Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wnes

wnes

Rhoi nhroed i mewn ynddo fo wnes i, ac wedyn baglu a syrthio siwr iawn!

Ewch chi byth i unman heb enw go dda, wyddoch chi.' Gwenu wnes i, wrth gwrs.

Wnes i ddim meddwl pam yr oedd arna'i isio'i beintio fo.

Y nodyn cynta' a wnes i yn fy llyfr oedd bod ambell un o'r cyrff main wedi'u lapio mewn sach fwyd a gyrhaeddodd yn rhy hwyr.

Mi wnes i'r camgymeriad o gyhuddo rhywun o fod yn Iypi y dydd o'r blaen.

Fe adewais i'r band er mwyn priodi fy ngŵr, ac dyna pryd wnes i ddechrau gweithio ar fy mhen fy hun eto%.

Ymuno â'r fyddin a wnes i.

Fe wnes i chwerthin, cydymdeimlo a chasa/ u, a gweld elfennau o'r hunan ac eraill yn y ddrama.

Wnes i weld mwy nag un wyneb, a theimlo brad a theyrngarwch bron ar yr un pryd.

Mynd yno wnes i i weld criw o weithwyr yn gorffen codi pentre' Celtaidd - tri thŷ crwn nodweddiadol o'r cyfnod cyn hanes, wedi'u rhoi at ei gilydd gyda dulliau mor debyg â phosib' i ddulliau'r Celtiaid .

Am eiliad neu ddau, fe wnes i weddïo am ras, ond fe ballodd y duwioldeb yn rhyfeddol o fuan.

Ond mi ydw i'n cofio'r lle'n berffaith ran, o g-gof yr hogyn wnes i fwydo arno fo 'chydig yn ol: roedd o wedi bod yno g-gyda'i rieni.

"Wel, fe wnes i beth twp," ebe Douglas Wardrop wrtho'i hun gan geisio meddwl beth a wnâi nesaf.

Wnes i mohono fo.

Aur yn sgîl yr arian - y Gemau Olympaidd Fe wnes i fwynhaur Gemau Olympaidd, a hynny er gwaetha clochdar y cyfryngau am lwyddiannau Prydain.

Roedd y capel yn rhwydd lawn y noson honno hefyd ond ni chafwyd yr un wefr ac yn hytrach na chael "encore% mynd allan o diwn wnes i.

Mi wnes i ryw dro, a dyna lle'r oeddwn i'n tynnu digon o wyneba i ddychryn llun Spurgeon ar y wal.

'Fe wnes i ddarllen yn rhywle mai pwy bynnag sydd yn dod o hyd i drysor fydd ei berchennog wedyn.

Chwerthin wnes i pan eglurodd y ficer y cymal, ac roedd ynte hefyd yn gwenu, ond medde fe i gloi'r sgwrs.

LIWSI: Sori, Dad, wnes i'ch deffro chi?

Fi'n cofio'r Beatles yn y swyddfa, ac fe gefais i bip arnyn nhw, ond wnes i ddim cwrdd â nhw, oedd hwnna'n siom ar y pryd".

Parry-Williams - ac fe wnes i hynny gydag angerdd.

Mi wnes i ddigon o sŵn wrth ddisgyn.

"Mi eith i mewn ar ei hunion i ti wedyn." A dyna wnes i, ac mi aeth i mewn ar ei hunion hefyd y tro cynta.

"'Dach chi'n baffiwr o fri?" gofynnodd, pan wnes i ddim.

Wrth blygu fe wnes i gyffwrdd yn ysgafn yn ei ysgwydd â'm llaw, er efallai yn anfwriadol.

Fedra i ddim meddwl pryd ddysgais i gynganeddu - rwy'n meddwl mai darllen llyfr wnes i.

Mae'n rhyfedd fel mae rhywun yn synhwyro rhai pethe--fe wnes i dderbyn sawl ergyd yn ystod 'y ngyrfa, ond braidd byth yn teimlo y bydde'n rhaid gadael y maes.

Ond clywed yr hanes am osod ei was bach mewn bocs te a chlymu'r bocs wrth sedd yr injan lladd gwair wnes i.

Mi wnes i fy ngorau i gael y pris uchaf posibl ichi.

Wnes i 'rioed chware yn y fath dywydd llethol, lle'r oedd y chwys yn tasgu dim ond wrth wneud y symudiad lleia, heb sôn am garlamu o gwmpas y lle ar ôl tipyn o bêl.

Wnes i ddim llusgo 'nhraed pan adewais eu tŷ.

Wyddoch chi beth, gyfeillion, tydwi ddim hyd yn oed yn ei feio fo chwaith - wel, toeddwn i heb arfer hefo lladron yr adeg honno, yn nago'n, yn enwedig lladron yn codi o fôn llwyn drain i ymosod arnaf ac yn fy mraw mi wnes i gadw braidd gormod o sn.

'Wnes i mo'r niwed lleia' iddo fo, naddo wir.

