Llyfrgell Home Page Cronfa Ymadroddion: Index

Llyfrgell Owen: Cronfa Ymadroddion Cymraeg

Fersiwn Prototeip f0.0001

(Ymadroddion wedi'u llawrlwytho o wefannau'r BBC, Y CYMRO, S4C, Cymdeithas yr Iaith, Bwrdd yr Iaith)

(Phrases downloaded from BBC, Y CYMRO, S4C, Cymdeithas yr Iaith, Bwrdd yr Iaith websites)

"Cawson ni groeso gynnes yn Esquel a Threfelin ond wedi tridiau roedd yn rhaid symud ymlaen unwaith eto.
"Dwi'n dal i fod yn besimistaidd ac fel hen ysgolfeistr dwi wedi gweld y graff yn mynd lawr," meddai.
"Fe gs i bob anogaeth a chefnogaeth gerddorol gyda mam pan oeddwn i'n blentyn," meddai Cale, sy'n awr yn 55 oed.
"Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r cyngerdd heno gymaint ag a wnaethon ni," meddai Anthony Freud, y llefarydd ar ran y panel beirniaid, cyn cyhoeddi enw enillydd y noson.
"Gyda rhai o'r plant yma, does yna neb adref i'w disgwyl o'r ysgol felly maen nhw'n dod yma i ladd amser nes bydd eu rhieni wedi noswylio o'u gwaith," eglurwyd imi.
"Hefyd, mae'r Gerddorfa yn hybu'n rheolaidd gerddoriaeth o Brydain ac yn enwedig waith cyfansoddwyr o Gymry fel Grace Williams, Daniel Jones, Alun Hoddinott a William Mathias," meddai llefarydd.
"Mae gwaith Robin Llywelyn, ynghyd 'r derbyniad a gafodd ei waith, yn fan cychwyn dihafal ar gyfer dadansoddi'r berthynas gymhleth rhwng awdur, darllenydd a chymdeithas yng nghyd-destun diwylliant llenyddol cyfoes y Gymraeg," eglura.
"Mae pethau'n waeth nag oedden nhw flwyddyn yn l," meddai.
"Mae pob cenedl arall wedi bod yn dathlu eu gwyliau mewn ffordd arbennig bob blwyddyn ac yr oedd yn hen bryd i'r Cymry wneud yr un fath," eglurodd Julian Phillips o Dreorci sy'n gadeirydd y Clwb.
"Mae TV Breizh yn cychwyn ymhen ychydig fisoedd," meddai Bernard Le Nail.
"Mae'r potensial heddiw gymaint mwy o ran technegau," meddai.
"Mae'n boeth iawn yma, yn 26 ar ei uchaf ac 18 ar ei isaf gyda gwaharddiadau tn ym mhobman," meddai.
"O'n i ddim yn teimlo bo fi wedi gwneud digon yn y sesiwn gynta ond ar ddiwedd yr ail o'n i'n teimlo bo' fi wedi gwneud digon i ennill y gm.
"Os y dyn sy'n gorffen y berthynas, byddai'n rhwbio halen yn y briw i ofyn am y fodrwy yn l," meddir.
"Pan gychwynnwyd y strategaeth ddrama ddiwedd y 90au doedd y Cyngor ddim wedi cael arian ychwanegol am bum mlynedd i'w dosbarthu i'r sector ddrama," meddai.
"Rwy'n cofio pan briodais i," meddai.
"Rwy'n ei gwybod hi - bob gair," meddai yn y derbyniad ar l y gystadleuaeth.
"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bl yn y ddwy sesiwn gynta.
"Taith mewn dau dacsi, dau fws, dwy awyren ac un picyp a barhaodd 35 awr ac yr oeddwn wedi cyrraedd y Gaiman," meddai Dafydd.
"Un o'r gogledd yw hon," eglura un ohonyn nhw.
"Weithiau," meddai, "mae recordio cerddoriaeth glasurol yn cymryd naid i'r dyfodol."
"Wnaeth neb drafod y pwnc 'da fi - wyddwn i ddim a oeddwn i'n gyfrifol mewn rhyw ffordd am yr hyn oedd wedi digwydd iddi ac am eu bod hi'n mynd i ffwrdd," meddai.
"Yr oedd Cura yn wefreiddiol ac fe ddaeth rhywbeth cwbl arbennig i'r perfformiad," meddai Mary.
£20.00 (yn cynnwys TAW) yw cost y pecyn.
Da Gorky 5 wnaethon ni adael i'r arlunydd wneud beth oedd e ishie ond da Barafundle mi wnaethon ni wneud awgrymiadau a gwenud darluniau ein hunain.
Da was', meddai pawb.
'Dach chi'n mynd ati i chwilio am bethau gwahanol yn ei gerddi o a 'dych chi'n cael rhyw bethau arall bob tro 'dach chi'n mynd 'nl at ei farddoniaeth o.
'Doedd hi erioed wedi canu gyda cherddorfa nes iddi gyrraedd Caerdydd.
'Doedd hi'n ddim ond deunaw oed ar y pryd.
'Doedd Yang ddim yn brofiadol o bell ffordd, ond hi gipiodd wobr fu'n gychwyn gyrfa ddiglaer a gwahoddiad i astudio yn y Juilliard School yn Efrog Newydd.
'Does neb o'r Weriniaeth wedi cyrraedd y llwyfan terfynol ers Patricia Bardon yn 1983.
'Roedd yr EP, Yr Unig Ateb! gan Ty Gwydr ym 1990 yn gwbl wefreiddiol ond, yn naturiol, mae'r gerddoriaeth wedi dyddio erbyn hyn.
Bu Hoff Gerddi Cymru yn syfrdanol o boblogaidd ac y mae'n fwriad gennym gyhoeddi sawl casgliad o gerddi gwahanol er mwyn cael cyfres o lyfrau barddoniaeth y bydd pawb yn mwynhau eu darllen.
Fe fydd y gyfrol yn anrheg Nadolig delfrydol, ychwanegodd.
Fy nghof cynta pan yn blentyn oedd gweld fy nhad yn ei wisg llongwr, meddai Hywel, a fagwyd ym Mn.
Mae gan y chwaraewyr eu teyrngarwch i Gaerdydd a maen nhw am aros yma, meddai Walkington.
Mae hi'n amser i mi fynd ar fy meic, unwaith eto, meddai Hywel.
Nl yn y saithdegau bum yn crwydro'r byd - Fiji, Awstralia, Borneo, Sarawak a Florida ac yn Sarawak bu bron i mi orfod priodi merch o lwyth y Dyaks.
A 3 - 1 dros y ddau gymal.
A be syn gwneud Sanata da - wel, rhaid ichi fod yn dew wrth gwrs a chan fod barf Santa yn cuddio y rhan fwyaf o'i wyneb mae bod a llygaid bywiog yn hynod bwysig.
A blwyddyn yn o+l trefnwyd diwrnod yn y Ganolfan Gynadledda yn Llandudno iddyn nhw gael manylion am y cynllun.
a bod Cymru yn wlad amlieithog.
A bod yn realistig, meddai, doedd gen i ddim siawns.
A bu cymaint o alw am leoedd yn yr Ysgol Santas Cls yn Llundain y maen nhw wedi bod yn troi pobl i ffwrdd yn dilyn blynyddoedd digon tawel cyn hyn.
A bydd cyfle i bobol mewn swyddi ddod i'r criced ar l gorffen gwaith.
A bydd De Korea ynghyd Siapan yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan y Byd mewn dwy flynedd.
A bydd Lloegr ddim isio fydd i hynny ddigwydd.
A bydd Morgannwg yn gobeithiou cael nhw ms o dan 300.
A bydd Norwy, gyda thri phwynt, yn chwarae Slovenia.
'A bydd pobol yn dechrau holi'r hyfforddwr ynglyn 'i gyflog enfawr a pha wobrwyon mae e'n ddwyn i Gymru.
A bydd tm rheolir daith hon yn galw am gynnal taith o statws ddatblygu neu o dan 21 o leiaf bob dwy flynedd.
A bydd y capten, Alan Shearer, yn l - yr anaf i'w benglin wedi gwella.
A bydd y cyfle hwnnwn dal yn fyw os enillan nhw yng Nghaint heddiw ym mhedwaredd rownd Tlws y Natwest.
A byddai hynny yn gwneud cyflawni'r gwaith t, rhywbeth y mae Lisa wrth ei bodd yn ei wneud, ychydig yn anos hefyd.
A chael fy siomi gymaint gan eu cyfraniad nes credu mai Aelod Comon yw AC.
 Chaerdydd yn anelu gwneud mwy o argraff ar y llwyfan Ewropeaidd mae'n ymddangos bod gan Ian Mackinsotsh y cymwysterau sydd eu hangen ar dm y brifddinas.
A chan i'r Saeson benderfynu hefyd fod gwahaniaeth rhwng aims ac objectives fe'n gorfodwyd ninnau i wneud felly yr un modd.
A chan mai ychydig o ddiddordeb sydd gan y rhan fwyaf o ohebwyr yn yr hyn sy'n digwydd, welwn ni ddim peth wmbreth o sylw yn y llefydd hynny.
A chanfod nad oedd angen y lle wedir cwbl.
A chollir allweddi.
A chredwch chi ddim i be yr oeddan nhw eisiau imi newid y gair cownt yn yr ymadrodd colli cownt yn y paragraff nesaf.
A chredwch fi, mae bron yn amhosib gwrthod gan y byddai hynny'n cael ei ystyried yr amharch mwyaf.
A chwipior wrthblaid gyda'r methiannau hyn yn ystod ei ymgyrch.
A chyda'r Trefnydd Busnes, Andrew Davies, yn cyhoeddi y cynhelid trafodaeth ar bwnc cig eidion ar yr asgwrn cyn gynted a bo hynny'n briodol daeth y sesiwn cyntaf - dof a digon anniddorol mewn gwirionedd - o gwestiynau i'r Prif Ysgrifennydd i ben.
A chyfartal, 1 - 1, oedd hi neithiwr yn erbyn Iwcrain.
A ddigwydd hynny neu beidio, cawn weld.
a ddigwyddodd na ddim byd i mi.
A ddoedodd nad cymwys oedd adel printio math yn y byd ar lyfrau Cymraeg eithr ef a fynne i'r bobl ddysgu Saesoneg a cholli eu Cymraeg.
A deallaf mai di-ongl yw meidroldeb: yn begwn gogledd a de, myfi yw'r newyddian sy'n croesi'r ynys i'th ddwyrain.
A diolch i'r Tris mae'r cyfle i wneud hynny yn cychwyn gyda'r awdurdodau lleol newydd y mae nhw wedi eu creu.
A do, mi welais y gair annibynniaeth yn cael ei ddefnyddio wrth ddisgrifio'r ffrwgwd.
A does dim byd syn rhoi mwy o bleser na gyrru trwy Llundain am dri y bore da chriw o bobl feddw yn mynnu dod o hyd i Burger King lle gallen nhw socian lan yr alcohol tran canu caneuon yr Eagles nerth esgyrn eu pennau.
A does dim llawer o amheuaeth na fydd hi yno.
A does dim lot o amynedd gan gefnogwyr na pherchennog Caerdydd a sa i'n synnu dim na fydd pethe'n newid.
A does dim sicrwydd pwy fydd wrth y llyw bryd hynny.
A does yna neb yn codi bwganod am fygs mileniwm.
A dweud y gwir rwyn credu ei bod hi'n lanach o lawer y dyddiau hyn.
A dweud y gwir, byddai gweld Diffiniad a Disco Dawn ar CD yn dod gwn enfawr i'r wyneb.
A dweud y gwir, dydw i ddim yn rhy hoff o farddoniaeth - ond mae'r gyfrol yma wedi newid fy meddwl.
A dweud y gwir, fe fydd unrhyw un sydd wedi mwynhau cryno ddisgiau blaenorol Big Leaves yn sicr o fwynhau eu EP ddiweddaraf.
A dwi yn poeni bod y nod hwnnw yn diflannu o'r gl hollbwysig honno a elwir yn ddatganoli grym.
A dwi'n amau dim bod coelio hynny yn beryclach na chyfarfod DML ar noson dywyll wrth weiddi nad oes angen Cymdeithas yr Iaith bellach.
A dwi'n teimlo hynna i'r byw - a dwi'n teimlo nad oes dim byd bellach allwn ni wneud oherwydd yn y cyfnod presennol yma mae rhywbeth mawr wedi digwydd.
A dydi hi ddim yn gofyn am frn anhygoel i sylweddoli pam.
A dydi'r ffaith mai Dafydd Wigley neu Ron Davies fyddai'n bennaeth ar y Quangos hynny ddim yn gwarantu y byddai'n ateb y broblem.
A dydy record John Harston ddim mor arbennig yn y crys coch.
A dyma fe'n mynd o gwmpas fel hen wr o wlad y sebon.
A dyma fo... y gair olaf o'r gofod.
A dyna i chi gyfyng gyngor.
A dyna meddai Ceri Davies, yr argyhoeddiad "a barai fod ymboeni ynglyn 'r Gymraeg a'i gramadeg yn bwysig" iddo.
A dyna ydan ni'n ei wneud, a dwi'n gweld fod tor-cyfraith dan unrhyw amgylchiadau ddim yn dderbyniol.
A dynar Cymro gorau, Ian Woosnam oedd bedair ergyd yn well nar safon ddoe.
A dywed sylwebyddion y gallai'r mater gael ei setlo yn y llys ucha, Y Llys Goruchaf yn Washington.
A dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Llywodraethwyr Carchar, David Roddan, fod y mater yn ddifrifol iawn.
'A fe gs i lot mwy o gyfle.
A fel tîm ron ni'n eitha pls 'r ffordd daethon ni ms o'r gm yn Munster.
A ffwrdd a ni am westy am weddill y noson.
A fi sy' berchen y Deri.
A Fydd Heddwch.
A fydd Lloegr yn meddu ar y doniau crediagol i lwyddor adeg hynny? 
A fyddwn yn cydweld a chroesawu rhai o'r safbwyntiau, sy'n beth arall ond mae'n sicr yn ddifyr darllen amdanyn nhw er bod y gyfrol yn aml yn rhy agos at yr adroddiad swyddogol' o ran arddull.
A gaf i alw eich sylw chi at hanes Mr a Mrs Trefor Beasley.
A go brin y bydd y dosbarth canol Cymraeg yn rhuthro i gynghori eu merched i fod yn forwyn.
A gosod y gornel honno ym mhen pellaf, pellaf, un y maes parcio.
A gweld Budgett a Wyatt yn trïo ennill y bl ar dafliad yr Unol Daleithau.
A gweld yr ochr ddu i bethau a wnaeth ef mewn sylwadau ysgytwol wrth drafod y trysor gwerthfawr sy'n perthyn i ni Gymry Cymraeg a'r perygl o'i golli ef a'r iaith ei hun.
A gwnaeth hynny trwy fynd mor agos at y gynulleidfa ag a oedd yn bosibl, i ffwrdd o'r stiwdio ac allan ymysg y bobl - cynulleidfa o bob oed.
A gwneud hynny yn y fath fodd fel nad oedd gan y Saeson y galon i fynd i nl eu gwobr am ddod yn bencampwyr y tymor.
A hefyd doedd taith bedwair awr mewn awyren lawr o Toronto i Calgary a sesiwn ymarfer yn dilyn - a honno ddim yn un dda - fawr o help chwaith.
A hithau'n ddwy flynedd a hanner ers i La-La ymddangos, diddorol ydi sylwi ar y newid cyfeiriad a geir yma.
A hithau'n ysgolhaig eang ei gwybodaeth, diau y gall y gyfrol hon fod yn fan cychwyn trafodaeth ddwys mewn colegau ac ymhlith ysgolheigion - o'u safbwynt hwy bydd yn ychwanegiad buddiol at - ac yn grynhoad gwerthfawr o'r drafodaeth a fu hyd yn hyn.
A hwythau wedi colli o ugain rhediad yn erbyn Indiar Gorllewin ddoe, bydd yn ddiwrnod mawr arall i Forgannwg yfory - rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw.
A hyd yn oed yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, yn y flwyddyn 1952, yn Siarter y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig, er yr holl newid a fu yn agwedd a meddwl arweinwyr addysg a diwylliant, fe ofalwyd peidio ag enwi'r iaith Gymraeg yn gynneddf anhepgor ar reolwr a chadeirydd i Gymru.
A hynny ar orsaf y dref farchnad hynod ddymunol honno, Y Fenni.
A hynny er eu amharodrwydd i'w ryddhau ai werth sylweddol - yn l y swm yswiriant yr oeddent yn mynnu y byddai Cymru yn ei sicrhau.
A hynny gyda'r un afiaith a dyn yr Echo y tu allan i Barc yr Arfau wedi gm fawr.
A Light on the Hill - Helen Griffin a Nia Roberts Gyda'r actores Nia Roberts, a gafodd ei henwebu am Oscar, ymdriniodd Bogdanov ag argyfwng Cymru wledig mewn modd sensitif.
a llewygu o dan farn.
A llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd.
A lluniau, yn sicr, yw un o gryfderau amlwg y llyfr hwn.
A llwyfannu rhyfeddol.
A ma' hi bach yn ewn.
A mae Elina Garanca, mezzo-soprano o Latvia, yn gallu canu Mozart - a phob dim arall, goelia i.
A mae sawl un yn credu mai Graham Henry ddylai eu harwain.
A mae'r cyfle hwnnw yma yng Nghymru.
A mae'r trefnwyr wedi gofyn i gefnogwyr Richard Burns beidio gwneud dim allai effeithio ar obeithion Marcus Gronholm o orffen y rali.
A Michel Rio, Cyfarwyddwr Asiantaeth Ddatblygu Economaidd Bro Lorient.
A nawr rwyn falch o'r cyfle i drïo profi pwynt.
A ninnau'n byw o fewn dau funud o'r ysgol doedd gen i ddim esgus dros ei gwrthod.
A nos Wener roedd Rhodri Williams a Frances Donovan yn cyflwyno darllediad allanol yn Saesneg o Abertawe ar BBC 1.
A oedd geiriau cynta Tudur Dylan mewn cynghanedd holodd Beti.
A pham nad oes merch wedi ennill y Gadair.
A phan dwi'n cofio am y peiriant oedd gen i yn yr hen dy sydd yn awr yn eiddo i'r cyn-wr-i-fod mae'n ddigon i 'ngyrru yn benwan.
A phan fu hi (Helen Maryr r) aaglen ffn ar y radio ni chafwyd yr un alwad ar y pwnc er i'r cyflwynydd, meddai, wneud ei orau i gael aelodau o'r frawdoliaeth gudd i gwyno.
A phan gwynodd yr hwn a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, yr ateb a gafodd oedd nad oedd dim yn y rheolau yn dweud fod yn rhaid i'r cwn oedd yn cystadlu fod yn fyw.
A phan mae hynny'n digwydd dydi cymryd y penderfyniadau ddim hanner mor atyniadol iddyn nhw ac yr oedd o.
A phwy a gafwyd i agor lle syn mynd i hybu talent ein gwlad?
A phwy arall sydd mewn perygl? 
A rhywun arall hefyd! Stuart a Kelly o'r Stereophonics syn achosi swn sgrechen ymhlith y merched ifanc tu l i'r ffens.
A Rocet fm i byth ers hynny, ac fel pawb arall, allai ddim newid fy enw yn hawdd iawn.
A roedden nhw'n ffodus iawn yn y mundau ola wrth i George Demetradze o Kiev fethu gl gyfan o chwe llath.
A sawl gwaith yn y ffilm dywedir wrthym - rhag ofn na wnaethon ni ddeall y tro cyntaf - mai'r hyn a wnaeth y Siapaneaid wrth fomio Pearl Harbour oedd deffro cawr cwsg y byddai ei ddialedd yn awr yn erchyll.
'A sr tm Abertawe yw sr tm Cymru.
A sicrhau'r dwbwl ar l curo Abertawe 1 - 0 ar y Cae Rs 'nl ym mis Hydref.
A thebyg bod y cyfieithydd ar y pryd wedi deall hynny.
A thra bo hunan-hyder ar gynnydd mewn merched y mae ar drai ymhlith dynion.
A thra mai sgert fer a nosweithiau hir yw natur Sheryl, pell iawn yw hyn o natur bywyd Lisa Victoria, sy'n wreiddiol o'r Rhondda ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.
A thra yr oedd hyn oll yn digwydd beth oeddan nhw yn ei wneud yn y senedd fawr yn Llundain? Ffraeo ynglyn faint o arian ddylair lluoedd arfog eu cael am anfon hofrenyddion yno i helpu.
A thrwy gydol y flwyddyn 1971 bu erthyglau nerthol y misolyn Barn yn gefn mawr i'r frwydr hon gan Gymdeithas yr Iaith dros urddas dyn yng Nghymru.
A welsom ni mohono byth wedyn.
A wir i chi , bythgofiadwy ydy'r unig air i ddisgrifio fy nhrip mor belled.
A wna'r Iaith Gymraeg yn unfraint 'r Iaith Saesneg ym mhob agwedd ar Weinyddiad y Gyfriath a'r Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru.
A wy'n glust i'r cwbwl.
A ydym yn fodlon ei wynebu?
A'r diweddglo oedd Idris Charles yn cyflwyno cyngerdd o Theatr Emlyn Williams yn Theatr Cymru Clwyd, Yr Wyddgrug.
a) cynnwys y sectorau preifat a gwirfoddol ynddi fel cydnabyddiaeth o'r trawsnewid sydd wedi digwydd wrth ystyried darparwyr gwasanaethau a fu'n draddodiadol o fewn y sector gyhoeddus, twf cyffredinol y sector breifat ac edwiniad cymharol y sector gyhoeddus, a mentrau ar y cyd rhwng sectorau.
a) nad oes angen datganiad cyffredinol o'r fath ar y Saesneg fel sydd angen ar y Gymraeg am y rhesymau uchod.
A.J. Balfour yn Brif Weinidog.
A'r canlyniad roedd pris y ffleit yn ddrutach i Gaerdydd ac roedd llai o awyrennau yn teithio'n ddyddiol o Frwsel yno felly dyma droi at Faes Awyr Bryste.
Aac mewn dyddiau pan yw'r golau wedi diffodd ym Meiblau y rhan fwyaf go brin y bydd neb yn deall gwyryf beth bynnag.
Aberglasney: A Garden Lost in Time - William Wilkins Gwelwyd ffrwyth y ddaear o wahanol fath yn Aberglasney: A Garden Lost in Time, cyfres ardderchog a baratowyd yn wreiddiol ar gyfer BBC Cymru a ddangoswyd hefyd ar y rhwydwaith.
Abertawe a Chastell Nedd fydd yn wynebu ei gilydd yn yr ail gm.
Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar l i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.
'Abertawe sy 'da ni nesa.
Abertawe yn erbyn Merthyr oedd y gm arall, a thm John Hollins yn ennill 2 - 0 ar y noson, a 4 - 0 dros y ddau gymal.
Abertawe yn trechu'r Crysau Duon, y clwb cyntaf ym Mhrydain i wneud hynny.
Abertawe, felly, sydd trwodd i'r rownd gyn-derfynol - ond clod hefyd i'w golwr Jason Jones.
Abertawe, yn isa ond un yn yr Ail Adran, sydd a'r problemau gwaetha.
Abertawe'n fflam am dair noswaith yn Chwefror, 230 yn cael eu lladd, a dinistriwyd canol y dref.
Aberystwyth gafodd y gorau o'r hanner cynta.
Ac - roedd Dafydd Morgan Lewis hyd yn oed yn cyfaddef - yn gynnes.
ac 1Mb o gof, gan ddefnyddio MS DOS Editor (sy'n dod am ddim efo DOS - ddats how crap it is), pan oedd rhywun eisiau gwneud rhywbeth gwerth chweil ary cyfrifiadur arall.
Ac ail-ddatganwyd egwyddorion sylfaenol Cymdeithas yr Iaith mewn cynnig gan Angharad Tomos a Dafydd Morgan Lewis, sef bod Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sosialaidd, ei bod yn fudiad di-drais sy'n credu mewn heddychiaeth ymosodol ac yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd.
ac ar adeg pan oedd pawb arall ar gysgu y gofynnodd Gerry Adams a chynrychiolwyr Sinn Féin am gael cynnwys y cymal holl bwysig ar y Wyddeleg.
Ac ar ben hynny, mae'r Gymraeg yn llythrennol yn dal i golli tir yn ei chymunedau yn sgl polisau tai a phenderfyniadau cynllunio, yn sgl tlodi Cymru ac yn sgl chwalfa holl effaith athroniaeth farchnad rydd y Llywodraeth Doraidd.
Ac ar ddydd Dimitri gallwch fod yn ymweld a thua deg o deuluoedd.
Ac ar l cyfarfod rhwng Undeb Rygbi Cymru a chynrychiolwyr y clybiau neithiwr mae gobaith bod y broblem ynglyn strwythur y tymor nesa yng Nghymru wedi'i ddatrys.
Ac ar l darllen y dudalen olaf mae'n gofyn beth sy'n digwydd i Cosyn pan fydd yn dihuno.
Ac at mynd a'ch croen ac eich blingo gyferbyn to take everything you've got gellid ychwanegu y trawiadol - mynd a'r llefrith/llaeth o'ch te.
Ac efallai oherwydd hyn, ymddengys mai tuedd oedd i'r rhan fwyaf o aelodau ifanc y Gymdeithas symud i ffwrdd nid yn unig o weithredu fel ffordd o gadarnhau eu cefnogaeth i frwydr yr iaith ond i ymbellhau oddi wrth y mudiad ei hun wrth iddynt ymbarchuso.
Ac er bod patrymau a rhwydweithiau cymdeithasol wedi newid yn fawr yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r achos dros geisio meithrin a chryfhau'r agweddau cymdeithasol ar yr iaith yn dal.
Ac er gwybodaeth, dyma'r cynnyrch cyntaf i ymddangos ar Placid Casual label Super Furry Animals ers i Gruff Rhys a'r criw ryddhau Mwng union flwyddyn yn l.
Ac er iddyn nhw dynnu'n agosach gyda gl gosb arall, gyda rhediad athrylithgar gan Arwel Thomas - ailagorodd Cymru'r bwlch - y maswr yn ad-dalu ffydd Graham Henry ynddo mewn un symudiad.
Ac er mwyn i'r Gymraeg ddod fwyfwy'n rhan naturiol o fywyd yng Nghymru, mae angen iddi fodoli fel iaith sy'n cael ei defnyddio'n gyson gan bobl yn eu bywyd beunyddiol: mewn gwaith a hamdden, yn ogystal ag wrth ddelio sefydliadau cyhoeddus, gwirfoddol neu breifat.
Ac er nad ychwanegodd o yr union eiriau, ac mi fydd hi'n cael uffach o gerydd pan gyrhaeddwn ni gartref dyna oedd yr ensyniad.
Ac er nad ydym yn dymuno argymell iaith o'r fath, does dim diben gwadu fod y ddau fics ychwanegol a geir ar y sengl yn llawer mwy pwerus ac effeithiol na'r fersiwn ln, a hynny am nad ydynt wedi cael eu golygu o gwbl.
Ac eto yn adnabod rhai o bobol Tele Breizh.
Ac eto, aeth y Llywodraeth Doraidd ati i gymryd i ffwrdd yr ychydig ryddid a oedd gan bobl Cymru gan danseilio Cynghorau Lleol Cymru, Undebau Llafur, Y Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg -- pawb a allai eu gwrthwynebu.
