Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

we

we

Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.

Hawdd coelio hynny; hawdd hefyd darlunio'r darlithydd teimladwy wynepglawr yn eistedd o'u blaen a'i law fawr yn ceisio cuddio'r wep a oedd yn gymysg o wên a dagrau.

Hoff gennyf eiriau trawiadol Amig yn nrama Saunders Lewis Amlyn ac Amig am yr hyn yw ffydd: Rhodio fel un a wêl a gwybod nos y deillion Yw bywyd beunyddiol ffydd.

Ni welir mwy yr 'hogyn gyrru'r wêdd', ac ni chlywir chwibanogl y dyrnwr mawr.

Byddwch cystal â manteisio ar gyfleusterau'r We i gysylltu â ni i ymateb i erthyglau neu i sgwennu erthyglau newydd.

Niclas Pŵel, mynte fe, we'i enw - gallen feddwl bod Sara Dafis Pant-y- deri'n whar iddi famgu e.

Gallwch gyfrannu at gadw ansawdd BBC Ble ar y We wrth roi gwbod inni os yw unrhyw safle'n annerbyniol neu'n peri tramgwydd.

Dywed y trydydd pennill 'trydydd chwarter canrif ni wêl dy gnawd'; a derbyn mai angau yw'r 'trydydd carchar ac osgo'i gysgod arnad', yna pa 'larwm', pa ragargoel a gawsai SL.

Wedi'r cyfan, nid ei ansoddeiriau cymwys, er bod y rheini ganddo, nid saerni%aeth gymesur mewn ysgrif a phennod, yw gogoniant Owen Edwards, ond ei ddarluniau o ddarn o wlad; ei bortreadau o ddynion a gyfarfu; ei ddoniolwch direidus; ei hynawsedd a'i radlonrwydd; yr ychydig wermod weithiau pan wêl "wyneb coch rhyw Philistiad o Sais ariannog"; ei onestrwydd unplyg wrth gofio am Gymru yn yr Eidal neu Lydaw, a dewis ei moelni digelfyddyd crefyddus hi o flaen pob ysblander lliw a chyfoeth.

Gan mai Jungiad oedd yr awdur, teg disgwyl mai'r hyn a wêl yn bennaf mewn llenyddiaeth, yn enwedig chwedlau, ydyw delweddau sy'n cyfleu byd a bywyd mewnol, anymwybodol y seici neu'r enaid.

Pwy ydy ..." "Gan bwyll rŵan, was," meddai Henri, gan syllu ar y map o'i flaen i guddio'r cysgod o wên oedd ar ei wyneb.

Mae'r we yn caniatßu chwarae a gweithio, siopa a sbecian o'r cartref.

Llwyddes i ffeindio Craig drw fy mowyd." Ymlaen wedyn: "Wen i'n darllen y Beibl drwddo o'r dechre i'r diwedd pan wên i ar y môr ond nawr fydda i yn cadw at y Salme a'r Testament Newydd.

John Davies, hanesydd amlycaf Cymru, sydd wedi ysgrifennu fersiwn arbennig o hanes y genedl yn arbennig ar gyfer y We.

Plyciai'r wên egwan yng nghonglau cysgodlon ei geg.

A dyma fi wedi cael 'y ngalw i weithio yn Llangi%an lle maen nhw'n arbrofi gyda 'radar' a rocedi - a dyn a ŵyr beth arall!' "Fe wêl yr hen blant wahanieth, Idris.

'Nid yw y penderfyniad hwn yn effeithio ar y cystadlaethau barddoniaeth arbennig ar-lein a gyhoeddwyd ar wefan yr Eisteddfod ac atgoffir i'r beirdd sydd yn defnyddio'r Wê ac e-bost bod cyfle i gystadlu trwy'r amser ar y rhyngrwyd,' meddai llefarydd.

Yn wir fe wêl y crefftwr delfrydol y diwedd o'r dechrau.

'Yn aml iawn, mae chwilio ar y We yn Gymraeg wedi bod yn broblematig,' meddai Elin Haf Gruffydd Jones ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 'ac mae'r Chwilotydd yn datrys y broblem mewn ffordd ddyfeisgar a syml.

Cartref y Cynghanedd ar y We.

