Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wely

wely

(Ar yr alwad, GARI yn llamu oddi ar ei wely a chychwyn i lawr y grisiau yn eiddgar.)

Er hynny, fe ildiodd Gadaffi i demtasiwn a cheisio denu tair ohonyn nhw i'w wely.

I'r garej honno un diwrnod y daeth Harri Gwynn, oedd newydd symud o Lundain i Roslan i ffarmio - i gael bandiau brêc i'w gar, a chael Wil Sam yn ei wely dan y ffliw.

Roedd y cyfreithiau Cymreig yn gorchymyn i weision y brenin godi naw tŷ, gan gynnwys neuadd, ystafell wely, cegin, capel, ysgubor, odyn, ystabl, bragdy a thŷ bach, ar gyfer eu harglwydd.

Gorweddai Robat ar wastad ei gefn yn ei wely a'i ddwy law dros ei fol.

Pan ddihunodd bore trannoeth 'roedd yr haul yn disgleirio i mewn trwy ffenest agored ei ystafell wely.

Prin yr âi i'w wely heb ei rannu ag Eleri ei wraig, a rhannu'r gair neu'r tro ymadrodd gyda ni ei gydweithwyr amser coffi drannoeth.

O ffenest ei ystafell wely ef a'i wraig gallai'r Doctor weld yr Orsaf Arbrofi fry ar ben y graig uwch ben y môr.

Ac ar ôl bwydo'r gwningen, penderfynodd ei bod yn amser mynd â'r cŵn am dro cyn mynd i'w wely.

Gall rhywfaint o'r dŵr drylifo yn ddwfn dan ddaear i wely'r graig.

Gan dderbyn cymorth tîm arbenigol o nofwyr tanddwr o'r Llynges Frenhinol (LLF) i ddechrau, yn ogystal â rhai nofwyr amatur, archwiliodd y tîm yn systematig chwe milltir sgwâr o wely'r môr gan ddefnyddio dull gwifren nofio y LLF ('...' ).

Yn wynebu'r drws roedd yna wely haearn sengl, ac fel roedd o a'i dad yn edrych fe gododd y gwely i fyny i'r awyr bedair troedfedd oddi ar y llawr.

Tipyn o sioc i Alice, oedd wrthi'n llyncu asbrin ac yn mwydo'i thraed yn y gawod, oedd clywed y myllio mwyaf erchyll yn dod o'r stafell wely.

'Roedd yr hyn ddigwyddodd wedyn fel ffars Brian Rix; nhad yn neidio o'i wely, y tŷ'n ysgwyd, drws ystafell gysgu mam a nhad yn agor a chau, drws ystafell gysgu ni yn agor, yr ystafell fel bedd, Wili a Glyn yn y gwely mawr yn cuddio o dan y blancedi a finna yn y gwely bach un lygad ar agor yn gwylio'r digwyddiadau, a gweld nhad un llaw yn dal y 'long johns' i fyny a belt yn y llaw arall yn colbio'r gwely.

Cododd Elystan y corff eiddil yn dyner a'i roi i orffwys ar wely o beiswyn gerllaw'r pentwr coed wrth yr aelwyd.

Beth os oedd yn gorwedd yn wael yn ei wely?

Yr oedd y Doctor ar fin mynd i'w wely a i ofyniad oedd, "Ydi o'n wael iawn?"

Nid oes posib clywed LIWSI o gwbl pan yw'n siarad ac nid yw GARI, sy'n gorwedd ar ei wely a'i lygaid ynghau, yn sylweddoli ei bod hi yno.) (Gwneud siâp ceg, yn gyflym) Helo Gorila.

Digwyddodd hyn hanner dwsin o weithiau, am nad oedd Jim wedi sylweddoli mai rowlio'r abwyd dros wely'r afon wnâi arbenigwyr Llangollen Fach, ond yr oedd ei fwydyn ef wrth angor blwm ym Mhwll y Bont.

Fe dyfodd yn arfer iddo ef fynd i'r ystafell ymolchi o'i blaen hi a rhoi cnoc ar ddrws yr ystafell wely fel arwydd ei fod e wedi gorffen yno, cyn iddo droi i'r ystafell fyw i gysgu.

Yn ei wely'r noson honno plyciodd rhywbeth ef, ac aeth at ei waith hanner awr yn gynt.

gadawodd ei esgidiau amdano i roi gwell gafael ar wely 'r afon.

Sylwi mhellach Ar y fam yn wyw ei gwedd, Ac yn plygu megis lili, I oer-wely llwm y bedd.

Rhoddwyd y rhain gan Albion Concrete Cyf., a chawsan nhw eu cludo i'r union lecyn gan y fyddin, fel y gallai'r ysgolion gael naill ai fan plannu neu wely wedi ei godi.