Ac eto, ar ddechrau'r 21ain yr ydym ar fin colli gafael ar hyn i gyd.
Ac eto, mae Cymdeithas yr laith yn cydnabod na all y drefn bresennol barhau ac nid yw'n bosibl amddiffyn ysgolion gwledig yn union fel y maent ar hyn o bryd.
Ac eto, rydych yn barod i roi arweiniad clir ar bynciau addysgol yr ydych yn credu eu bod o bwys e.e. llythrenedd a rhifedd.
Ac fe aethon nhw ar goll yn yng nghanol y bobol cyn imi gael gwybod rhagor.
Ac fe ddaeth mwy o'r un peth gan yr awdur dyfeisgar hwn gyda'r beirniaid swyddogol mewn perlewyg ond llawer o ddarllenwyr eraill yn parhau mewn mewn dryswch.
Ac fe ddaw ateb ffafriol yn l i ti.
Ac fe ddylair cynnig ddilyn patrwm trefniadau Cwpan Rygbir Byd.
Ac fe ellid bod wedi disgwyl gm gymharol hawdd, ddi-fflach iddyn nhw yn erbyn Rhydychen, sydd mewn trafferthion, ar y Cae Rs neithiwr.
Ac fe enillodd Pencampwr y Byd ffrm a barodd am 47 o funudau - oes iddo fe.
Ac fel mae rhai merched wrth ddisgwyl plentyn aeth hi'n eitha obsesd efo'r holl beth.
Ac fel rhan o'n defnydd parhaol o sr radio ar deledu cyflwynwyd Frank Hennessy mewn arddull AmeriCelt yn y rhaglen ddifyr Way Out West.
Ac fel syn digwydd mor aml yn yr hen fyd yma y fenyw hon arweiniodd meinabs i'w gaethiwed eto.
ac i nl cofrestrau o'r adran Saesneg.
Ac iddyn nhw, dydi bod yn atebol ddim hanner mor secsi bod yn unben.
Ac mae amheuon hefyd am ei berthynas efo Awdurdod Datblygu Cymru.
Ac mae Beryl, ei mam, yr un mor awyddus.
Ac mae bron i 5,500 yn fwy o gleifion allanol yn aros i weld eu meddygon.
Ac mae Bryn Terfel yn gobeithio y bydd ei record sengl gyntaf, gafodd ei rhyddhau gan Deutsche Grammophongan, ar frig y siartiau pop dros y Nadolig.
Ac mae CD MC Mabon yn dda hefyd.
Ac mae cyfarfod o arweinwyr llwythau'r wlad wedi dod i ben.
Ac mae cymaint o'n pobl heb waith, heb gyfeiriad ac heb obaith.
Ac mae ei thuedd i gyfeirio wrth fynd heibio at fyrdd o feirniaid llenyddol ac ysgolheigion eraill yn ymylu ar fod, ar adegau, yn hunan barodi o'i harddull ei hun.
Ac mae gynnon nir stadiwm ora o'r gwledydd i gyd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.
Ac mae hi yn fy mhoeni i bod yr angen i newid y drefn lywodraethol o'r gwaelod i fyny yn dechrau cael ei anghofio ar ein crwsd i agor yr adeilad newydd hwnnw yng Nghaerdydd.
Ac mae hynny'n dechrau dwyn ffrwyth, meddai'r Awdurdod.
Ac mae iaith y Gymdeithas yn dychryn ein targedau; yn dychryn y bobl sydd ers rhai misoedd yn ffurfio eu llywodraeth fach eu hunain i gynnal y status quo.
Ac mae lle i gredu eu bod nhw mor dwp a hynny achos yn y wlad honno maen nhw'n heidio i'r sinemu i weld Pearl Harbour gan fomio Bay a Bruckheimer a'u doleri wrth eu miliynau.
Ac mae modd ichi gael golwg ar y siart yn ei chyfanrwydd o bori yn nhudalen Mawredd Mawr ar y we.
Ac mae 'na neges iddi - helfa drysor gan Taid.
Ac mae nhw'n dal yn ffres ac yn fyw.
Ac mae nifer y dynion ifanc sy'n gwneud hyn wedi dyblu mewn 10 mlynedd.
Ac mae trydydd achos wedi'i gofnodi yn ardal Awdurdod Iechyd Bro Taf.
Ac mae'n anodd cyfleu pa mor braf yw cael llyfr gwreiddiol Cymraeg i'r plant yn hytrach nag addasiad neu gyfieithiad.
ac mae'n arwyddocaol mai yn ystod blynyddoedd y Rhyfel Mawr y lluniwyd y gerdd fodernaidd hon.
Ac maen braf ei chlywed.
ac mae'n dal i ddatblygu hyd at y dudalen olaf.
Ac maen nhw'n codin sydyn ar eu traed a gwneud datganiadau nad yw neb arall yn gweld unrhyw ystyr na phwrpas iddyn nhw.
Ac maen ymddangos mair unig un oedd wedi ei waradwyddo gan y canlyniad oedd John Toshack - a diolch i'r drefn doedd o ddim yn fyr o ddweud hynny.
Ac mae'r ddau yn siwr o fod ymhlith cymeriadau mwyaf adnabyddus llenyddiaeth Saesneg.
Ac mae'r diffiniad yna'n bwysig, achos mi ddaw y dydd pan fydd y Bwrdd Iaith ayyb yn galw am hunan-lywodraeth, pan fyddan nhw'n sylweddoli y ca'n nhw lawer mwy o fudd o gael ei rheoli gan Senedd Gymreig.
Ac mae'r llyfr ar gyfer plant iaith gyntaf yn sicr werth ei brynu gan fod deunydd darllen diddorol yma.
Ac mae'r trwch o golur yn cuddio ymennydd chwim a chalon fawr.
Ac mi fudd yna fae o hyd yn Nhrearddur.
Ac mi gafodd dyn 81 oed ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan am driniaeth ar l damwain rhwng car a thractor rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug.
Ac mi rydan ni ynghanol y cyfnod hwnnw jyst cyn i'r dydd oleuo lle mae pob dim afreal yn edrych yn gwbl real a rhesymol.
Ac mi welais innau enghraifft arall o ddiflaniad sifalri wrth i ddau gi fynd i yddfai gilydd ar un o feysydd hyfryd Caerdydd y bore o'r blaen.
Ac mor brin wyf o ddaearyddiaeth dy dynolrwydd.
Ac na, dydw i ddim yn mynd ich llethu gyda stori arall, eto fyth, am drens yn rhedeg yn hwyr a chael fy nghadw i ddisgwyl oriau ar blatfform oer.
Ac ni fydd y lliw haul a gafodd ein haelodau o'r Cynulliad yn ystod eu hwyth wythnos o wyliau haf wedi dechrau gwelwin iawn na fyddan nhw'n paciou bwced au rhaw am dair wythnos arall o'r siambr ar gyfer cynadleddau y pleidiau gwleidyddol.
Ac nid breuddwyd rhiant ddylai hynny fod, na delfryd gwleidyddol, ond nod realistig a hawl naturiol plant y presennol a'r dyfodol.
Ac nid hanes Cymru yn unig, ond y modd y mae'r Cymry wedi newid o safbwynt eu ffordd o feddwl.
Ac nid yw Cymdeithas yr Iaith yn fudiad i roi'r gorau iddi.
Ac nid yw medru dweud Fe ddwedon ni yn rhoi dim pleser i'r rhai hynny ohonom a rybuddiodd y byddai gwasanaeth a diogelwch yn dioddef wrth i gyfundrefn drafnidiaeth gyhoeddus o'r fath droin ffynnon broffid.
Ac o blith aelodau Cymdeithas yr Iaith daeth recordiau, cylchgronau, llyfrau a nosweithiau o adloniant.
Ac o ddec ein ty yn Nyffryn Comox, mi fydd y Ddraig Goch yn chwifio'n urddasol yn y gwynt.
Ac o newyddion drwg i ysbrydion drwg.
'Ac oherwydd anafiadau roedd nifer y garfan yn fychan - dim ond 17 chwaraewr oedd gynnon ni allan.
ac oherwydd anawsterau daearyddol ac eraill ni fedrwyd cael gymaint o gyfarfodydd ac a fyddai'n ddelfrydol.
Ac onid oedd y ffaith mair gair Paedo a beintiwyd ar furiau ty yng Nghasnewydd yn rwyddocaol? Go brin y gallair un o'r rhai a gyflawnodd y weithred sillafur gair cyfan.
Ac os gall e ddod nl bryd hynny ei nod fydd creu argraff mewn pryd i daith y Llewod.
Ac os gwelir gwelliant gweddol, yna mae rhywun wrthin holi pan na wnaethon ni yn well.
Ac os mai newid y drefn ydi'r unig ffordd o newid hynny yna mae'n amlwg mai dyna'r unig ddewis sydd gan rhywun.
Ac os oedd unrhyw arwyddocd i gymal neithiwr fe fydd hi'n frwydr gyffrous rhwng y ddau.
Ac os oes gennych chi stori i'w dweud y mae'r posibilrwydd o'i dweud yn gymaint mwy - ond y cwestiwn ydi a oes gennych chi rywbeth gwerth i'w ddweud.
Ac os rhywbeth mae yna lai o gig ar y cymeriadau nag ar y stori.
Ac roedd pawb yn gytun i ranbarth Caerfyrddin ein cyflwyno i drysor o le yng nghanolfan Pentre Ifan.
Ac rwy'n synnu na fyddai llywydd y Kirk wedi pwysleisio hynny yn ei apl am bregethwyr tanbaid.
Ac rydw i fod i dalu £200 am fod mor haerllug dewis cyffur saffach na'r alcohol a baco mae'r ynadon yn eu cymeryd.
Ac sy wedi cyrraedd y pinacl rhyfeddol hwn.
Ac sydd, erbyn heddiw, yn gartref i'r Ganolfan Athletau Dan-do Genedlaethol.
Ac un o'r rhai lleiaf sicr o gadw ei le sgoriodd gais gyntaf Cymru - Dafydd James yn gwthio'i wrthwynebydd o'r naill du cyn rhedeg yn glir ar l ychydig dros ddeng munud.
'Ac wedyn mae'r dillad 'na - y trwser plastig, y topiau mwyaf bach allech chi feddwl amdanyn nhw.
Ac wedyn, tynnu gwynt drwy ei ddannedd a fyddain gwneud i Perfect Storm ymddangos fel awel Mai o gael gwybod y pris go iawn.
Ac wele'r Quango Iaith yn gwneud gwaith brwnt y Toraid yng Nghymru (sef holl bwynt sefydlu Quangos os na allwch ennill grym trwy etholiadau), yn lledu twyll a rhagrith fel wna'r WDA, Tai Cymru, yr Ymddiriedolaethau Iechyd, yr Ysgolion sydd wedi eithrio a'r Swyddfa Gymreig ei hun, yr Arch Quango.
Ac wrth gwrs, mae'r Tafod bob tro yn fwy na hapus i gyhoeddi tystiolaeth o waith diwyd a diflino'r Quango Iaith dros y Gymraeg.
Ac wrth i'r chwareli gau, nid diwydiant yn unig a gollwyd, ond diwylliant arbennig brydd y chwareli.
Ac wrth sefydlu partneriaethau, y nod bob amser fydd sicrhau'r cydsyniad ehangaf posibl ac archwilio beth all pawb ei wneud i gyflawni amcanion penodol.
Ac y byddair llythyr yn dychwelyd i Archifau Cenedlaethol Ffrainc ym Mharis.
Ac y daw mwy eto o fedalau aur yn sgl yr arian hwnnw.
Ac y mae gropio yn sicr yn rhywbeth y gallwn droi fy llaw ato.
Ac y mae Gwasg Carreg Gwalch nid yn unig yn haeddu ei chanmol am ymgymryd a'r dasg enfawr hon ond hefyd am sicrhau fod y gwahanol gyfrolau yn cael eu cyhoeddi o fewn amser rhesymol i'w gilydd.
Ac y mae Gwylfa a Menai ac Eryri yn awr i'w halogi i borthi trydan Lancashire.
Ac y mae miloedd ar filoedd o weithwyr dur a glo a neilon a'r crefftau newydd o bob math na wyddan' nhw ddim bellach hyd yn oed fod yr iaith.
Ac y mae Ulster heddiw yn talu'r gost.
Ac y maen nhw'n treuliou gwyliau yn Zanzibar, yn gwylio Sex and the City ar y teledu, wedi mwynhaur ffilm, American Beauty, ac yn perthyn i'r Tate Modern.
Ac y mae'n siwr ei fod yn falch iddo wneud.
Ac y mae'r cyfleusterau wedi gwella a chynhyddun aruthrol ers fy nyddiau i.
Ac ym maes radio... Enillwyd tonfeddi Radio Cymru a Radio Wales.
ac ymweliad y Tywysog Charles Weatherfield.
Ac yn addas iawn, mae'r brifysgol yn gweld golau dydd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion.
Ac yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide, bydd Abertawe yn chwarae Brentford ar Gae'r Vetch.
Ac yn cofion well byth yr hyn a ddigwyddodd wedyn wrth i fwystfilod afreolus y Frenhiniaeth a'r Wasg fod au dannedd yng nghynffonau ei gilydd.
Ac yn edrych mor ifanc nes bod hen greadur fel fi yn ddu gan eiddigedd.
Ac yn Eglwys y Gadeirlan roedd yr abseilio bach yn fwy diogel na'r arfer a hynny am ei fod ar y pafin.
Ac yn filwaith gwell na chicio'u sodlau ar gorneli stryd.
Ac yn goron ar y cwbl gwelwyd cyhoeddi'r Cytundeb mewn Gwyddeleg gan y Llywodraeth -- ac fel ymarfer ar gyfer y dyfodol roedd yn rhaid gofyn yn arbennig amdani, a chwedyn nid oedd sicrwydd y byddai'n cyrraedd.
Ac yn hytrach na beirniadu Cymdeithas yr Iaith yn agored, roedd yn haws datgan rhyw bethau ysgubol fel hyn gan gymryd arnynt eu bod yn cymryd agwedd bositif.
Ac yn l y sgrifenwyr gwleidyddol, un peth sydd wedi gwneud argraff fawr ar y Blaid Llafur ym Mhrydain yw'r defnydd eang o ebost fel arf i berswadio pleidleiswyr.
Ac yn olaf, gwaith ymchwil sydd wrth fy modd.
Ac yn Oregon roedd ar y blaen o 6,795 pleidlais.
Ac yn peri i minnau feddwl; nid yn unig i lawer iawn mwy na Saith Seithug Mr Hague fod yn gwyntor mygau melys ond i ryfeddu fod yr effaith yn para cyhyd.
Ac yn rhoir argraff fod gwneud yn dda mewn arholiadau yn rhyw fath o enedigaeth fraint i fechgyn.
Ac yn y partion bydd llymeidiau o'r ddiod yn cael eu rhannu am ddim.
Ac yn y prynhawn, cynhaliwyd rali hynod lwyddiannus ILDIWCH I'R GYMRAEG. 
Aeth dorf o amgylch tref Aberystwyth gan bastio posteri ILDIWCH I'R GYMRAEG ar siopau, banciau, cymdeithasau adeiladu, ac unrhyw sefydliad arall nad oedd yn defnyddio'r Gymraeg pchr yn ochr 'r Saesneg.
Ac yno, fel eisin ar gacen ben-blwydd mae'r brifddinas, Thira Newydd, yn gafael yn dynn ar wyneb y graig.
Ac yntau, bellach, wedi gwneud enw iddo'i hun yn Ewrop mae'n destun syndod iddo gytuno i ymweld o gwbl a thref mor ddiarffordd a'r Gaiman i ganu gyda chr o amaturiaid.
Ac yntaun newydd i'r ardal efallai nad yw Chris Bryant yn sylweddoli peth mor beryg oedd hyn.
Ac yntau'n ysgolhaig o'r radd flaenaf, yn ieithydd penigamp ac yn arbenigwr ar Gerdd Dafod, ni allai'r Brifwyl wneud hebddo.
ac Ynys Oren sy'n enwog oherwydd i'r Cadeirydd Mao gyfansoddi barddoniaeth am y lle pan yn ifanc.
Ac yr oedd gm y noson, rhwng Aberystwyth a thîm gorau Cymru, Wrecsam, yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol, yn deilwng o'r achlysur.
Ac yr oedd yn dipyn o brofiad.
Ac yr ydw i yn ymwybodol iawn mai fy ngwendid i oedd fy mod yn rhy hoff o eiriau ac ddim yn barod i roi digon o gyfle i'r llun.
Ac, ar y fersiwn Saesneg, daeth eglurhad.
Ac, wedyn, dreulior bore wedyn ar y ffn efo Stondin Sulwyn.
Ac, wrth gwrs, hon oedd gm ola Mike Rayer.
Ac, wrth gwrs, rhaid ichi fod yn hoff o blant.
Ac, yn bwysicach, am rywun in caru.
Ac, yn wir, mae hi yn ffresio a phobl yn dechrau tynnu eu cotiau yn dynnach amdanynt a'r gwisgwyr ponchos yn y cr yn diolch am gynhesrwydd y dilledyn.
Achos brwydr am yr hawl i Lundain redeg ei phethau ei hun ydi un Ken Livingstone a'r gweddill.
Achos dim ond pedair oed yw'r ferch fach.
Achos dydi gyrwyr Ariannin ddim yn arafu wrth newid o un ln i'r llall.
Achos erbyn hyn mae'r hysbyseb yn cael yr effaith gwbl groes i'r hyn a fwriedir arnaf i - a miloedd o rai eraill, siwr o fod.
Achos John Profumo, yr Ysgrifennydd Gwladol Dros Ryfel, a'i berthynas anweddus Christine Keeler a Mandy Rice-Davies.
Achos mae'n hymgyrchoedd ni yn bygwth eu byd bach nhw.
Achos mae'n ymddangos nid yn unig na fydd Bebb ei hun ddim yn chwarae am gryn amser ond bod pryder ar un adeg y byddai'n colli ei olwg oherwydd yr ergyd a gafodd.
Achos sail yr hunan-lywodraeth hwnnw fyddai parhad eu rheolaeth hwy.
Achos sylfaenol Cymdeithas yr Iaith yw bod iaith yn ffenomenon cymdeithasol yn ei hanfod, ac nad yw iaith wir yn fyw onis defnyddir yn naturiol fel cyfrwng cyfathrebu mewn cymunedau lleol.
Achos y mae peryg i berfformiad fod yn drech na'r neges.
Achosa hyn i'r aelodau droi at y Saesneg.
Achosion a gofnodir yn drylwyr ac yn drefnus, fel y bydde disgwyl i unrhyw gyn-dditectif ei wneud.
Achosodd Graham rwyg enfawr rhwng Jason a Rhian am gyfnod ond bellach mae'r ddau yn l gyda'i gilydd.
Achosodd prinder cyfleoedd gwaith i frodorion Cymraeg eu hiaith symud i ffwrdd, a phrisiau tai cymharol isel ac atyniad y bywyd gwledig i fewnfudwyr di-Gymraeg symud i mewn.
Actor orau'r gyfres, o bell ffordd, yw Siw Huws.
Adargraffiad o Breudwyt Ronabwy o Lyfr Coch Hergest.
Adargraffiad o stori wreiddiol a doniol am Rala Rwdins a Rwdlan.
Adargraffiad o un o'r llyfrau mewn cyfres wreiddiol a doniol yn cyflwyno Rala Rwdins a Rwdlan.
Adargraffiad o'r chweched llyfr yn y gyfres wreiddiol a doniol am Rala Rwdins a Rwdlan.
Adargraffiad.
Adargraffiadau.
Addasiad Emily Huws.
Addasiad o nofel i blant 9-11 oed.
Addasiad o Pwtyn Escapes, am fochdew yn dianc o'i gawell.
Addasiadau ydyn nhw o lyfrau a gyhoeddwyd yng Ngwlad Belg.
Addaswyd ar Chwefror 4ydd, 1998.
Addaswyd ar Fehefin y 4ydd, 1998, ar gyfer lawnsiad y wefan newydd.
Addaswyd Mehefin 1998 ar gyfer y wefan newydd efo Culhwch...
Addawyd 3.8 miliwn allweddol ar gyfer gwaith yr undebau credyd yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.
Daw BBC Parliament darllediadau byw i chi o Dy'r Cyffredin, darllediadau wedi'u recordio fel petaent yn fyw' o Dy'r Arglwyddi a darllediadau o'r gweithrediadau yn y sefydliadau gwleidyddol newydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, Senedd Ewrop a'r Gyngres yn yr Unol Daleithiau.
Rydym yn addo bod yn agored ac yn atebol.
Addysg Gymraeg sy'n berthnasol i'r gymuned leol.
Addysg yw'r pedwerydd prif faes yng Nghymru sy'n cyflenwi'r rhwydweithiau - ynghyd drama, cerddoriaeth, y celfyddydau a rhaglenni dogfen ffeithiol.
Adeilad pedwar llawr yw e gyda'r ddau lawr cyntaf yn fwyty Fietnamaidd a lloriau tri a phedwar yn glwb preifat.
Adeiladodd Clough Williams-Ellis bentref Portmeirion o 1925 i 1975 ar ei benrhyn preifat ar arfordir Eryri.
Adeiladu ar achlysur lansio llwyddiannus Cymru'r Byd y BBC i sefydlu gwasanaeth dyddiol Cymraeg o safon ar gyfer siaradwyr Cymraeg ar draws y byd.
Adeiladu ymwybyddiaeth o Ryddid i Gymru mewn Addysg. Cylchgrawn 'Rhyddid' -- heb lwyddo i'w gyhoeddi.
Adeiladwr.
Adeiladwyd y mwyafrif o ysgolion gwledig Ceredigion a Chaerfyrddin rai cenedlaethau'n l i wasanaethu'r patrwm o gymunedau a oedd yn bodoli ar y pryd.
Adlewyrchir yr edmygedd hwn o genedlaetholwyr Iwerddon yn Awdl Gwenallt.
Adnabyddir ef fel Bob Sir Fon.
Adnabyddir tymor yr hydref yma fel tymor y "iorton" sef dathlu. Dyma pryd mae'r bobl yn dathlu eu henwau eu hunain yn ogystal dathlu enw'r nawddsant.
Adnodd arbennig i hyrwyddo llythrennedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1.
Adnoddau Addysg newydd 2000-2001.
Adnoddau technoleg ar gyfer CA4.
Adolygu a rhannu adnoddau materol.
Adolygu Trefniadaeth.
Adroddiad Beveridge yn awgrymu sefydlu Gwladwriaeth Les a fyddai'n gofalu am bobl 'o'r crud i'r bedd'.
Adroddiad Wolfenden yn argymell caniatu gwrywgydiaeth preifat rhwng dynion dros 21 oed.
Adroddiad yn dangos fod carfan Drosgaidd dan yr enw ' Militant Tendency' yn ceisio rheoli'r Blaid Lafur.
Adroddiad yn pwysleisio'r afiechydon a oedd yn deillio o dlodi yng Nghymru.
Adroddiadau eraill sy'n ychwanegu at flas y stori yw bydd y cyn-gadeirydd, Steve Hamer, adawodd y clwb wedi ffrae efo'r cadeirydd presennol, Neil McClure, hefyd yn rhan o'r consortiwm.
Adroddodd papur newydd mai cynllun ffrog Versace drawiadol a wisgwyd gan Miss Hurley yw'r ysbrydoliaeth y tu l i gynllun lliwgar ar fysus yr ardal.
Adweithydd niwcliar Chernobyl yn mynd ar dn.
Aed ar daith ymhellach yn l mewn amser mewn cyd-gyfres, The People of Wales, wedii chyflwyno gan yr actor Ioan Gruffudd.
Aed ati felly i sicrhau consensws wrth baratoi'r strategaeth, a gwnaed ymdrech fwriadus i gyflawni hynny yn y broses ymgynghorol.
Aelod o garfan Abertawe yw'r golwr Jason Jones a fun siarad am y digwyddiadau yn y clwb ar y Post Cyntaf y bore yma.
Aelodau Evans ydy Alex Philp, llais, Rhys Elis, gitar, Dylan Evans, gitar, Aled Williams, Bas a Dewi Jones, drymiau ac ar Hydref 16 mae'r grwp yn rhyddhau eu Ep cyntaf o'r enw Evans ar label nodedig Sylem o Fetws y Coed.
Aelodau Plaid Cymru oedd barotaf i siarad Cymraeg (40.5% dros y flwyddyn i gyd) er bod yna gwymp o 10% dros y flwyddyn.
Aelodau Senedddol yn penderfynu arbrofi darllediadau teledu o D^y'r Cyffredin.
Aelodau Seneddol yn cael yr hawl i dyngu eu llw yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond nid yn Gymraeg yn unig.
Aelodau Seneddol yn cytuno i ostwng oed caniatu cyfathrach wrywgydiol o 21 i 18.
Aelodau Seneddol yn cytuno y dylid cael gweinidogaeth arbennig i Gymru.
Aelodau Seneddol yn pleidleisio i atal crogi.
Aeth Arsenal trwodd i ail rownd Cynghrair Pencampwyr Ewrop drwy ddal Lazio i gm gyfartal 1 - 1 yn Stadio Olympico.
Aeth BBC Radio Wales i bellteroedd byd i adrodd hanesion rhyngwladol o bwys yn After the Fighting Is Over, cafwyd rhaglen bwerus ynglyn r straeon trist y tu l i'r penawdau yn Kosovo.
Aeth Ben ni trwy'r gwahanol ddulliau ymgyrchu a ddefnyddiwyd gan Jiwbili 2000, ac er ei bod yn fudiad o fath gwahanol i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, roedd nifer o'r pwyntiau yn berthnasol i'r ymgyrch dros ddeddf iaith.
Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gyda'i rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirio'r trafodaethau gydag awdurdod a'i stamp arbennig ei hun.
Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gydai rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirior trafodaethau gydag awdurdod ai stamp arbennig ei hun.
Aeth bywyd cyfforddus newydd Diane yn fwy cymhleth wrth i'w chyn-wr, Graham, ddychwelyd i'w bywyd.
Aeth cic gornel Andy Legg yn syth yn erbyn y postyn a roedd angen chwaraewr canol i reoli'r bl a'r gm.
Aeth Derek ati i geisio darganfod pwy oedd ei dad a chafodd ef a'i hanner chwaer, Carol, sioc fawr wrth ddarganfod mai'r cyn-gynghorydd Herbert Gwyther oedd ei dad.
Aeth e nl i'w gornel a daeth e ms i'r rownd olaf.
Aeth ei brawd allan yng nghanol storm fellt a tharanau i brynu pinafal imi wedi i Apple d dweud fy mod yn hoff ohonynt.
Aeth ei ergyd heibio'r postyn.
Aeth eu helynt yn destun sylw gwlad, a'r papurau newydd a'r radio a'r teledu yn boen beunyddiol iddynt.
Aeth Frank Hennessy, ffefryn arall ar y radio, Down Under i edrych ar y dylanwadau cerddorol yn Awstralia a chafwyd trydedd gyfres o Roy Noble on Common Ground gyda'r cymeriad bywiog hwnnw, Roy Noble, sydd gwobr RTS i'w enw.
Aeth fy nhaid,David Evans o Gydweli, i Batagonia tua 1888 ac mae gen i berthynas yn byw yn y Gaiman.
Aeth Gwilym R. Tilsley ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.
