn y cynhyrchodd adran ddrama BBC Cymru Cardiff East gan Peter Gill, yn ogystal â Passnotes on Romeo and Juliet a The Egoist.

Does dim plant ysgol i fod yn y ward, ond wir, fedrwn i byth eich gwrthod.

Ond buan iawn y bu'n rhaid tynnu pob label pan ddeallwyd na chyflwynasai Ward Williams y siec i'r banc.

Gwasgu llaw a chusan i Dad bob un, ac allan o'r ward gyda'r nyrs.

Y Prawf - Fe lwyddodd y gohebydd i fynd heibio i'r Dderbynfa a wardiau unigol lle'r oedd mamau yn bwydo'u plant ond fe gafodd ei rhwystro ddwywaith cyn cyrraedd at y brif ward ei hun.

Yna daeth côr o'r gweinyddesau i ganu'r hen garolau wrth ddrws y ward.

Erbyn hyn mae Janet mewn swydd gyfrifol yn Ward Orthopeadig Ysbyty Telford yn Swydd Amwythig a dymunwn yn dda iawn iddi yn y dyfodol.

Mae hi newydd dderbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd ac ar hyn o bryd yn prysur wella yn Ward Enlli.

Roedd rhai llwyddiannau mawr o ran dramâu radio, yn bennaf Cancer Ward ar gyfer Radio 3, a chyflwyno operâu sebon newydd ar gyfer BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Y Prawf - Fe lwyddodd newyddiadurwraig i gerdded i mewn i'r ysbyty heb i neb holi dim iddi; troi i'r dde ac yn syth i mewn i ward Llifon ac at y gwelyau a'r babanod.

Credai Dr Tom yn bendant iawn ei fod wedi prynu'r casgliadau hyn a sicrhau'r coleg ym Mangor, ond y ffaith amdani yw na newidiodd Ward Williams mo'r siec amdanynt.

Sgrifennai Oakley yn dawel fonheddig, ond Ward yn ymosodol feiddgar, a chanddo ef yr oedd y meddwl miniocaf o'r ddau.

Meddyg gwyn, yn siarad Cymraeg, a chyda blynyddoedd o brofiad yn ei swydd, a ddywedodd mewn ffordd ddifeddwl ac angharedig wrth wraig ifanc fod ganddi hi ganser ai gollwng wedyn yn syth yn ôl i ward i ganol cleifion eraill.

Ymhen rhai blynyddoedd, er mawr syndod i Dr Tom, anfonodd Ward Williams air i'r coleg yn peri iddynt ddychhwelyd y cyfrolau iddo.

Yn ei hystafell hi yr oedd te yn barod iddynt, a bwytaodd y tri tra oedd Huw yn y ward gyda Dad.

Drws nesaf i Bentwyn ceir ward Cyncoed, un o ardaloedd mwyaf breintiedig Caerdydd a Chymru.

Pwrpas hyn yw sicrhau fod pob ward o'r etholaeth yn cael ei chynrychiol yn ei thro yn y Gadalr.

Mae rheolwyr un ysbyty yn awr am godi cwestiynau ynglyn â'u trefn ddiogelwch ar ôl i'r newyddiadurwraig gyrraedd y ward heb i neb of yn dim; yn y ddau achos arall, fe gafodd y gohebwyr eu holi ond of ynnodd neb am brawf gwirioneddol o bwy oedden nhw na pham yr oedden nhw yno.

Roedd rhai llwyddiannau mawr o ran dramâu radio, yn bennaf Cancer Ward ar gyfer BBC Radio 3, a chyflwyno operâu sebon newydd ar gyfer BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Dau gymrawd o Goleg Balliol oedd arweinyddion y garfan hon, Frederick Oakley a William George Ward.

Gwyrai'n ddistaw gan ofalu bod y nyrs arall a edrychai ar ôl y ward yn ddigon pell.

Eu rhoi'n fenthyg i Fangor a wnaeth Ward Williams er mwyn i'r efrydwyr ar y pryd - Huw Llewelyn Williams, yn un - gael gwneud defnydd ohonynt.

Aethant â'r claf yn ôl i'r ward.

Fe all y rhain ddigwydd mewn ward ysbyty, hyd yn oed yn y trofannau.

Ward Williams, Pensarn, Abergele, brawd yng nghyfraith Puleston.

Wrth iddi adael y ward yn drist penderfynodd Mrs Parker fynd at y ddesg unwaith yn rhagor i holi a oedden nhw wedi cael unrhyw newydd pellach.

Mi fydd o'n falch o'ch gweld." A dyna lle'r oedd Dad mewn gwely, gwyn, gwyn, mewn ward olau fawr, a rhesi o welyau bob ochr, a rhywun ymhob un, rhai yn cysgu, eraill yn darllen, eraill yn gwenu ar y plant.

Roedd Dr Hassan a Dr Pryce i fynd o gwmpas y ward ymhen awr.

Beth bynnag, roedd y darlun yn un digon cyffrous ac eithafol i mi siarad ar y pwnc wrth nyrsys y ward a'r meddygon ifainc oedd gerllaw.

Trefniadau Diogelwch - Cloi drysau'r uned ar ôl deg y nos, camera ar y drws i weld pawb sy'n cyrraedd, camerâu eraill yn gwylio'r ward, clo digidol ar y feithrinfa, cardiau adnabod a sustem i'r mamau nodi hynny os ydyn nhw'n gadael y ward.

Yn y cyfamser roedd ein haddasiad o Cancer Ward Solzhenitsyn ar gyfer Radio 3 yn un o'r dramâu radio a ddenodd y ganmoliaeth uchaf yn ystod y flwyddyn.

'Ta beth, cynrychioli fy ward i, Ward y Wenallt, y mae o ar y Cyngor, ac mi fydd etholiad i ddewis olynydd iddo fo." "Bydd." Ymchwyddodd y gŵr mawr, fel balŵn.

Ward.

Cuddiodd hi wedyn o dan ei wely yn y ward.

Cawsom ginio ardderchog er gwaethaf y prinder a daeth un o arbenigwyr yr ysbyty, Mr OV Jones, i dorri'r twrci ymhob ward.