Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

yfory

yfory

Rownd wyth ola Cwpan y Principality sy'n cael y prif sylw yn rygbi Cymru yfory a drennydd.

Llais y pêl-droediwr John Hartson oedd y llais yma: Bydd llais newydd i'w glywed yma yfory.

Bydd Cymru yn gobeithio curo Samoa am y tro cynta mewn deuddeg mlynedd yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Mae swyddogion Caerdydd wedi bod mâs yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Hefyd, mae Williams, sydd wedi bod yn y diffeithwch o safbwynt Cymru yn y blynyddoedd diwetha, wedi ymuno â thîm A Cymru, fydd yn wynebu'r Eidal nos yfory.

Mae Sri Lanka, felly, wedi ennill y ddwy gêm gynta a bydd y drydedd - a gêm ola'r daith yn dechrau yn Colombo yfory.

Yfory, bydd siawns i aelodaur garfan sydd heb gael dim, neu ond ychydig, gyfle i greu argraff.

Bydd Llanelli yn ddigon parod i barhau yn y rôl honno yfory.

Wedi cyffro Cwpan Heineken mae'r prif glybiau yn ôl yng Nghynghrair Cymru a'r Alban yfory.

Mae Abertawe'n chwarae Glasgow yfory - ac yn ffefrynnau cryf i ennill y Bencampwriaeth.

Ffoniwch fi yma yfory, mi fydda i wedi cael gair efo'r cofrestrydd.'

Ond mi allwn ni dreio eto nos yfory.' Aeth pum munud heibio .

Mae naw aelod o'r tîm ddechreuodd yn Murrayfield ddwy flynedd yn ôl yn dechrau eto yfory, ac y mae Allan Bateman ar y fainc.

Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.

Yfory byddai'n rhaid iddo hel y project at ei gilydd.

Dywed y capten dros dro, Adrian Dale, y byddai'n hwb mawr i'r tîm tasai James yn gallu wynebu Gwlad yr Haf yng Nghaerdydd yfory.

Mae tîm pêl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gêm yn Warsaw nos yfory.

Bydd yr awyrgylch Gymreig yn parhau yn Wellington yfory gyda Margot yn mynd a chriw o 40 i weld Ray Henwood o Abertawe yn perfformio mewn cynhyrchiad o Playing Burton yn cael ei gyfarwyddo gan Guy Masterson sy'n or-nai i Richard Burton.

Bydd yr ail brawf criced rhwng Pakistan a Lloegr yn dechrau yn Faisalabad yfory.

Yn rownd gyn-derfynol y dynion yfory bydd Andre Agassi yn wynebu Patrick Rafter am yr ail flwyddyn yn olynol a phencampwr chwech o'r saith mlynedd ddiwetha, Pete Sampras, yn wynebu Vladimir Voltchkov.

Pwy a wyddai beth a allai ddigwydd yfory?...

O dan ei lythrennau bras: BETH AM YFORY?

Yfory, bydd Tanni Grey-Thompson yn cystadlu am ei phedwaredd medal aur yn y rasys cadair olwyn.

Roedd hi'n ddigon hawdd addo, ac roedd nos yfory ymhell i ffwrdd.

Bellach yr oedd cyfnewidiadau ar gerdded a phob yfory yn llawn posibiliadau newyddion.

"Os bydd hi'n bwrw eira drwy'r nos fedr yr un lori fynd yn agos at y seidin yna yfory, a bydd y bwyd yn aros yno am ddiwrnodau arall ac fe rydd hynny ddigon o amser i'r Maquis ei rannu.

Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu tîm ar gyfer eu gêm yn erbyn Wasps yfory.

Cyhelir dwy gêm rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principlity yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Mae'n Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm yfory, a llygaid y byd ar Gaerdydd.

Fin nos daeth Mac ataf yn llawn cyffro i ddweud ein bod ni'n dau i ymadael yfory.

"Mae pethau'n dechra poethi erbyn hyn," meddai, yn ei ffordd gyfeillgar, "Ddowch chi ddim draw i'r ysgol nos 'fory?" 'Does gen i ddim llawer o awydd." "Mi faswn i'n licio i chi fod yno pan ddaw Lewis Olifer a Deilwen Puw am y tro cynta'." 'Fyddan' nhw yno nos yfory?" "Byddan.

Bydd dau o brif dimau rygbi Cymru, Caerdydd ac Abertawe, yn wynebu ei gilydd am yr eildro o fewn wythnos nos yfory.

Cyhoeddir yr enwau yfory ac y mae'r dyfalu'n dwysau.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn cynnal cyfarfod brys o'r Cyngor Cyffredinol nos yfory i drafod cynnig y dywedir fod Henry wedii dderbyn.

Yfory byddan nhw'n cychwyn ei gêm yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mryste.

