Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wledydd

wledydd

Cyn-wicedwr Morgannwg, Colin Metson, yw capten Cymru - ond mae e yn Bermuda, sydd bellach yn un o brif wledydd criced y byd, gyda Thîm yr MCC.

Sethrir ar ddiwylliannau gwannach ran amlaf dan gochi lledaenu diwylliant ac addysg arall i wledydd estron.

Mae'n mynnu taw ganddo ef y ceir y dehongliad cywir, yn wahanol i'r un a gafodd ei lygru gan wledydd Arabaidd eraill.

Bydd y gêm i'w gweld mewn dros 200 o wledydd, wrth i'r gêm gael ei chynnal y tu allan i Wembley am y tro cynta er 1922 a thu allan i Loegr am y tro cyntaf erioed.

Erbyn mis Medi bydd miloedd o adar yn dylifo i'r wlad hon a bydd rhai hefyd yn gorffwys cyn mynd ymhellach i wledydd fel Sbaen.

Yn achlysurol, bydd wardeiniaid y parciau cenedlaethol yn rhai o wledydd Affrica yn cael eu gorfodi i ladd cannoedd o eliffantod er mwyn rheoli'r twf, a sicrhau bod digon o fwyd i gynnal y rheiny sy'n weddill.

Dechreuodd y chwareli gau fesl un yn y Gogledd wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill.

Gallwn ymfalchïo fod gennym drtaddodiad llenyddol a barddol cystal ag unrhyw un o wledydd Ewrop.

Mae gwerthiant y cylchgronau hyn yn uchel iawn trwy Wledydd Prydain (bron pob un dros henner miliwn).

Y syniad o'r prism gwydr lle mae ein hadroddiadau ni o wledydd tramor yn mynd trwy ryw lens Gymreig cyn cael eu darlledu.

Fe allech gredu eich bod yn Beirut neu yn un o wledydd America Ganol ar gyfnod o chwyldro!

Yr oedd adwaith greddfol, naturiol pob un i gyfeiriad niwtraliaeth, beth bynnag oedd eu bam am iawnderau polisi%au'r gwahanol wledydd, er i nifer ohonynt fethu cadw eu niwtraliaeth heb ei threisio.

Mae'n rhaid bod yna sefyllfaoedd tebyg mewn llawer o wledydd.

Anfonant gynnyrch newydd at orsafoedd radio a chylchgronau yn Lloegr, ac eisoes bu dau o'u grwpiau, Y Cyrff a Beganifs, yn chwarae yn Lloegr ac mewn gwahanol wledydd yn Ewrop.

Mi fyddan nhw'n pwysleisio fod gwerthiant dur i wledydd tramor wedi gostwng 10% yn ystod y misoedd diwetha - a hynny oherwydd bod gwerth y bunt yn rhy uchel.

Yr wythnos hon cynhelir Gwyl Ryngwladol yr Haiku gyda beirdd o wledydd ledled y byd yn ymuno yn y dathliadau.

Neu yntau Stadiwm enfawr lle gallai gwŷr enwog o wledydd eraill ddod i ymrysonfeydd a thwrnamentau?

Bu'r sêr yn wrthrychau addoliad mewn llu o wledydd.

Mae Cwmni Thrifty Car Rentals Caerdydd yn rhan o Thrifty, Y Deyrnas Unedig, ac hefyd yn rhan o rwydwaith byd eang Thrifty, yn cynnwys 1000 a mwy o ganolfannau mewn dros 50 o wledydd.

Mae'r awdl hefyd yn creu darlun trist o'r dirwasgiad a ddaeth i ardal y chwareli llechi wedi i'r economi cenedlaethol wegian, a chau'r chwareli fesul un wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill.

Yn anffodus, doedd y nwyddau a gyrhaeddai o wledydd comiwnyddol y Dwyrain ddim o'r safon gorau bob amser.

Y mae'n dechrau trwy gymharu gwlad Roeg â Chymru, trwy nodi fod y ddwy yn wledydd o fynyddoedd a chymoedd, lle mae natur wedi rhannu'r tir yn froydd bychain gyda thafodiaith wahanol ymhob un.

'Roeddwn wedi darllen llyfrau am rai fel Brother Andrew, a fu'n cludo Beiblau yn y dirgel dros y ffin i wledydd comiwnyddol.

Roedd yna Gymry'n byw mewn amrywiol wledydd ac yn anfon llythyrau cyson i'r papurau newydd; roedd yna hefyd bapurau newydd Cymraeg mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, ond rhywsut, doedd y rheiny ddim yn pasio'r prawf angenrheidiol o fod yn cynrychioli un wlad mewn gwlad arall.

Ofer yw i ni yn awr ddannod i Iraq eu bod yn defnyddio yr arfau a ddarparwyd ar eu cyfer gan wledydd y gynghrair!

Y mae'r ffordd y bu'r papurau tabloid yn ystod y dyddiau diwethaf yn corddi teimladau rhagfarnllyd tuag at yr Almaenwyr yn ernes o'r ysbryd milain tuag at wledydd Ewrop sy'n peri i ddyn ofni dylanwad rhai o'r carfannau adain-dde yn Lloegr.

Mae'r drafodaeth am ffederaliaeth yn rhan hanfodol o'r drafodaeth am gynnwys rhagor o wledydd yn y Gymuned Ewropeaidd.

Fe'i haddolwyd gan drigolion nifer o wledydd fel coeden sanctaidd i dduw yr awyr a alwyd gan genhedloedd gwahanol yn Zeus, Jupiter, Thor neu Taranis.

Un o'r camau cyntaf a gymerir gan wledydd wedi iddynt ennill ymreolaeth yw pasio deddfau iaith newydd.

