Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ysgwyddau

ysgwyddau

Cyntaf neu beidio, TG4, ers ei sefydlu yn 1996, sydd wedi llwyddo i roi gwisg newydd - siaced ledr neu grys-t - ar ysgwyddau'r iaith.

Wrth gwrs, yr oedd OM Edwards yn ysgrifennu gan edrych yn ôl dros ysgwyddau'r blynyddoedd, ond mae'n amlwg ei fod yn teimlo fod y gymdeithas wedi sylweddoli ei hamcanion, a gallwn gytuno ag ef i raddau, ond nid yn gyfan gwbl chwaith.

Tynnodd Elystan ei fantell oddi ar yr hoel a thaflodd hi dros ei ysgwyddau.

Chei di ddim mynd o gwmpas yn cario baich pechodau'r byd ar dy ysgwyddau, mewn sefyllfa lle nad oes bai arnat ti o gwbl, pr'un a wyt ti am wneud hynny ai peidio.

Ar ôl mynych newid ysgwyddau tan yr arch hyd onid oeddynt yn friw gan y pellter, cyrhaeddwyd Capel Seion.

'Hy!' medda fo, a chodi'i ysgwyddau fel ci yn disgwyl ffoniad, 'arni hi mae'r bai - ond paid ti â bod yn hen drwyn.'

Heb amheuaeth yr oedd y Gynhadledd wedi gosod baich trwm iawn ar ysgwyddau'r cefnogwyr i gyd.

Lledodd Hulk ei ysgwyddau.

Ni wn pa bryd y dêl y drydedd gwaith, ond pan ddaw, ar ysgwyddau prudd ei gyfeillion y bydd John.

Ar ei ysgwyddau ef fynychaf y rhoddid y cyfrifoldeb i feithrin parch ac ymarweddiad gweddus ymhlith ei blant.

Wrth bwffian fel taid i fyny i'r man gwylio, gwelais wraig ifanc yn gwthio pram yr holl ffordd a gwr arall yn cario plentyn swnllyd fel iau ar ei ysgwyddau.

'Y mae'r ffaith,' meddai, 'na ellir bellach cynnal Prifwyl ar y raddfa arferol ar lawer llai na hanner can mil o bunnau yn awgrymu maint y cyfrifoldeb sy'n mynd i orffwys ar ysgwyddau rhywun.

Cododd Ivan ei ysgwyddau i geisio cael tipyn o gysgod rhag gwynt oer Rwsia.

Y mae baich y prysurdeb mwyaf yn disgyn ar ysgwyddau golygydd y rhaglen.

Hyd yn oed pan oedd ganddi dair merch, Kate, Pam a Polly, gadawai ef y cartref am wythnosau meithion o dro i dro gan daflu'r holl ofalon ar ysgwyddau Pamela.

Disgynnodd ei berwig grychiog ddu fel mantell am ei ysgwyddau.

Yng nghyfnod John Griffith, roedd un gohebydd ben ac ysgwyddau uwch pawb arall yn y maes.

Mae o ben ac ysgwyddau'n well na phawb.

Wrth weld ei ysgwyddau llydain yn gwthio'u ffordd drwy'r coed, anadlodd y bechgyn yn fwy rhydd.

Ychwanega ei fod wedi dwyn croes ein Harglwydd Iesu Grist ar ei ysgwyddau (sef llun neu batrwm ar ei darian yn ôl pob tebyg) am dri diwrnod a thair noson, a dyma'r enghraifft gynharaf o'r syniad am Arthur yn amddiffynnydd i'r Ffydd Gristnogol.

Cododd ei ysgwyddau'n ddi-ffrwt, cerdded ychydig gamau allan i'r glaw yn ddiniwed fel plentyn, heb na chap nag ambare/ l.

Codwn f'ysgwyddau'n ymdrechgar ddidaro.

Anelodd yr Arolygydd olau'r fflachlamp i fyny at y ffenestr a gwelsant i gyd ben ac ysgwyddau'r Indiad yn dod i'r golwg.

O'r diwedd, wedi'r filfed smôc, fe gododd Jock ei ysgwyddau'n awgrymog, a rhoi pen ar y mater trwy ddweud yn ei Saesneg nodweddiadol,

.' 'Rhan-berchen, gyda Mam.' Cododd ei ysgwyddau.

Dyn mawr ydoedd, ysgwyddau llydan.

Roedd y Pwyllgor Gwaith wedi gosod y cyfrifoldeb o gadw llygad barcud ar y treuliau ar ysgwyddau'r Pwyllgor Cyllid.

Ond yna teimlais ddwylo dau o griw Talfan yn bachu yn fy ysgwyddau a'm llusgo oddi arno.

Yna cododd ei ysgwyddau, rhoddodd ei droed ar y sbardun a chyda sgrech, i ffwrdd a hwy.

I gael glo i'r tanau yn eu cartrefi - ac ni ellid coginio heb y rheina - yr oedd yn rhaid cloddio yn y tipiau glo a amharai ar harddwch y cwm, ac wrth gwrs yr oedd yn rhaid cludo sacheidiau adref - ar ysgwyddau'r cloddwyr neu ar ryw gerbyd olwynion, gwagen fach neu goets baban.

Roedd hi hefyd o'r farn bod gormod o hwysau'n cael ei roi ar yr ysgwyddau ifainc.

Holai'n dyner amdanaf, a dweud fel yr oedd wedi mwynhau cwmni Gwyn pan gyfarfu'r ddau gyntaf Gofynnais yn gynnil beth oedd ei adwaith i'r pasiant ar ôl bod ar y llwyfan, ac yr oedd yn ddigon moesgar i beidio â dangos gwyn ei lygaid a chodi ei ysgwyddau, fel yr arferai Illtud ei wneud i ddangos fod rhywbeth y tu hwnt i eiriau.

yn fwy bygythiol nag arfer am ei fod yn sefyll mor llonydd a'r golau egwan yn sgleinio mor oeraidd ar fetel ei ysgwyddau llydan.

Roedd y cyfrifoldeb dros Adolygiadau Datblygiad ar y Cyd ar ysgwyddau'r Cadeirydd a'r Rheolwr.

Gwelai Geraint ben ac ysgwyddau tywyll yn ymddangos o'r cysgodion, ac aeth chwys oer drosto.

Mewn un frawddeg portreadir Arthur fel amddiffynnydd y Ffydd Gristnogol trwy honni ei fod wedi dwyn delw y Forwyn Fair ar ei ysgwyddau, a'i fod wedi gwneuthur lladdfa enfawr o'r paganiaid trwy rym Ein Harglwydd Iesu Grist a'i Fam.