Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

welwch

welwch

Edrychwch o'ch cwmpas a be welwch chi ond bagad o droseddwyr.

Roedd papur yn brin, welwch chi, ac roedd arnynt angen ailgylchu papur i'w pwrpas eu hunain.

Ganol haf, a'r haul yn taro'r dyfroedd, ni welwch las tywyllach, disgleiriach, yn unman, ond heddiw llwydaidd, iasoer ydoedd.

Fe welwch o'r llun fod dau soced ar gyfer trydan y garafan.

Pan welwch chi o, newch chi ddeud wrtho mod i'n chwilio amdano?" Ond ni throdd y llanc ei ben.

Swniwch y llythrennau a'r geiriau a welwch ar y sgrîn i'r plant a beth am gyfrif yn uchel? Anogwch a chanmolwch y plant yn gyson.

Beth welwch chi?

Fe welwch mai'r Marchogion a'r Esgobion yw'r rheini.

O ran pensaernïaeth yr adeiladau, fe welwch fod cilfachau'r cyfieithwyr ar lefel uwch na'r siambr drafod, er mwyn i'r cyfieithwyr gael gweld yr aelodau i hwyluso'r cyfieithu.

Fe welwch y bydd y cofnod hwn yn ddefnyddiol pan fyddwch yn cwblhau eich cynllun gweithredu.

Sylwch fel y mae'r holl graig noeth a welwch wedi ei llyfnhau a'i gwneud yn grwn fe pe tai wedi cael ei rwbio â phapur tywod.

Gwelwch ddigon o goed wrth syllu i lawr Nant Gwynant i gyfeiriad Beddgelert, ond welwch chi fawr yma.

Fe welwch fod eu cyrff yn dechrau ysgytio a'u hwynebau'n ystunio cyn i ddim ddigwydd a chyn i ddim gael ei ddweud.

Mae nifer y blodau a'r planhigion a welwch chi yn amrywio yn fawr iawn yn ôl maint y Cloc ei hun, ond amcangyfrifir fod y nifer hwn yn gallu amrywio rhwng pum mil a phedwar deg mil.

Hyd yn hyn bu'r afon yn llamu dros y creigiau geirwon ond cyn cyrraedd y bont nesaf a ffin y Warchodfa fe welwch bwll tyfn, llonydd yn y mawndir.

Fe welwch y gellir gwneud amryw o'r gorchmynion ar y dewislenni yn syth o'r allweddell.

Darllenwch ei ryddiaith, naill ai ei ysgrifau beirniadol neu yn ddiweddarach ei Nodiadau Golygyddol yn Taliesin, a'r hyn a welwch yw eglurder meddwl a mynegiant gŵr gwastad, doeth.

Os edrychwch chi'n fanwl yn y canolfannau carafanio, fe welwch ei fod ar gael mewn dau liw poteli glas a photeli coch.

Fe welwch fy mod yn ceisio cadw yn y tresi, rywsut rywfodd.

'Welwch chi'r sglyfath lle yn rwla?' ebe Ifan, wedyn, yn bigog.

Mae hyn yn cadw'r ddogfen ac yn mynd a chwi yn ôl at y ddogfen, fe welwch fod y ddogfen yn dwyn y teitl newydd.

Pan welwch gwrs, unrhyw gwrs, holer y cwestiwn hwn.

Os taenwch yr ewyn yn wastad ar eich bys fe welwch greadur bach melynwyrdd yn llechu ynddo, larfa pryfyn eithaf cyffredin, llyfant y gwair.

Mae'r rhan fwyaf o bethau a welwch yn adlewyrchu goleuni o'r haul neu o fwlb gwydr a dwr.

A 'drychwch welwch chi'r Cerrig Gleision cythril hwnnw yn rwla.' Craffodd William Huws, a'r hwch (ond am resymau gwahanol) drwy ffenestr y bus ac i'r gwyll.

Llafur rhonc ydi Cetyn wedi bod ar hyd ei oes, er na roddodd o erioed bleidlais iddyn nhw.' 'Felly, Sioned,' meddai Lleucu, 'mi welwch nad oes 'na waith canfasio am bleidleisia acw, dim ond am eneidiau.' 'O, ia.

Edrychwch draw ac fe welwch lle y rhuthrodd ysgrifbin beiddgar y gŵr hunan-hyderus i recordio i'r oesau ei fawredd ei hun, na recordiwyd mohono yn unman arall.

Welwch chi fawr o flodau yma yn ystod y gaeaf ond mae'n debyg mai dyma'r tymor gorau i weld rhai o adar y mor a'r glannau.

Os am wneud BBC CYMRU'R BYD y dudalen gyntaf a welwch wrth lansio eich porydd - browser - dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer eich porydd perthnasol chi.

ac ni welwch chi braidd ddim heb law war crop yn tyfu ar hyd yr holl ffordd oddi yma i Chesterton - wyth can milltir o daith, os ydych chi yn mynd mor belled ag yno.'

Os dowch ar eich hynt yn y gwanwyn fe welwch seren y gwanwyn yn garped piws golau yma, planhigyn eitha prin yngh ngogledd Cymru.

BYW MEWN DYLED Y mis diwethaf fe addawyd y buasem yn rhoi sylw i gwestiwn arall gan un o ddarllenwyr Tafod Elai y tro hwn, ac fel mae'n digwydd, fe welwch ei fod yn un hynod o amserol a pherthnasol: Annwyl Syr, Clywais fod Cyngor Taf Elai wedi penodi swyddog datblygu Undebau Credyd.

"Mae ffydd, welwch chi%, meddai, "yn dod yn rhwydd i rai.

Welwch chi mohonof i yn plygu!' mynnodd y dderwen.

Os edrychwch o'ch cwmpas yn ystod eich ymweliad a ni fe welwch fod yr iaith yn dal yn fyw ac yn iach ac mae'r optimistiaid yn ein plith yn credu fod y Gymraeg, efallai, wedi peidio ag edwino.

Wrth syllu tua Bae Malltraeth fe welwch ol nerthoedd terfysgodd ieuenctid y byd yn gwasgu'r creigiau ar graig goch ynys fechan.

Mae delwedd o'r hyn a welwch yn ymffurfio ar y sgrin fechan hon.

Mae'n bryd i ni gychwyn yn ol, gan gadw ar ochr Bae Malltraeth, fe welwch fwy ar y llwybrau bob ochr na'r un canol sydd allan o olwg y mor.

Edrychwch ychydig bach i'r chwith o Foel Hebog, wrth ichwi redeg eich golwg i lawr o'r Crib, cyn i Mynydd Y Tyddyn ddod i'r golwg a mi welwch, rhwng y ddau grib megis, Mynydd y Brithdir Mawr.

Ymdebygai i'r rheiny yn yr un modd ag y mae pobl a welwch am y tro cyntaf yn ymdebygu i'w lluniau.

Wrth ichwi ddarllen y Beibl o'i gwr, fe welwch mai'r gorchymyn cyntaf un a roddodd Duw i ddyn oedd "darostyngwch y ddaear".

Hynny yw, welwch chi ddim son o gwbwl am sentimetrau a chilogramau yn y llyfrau hyn.