Mae hyn o ddefnydd i bawb sy'n siarad neu'n dysgu Cymraeg ac sy'n defnyddio'r we, ond yn amlwg fe fydd o ddefnydd arbennig i ysgolion.

Cartref Paul Edwards - Y Dewin Cymraeg ar y We.

'We'll talk about it again,' meddai fy nhad, gan ysgwyd ei ben yn araf.

Flynyddoedd yn ôl, cerddi A.A.Milne yn y gyfres When We Were Very Young oeddwn i yn eu darllen a chael fy hudo gan y geiriau a'r delweddau hyfryd.

Rydyn ni'n cynhyrchu ac yn diweddaru storïau yn barhaol er mwyn creu gwasanaeth newyddion Cymraeg mwyaf cyflawn y We.

Os nad yw'n bosib chwilio'r we yn Gymraeg, mae hynny'n gam â phlant Cymru.

Ni ddangosodd unrhyw syndod o gael ei ddal yn syllu arni, ac ni cheisiodd ei chydnabod trwy wên na gweithred.

'Get a move on ■ we haven't got all day, you know!' gwaeddodd un ohonynt a'u gwthio ymlaen.

Fel bardd rhoes fiwsig i'w fynegiant; fel pregethwr rhoes ergyd yn y miwsig; fel digrifwr rhoes wên yn yr ergyd; ac fel dyn rhoes ddeigryn yn y wên.

Bu'r cyfuniad o onestrwydd ac unplygrwydd a'r penderfyniad diysgog i gadw'n driw i'r ddelwedd ohoni ei hun heb geisio cyfaddawd â neb yn wrthwenwyn effeithiol i'r wên ffals'.

Ac mae modd ichi gael golwg ar y siart yn ei chyfanrwydd o bori yn nhudalen Mawredd Mawr ar y we.

Cân Bing Crosby White Christmas" yw'r brif gân a "We'll Keep a Welcome" sy ar yr ochr arall.

Cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y We Fyd-Eang Y Mudiad Da a Elwir Yn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Yn Cyflwyno Er Eich Mawr Ddivyrrwch; ANTERLIWT.

Roedd Rowland yn aros amdani pan ddaeth hi'n ôl wedi diosg ei mantell a'i het, a theimlai Meg bigiad o anniddigrwydd wrth sylwi ar ei wyneb di-wên.

Byddai'n rhatach gosod y ffurflenni Cymraeg ar y we nag y byddai i'w hargraffu.

Mae dyfais newydd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi chwyldroi y ffordd y mae siaradwyr Cymraeg ar draws y byd yn gallu defnyddio'r we fyd eang.

"Hylo !" meddai Dad yn wên i gyd.

prifathro ata' i ar y diwedd hefyd a 'nghuro i ar fy nghefn a rhoi pat ar fy mhen i ac er bod taten boeth lond ei geg fe ddywedodd wrtha' i: 'We liked you most awfully but we thought your accent might militate againstyou in this type of establishment.

Ond mae'r ffurflenni hefyd ar gael i unrhywun eu printio yn syth oddi ar y we - ond yn Saesneg yn unig.

'Pwy we'r rocyn 'na we da ti'n clebran ar bwys y glowty?' holai ei mam yn syth.

Nid pawb a wêl yr un neges na theimlo yr un ing a gwefr.

Taflodd olwg i fyny'r grisiau, a'i ddannedd amlwg yn un wên fawr.

Byddwn yn y cysgod o hyn i ddiwedd y daith, yn wir ychydig iawn o haul a wêl yr ochr yma i'r dyffryn i lawr i Nant Peris dros fisoedd y gaeaf.

Daeth y trydan hwylus i oleuo'r fro, a bellach, ymysg casgliad o 'hen bethau', y gwelir llusern y gannwyll wêr.

Mae'r we yn un esiampl, ac fe soniodd Iwan am enghraifft y swyddfa dreth incwm.

Daethpwyd o hyd i'r perthynas a daeth allan yn edrych fel Kentucky Minstrel tu chwithig allan gan fod ei wyneb yn glaerwyn efo'r blawd ac o gwmpas ei lygaid a'i weßsau yn ddu.

Gwenodd y wên ynfyd sy'n rhagflaenu caru.