Aeth Haydn yn groes i'w egwyddorion pan fenthycodd arian o'r capel i helpu Beti i ddelio gyda'i phroblemau ariannol.
Aeth hyn ymlaen am wyth mlynedd.
Aeth i lawr yn dda yn ty ni gan ei fod mor debyg i hoff dedi Magi.
Aeth John Hollins a'i dîm cryfa posib i'r gm Gwpan Cenedlaethol yn Llansantffraid.
Aeth Karen yn wael a chymrodd Gavin fantais o'i salwch er mwyn ei denu oddi wrth Derek.
Aeth Llewellyn rhagddo i ennill Cymrodoriaeth Arwain i'r Tanglewood Center yn Massachusetts ym 1985, a gweithio gydag artistiaid megis Bernstein, Ozawa, Masur a Previn.
Aeth pethau ar chwl wrth i Stan yfed yn drwm ac i Sylvia gael affr gyda Wayne Harries.
Aeth pethau o ddrwg i waeth rhwng Teg a Cassie a bu bron i Cassie golli'r babi pan wnaeth Teg ei tharo.
Aeth pethau rhagddynt yn ddigon annwyl a chyfeillgar er i Alun Michael ddweud fod Peter Hain wedi tanseilio" pwysigrwydd gwella ffyrdd y Rhondda mewn ateb i gwestiwn Cymraeg gan Geraint Davies, yr aelod dros gwm enwocaf Cymru.
Aeth pethe'n eitha da yn y llinellau - mae ychydig bach o waith 'da ni i wneud eto.
Aeth Reg i Goleg Ruskin, Rhydychen i astudio am gyfnod ac ar l dod yn l i Gwmderi mae wedi cael bywyd llawn a phrysur.
Aeth rhaglenni materion cyfoes BBC Cymru o nerth i nerth eleni, gyda newyddiaduraeth awdurdodol a thriniaeth llawn dychymyg o storïau mewn cyfresi fel Taro Naw, Maniffesto, Ewropa a Ffeil, y rhaglen gylchgrawn i blant sy'n denu canmoliaeth uchel ac a ddarlledir dair gwaith yr wythnos.
Aeth rhai mor bell 'i disgrifio fel Hitler ei chyfnod.
Aeth Rhydychen ar y blaen gyda chic o'r smotyn gan Phil Gray wedi munud.
Aeth Stacey i Gaerdydd ac yn fuan iawn 'roedd hi'n caru gyda Cai.
Aeth tair blynedd heibio ers i gefnwr Clwb Rygbi Abertawe, Kevin Morgan, gael ei gap diwetha i Gymru.
Aeth torfeydd phicnic i'r parc gan fwynhau rhaglen drawiadol o'r un arddull a'r Last Night' gan Gerddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig y BBC a gwesteion arbennig gan gynnwys y cantorion rhyngwladol Cymreig Rebecca Evans a Jason Howard - cyn mynd yn fyw i gyswllt 'r dathliadau yn Neuadd Albert.
Aeth torfeydd phicnic i'r parc gan fwynhau rhaglen drawiadol o'r un arddull ar Last Night gan Gerddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig y BBC a gwesteion arbennig gan gynnwys y cantorion rhyngwladol Cymreig Rebecca Evans a Jason Howard - cyn mynd yn fyw i gyswllt r dathliadau yn Neuadd Albert.
Aeth Tribiwnlys Moriarty trwy fywyd y cyn Brif Weinidog chrib mn.
Aeth Y Barri ymlaen i ennill y gem 2 - 1.
Aeth Y Barri yn haeddiannol ar y blaen wedi dim ond wyth munud.
Aeth y bl heibior bat nifer o weithiau.
Aeth y daith forwrol hon hwy o'r moroedd oer oddi ar arfordir Gogledd Cymru i ddyfroedd disglair Cefnfor India.
Aeth y Gymdeithas benben 'r Quangos Toriaidd rhwng 1992 ac 1997.
Aeth y Gymdeithas yn ei blaen i geisio lle teilwng i'r Gymraeg ar y teledu ac ym myd addysg.
Aeth y mesur drwy'r Senedd yn rhwydd.
Aeth y rhaglen ddogfen dan groen y cymeriad y tu l i'r chwedl.
Aeth y Toraid ati i dynnu i ffwrdd yr ychydig ryddid oedd gan bobl Cymru.
Aeth yn l i helpu'r amddiffyn a gwneud tacl wych yn y gornel ond fe dynnodd llinyn ei r - yr hen wendid yna sy ganddo fo - a gorfod gadael y cae.
Aethai hyn yn gylch wedyn o ddirywiad cynyddol.
Aethom tua'r bryn gyferbyn 'r coleg a dod o hyd i ln arall.
'Aethon nhw 2 - 0 ar y blaen i Iwcrain gartre cyn colli'r gm.
Aethon nhw ar y blaen wedi 13 munud drwy beniad Gari Lewis.
Aethon ni ar y blaen eto heno - ni wedi gwneud hynny yn erbyn Armenia ac yn erbyn Norwy.
Aethpwyd yn l i ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg trwy ofyn am Arwrgerdd, cam enfawr yn l i'r gorffennol wedi arbrofion chwyldroadol y dauddegau yng nghystadleuaeth y Goron.
Aflonyddwch yn y maes glo oherwydd y dirwasgiad.
Ag yntau wedi'i ailenwi i adlewyrchu ei le hanfodol ym mywyd cerddorol Cymru a'i berthynas gls Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mae'r Corws yn cynnwys 160 o gantorion gwirfoddol o bob lliw a llun.
Ag yntau'n un o arweinwyr blaenllaw Prydain, sefydlodd Richard Hickox y City of London Sinfonia ym 1971 ac ef yw ei Chyfarwyddwr Cerddorol.
Agor ambell i anrheg gan Mam a Dad.
Agor amgueddfa Sain Ffagan.
Agor canolfan dechnoleg amgen Machynlleth.
Agor canolfan haul Y Rhyl.
Agor chwareli Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog i ymwelwyr.
Agor Clawdd Offa rhwng Cas-gwent a Phrestatyn.
Agor Coleg Harlech.
Agor cronfa Clywedog a chychwyn adeiladu cronfa Llyn Brianne.
Agor cronfa Tryweryn.
Agor doc 'Queen Alexandia' yng Ngherdydd i allforio rhagor o lo.
Agor Doc y Brenin yn Abertawe.
Agor ffordd osgoi y Trallwm.
Agor gorsaf ddarlledu 5SX yn Abertawe.
Agor gorsaf niwcliar Trawsfynydd.
Agor gorsaf niwcliar Wylfa ar Ynys Mn.
Agor gorsaf radio annibynnol CBC yng Nghaerdydd.
Agor gorsaf radio annibynnol gyntaf Cymru, Sain Abertawe.
Agor gorsaf Radio Ceredigion.
Agor gwaith cwmni Ford ym Mhen-y-bont gan greu 2,500 o swyddi.
Agor gwaith dur Glynebwy.
Agor gwaith dur Llanwern.
Agor gwaith dur yr Abbey yn Port Talbot a fyddai'n creu gwaith i 20,000.
Agor gwaith glo brig Betws, Rhydaman.
Agor gwaith Rio Tinto yng Nghaergybi.
Agor gwarchodfa adar Penclacwydd ger Llanelli.
Agor gwasanaeth teledu annibynnol yng Nghymru gyda gwasanaeth TWW.
Cynnal rasus nos Galan am y tro cyntaf yn Aberpennar.
Agor Llwybr Arfordir Penfro yn rhedeg 185 milltir o Lanrhath i Aberteifi.
Agor Llyn Brianne.
Agor Neuadd Brangwyn, Abertawe.
Agor neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd.
Agor Oriel Glynn Vivian yn Abertawe.
Agor Pont Britannia dros y Fenai i gario trenau a moduron.
Agor Pont Cleddau.
Agor Pont Hafren.
Agor pwerdy Dinorwic.
Agor rhan olaf yr A55 yn y Gogledd.
Agor rhan o'r M4 ger Pen-y-bont.
Agor rhan o'r M4, y draffordd drefol gyntaf ym Mhrydain, i osgoi Port Talbot.
Agor tair milltir ychwanegol o'r M4 yn Llansawel.
Agor twnel Brynglas ar yr M4 ger Casnewydd, y twnel traffordd cyntaf ym Mhrydain.
Agor y Cynulliad yng Nghaerdydd.
Agor y draffordd M1.
Agor y fferm wynt gyntaf ym Mae Ceredigion.
Agor y gwersyll-garchar cyntaf yn Dachau.
Agor y twnel rhwng Prydain a Ffrainc.
Agor yr Academi Gymreig.
Agor Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd.
Agor ysgol gyfun gyntaf Cymru yng Nghaergybi.
Agoriad llygaid hefyd oedd gweld cyn lleied mae safle merched wedi newid yng nghefn gwlad China.
Agwedd haerllug y Ffrancod ar ei waethaf.
A'i fryd ar weld Gwalia o anarchwyr yn rhydd.
Ai oherwydd ei bod yn ail iaith swyddogol yn Iwerddon, neu am mai Saesneg yw iaith swyddogol de facto y Deyrnas Gyfunol?
Ail ddarlleniad y mesur i roi hunan-lywodraeth i Iwerddon ond bu protestio yn Ulster.
Ail lyfr yng nghyfres Byd o Beryglon gan Gary Paulsen ydi'r Arth Grisli ac mae'r stori wedi ei chyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg gan Esyllt Nest Roberts.
Ail sioc y daith oedd clywed record o Hogia'r Wyddfa ar y radio - sioc anferthol.
Ailagor glofa Betws.
Ailargreffir rhai copiau o CYMRU 2000.
Ailenwi Pwyllgor Diogelu Diwylliant Cymru, a sefydlwyd ym 1939, yn Undeb Cymru Fydd.
Ailethol Arthur Scargill yn Llywydd yr NUM o fwyafrif bychan.
Ailethol Ronald Reagan yn Llywydd yr Unol Daleithiau.
Ail-gychwyn ymgyrchu gyda'r gweithredoedd mwyaf difrifol yn hanes y Gymdeithas gyda difrod o ddegau o filoedd o bunnau i fastiau teledu ym Mhlaenplwyf ac yn Lloegr.
Airey Neave yn cael ei ladd gan yr IRA yn Nh^y'r Cyffredin.
Alafon (Owen Griffith Owen) oedd yr ail am y Gadair.
Alan Cork, nid Bobby Gould, fydd yn dewis tîm pl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer eu gm oddi cartref yn erbyn Carlisle United heno.
Alan Llwyd ac Ioan Gruffudd Cafwyd hanes huawdl am newidiadau cymdeithasol yr 20fed ganrif yn Canrif o Brifwyl, cyfres chwe rhan a ysgrifennwyd gan y bardd enwog Alan Llwyd.
Alan Llwyd wedyn - mae rhychwant ei ganu fo yn eang iawn, iawn.
Alan Llwyd, Gerallt Lloyd Owen a Dic Jones - dyna'r tri rydw i wedi tro eu hefelychu nhw.
Alaw sydd wedi ei recordio dros y degawdau gan rai o ferched enwocaf y llwyfan opera.
Albanwr yw ei dad.
Alec Isigonis yn cyflwyno'r Mini.
Alec Stewart fydd capten Lloegr yn yr Ail Brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords Ddydd Iau gan fod Nasser Hussain wedi torrii fys.
Alec Stewart oedd y pedwerydd i fynd, wedi ei fowlio'n ln gan Muttiah Muralitharan.
Aled Islwyn yn S4C yn fwy na pharod i helpu.
All Cymru ddim fforddio colli eu gm ragbrofol yn erbyn Norwy yng Nghystadleuaeth Cwpan Pl-droed y Byd brynhawn yfory.
'All e ddim parhau i golli arian.
All neb ei feio am hynny ond roedd ei gyflwyniad yn fler a'i afael ar y pynciau pwysig sydd wrth wraidd yr ornest yn ymddangos yn drawiadol o ansicr.
All neb orffen uwchben Arsenal yng Ngrwp B Cynghrair y Pencampwyr wedi iddyn nhw guro Sparta Prague 4 - 2 yn Highbury neithiwr.
Alla i ddim dod o hyd i un o'ch safleoedd/storïau.
Allai neb fod wedi gofyn llawer mwy o'r daith - ennill pum gm ms o bump, 32 i 8 oedd cyfanswm y ceisiau, dau berfformiad gwych gan y tm a sawl unigolyn yn dal y llygad.
Allai'r Cynulliad ddim rhoi ffafriaeth i BAe Systems meddai Mr Morgan.
Allan gyda'r tm mae John Hardy, gohebydd pl-droed BBC Radio Cymru.
Allan o'r drafodaeth hon fe gafwyd awgrym ar sut i ail-drefnu'r Gymdeithas er mwyn i ni allu gweithredu yn fwy effeithiol yn yr ymgyrch dros ddeddf iaith.
Allwn i ddim peidio mynd.
Allwn ni ddim fforddio llacio.
Almaen feddiannu Sudeten, rhan o Tsiecoslofacia.
Alun Hoover, un o swyddogion Amgueddfa Talaith British Columbia.
Alun Michael yn cael ei ethol i arwain y Blaid Lafur yn y cynulliad yn lle Rhodri Morgan.
Alwyn ydy'r injan a finne....
Am 1 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 1af ar stepen drws y Cynulliad Cenedlaethol ei hun bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen ddiweddaraf Arwain o'r Gadair.
Am 1,500 o flynyddoedd, y Gymraeg oedd unig iaith eingwlad.
Am 10 o'r gloch bore Dydd Llun nesaf (Mawrth 20ed) yn y Felinheli bydd aelodau o Ranbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn codi baner ger mast ffons symudol yn y Felinheli.
Am 2.30pm ddydd Iau, Ionawr 18ed, bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith yn cyfarfod a Jane Davidson A.C. (Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad) yn adeiladau'r Cynulliad yng Nghaerdydd.
Am bedwar o'r gloch 'roedd cyfarfod gyda phenaethiaid y coleg gyda baner goch ar y wal i groesawu'r ddwy ohonom i Goleg Athrawon Yiyang, a phrif olygydd papur newydd y coleg yno i dynnu lluniau ohonom.
Am ddeg o'r gloch y bore bydd aelodau o'r mudiad yn mynd i Ganolfan y Celfyddydau Dyffryn Madog, Porthmadog, lle bydd Pwyllgor Gogledd Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cwrdd.
'Am dros ddegawd, dioddefodd y system addysg yng Nghymru ffrydlif o ddiwygiadau honedig nad oedd yn berthnasol i Gymru, ac yn ymwneud yn unig dogma marchnad rydd y Toraid.
Am eiliad neu ddau, fe wnes i weddo am ras, ond fe ballodd y duwioldeb yn rhyfeddol o fuan.
Am fanylion tanysgrifio i'r Tafod papur, neu i gyfrannu erthygl neu syniad, cysylltwch tafod@cymdeithas.com neu 'r Brif Swyddfa. Rhifyn Diweddara
Am flynyddoedd fe fu'n aelod o adran Hanes Cymru yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac yn warden Neuadd Pantycelyn.
Am flynyddoedd i ddod fe fydden nhw'n codi o'u beddau ac yn dychwelyd i aflonyddu ar y byw.
Am fod Deddf Iaith 1993 yn gwbl aneffeithiol o ran ateb anghenion y Gymraeg yn y ganrif Newydd.
Am fod mesur y llywodraeth yn dymuno ehangu'r diffiniad o 'derfysgwr' i gynnwys mudiadau ac unigolion sy'n bygwth difrod difrifol yn erbyn eiddo er mwyn gwireddu amcanion gwleidyddol, crefyddol neu ideolegol.
AM FOD SETH YN ANGEL
Am Fod Seth yn Angel gan Aled Islwyn.
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Mei ar 718 213, neu mae modd ffonio Rob Davies - rheolwr y grwp - ar 208 239.
Am fwy o fanylion ffoniwch Guto ar 2199 a phob lwc i bawb fydd yn cystadlu.
Am fwy o fanylion gwrandewch ar BBC Radio Cymru - yn arbennig rhaglenni Gang Bangor.
Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch i sefydlu gŵp cysylltu yng Nghymru gallwch gysylltu Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, neu Jim Killock.
am goeden cenedl.
Am gymal neu ddau dangosodd fymryn o nerfusrwydd yna aeth rhagddo i ganu'n hyfryd, gydag aeddfedrwydd tu hwnt i'w oed.
Am hanner dydd canodd fy ffn.
Am hyn, dedfrydwyd ef a Nestor i farwolaeth gan y Rhufeiniaid.
Am ragor o fanylion, cysylltwch phrif swyddfa'r Gymdeithas. 01.
Am ryw reswm, mae ei thad yn gadael y rhan helaethaf o'i eiddo iddi hi a hynny yn codi gwrychyn ei mam, sydd yn achosi i CJ i symud i fyw at ei sboner.
Am she has a cold coming on y mae hel annwyd yn fwy cyfarwydd na magu annwyd i rai ohonom.
Am to be angry with her dydi bod yn flin efo hi ddim yn cael ei gynnig a dydi digio wrth rywun ddim yr un peth o gwbwl.
Am to swear like a trooper cawn, yn gwbl gymeradwy, rhegi fel cath, paun, melin, tincer a cwrcyn ond nid rhegi fel llongwr na nafi.
Am ugain munud i dri yr oedd Coles yn dechraui ail rownd.
Am wybodaeth cyffredinol am yr iaith Gymraeg, gallwch ffonio'r linell wybodaeth Gymraeg: 0845 607 6070.
Am wybodaeth gyffredinol a thocynnau ffoniwch yn rhad ac am ddim 0800 052 1812.
Am y gm, yn sicr roedd hi'n gm ddramatig.
Am y rownd gyn-derfynol arall, mae Portiwgal wedi creu argraff fawr arna i.
Am y tro cyntaf ar y daith bydd y capten, Martin Johnson, yn chwarae.
Am y tro cyntaf er pan gyhoeddwyd y stamp cyntaf yn 1839 bydd stamps syn sticio heb lud-y-maen-rhaid-ei-wlychu ar eu cefnau yn cael eu gwerthu ddechraur flwyddyn newydd.
Am y tro cyntaf erioed bydd gwylwyr ym mhob cwr o'r Deyrnas Gyfunol yn gallu gwylio'r bwrlwm i gyd, waeth ym mhle maen nhw'n byw, am fod S4C Digidol ar gael ar loeren.
Am y tro cyntaf erioed ceir o leiaf ddeg awr o deledu bob dydd yn fyw o'r Brifwyl.
Am y tro cyntaf erioed mewn canrifoedd o eisteddfota, mae dirgel ffyrdd y drefn eisteddfodol wedi eu chwalu wrth i'r trefnwyr fanteisio ar uniongyrchedd a natur ryngweithiol y we.
Am y tro cyntaf erioed, mae gan Gymru lywodraeth sy'n agored.
Am y tro cyntaf ers blynyddoedd mae LLAWER o'r boblogaeth yn cymryd sylw o'r broses etholiadol.
Am y tro cyntaf ers iddo fod wrth y llyw mae Cork yn wynebu cur pen go iawn.
Am y tro cyntaf mi fydd y bobl yn y cyrff newydd yma yn atebol.
Am y tro cyntaf yn ei hanes mae gan Gymru ei Phrif Weinidog ei hun.
Am y tro cyntaf, y Cyfrifiad yn dangos lleihad yn y nifer o siaradwyr Cymraeg, gostwng i 37.2%.
Am ymdriniaeth lawnach o'r sefyllfa, cysylltwch 'r Swyddfa i dderbyn copi o ddogfen y Gymdeithas 2000: Her i Ysgolion Gwledig.
Am yr un rhesymau, dylai'r Gymraeg hefyd fod yn iaith swyddogol yng Nghymru.
Amazon.co.uk yw siop lyfrau ar-lein sy'n cynnig dosbarthu pob llyfr Prydeinig yn fyd-eang.
Ambell flwyddyn yr ydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael stoncar o goeden syn edrych fel pe byddai wedi gallu byw tan yr haf! Y llynedd, wedyn, yr oedd hi'n geoden drychinebus gyda nodwyddi yn cwympo ym mhob man.
Ambell waith bydd Ffeil yn rhoi gwybod iddyn nhw am stori ddiddorol yng Nghymru ac yn anfon lluniau a chyfweliadau atyn nhw ar y lloeren.
Amcan S4C yw dangos rhychwant eang o raglenni.
Cynnal arolwg o holl gynyrchiadau BBC Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchiad digonol o amrywiaeth diwylliannol ac ethnig Cymru ac y caiff materion portreadu eu monitro'n systematig.
Amcan: Sicrhau bod ymateb rhaglenni'r BBC i ddatganoli yn cael ei weithredu'n effeithiol, o fewn y fframwaith y cytunwyd arno gan Fwrdd y Llywodraethwyr.
Yn unol 'r Fenter Datblygu Sianel, datblygu cynlluniau rhaglenni, amserlennu, cyflwyno a marchnata a fydd yn llywio cymeradwyaeth y BBC yng Nghymru, gyda'r targed o gyflawni cynnydd pellach yn y gyfradd gymeradwyaeth (7.1 ar hyn o bryd) erbyn diwedd 1999/2000.
Amcangyfrifid fod 450,000 o bobl wedi gadael Cymru yn ystod 'blynyddoedd y locustiaid' ers 1921.
'Amdana i yn dod o'r cae - o'n i'n siarad Mark a rwyn debyg iddo fe.
Amelia Earhart yn glanio awyren fr, 'Friendship', ym Mhorth Tywyn.
America oedd y dynfa.
America Online 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Members ac yna dewiswch Preferences Dewiswch icon WWW o'r rhestr o gategorïau.
Americanaidd Will Coleman ynglyn sut y lluniwyd ei farn grefyddol gan ei gyndadau a oedd yn gaethweision ym Mhellafoedd y De yn America, yn y rhaglen Cut Loose Your Stammering Tongue.
Amgylchiadau arweiniodd at y canlyniad yma a rhaid cydymdeimlo Wrecsam.
Amheuir bodolaeth ambell un.
Amhosib cyflawni'r ddefod a dyma'r bobl McDonaghs, Wards neu Barretts yn codi eu pac gan ei bod yn amhosibl iddyn nhw barhau i fyw mewn lle aflan.
Amhosibl llosgi eiddo'r Cyngor wrth gwrs.
Amlyga elfennau athronyddol i'r stori gyda'r naratif yn y person cyntaf, a'r person hwnnw (yr awdur, o bosib, ond nid o reidrwydd) yn rhoi ei hun yn sefyllfa Duw gan ddweud mai fel hyn y mae Duw yn edrych ar bawb o ddydd i ddydd ac fel hyn y gall brofi ein camweddau inni ar Ddydd y Farn.
Amlygwyd ei hymrwymiad i gynnwys Cymru gyfan pan agorwyd stiwdio newydd y BBC yn Wrecsam, lle mae gan y rhaglen bellach ei gohebydd ei hun.
Amlygwyd eto y diffygion yn neddf 1993 - sef nad ydi hi ddim yn rhoi statws swyddogol i'r iaith Gymraeg (sy'n golygu ei bod yn colli allan ar grantiau allweddol o Ewrop), ac nad ydi'n delio gyda'r sector breifat na'r sector wirfoddol.
Amodau ariannol oedd y tu cefn i benderfyniad annisgwyl Alchemy i dynnu'r cynnig yn l.
Amrywia'r actio rhwng yr ofnadwy a'r dychrynllyd gyda'r actorion yn cyhoeddi eu llinellau yn hytrach na'u siarad.
Amser a ddengys beth fydd ei ddyfodol yn yr hir dymor.
Amser a ddengys.
Amser cinio - Susie a Scarlet yn galw hefo llond lle o rosys cochion imi.
Amser cinio daeth un o uchafbwyntiau'r penwythnos.
Amser cinio yr oedd Pakistan yn 97 am dair wiced.
'Amseriad y cyhoeddiad oedd yn bwysig ar l i fi benderfynu.
Amserlen Cerddwyr Ifanc Clwyd, a gwybodaeth teithiau cerdded.
An error has occurred.
An gwaredo os yw - mewn cyfnod pan yw'r ddiod wrth wraidd cymaint o drafferthion a helyntion cymdeithasol.
An gwaredo.
Anafodd Young ei ysgwydd tra'n chwarae yn erbyn Yr Alban.
Anaml gewch chi gymeradwyaeth mewn cynhadledd newyddion ond rwystordd hynny mo'r lluoedd ufudd yr wythnos dwethaf.
Anerchir y rali gan Branwen Niclas, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Elin Haf Gruffydd Jones, arweinydd ymgyrch y Gymdeithas dros Ddeddf Iaith Newydd a nifer o Gymry amlwg eraill.
Anerchwyd y cyfarfod gan Allan Wynne Jones, Cadeirydd Biwro Ieithoedd Lleiafrifol Ewrop, a Dafydd Thomas ar ran Cyfeillion y Ddaear.
Anerchwyd y protestwyr yn Nyffryn Lliw gan Gwynfor Evans ei hun.
Anesthetig lleol, tynnu'r drwg ac adre - proses o ddim mwy na hanner awr.
Anfarwolwyd ef gan leoliad helmed un o'r plismyn ai hebryngodd oddi ar y cae.
Anfonwch eich atebion i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - nwyddau Gang Bangor ac eps newydd Topper, Epitaff ar cd amlgyfrannog 5 Heb Newid yn wobr.
Anfonwch eich cwestiwn trwy ebost at ein tm o athrawon.
Anfonwyd cywaith gan Dic Jones a'i ddosbarth, dan y ffugenw Lleng, i'r gystadleuaeth.
Anfonwyd fersiwn uniaith Saesneg yn rhad ac am ddim i bob cartref yn y chwe sir.
Anfonwyd hwn at Benedict XIII, Pab Avignon ar 29 Mawrth 1406.
Angen golygydd -- mae potensial yma i fod yn gyfrwng dylanwadol.
Angharad Tomos -- Tywysoges Lln Cymru ac ymgyrch-wraig ddiflino dros gyfiawnder a'r iaith Gymraeg.
Angharad Tomos oherwydd ei gwaith ymgyrchu diflino a'i dawn lenyddol.
ANGHARAD: Mae 'na gymaint o angen protestio pan mae 'na anghyfiawnder ag sy' wedi bod erioed.
Anghenion hyfforddi - maes allweddol os am ddatblygu'r diwydiant hyd yr eithaf.
Anghofiwch pob atgof sydd gennych o rynnu mewn canolfannau preswyl di-liw a di-raen yn ystod dyddiau ysgol.
Anghofiwn y sylw roddwyd i'r datganiad 'mae'r frwydr drosodd' oherwydd celu datblygiad llawer mwy brawychus y mae hynny.
Anglicanaidd yng Nghymru yn dod i rym, ond oherwydd y Rhyfel ni weithredwyd y ddeddf hyd 1920.
Anna-Marie Robinson yn holi tybed oes yna ormod o anifeiliaid fferm ar gyfer plant bach...
Annheg, efallai, yw eu cymharu ag arddull y Divine Comedy ond y mae yna debygrwydd yn y math o swn sy'n cael ei gynhyrchu.
annog a chefnogi defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol newydd.
annog a hwyluso rhwydweithio rhwng cyrff a chwmnau er mwyn cynyddu defnyddio'r Gymraeg yn y sector.
annog darlledwyr a gwneuthurwyr rhaglenni i bortreadu delweddau cadarnhaol tuag at ddefnyddio'r iaith.