"Ond does neb ond 'nhad a all ddweud sut y daeth o'r cae i'w wely," meddai wrth y gwningen pan roddodd fwyd iddi yn ystod y dydd.

Mi fuasai Gruff ddiniwad yn troi yn i wely tasa fo'n sylweddoli hanner y petha rydw i'n gorfod eu darllen, i ddim ond dallt chwartar sgwrs yr hogan fach yna sy'n pwyso'r botyma ar wynab Mamon yn Kwiks.

Ildiodd Gadaffi i demtasiwn, fodd bynnag, a cheisiodd ddenu tair ohonyn nhw i'w wely.

Doedd Gruffydd Hughes yn fawr o longwr a doedd fy nhad yn fawr o chef; ond ei fod yn ddigon ffodus i fedru gwneud tipyn o beef tea i'w gyfaill, oedd yn ei wely yr holl ffordd o New York i Lerpwl!

Lled-orweddodd ar ei wely a fflicio newyddion y BBC ymlaen.

Mi ddo i ar dy ôl di cyn bo hir.' Ac i'w wely yr aeth Merêd yn ddigon penisel gan adael Dilys yn ganolbwynt sylw'r cwmni.

Gwnaed lliaws o awgrymiadau, o ddodi llonaid llwy de o soda golchi yn ei chwpanaid boreol, i ollwng blychaid o lygod bach yn rhydd yn ei hystafell wely'r nos; eithr nid oeddynt yn ymarferol.

Nawr, roedd ganddyn nhw lolfa, ystafell fwyta, tair ystafell wely, cegin a thy bach.

Pan ddaeth Bowser i wybod am hyn gwnaeth bopeth a fedrai i'w atal a hyd yn oed garcharu'r ferch yn ei hystafell wely am gyfnod a dywedir i Jasper, y ci, fod yn llatai ar adegau, i gario negesau rhyngddynt.

Byddai yn mynd i'w wely yn syth ar ol cinio'r Sul i orffwys ac atgynferthu at yr hwyr.

Wedi i mi'i lygio fo o'i wely mi gymodd hi chwartar awr i mi i' argyhoeddi o ma' nid Jyrman sbei o'n i.

Ac mi aeth dyn y fan _'r hen gadair, yr hen gwpan, yr hen wely, a'r hen feic i ffwrdd yn y fan.

Pan ddarganfuwyd gweddillion y Santa Maria de la Rosa (is-longfaner sgwadron Guipuzcoan yr Armada) prin y gellid ei chanfod ar wely'r môr gan mor llwyr yr ymdoddai i'w hamgylchedd.

Mae o'n flaenor Methodus ac yn darllan esboniad neu bregeth bob nos cyn mynd i'w wely.

Ar ôl gorwedd am dridiau ar lawr caled y gell gosb, yr oedd cael gorwedd ar wely estyll yn orffwystra.

Disgwylir i archaeolegwyr môr feddu gwybodaeth dda am ddaeareg môr a gwaddodoleg gan fod y gwyddorau hyn yn rhoi inni'r technegau ar gyfer mesur llwyth safle ac i ddisgrifio sut y mae'r llongddrylliad yn treiddio i mewn i wely'r môr drwy sgyriadau ac effeithiau ymsefydlogi eraill.

Mae gan bysgod sy'n byw ar wely'r mor lygaid sy'n agos at ei gilydd ar eu pennau fel y medrant weld beth sy'n digwydd uwch eu pennau.

Yn y cyfamser, fodd bynnag, mynnai Arabrab fod Ynot yn cysgu gyda hi bob nos, a rhaid oedd iddo yntau ufuddhau er bod ei hystafell wely a phob peth ynddi, a phawb ond Ynot ei hun yn drewi o wynwyn.

Darllenai bennod o'r Beibl yn ei hystafell wely yn ddi-ffael bob nos, a chysgai'n dawel ar ôl hynny; ac nid wyf yn gwybod a ddarllenai hi ddim arall oddieithr ar y Saboth, pryd yr arferai gymryd y DRYSORFA i fyny, gan ei hagor yn rhywle ar ddamwain ac yn union deg dechreuai bendympio.

Daeth tri o'r pentref oedd yn cofio'i gyflwr bryd hynny i'w ŵydd yn ei wely.

"Mae Stiwart wedi'n gwadd i gael cinio gydag e a Meri fory, os nad oes gennych chi wrthwynebiad," meddai Tom, cyn paratoi at fynd i'w wely - neu 'n hytrach, ei soffa.

Y diwedd fu i Ann bwdu, i 'Nhad roi'r ffidil yn y to, ac i bawb fynd i'w wely'n gynnar gan anghofio popeth am y Nadolig am y tro hwnnw.