Mae uned Aml-gyfrwng/Rhyngweithiol wedi ei sefydlu o fewn ein Hadran Dylunio Graffeg ac mae nifer o CD-Roms a Safleoedd ar y We wedi eu creu yma ar gyfer y BBC yn ogystal â chwsmeriaid corfforaethol.

Yna diflannodd y wên oddi ar ei wyneb ac meddai'n araf, "Bydd pawb yn y dref yn dibynnu arnat ti.

Mae dros 200 o bobl yn gweithio i'r papur newydd a'r orsaf radio ac y maent wedi dechrau cyhoeddi papur newydd arall sy'n cael ei ddosbarthu o law i law Euskadi Informaciˇn. Ceir hefyd safle ar y we, www.euskalherria.net.

Dyma gartref cynghanedd ar y we a'r unig safwe rhyngweithiol sydd wedi'i neilltuo'n llwyr i'r gynghanedd a barddoniaeth Gymraeg yn gyffredinol.

Mae'r Cyfeiriadur yn defnyddio gwybodaeth gan y Brosiect Gyfeiriadur Agored, prosiect sy'n ceisio creu'r cyfeiriadur mwyaf trwyadl o adnoddau ar y We Fyd-Eang, gyda chymorth llu o wirfoddolwyr.

Does dim diben gallu sgwennu sieciau yn Gymraeg os yw'r byd wedi symud ymlaen i wasanaethau bancio dros y We.

Bron i 400 o gerddi gorau'r genedl ar y We am ddim i blant oed cynradd.

Un o englynion Talwrn y Beirdd ydi o ■ Beddargraff Clown' ■ O'n g■ydd fe lwyddai i guddio ■ ei henaint dan wên ei gellweirio: ond ei wedd ddi-fwgwd o a welwyd awr ffarwelio.

Pan wêl y bleiddiaid eraill eu harweinydd yn farw fe giliant allan o'th golwg ond gwyddost eu bod yn dal yno yn disgwyl i ti ddisgyn o'r goeden.

WE Jones,Caecerrig,Mynytho wedi hwylio ar y Neleus - un o longau'r Blue Funnel.

Nawr 'te, y bêl am eich bywydau.' Estynnodd ei law am y cwdyn, y wên yn llydan ar ei wyneb.

Cwmni newydd yw 'Tudalen Newydd' sydd yn cynllunio a rhoi tudalennau ar y we.

Ond, bellach, gyda gwasanaeth cwmnïau fel Easyjet - sydd gyda llaw yn derbyn dros 90% o'r trefniadau dros y we, sef yr ucha' yn y diwydiant - mae rhyddid gan y defnyddiwr i greu pecynnau unigol wedi'u teilwrio'n arbennig i ofynion y teithiwr.

Mae'r Chwilotydd yn ddyfais unigryw sy'n dod o hyd i ddalennau Cymraeg ar y We Fyd-Eang.

Y bwriad dros y misoedd nesaf yw agor y siop hon ar y we a fydd yn cynnwys ein holl gynnyrch.

Oedai o bryd i'w gilydd i ddotio ar we'r pryfed cop ar y llwyni a'r brigau euraid.

Y safleoedd addysg gorau trwy gyfrwng y Gymraeg ar y We.

Dyma pam yr aeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ysgol y Parc, ger y Bala, i lansio'r peiriant newydd, ac roedd y criw a fu yno yn gytûn fod brwdfrydedd ac awydd y plant am ddefnyddiau Cymraeg ar y we yn galonogol y tu hwnt.

Mae mentrau atebolrwydd eraill yn cael eu datblygu, gan gynnwys defnyddio tudalennau ar y we yn fwy effeithiol.

Fe ofynais y cwestiwn yna oherwydd rydych yn dweud am Dduw yn un o'ch cerddi, "We had a Welsh name for him." Ydych chi'n teimlo fod yr ardal hon yn Seisnigeiddio yn fawr iawn yn ddiweddar?

'Wel i chdi, fel ro'n i'n mynd i weiddi 'we' dyma hi'n gwichian.

Cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y We Fyd-Eang Pwy Uffar Yw...

Y prif weithiau yr wyf am eu trafod yw dwy nofel Lewis Jones, Cwmardy a We Live, Traed mewn Cyffion gan Kate Roberts, a barddonaieth Idris Davies a Gwenallt.

