Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wers

wers

Tybiwn ýveled aml wers arall yn y stori ond tybiaeth efallai oedd y rheini hefyd.

'Nid am y wers, y mae'n amlwg,' ebe'r athro'n sychlyd.

Cofiaf gael un 'wers' trwy ddysgu tôn a geiriau cân werin yn dechrau 'Pegi Bach a aeth i olchi', a'r drychineb ofnadwy iddi orfod mynd adre i nôl y sebon a chanfod pan ddychwelodd fod y dillad wedi diflannu gyda'r llif.

Un flwyddyn yr oeddem yn astudio'r Actau yn yr Ysgol Sul, a dechreuodd Anti ein gwahodd ni blant i fynd bob gyda'r nos i'w hystafell i fynd dros y wers erbyn y Sul nesaf.

Maen wers seml, os ydych chi'n gwahodd ci ffyrnig ich ty rhaid ichi ddisgwyl cael eich brathu ganddo hefyd mae gen i ofn.

Mae'n dechrau gyda'r wyddor ac yna daw ymarferion i'r disgyblion, yn dechrau gyda brawddegau syml ac yn mynd yn anos o wers i wers.

Ac nid oedd yn ddim ganddo adrodd hanes rhai o fawrion yr enwad yn ystod ei wers Ysgol Sul.

Bydded iddynt ddysgu'r wers nad oes pwrpas cael actio da, na chynhyrchu penigamp, os nad yw'r hyn sy'n sail i berformiad - sgript - yn un o safon.

Byddai hynny'n wers iddi.

Rhyfedd na fyddai teulu a gafodd gymaint o brofiad o hynny wedi dysgu'r wers honno ac wedi bod yn llai parod i agor ei ddrysau fel y gwnaed yr wythnos diwethaf.

Byddai'n hoffi sôn am y wers 'English' honno pan gafodd dasg gan Mr Pritchard i lunio brawddeg Saesneg yn cynnwys y gair cakes.

Dyma wers, efallai, i eglwysi eraill.

Tra bod Kevin Keegan a Mark Hughes yn ail-asesu tactegau yn dilyn y gystadleuaeth, y wers i'w dysgu yn ôl cymdeithasau pêl-droed y gwledydd Celtaidd yw mai y ffordd ymlaen yw rhannu baich y trefnu.

y wers honno'n glir yn ein meddylie wrth inni baratoi ar gyfer y gêm hon.

Ond, fel y cawn weld, dyw'r wers syml hon ddim wedi ei dysgu eto.

Roedd fel petai'r rhai a arbenigai yng nghelfyddyd ymladd a lladd, wedi bod yn rhy brysur yn hela'r llwynog, a sicrhau bod eu lle breintiedig o fewn y gymdeithas yn ddiogel, i fedru rhoi amser i ddysgu unrhyw wers ers dyddiau'r rhyfel byd arall hwnnw Roedd y wlad ar ei thin - yn llythrennol felly, ac oni bai am ddewrder dall y rhai a gredai fod Ffasgaeth yn waeth na chaethwasiaeth, ac ysfa bwli o ddyn a dynnai wrth ei sigâr ac yfed ei hun i anymwybyddiaeth, am ymladd a rhyfel, mi fyddai pob dim wedi mynd i'r gwellt.

Cofiaf am un wers pan oedd Anti yn dweud wrth ei dosbarth am weddio mewn anawsterau, neu er mwyn cael help i ddysgu eu gwersi yn iawn.

Cymharol ychydig o athrawon er hynny sydd yn addasu eu dulliau a'u harddull ddysgu i gyd-fynd a chynnwys y wers.

Welais i 'rioed mohonot ti ar hast i fynd i wers o'r blaen 'Mynd i weld Dai Togs ydw i, ynglŷn â'r gêm rygbi 'na

Y wers oedd fod yna rywbeth o'i le mewn cyfrif pobl fel unedau.

Yr un yw'r wers heddiw.

Mae'n rhaid fod yna wers yn rhywle," meddai gan osod y cywair ar gyfer y gyfrol gyfan.

Ond mae na wers yna i chi, blant.

Ond nid ydynt yn dysgu unrhyw wers o'u cenedlaetholdeb!

Ddywedodd yr athro yr un gair yn ôl na blaen, dim ond canlyn ar y wers fel petasai dim wedi digwydd.