Anodd ar derfyn defod oedd peidio gollwng deigryn wrth glywed llu mewn eglwys yn Ffrainc yn canu Dawel Nos mewn Almaeneg.
anodd ateb hwnna.
Anodd cael hyd i eiriau i gyfleu yn iawn pa mor wrthun yw penderfyniad Jack Straw i ganiatau mynediad i'r Treisiwr Tyson i'r Alban.
Anodd ddiawledig.
Anodd deall beth yn union a fyddain cymell unrhyw wleidydd i frolio am y fath beth.
Anodd deall sut y bu i hyfforddwr a fu mor eang ei weledigaeth ym mhopeth arall fod mor fyr ei olwg yn y mater hwn.
Anodd dweud o edrych arno beth sydd gan y dyn i'w gynnig ond dywedwyd ar y radio mai ymffrost fawr Paul Daniels yw iddo gysgu gyda 300 o ferched.
Anodd dysgu Saesneg llafar i grwpiau mor fawr gan nad yw gwaith dosbarth yn rhoi digon o amser i bob un siarad.
Anodd i ni heddiw werthfawrogi yn llawn y fath fraint a gwefr ond gallwn ddychmygu - a dychmygu hefyd, o ddarllen y gyfrol hon, effaith hynny ar John Davies a'i debyg.
Anodd iawn a gan nad oes rheolau mi ddewisa'i ddau ddyfyniad o leia.
Anodd iawn meddwl amdani yn llwyddo fel adloniant i deulu cyfan gan nad oes digon yma i gadwr plant ieuengaf ar binau.
Anodd meddwl am unrhyw agwedd o briodi nad yw Bethan Mair a Meleri Wyn James yn cyffwrdd a hwy ac er bod digonedd o'r math yma o gyhoeddiadau ar gael yn y Saesneg bydd o fendith i sawl pr cael cyfrol fach fel hon wedi ei hanelu'n benodol at gynulleidfa Gymraeg ei hiaith.
Anodd ymatal.
Anodd, ar y llaw arall, meddwl am rywun yn dweud Dim llawn metr na disgrifio dyn fel Rhywun sy'n rhy hoff o'i litr neu ddisgrifio cymwynaswr fel dyn sy'n barod i fynd y cilometr arall...
Anogwch a chanmolwch y plant yn gyson.
Anogwn yr Awdurdodau Addysg Sirol i hyrwyddo arbrofi gyda gwahanol fodelau o glystyru ysgolion - yn amrywio o gydweithio at ddibenion penodol yn unig drwodd at ffederasiynau ffurfiol gydag un strwythur staff.
Anogwn yr holl ymgeisyddion llwyddiannus nad ydynt yn medru'r Gymraeg ddysgu'r Gymraeg a gwneud defnydd o'r Gymraeg cyn gynted phosib.
Anos fyth deall pam y byddai arweinydd y Blaid Geidwadol yng ngwledydd Prydain yn gweld rhinwedd mewn gwneud hynny.
Anrhydeddu Cymrawd cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol, y Canon Maurice Jones.
Anterliwtiau Huw Jones o Langwm.
Anweledig fydd prif ganolbwynt y rhaglen olaf yn y gyfres Y Goeden Roc efo Owain Gwilym yn ei chyflwyno.
Anwybyddir llais pobl ifanc ym mhob rhan o Gymru -- ond pobl ifanc sydd wedi arwain Cymdeithas yr Iaith.
Apeliodd Y Barri yn erbyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gm yn Llansantffraid.
Apple, Louisia a Scarlet yn glaw tus chwarter i chwech.
Ar 15 Ionawr 1996 cyhoeddodd y Bwrdd ganlyniadau arolwg cynhwysfawr o agweddau'r cyhoedd tuag at yr iaith Gymraeg.
Ar 21 Ionawr 2000, cafodd y Prif Ysgrifennydd Alun Michael gyfarfyddiad gynta'r ganrif newydd gydag aelodau Cymdeithas yr Iaith.
Ar adeg felly "mae'n gwrtais" cynnig dychwelyd anrhegion dyweddo i'r bobl a'u rhoddodd.
Ar adegau fel hyn mae'n drueni nad oes gan unrhyw eiriadur air Cymraeg sy'n gweddu, am y gair Saesneg, indignant.
Ar adran honno yw'r llinyn syn rhedeg cysylltur coleg a sefydlwyd yn y cabanau ar y Waun ac a symudodd i adeiladau newydd yng Nghyncoed ddechraur chwe-degau.
Ar amrantiad dywedir a yw ar y silffoedd neu allan o brint neu ar gael o'i archebu gan nodi faint o ddyddiau a gymer iddo gyrraedd.
Ar Awst 1 datblygodd yn rhyfel ewropeaidd wedi i Rwsia gefnogi Serbia, a'r Almaen gefnogi Awstria.
Ar Barc Jenner, bydd Y Barri gurodd Abertawe yn eu hunig gm erbyn hyn, yn croesawu Cei Connah sydd heb bwynt yn y gystadleuaeth.
Ar ben hyn i gyd mae angen hel tystiolaeth am yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.
Ar ben hyn oll, cur pen oedd ceisio'i orffen mewn pryd.
Ar ben hyn, gorwedd gwrthryfel y Pasg wrth hanfod traddodiad gwleidyddol y weriniaeth.
Ar ben hynny 'roedd dylanwad fy Anghydffurfiaeth Gymreig rywle yng nghefn fy meddwl.
Ar ben hynny cafodd Phil Bates o'r Drenewydd y garden goch am ddwy drosedd.
'Ar ben hynny mae'n ddeniadol iddyn nhw gael chwarae gartre.
'Ar ben hynny ro'n i'n falch o weld y sgrym yn mynd yn dda.
Ar ben hynny yr oedd ei fywyd ei hun mor gyffrous ag un unrhyw un o'i gymeriadau.
Ar ben hynny, dydi bws arferol y cr gyda'i thy bach a'i pheiriant coffi ddim ar gael.
Ar ben hynny, dydyn nhw ddim yn bethau syn eich cael o un pen i'r Brifddinas i'r llall yn gyflym iawn.
Ar ben hynny, mae ambell i aelod yn grwgnach fod y disgwyliadau ymarfer yn ormod i'w ofyn gan rai sydd ond yn gantorion amatur.
Ar ben hynny, mae capten United, Roy Keane, wedi dweud ei fod o'r farn nad yw'r tm presennol yn ddigon da.
Ar ben hynny, mae yna dystiolaeth fod bacteria fel salmonella yn goroesi yn y dwr ac yn cael ei drosgwlyddo o blatiau i gyllill ac yn y blaen.
Ar ben hynny, prynodd y tri ohonom lyfr yr un er nad oedd yn fwriad gan yr un ohonom i brynu dim pan gyrhaeddom - dim ond edrych.
Ar ben hynny, yr oedd tri aelod o'r hen do, Beirdd Newydd diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, yn beirniadu.
Ar ben trais ei gwr, poen ysgaru, cyfrifoldeb y plant ac amodau byw anobeithiol, yr oedd swyddog y dref yn ei gwrthod.
Ar brynhawn braf, hydref diwethaf, tra mod i'n golchi'r llestri yn y gegin, cerddodd yr heddlu i mewn gyda gwarant i chwilio'r tŷ. Yn anffodus, roedd fy nghynhaeaf cannabis yn sychu yn fy stafell wely.
Ar bwyntiau y gwnaeth y Cymro ennill yn erbyn y rheini ond buasai llorio a churo Sheika yn hwb mawr i Calzaghe ar l blwyddyn ddi-nod.
'r Cynghorau Unedol newydd wrthi'n paratoi ar gyfer grym, cyhoeddodd y Pwyllgor Democratiaeth restr o ofynion iddynt i sicrhau eu bod yn gweithredu'n gadarn dros y Gymraeg, gan gynnwys cyflwyno polisi iaith cadarn; llunio Cynllun Addysg Cymunedol; creu strategaeth dai a chynllunio; sefydlu Pwyllgor Datblygu Economaidd; ffurfio Fforwm Ieuenctid i'r Sir; a sicrhau cydweithio ymhlith y Cynghorau i greu Fforwm Cenedlaethol i ddwyn gwir bwysau ar y Llywodraeth Ganolog mewn meysydd tebyg i addysg a thai, ac yn y pen draw i gymryd lle'r Quangos.
Ar ddechrau'r nofel, mae hi ar fin gadael yr ysgol ar l cwblhau ei harholiadau lefel A.
Ar ddechrau'r tymor fe gafodd Leeds nifer o anafiadau a doedden nhw ddim yn argyhoeddi.
ar ddeilen yr Wyddeleg.
Ar ddiwedd diwrnod cynta'r gm yn Lahore yn erbyn Tîm Bwrdd Criced Pakistan roedd Lloegr wedi sgorio 76 am ddwy wiced mewn ateb i 117 y tîm cartre.
Ar ddiwedd pob wythnos dewisir un y mae'r gweddill yn ei ddrwglecio i'w droi o'r aelwyd.
Ar ddiwedd y Mileniwm ymddeolodd Huw Tregelles Williams fel cyfarwyddwr cerdd y Gerddorfa, yn dilyn gyrfa hynod gyda BBC Cymru lle tyfodd statws y Gerddorfa yn aruthrol.
Ar ddiwedd y rownd gynta roedd o ar y blaen gyda Robert Karlsson o Sweden ar 63 ergyd - naw yn well na'r safon.
Ar ddiwedd yr ail ddiwrnod yr oedd Lloegr wedi cyrraedd 175 am bedair wiced, 66 rhediad y tu l i gyfanswm Sri Lanka.
Ar ddiwedd yr ail sesiwn mae O'Sullivan ar y blaen, deg ffrm i chwech.
Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif mae sefyllfa'r Gymraeg yn ddigon brau a bregus.
A'r ddogfen bwysig nesaf ynghylch sefyllfa a dylanwad y Gymraeg yw adran fawr R W Lingen yn Llyfrau Gleision 1847.
Ar Ddydd Gwener yr 20fed o Hydref, gwrthododd un o brif siopau Caerdydd derbyn siec gan gwsmer - a hynny am ei bod wedi'i hysgrifennu yn Gymraeg.
Ar ddydd Llun, 3 Ionawr 2000, daeth 60 o bobl at faes parcio y Queens yn y Blaenau.
Ar Ddydd Nadolig hefyd gwelwyd Simon Callow mewn fersiwn cartwn gwych o hanes eithriadol Cervantes Don Quixote, gyda'r actor Paul Bradley (o EastEnders gynt) fel Sancho Panza.
Ar Ddydd Nadolig hefyd gwelwyd Simon Callow mewn fersiwn cartwn gwych o hanes eithriadol Cervantes Don Quixote, gyda'r actor Paul Bradley (o EastEnders gynt) fel Sancho Panza.
Ar ddydd Sadwrn Mawrth 13eg o 10 o'r gloch hyd 5pm cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yng Ngwesty'r Marine Aberystwyth.
Ar Ddydd San Steffan 1998 fe drefnodd Kontseilua raliau enfawr 'Bai Euskarari' (Ie i'r Basgeg) gyda 100,000 o bobl yn cymryd rhan.
Ar Deud Dim, serch hynny, mae'r pwyslais wedi newid.
Ar diweddar Dewi Bebb yn dod o Goleg y Drindod i wneud diploma trydedd flwyddyn mewn addysg gorfforol.
Ar drothwy ei ben-blwydd yn ddeunaw oed ddydd Sul cawsom flas o'r hyn sydd i ddod iddo ef - ac i ninnau.
Ar drothwyr Nadolig, cafwyd dathlu ar strydoedd Strasbourg.
Ar egni brwd Huw Gwyn.
Ar ei l daw cynrychiolydd Lloegr, Gweneth-Ann Jeffers.
Ar ei waethaf y mae'n amharch ac yn gabledd.
Ar Emma 'roedd y bai am i'w chartre gael ei losgi oherwydd fod arni arian am gyffuriau i gang leol.
Ar Fawrth 14eg eleni bu cyfarfod rhwng dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a Rosemary Butler, Ysgrifenydd y Cynulliad Cenedlaethol ar Addysg dan 16 oed.
Ar ffurf dogfen hynafol, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyflwyno ei gofynion sylfaenol i'r Cynulliad Cenedlaethol, yn dilyn lawnsio ymgyrch am Ddeddf Iaith 2000 mewn rali ym Mlaenau Ffestiniog ddechrau'r flwyddyn.
Ar ffurf dyddiadur cawn ddilyn helyntion CJ yn ystod y flwyddyn mae'n colli ei thad yn ddisymwth.
Ar fin cwblhau cwrs coleg i fod yn athrawes ysgol gynradd.
Ar fore heulog braf codwyd baner y Ddraig Goch y tu allan i'r senedd-dy yn dilyn caniatad gan Lefarydd y senedd, y Gwir Anrhydeddus Jonathan Hunt, i'r faner chwifio yno gydol y diwrnod.
Ar fore hynod o braf yn y Brifddinas, fe benderfynodd Plaid Cymru agor yr ymgyrch yn yr awyr agored.
Ar fore o Fai gwelodd y bardd brydferthwch naturiol ein hamgylchedd a chyfeiriwyd yn hyfryd at 'emrallt astud y gwellt a'r lloi llonydd'. O weld 'ganhwyllbren y gastanwydden' cafwyd darlun rhyfeddol o lestri'r offeren yn ymbaratoi ar gyfer addoliad.
Ar fore Sadwrn cyn bo hir mi fydd Gang Bangor yn cyhoeddi cystadleuaeth lle gallwch chi ennill gwerth 500 o vouchers gwyliau.
Ar Goll yn y Coed gan Ian Beck - addasiad gan Helen Emanuel Davies. Gwasg Gomer.
ar gyfer mynediad i bobl ifanc i Faes yr Eisteddfod.
Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cyffuriau ym mis Tachwedd, creodd yr adran Addysg y gyfres Know Your Poison, sydd wedi derbyn canmoliaeth o sawl ffynhonnell ers hynny am ei thriniaeth realistig o gyffuriau, cyfreithlon ac anghyfreithlon.
Ar gyfer y diwrnod arddangoswyd lluniau, posteri, lamp glowr a hyd cyn oed gwrwgl.
Ar gyrion y trefi mae'r halting sites, rhes o garafannau a chartrefi ar olwynion yn bentref unnos, a phethau fel dwr, tai bach a man golchi wrth law.
Ar hyn bryd mae diffyg statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru yn 'anomali' o fewn yr Undeb Ewropeaidd.
'Ar hyn o bryd bydd y gwasanaeth yn dal i orfod cael ei gynnal o'n canolfannau galw pwrpasol sydd i gyd ysywaeth yn Lloegr.
Ar hyn o bryd collir llawer o Gymry ifainc o'r ymdrafod pwysig ar Faes yr Eisteddfod am resymau ariannol.
Ar hyn o bryd darperir cyfieithu ar y pryd ar gyfer trafodion Cymraeg yn y Pwyllgorau, ond y mae'n amlwg o'r defnydd ar y cyfleusterau nad yw'n ddigon i roi cyfieithwyr mewn bwth i sicrhau y bydd defnydd ar y gwasanaeth. Cyn y Cyfarfod
Ar hyn o bryd dim ond pedwar gwesty pum seren sydd yma sy'n cymharu'n sl iawn Dubai.
Ar hyn o bryd dyma'r unig gyfle sydd yna i grwpiau Cymru gael unrhyw fath o gydnabyddiaeth am eu cynnyrch yn ystod y flwyddyn a mae hynny mor bwysig.
Ar hyn o bryd ef yw Pennaeth Adloniant a'r Celfyddydau gydag HTV yng Nghaerdydd.
Ar hyn o bryd mae 525 o ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg i dros 82,000 o blant.
Ar hyn o bryd mae blaenwyr Lloegr yn gryfach na blaenwyr De Affrica a Seland Newydd ac o bosib Awstralia.
Ar hyn o bryd mae contractwyr Awdurdod Parc yr Arfordir yn delio r broblem.
Ar hyn o bryd mae grŵp yn Lloegr yn ymgyrchu yn erbyn y cynllun, sef yr Ilusu Dam Campaign, ond y mae ymgais i sefydlu grŵp tebyg yng Nghymru - yn arbennig o gofio am y cysylltiad agos phrofiad Tryweryn.
Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Cyffredinol yr Undeb yn cyfarfod ar y dydd Iau cynta o bob mis.
Ar hyn o bryd mae ymgeisydd y Gweriniaethwyr George W Bush rhyw 300 o bleidleisiau ar y blaen o'i wrthwynebydd y Democrat Al Gore.
Ar hyn o bryd mae'r Barri, sydd ar frig y tabl, dri phwynt o flaen Cwmbran.
Ar hyn o bryd nifer afrwydd o glybiau fydd yn y cystadlaethau hynny y tymor nesa - ond fe allai hynny newid ddechrau tymor 2002.
Ar hyn o bryd y bwriad yw fod y gm i gael ei chwarae.
Ar hyn o bryd y draws-gic gan Johnny Wilkinson yw ei harf mwyaf effeithiol.
Ar hyn o bryd yr ydym yn targedu'r cwmnau ffns symudol.
Ar hyn o bryd, ef yw Pennaeth Systemau Peirianyddol Panasonic Broadcast Europe.
Ar hyn o bryd, mae ysgolion gwledig yn cael eu trin a'u trafod mewn dull tameidiog a negyddol: mae polisiau'n newid o un awdurdod lleol i'r nesaf, ac mae'r ysgolion yn cael eu gweld fel problemau costus - yn niwsans.
Ar lefel Ewropeaidd, mae'r Gymraeg yn eithriad ymhlith ieithoedd mewn sefyllfaoedd tebyg gan nad yw'n iaith swyddogol.
Ar neges yw y gallwch chi arbed mwy na phuntan neu ddwy trwy wneud hynny.
Ar nodyn fymryn yn fwy llawen, llongyfarchiadau i Paccino am fod y grwp gorau yn yr Esiteddfod Roc yn Aberystwyth brynhawn Gwener.
Ar nodyn mwy cadarnhaol - bydd cyd-chwaraewr Jones yng Nghaerlyr, Robbie Savage, yn gobeithio chwarae yn erbyn Manchester City wythnos nesa.
Ar nodyn ysgafnach, parhaodd BBC Radio Wales gyda'i hymgyrch i ddod 'r gomedi ddiweddaraf i'r tonfeddi.
Ar nos Iau, bu ein rhaglenni eithrio ar BBC Radio 1 yn hynod o lwyddiannus, gan gynyddu nifer gwrandawyr yr orsaf yn gyffredinol.
Ar nos Lun bydd cyfle i glywed cynrychiolydd Gweriniaeth Iwerddon, y soprano Franzita Whelan.
Ar l 1536 fe beidiodd y syniad o Gymru'n genedl, yn undod hanesyddol, bod yn atgof na delfryd na ffaith.
Ar l amddiffyn teitl pwysau uwch-ganol y WBO am yr wythfed gwaith nos Sadwrn, fe allai Joe Calzaghe fod ar drothwy'i ornest fwya erioed - gyda Roy Jones Junior, pencampwr byd y pwysau is-drwm.
Ar l bod yn ymarfer gydag arweinwyr eu hamryfal gorau daeth 200 o gantorion ifainc o bob cwr o Gymru ynghyd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro, i recordio ar gyfer y teledu ddarn newydd gan Karl Jenkins ar gyfer Corau Ieuenctid a Cherddorfa, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gerddorfa'r BBC.
Ar l bowlio Awstralia allan yn eu hail fatiad am 264, roedd angen 155 ar India i ennill.
Ar l bwyta ac yfed cymaint aeth Kate a minnau am dro.
Ar l cael triniaeth at ei alcoholiaeth trodd Stan yn ddyn busnes llwyddiannus a thrwy ei gysylltiadau gyda'r cynghorydd lleol, Herbert Gwyther, a Ieuan Griffiths ar l hynny, llwyddodd Stan i fod yn ddyn dylanwadol iawn.
Ar l canlyniad ddydd Sadwrn falle bydd y rhyddhad a brofodd Lloegr yn gwneud tasg y Saeson yn anoddach nag y maen nhw'n ddisgwyl.
Ar ol cerdded am awr yn y gwres llethol daethon at le yr oedd yna gasgliad o waith a fu ar y graig ers miloedd o flynyddoedd.
Ar l cinio a dychwelyd unwaith yn rhagor at gynhesrwydd Pentre Ifan, fe rannon ni yn ddau griw.
Ar l cinio mynd i siopa o gwmpas y dref.
Ar l cinio, mynd i siopa unwiath eto yn Yiyang.
Ar l clywed beth oedd gan Reolwr y Llewod, Donal Leniham, a Graham Henry i'w ddweud, hefyd, nin sicir nawdd bydd en gallu gwneud y ddwy swydd.
Ar l clywed fod meddygon yn swydd Efrog yn presgreibio llyfrau i gleifion syn dioddef o iselder a stres y cwestiwn y maen rhaid i rywun ei ofyn yw pa lyfr Cymraeg fyddai rhywun yn ei gymryd yn ller tabledi bach syn cael eu cynnig fel rheol.
Ar l codi llaw ar bawb maen nhw'n diflannu ac fe'u gwelwn ar sgrîn mawr yn cael eu tywys o gwmpas yr adeilad.
Ar l colli eu gm gyntaf yn erbyn Suntory roedd yn ymddangos fel pe bae Cymru mewn trafferthion yn hon hefyd.
Ar l colli yn erbyn Gwlad Pwyl yng Nghaerdydd mae gobeithion Cymru o gyrraedd y rowndiau terfynol wedi pylu, Ond nid yw Ryan Giggs wedi anobeithio'n llwyr.
Ar l colli yn eu gemau agoriadol, llwyddodd Llanelli a Chaerdydd i ennill.
Ar l collir set gyntaf 6 - 1, enillodd Henman y ddwy set nesaf 7 - 5 a 7 - 6.
Ar l curo ar y drws anferth, teimlwn fod safnau uffern yn agor o'm blaen," meddai.
Ar l curo Dwyrain Canada nos Wener diwetha daeth buddugoliaeth arall i dm datblygu Cymru neithiwr - buddugoliaeth o 19 i 13 dros Ontario.
Ar l Cwpan Lloegr yfory bydd Cwpan Rygbi'r Principality'n cyrraedd ei uchafbwynt ddydd Sul.
Ar l cwyno am safiad UEFA mae Cyfarwyddwr y Gymdeeithas Bl-droed David Davies bellach yn dweud y byddan nhw'n ymateb yn bositif i'r hyn oedd gan UEFA i'w ddweud.
Ar l cyfnod gweddol lewyrchus yn hanner cyntaf y pumdegau dan y Llywodraeth Geidwadol, dechreuodd yr economi wegian unwaith yn rhagor.
Ar l cyfnod o iselder penderfynodd mai'r ffordd orau i ddelio gyda'r sefyllfa oedd trwy fod yn l ynghanol y pentre a phrynodd sir yn y siop gyda Denzil.
Ar l cynnal profion ar ddwy fil o bobol, mae'r gwyddonwyr yn dweud fod gan bobol sy'n yfed yn gymhedrol IQ's uwch na'r llwyrymwrthodwyr.
Ar l dechrau da yn eu gm bencampwriaeth yn erbyn Sir Gaerwrangon, siomedig oedd perfformiad Morgannwg yn Sain Helen ddoe.
Ar l dechrau'n addawol, fe'u sgubwyd o'r neilltu gan ddawn ac athrylith y gwyr o Fiji.
Ar l deffro i frecwast blasus diolch i Elin sy'n gweithio yn y ganolfan, (a chlirio ychydig ar effaith y Pino-shite), parhawyd 'r drafodaeth am ddeddf iaith ar y bore Sadwrn.
Ar l dehongliad llawn bywyd o Land of Hope and Glory, daeth y digwyddiad yng Nghymru i ben gyda'r emyn Calon Ln a gyfansoddwyd yn Abertawe wedii ddilyn gan Hen Wlad Fy Nhadau ac arddangosfa tn gwyllt drawiadol.
Ar l dod mor agos at gyrraedd yr wyth ola y tymor diwetha, bydd Llanelli yn yr un grwp a'r deiliaid - Caerlyr - y tymor nesa.
Ar l dwys ystyried y cwestiwn, penderfynodd llywodraeth Schroder y bydd awyrennau Airbus yn cael eu cynhyrchu ym Merlin cyn bo hir.
Ar l ei ddwy gl Sadwrn diwetha aneffeithiol oedd yr ymosodwr o Venezuela, Giovanni Savarese.
Ar l ei ryddhau gwnaeth ymdrech fwy i fod yn onest a llwyddodd i gadw allan o ffordd yr heddlu.
Ar l ennill y gm gynta mae'r gwaith caled ar faes ymarfer Carfan Datblygu Cymru yn parhau ac yn dwysau.
Ar l gadael pencadlys Vodafone bydd gan y cerddwyr daith o 60 milltir o'u blaenau i Lundain lle y cyflwynir sgrol i swyddfa Paul Murphy sy'n galw ar i'r Senedd ildio'r hawl i'r Cynulliad Cenedlaethol gael deddfu ar ddyfodol yr iaith Gymraeg.
Ar l galw'n gywir dewisodd Steve James fatio yn gyntaf.
Ar l gm neithiwr roedd golwr Abertawe, Jason Jones, yn teimlo fod ei dm wedi rheoli'n llwyr.
Ar l gweithio ar sawl stori am y pentre penderfynodd symud yno i fyw.
Ar l gwersi, eistedd ar y balconi.
Ar l hynny daeth hi a Reg i ddeall ei gilydd yn llawer iawn gwell a daeth Rhian i fyw at Reg.
Ar l i bedair o wicedi Sri Lanka syrthio cyn cinio rhannodd Mahela Jayawardene a Russel Arnold 142 am y bumed wiced.
Ar l i Beti symud i Gwmderi, daeth Haydn yn dipyn o ffrindiau gyda hi a chafodd Beti agoriad llygad pan ddarganfu fod Haydn a Kath yn hen gariadon.
Ar l i Karen gyhuddo Steffan o geisio ei threisio am yr eildro mae bywyd wedi bod yn anodd iawn i Steffan yng Nghwmderi.
Ar l i Kath a'r teulu symud i fyw i'r Deri arhosodd Beti yn y ty cyngor.
Ar l i Loegr gau ei batiad ar 488 am wyth wiced yr oedd Pakistan wedi sgorio 119 am ddwy wiced erbyn diwedd trydydd diwrnod y gm brawf yn Lahore.
Ar l iddi agor yr estyniad gall fynd lawr i'r promend at y mulod bach.
Ar l iddo ddarbwyllo'r capeli fod y Rhyfel yn un cyfiawn, 'roedd uffern Ffrainc a Fflandrys yn llawn o s^wn iaith y nefoedd.
Ar l i'r ddau adael chwaraeodd Kate a minnau Scrabble cyn derbyn galwadau ffn gan ffrindiau sy'n dysgu yma hefyd.
Ar l llaw-driniaeth echdoe maen awr yn sicr y bydd Taylor ms am o leia chwe wythnos, ac fe allai fod ms am gymaint thri mis.
Ar l llwyddiant rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn, mae gobaith y gellir denu rhagor o brif rowndiau terfynol pl-droed iddi.
Ar l marwolaeth Glan arhosodd Cassie a Teg yng Nghwmderi i helpu Mrs Mac i redeg y Deri Arms a phan benderfynodd Mrs Mac adael am Tenerife yn 1997, prynodd Teg a Cassie'r Deri.
