Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ychwanegodd

ychwanegodd

`Gyda phleser,' ebe Harri, `ond i chwi fod yn gyfrifol i mi am ganpunt os digwyddiff rhwbeth iddo.' `Dim peryg,' ebe'r Yswain, ac ychwanegodd, `ond tyrd dy hun efo ni, mi fydd yn dda gen i dy weld yn y cwmni.' Diolchodd Harri iddo, a theimlai yn hynod o hapus fod ei feistr tir wedi ei wahodd i ymuno â'r boneddigion oedd yn myned ar ôl y cŵn ddydd Llun, ac ni wnaeth efe ddim arall bron hyd y dydd penodedig ond ei daclu ei hun a'i geffyl ar gyfer yr amgylchiad.

A very odd noise, my dear,' ychwanegodd wedyn.

A brysia!' ychwanegodd gan wthio ei frawd at y beic.

"Ond cofia," ychwanegodd, "mi fydd yn rhaid i ti roi cweir i un o'r hogia cyn y cei di lonydd ganddyn nhw." Er cased gen i glywed y newydd hwn ganddo, sylwn gyda boddhad ei fod wedi newid y "chi% bell i'r "ti% agosach ac anwylach.

Dydio ddim gwerth os 'dio ddim yn canu, ychwanegodd heb holi o gwbwl am yr hyn a gafodd ei ddweud.

Nid oeddynt fel crefyddwyr, ychwanegodd, wedi sylweddoli aruthredd yr amgylchiadau a'u goddiweddodd, ac o'r herwydd yr hyn a wnaed oedd chwarae'n ddiymadferth â'u hymylon heb sylweddoli fod wyth deg y cant o'r boblogaeth y tu allan i'r eglwysi.

Ond, yn groes i'w ddisgwyliad, daeth mab yr Yswain ato, gyda gwên ar ei enau, gan ddymuno bore da iddo, a chan ei annog i deimlo yn hyderus, ac ychwanegodd: `C'lynwch chi fi, Harri, pan ddaw hi'n adeg cychwyn, a mi fyddwch yn all right.

'Ac ella y byddwn ni'n agor y blanhigfa i'r cyhoedd, ychwanegodd Lleucu.

It's not for us, ychwanegodd wrth lywio ei gwr drwy fwd Urddasol Llandudno fore Sadwrn diwethaf.

Ychwanegodd mai'r gamp yw cyfuno'r elfennau hynny o lun, llais, gair a stori.

Tystiolaeth rhai merched a'i cofiai yn eu plentyndod oedd ei fod yn '...' ac ychwanegodd un a oedd yn hyn na'r lleill: '....' Fe ddichon nad oedd Daniel Owen y nofelydd mor ddiniwed ag yr ydym wedi arfer meddwl.

"You come from North Wales don't you, and speak Welsh?" ychwanegodd wedyn.

Ychwanegodd Meira Roberts fod penwythnos wedi'i drefnu yng Ngregynog ar gyfer dysgu gwneud sampleri.

“Fe fydd y gyfrol yn anrheg Nadolig delfrydol,” ychwanegodd.

"Wnaiff didoli'r papura ddim para am byth,' ychwanegodd hithau gan deimlo'i hawgrym yn pwyso'n dunelli ar y stafell.

Ychwanegodd y pethau hyn o blith y llwch a'r baw yn storws Dafydd William yn ddirfawr at werth fy llyfrgell i.

'A Guto diod,' ychwanegodd ei frawd.

Rhoi rhyw gyngerdd bach i ddau filwr sy'n unig ac ymhell o'u cartref." Ond cyn Jean Marcel gael cyfle i brotestio, ychwanegodd yn sydyn, "Rwyt ti am i ni gael y bwyd yna sydd wedi ei ddwyn oddi arnon ni'n ôl yn dwyt?"

efalle na fyddech chi'n gallu'i throi hi'n ôl i fod yn fenyw wedyn ...' ychwanegodd mewn llais tawelach, wrth weld y gwrachod yn rhythu'n ffroenuchel arno.

"Dydi hynna ddim yn deg p'run bynnag, ychwanegodd, 'mae'r hen Watcyn a minna'n dallt ein gilydd yn bur dda.

Craig galed, folcanig na ychwanegodd fawr o faeth i'r pridd.

Mi roedd angen edrych ar nifer o faterion cyn y gallai'r cais newydd gael ei ystyried, ychwanegodd.

Ychwanegodd mai ond ar y Sadwrn cynt y cyrhaeddodd Wyn y wlad.

Dewch, agorwch y drws ar unwaith, ychwanegodd y plismon.

