Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ynte

ynte

A ddylen nhw fod yn barod i roi'r iaith o'r neilltu dros eu cred ynte a ddylen nhw fod yn mynnu cael addoli yn eu hiaith eu hunain?

Cynganeddion digon amrwd a masweddus weithia ond roeddna ryw werth mewn peth felly, mae'n siŵr gen i." "Oes felly oedd hi, yntê?

Dydi rhywun ddim isio codi cnecs yn barhaus ar yr aelwyd; rhwbath am heddwch ydi hi fel rheol, yntê?

Son y mae hi, ynte am ryw wraig yn edrych ar bictiwr a brynnodd 'i gŵr yn y ffair.

blyb bara llefrith yn dechrau berwi yntê, a mi fydd yr hen gath i'w chlywed yn stwyrian yn y dail.

Dim ond twmpath o hen gerrig, ynte?

Tybed ai wedi callio'r ydan ni, ynte wedi gostwng y safonau?

Mae profiad llawer o'r awduron Eingl-Gymraeg yr un fath; doedd yna ddim Cymraeg yn yr ysgolion ynte, Saesneg oedd iaith Ysgol Ramadeg Caergybi.

Gwyddom, os tynnir i lawr y babell ddaearol hon yr ydym yn byw ynddi, fod gennym adeilad oddi wrth Dduw, tŷ nad yw o waith llaw, sydd yn dragwyddol yn y nefoedd.' Ie, diddorol yntê?

Ran, be wyt ti'n feddwl o'n palas ni dipyn o wyrth, yntê?'

Ond yr hen 'mysterium tremendum' yw hi o hyd, yntê?

"A John ydi'ch enw chi, yntê" meddwn innau.

Chwerthin wnes i pan eglurodd y ficer y cymal, ac roedd ynte hefyd yn gwenu, ond medde fe i gloi'r sgwrs.

Wel rwan yntê, dyma'r malwr yn mynd i ben draw'r bonc ac yn nôl wagen, peth rhywbeth yn debyg i focs sgwâr heb gaead arno ac un pen wedi ei dorri i ffwrdd, a'r bocs hwn wedi ei osod ar bedwar olwyn, ac yn dal rhywbeth o ddwy dunnell i ddwy dunnell a hanner o bwysau.

Twt, mi fyddwch chitha yn falch o gal tamaid yn barod yn y meinjar 'dwy'n siŵr." "Wel os cyrhaedda' i y meinjar ynte." "Dowch.

Wel wrth gwrs da' chi'n gorfod cofio mai Sais Gymry oedd fy rhieni i ynte a phan symudodd fy nheulu o Gaerdydd, wel Morgannwg, i Gaergybi roedd fy nhad yn swyddog ar y llongau ac roedden ni yn ymdroi ymhlith y Saeson neu'r Sais Gymry ynte.

Hen gyfraith wirion galed yntê?

Beth oeddech chi'n feddwl ei wneud Nia, gwneud cwrs ysgrifenyddiaeth am flwyddyn yntê?" "Ie, neu gwrs trin gwallt, dydw i ddim yn siwr iawn eto.

Het a gwasgod Pwy fasa'n meddwl fod het a gwasgod yn bethau mor hanfodol bwysig i bregethwr, yntê?

Yr enw ydi'r drwg, yntê?

Codi'n esmwyth ddaru o, yntê?

Pa gefndir s'gin y cythra'l gwirion yntê?

Trefn ryfeddol natur ynte.

"Browning, ynte, Mr Francis?" "Ia, Aled." "Browning?" meddai Sam, yn hurt.

Nefoedd o le i naturiaethwyr porcyn y blynyddoedd diwethaf yma hefyd, medda nhw ynte, welais i yr un eto!

Am a wyddom ni, yntê?