Ar l noson brysur yn yr English Corner dyma benderfynu treulio'r diwrnod yn paratoi gwersi ar gyfer dechrau dysgu yr wythnos nesaf.
Ar l perthynas fer gyda Menna, sylweddolodd Derek ei fod mewn cariad Karen a phriododd y ddau yn haf 1997.
'Ar l sawl anaf a sawl perfformiad digon cyffredin mae Calzaghe 'nl ar ei ore a wedi llwyddo i droi'r cloc yn l,' meddai'r dyfarnwr Wynford Jones ar y Post Cyntaf y bore yma.
Ar l sbel cafodd fynd yn l at Teg a bu'n gefn mawr iddo gan nad oedd yn hapus gydag ymddygiad Cassie.
Ar l sefydlu Cyngor Addysg Democrataidd dylai'r Cynulliad fynd ati i sefydlu Fforymau Cenedlaethol eraill mewn meysydd fel Tai, Iechyd, Gofal, yr Amgylchedd, Trafnidiaeth, yr Economi a.y.b. 
Byddai'r fforymau yma yn cynnwys cynrychiolaeth eang ac amrywiol o'r sector statudol, gwirfoddol ac o'r gymuned er mwyn sicrhau deialog deinamig rhwng aelodau'r Cynulliad phobl cymunedau Cymru yn l eu profiad o ddydd i ddydd yng Nghymru.
Ar l sesiwn gynta ei gm yn y rownd gyn-derfynol, mae Stevens ar eu hl hi yn erbyn Pencampwr 1998 John Higgins - ond mae hi yn agos - 5 ffrm i 3.
Ar l sgorio chwe gl yn eu dwy gm gynta yn y grwp, dim ond dwywaith y gwnaeth Gwlad Pwyl greu cyfle clir i ychwanegu at eu cyfanswm.
'Ar l siom y gm honno rydyn i wedi gweithio'n galed ar ein hamddiffyn.
Ar l te derbyn galwad ffn gan Mabel a gwahoddiad i fynd i ddawnsio gyda hi a'i ffrindiau.
Ar l trafod Billy Meredith symudwyd i'r cyfnod rhwng y ddau ryfel byd ac at dri chwaraewr o'r Alban - y Wembley Wizards: Alex James, Alex Jackson a Hughie Gallacher.
Ar l treulio cyfnodau hir yn y carchar yn y gorffennol, penderfynodd roi tro ar fyw bywyd newydd.
Ar l treulio cymaint o amser yn y tywod yn y rownd olaf dywedodd ei fod yn teimlo fel petaen chwaraen yr anialwch! Roedd 73 yn y rownd olaf ddim digon i sicrhau dim gwell na thrydydd safle.
Ar l treulio prynhawn difyr, aethom allan am bryd nos efo'r myfyrwyr.
Ar l treulio'r gaeaf yn Sri Lanka mae troellwr Morgannwg a Lloegr, Robert Croft, wedi dychwelyd i hinsawdd llai trofannol Gerddi Sophia.
Ar l trosglwyddo'r garreg i'r cychod a fyddai'n ei chludo daeth anffawd arall wrth i'r garreg gwympo i wely'r mr.
Ar l tynnu llun hefo nifer fawr o'r plant a rhai o athrawesau Saesneg yr ysgol Ganol - Merched croesawgar, hwyliog, iawn - mynd am 'wledd' unwaith eto gyda gwin coch a chwrw.
Ar l y brecwast Tsineaidd cyntaf, cawsom ein tywys o gwmpas y ddinas.
Ar l y cwrdd cawn de gyda bara brith, "welsh cakes" ac yn y blaen.
Ar l y gm arall yn rownd yr wyth ola neithiwr, mae gan Galatasaray fantais o 3 - 2 dros y deiliaid Real Madrid.
Ar l y gm wfftiodd hyfforddwr Penybont, Dennis John, honiadau ei fod o'n bwriadu arwyddo maswr Abertawe, Cerith Rees.
Ar l y gweir yn eu gm gyntaf ar y daith i Seland Newydd, enillod tm yr Alban eu hail gm yn hawdd, 51 - 10, yn erbyn Tm Cyfun East Coast a Poverty Bay.
Ar l ymgyrchu caled a llawer o garchariadau a dirwyon, gorfodwyd y Llywodraeth i ymateb.
Ar l yr ymarfer neithiwr ar gyfer y gm ragbrofol yng Nghwpan y Byd yn erbyn yr Wcrain nos fory mae gan y rheolwr Mark Hughes ambell broblem oherwydd anafiadau yn y garfan.
Ar Old Trafford, heno, chwaraeir cymal cynta'r gm rhwng Manchester United a Bayern Munich yn rownd wyth ola Cynghrair y Pencampwyr.
Ar raglen Election Call Vaughan Roderick (ar y teledu a'r radio) rhoddwyd cyfle i bobl gyffredin holi arweinyddion y pleidiau yng Nghymru.
Ar raglen Election Call Vaughan Roderick (ar y teledu ar radio) rhoddwyd cyfle i bobl gyffredin holi arweinyddion y pleidiau yng Nghymru.
Ar ran Right Angle, Golygyddion y Gyfres, dywedodd Penelope Middelboe: "Tair blynedd yn ocirc;l, pan grybwyllwyd y syniad o animeiddio'r clasur anhygyrch hwn, doedd gan neb ohonom yr un syniad sut i fynd i'r afael 'r gwaith.
Ar rwydwaith, o ganlyniad i gydweithrediad gyda chynhyrchydd annibynnol, ailgomisiynwyd y ddrama i blant, The Magicians House, a chafwyd arwyddion cadarnhaol yn Jack of Hearts a Dirty Work. Gwelwyd datblygiad ardderchog mewn genres eraill hefyd, gan gyflawnir nifer uchaf erioed o gomisiynau rhwydwaith ar gyfer radio a theledu ym 1999/2000.
Ar Sadwrn diwedthaf fei gwelwyd nid yn unig yn dangos cystal chwaraewr yw o gael y blaenwyr iawn o'i flaen ond hefyd yn ateb y beirniaid hynny syn ei gyhuddo o fod yn swil i daclo.
Ar sail ei pherfformiad ysgytwol hi a Brenciu o Romania, mae'n bosib mai o Ddwyrain Ewrop y daw cantorion mwyaf cofiadwy cystadleuaeth eleni.
Ar Sain Helen bydd dau dîm mwya llwyddiannus Cymru yn Ewrop - Abertawe a Chaerdydd - ben-ben a'i gilydd.
Ar Sbectel 888 ceir is-deitlau Saesneg ac ar Sbectel 889 ceir is-deitlau mewn Cymraeg syml.
A'r Sul diwetha wrth iddo ddisgleirio eto - fel C Chulainn yn yr epig Tin B Chuailgne - yn Flanagan's Bar, yng Ngwlen, yr Almaen yr oeddwn.
Ar un adeg roedd Morgannwg ar 126 am un ond wedyn roedden nhw i gyd ms am 218.
Ar un adeg roedd Slovenia ar y blaen 3 - 0, yna sgoriodd Iwgoslafia dair gl mewn chwe munud, a hynny er bod ganddyn ddim ond deg dyn ar y cae.
Ar un adeg roedden nhw'n 77 am chwech ond fe rannodd Steve James ac Adrian Shaw 61 am y seithfed wiced gyda James yn sgorio 54 heb fod ms.
Ar un adeg yr oedd Lloegr ar 57 am bedair wiced.
Ar un adeg yr oedd y gwr o Gaerfyrddin ar ei hl o bedair ffrm i un.
Ar un o'r ystadau hyn yn ardal Pentwyn ceir eglwys arbennig iawn sydd wedi llwyddo i wreiddio'r argyhoeddiad efengylaidd ymysg y gymdeithas.
A'r un pryd yn eu cadw yn eu hunfan.
Ar un wedd dyna ddatguddiad rhyfeddaf a mwyaf cyffrous y Llyfrau Gleision.
Ar wahan i Adrian Dale sgoriodd 37 a Keith Newell sgoriodd 47 heb fod ms lwyddodd neb i feistroli bowlio'r tm cartref ar lain araf dros ben.
Ar wahan i Close - ar parot syn meddwl ei fod yn gi! - difywyd yw'r actio ar y cyfan gyda Ioan Gruffudd wedi etifeddu rhan syn golygu nad oes cyfle iddo ond mynd drwyr mosiwns.
Ar wahn i ddeugain munud yn y canol pan yw Pearl Harbour yn cael ei fomio'n ddarnau mn y mae gwylio Pearl Harbour, y ffilm, fel gwylio parodi o'r hyn oedd y ffilm i fod.
Ar wahan i glamp o raswraig unig gyda phen l fel caseg a bol fel tarw penwyn.
Ar wahn i hynny mae Clockwork yn plesio'n arw, ac mae hi'n brawf pellach o'r ffaith fod cerddoriaeth ysgafnach yn gweddu Gwacamoli i'r dim.
Ar wahn i Pobol y Cwm a Newyddion, mae BBC Cymru amlycaf ar S4C mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod Genedlaethol (eleni, er enghraifft, cynhyrchodd bron i 30 awr o Fro Ogwr), a'r Sioe Frenhinol lle rydym hefyd yn cynhyrchu rhaglenni dyddiol, o dan y teitl Y Sioe Fawr, a rhaglen uchafbwyntiau y penwythnos canlynol.
A'r wythnos hon dwi wedi bod adra'n sl am dridiau.
Ar y blaen mae'r Gwyddel Paul McGinley sydd chwe ergyd yn well na'r safon ar l 15 twll.
Ar y bore Sul, cafwyd cyfle am drip sydyn i weld y gromlech ym Mhentre Ifan - unwaith yn rhagor o dan arweiniad gloyw Lyn Lewis Dafis.
Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.
Ar y bwrdd cyfochrog mae Peter Ebdon yn dychwelyd wedi ei farathon gyda Stephen Lee orffennodd neithiwr.
Ar y Cadeirydd y mae'r cyfrifoldeb dros gymryd camau i sicrhau bod aelodau'r pwyllgor yn teimlo'n gwbl rydd i ddefnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn y cyfarfodydd.
Ar y cychwyn dim ond un sianel oedd yna a phawb felly yn gwylio'r un rhaglenni.
Ar y cychwyn yr oedd pobl yn ei chael yn anodd deall pam yr oedd un artist yn talu gwrogaeth i un arall fel hyn ond daeth yn amlwg yn fuan iawn mair gwrthwyneb oedd yn digwydd ac mai arwydd o sarhad nid edmygedd oedd hyn.
'Ar y cyfan dwi ddim yn erbyn y cynllun - yn enwedig os yw e'n mynd i helpu tm Cymru.
Ar y cyfan maen nhw'n lyfrau bwrdd bychan sy'n hawdd i ddwylo bach afael ynddyn nhw gyda digon o wrthrychau adnabyddus i'r darllenwr ieuenga.
Ar y cyfan roedden nhw'n gyflymach, yn gryfach a mwy awchus na Chymru.
Ar y cyfan, bu 1999/2000 yn flwyddyn dda i BBC Cymru ar rwydweithiau'r DG, wrth i lawer o'r gwaith datblygu a'r buddsoddiad mewn hyfforddiant a thalent ddwyn ffrwyth gyda llwyth o gomisiynau sydd wedi denu sylwadau ffafriol, ac ymateb da gan y gynulleidfa.
Ar y cyfan, bu 1999/2000 yn flwyddyn dda i BBC Cymru ar rwydweithiaur DG, wrth i lawer o'r gwaith datblygu ar buddsoddiad mewn hyfforddiant a thalent ddwyn ffrwyth gyda llwyth o gomisiynau sydd wedi denu sylwadau ffafriol, ac ymateb da gan y gynulleidfa.
Ar y cyfan, byddwn fel gwleidyddion, sylwebyddion a hyd yn oed newyddiadurwyr yn rhy barod i gyfyngu ein hunain i drefn y llwydd y byddwn yn perthyn iddo.
Ar y cyfan, lle tlawd yw dwyrain Caerdydd.
Ar y cyfan, traddodiadau mewnblyg sydd i'w canfod yng Nghymru.
Ar y cyfan, yr oedd hon yn drefn digon derbyniol a theg gyda'r sawl oedd yn symud cant o barseli yn well ei fyd na'r sawl oedd yn certio dim ond trigain.
Ar y daith i Lundain fe fydd aelodau'r Gymdeithas yn ymweld a nifer o bencadlysoedd y cwmniau ffn symudol sydd rhyngddynt a phen y daith gan eu holi am eu polisau ynglŷn 'r Gymraeg.
Ar y daith i Lundain mae aelodau'r Gymdeithas wedi bod yn ymweld nifer o bencadlysoedd y cwmniau ffn symudol sydd rhyngddynt phen y daith, gan eu holi am eu polisau ynglŷn 'r Gymraeg.
Ar y dechrau 'roedd yn gweithio fel swyddog undeb yn y pwll glo lleol ond bu'n rhaid iddo newid cyfeiriad wrth i'r pwll gau.
Ar y dechrau un, roedd nifer o aelodau a oedd yn wrthwynebus i'r iaith yn codi helynt fod y cyfieithu ddim yn gywir er mwyn tanseilio defnyddio Basgeg yn Senedd.
Ar y diwrnod cyn y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal dadl ar yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cysylltu gyda holl Aelodau'r Cynulliad yn tynnu eu sylw at y gweithredu a fu gan aelodau'r Gymdeithas y bore yma yn erbyn mast ffn symudol Orange yng Ngheredigion.
Ar y dydd mae unrhyw beth yn gallu digwydd - rwy i jyst yn edrych ymlaen i'r gm.
Ar y fainc bydd Balshaw, Henderson, Healy, Simon Taylor, Davidson, Leonard a McBryde.
'Ar y fainc mae Chris Stephens.
Ar y fersiwn Wyddeleg o Bacha hi Oma neu Blind Date - Cleamhnas - nid y merched syn rhoi cwestiynau bachog i'r bechgyn.
Ar y ffordd bydd y cerddwyr hefyd yn ymweld a chanolfannau Vodafone (Newbury, 12-1pm Mercher) a BT Cellnet (Slough 4.30pm).
Ar y funud ola mae cwmni Phoenix a'i bennaeth, cyn uwchswyddog Rover, John Towers, yn cystadlu yn erbyn Alchemy.
Ar y funud ola penderfynodd Mrs Mac fynd ei hun.
Ar y gair syrthiodd Cymru Fydd i lewyg yn y fan a'r lle; yn fuan wedyn, heb ddadebru a heb stŵr, ymadawodd.
Ar y gorau mae'r peth yn dangos diffyg gwreiddioldeb erbyn hyn.
Ar y llaw arall fe dorrodd Phil Price 70 am y trydydd diwrnod yn olynol efo rownd arbennig o dda - 68 - mewn gm gyfartal efo Retief Goosen.
Ar y llaw arall fe fyddai llawer o'r Cynghorau, a'r Quangos a'r Llywodraeth yn ddieithriad, yn dymuno i ni ildio.
Ar y llaw arall mae'n cynnwys llawer na ddylent fyth gael eu rhyddhau.
Ar y llaw arall pe bai e'n mynd i Gaerlyr, bydde fe yno gyda Robbie Savage.
Ar y llaw arall yr oedd yna 90 o gyhuddiadau, a doeddan nhw ddim ond yn euog o ddau ohonyn nhw.
Ar y llaw arall, dwi ddim eisiau ei weld yn rhedeg at ei athrawon ai hyfforddwr bob tro y mae pethaun mynd braidd yn gorfforol.
Ar y llaw arall, gallai fod wedi codi o du'r arweinyddiaeth annibynnol sy'n ymddwyn fel petaent wedi cael eu swyno gan Brad Roynon.
Ar y llaw arall, ni ddyliai technoleg fod yn rhwystr lle mae'r iaith Gymraeg yn y cwestiwn.
Ar y llinell amser ceir manylion am brif ddigwyddiadau hanesyddol, a'r Eisteddfod Genedlaethol, ym mhob blwyddyn o'r ugeinfed ganrif.
Ar y naill law does yna ddim amheuaeth fod taflu poteli yn rhywbeth plentynaidd ac eithriadol o beryg ond, ar y llaw arall, gellid dadlau fod canu'n Saesneg o flaen cannoedd o fyfyrwyr Cymraeg yn gofyn am helynt.
Ar y nos Sadwrn (Ionawr 16), bydd Twm Morys ac Iwan Llwyd yn cynnal noson o adloniant, 'Cadw Swn', yn y Cwellyn Arms, Rhyd-ddu.
Ar y Nos Sadwrn yn y Marin cynhelir noson gyda'r grwp poblogaidd Tystion.
Ar y noson bydd Cymdeithas yr Iaith hefyd yn rhyddhau ffigurau yn dangos pa ddefnydd wneir o'r Gymraeg flwyddyn ar l sefydlu'r Cynulliad.
Ar y noson dangoswyd dwy allan o'r dros 400 o raglenni a wnaed gan Gwyn Erfyl yn ystod ei gyfnod gyda HTV, un yn darlunio ei gyfaill mynwesol, yr arlunydd Pietro Annigoni wrth ei waith yn Fflorens, yr Eidal, a'r llall, Ewscadi, yn darlunio bywyd yng Ngwlad y Basg ar y ffin a Ffrainc yng ngogledd Sbaen.
Ar y Post Cyntaf dwedodd golwr Abertawe, Jason Jones, 'Da ni wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod yr wythnos, a da ni wedi dod i nabod ein gilydd yn well, ac yn gwybod pa fath chwaraewyr yda ni.
Ar y Post Cyntaf dwedodd un o hyfforddwyr Cymru, Geraint John, bod y tm wedi dechrau'n dda.
Ar y Post Cyntaf y bore yma bu'n son am y golled petae Caerdydd yn colli'r tm, ac am y sibrydion y gallai'r Devils symud i Ddulyn.
Ar y pryd roedd angladdau'r rhai gafodd eu lladd gan hofrennydd Israel ddydd Iau'n cael eu cynnal.
Ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen, ddydd Llun dywedodd ei fod yn rhoi'r bai i gyd ar Adran Ddrama Cyngor Celfyddydau Cymru.
Ar y rhyngrwyd, cafwyd crwydro helaeth os nad afiach uwch ei farw a'r modd y bu iddo osod dryll i'w ben.
Ar y Sul, cefais fy hun tu fewn i'r eglwys gadeiriol yn mwynhaur offeren ac yn bwyta ac yn yfed rhywbeth llawer mwy sylweddol.
Ar y tudalen flaen mae'r bocs dialog yn lliw porffor - nid gwyn fel rydym yn disgwyl; a'r eicon 'chwilio' ddim yn hollol amlwg chwaith.
Ar yr achlysur hwnnw, gwisgodd Grys T gydag enw Britney Spears arno.
Ar yr un noson cafwyd Arthur C Clarke - A Man Before His Time lle bu henadur ffuglen wyddonol yn siarad am ei fywyd, ei waith a'r proffwydoliaethau a wnaeth - gan gynnwys dyn yn cerdded ar y lleuad.
Ar yr un noson cafwyd Arthur C Clarke - A Man Before His Time lle bu henadur ffuglen wyddonol yn siarad am ei fywyd, ei waith ar proffwydoliaethau a wnaeth - gan gynnwys dyn yn cerdded ar y lleuad.
Ar yr un pryd bydd yn rhaid ceisio deall yn well arwyddocd canlyniadau Cyfrifiad 1991.
Ar yr un pryd mae'r adran ddrama wedi bod yn buddsoddi'n helaeth i ddatblygu dawn ysgrifennu yng Nghymru, nid yn unig trwy labordai a gweithdai awduron, ond hefyd trwy lansio cyfres ddrama radio ddyddiol lle y gellir ennill cynulleidfaoedd a chaboli talentau.
Ar yr un pryd rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llundain i sicrhau y caiff Cymru ei phriod le ymhob cynnyrch rhwydwaith.
Ar yr un pryd, mae maint a chyflymder newid yn rhoi herion difrifol y mae'n rhaid eu goresgyn os yw Cymru i lwyddo yn y mileniwm newydd.
Arbedodd Martin Taylor yn dda o gic rydd Darren Ferguson.
Arbrofi gyda'r bom H cyntaf.
Archdderwydd Cynan.
Archebu llond lle o fwyd, pysgod, crancod, chou doufu (tofu drewllyd, arbenigedd talaith Hunan ac un o hoff fwydydd Mao yn l pob sn) a phob math o lysiau.
Archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, erthyglau a llyfrau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol.
Arfer cynghorau sir Cymru yw gwrthod cydweithredu 'i gilydd heb eu gorfodi, a gwrthod hyd y gallant bob cais i newid eu cyfansoddiad a'u trefn.
Arferai grychu ei fwstasen yn aml, arwydd o falchder mae'n siwr.
Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn 'lefarydd' y cynulliad.
Arglwydd Mountbatten yn cael ei ladd gan yr IRA.
Argraffydd.
Argyfwng Ciwba wrth i Rwsia geisio mynd ag arfau niwcliar i'r ynys.
Argyfwng Vietnam yn dwysu wedi ymosodiad gan Ogledd Vietnam ar un o longau'r Unol Daleithiau.
Argymhelliad Cymdeithas yr Iaith i'r ysgolion hyn yw i gyflawni'r lleiafswm o ofynion statudol fel Byrddau Llywodraethol unigol (e.e cynnal cyfarfod statudol rhieni/llywodraethwyr, cyhoeddi adroddiad blynyddol etc) ac hefyd i drin materion yn ymwneud disgyblion unigol ar lefel ystod.
Arian oedd asgwrn y gynnen.
Ariannu: Derbyn grant gan y Swyddfa Gymreig.
Arogl y cytiau tywyll ac anadl boeth y lloi wrth darllen am roi bys i lo bach i'w annog i yfed o bwced yn hytrach na sugno'r deth.
Arolwg yn dangos fod dynion ym Mhrydain yn ennill cyflog o 13-2-11 9 (13.15 ) ar gyfartaledd.
Arolwg yn dangos fod un o bob deuddeg o blant ysgolion cynradd Prydain yn dioddef o afiechyd a diffygion lluniaeth.
Arolwg yn dangos mai dim ond 46% o dai Prydain oedd ag ystafell ymolchi.
Arolygu safle ac amserlen BBC Radio Wales er mwyn cryfhau ei hapl gyffredinol i gynulleidfa eang ar draws Cymru gyfan, ac i alluogi'r orsaf i gystadlu'n effeithiol gyda gwasanaethau newydd.
Arsenal yw'r tm arall fydd yn Stadiwm y Mileniwm ar Fai 12.
Arweiniad i hanes y Rhufeiniaid yng Nghymru, ar gyfer y darllenydd cyffredin.
Arweiniad i reilffyrdd Cymru.
Arweiniodd y siom at brotestio tanbaid.
Arweinlyfr annibynnol i fannau bwyta yng Nghymru.
Arweinlyfr i dafarnau cudd gorau'r gororau.
Arweinlyfr i'r unig Barc Cenedlaethol arfordirol ym Mhrydain.
Arweinlyfr lliw-llawn yn rhoi gwybodaeth am holl ardaloedd Cymru.
Arwel Jones; ac yn Saesneg, Bernice Rubens, Peter Florence a Peter Stead.
Arwel Thomas yw dewis cynta'r clwb, a ni i gyd yn gwbod be mae Cerith Rees yn gallu wneud.
Arwisgo Tywysog Cymru yng Nghernarfon a Lloyd George yn geffyl blaen.
Arwr y noson oedd y canolwr Kris Tassell sgoriodd dair cais.
Arwydd eu bod hwy'n ennill peth tir yw bod yr aelodau Seneddol Cymreig yn rhoi diwrnod i drafod y mater yn Nhy^'r Cyffredin a bod y Cyngor Darlledu Cymreig yn sefydlu pwyllgor i ystyried a ellid o gwbl drefnu awdurdod teledu Cymreig annibynnol.
Arwydd o'r deffroad newydd oedd Streic Chwarel y Penrhyn ym Methesda ar droad y ganrif, anghydfod a oedd yn seiliedig ar ddymuniad y chwarelwyr i gael undeb effeithiol i amddiffyn eu hawliau, a gwrthwynebiad Ail Farwn y Penrhyn i'r dyhead hwnnw.
Arwyddai marwolaeth John Davies (Mai 15, 1644) ddiwedd pennod yn hanes lln yng Nghymru.
Arwyddair y cwmni yw "Yn gwasanaethu dysgwyr y Gymraeg".
Arwyddair y cwmni yw Yn gwasanaethu dysgwyr y Gymraeg.
arwyddion adeiladau'r Cynulliad a phob gwybodaeth gyhoeddus sydd yn ymwneud 'r cyhoedd i fod yn ddwyieithog.
Arwyddo cytundeb heddwch Versailles.
Arwyddo cytundeb i sefydlu Iwerddon Rydd o 26 o siroedd yn y De.
Arwyddocaol dros ben yw ymosodiadau amryw awdurdodau lleol Cymreig yn Neau Cymru ar yr Eisteddfod Genedlaethol.
Arwyddwch y ddeiseb Galwad Dros y Gymraeg.
Asgellwr Ontario, Jamie Collins sgoriodd gais y noson.
Asgwrn cefn hanes cymdeithasol da yw ystadegau, ac fe'u defnyddir yma i bwrpas da i oleuo llawer o agweddau ar hanes y Gymdeithas.
Astudiaeth o berthnasedd neges ysbrydol y saint i'n bywydau ni heddiw.
Astudiaeth o ddarnau arian Celtaidd, gyda ffotograffau du-a-gwyn.
Astudiaeth o ddatganoli o safbwynt Cristnogol.
Astudiaeth o effaith dyn ar dirwedd Eryri yn ystod y 6000 o flynyddoedd diwethaf.
Astudiaeth o ffonoleg a morffoleg iaith lafar Brycheiniog.
Astudiaeth o fywyd a gwaith John Davies o Fallwyd.
Astudiaeth o fywyd a gwaith un o ffigurau'r ddeunawfed ganrif.
Astudiaeth o greu polisau ac adfywiad iaith.
Astudiaeth o gyfeiriadau at Arthur mewn llenyddiaeth ganoloesol.
Astudiaeth o holl ymgyrchoedd milwrol Cesar yn erbyn y Celtiaid ym Mhrydain, Ffrainc a'r Almaen.
Astudiaeth o waith John Davies o Fallwyd.
Astudiaeth o waith un o arlunwyr amlycaf Cymru heddiw.
Astudiaeth o waith y llysoedd yng Nghymru yn ystod yr oesoedd canol.
Astudiaeth o waith yr awdur Robin Llywelyn.
Astudiaeth o'r berthynas rhwng rhywioldeb ac ysbrydolrwydd.
Astudiaethau ar gryfder ffydd mewn Cristnogion.
Astudiodd llawer o'r enwau syn gyfarwydd i wrandawyr y BBC yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, ac yn eu plith rhai o actorion Pobol y Cwm.
Astudiodd yn Ysgol Gerddoriaeth Chethams, y Conservatorio di Francesco Morlacchi, Perugia a Phrifysgol Caergrawnt, lle derbyniodd ysgoloriaethau corawl ac academaidd ill dau (yn ogystal bod yn lesyn pl-droed), cyn cychwyn ar Ysgoloriaeth Arwain yn y Coleg Cerddoriaeth Brenhinol, o dan Norman del Mar.