Dyna wnes ac mae yna yn archif BBC neu HTV erbyn hyn lun ohoni yn ynganu y frawddeg enwog yn dda iawn yn Aberystwyth.

Unwaith, mi wnes i beth gwirion trwy fynd allan, gydag eraill, i glwb nos.

Wrth weled rhain mor hyfryd Cynhyrfais innau hefyd Anghofio wnes fy unig fam A wylo am fy anwylyd.

Fe wnes i eu canmol nhw, hefyd, am gael pwynt yn erbyn tîm da fel Norwy.

Go drapia na wnes ymholiadau manwl wrth y boi bach 'na mewn cyfnas oren oedd yn llafarganu ac yn ysgwyd clychau ynghanol y stryd fawr ddoe, neu ofyn i'r cwpwl ifanc yna geisiodd werthu cylchgrawn wrth y drws a oedd modd prynu cit dathlu'r Nadolig Amgen trwy'r post?

Mi wnes yn saff o 'mhethe am weddill ein harhosiad yn Llunden drwy baratoi rhestr o'r manne i ymweld â nhw.

Fe'i gwele~ yn dod a llwyddais i guddio r,~ poteli fel na fydde ganddo'r darlun yn ei bapur newydd y diwrnod wedyn danlinellu'r beirniadaethe cyson oedd yn y papure arn y GwyddelodSylwodd y dorf ar yr hyn wnes i ac fe ges i gymeradwyaeth aruthrol.

'Roedd hi'n edrych felly pan welais i hi, ond wnes i ddim ymyrryd, roedd yn well gen i adael llonydd iddyn 'nhw."

'Nage SLIPO wnes i!

A mwynhau yn arw a wnes i ac nid wyf yn cywilyddio wrth ddweud hynny.

Cael fy siomi wnes i yn yr epilog serch hynny, roeddwn wedi disgwyl mwy o ddatblygiad, a bu'n rhaid i ni fodloni ar gael Jo yn rhoi cefndir y digwyddiadau i ni.

Cyrraedd y llinell ar ben arall y cae, a'r ddau ohonon ni'n cerdded 'nôl i'n hanner ni o'r cae, wedi dadwneud effaith y melwyn dwr, a finne'n fy holi fy hun pam wnes i drafferthu i gadw i fyny gyda Roy ar ei gwrs ar hyd y cae.

meddai wrthi ei hun, ac o, oedd, - roedd pryd o rawn haidd yn syth o'r cae yn flasus dros ben hefyd." "O, mi wnes i fwynhau'r chwedl yna, hen ŵr," meddai un o'r genethod.

Doedd arna' i ddim awydd mynd, ond roeddwn i wedi hen arfer ufuddhau, ac felly mynd wnes i.

Dyna lle bu system Freud yn gymaint o bandy ac o sgwrfa didrugaredd i'm delfrydau brau Pa ryfedd nad oedd dim o'm carpiau ar ôl wedyn ond ambell gydyn o ridens cyfroda na fyddai fyth mwy yn dda i ddim?) Roedd blwyddyn goleg newydd yn dechrau ym mhen ychydig iawn o wythnosau ar ôl y Cyfarfod Misol hwnnw A'r peth cyntaf bron a wnes wedi cyrraedd Aberystwyth oedd mynd â'm "hymddiswyddiad" (maddeuer y gair ymddiswyddiad!) i Brifathro Coleg Diwinyddol y Methodistiaid Calfinaidd.

Beth bynnag, chlywyd dim byth am yr hen fodryb, a wnes innau ddim meddwl ar y pryd ofyn i'r dyn oedd hi wedi gadael 'wyllys ai peidio.

Wnes i ddim byd ond ateb eich cwestiwn chi." "Gwrandewch," meddai.

Wnes i ddim oedi, dim ond bwrw golwg sydyn arno o'r gegin.'

Mewn ymgais i guddio'i theimlad, meddai, "Eto i gyd, roeddech chi braidd yn rhy arw...neithiwr...doedd dim angen...doedd gennych chi ddim hawl..." "Wnes i mo'ch brifo chi," meddai, a'i lygaid yn tywyllu.

Un tro, mi wnes i stori dramor yng Nghymru - yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

'Wnes i ddim ond cydio yn fy nghap a deud, "Dyna dy eitha' di'r uffar," ac allan a fi'.

unwaith, pan wnes i sioe yn Gymraeg yn y Rhyl, fe wnaeth rhywun ddweud nad oedden nhw'n lico'r jôcs.

Dysgais fwy am Owain Glyndwr ac Owen M.Edwards yn ei gwmni ef nag a wnes yn yr ysgol ddyddiol, slant Seisnig oedd i'r addysg yn honno, a gofelid na chaem glywed gormod am ramant ein cenedl yn y gorffennol.

Rwyn cael fy nhalu i feirniadu a fe wnes i feirniadu perfformiad yr hanner cynta.