Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wisgo

wisgo

Ar sedd gefn ei gar roedd 'na un o'r hetie anferth 'na maen nhw'n ei wisgo yn nhaleithie America.

Gall y Ddraig Goch wisgo'i chlocsie yn hy ac yn dalog - mae ei dawnsio gwerin ar y map - Map y Byd.

Ni raid i mi ofyn pryd ddiwethaf y gwelsoch chi blant deuddeg oed yn codi cyn y wawr i wisgo amdanynt yn y tywyllwch er mwyn mynd i weithio poncen chwarel, achos drwy drugaredd ni welsoch hynny erioed.

Dyna wisgo a phincio fu arni am wythnosa' wedyn.

Ceisiai bob amser wisgo'r ddau blentyn yn fodern.

Gorfodi pob Iddew yn Yr Almaen i wisgo Seren Dafydd felen.

Rhuthrodd pawb i wisgo a pharatoi, ond fe aeth pethau'n dda.

Dim ond y Gwylwyr a gâi wisgo dillad lliwgar.

Y Gwylwyr yn unig gâi wisgo dillad hardd.

Gorfodaeth ar yrwyr i wisgo gwregys diogelwch.

Mae'r ieir yn fwy o ran maint na'r ceiliogod, a phan ddaw eu tro i wisgo eu côt arian i ddychwelyd i'r môr, byddant yn pwyso ychydig dros bwys.

O wisgo coron o frigau ysgawen noswyl Calan Mai gellir gweld bodau goruwchnaturiol.

O wisgo'r dail ar y fron wrth gysgu gallai rhywun gael breuddwydion oedd yn proffwydo'r dyfodol.

Dim ond Zola oedd yn gwybod am wir ddiffyg ei galipr, gan mai fo oedd yr un oedd yn gorfod ei wisgo.

Caiff pregethwr wisgo pullover a thei goch y dyddiau hyn, os mynn o.

Ond os bydda i'n chware fe fydda i'n rhoi cant y cant a rwy'i wastad yn falch o wisgo'r crys coch.

Pwyswch eich hun unwaith yr wythnos ar yr un glorian ac ar yr un adeg o'r dydd, gan wisgo'r un math o ddillad.

Aeth Mary'n ôl adref am hanner awr wedi naw fore trannoeth i wisgo'r plant a'u taclu i fynd i'r ysgol.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw i wisgo'r dillad traddodiadol.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw hyd yn oed i wisgo'r dillad traddodiadol, duon, hir.

Felly'n union yr arferai'r hen Anatomegwyr gynt wisgo.

Hen lanc yn byw ar ei ben ei hun mewn bwthyn ar gwr Coed y Mynydd ac yn dod a'i ddillad o'r siambar i'r llawr ar foreau barrug er mwyn cael sefyll o dan y golau trydan i wisgo amdano a'i deimlo 'yn torri'r ias yn gynddeiris'.

Ar wahân i ddrwgeffeithiau newyn difrifol, mae'n dioddef o'r dica/ u, a rhaid iddo wisgo bandais mawr dros ei lygad dde oherwydd llid yr amrant.

Fe ddaw ei eiriau am y rhan o wisg pen Rhiannon a ddylasai guddio'i hwyneb ag adlais o gynghorion Tertullian ar wisg gwragedd, a llenni'n arbennig, a hefyd o eiriau canon y chweched ganrif sy'n gorchymyn i wragedd clerigwyr wisgo llenni.

Roedd y Brein Affos yn hoff iawn o wisgo amdano a chymryd rhan mewn dramau.

Roedd Hywel wedi ei wisgo mewn sgarlad, gyda ryfflau gwynion am ei wddf a'i addyrnau.

Mi roedd siopau'n agor yno ac mi roedd pobl yn mynd i barti%on, yn priodi; mi roedd yna briodas yn ein gwesty ni ac mi roedden nhw'n dal i wisgo fyny, hyd yn oed yn y llwch ofnadwy.

Saith mlwydd oed oedd yr unig ferch ddibriod yn y cwmni, creadures fach â llygaid duon, cudynnau o wallt gludiog, pigog, a'i thrwyn fel rheol heb ei sychu.Ac fel rheol cariai ar ei braich fachgen bach oedd yn ddigon pwysig i wisgo ffe\s coch tywyll.

Yn un peth yr oedd wedi ei wisgo, nid fel esgob, ond fel offeiriad cyffredin, a hynny mewn oes pan oedd manylion gwisg yn bwysig.

Hen ūr oedd yno, wedi ei wisgo mewn mantell dreuliedig ac arni gwcwll dywyll.

Dyn o daldra ychydig mwy na'r cyffredin ydoedd, wedi ei wisgo mewn côt laes dywyll.

Tim Dwyran oedd y buddugwyr hefyd y ny Ras Fawr, lle roedd aelodau i wisgo i fyny fel ceffyl, joci, a hyfforddwr, ac i redeg ras go iawn yn erbyn y clybiau eraill.

Brysiodd i wisgo amdani a pharatoi brecwast ac i ddarllen llythyr Paul.

Heno, roedd hi am gadw at naws yr hen Ddiolchgarwch drwy wisgo ei dillad newydd, siwt herringbone drom a blows Viyella blaen.

I be' sy' isio fo wisgo du?