At bwrpas darlledu lle maen bosib dod chydbwysedd i'r hyn glywir fe fydd yn swnio'n hyfryd.
At ei gilydd, mae gweinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ffenomen gymharol newydd ac er bod defnydd cyhoeddus o'r Gymraeg wedi cynyddu'n aruthrol yn ystod y degawdau diwethaf, nid yw gweithredu drwy gyfrwng y ddwy iaith eto'n beth cwbl arferol a diffwdan.
At hynny y cyfeiriodd swyddog y dreth yn Llanelli.
At hynny, rhaid dehongli geirfa'r Dyneiddwyr.
At hynny, y mae'r Gymdeithas wedi galw am y canlynol: bod y Swyddfa Gymreig yn comisiynu ac yn noddi prosiect ymchwil ar 'Ddefnydd yr Iaith Gymraeg mewn Cynllunio'; - y dylai pob awdurdod cynllunio lleol roi ystyriaeth i'r Gymraeg yn eu Cynlluniau Datblygu Unedol, gan mai'r Gymraeg yw priod iaith Cymru a'i bod hi'n etifeddiaeth gyffredin i holl drigolion Cymru; - y dylai pob awdurdod cynllunio lleol gynnal arolwg o gyflwr yr iaith yn eu hardaloedd, a llunio strategaeth iaith a fydd yn ffurfio polisau i warchod a hyrwyddo'r iaith yn eu hardaloedd; - bod y Swyddfa Gymreig yn rhoi fwy o arweiniad i'r awdurdodau cynllunio lleol, ac yn cyhoeddi canllawiau fwy manwl ar ba fath o bolisau y dylid eu mabwysiadu er gwarchod a hyrwyddo'r iaith.
At ochr hen elyn.
Atal y wobr.
Atebodd Mam-gu drosta i.
Atebodd: "Wel, os byddai wedi gwneud camgymeriad a chanfod fod priodas yn hunllef fydd dim rhaid imi ddioddef yn hir.
Atebolrwydd: Mae'r Quango hwn fel pob Quango arall yn atebol i'r Swyddfa Gymreig trwy'r Ysgrifennydd Gwladol nid i bobl Cymru.
Ategodd John Hartson fod angen gwella'r maes.
Ategwyd yr ystyriaeth gynhwysfawr hon i'r newidiadau pwysig oedd yn digwydd yng Nghymru gan ddarllediadau newyddion helaeth.
Ategwyd yr ystyriaeth gynhwysfawr hon i'r newidiadau pwysig oedd yn digwydd yng Nghymru gan ddarllediadau newyddion helaeth.
Atgoffwch yr aelodau i ddefnyddio'r microffonau wrth siarad, ni all y cyfieithwyr ond cyfieithu'r hyn maen nhw'n ei glywed.
Atgoffwch yr aelodau nad yw presenoldeb pobl uniaith Saesneg i rwystro eraill rhag defnyddio'r Gymraeg.
Atgofion am yr Hendaid Bran oedd ar yr ail.
Atgofion ceidwad carchar am holl brofiadau ei yrfa.
Atgofion yr awdures o'i chyfnod fel cenad ym Mizoram, India.
Athrawes a 16 o blant yn cael eu saethu'n farw yn Dunblane.
Athrawon yn yr ysgolion Diwan, sef yr ysgolion cyfrwng Llydaweg, oedd nifer o'r Llydawyr hynny.
Athro o adran arall yn galw hefo'i ferch, ond Kate a minnau wedi blino gormod i gael sgwrs.
Atyniad yr hanes yma, fodd bynnag, ydy gweld sut mae'n mynd ati i geisio egluro ymaith yr holl ffeithiau sy'n ei gondemnio ar l darganfod corff ei wraig 'i phen i lawr mewn casgen fawr o ddwr.
A'u dagrau hallt yn llyn.
Auden a Noel Coward yn marw.
Aur yn sgl yr arian - y Gemau Olympaidd Fe wnes i fwynhaur Gemau Olympaidd, a hynny er gwaetha clochdar y cyfryngau am lwyddiannau Prydain.
Awdl a luniwyd ychydig cyn i'r gweithfeydd glo ddechrau cau fesul un.
Awdl alegorol gelfydd yn y modd y mae hi'n rhoi gwedd gyfoes i chwedl Branwen yn y Mabinogi.
Awdl alegorol yw hon, sef awdl sy'n defnyddio chwedloniaeth i draethu neges gyfoes.
Awdl am yr elfennau materol ym mywyd Cymru a oedd yn bygwth ei thraddodiadau diwylliannol ac ysbrydol.
Awdl anarbennig oedd yr awdl fuddugol.
Awdl anwastad yw hon.
Awdl ar fesur 'Madog' T. Gwynn Jones, ac awdl a oedd hefyd yn drwm dan ddylanwad Gwynn Jones yn gyffredinol.
Awdl arall Chymru yn thema iddi.
Awdl arall yn y gyfres o awdlau a cherddi a ddanbgosai fod yr ysbryd cenedlaetholdeb yn codi.
awdl Cynwyd Thomas, Caerdydd, oedd yr ail yn l Elfed.
Awdl ddiflas, garbwl yn nhraddodiad yr awdlau a'r pryddestau cofiannol oedd hon.
Awdl ddramatig ac epigramatig wych oedd awdl fuddugol 1902, ac 'roedd y gynghanedd gynnil a'r delweddu diriaethol yn wrthbwynt i awdlau clogyrnaidd a thraethodol y cyfnod.
Awdl delynegol ei naws, a rhai cwpledi ac englynion syfrdanol ynddi o ran crefft a chynnwys.
Awdl delynegol, bert oedd yr awdl fuddugol, a bu'n awdl boblogaidd iawn am flynyddoedd lawer, yn enwedig un darn cywydd adnabyddus.
Awdl delynegol, gynnil yw'r awdl fuddugol, a cheir ynddi stori serch ddwys.
Awdl draethodol, ddi-wefr ydoedd, llam enfawr yn l i ddechrau'r ganrif.
Awdl drawiadol oedd hon yn ei dydd, ac mae'n ddarllenadwy hyd heddiw.
Awdl dyner er cof am ferch dalentog y bardd, Ennis.
Awdl gan Emrys Roberts a ffafriai Euros Bowen.
Awdl gan Gwenallt oedd yr awdl orau yn y gystadleuaeth hon, ond gwrthodwyd ei chadeirio.
Awdl hen-ffasiwn ei dull oedd hon hyd yn oed ym 1930.
Awdl Idwal Lloyd a ffafriai Gwyn Thomas, awdl a fu'n aflwyddiannus yng nghystadleuaeth y Gadair ym 1957, 1959 a 1962.
Awdl ragorol am y ddeuoliaeth ym myd natur, am y frwydr barhaus rhwng goleuni a thywyllwch.
Awdl ragorol oedd yr awdl fuddugol, a cheir delweddu gwych a chynganeddu gloyw ynddi.
Awdl sy'n cydymdeimlo gwerin Cymru yn ei thlodi a'i dioddefaint yw hon, ac mae hi yn yr un traddodiad ag awdl anfuddugol Eifion Wyn ym 1900, 'Y Bugail', 'Gwerin Cymru', Crwys, ac awdl foliant Gwilym R. Tilsley i'r glwr.
Awdl Thomas Parry, a ysbrydolwyd gan gerflun Jacob Epstein, Genesis, a ffafriai T. H. Parry- Williams.
Awdl wych mewn cystadleuaeth gref.
Awdl 'Yr Haf' yw un o awdlau gorau'r ugeinfed ganrif hyd y dydd hwn.
Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) yw prif gorff ymgynghorol Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol.
Awdurdod S4C yn Cyhoeddi Strategaeth a Chyllid y Gwasanaeth am y Ddwy Flynedd Nesaf.
Awdurdodau Coleg Aberystwyth yn atal y cylchgrawn Y Wawr oherwydd ei ferniadaeth ar y Rhyfel.
Awdurdodau yn poeni am lefel y glaw asid a oedd yn effeithio ar lynnoedd.
Awduron cyfoes sydd yn trafod gwahanol ddulliau o ysgrifennu.
Awgrym beirniad yn y National Post oedd y dylai Bellow - a gyhoeddodd ei nofel gyntaf yn 1944 - ac eraill tebyg iddo roir gorau iddi er mwyn ei gwneud yn bosib i'r cyfryngau roi mwy o sylw i awduron ifanc, newydd.
Awgrymodd cyfaill, Clustfeiniad - ond dydw i ddim yn siwr.
awgrymwyd a ffwrdd a ni i grwydro rhwng y silffoedd a mwynhau sgwrs, coffi a myffin.
Awn ati'n awr i wneud arolwg brys o'r sefyllfa yng Ngheredigion a Chaerfyrddin a cheisio hybu strategaeth gadarnhaol newydd ar gyfer ysgolion gwledig.
Awn i mewn i feddwl y llanc ifanc synhwyrus yn 'Atgof' Prosser Rhys, a chawn gip ar ei ffantasau rhywiol, ac felly hefyd gyda Sant Gwenallt.
Awst 1998. 
Agenda ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Safbwynt Cymdeithas yr Iaith ar egwyddorion sylfaenol ein prif ymgyrch, Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd.
Awstralia felly sy yn y rownd derfynol ond Cymru gynhesodd galonnau'r dorf.
Awstralia yn ennill Cwpan Rygbi'r Byd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.
Awstria yn dod yn un o daleithiau'r Almaen.
Awydd y grwp yw rhannu pleser y dawnsfeydd a cherddoriaeth draddodiadol.
Awyrennau bomio Hitler yn ymosod ar Guernika yng ngogledd Sbaen.
Awyrennau'r Unol Daleithiau yn gollwng bomiau napalm ar Fietnam.
Ayatollah Khomeini yn dod i rym yn Iran.
b) dynodi beth yw ieithoedd swyddogol Cymru fel rhan o'i hunaniaeth greiddiol fel bo darparwyr gwasanaethau a masnachwyr o'r tu allan yn enwedig yn ymwybodol o fodolaeth yr iaith Gymraeg a dyhead pobl Cymru i greu dyfodol iddi.
b) fod cyfeiriadau at statws Saesneg fel iaith swyddogol yn neddfwriaeth Ewrop, ac chyfeiriadau at ddefnydd swyddogol o'r Saesneg mewn deddfau a chonfensiynau eraill, e.e. yn San Steffan ni chaniateir defnyddio unrhyw iaith heblaw Saesneg.
b) fod yn sefydliad democrataidd, yn cynrychioli pawb sy'n gweithio o fewn addysg ac nid yn quango arall.
b) senedd gyflawn yn trafod pwnc gosod o ddiddordeb cyffredinol yn y bore, ac yn y sesiwn brynhawn, yn dilyn (bob yn ail) adroddiadau rhanbarthol neu weinyddol/cyllid.
Bach ledled Ewrop ar eu dyddiau gwyl priodol.
Bachodd Rod ar ei gyfle gyda chwestiwn atodol yn gofyn pam, yn wyneb cyfleusterau ardderchog Ty Crughywel, bod angen adeilad newydd o gwbl?
BAFTA yw prif sefydliad y DG yn hyrwyddo a gwobrwyo'r gorau mewn ffilm, teledu a chyfryngau rhyngweithiol a BAFTA Cymru yw cangen Cymru yr Academi.
Bananas ar werth am y tro cyntaf ers 1939.
Barclays yn cyflwyno'r cerdyn credyd cyntaf.
Barn Cymdeithas yr Iaith yw fod hyn yn gwbl anerbyniol.
Barn Cymdeithas yr Iaith yw y dylai'r Senedd yn Llundain ildio'r hawl i ddeddfu ar yr iaith Gymraeg i'r Cynulliad Cenedlaethol.
Barn Cynog Dafis, yr AC lleol, yw y dylid cyhoeddi'r cyfrifon gan fod arian cyhoeddus eisoes wedi ei wario.
barn neu er mwyn tynnu'n sylw at straeon diddorol y gwyddoch amdanynt.
Barn unfrydol y beirniaid oedd mai Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful ac Ysgol Gynradd Llanrug oedd y goreuon.
Barrichello (Ferrari) a Fisichella (Benetton-Supertec) oedd yn ail a thrydydd.
Batiodd Mahela Jayawardene yn odidog yn sgorio 101 heb fod ms i Sri Lanka oddi ar 115 pelen.
Baulch fydd yn rhedeg yn y rs 400 medr tra bydd Iwan Thomas yn gorfod bodloni ar le yn y rs gyfnewid.
BBC 2 yn cychwyn gwasanaeth lliw.
BBC Cymru ar S4C.
BBC Cymru Wales yw'r unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru yn eu holl amrywiaeth mewn rhaglenni a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.
BBC Cymru Wales yw'r unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru yn eu holl amrywiaeth mewn rhaglenni a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.
BBC Cymru: Gair gan bawb cyn ffarwelio.
BBC yn cychwyn gwasanaethau radio 1,2,3,4, yn lle'r Home Service, Light Programme a'r Third Programme.
BBC yn dechrau darlledu Monty Python's Flying Circus.
Be mae Henry am wneud yn y ddwy neu dair gm nesa fydd paratoi am Bencampwriaeth y Chwe Gwlad ar l Nadolig.
Be sy'n ddiddorol, wrth gwrs, yw mwya i gyd mae o'n sgorio, mwya i gyd o bobol sy'n mynd i ofyn pam nad ydy o yn chwarae i Gymru.
Beautiful Breakdown ydyr drydedd a Paul syn canu fwyaf y tro hwn.
Bechgyn ifenc fel Jamie Robinson o Gaerdydd sy'n whare'n gyson, meddai.
Bedair blynedd yn l roedd e ar ei ore yn Ne Affrica.
Bedd diwylliant a chamwedd diwydiant: symbolaui byw o gam-lywodraethu a cham-reoli.
Bedyddiwyd y cwmni newydd yn Crai ac un o'r grwpiau cyntaf ar y label newydd, ifanc, oedd Catatonia.
Beeching yn awgrymu cau chwarter o reilffyrdd y wlad, hyn yn arwain yn y pen draw at gau 2,128 o orsafoedd a cholli 67,700 o swyddi.
Beirdd a Ballu.
Beirniad y gystadleuaeth a phrif symbylydd yr e-gwyl yw Y Bilwg', un o breswylwyr chwedlonol yr Annedd.
Beirniadaeth lenyddol yn trafod y traddodiad barddol.
Beirniadodd yr awdlau yn y 'Steddfod Genedlaethol am y tro cyntaf yn Eisteddfod Lerpwl, a methodd yn ei ddyfarniad.
Beirniadwyd awdlau'r prifeirdd hyn yn llym gan y beirniaid.
Beirniadwyd y tm hyfforddi am ddewis Stephens yn gapten.
Bella yn dod draw am bump i goginio inni.
Bellach mae bron pob plentyn ysgol yn dysgu rhywfaint o bynciau o leiaf trwy gyfrwng yr iaith ac mae rhaglenni uchelgeisiol i newid iaith y gweithle, iaith gweinyddiaeth, iaith y gymuned a chreu cyfiawnder cymdeithasol ieithyddol.
Bellach mae Denzil mewn partneriaeth fusnes gyda Teg.
Bellach mae Derek yn l yn sengl ac yn rhannu ty gyda Darren.
Bellach mae ganddo opsiwn arall a bydd yn penderfynu pa gam i'w gymeryd ar l ystyried cynnwys adroddiad y swyddogion.
Bellach mae hi yn iaith llywodraeth yng Nghymru.
Bellach mae Kath yn ddynes fusnes lled-barchus.
Bellach mae'n gweithio'n y caffi gyda Reg.
Bellach mae'r Gymdeithas hefyd wedi ethol Swyddog Aelodaeth ymhob Rhanbarth.
Bellach mae'r holl bobl oedd yn ffurfio unrhyw fath o 'ffrynt' dros y Gymraeg yn ystod yr 80au wedi penderfynu mai'r ffordd orau o barhau 'r frwydr yw trwy geisio dwyn eu darn bach o rym oddi fewn i'r drefn bresennol.
Bellach roedd cael rhywun a fedrai'r Gymraeg yn hanfodol i'r swydd ddadleuol oedd dan sylw.
Bellach 'roedd ieuenctid Cymru'n cynnal eu 'Steddfod eu hunain.
Bellach, gyda'r saithdegau yn tynnu i derfyn, daeth cyfnod y brotest fawr i derfyn.
Bellach, mae cwmnau preifat yn rheoli sawl agwedd ar ein bywydau - ffnau symudol, cyfrifiaduron, siopau ac yn y blaen, ac mae'n amlwg i bawb fod angen deddfwriaeth dros y cyrff hyn.
Bellach, mae sawl teulu yn byw mewn tai ac wedi troi cefn ar ffordd eu cyndeidiau o fyw.
Ben arall y cae mae'n anodd cofio Kevin Dearden yn gwneud unrhyw arbediad o bwys drwy gydol yr awr a hanner.
Ben Dunne o'r archfarchnad Dunnes Stores a'r gwr busnes Dermot Desmond oedd dau o noddwyr Haughey.
Bendith fu cael nwyddiadurwyr mor braff.
Bendithiwyd y penwythnos, drwy lwc, thywydd braf ac achosodd hynny i deuluoedd a thrigolion yr ardal heidio i'r pentref.
Benfro, a bygythiad arall ar ddechrau'r pumdegau i feddiannu pum mil o aceri yn Nhrawsfynydd, yn ychwanegol at y gwersyll a oedd yno.
Benthyciodd rygbir undeb nifer o dactegau amddiffynnol oddi wrth rygbi tri ar ddeg a dyna pam mae galw cynyddol am wasanaeth gwyr fel Phil Larder, Ellery Hanley a Clive Griffiths.
Benthycodd arian gan 'loan shark' ond cafodd help gan Haydn i geisio cael ei hun allan o'r picil.
Benvinguts, ongi etorri a chroeso i golofn sefydlog y Grwp Cysylltiadau Rhyngwladol yn y Tafod, Llengüa, Gjuh, Teod, Jezik, Mingain.
Beth am anfon hanes eich cymdeithas Gymraeg chi atom ni hefyd.
Beth am gymryd arnom fod gennym lechan ln.
Beth am ystyried os oes angen ein brwydr fach ein hunain yn cychwyn eleni yn steddfod Pen-y-bont ar Ogwr.
Beth bynnag am hynny, os gwir ei fod yn cael ei gadw mewn amlen frown, maen amlwg ei bod hefyd yn amlen fechan ofnadwy.
Beth bynnag am hynny, un peth sydd wedi dod yn amlwg dros y misoedd diwethaf yma yw i'r Hapus Heipio Henry gychwyn yn llawer rhy fuan.
Beth bynnag, mae Blair yn gwybod y gall ef adfer ei boblogrwydd trwy foddir tabloids yn fuan iawn lluniau neis, cwtsi-cwtsi-cw, ohono fo a Cherie ar Babi Blair newydd.
'Beth bynnag, rwyn meddwl mai dyna beth ddigwyddodd.
Beth bynnag, wn i ddim yn union ar ba gangen o'r goeden achau dwi'n sefyll ar hyn o bryd, os newch chi faddau i mi am gymysgu delweddau am eiliad; wn i ddim os ydw i yng nghorlan y defaid gwynion neu'r defaid duon ('da chi'n gweld, roedd hi'n anodd gosod dafad ar goeden, neu frigyn, neu mewn nyth, yn doedd?).
Beth bynnag, yn swyddfa plaid genedlaethol yr Alban - yr SNP - yn y senedd yng Nghaeredin gosodwyd blwch rhegi gydag aelodau yn talu rhwng pump ac ugain ceiniog o ddirwy gan ddibynnu ar y rheg.
Beth bynnag, yr hyn a wnaeth argraff arnaf i oedd yr awyrgylch waraidd, braf - hefyd y cymorth oedd ar gael.
Beth i'w ddisgwyl yn ystod yr wythnosau nesaf...
Beth mae Graham Henry yn mynd i'w wneud yn awr efo Arwel Thomas wedi i faswr Abertawe achub y dydd i'w glwb mewn dwy gm bwysig mewn pythefnos.
Beth sy'n fy nghyffwrdd i bob blwyddyn yw gweld plant yn cyfrannu eu pres poced eu hunain i'r gronfa a hefyd fel mae pobol sy'n aml heb lawer o bres eu hunain yn cyfrannu'n hael i Blant Mewn Angen," meddai.
Beth yw dyfodol y grwp felly?
Bethan Mair Cyfres sydd yn cyflwyno gwybodaeth am anifeiliaid i blant bach.
Beti George Llwyddodd Beti George ac Euron Griffith i gadw'r cyfrwng sgwrsio yn fyw ac yn iach gyda'u priod slotiau Beti a'i Phobl ac Ie Ie, gyda'r ddwy gyfres yn llawn bywyd gyda gwesteion diddorol ac amrywiol.
Beti George Llwyddodd Beti George ac Euron Griffith i gadwr cyfrwng sgwrsio yn fyw ac yn iach gydau priod slotiau Beti ai Phobl ac Ie Ie, gyda'r ddwy gyfres yn llawn bywyd gyda gwesteion diddorol ac amrywiol.
Beverley Lennon Parhaodd Bev, y rhaglen nos Sadwrn i ddysgwyr, yn llwyddiant ysgubol, gyda Beverley Lennon ei hun yn ysbrydoliaeth enfawr i'r gwrandawyr.
Bid hynny fel y bo - ond maen ymddangos i mi mai y ffordd gall a chyfiawn o drin materion fel hyn fyddai; gwahardd y chwaraewr euog am o leiaf yr un faint o amser ag y bydd y chwaraewr arall yn methu chwarae oherwydd yr anaf a gafodd.
Bid siŵr y mae ymyrraeth Llywodraeth bywyd cymdeithasol yn y Wladwriaeth Les yn cyrraedd ymhellach nag a ddychmygwyd yn y ganrif ddiwethaf.
Birdsong gan Sebastian Foulkes.
Blackburn Rovers oedd y ffefrynnau i'w arwyddo, ar l i'r ddau glwb gytuno ar bris o £2,750,000 am y chwaraewr ugain oed o Lanelli.
Blackwell's Bookshops, yn Rhydychen: Un o'r cyflenwyr llyfrau academaidd ac ysgolheigaidd mwyaf adnabyddus ym Mhrydain.
Blaenoriaeth arall i'r Cynulliad ddylai fod i sicrhau datblygu Cwricwlwm Cymreig sy'n gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol gan roi lle arbennig i ddealltwriaeth gymunedol a fyddai'n cynnwys addysg wleidyddol, addysg amgylcheddol, addysg datblygiad byd ac astudiaethau heddwch.
Blasus dros ben.
Ble bynnag yr ewch y dyddiau hyn fe glywch son yn y clybiau a chan yr unedau rhyngwladol am yr hyfforddwyr syn arbenigo mewn amddiffyn. Maen elfen hanfodol i bob tm a rwyn synnu bod digon o le gan rai chwaraewyr i ymarfer yng nghanol yr holl hyfforddwyr hyn.
Bleddyn yw enw brawd Llew.
Blr a gobeithiol oedd hi wedyn ond mi ddangosodd Earnshaw frwdfrydedd, dyfalbarhad a dewrder i erlid pas obeithiol.
Blodeuodd y bartneriaeth am bum mlynedd, nes i'r ddau wahanu wedi ffraeo'n chwerw iawn.
Blwch mawr, pren, yn cynnwys injian car y cymerai fore da i giang ohonom ymldd i'w symud o un lle i'r llal.
Blwyddyn gyntaf Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.
Blwyddyn o anghydfod diwydiannol gyda 200,000 ar streic, a'r Heddlu, hyd yn oed, yn mynd ar streic, a'r faner goch yn hedfan yn Glasgow.
Blwyddyn streic y glowyr.
Blwyddyn y brotest fawr, protestiadau Cymdeithas yr Iaith, protest y Chwith, protest y duon, a phrotest heddwch drwy Gymru, Ewrop a'r byd.
Blwyddyn yr Arwisgo yng Nghaernarfon.
Bob Cyf Cyff bellach dwi'n teimlo 'mod i'n crybwyll Golwg a dydi eleni ddim yn eithriad.
Bob dydd bydd y rhaglenni hyn yn siarad 'i gilydd mewn cyfarfod ffn.
Bob yn ail flwyddyn cynhaliwn Cymanfa Ganu yn eglwys y Bedyddwyr yn y Ddinas pryd y bydd y capel yn orlawn.
Bobby Kennedy yn cael ei saethu gan Sirhan Sirhan.
Bobl y llwyth yw Gerry Adams a David Trimble.
Bocs Teganau Smot a Tywydd Smot gan Eric Hill.
Bod Denzil wedi bod yn briod dwy chwaer, Eileen a Maureen.
Bod Denzil wedi gweithio mewn gwesty.
bod disgwyl i holl staff y Cynulliad fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig.
bod disgwyl i unrhyw gwmnau neu asianteithiau sy'n cael eu cyflogi gan y Cynulliad i wneud gwaith ar ran y Cynulliad i fod yn gweithredu polisi dwyieithog fel amod ar eu cytundeb.
Bod Fiona yn dod o deulu o gyfreithwyr.
Bod Hywel wedi byw yn America am flwyddyn.
Bod Hywel yn arfer bod yn fab-yng-nghyfraith i Dyff a Kath.
Bod Lisa wedi cael affr gydag Ieuan Griffiths.
bod y Cynulliad yn gwneud defnydd swyddogol o deitlau yn yr iaith Gymraeg yn unig ar gyfer enwau swyddi a phwyllgorau'r Cynulliad.
Bod yma flwyddyn nesa.
Bod yr ACs yn cael adeilad, crand, gwerth chweil, gennym ni ar l iddyn nhw ddangos eu bod nhw'n haeddu bod mewn un.
Bodlonwyd drwy Gymru gyfan i'w darostyngiad llwyr.
Bolton a Preston fydd yn rownd derfynol gemau ail gyfle'r Adran Gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Llun.
Bom atomig yn disgyn ar Hiroshima ar Awst 6, a agasaki ar Awst 9.
Bom IRA yn ffrwydro ger Stryd Downing.
Bom yn creu difrod yn Canary Wharf, Llundain.
Bonheddwr yw Mr Windsor.
Bore fory (ddydd Iau) am 10.30 yn Ysgol y Parc, ger y Bala, fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio'r 'Chwilotydd', peiriant chwilio unigryw ar gyfer y We Fyd-Eang sydd yn dod o hyd i safleoedd Cymraeg.
Bore fory bydd Matthew Stevens yn cwrdd Tony Drago.
Bos a landlord Darren.
Bosib mai dechraur cychwyn oedd y ffrae Eingl Ffrengig yna gyda John Prescott yn cael ei gyhuddo o fod yn rhy macho.
Bowliodd Robert Croft yn arbennig o dda, dwy wiced am 40 oddi ar ddeg pelawd.
Bowliwyd Lloegr i gyd allan am 179 yn eu batiad cyntaf - cipiodd Courtney Walsh bum wiced am 36 a sgoriodd troellwr Morgannwg, Robert Croft, 18 o rediadau.
Brad Wedi ennill yr Etholiad, torrodd y Llywodraeth Doraidd eu gair gan ddweud na byddai Sianel Gymraeg wedi'r cyfan.
Brad y Llyfrau Gleision yw'r enw a roddwyd ar yr adroddiad hwn yng Nghymru.
Bradley Dredge sy'n gwneud orau o blith y Cymry sy'n cystadlu ym Mencampwriaeth Dubai.