Mae Michael Vaughan wedi'i gynnwys yn nhîm criced Lloegr ar gyfer y gêm yn erbyn bwrdd criced Pakistan yfory.

Bydd on chwarae Andre Agassi yn rownd yr wyth olaf yfory.

Dim ond mam mewn trallod a allasai ffarwelio â phlentyn o'i chroth ei hunan er mwyn i'r plentyn gael dillad, bwyd, to dros ei ben, ac yfory, o bosibl, gwaith.

Bydd pob un o dimau Cymru sy yn y Cynghrair Nationwide yn chwarae yfory.

Bydd y prawf cynta rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Edgbaston yfory a bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tîm.

Nos yfory bydd Caerdydd yn chwarae eto, y tro hwn yn y Cwpan Cenedlaethol, oddi cartre yn erbyn Llanelli.

'Mae'r ficer wedi trefnu seremoni bwrw ysbrydion ymaith ar ôl y plygain yfory.' 'Os digwyddith hynny,' meddai Dafydd yn iasol, 'alltudion fyddwn ni, wedi'n condemnio i grwydro drwy'r holl fydysawd eang.

Mae gan Y Barri broblem wrth baratoi am eu gêm yn erbyn T.N.S. (Llansantffraid) yn rownd wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol ar Barc Jenner nos yfory.

Os na chaiff Croft ei ddewis mae Morgannwg yn gobeithio y bydd yn cael ei ryddhau mewn pryd i charae iddyn nhw yn y gêm yn erbyn Sir Gaerhirfryn sy'n dechrau yfory.

Mae'n bosib y bydd capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, yn dychwelyd i'r tîm yfory ar ôl triniaeth i'w benglîn.

Collasai naw ceiniog yn y farchnad, ac nid oedd am dalu'r trên o Lechfaen ac yn ôl eto yfory.

all yr hyn sy'n ysgogi chwerthin heddiw eich gadael chi'n gwbwl oer yfory?

Ond fe ddangosodd Castres mewn fflachie bod nhw'n dîm sy'n gallu chwarae rygbi a byddan nhw'n fwy na llond côl yn Ffrainc yn y Stade Pierre Antoine yfory.

Mae'r frwydr rhyngddo ef a Thomas Jones Dinbych ar raddfa eang: 'P'run ai fo ai Mr Jones, Dinbych ddaw i'w Waterlŵ yfory?' A yw'r dehongliad hwn yn gorliwio'r sefyllfa sy'n gwestiwn arall: y pwynt yw ei fod yn argyhoeddi fel celfyddyd.

Bydd Tîm Datblygu Cymru yn chwarae'r Unol Daleithau nos yfory ar Y Gnoll, Castell Nedd, a mae'r tîm yn cynnwys Gavin Henson a Dwayne Peel yn safle'r haneri.

TELEDU: (O dan hyn i gyd) Felly mae'r tywydd yfory am barhau yn ddiflas a digalon iawn dros y rhan helaethaf o'r wlad.

"Mae hi'n ddydd Iau yr wythfed o Ionawr yfory," cyhoeddodd.

'Mae'n rhaid inni dreio nos yfory eto.' 'Rhaid, 'meddai Iestyn.

Bydd ymosodwr newydd Caerdydd, Gavin Gordon, yn ymarfer gyda'i gyd-chwaraewyr am y tro cyntaf yfory.

A hwythau wedi colli o ugain rhediad yn erbyn Indiar Gorllewin ddoe, bydd yn ddiwrnod mawr arall i Forgannwg yfory - rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw.

Cawsom fwy o eira cyn nos ac yr oedd gūr y tywydd yn darogan mwy eto yfory.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth y Meistri sy'n dechrau yn Augusta yfory, bydd Ian Woosnam yn chwarae gyda Bob May a Sergio Garcia.

Yfory, bydd siawns i aelodau'r garfan sydd heb gael dim, neu ond ychydig, gyfle i greu argraff.

Parhau mae'r ansicrwydd a fydd Caerdydd yn herio trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop a dewis y prop Peter Rogers ar gyfer eu gêm yn erbyn Toulouse yfory.

Bydd yr ail gêm un-dydd rhwng Lloegr a Pakistan yn dechrau awr yn gynt yfory.

Mae Morgannwg yn cychwyn tua Northampton heddiw ar gyfer eu gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth sy'n dechrau yfory.

Am naw o'r gloch nos yfory mae criw ohonyn nhw'n mynd i ganu carolau o gylch y dref.

Yfory bydd pawb yn y dref yn cael hanner kilo o fara yn ychwanegol fel anrheg." Arhosodd am eiliad gan ddisgwyl bonllef o'r dorf ond doedd dim ond tawelwch yn ei wynebu.