Dotiodd at ei ystafell wely fach a'i chyflawnder arferol o gyfleusterau.

Ac felly'r arhosodd pethau nes cafodd y Cyrnol wely haearn tipyn gwell gan y Nipon.

Fe glywais i beth ddywedodd o ar ei wely angau, fe glywodd fy mam a nhad a'm modryb i hefyd, ac yr oedden ni i gyd yn iawn.

Gwr hynaws a charedig iawn oedd y Cyrnol, a phan gafodd ei wely newydd daeth ataf.

Ei hystafell wely oedd hi a gorchmynnodd i mi eistedd ar ymyl ei gwely.

Drwy ddefnyddio y corn siarad gellid cael ymgom efo'r meddyg ac yntau yn ei wely!

Doedd yna na chadair na stôl na dim iddyn nhw eistedd, na phwt o wely chwaith yn ôl pob golwg.

"Wel, mae'n debyg fod y peth wedi effeithio arno fe, oherwydd wythnos ar ôl iddo orffen 'ma roedd e'n sâl yn 'i wely a Doctor Wills o'r pentre gydag e bob dydd." Bu distawrwydd yn y swyddfa am funud a'r Cyrnol yn edrych yn feddylgar ar y to.

Dos i dy wely, Bet, a chditha, Twm.

O ganlyniad, doedd e ddim yn llwyddo i gyrraedd ei dy na'i wely yn gyson iawn wedi sesiwn yn y Red.

Yr oedd gan ein teulu ni bedair ystafell, yr ystafell wrth y stryd ('front room') lle yr oedd y drws blaen ('front door') a'r gegin y tu ol gyda phantri bach ac uwch eu pennau y ddwy ystafell wely, y stafell flaen ar gyfer y rhieni a'r stafell ol ar gyfer y plant.

noson cynt, cyn iddo fynd i'w wely, roedd dau rhinoseros ar y teledu yn hel yn erbyn ei gilydd yn union fel y byddai ceffylau'n gwneud yng nghae Ffermau Isa'.

) Ond yr oedd wedi bod yn annoeth, yn rhoi lle i bobl faleisus gychwyn straeon trwy fynd â chwpanaid o de yn y bore i'r bydwragedd yn eu hystafell wely a rhoi cusan bore da iddynt.

Wrth edrych drwy'r ffenest mae arnaf ofn ei fod yn cyweirio ei wely ac yn bwriadu aros hefo ni am sbel.

Dwi rioed wedi gwarbacio yn fy mywyd - yn rhy hoff o wely cyfforddus felly mae'r daith yma wedi bod yn sialens newydd i mi.

I lawr wrth dorlan yr afon, a'i hanner yn y llaid a'i hanner yn y cwr, mae yna wely o frwyn.

Tystiai Pengwern fod ei chwaer yng nghyfraith, Miss Brownlow, hefyd yn yr ystafell wely y noson yr oedd Philti yn gweini arno am ei fod yn wael.

Gosododd hi'n blwmp i lawr ar ganol llawr yr ystafell wely a'i gadael yn syn.

Sylweddolais mai'r ffôn yn yr ystafell wely oedd yn canu fel fflamiau.

Crrig du oedd ar wely'r afon a'r dw^r yn dywyll iawn.

Daeth Sam i mewn yn canu emynau, tua deg o'r gloch, a thrwy drugaredd aeth yn syth i'w wely.

Fe roddai hi'r byd i gyd yn grwn am gael neidio i un ohonynt a mynd ar wib am y gorwel yn lle cael ei hangori fel hyn ddydd ar ôl dydd wrth wely ei nain.

Cyn iddo gyrraedd gartref roedd yr amheuon wedi cilio ac wrth fynd i'w wely'r noson honno edrychodd ar ei gorff yn y drych.

Ac i dy wely ar unweth pan ddwedith Dad!

'Twt lol, Modryb,' meddai he fel pe bai hi'n siarad efo Huw pan oedd o'n dychmygu pethau, 'dim ond sŵn y gwynt.' Trodd ei modryb a'i llywio'n ôl i gyfeiriad ei stafell wely gerfydd ei hysgwyddau.

Nifer y cleifion a arhosai am wely mewn ysbyty wedi cyrraedd dros filiwn.

Penderfynais osod y tatws hadyd bron cyffwrdd ei gilydd ar wely o bridd cyffredin mewn bocsus.

Roedd Alwyn Owens a'i wraig yn ymlacio yn eu hystafell wely yng ngwesty'r Priory ar gyrion Llundain.

Ro'n i'n gallu gweld rhan o fuarth yr ysgol a chefn yr adeilad o ystafell wely y genod felly yno y byddwn i'n sefyll yn cadw llygaid amdani ar ei ffordd.