Braf cael gwahoddiad gan fod nifer o athrawon tramor mewn colegau eraill yn cael eu hanwybyddu.
Braf fyddai clywed mwy o waith Tefolon Monkey a dweud y gwir; ond yn y cyfamser rydym yn siwr o chwarae tipyn ar Y Mudiad ar raglenni Gang Bangor.
Braf oedd gweld Topper yn ennill y wobr am yr ep orau er ei bod yn eironig braidd fod y grwp o Benygroes, bellach, wedi chwalu.
Braf yw clywed fod eu cerddoriaeth wedi datblygu gyda theimlad aeddfetach i'r caneuon syn dangos eu bod bellach yn haeddur enw fel un o'r prif fandiau yng Nghymru.
Braidd yn rhy bell felly fedra ni ddim mynd.
Braidd yn siomedig oedd gweld dwy sengl newydd y grwp ond yn crafu eu ffordd i'r deg uchaf yr wythnos diwethaf ond does yna ddim amheuaeth er hynny y bydd eu chweched albym, Know Your Enemy, yn mynd yn syth i rif un yn siart y recordiau hir.
Braint ac addysg oedd darllen ei sylwadau treiddgar yn y Western Mail yn dilyn yr Eisteddfod -- bechod na fyddent wedi eu cyhoeddi cyn yr W^yl; efallai y gallen ni fod wedi osgoi llawer iawn o helbul.
Braint ac anrhydedd yw fod y frenhines yn dod i Aberystwyth ddydd ola' Mai.
Branwen yn hiraethu am Gymru a geir yn yr awdl, a'r mr yw'r ffin ynddi, y ffin rhwng Branwen a Chymru, y ffin rhwng dyhead a delfryd.
Brawd Bleddyn.
Brawd Stacey.
Brechdan yn llawn o Dywod: mae'r pumed rhifyn o'r ffansin Brechdan Tywod newydd ei gyhoeddi ar tro yma fe gawn gyfweliadau gyda Gruff Rhys, Zabrinsky, Llwybr Llaethog a llawer mwy.
Brechdanau Banana a Gwynt ar l Ffa gan Myrddin ap Dafydd.
Brenin yr oiks ydi Michael Caine a fu'n cwyno gymaint dros y blynyddoedd fod yna ragfarn yn erbyn ei acen Cocni y mae on awr yn mynd i gael ei wneud yn Syr.
Breuddwyd Hedd Wyn oedd ennill y Gadair ond bu raid iddo frwydro yn erbyn nifer o anawsterau.
Breuddwyd Iolo oedd sefydlu cymdeithas a fyddai yn hollol agored i bawb a fynnai chwilio am wirionedd crefyddol, heb ofyn am unrhyw amlyniad i gredo na dogma.
Breuddwyd y ddiweddar Shn Emlyn, cyn gadeirydd Cymdeithas Cymru Ariannin, oedd ffilmio'r Misa Criolla a Mary Simmonds a Ceri Sherlock o gwmni teledu Teliesyn sy'n llafurio ers dyddiau yng ngwres Rhagfyr i droi'r freuddwyd yn rhaglen deledu.
Brodor o Ddyffryn Nantlle, Gwynedd yw Emlyn Penny Jones a chafodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Nantlle a Choleg Caerlyr a Chaerdydd.
Brodor o Gaergybi ydi Bob ac wedi ymgartrefu yn Tasmania ers y chwedegau.
Bron i 200 mlynedd o weithio glo yn Y Rhondda yn dod i ben pan godwyd y glo olaf yn y Maerdy.
Bron i 400 o gerddi gorau'r genedl ar y We am ddim i blant oed cynradd.
Bron na ellid dweud fod y cyfan yn rhy gyflym ar adegau gan nad yw'r awdur yn oedi ar unrhyw gyfnod.
Bron na fyddai rhywun yn dadlau ei bod hi'n rhy hir.
Bron na fyddwn i'n dweud fod perfformiadau byw Chouchen yn rhagori ar yr hyn sydd i'w glywed ar eu crynoddisgiau, a fedr hynny ond bod o'u plaid nhw.
Bron nad yw hi'n atgoffa rhywun o arddull Gwerinos neu Jac-y-Do ond, er hynny, mae llais Rhodri Vine fymryn yn aneglur ar y trac hwn ac efallai mai gormod o gerddoriaeth gefndirol sydd yn gyfrifol am hynny.
Bron nad yw Mihangel Morgan yn frenin y stori fer, yn y Gymraeg ac yn Saesneg, erbyn heddiw.
Bruce Rioch yw rheolwr newydd Wigan.
Brwydr Cable Street yn Llundain pan fu i 100,000 o bobl wrthwynebu gorymdaith gan 7000 o gefnogwyr y ffasgydd Oswald Mosley.
Brwydr Coed Mametz.
Brwydr El Alemain yn cychwyn a Rommel yn cael ei drechu.
Brwydr fawr Mark Taylor fydd bod yn holliach ar gyfer gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad fydd yn dechrau fis Chwefror.
Brwydr gyntaf yr Undeb oedd gwrthwynebu troi 16,000 erw yn Epynt yn faes tanio.
Brwydr mewn du a gwyn oedd brwydr Trefechan a'r brwydrau am gyfnod maith wedi hynny.
Brwydr Prydain yn cychwyn.
Brwydr Stalingrad.
Brwydr y Sianel 1970 Llunio polisi a chyhoeddi dechrau ymgyrch. 1971 Aelodau'r Gymdeithas yn dringo mastiau ledled Cymru ac yn torri i mewn i stiwdios teledu yn Lloegr gan ddifrodi eiddo.
Brwydro ar strydoedd Llundain wrth i ffasgwyr ymosod ar bobl o ddwyrain y ddinas.
Brwydro ffyrnig yn Fietnam.
Brwydro rhwng milwyr Prydeinig a'r IRA yn Belfast.
Brwydro, lladd ac anafu mewn terfysgoedd enwadol yng Ngogledd Iwerddon a milwyr Prydeinig yn ceisio cadw'r ddwy ochr ar wahn.
Brwydrodd Glan yn galed i oresgyn y salwch.
Brwydrodd rhai o aelodau seneddol Cymru i gael Mesur Iaith drwy'r Senedd, er mwyn sefydlu'r egwyddor fod y Gymraeg a'r Saesneg yn gydradd.
Brwydrodd y clwb o Gymru yn ddewr yn y gwres llethol ond fe dalon nhw'n ddrud am fethu dau gyfle yn yr hanner cyntaf.
Brwydrwn ymlaen nes cael Deddf Iaith Gyflawn fydd yn gwneud pob rhagfarnu'n erbyn y Gymraeg yn anghyfreithlon.
Brwydyr ffyrnig am arweinyddiaeth y Toriaid yn y cynulliad rhwng Rod Richards a Nick Bourne.
Bryd hynny Cymdeithas yr Iaith oedd ar flaen y gad yn yr ymgyrch yn erbyn yr Arwisgo.
Bryd hynny lledodd ceudwll y mynydd tanllyd dros ddeugain milltir sgwar ar un ochr i'r ynys.
Bryn Williams, ac ail deilwng hefyd.
Bu 1998/99 yn flwyddyn arall o ddigwyddiadau nodedig - ymddiswyddiad Ron Davies a'r gystadleuaeth ddilynol am arweinyddiaeth ei blaid, ymweliad yr Uwch-gynhadledd Chymru, lansio BBC CHOICE Wales a'n cynlluniau ein hunain ar gyfer datganoli.
Bu 35 o bobl ifainc o Wynedd yng ngogledd Cymru yn cyfansoddi ar gyfer ensemble siambr gan Gerddorfa'r BBC mewn cywaith dan arweiniad y cyfansoddwr John Metcalf dros gyfnod o chwe mis.
Bu 50 o gefnogwyr yn cerdded gyda nhw y 15 milltir allan o Gaerdydd ddydd Sadwrn diwethaf ar y rhan gyntaf o'r daith yn dilyn rali wrth y Cynulliad.
Bu Abel Xavier yn ddigon anffodus i daror bl gydai law yn y cwrt cosbi.
Bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith sy'n cerdded o'r Cynulliad yn Caerdydd at y Senedd yn Llundain yn ymweld phencadlys Orange heddiw ar y ffordd, yn Almodsbury, i'r gogledd o Fryste.
Bu agor ar y Sul yn destun trafod yng Nghymru unwaith eto.
Bu agwedd Awdurdod Addysg Caerfyrddin yn fwy cadarnhaol tuag at ysgolion gwledig, gan hybu strategaeth newydd o gael ysgolion gwledig i gydweithio a'i gilydd mewn clystyrau.
Bu Alison Quinn hefyd yn ymweld Mexico a Montserrat i recordio rhaglenni oedd yn edrych ar y gwaith elusennol a wneir gan Gymry ym mhob cwr o'r byd yn For Love Not Money, tra y teithiodd y gohebydd materion cymdeithasol, Gail Foley, i Chernobyl gyda grwp o blant o'r ardal yn dychwelyd adref ar l gwyliau yng Nghymru, i weld sut y mae trychineb 1986 yn parhau i effeithio ar eu bywydau bob dydd.
Bu amser, yng nghyfnod deffroad y werin rhwng 1860 a 1890, y buasai'n ymarferol sefydlu'r Gymraeg yn iaith addysg a'r Brifysgol, yn iaith y cynghorau sir newydd, yn iaith diwydiant.
Bu Arsenal ar y blaen ddwywaith yn eu gm yn erbyn Bayern Munich yn Highbury cyn i'r tîm o'r Bundesliga daro'n l a chipio pwynt gwerthfawr oddi cartre.
Bu BBC Radio Wales hefyd yn dathlu digwyddiadau sy'n effeithio ar y byd i gyd.
Bu bron i Angharad dagu ar friwsionyn o dost pan adnabu'r llais.
Bu bron i ddwbwl unigryw ddigwydd yn yr Eisteddfod hon.
Bu bron i Jason achosi marwolaeth Graham drwy gamgymeriad a wnaeth ar safle adeiladu'n ddiweddar.
Bu bron i Mark briodi Meinir Powell yn 1997 - 'roedd Meinir wedi cyfarfod Kath mewn ysbyty meddwl a cheisiodd Mark gymryd mantais ohoni.
Bu bron i Stan ladd Gareth Wyn tra'n yfed a gyrru.
Bu bron imi a dweud y gallwn deimlon gartrefol yno - ond gwell peidio.
Bu buddsoddiad sylweddol mewn datblygu drama, a sefydlwyd y posibilrwydd o ddenu comisiynau teledu, er y bydd yn ddiweddarach ym 1999 cyn i hyn ddechrau dwyn ffrwyth ar y sgrîn.
Bu buddsoddiad sylweddol ym maes datblygu drama, a sefydlwyd y posibilrwydd o ddenu comisiynau teledu, er y bydd yn ddiweddarach ym 1999 cyn i hyn ddechrau dwyn ffrwyth.
Bu Cell Colegau Aberystwyth am dro o amgylch banciau a chymdeithasau adeiladu'r dref ychydig yn l (Dydd Mercher, Tachwedd y 1af) i weld os oeddynt yn gweithredu polisiau dwyieithog llawn.
Bu Charlotte Williams i'r Swyddfa Bost yn Aberystwyth i brynu trwydded deledu yn ddiweddar.
Bu Chesterfield ar y blaen deirgwaith - dwy o'u goliau'n dod o chwarae gosod.
Bu Cliff farw cyn iddi gael ei geni.
Bu Craig Morgan, asgellwr Caerdydd, yn ymarfer gyda'r garfan y bore yma.
Bu cryn sn yn ddiweddar am ddatganiad Joschka Fischer, gweinidog materion allanol yr Almaen, ynglyn ffederaleiddio Ewrop.
Bu cwynion diweddar am feddygon o dramor yn methu mynegi eu hunain yn glir am nad yw Saesneg ddigon da, yn fodd i roi gwedd o barchusrwydd i'r hiliaeth honno syn hepian o fewn llawer o bobl.
Bu cwyno yn y papur bro lleol, Llafar Bro, fod mast teliffon symudol hyll wedi ymddangos, a mawr oedd y cwynion yn ei erbyn.
Bu cyfeillion yn lew iawn, gan gynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr.
Bu cyfnewidiadau cymdeithasol aruthrol yng Nghymru yn y chwarter canrif diwethaf.
Bu cyhuddiadau bod Michael yn was bach i Tony Blair a bod dulliau anheg wedi eu defnyddio i'w ethol.
Bu Cymdeithas yr Iaith yn eu cefnogi trwy gyhoeddusrwydd, picedu, codi arian a threfnu gwyliau i deuluoedd glöwyr.
Bu Cymdeithas yr Iaith yn gweithio gyda Cynghorau Lleol Cymru trwy'r 1980au i gryfhau cymunedau lleol, ac wedyn daeth... Ateb y 1990au:
Bu cynadleddau o holl awdurdodau lleol Cymru dan lywyddiaeth Arglwydd Faer Caerdydd yn protestio yn erbyn mesur Lerpwl.
Bu Cynan yn ffodus na chafodd ei 'awdl' ei diarddel o'r gystadleuaeth.
Bu cynnydd calonogol o ran creadigrwydd creu rhaglenni ar holl wasanaethau BBC Cymru.
Bu cynnydd calonogol o ran creadigrwydd cynhyrchu rhaglenni o fewn holl wasanaethau BBC Cymru.
Bu cynnydd yn y diwydiant gwasanaethau, mae'r diwydiant electroneg yn gyflogwr o bwys ac mae miloedd mewn swyddi proffesiynol a gweinyddol.
Bu cyn-ymosodwr Cymru, Malcolm Allen, yn gwylio Abertawe ddydd Sadwrn ac y mae wedi bod yn eu gwylio nifer o weithiau yn ystod y tymor.
Bu darllen John Cage yn fodd i ysgafnhau'r baich a gwneud cyfansoddi yn rhywbeth difyr.
Bu dau gynnig brys: un yn datgan pryder y Gymdeithas ynglyn phapur gwyrdd y Llywodraeth ar ddarlledu digidol, sy'n fygythiad gwirioneddol i S4C; a'r ail yn condemio'r BBC am eu newidiadau diweddar i Radio Cymru sydd wedi troi'r orsaf yn wasanaeth o raglenni Saesneg wedi eu cyfieithu.
Bu defnydd brodorol a lleol hefyd: C.U. Burn, cyfres am ddau frawd yn rhedeg amlosgfa.
Bu Dumps, Sharon Slag, Rhys, Ifs a'r criw yn llwyddiant mawr yn Pam Fi Nady Fe? gan ddenu cynulleidfa fawr.
Bu Dumps, Sharon Slag, Rhys, Ifs ar criw yn llwyddiant mawr yn Pam Fi Nady Fe? gan ddenu cynulleidfa fawr.
Bu Egin yn datbygu cyfarpar didoli cryno ar gyfer peiriannau labordai awtomatig ac offer cysylltiedig ers Hydref 1993.
Bu enwogion yn trafod trefi neu ardaloedd a olygai lawer iddynt yn Sense of Place ac roedd Movers and Shakers yn cyfarfod dynion a merched o Gymru oedd yn amlwg yn eu maes.
Bu farw cyn-faswr Aberafan a Chymru, Cliff Ashton.
Bu farw George Armstrong - un o sr tîm Arsenal a enillodd y dwbwl yn 1971.
Bu farw hen wraig mewn halting site yn Limerick ddechrau'r mis.
Bu farw o ganser flwyddyn wedi rhoi'r gorau i chwarae.
Bu farw Sharon mewn ffrwydriad car yn 1996 a bu Mark yn diodde am sbel ar l hynny.
Bu Ffeil, y rhaglen newyddion i bobl ifanc, o gymorth wrth feithrin dealltwriaeth ddyfnach o oblygiadau datganoli.
Bu ffigurau cynulleidfaoedd teledu yn dda yn gyffredinol, gan adlewyrchu gallu cystadleuol cynnyrch BBC Cymru, a thra bo rhywfaint o bryder ynglyn safle presennol BBC Radio Wales, mae arwyddion bod y penderfyniadau strategol, golygyddol a phroffesiynol cywir yn cael eu gwneud i adfywio'r orsaf.
Bu Ffrainc yn ddyfal iawn yn canfod tywysogion fyddai'n rhoi eu cefnogaeth i Bab newydd Avignon.
Bu gan droellwr Morgannwg, Robert Croft, ran amlwg yn y fuddugoliaeth.
Bu gwrthgymreigrwydd esgobion a phersoniaid yr Eglwys Wladol a'u gelyniaeth i'r Gymraeg yn rhan fawr o'r ddadl o blaid Datgysylltiad, yn rhan hefyd o ddadl y Degwm.
Bu hefyd yn gweithio fel gohebydd a phennaeth rhaglenni i'r gwasanaeth radio Egin Irratian.
Bu hon yn flwyddyn arwyddocaol i BBC Cymru gyda chynlluniau ar gyfer darllediadau'n ymwneud sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu cwblhau, a'r goblygiadau ehangach sydd i ddarlledu o ganlyniad i greu'r corff newydd.
Bu hon yn flwyddyn dda i gynyrchiadau rhwydwaith BBC Cymru, gyda llwyddiannau arbennig yn y genres rhaglenni cerddoriaeth a ffeithiol.
Bu Hywel yn caru gyda Dr Rachel pan oedd o yn y coleg.
Bu i chi ateb na welech fod unrhyw 'fantais ymarferol' yn hyn.
Bu Israeliaid yn dosbarthu taflenni mewn angladd yn Jerwsalem ag arnyn nhw: Mae cytundeb Oslo'n farw.
Bu Jason yn y fyddin am gyfnod.
Bu Jimmy Maher yn ymarfer gyda'i glwb newydd ddoe, a mae'r capten, Steve James, yn hyderus bod gan Forgannwg y chwaraewyr i sicrhau llwyddiant y tymor hwn.
Bu Jones yn hynod anlwcus ar ddechrau'r ail hanner, ei ergyd yn cael ei phenio oddi ar y llinell.
Bu Karen yn gweithio yn y caffi gyda Meic am sbel.
Bu Karen yn mynd allan gyda Gareth Wyn, Tony Morgan a Gavin cyn penderfynu priodi Derek.
Bu Kathryn Rowlands yno...
Bu Les a Jessie Powell, Abercraf, yn aelodau a chefnogwyr brwd i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r cychwyn cyntaf.
Bu Les Powell farw tra roedd y ddau ar eu gwyliau yn y Taleithiau Unedig rai wythnosau yn l.
Bu llawer o ddadlau ynghylch ystyr awdl Hedd Wyn, a llawer o anghytuno.
Bu llawer o ddyfalu pwy oedd yr Arwr yn yr awdl, a phwy oedd 'Merch y Drycinoedd'. Yr oedd yr ateb i'w gael ym marddoniaeth Shelley, hoff fardd Hedd Wyn.
Bu llawer o siarad rhethregol am allu'r Cynulliad newydd i'n huno fel cenedl.
Bu Llew yn ei chael yn anodd iawn i feithrin perthynas ar l hynny ond yn y diwedd llwyddodd Meira Ellis i dorri drwy ei furiau amddiffynnol.
Bu Marcus Trescothick yn rhyfedd o anlwcus.
Bu Mark yn y carchar am werthu cyffuriau.
Bu Meic yn briod gyda Nansi Furlong.
Bu mentrau llwyddiannus ar yr awyr.
Bu nofel arall o'i eiddo, Dr Jekyll and Mr Hyde, nid yn unig yn destun ffilmiau ond hefyd yn destun sawl parodi yn y sinema.
Bu noson yng Nghlwb Nos yr Octagon / Bliss ym Mangor gyda pherfformiadau byw gan Ap Ted, Maharishi, Topper ac Anweledig, a phob un o'r setiau yn wych.
Bu o flaen llys fwy nag unwaith ac ym mis Rhagfyr roedd yn barod i wynebu dedfryd o garchar.
Bu proses hir o leihau'r nifer o weithwyr yng Nghanolfan y cwmni yn Llanfihangel ar Arth a nawr mae Hyder yn dwyn pwysau ar ragor o weithwyr i adael.
Bu protestio yng Nghymru a ffurfiwyd mudiad Cylch Dewi, y gr^wp protest cyntaf yn ymwneud darlledu yng Nghymru.
Bu pwysau mawr ar ITV gan y Comisiwn Teledu Annibynnol i ailystyried eu penderfyniad.
Bu raid gohirio'r ddwy gm yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol oedd i fod i'w chwarae neithiwr - sef Abertawe yn erbyn Cei Connah a Chaerfyrddin yn erbyn Aberystwyth.
Bu raid i dri o aelodau tîm Libanus gael triniaeth am oerfel ar l eu gm yn erbyn Seland Newydd yng Nghaerloyw.
Bu raid i Gymru chwarae amser ychwanegol cyn curo Georgia 38 - 33 yn y rownd derfynol.
Bu raid i Steve James adael y maes ar l sgorio 30 wedi i'r bl daro ei bengln.
Bu raid iddo fodloni ar ennill pencampwriaeth y veterans - flwyddyn ar l blwyddyn.
Bu raid, felly, casglu'r holl daflenni, ffurflenni ac unrhyw ddeunydd arall nad oedd ar gael yn Gymraeg o'u swyddfeydd.
Bu rhai gorchestion gwerth eu nodi hefyd ar Radio Rhwydwaith.
Bu rhai llwyddiannau amlwg, gan ddangos gallu BBC Cymru i gyflenwi'r hyn sy'n apelio at y gynulleidfa Gymreig.
Bu rhai pobl yng Nghymru'n gwneud ffortiwn allan o werthu tai Cymru fel tai haf gan orfodi teuluoedd ifanc i symud allan o'u cymunedau.
Bu Robert Jones yn fewnwr i Gaerdydd a 'doedd e ddim yn meddwl bod hyn yn sioc fawr.
Bu Ruddock yn hyfforddi Leinster ers tair blynedd.
Bu son fod y chwaraewr yn anhapus 'r ffordd y mae'r rheolwr Arsene Wenger yn newid ei garfan o gm i gm.
Bu straeon am gyfrifiaduron pen glin wedi eu pesgi a chyfrinachau yn cael eu gadael ar drens.
Bu tair rhan i'r ymgynghori.
Bu Teg yn rhoi gwersi gyrru iddi am sbel ond penderfynodd Teg nad oedd hi'n ffit i fod ar y ffordd.
Bu un yn Iwerddon er 1996.
Bu Wright yn aelod o dm Burnley sydd newydd esgyn i'r Adran Gyntaf.
Bu wrthi ers degawdau yn dyrchafu gweledigaeth ei blaid.
Bu wrthi'n brysur yn creu delweddau am ein nawddsant er mwyn dyrchafu esgobaeth Ty Ddewi.
Bu ymosodwr Cymru, John Hartson, yn chwarae gyda Arsenal rhwng 1995 ac 1997 ac fe chwaraeodd e mewn rownd derfynol gyda'r Gunners - Cwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop.
Bu'n cynnal gwyl gerddorol yn y Faenol ger Bangor yn ystod yr haf.
Bu'n perfformio mewn tai opera yn Awstralia, Efrog Newydd ac Ewrop ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwyl Caeredin.
Bu'r band yn canu am oddeutu awr a hanner gyda Cerys yn cloi'r noson gyda Thank the Lord I'm Welsh.
Bu'r cwmni'n trafod r Awdurdod Datblygu cyn penderfynu symud i dde Cymru a bydd yn derbyn grant oddi wrth y Cynulliad.
Bu'r Gweriniaethwyr yn pwyso am gyhoeddi canlyniad unwaith y byddai'r pleidleisiau post wedi'u cyfri.
Bu'n ddiwrnod ofnadwy o brysur, rwy'n siwr i mi gyfweld tua 30 o bobol - yn feirniaid, bardd y Gadair a chystadleuwyr.
Bu'n flwyddyn hynod brysur i BBC Adnoddau, Cymru.
Bu'n rhaid iddi hi adael gan fod yr hogia i gyd yn ei ffanso ac yn ymladd am ei sylw.
Bu'n rhaid imi ddal yr wy dan ddweud "'Da ni'r tramorwyr yn hoffi bwyta Qingsong Pidan hefyd".
Bu'n rhaid newid y clawr hefyd a'r hyn fydd i'w weld fydd ystyr llawn JEEP, hynny ydi Just Enough Education to Perform.
Bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r bwriad o alw yn y Cynulliad.
Bu'r Cyngerdd Prom yn Neuadd Dewi Sant yn goron ar yr ymweliad.
Bu'r eglwysi yn flaenllaw yng ngwaith yr undebau hyn.
Bu'r flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbi'r Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gm derfynol.
Bu'r gerddorfa a'r corws yn rhan o hanes wrth iddi groesawu Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyda chyngerdd gala urddasol ym Mae Caerdydd - lle perfformiodd y casgliad mwyaf erioed o ddiddanwyr Cymreig gerbron y Frenhines, Tywysog Philip a Tony Blair.
Bu'r mileniwm yn dyst i ddarllediad allanol byw mwyaf y BBC gyda'r cameru yn ymuno yn hwyl cyngerdd hanesyddol y Manic Street Preachers yn Stadiwm y Mileniwm wrth ffarwelio ag un mileniwm a chroesawu mileniwm newydd.
Bu'r oedi yn gyfle i Cura a'r Cr ymarfer ambell i ddarn a rhannu ambell i jc wrth iddo chwarae'n bryfoclyd 'r gynulleidfa.
Bu'r rhaglen gylchgrawn foreol Livetime allan gyda'r syllwyr, a chreodd y ddrama ddyddiol Station Road hanes drwy sgriptio hyd at ddechrau'r darllediad er mwyn i'r cymeriadau allu roi sylwadau ar brofiad go iawn o'r eclips.
Bu'r rhaglenni hyn - o gyfnod sy'n cael ei ystyried yn un digon dreng yn hanes teledu Cymraeg - yn fodd i ddangos y newid a fu mewn teledu Cymraeg dros y chwarter canrif ddiwethaf.
Bu'r sr yn perfformio gerbron y Frenhines, y Tywysog Philip, Tywysog Cymru, Tony Blair a 60 o arweinwyr gwledydd.
Bu'r ymweliad Chaerdydd yn sicr yn ysbrydoliaeth.Yn l y Ouest France, beth bynnag.
Buan iawn y daw arwyddion perygl i'r amlwg, ond ymddengys Gwenan druan yn ddall i'r cyfan.
Buan iawn y sylweddolodd Denzil a Maureen eu bod wedi priodi am y rheswm anghywir, sef i roi cartre i Gwen, merch Gina, a gadawyd Denzil ar ei ben ei hun unwaith eto ym mis Gorffennaf 1999 pan adawodd Maureen ef.
Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gl - ond o flaen torf dila.
Buasai noson allan yn gwneud dim drwg, ac ambell anrheg.
Buasain bosib chwarae gemau rownd gyntaf yno.
Buaswn i'n meddwl mai nhw fydd yn ennill y gm.
Buddiol hefyd yw cael awgrym faint ymlaen llaw y dylid gwneud gwahanol bethau.
Buddugoliaeth fawr ac Eisteddfod gofiadwy i aelod arall o'r to ifanc o'r beirdd academaidd a rhamantaidd, pobl fel T. Gwynn Jones, R. Silyn Roberts, W. J. Gruffydd ac R. Williams Parry.