Rwyn teimlo bod dod a chwaraewyr mewn o wledydd cynnes i wlad lle maen oer ofnadwy yn y gaeaf ddim yn beth da, meddai.

Maen nhw'n pryderu fod cryfder y bunt yn ei gwneud hi'n anodd i werthu dur i wledydd tramor a bod eu dyfodol yn edrych yn ddu.

O safbwynt Hanes, Daeareg, Bywyd Gwyllt, cysylltiadau crefyddol, a diwylliant prin bod yr un ardal arall yng Nghymru neu wledydd Prydain yn cynnig gymaint.

Ar ben hyn, cafodd economi Cuba ei ynysu gan y rhan fwyaf o wledydd y byd.

Yn Ciwba y cefais fy mhrofiad cynta' o'r minder, y gwarchodwr hwnnw sy'n rhan anorfod o ffilmio mewn amryw o wledydd tramor.

Beth petai cynghrair o wledydd Pabyddol yn gwneud cyrch ar y deyrnas?

'Maen nhw'n dwlu ar blant - gan gynnwys plant o wledydd eraill.' Yn Havana y mae'r Ciudad de los Pioneros, gwersyll haf sydd â llety i ddeng mil o blant.

Ceir imperialaeth pan ymestyn gwladwriaeth ei hawdurdod dros wledydd a chenhedloedd eraill.

Eto i gyd, prin yw'r cymorth o wledydd tramor.

Os canolbwyntiwn ar y wlad a ystyriai ef y bwysicaf o wledydd Ewrop, sef Ffrainc, gwelwn fod Ffrancoffiliaeth Saunders Lewis, lawn cymaint â'i Ewropeaeth, yn cyrmwys rhagfarnau daearyddol ac ideolegol.

Deuai'r Doethion o un o wledydd y Dwyrain fel estroniaid i dalu gwrogaeth i'r Baban, gan ddwyn anrhegion proffwydol a brenhinol iddo.

Bodolai cyfundrefn genedlaethol o ysgolion plwyfol mewn nifer o wledydd Protestannaidd fel yr Alban, Llychlyn, Prwsia ac, i raddau llai, Estonia a Latfia.

Tra'n cydnabod fod gan y gwahanol wledydd eu cyfraniad nodweddiadol eu hunain i ddiwylliant y byd, a bod i bob cenedl ei chenhadaeth arbennig yn y byd, rhaid sylweddoli fod hyn yn gwbl wahanol i'r syniad o etholedigaeth Israel.

Eto i gyd, does dim digon o arian yn cael ei gyfrannu gan wledydd tramor.

McColvin ar gyfer UNESCO yn sôn am anghenion llyfrau i wledydd tlawd y byd.

Fel llawer o wledydd sydd a phroblemau lleiafrifoedd, y mae Cymru mewn sawl ffordd yn lle dirdynnol.

Thema'r gwasanaeth oedd 'Bywyd cyn Marwolaeth' ac roedd gan Mr Hughes ystadegau syfrdanol i ddangos sut mae'r Trydydd Byd yn cael ei ddefnyddio gan wledydd y Gorllewin i wneud elw afresymol o fawr iddynt hwy eu hunain.

Yn awr fe gyfyngir yn llym ar y nifer o wledydd Affricanaidd a geir yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd.

Dyna paham bod lleiafrifoedd - ac fe olyga hynny wledydd bychain hefyd y dyddiau hyn - ar hyd y canrifoedd wedi bod yn ddrain yn ystlysau meistri'r byd.

Dyna'r math o waith sy'n mynd ymlaen yn dawel - a dyna'r unig obaith i wledydd fel Ethiopia yn y pen draw.

Meistri yr agerlongau bach a hwyliai rhwng Lerpwl a phorthladdoedd y Fenai oedd Capten Evans a ChaptenTimothy, ac y mae'n bur debyg fod nifer o'r ymfudwyr yn gwneud y fordaith o'r Fenai i Lerpwl, y cam cyntaf o'u teithiau i wledydd pell, ar eu llongau nhw.

Ian Rush a Mark Hughes yn chwarae dros Wledydd Prydain yn hytrach na Chymru - mawredd!

Bu mewn ugain o wledydd i gyd wrth dreulio tair blynedd yn ffilmio'r hanes.

Fe fydd achos apêl Sion Aubrey Roberts heddiw yn un hanesyddol bwysig o ran hawliau suful trwy wledydd Prydain, meddai ei gyfreithiwr.

Yn ogystal â gweithlu estron, y mae testun pryder i wledydd 'niwtral' fel Iwerddon a Norwy, mewn datblygiadau eraill.

cael y gwahanol wledydd i ddatrys pob gwahaniaeth a chamddeall rhyngddynt drwy gyflafareddiad.

Roedd yn destun balchder yng Nghuba fod y wlad fechan wedi gwneud mwy i liniaru dioddefaint plant Chernobyl na holl wledydd y Gymuned Ewropeaidd.

Ymhlith syniadau eraill y mae gwahodd sêr y cyfryngau a chwaraeon i gwrdd â grwpiau o blant a phobl ifainc, trefnu teithiau cyfnewid gydag ieuenctid o wledydd sydd yn siarad ieithoedd lleiafrifol a llunio cyweithiau cymunedol fyddai'n denu pobl ifainc i gyfrannu tuag at ddiogelu'r amgylchedd a bod yn fwy ymwybodol o'r peryglon sydd yn ei bygwth.

Am fod tuedd mewn dynion i garu a chasa/ u pobl o wledydd eraill.

I bobl na allent fewnforio bwydydd o wledydd tramor, amser pryderus oedd twll y gaeaf.