Meddai'r bwtler yn ddifynegiant: "Fe wêl y Cadfridog chi yn awr, Mr Marlowe." Gwthiais fy ngên i fyny oddiar fy mrest ac amneidio arno.

Fflachiodd Heledd wên yn ôl arni am ei threiddgarwch.

Daeth Enoc heibio un min nos yn wên i gyd.

Y Cymro - Detholiad wythnosol o Y Cymro ar y We.

Mae'r gyfres i'w gweld ar S4C ac ar y We ar yr un pryd.

Gofynodd Mr Redwood, tad ein Glw-byrd ni: 'We uzz Saeth Weilz?' A thrwy hynny dywedodd y dywededig Mr Evans, Maesteg, wrtho am fodolaeth Cymru.

Fel arall, maen nhw'n gwbl gyfforddus yn gyrru trwy we o graciau.

Gyda'r twf yn y defnydd o gyfrifiaduron, y we, canolfannau galw, ffôns symudol, a.y.y.b., rhaid cael Deddf Iaith a fydd yn mynnu lle i'r Gymraeg yn y meysydd newydd hyn.

'Dwedodd fod y clwb wedi bod yn colli arian drwy gydol y tymor,' meddai Huw Jenkins, cyn-chwaraewr sydd hefyd yn gyfrifol am safle'r clwb ar y we.

Y siop lyfrau Gymraeg gyntaf i agor ei drysau led y pen ar y we.

Tarwch heibio ein safle ar y we - www.cymdeithas.com - a chyn bo hir fe ddaw'r cyfan i'r amlwg.

Os nad ydych chi'n awyddus i gysylltu â ni drwy'r post neu dros y ffôn mae gennych opsiwn arall erbyn hyn, sef defnydio'r E-Bost a'r We.

Daeth cysgod o wên ar wefusau Morwen wrth feddwl am ei nain yn gorfod dechrau dysgu byw gyda dyn ddydd a nos a hithau'n drigain oed.

Mae gwybodaeth am eu gwaith ar y we.

Pwy a wêl fai arno am grio a chnadu a'r fath giwed yn ei biwsio?

Sami'r dewrwas, mor dirion - dy wên gynt, Dynnai gur o galon!

Y mae Arweiniad i'r We yn gasgliad o safleodd Cymraeg ar y We.

Nid yw'r lleoliad wedi cael ei benderfynu eto ond bydd y manylion yn cael ei roi ar y we cyn bo hir.

Rhestr o leoedd sy'n gwerthu CDs ar y We.

Yn y gorffennol, dim ond trwy gyfrwng y Saesneg yr oedd hi'n bosib chwilio'r we.

Dathlwyd y pen-blwydd hefyd gyda rhaglen ddogfen arbennig gan BBC Cymru, NOW We Are 70.

They think that we're through...

Y ffynhonnell wybodaeth orau amdanynt ar y we.

Roedd Mike yn mynd ymlaen ac ymlaen am bwysigrwydd Mickey i'r tîm a bod yn rhaid iddo chwarae, "We need him He's got to play for us.

"You'd better shift the boat or we will put you and your little tart in the drink," meddai Wil Pennog, ac roedd Hulk eisoes yn torchi ei lewys.

Nid yw'r symbolau hyn yn cael eu defnyddio'n gyffredinol ar y we ar hyn o bryd ac, felly, rydym yn yn gorfod dangos y ddwy lythyren heb yr acen grom.

Rhybuddiwyd P:wy~ot Streic Caertydd gari we/ ithwyr Cwmni Rheilffordd y Great Western am gynllun i fewnforio cynffonwyr ar y rheilffordd er mwyn torri'r streic.

Mae rhan o'r wefan yn cael ei alw'n Gofynnwch i'r Athro lle mae'r myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiwn drwy'r we a'i anfon i'r BBC ac o fewn 48 awr mae yna ateb gan athro ar gael.

Mae'n cynnwys y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w rhoi ar y we: Rebel ar y We gan y Prifardd Robin Llwyd ab Owain a dros 400 o gerddi gan feirdd cyfoes ar gyfer plant cynradd.

Os am gael taith o amgylch yr Ynys ar y 'We, cliciwch yma.