Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

was

was

"Antidote ydi'r gair, was i," ebr efô, wedi inni fod am dipyn yn trafod posibilrwydd yr awgrymiad.

Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.

Bu cyhuddiadau bod Michael yn was bach i Tony Blair a bod dulliau anheg wedi eu defnyddio i'w ethol.

Pwy ydy ..." "Gan bwyll rŵan, was," meddai Henri, gan syllu ar y map o'i flaen i guddio'r cysgod o wên oedd ar ei wyneb.

Ar ben hynny roedd wedi gorfod talu llawer rhagor nag yr oedd wedi ei ragweld i was am wneud gwaith y tyddyn yn ei absenoldeb a bu colledion oherwydd nad oedd, ynghanol ei brysurdeb fel Ysgrifennydd Cyffredinol, wedi medru rhoi'r sylw dyledus i'w gartref.

Rhoddwyd, hefyd, ddarpariaeth ar gyfer ei gostau teithio a chanpunt y flwyddyn i dalu i was am wneud y gwaith ar y tyddyn na fedrai ef ei hun ei wneud oherwydd pwysau ei ddyletswyddau.

Mae mathau prin o blanhigion, adar a thrychfilod yn byw mewn mawnogydd; y Cwtiad Aur, Picellwr Wynepgwyn (math o was y neidr) a'r Rhosmari Gwyllt, ac enwi dim ond ychydig ohonynt.

Agorwyd y drws mawr allanol iddynt gan was mewn lifrai ysblennydd.

Mae hi'n byw'n ddigon pell oddi acw?" "Mae hi acw'n aros hefo ni ers wsnos, was i." "Cwmpeini diddan i chi'r nosweithiau hirion yma," sylwais yn ddifeddwl.

O ie, y gosb am ein twyllo, fe ddylen ni sôn am hynny' 'Cosb am dwyllo?' 'Ie, os byddi di'n cymryd arnat dy fod wedi cyflawni tasg, ond heb neud hynny, mi fydd yna gosb.' 'A be fydd honno?' 'Sypreis, was.

Ond clywed yr hanes am osod ei was bach mewn bocs te a chlymu'r bocs wrth sedd yr injan lladd gwair wnes i.

Ar adeg newyn fe orchmynnodd Eliseus i'w was baratoi llond crochan o gawl i'r proffwydi oedd yn ei ofal.

Am ryw reswm meddyliodd yn sydyn am Ellis Puw, a theimlodd ar y funud ei fod yn nes at ei was yn ei glos ffustian a'i grys gwlân nag yr oedd at y boneddigion hyn yn chwyrli%o o'i gwmpas yn eu sidanau a'u melfed a'u lliwiau llachar, a'u dwndrio a'u chwerthin.

wynn thomas fod y ddinas yn echel i dirgel ddyn ; y stryd, stryd yn y cymoedd, fydd canolbwynt y nofel hon ond peidiwch â disgwyl disgwyl green was was valley arall.

Y ffaith i'r term ymddangos yn hanes yr hen fwrdeisdrefi a sbardunodd y cyn was sifil i fentro i faes yrnchwil oedd yn galw am gryn ymroddiad.

Roedd Rheinallt Dafy dd prif was ei fam wedi ymuno a hi a gallai Richard glywed y ddau 'n siarad am y cynlluniau ynglyn a'r tir a gwella'r ty ond er ei fod mor agos atynt ni chymerodd yr un o'r ddau sylw ohono na cheisio ei gael i ymuno yn y drafodaeth.

Taffy was a Welshman, Taffy stole my heart not beef gan ychwanegu'r geiriau Lladin, Sapiens Fidelis - doeth a ffyddlon.

Paid â gwrthod, was i ne cinio digalon fydd o i mi." Diolchais yn gynnes i'm cyfaill, yn fwy felly gan nad oedd gennyf olwg am fawr o ddim amheuthun fy hun.

"Hei, was, be 'di d'enw di?"