Hwn yw y gofyniad mawr, a yw Cymru i bara yn wlad foesol a chrefyddol fel ei gwnaed gan Ymneilltuaeth Gymreig, ynte a ydyw yr egwyddorion, dros y rhai y gwaedodd ein tadau, i gael eu gwadu?

Mewn ymateb i'w ymdrech i'w fynegi ei hun, bydd y siaradwr aeddfetach yn cynnig adborth iddo, adborth o fath unigryw sy'n ystyr ganolog ac sydd hefyd yn amddifad o unrhyw elfen fygythiol ee Plentyn Ifanc: "pan" ethin Plentyn Hŷn: Ia, cwpan Gethin ydi honna ynte neu Plentyn: "nath fi myn i Wrecsam efo nain fi Dydd Sadwrn" Athro: "Mi es ti i Wrecsam hefo dy nain Dydd Sadwrn.

Gwir y gair, roedd pawb yn perthyn i bawb, ond ches i ddim munud o drafferth, chwarae teg John Jones, Bron Aber, wedyn, y bugail, a phencampwr y treialon cŵn defaid, ynte'n dweud - 'Pobl y mynydd ydyn ni' roedd hynny'n berffaith wir, ond doedd dim o oerfel y mynydd yn perthyn iddyn nhw chwaith - cynhesrwydd ges i ar bob llaw.

Os haul yw pob rhyw seren sy'n gwibio yn y ne' Os cylch y rhain mae bydoedd, a lloerau'n cadw eu lle, Od oes trigolion ynddynt, neu ynte nid oes un, Y cwbl oll a grewyd gan fysedd Mab y Dyn.

Peth ofnadwy yw bod yn anwaraidd, yntê, ond wrth gwrs mae tylwyth y Buganda yn adnabyddus am ei ddulliau modern ynghanol cyfandir heb ei lwyr wareiddio.

Hanes plant ar bob planed ydi hynna, yntê?' chwarddodd gan ddangos rhes o ddannedd mân, miniog.

Dipyn o gamp, yntê?'

Fe ddwedodd y Proffesor ar unwaith 'i fod ynte wedi bod yn poeni.

Dyna beth 'rydych chi'n feddwl, ynte?

Ond rhan o'r stori ydi hynny, yntê?

'Taswn i'n dy le di, del,' meddai'r swyddog yn fychanus, 'mi faswn i'n ei throi hi'n ôl i chwarae hefo dy ddolia achos dim ond tamaid io aros pryd fasa peth fach tlws fel ti i Caligwla fan hyn, yntê, 'ngwash i?' meddai wrth yr hyllgi glafoeriog o flaen Elen.

Fe dreulies i lawer o'm amser yn ymarfer ar y traeth bach oedd yr ochor arall i'r hewl i stad Glan-yr-ystrad, ac wrth gwrs, roedd un o'm ffrindie gore, Wyndham Morgan, a'i wraig Millie, yn byw ar yr un stad--ynte yn chware erbyn hyn i'r tîm ifanc lleol.

Mr Roberts, yntê, Cymro o'r Coleg yn Kampala.

Caredigrwydd a boneddigeiddrwydd, ynte?

Yn Gymro yn y bon ynte.

Ond heno nid ydwyf yn gweld yn eglur beth ydyw fy nyletswydd, ac nid wyf yn dewis siarad ar y mater.' ' ``Gweddi%a am oleuni, ynte,'' ebe Dafydd, a chododd i fynd adref.

Wedyn dyna George Graham - ynte yn Albanwr - a dau Ffrancwr.

Dyna dair cenhedlaeth wedi edrych ar ol yr un capel (peth pur anghyffredin ynte?) Yn y ty uchaf un fe gofiaf ddwy chwaer yn byw.

Hi sy'n dalp o gig marw, yn saith ar hugain oed, a gyrfa ddisglair o'i blaen - rhyfedd beth mae pobl yn 'i ystyried yn bwysig, ynte?

Hawdd yntê?

Ond sut?" "Yr ewyrth ydi'r rhwystr, ynte?