Gwell oedd ganddo fynd i'w wely a chysgu yn dawel yn hytrach na phoeni am wneud mordaith gyflym!

Dim ond troi ei phen oedd eisisau iddi i weld y bygythiad yn y gegin, yn y stafell wely, yn y stafell fyw.

Dydi o erioed yn dal yn ei wely?'

Roedd Jac y Sar wedi hau stori ers blynydde i fod e wedi gneud coffin iddo fe'i hunan yr un pryd ag y gnath e goffin i'w wraig, a'i fod e'n i gadw fe dan y gwely, ond gan na fues i rioed yn stafell wely Jac, wn i ddim a oedd e'n gweud y gwir ai peidio.

Un dydd Sul mi rois i solpitar yn ei fwyd, er mwyn gwneud iddo chwysu, ac yna, wedi iddo fynd i'w wely, mi agorais y ffenest' yn slei bach.

Ar ôl trosglwyddo'r garreg i'r cychod a fyddai'n ei chludo daeth anffawd arall wrth i'r garreg gwympo i wely'r môr.

Os oes rhaid i un ymadael, ( sef ymryddhau o'r cyfrifoldeb o wely a bwyd i'r cymar) yna ni ddylid ail-briodi.

Ac os byddaf yn hoffi ei wyneb, caiff aros yn yr ystafell wely: os na, rhaid fydd iddo chwilio am rywle arall i roi ei ben i lawr."

Un noson gwthiodd moryn ddrws ei ystafell yn agored pan oedd yn ei wely nes yr oedd yn wlyb domen.

Pan ddaethpwyd at bont dros yr afon Coirib fe gyfareddwyd Merêd gan y cannoedd o eogiaid yn ystwyrian yn ddioglyd ar wely'r afon a mynnodd aros yno i'w gwylio.

Euthum i'w weld fore drannoeth, fodd bynnag, a dyna lle'r oedd yn eistedd ar erchwyn ei wely newydd a golwg ddiflas iawn arno.

Aeth Thomas Parry yn syth yn ôl i'w wely.

Tuedd dreisgar yw gwendid Griffith Jenkins yn y stori gyntaf, Ar Wely Angau, a'i wraig druan, Mary, sy'n dod yn destun ‘trancedig' yr hanes.

Cymerwch ofal." Clymodd Douglas y rhaff o ddillad yn sownd wrth un o goesau ei wely pan oedd pob man yn dawel y noson honno.

"Fe ddaethoch chi i mewn i'r ystafell wely?" gofynnodd yn syn.

Noder ymhellach nad oedd y dyn yn helpu i wneud bwyd nac yn helpu i lanhau'r tŷ: cerdded y mynydd y mae Morgan yn 'Buddugoliaeth Alaw Jim' nid cynorthwyo'i wraig er bod Tomi'r crwt wedi bod yn beryglus o dost; mynd 'i ben y drws i synfyfyrio' y mae Wat Watcyn yn 'Diwrnod i'r Brenin,' a mynd yno i 'ddisgwyl am ei frecwast' er bod y dyddiau i gyd yn wag iddo; a beth a wna Idris yn rhan agoriadol 'Gorymdaith' ond gorwedd ar ei wely?

Tra bu Idwal yn y Coleg, fe fu'n rhannu ei wely gyda Waldo.

Aeth yn ei ôl i'w wely gyda'i stumog yn grampiau poenus ac roedd ei holl gorff yn ddolurus fel pe bai wedi cael andros o gweir.

Gwelodd y Capten ei gyfle a meddiannodd y soffa iddo'i hun yn wely tra gorfu i'r Major a'r Cyrnol gysgu ar welyau plyg, nid mor gyfforddus o'r hanner.

Cuddiodd hi wedyn o dan ei wely yn y ward.

Rhyddhaodd Alun ei hun o freichiau Nia ac meddai wrthi: "Tyrd, mi awn ni i ofyn i dy dad gei di fenthyg y car i fynd â mi i Berth y Felin." "I beth?" "I ddweud wrth Jenkins y twrne nad ydw i am werthu'r fferm." "Dwyt ti ddim ffit i fynd allan a tithau newydd godi o dy wely," meddai ei fam .

Rhan o ddefod angau'r Roma yw llosgi eiddo'r meirw, yn ddillad ac yn wely.

Trewais fargen gyda'r morwr, a chyn hir fe gafodd y Capten ei wely, ac yr oedd pawb yn hapus.

Cododd Robat o'i wely'n ddistaw bach, a gwisgo'i slipas, a siwmper dros ei byjamas.

Ac mi aeth dyn y fan â'r hen gadair, yr hen gwpan, yr hen wely, a'r hen feic i ffwrdd yn y fan.