Dwi'n credu fod yna rywbeth digon priodol mewn cynnal cyngerdd yng Nghaerfyrddin," ychwanegodd.

'Mae o gen i, Robaits,' meddai'r gŵr, ac yna ychwanegodd yn flin gan ysgwyd Siân nes bod pob asgwrn yn ei gorff yn teimlo'n rhydd, 'Busnesa, aiê?' Roedd ei lais fel taran wrth iddo godi'r bachgen oddi ar y beic fel petai yn ddim mwy na doli glwt.

Ond wn i ddim am faint ar ôl iddi weld hwn, ychwanegodd.

'Rydw i'n deall dy fod ti eisiau ymuno â'r giang?' 'Ydw.' 'Be 'di dy enw di?' 'Dei.' 'Dy enw llawn di?' 'David William Lewis.' Ac yna rhag i Bilo sylwi ar lythrennau cyntaf ei enw, ychwanegodd yn sydyn: 'Dei neith.' Cythrodd Bilo'n sydyn i wddw'r bachgen a'i ysgwyd fel cath yn ysgwyd llygoden.

Mi fydd yn rhaid i rywun gynhyrfu'r hogia', yr hogia' fydd heb ddim i'w wneud!" "Aros ein hamser fydd raid i ni," ychwanegodd Elystan yn bwyllog, "ac wedi i'r hin gynhesu peth, mi af i â thi i lawr i'r Clas belled â'r Betws, Gwgon.

Ychwanegodd na fydde fe hyd yn oed yn gwybod enwaur rhai sydd ar y pwyllgor syn gyfrifol am benodi - a nhw ddyle fod yn gwneud unrhyw gyhoeddiad am hyfforddwr y Llewod.

Paid â phoeni - nid deinosor ydi hi,' ychwanegodd, wrth weld Bedwyr yn gwgu.

Er mawr ryddhad, ychwanegodd: 'Scotch tape to wrap the tapes.'

Yna ychwanegodd, "Ac mae'n well gen i Capten." Roedd llawer o gwestiynau ar flaen fy nhafod.

Ychwanegodd Mr Williams: Rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r datblygiad pwysig yma i'r iaith Gymraeg.

gobeithiaf y bydd hwn yn helpu siaradwyr cymraeg i fynd i'r afael a'r her hon ychwanegodd y bydd y swyddfa gymreig yn annog colegau a chyflogwyr i gydweithio a menter a busnes.

ychwanegodd na fydd pobl o angenrheidrwydd yn mynychu'r ganolfan i ddilyn cyrsiau.

Ma' rhyddid yn beth mawr, wyddoch chi a rydw i am ddal 'y ngafal ynddo fo." Ar yr un gwynt, ychwanegodd yn ddyn i gyd: "Rydw i am fynd i weld tipyn ar y byd cyn iddi hi fynd yn rhy hwyr arna i." Agorodd ceg Maggie Huws, ond cyn iddi hi gael yr un gair allan ohoni hi, roedd Willie Solomon wedi cyrraedd ei ddrws ac wedi rhoi clep arno yn ei hwyneb.

'Fel y derwyddon ers talwm,' ychwanegodd, gyda gwên gam.

Ychwanegodd iddo gael ei syfrdanu gan yr ymateb i hysbyseb a roddodd mewn papur lleol a'i fod yn hapus iawn gyda faint ddaeth i'r cyfarfod cyntaf yn Ionawr a'r ymateb anhygoel a gafwyd ar gyfer noson Gwyl Dewi.

Ychwanegodd nad oedd yn hollol fodlon fod trefi mawrion Lloegr yn gwneud dim namyn cynnig rhyw gydnabyddiaeth fechan yn unig i Gymru am rodd mor amrhisiadwy.

Ychwanegodd y byddai'r Rheilffyrdd Prydeinig yn barod i ailystyried y sefyllfa os oedd y Cyngor yn barod i gyfrannu'r gwahaniaeth rhwng y gost a'r incwm a dderbynnid gan y gwasanaeth tren hwn.

Am wythnos?' ychwanegodd ei fab-yng-nghyfraith.

Ychwanegodd Ffred Ffransis, fodd bynnag, fod gan y Gymdeithas ddau bryder difrifol:,br> 'Mae'r cynnig i sefydlu Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru yn sylweddoliad ymgyrch deng mlynedd gan y Gymdeithas.

Ac er nad ychwanegodd o yr union eiriau, ac mi fydd hi'n cael uffach o gerydd pan gyrhaeddwn ni gartref dyna oedd yr ensyniad.

Arwyddocaol iawn hefyd, o safbwynt gweithgaredd gwleidyddol ym Mhrydain, yw'r hyn a ychwanegodd yn y paragraff nesaf: ...