Byddan nhw'n mynd i Barc y Strade yfory ac yn gobeithio ail-adrodd y grasfa o 65 i 16 roeson nhw i Lanelli yng Nghwpan y Principality.

Rhof un o sgels ei ysgwydd dan y meicrosgôp bore yfory.

Gwawriodd arnaf yn araf nad oedd dim "nos yfory% i fod - roeddan ni am ei bachu hi oddi yno.

"Rydw i am i ti fynd i ganu carolau nos yfory.

Bydd y trydydd prawf - a'r ola yn y gyfres - rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr yn dechrau yfory yn Colombo.

Mae'r Eidal wedi newid eu holwyr yn llwyr ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr yfory.

Mae'n edrych yn debygol iawn y bydd Lloegr yn ennill y gêm rywbryd yn ystod yfory.

Mae llawer yn datgan slogan megis 'Heddwch i'n plant' 'Doethineb heddiw, heddwch yfory'.

Ond wedyn penderfynodd mai'r peth gorau iddi ei wneud oedd gadael y rhan fwyaf o'r siopa tan yfory a gofyn i Emyr brynu twrci a choeden yn unig i ddechrau.

Ac eto, y tu allan i'r stribedi culion o olau trydan a ddihangai rhwng y llenni duon dros y ffenestri, roedd y byd mawr yn dywyll a dieithr, yn llawn ofnau am yr hyn a ddeuai yfory drwy law'r postman am hynt a helynt plant y plant a aeth i ffwrdd i Affrica, i'r Dwyrain Pell ac i bob man lle ceisiai Prydain Fawr ddal rhyw afael ar ei thiroedd ar hyd a lled wyneb y ddaear.

Y mae dyn erioed wedi dymuno ennyn bendith y duwiau, ymatal rhag herio ffawd a rhagluniaeth ('Fe ddof yfory, os byw ac iach...' ) Mae'n awyddus i ennill lwc dda a chael bod yn ffortunus neu'n ffodus mewn bywyd (ansoddair sy'n tarddu o'r gair 'ffawd').

Gêm fawr yfory fydd honno ar Barc yr Arfau rhwng Llanelli a Chaerdydd.

Bydd David Beckham a Steven Gerrard yn cael profion ffitrwydd yn nes ymlaen heddiw, cyn i Kevin Keegan ddewis tîm Lloegr i wynebu'r Almaen yn Wembley, yfory.

Fe ddof yma yfory i gael diwedd y stori," gwenodd Louis arno ond er bod ei lais yn mynd yn wanach am ei fod wedi blino.

Mae tîm golff Cymru - sef Phil Price, Ian Woosnam a David Park - yn yr un grwp â Lloegr, Yr Alban a'r Almaen ar gyfer rownd gynta Cwpan Dunhill sy'n cychwyn yn St Andrew's yfory.

Dwin meddwl bod siawns dda gan Forgannwg yfory, meddai Alan.

Felly fe heriwn ni ysbryd Plas Madyn nos yfory, gan fod yna rai pobl yn dweud fod Lowri Cadwaladr yn dal i farchogaeth Gwyll bob nos am wythnos ar ôl yr W^yl.

Ond yfory byddai yn gwneud yr ymdrech.

Ar ôl Cwpan Lloegr yfory bydd Cwpan Rygbi'r Principality'n cyrraedd ei uchafbwynt ddydd Sul.

All Cymru ddim fforddio colli eu gêm ragbrofol yn erbyn Norwy yng Nghystadleuaeth Cwpan Pêl-droed y Byd brynhawn yfory.

Yr Eidalwr Pierluigi Collina fydd yn dyfarnur gêm rhwng Lloegr ar Almaen nos yfory.

Byddan nhw heb Robert Croft syn paratoi am ei ail gap ar bymtheg i Loegr yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords yfory.

Yna daeth syniad i'w feddwl, yfory byddai e'n mynd i'r dref a bwyta ei ginio yn y caffi drws nesa i Swyddfa'r Post.

Bydd hi'n frwydr hanesyddol rhwng Serena a Venus Williams yn rownd gyn-derfynol Wimbledon yfory ar ôl i Venus guro Martina Hingis mewn tair set a Serena drechu Lisa Raymond mewn modd tipyn mwy cyffyrddus.

Yn agos at ddiwedd canrif, pan oedd safonau byw a gwaith wedi gwella tu hwnt i holl obeithion yr ymgyrchwyr cynnar, 'roedd Ieuan Wyn yn ein hatgoffa nad oes ystyr i fuddugoliaethau heddiw na llwyddiannau yfory heb gofio am frwydrau ddoe.

Ar ôl dau o'r gloch mi fydde hi'n rhydd tan yfory.

Yn hwyr nos yfory bydd lori%au yn dod i'w gyrchu ond ..." "Mae hi'n bwrw eira," meddai Marie ar ei draws.