Mae yna ddigon o hobis, digon iddyn nhw ei wneud, ac mae'r addysg yn dda.' Wrth i ni ffilmio dosbarth ysgol Rebecca, cafodd y plant wers ar ymosodiad byddin gudd Israel ar faes awyr Entebbe.

Fesul tipyn gorfodir i'r tenantiaid ddysgu'r wers greulon hon fel y suddant yn ddyfnach i gors ddiwaelod tlodi.

Yn rhywle, mae Schumacher yn adrodd am y wers bwysig a ddysgodd pan oedd yn was ifanc ar fferm, mai peryglus oedd cyfrif gwartheg heb eu hadnabod.

i'r myfyrwyr ddysgu drostynt eu hunain, ac o'r safbwynt dysgu dwyieithog rhaid anelu'r wers at allu ieithyddol y mwyafrif.

Ar ddiwedd y wers rhoddai "fotwm gwyn" (egsdra strong) i bob un o'r plant.

Wrth gymharu gwahanol esboniadau ar hanes, hawdd y gellir cydymdeimlo â barn adnabyddus yr hanesydd H. A. L. Fisher pan ddywedodd mai'r unig wers y mae Hanes yn ei ddysgu inni yw nad yw Hanes yn dysgu gwers o gwbl!

Buasai llawer ohonom yn y Blaid Lafur am flynyddoedd, a bodau gwleidyddol oeddem hyd flaenau'n bysedd, ac yn anad unpeth, deallem mai â grym y mae a wnelo gwleidyddiaeth, a dyna wers nad yw'r Blaid Lafur erioed wedi ei hanghofio.

Bu'n wers ac yn symbyliad mawr i ninnau yng Nghymru dorchi llewys a mynd ati i drefnu Ymgyrch a Deiseb i ni'n hunain.

A oes gan y disgyblion agwedd bositif tuag at waith; a yw eu presenoldeb yn foddhaol; ydyn nhw'n cadw at y dasg; a yw eu gallu i gadw at y dasg yn gwella; a ydynt yn cymryd rhan lawn yn y wers?

Sut bynnag, torrwyd crib y gŵr ieuanc y wers ganlynol pan fethodd yn lan a dirnad pwnc bach digon syml.

Berwodd am weddill y wers.

Ambell funud teimlwch fel pe bai rhyw wers fawr neu ryw athroniaeth ddofn y tu ôl iddo.

Beth bynnag fyddai'r wers, llwyddai i gynnwys ynddi ryw wybodaeth gyffredinol newydd i'r plant.

A phan gafodd yr athro achlysur i longyfarch Hector ar ateb i ryw bwnc bach nid oedd terfynau i lawenydd y disgybl newydd, a phan ofynnodd un o'r merched yn y dosbarth i Hector, wedi'r wers, am help a chyfarwydd ar bwynt a barai anhawster iddi, teimlodd yntau, am y tro cyntaf, efallai, ias o'r pleser a ddaw o awdurdod o oleuni cywir ar y broblem.

Yn yr amser byr y bu+m mewn cysylltiad ag ef dysgais ganddo un wers fawr, sef fod safon y gwir Gristion yn safon uchel iawn.

Gellir tynnu un wers o bwys oddi wrth agwedd y Llywodraeth.

Gwelai wers i Guba yn y llyfrau, sef 'ei bod yn bosibl dinistrio dyn, ond nid ei drechu'.

(d) Rhowch brawf ar rai o'r arbrofion, paratowch un wers a'i chyflwyno i aelodau eraill y grŵp (Gan fod cynifer mewn ambell grŵp efallai na ellir gwneud hyn tan dymor y Gwanwyn).

Wrth raddio, neu adeiladu gwers ar wers ar wers fel y bo'r cwbl yn gydlynol ddatblygol, yn hytrach na gwibio o un pwnc ieithyddol i'r llall, gellir gwneud hynny'n broffesiynol neu weithio'n amaturaidd.

A yw'r gwaith yn cydweddu ag amcanion a nodau'r wers?

Egyr y gyfrol gyda A Dyfod Adref yn Ddigerydd, stori am dri bachgen sy'n crwydro o wers rygbi yn yr ysgol ac yn canfod hen dy diarffordd.