Yn rhywle, mae Schumacher yn adrodd am y wers bwysig a ddysgodd pan oedd yn was ifanc ar fferm, mai peryglus oedd cyfrif gwartheg heb eu hadnabod.

'Oes dim wedi digwydd iddi?" "Nac oes, was i, fel mae gwaetha'r modd.

Dyn relwê oedd Thomas Parry, ond am gyfnod bu'n was yn Y

Mae hi fel ffwrnais yma ers amser brecwast - mewn mwy nag un ystyr, was i.

"Yn enw rheswm, beth ydi'r mater hefo ti heno?" "Dim was i, ond 'mod i wedi hen alaru ar fywyd gwareiddiedig." 'Oho!

Byddai'n dechrau fel hyn: Pan oeddwn i'n was bach, dim mwy na rhyw dair ar ddeg, ond yn gweithio yn galetach o beth gythrel na'r diogyn yna .

Cyhoedda Tom Jones - yn gwisgo siaced ledr a lliw haul - There was nothing like this... pan oedd en ifanc.

Wedi ei rwydo yr oedd yntau yn dipyn o was bach i'w dad.

'Rydw i'n hannar llwgu ers wsnos yn y fan acw - gorfod byta fel bydawn i'n byta uwd hefo myniawyd." "Helpa dy hun." "Mae hi wedi suro'r 'Dolig i mi, was i," ebr efô, ar ôl bwyta'n awchus am ysbaid.

Y mae yna rai sydd wedi derbyn graddau prifysgol am lawer iawn llai nag a gyflawnwyd gan Huw Jones - bachgen o Fôn yn wreiddiol a fu am ddeng mlynedd yn was ffarm cyn troi at y weinidogaeth.

(Da was da ffyddlon - a bechod).

Wel, was i, mae'i modryb hi wedi'i chynysgaeddu'n helaeth â'r elfen anghysurus yna, ac yn ychwanegol at hynny mae hi'n ofandwy o genteel.

'Never in the field of human endeavour was so little achieved by so many in so little time,' meddai Charles Wheeler.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach ysgogodd mynyddoedd Gilfach Goch ddarn arall o sgrifennu a barodd dipyn mwy o gyffro trwy'r byd nag a wnaeth Huw Menai: Yma, yn How Green was My Valley Richard Llewellyn, wele gynnig myth a allai gymryd lle admabyddiaeth uniongyrchol o draddodiad.

‘Da was', meddai pawb.

Yn neidio'r cownter, os wyt ti'n cofio, ac yn herio Ifan y Tyrchwr i dynnu torch." "Mae'r rhod wedi troi er hynny, was i.

Was i, beth bydai Ifan Tyrchwr, er enghraifft, yn cymyd yn ei ben i fyta yn ôl yr egwyddor yna?

'My ydde yn well gen' i dy weld yn deiliwr nag yn was ffarm', meddai Mari Lewis wrth Rhys, ac yn wir yn brentis teiliwr y cafodd Daniel fynd, fel yr aeth Dafydd ei frawd yn brentis saer maen o'i flaen.

Cyhoeddi How Green Was My Valley gan Richard Llewellyn.

'Was, gwna fy march yn barod, Rwy'n cychwyn ar daith.'

Ar ôl gadael yr Hafod bu'n was efo'r brodyr yn Rhwng-ddwy-afon.

Ac adnabum i ryw raddau bach yn yr awr honno, megis y profais eilwaith flynyddoedd yn ddiweddarach o dan law yr athronydd a'r seicolegydd, Dr David Phillips, (Coleg Diwinyddol y Bala) y cariad sy'n Dod at y truan ("Came where He was"), y cariad sy'n iachau'r meddwl oddi wrth chwerwedd ei bryder.

the Latin/English issue was being decided by the translators'.

richard richard richard old leaguers * say was equal to any other orator ever heard in in free trade hall.

"Ond byta sy wedi mynd yn benyd yn fan acw, was i.

Beth ar y ddaear all fod mor bwysig am hen gonsuriwr gwirion a'i was bach?