Wrth gydnabod dilysrwydd patrwm crefyddol aelodau o'r Lluoedd Arfog, a'r difrawder a fynegwyd yn eu hatebion i'r holiadur, ychwanegodd Gwenan Jones mai'r un oedd ymagwedd yr ifanc nad oedd yn y Lluoedd.

Ychwanegodd ymhellach ddwy reol gyffredinol ynglŷn â safon beirniadaeth a natur cyfalaw i'r pwyllgor eu hystyried ymhellach.

Ond ychwanegodd ei fod ymhell o sicrhau llofnod Hartson a dywedodd mai un rhan o'r cytundeb yw y byddai Kevin Lisbie yn mynd o Charlton i Wimbledon.

'Acts as if he owns the place, don't he, that friend of yours?' ychwanegodd wrth Gethin.

'Dydy'f fuwch byth wedi dwad a llo, Mr Huws' ychwanegodd Malcym yn sylwgar.

"O'i gymharu â rhai o'r symiau ar y rhestr cyfalaf, dyma swm bitw, bitw iawn," meddai'r Cung Huws, a ychwanegodd: "Dwi'n amau ers tro bod 'na gynllun gan y Swyddfa Gymreig, a gan Gwynedd hefyd, i sianelu arian mawr i ganolfan gwleidyddol poblogaidd sy'n cael eu gweld -- a hynny ar draul yr ardaloedd diwydiannol traddodiadol, lle byddai'r arian yn gwneud mwy o les.

Ychwanegodd Syr Guy Granet, Rheolwr Cyffredinol Cwmni Rheilffordd y 'Midlands', ar ran y cwmniau i gyd:

Eisoes mae nhw wedi disgyn i'r Drydedd Adran a neithiwr ychwanegodd Wrecsam at y diflastod drwy ennill gêm ddarbi Cymru yn yr ail adran - o gol i ddim.

Ychwanegodd Elan Closs Stephens, Cadair S4C: "Canmolwyd Chwedlau Caergaint yn fawr dros y Nadolig.

Dwi'n sïwr bod BMW yn difaru prynu Rover yn y dechrau, ychwanegodd Ms Fullerlove.

Roedd unrhyw un a oedd yn honni nad oedd yngynghori wedi digwydd yn anghywir, ac yn dweud celwydd, ychwanegodd.

'Dim byd gwaeth na welintons am godwm, nagoes.' ychwanegodd yn athronyddol wedyn.

A chan ddilyn cyffelybiaeth a grybwyllwyd gan Iestyn Ferthyr ychwanegodd, "yr hyn a gaethiwodd y forwyn Efa drwy ei hanghrediniaeth, hynny a ryddhaodd Mair drwy ffydd." Drwy ufudd-dod llwyr enillodd Crist y fuddugoliaeth, a thrwyddo ef, fuddugoliaeth i'r ddynolryw.

Mae'r ddadl drosodd felly yn dydy, ychwanegodd.

Rydw i wedi derbyn dau yr un pryd, gwaetha'r modd.' Wrth sylwi ar ei hwyneb ychwanegodd yn gyflym, 'Dim byd gwaeth na mater bach o yrru'n ddiofal.

Wrth eld ymateb Llio i hyn, a sylweddoli na fyddai gan ddisgyblion ysgol lawer o arian, ychwanegodd Mr Puw: 'Mae cofrestrydd yr ardal yma yn hen ffrind i mi.

"Bydd y Dylluan Wen yn dibynnu arnat ti," ychwanegodd Henri.

Ychwanegodd mai hon oedd yr unig safle buasai'r Awdurdod Afonydd yn ei ganiatau yn y Dosbarth.

Y mae Gwenlyn yn gweithio mewn lluniau fel arf o'i ystyr; ychwanegodd George P.

'...yn enwedig cynffon mor brydferth ag un eich mawrhydi,' ychwanegodd Delwyn.

Ychwanegodd Saeed Anwar a Saleem Elahi 63 am yr ail wiced.

Ychwanegodd nad oes ganddo ddim diddordeb yn dathliadau na'r Teulu Brenhinol, ac os ydyn nhw'n talu am y dathliad, pwy sy'n eu talu nhw?, gofynnodd.

Ychwanegodd bod y trefniadau ariannol yn edrych yn gadarnhaol ond nad oedd sicrwydd o'r sefyllfa hyd ganol Rhagfyr, ond bod yn barod symud ymlaen gyda'r pryniant yn syth.

'Arswyd y byd!' ychwanegodd yn syn.

Ychwanegodd Jonathan Coates yr ail, hanner ffordd drwy'r ail hanner.