Buddugoliaeth hawdd i ail dm Portiwgal yn curor Almaen 3 - 0 gyda Sergio Conceicaou yn sgorior goliau i gyd.
Buddugoliaeth i Gymru ond bydd her y penwythnos nesaf yn llawer anoddach.
Buddugoliaeth o 108 o rediadau ar l i ail fatiad Lloegr ddymchwel.
Bues i yn y llysoedd sawl gwaith dros ymgyrch Cymdeithas yr Iaith am Ddeddf iaith Newydd, ac roeddwn yn disgwyl achos Cymraeg heb drafferth, fel y cefais bryd hynny.
Bues i'n siarad Moriaty ddydd Sadwrn a phryd hynny doedd e ddim yn gwbod beth oedd yn digwydd.
Bum munud mewn i amser ychwanegol cosbwyd Jones yn gl Y Drenewydd am drosedd ar Glyndwr Hughes.
Bu'n beirniadu cystadleuaeth y Gadair bron bob blwyddyn o droad y ganrif hyd at ei farwolaeth ym 1929, a cheisiodd arwain y canu caeth o'r diffeithwch yr oedd ynddo ar y pryd.
Bu'n benwythnos arbennig o felys i ni fel teulu.
Bu'n caru gyda'u merch, Cathryn, am sbel ond pan gyrhaeddodd Carol Gwyther y pentre trodd Dic ei olygon tuag ati hi.
Bu'n caru wedyn gyda Helen, ffrind gorau Karen, a thorrodd Helen galon Haydn ddwywaith drwy garu gyda dynion eraill.
Bun flwyddyn hynod brysur i BBC Adnoddau, Cymru.
Bu'n gyfres anhygoel i Singh.
Bun gyfrifol am sawl tacl allweddol yn ystod y cyfnod wedi i Charvis gael ei hel oddi ar y cae gan ganolwr nad oedd yn gweld pob peth a ddigwyddai o'i gwmpas.
Bu'n olygydd cylchgrawn gwyddonol Basgeg ac yn gyd - lynydd Gwyddoniadur Technegol Basgeg.
Bu'n rhaid i Emma a Diane symud i fyw at Reg a Rhian.
Bu'n rhaid i gyd-gadeirydd Cymdeithas yr iaith Gymraeg, Branwen Brian Evans o Aberystwyth, dreulio awr a hanner yn Swyddfa'r Heddlu Aberystwyth neithiwr (Nos Lun Rhagfyr 4ydd). Cafodd ei holi ynglŵn ag ymgyrch dor-cyfraith y mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ei gynnal yn erbyn Coleg Ceredigion.
Bu'n rhaid iddi roi'r gorau i'w chynlluniau, fodd bynnag, pan ddarganfu ei bod yn feichiog.
Bun synod i lawer ohonom na chymerodd hyfforddwr o allu Graham Henry y maswr bach hwn dan ei adain o'r cychwyn cyntaf ai feithrin yn y fath fodd y byddai nid yn unig yn ennill gemau i Gymru ond yn goleuo gemau a'i fflachiadau o athrylith naturiol.
Buom yn disgwyl am tua deng munud ond tra'n disgwyl daeth nifer o yrwyr tacsi atom i ofyn os oedd angen un arnom.
Bu'r Almaen yn fodlon diarddel sofraniaeth y Deutschmark i hybu'r Ewro, ond mae'r gair 'ffederaliaeth' yn peri pryder yn Ffrainc.
Bu'r Awdurdod Addysg ar y gorau'n ddi-ddychymyg ac ar y gwaethaf yn ddinistriol ei agwedd.
Bu'r Cwrdiaid eu hunain yn rhy ofnus i wrthwynebu'r cynllun yn agored oherwydd ei sefyllfa wan yn dilyn cipio Abdullah Öcelan a'i roi ar brawf. Hasankeyf
Bur Cynulliad Cenedlaethol newydd yn destun digrifwch hefyd yn The Basement, gydai golwg ddychanol ar goridorau grym.
Bur flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbir Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gm derfynol.
Bu'r Frenhines ei hun yma yn 1955 a phe bai aelod o'r staff wedi meiddio beirniadu'r ymweliad fe fyddai wedi colli ei swydd yn y fan ar lle.
Bur gerddorfa ar corws yn rhan o hanes wrth iddi groesawu Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyda chyngerdd gala urddasol ym Mae Caerdydd - lle perfformiodd y casgliad mwyaf erioed o ddiddanwyr Cymreig gerbron y Frenhines, Tywysog Philip a Tony Blair.
Bur mileniwm yn dyst i ddarllediad allanol byw mwyaf y BBC gyda'r cameru yn ymuno yn hwyl cyngerdd hanesyddol y Manic Street Preachers yn Stadiwm y Mileniwm wrth ffarwelio ag un mileniwm a chroesawu mileniwm newydd.
Bur rhaglen gylchgrawn foreol Livetime allan gyda'r syllwyr, a chreodd y ddrama ddyddiol Station Road hanes drwy sgriptio hyd at ddechraur darllediad er mwyn i'r cymeriadau allu roi sylwadau ar brofiad go iawn o'r eclips.
Bur sr yn perfformio gerbron y Frenhines, y Tywysog Philip, Tywysog Cymru, Tony Blair a 60 o arweinwyr gwledydd.
Bur wythnos ddiwethaf yn un dda ar gyfer ymosod ar yr Almaenwyr wrth i BMW adael i'r hen Rover fynd rhwng y cwn ar brain.
Busnes 'hit o'r miss' iawn yw'r un prynu coeden Dolig yma i ni.
Bwrdd Cenedlaethol dros Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd - Mae Bwrdd Cenedlaethol Cymru yn ran o'r fframwaith reoliadol ar gyfer y proffesiynau nyrsio, bydwreigiaeth a gwasanaethau ymwelydd iechyd.
Bwrdd negeseuon a dolennau.
Bwriad Cymdeithas yr Iaith yw ceisio llenwi'r bwlch.
Bwriad Gweithrediaeth Rhaglenni Ewropeaidd Cymru yw cael arian o Ewrop i weithio dros Gymru.
Bwriad llywodaeth Twrci yw codi argae hydro-electrig Ilusu ar afon Tigris ryw 75km o'r ffin Syria ac Irác, sef cadarnle'r diwylliant Cwrdaidd.
Bwriad pennar rhaglen ydy rhoi cyfle i grwpiau gyflwyno eu hunain au cerddoriaeth i'r gwylwyr gyda'r cyflwynydd Ian Cottrell yn rhoi llwyfan i grwpiau Cymraeg hen a newydd.
Bwriad y Comisiwn Ffilm yw hyrwyddo'r defnydd o adnoddau a lleoliadau Canolbarth Cymru ar gyfer cynhyrchu ffilmiau, rhaglenni teledu ac hysbysebion. Y tudalen flaen yn unig sydd yn y gymraeg, ond mae 'na luniau lleoliadau a'r cyfle i cysylltu a'r Comisiwn ar-lein.
'Bwriad y Comisiwn Ffilm yw hyrwyddo'r defnydd o adnoddau a lleoliadau Canolbarth Cymru ar gyfer cynhyrchu ffilmiau, rhaglenni teledu ac hysbysebion.' Y tudalen flaen yn unig sydd yn y gymraeg, ond mae 'na luniau lleoliadau a'r cyfle i cysylltu a'r Comisiwn ar-lein.
Bwriad y cyfarfod yw edrych ar beth y gall y Cynulliad Cenedlaethol ei wneud dros y Gymraeg dros y dair blynedd nesaf.
Bwriad y gwefan yw cyflwyno y digwyddiadau a'r sefydliadau sydd wrth galon y Cymry yn Efrog Newydd a'i chyffiniau.
Bwriad y llinell yw darparu gwasanaeth gwybodaeth a thocynnau rhadffn sy'n gyfeillgar a llawn gwybodaeth. Cyrhaeddodd rhaglen Addysg a Chymuned y gerddorfa 3,700 o gyfranogwyr trwy 13 o brosiectau outreach trwy Gymru.
Bwriad y penwythnos oedd rhoi cychwyn ar ymgyrch fawr gynta'r mileniwm - sef y frwydr dros ddeddf iaith newydd.
Bwriad y rhestr e-bost yw darparu lle i ddysgwyr yr iaith Gymraeg dysgu, calonogi ei gilydd, gofyn cwestiynau, rhannu gwybodaeth, ymarfer, a chael hwyl.
Bwriad y tasglu sy'n cwrdd ym Mhen-y-bont yw lleddfu'r ergyd i'r diwydiant yng Nghymru.
Bwriad y wefan yma yw cynnig cefnogaeth ac ysgogiad i bobl sy'n gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 4 mewn Rheoli.
Bwriadai gychwyn ei ympryd ar y chweched o Hydref, 1980.
Bwriadwn gyflwyno'r ddeiseb i'r Cynulliad Cenedlaethol mewn rali fawr yng Nghaerdydd yn hydref 2001. Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gan y Cynulliad Cenedlaethol?
Bwriedid iddo barhau am dair blynedd ond fe'i hestynnwyd i wyth.
Bwriedir cynhyrchu ail gyfres ar gyfer y flwyddyn hon.
Bwriedir cyrraedd Llundain erbyn 3.30 brynhawn dydd Gwener Medi 22ain.
Bwriedir lansio pecyn tebyg ar gyfer addysg ac arweiniad Gyrfaoedd yn ystod yr hydref.
Bws Caerdydd - For a career in the fast lane... medda hi - pan fyddai for a career in the bus lane wedi bod yn gywirach.
Bwyd od eto - 'like turtles but not turtles'?! a chlustiau moch.
Bwyta ac yfed digon i bara blwyddyn.
Bwyta cinio efo'i rhieni.
Bwyta hefo ni yn y ty bwyta.
Bwyta, darllen, coginio, bod yng nghwmni ffrindia da.
Byd bach cysurus Cymraeg i'r breintiedig rai.
Byd natur sy'n cynnig ei hun yn ddelweddau i'r rhan fwyaf o'r cerddi ac mae hynny'n eu gwneud yn bleser i'w darllen.
Bydd Abertawe yn yr un grwp a Chaerfaddon, Biarritz a Chaeredin.
Bydd Addysg BBC Cymru yn cynnig: cyfleoedd dysgu am oes i bawb yn ogystal thargedu cynulleidfaoedd allweddol ac anghenion arbennig.rhaglenni ysgolion yng Nghymru - yn ogystal 'r chwe awr ar BBC 2, ar hyn o bryd BBC Cymru yw'r unig ddarparwr rhaglenni addysg Cymraeg ar S4C, gan gynnig tua 30 awr y flwyddyn ynghyd thua 70 awr y flwyddyn yn y Gymraeg a Saesneg ar Radio Cymru.rhaglenni dychmygus ac ysgogol ynghyd ag adnoddau o'r safon uchaf.ehangu'r ddarpariaeth i gynulleidfaoedd craidd yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd i gynnwys pob oedran.wynebu'r her gymdeithasol a'r her economaidd yng Nhgymru'r dyfodol.ystod estynedig o wasanaethau i gynulleidfa ehangach trwy'r Coleg Digidol gan ffurfio partneriaeth S4C, cyrff addysgol a hyfforddi ynghyd diwydiant.
Bydd adroddiad llawn o'r Cyf Cyff yn ymddangos cyn bo hir, gan gynnwys sylw i'r cynigion amrywiol a drafodwyd.
Bydd adroddiad llawn o'r gynhadledd yn ymddangos cyn bo hir.
Bydd aelodaeth y Senedd gyflawn ar ei newydd wedd fel a ganlyn: (i) cadeirydd; (ii) is-gadeirydd ymchwil a pholisi; (iii) is-gadeirydd cyfathrebu; (iv) is-gadeirydd ymgyrchu gweithredol; (v) is-gadeirydd gweinyddol; (vi) trysorydd; (vii) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp ymgyrch Deddf Iaith i'r Ganrif Newydd; (viii) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp Ymgyrch Addysg; (ix) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp Ymgyrch Cymunedau Rhydd; (x) cadeirydd pob rhanbarth (ynghyd chynrychiolydd ychwanegol mewn rhanbarthau lle mae celloedd byw oddi fewn iddi, sef adolygiad blynyddol yn unol 'r defn bresennol); (xi) golygydd Y Tafod; (xii) swyddog masnachol; (xiii) swyddog adloniant; (xiv) hawl i gyfethol 3 aelod e.e. i redeg ymgyrch dros dro arbennig neu i gel cynrychiolydd uniongyrchol o gelloedd myfyrwyr.
Bydd aelodau o'r Gymdeithas yn ymgynnull yn y gilfan barcio ger y mast.
Bydd Alun Thomas, sy'n gweithio i Gymdeithas y Deillion, yr RNIB, yn canolbwyntio ar sut i ddylanwadu ar y strwythur yma.
Bydd amddiffynnwr Wrecsam, Dave Ridler, yn cael prawf i weld a fydd e'n ffit mewn pryd i'r gm.
Bydd Andy Cale, rheolwr TNS (Llansantffraid), yn rhoi'r gorau i'w swydd ddiwedd y tymor.
Bydd angen i'r cwsmer felly sillafu'r neges, esbonio ei gynnwys yn Saesneg a gwarantu gwedduster y cynnwys.
Bydd angen pedwar pwynt o leia arnyn nhw o'r ddwy gm nesa.
Bydd ar gael o fis Medi ymlaen naill ai oddi wrth The Productive Play Company (ar xxxxx 303 400) neu o siopau sy'n gwerthu llyfrau Cymraeg.
Bydd archwiliadau y prynhawn yma i wneud yn siwr y gellir chwarae'r gemau eraill.
Bydd arolygwyr yn mynd o gwmpas yn gwirio labeli, gwybodaeth a/neu hysbysebion.
Bydd Arsenal yn Bayern Munich heno ar gyfer eu gm yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Bydd Arshad Rasul yn ymuno Thm Rheoli S4C ac yn ymgymryd 'i gyfrifoldebau ar Awst 23ain.
Bydd Ashley Cole yn dechrau yn safle'r cefnwr chwith.
Bydd Awstralia yn gorffwys rhai o'u sr ond dyw hynny ddim wedi gwanhau'r tîm fawr ddim.
Bydd Barnet, sy'n ugeinfed yn y drydedd adran, yn dod i Barc Ninian heno gan wybod bod eu record nhw oddi cartre yn drychinebus.
Bydd BBC Cymru yn sicrhau bod adnoddau addysgol ar gael i bawb a bydd yn defnyddio'r dechnoleg ddigidol sy'n datblygu i ymestyn a chryfhau ei ddarpariaeth.
Bydd Beks yn cyfrannu bob wythnos i BBC Cymrur Byd.
Bydd Belarus, Croatia, Macedonia, Philippines a Slovakia i gyd yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf.
Bydd Branwen Niclas, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac Elin Haf Gruffydd Jones, arweinydd Ymgyrch Statws y Gymdeithas, yn arwain y rali.
Bydd Caerdydd yn dathlu'u dyrchafiad nhw i'r Ail Adran ym Mansfield.
Bydd Caerdydd yn wynebu Merthyr am le yn rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol heno.
Bydd Caerdydd, a chefnogwyr Caerdydd, yn cadw llygad ar y datblygiadau hyn.
Bydd Caerfyrddin yn codi i'r brig os llwyddan nhw i ennill.
Bydd Caerlyr yn ymweld 'r 'House of Pain' - Heol Sardis - i chwarae yn erbyn Pontypridd heno.
Bydd cais Clwb y Celtic Manor i gynnal cystadleuaeth Cwpan Golff Ryder 2009 yn cael ei gyflwyno i Gymdeithas y Golffwyr Proffesiynol y bore yma.
Bydd capten Lloegr yn cael canlyniadaur sgan heddiw ond mae on ffyddiog y bydd yn holliach ar gyfer gm gynta Lloegr yn erbyn Portiwgal yn Eindhoven nos Lun.
Bydd capten tîm rygbi Cymru allan o'r gm am fisoedd yn hytrach nag wythnosau.
Bydd carfan Cymru ar gyfer y gemau nesaf yn cael ei chyhoeddi yn ystod y dydd.
Bydd Casnewydd - hen glwb Peter Rogers - yn wynebu Caerfaddon ar faes Rodney Parade, heno.
Bydd Castell Nedd yn chwarae Penybont yng Nghynghrair Cymru a'r Alban heno.
Bydd cefnogwyr Abertawe yn gobeithio y bydd yr asgellwr Stuart Roberts yn aros ar y Vetch.
Bydd cefnwr Caerfaddon, Ian Balshaw yn dechrau gm am y tro cynta i'w wlad.
Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gm.
Bydd Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC a Cherddorfa Genedlaethol Opera Cymru yn cyfeilio i'r cystadleuwyr bob yn ail noson.
Bydd Chester Williams ar yr asgell chwith.
Bydd Chesterfield, sydd ar frig y drydedd adran ar hyn o bryd, yn apelio yn erbyn y penderfyniad i dynnu naw pwynt oddi arnyn nhw, oherwydd anghysonderau ariannol o fewn y clwb.
Bydd Chris Killen yn aros ar y Cae Rs ar fenthyg o Manchester City am fis arall.
Bydd chwaraewr canol cae Croatia, Mario Stanic, yn ymuno Chelsea o Parma am 5 miliwn.
Bydd chwaraewr canol-cae Cymru Robbie Savage yn cael archwiliad arall ar ei ben-gln heddiw i weld a fydd e'n ddigon iach i chwarae yn y gm yn erbyn Iwcrain wythnos i ddydd Mercher.
Bydd chwaraewyr snwcer gorau'r Byd yn dechrau eu hymgyrch i geisio ennill Pencampwriaeth y Byd yn y Crucible yn Sheffield.
Bydd clwb Chesterfield, sydd ar frig y Drydedd Adran, yn clywed heddiw beth fydd eu tynged yn dilyn ensyniadau yn ymwneud thaliadau anghyfreithlon.
Bydd clwb y brif-ddinas yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth ysgubol dros Bristol Rovers yng Nghwpan Lloegr ddydd Sul.
Bydd cricedwyr Cymru yn chwarae Lloegr y tymor nesa mewn gm barataol i Loegr cyn y gemau un-dydd yn erbyn India a Sri Lanka.
Bydd Cunningham a Iestyn Harries yn cael trafodaethau pellach gyda Graham Henry ar l Cwpan y Byd y gm tri-ar-ddeg.
Bydd Cwmban yn chwarae Llanelli ddydd Mercher.
Bydd cyfarwyddwyr y Cwpan Cenedlaethol yn gorfod penderfynu a yw'r canlyniad pan orffennodd y gm yn un dilys.
Bydd cyfle ichi ennill tocynnau i weld eich hoff fand yn perfformio, felly gwrandewch bob nos a ffoniwch 029 20 xxxxx5 i gystadlu.
Bydd cyfle nid yn unig i lobo Aelodau'r Cynulliad o Ogledd Cymru ond hefyd Rhodri Morgan, y Prif Weinidog, sydd yn dod i'r cyfarfod i ateb cwestiynau.
Bydd cyfran sylweddol o siaradwyr Cymraeg y dyfodol wedi dysgu'r iaith mewn cylchoedd meithrin ac yn yr ysgol.
Bydd Cymdeithas Pl-droed Yr Iseldiroedd yn cynnal archwiliad annibynnol i'r achos.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn awr yn lobo holl aelodau'r Cynulliad, trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a galw am gefnogaeth mudiadau eraill er mwyn egluro'r dadleuon yn llawn a chasglu enwau ar y ddeiseb.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus 'Blwyddyn o Gynulliad' yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd am 7.30 Nos Fawrth, Mai 16eg.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal ei phrotest gyntaf tu allan i'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd am 2 o'r gloch Dydd Mercher Hydref 27ain.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Penwythnos Addysg Wleidyddol yr wythnos hon (Ionawr 15-17) fel rhan o'i pharatoadau ar gyfer dyfodiad y Cynulliad.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn danfon copi o'r neges at bob aelod o'r Cynulliad yn gofyn am eu cefnogaeth i wyrdroi'r penderfyniad Mi fyddant yn penderfynu wedyn ar unrhyw gamau pellach yn yr ymgyrch.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dathlu Dydd Owain Glyndŵr eleni drwy drefnu Rali dros Ddeddf Iaith y tu allan i'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd am 11 o'r gloch, bore Dydd Sadwrn Medi 16eg.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dechrau'r Mileniwm newydd gyda rali ac ymgyrch newydd weithredol dros Ddeddf Iaith Newydd.
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn defnyddio'r cyfarfod fel cyfle i lansio yn swyddogol ei hymgyrch dros Ddeddf Iaith ac i holi'r gwleidyddion am ddatblygiad polisau yn ymwneud 'r iaith Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.
Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyflwyno i Jane Davidson gopi o'n dogfen 'Dyfodol ein Hysgolion Pentrefol' sy'n gosod allan 3 ffordd ymlaen i Ysgolion Pentrefol Bychain.
Bydd Cymru yn gobeithio curo Samoa am y tro cynta mewn deuddeg mlynedd yn Stadiwm y Mileniwm yfory.
Bydd Cymru'n cynnal rownd o gyfres rygbi saith-bob-ochr y byd yr haf nesa.
Bydd cynrychiolwyr Clwb Pl-droed Cwmbran yn cyfarfod swyddogion y Cwpan Cenedlaethol prynhawn yma i esbonio cyflwr y llif-oleuadau.
Bydd Dalier Sylw yn gwneud un ddrama Gymraeg ac un ddrama Saesneg y flwyddyn nesa - a'r rheini gyda chast bach iawn.
Bydd Danny Wilson yn cael ei enwi yn rheolwr newydd Bristol City heddiw.
Bydd darlledu cyhoeddus yn parhau i chwarae ei ran wrth ddarparu gwasanaethau radio a theledu i bobl Cymru, wrth i'r sianeli digidol niferus ehangu'r dewis.
Bydd dau newid i dm dan 21 Cymru i chwarae Ffrainc.
Bydd dau o brif dimau rygbi Cymru, Caerdydd ac Abertawe, yn wynebu ei gilydd am yr eildro o fewn wythnos nos yfory.
Bydd dau o'r pedwar chwaraewr yng Ngharfan Ddatblygu Rygbi Cymru sy wedi ennill capiau llawn yn y tm i wynebu Dwyrain Canada nos Wener.
Bydd dau ymwelydd o Wlad y Basg yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith gynhelir yn Aberystwyth ar Nos Wener a Dydd Sadwrn Mawrth 12 a'r 13eg 1999.
Bydd David Beckham a Steven Gerrard yn absennol gydag anafiadau.
Bydd David Beckham a Steven Gerrard yn cael profion ffitrwydd yn nes ymlaen heddiw, cyn i Kevin Keegan ddewis tîm Lloegr i wynebu'r Almaen yn Wembley, yfory.
Bydd David Davies ynghŷd Carwyn Jones (Llafur), Elin Jones (Plaid Cymru), a Christine Humphreys (Rhyddfrydwr Democrataidd). Bydd Cynog Dafis yno fel Cadeirydd y Pwyllgor Addysg l 16.
Bydd Dean Cosker yn cymryd lle Croft a Darren Thomas yn lle Watkin gyda Keith Newell yn cael y cyfle i agor y batiad gyda Matthew Elliott.
Bydd degau o grwpiau a djs yn ymddangos mewn o leiaf saith canolfan gan gynnwys Dempseys, Toucan Club, Queens, Vaults , Oz Bar, Sams Bar, Jumping Jacks a Clwb Ifor.
Bydd dewiswyr y Llewod yn cyfarfod heddiw i ddethol y 37 fydd yn mynd i Awstralia yn yr haf.
Bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cwrdd Rhodri Morgan yn Transport House, Caerdydd am 3 o'r gloch Dydd Gwener Ionawr 29ain.
Bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cael ei harwain gan y Cadeirydd, Branwen Niclas, yn aros am y Prif Ysgrifennydd am 12.00 o flaen y fynedfa i Senedd-dy Owain Glyndwr.
Bydd dwy gm heddiw yng Nghrwp D. Am 5pm bydd Ffrainc yn chwarae yn erbyn y weriniaeth Tsiec, wedyn am 7.45pm bydd Yr Iseldiroedd yn wynebu Denmarc.
Bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu at restr BBC Cymru'r Byd.
Bydd eich dosbarth yn dysgu strategaethau defnyddiol i daclo cwestiynau digon anodd.
'Bydd eisia'r gafan fawr yna ar gyfer y ddwy gm.
Bydd Elgan Jones, yr asgellwr 19 oed, yn chwarae ei gm gynta i Gaerdydd yn erbyn Caerffili heno.
Bydd Emlyn Penny Jones yn cychwyn ar ei ddyletswyddau newydd gydag S4C yn ystod mis Medi.
Bydd enillwyr y Steddfod yn mynd ymlaen i'r rownd derfynnol fydd yn cael ei gynnal ddechrau Rhagfyr.
Bydd enw da BBC Cymru fel cynhyrchydd gwasanaethau a rhaglenni o ansawdd yn cael effaith arwyddocaol ar ei allu cystadleuol, ond efallai na fydd yn ddigon ynddo'i hun i gynnal lefelau cynulleidfaoedd ar droad mileniwm newydd.
Bydd enwau'r llyfr Cymraeg a'r llyfr Saesneg buddugol yn cael eu cyhoeddi yng Ngwyl y Gelli ar Fai 28.
Bydd erthygl ar eu profiadau yn ymddangos yn Y Tafod cyn bo hir.
Bydd esgyn a disgyn i, ac o'r, Prif Gynghrair yn parhau.
Bydd eu gm gynta yn y Bencampwriaeth yn dechrau ddydd Gwener yn Northampton.
Bydd eu gwewyr yn ddigon heb hynny, beth bynnag.
Bydd Everton yn talu 2,500,000 amdano.
Bydd Fulham yn esgyn i'r Uwch Gynghrair - ar l curo Blackburn neithiwr.
Bydd gan Ferthyr - sy'n yr un adran - reolwr newydd y tymor nesaf.
Bydd gan Gadeiryddion gwahanol sgiliau ieithyddol gwahanol; bydd rhai yn gyfforddus wrth ddefnyddio'r ddwy iaith, rhai'n gyfforddus wrth ddefnyddio y naill ohonynt, ond yn medru defnyddio rhywfaint ar y llall, a bydd eraill yn gyfforddus mewn un iaith yn unig.
Bydd gan grŵp y brif ymgyrch weithgor arbennig ar gyfer y dair rhan o'r ymgyrch.
Bydd gm Yr Iseldiroedd ar Eidal heno yn ddiddorol iawn.
Bydd Geraint Lewis, Abertawe, yn safle'r wythwr yn lle Scott Quinnell, sydd wedi ei anafu.
Bydd Giggs yn colli gm dyngedfennol Manchester United gyda Sturm Graz yng Nghynghrair y Pencampwyr heno oherwydd y ffliw.
Bydd gweithgarwch gweinyddol a marchnata S4C dros y ddwy flynedd nesaf yn cael ei ariannu gan incwm masnachol y sianel.
Bydd gweithwyr yn gwneud yr un peth yn eu swyddfeidd.
Bydd gwerth y gystadleuaeth i Gymru tua £100 miliwn.
Bydd gwleidyddiaeth yn rhan o geisio cadw'r ddesgl mor wastad phosib rhwng y gwledydd.
Bydd Gwyneth Evans yn ein diddori ar y delyn ac fe gawn ganeuon Saesneg a Chymraeg gan Gr Acappella o un o'r ysgolion lleol.
Bydd Gwynfryn yn newid dan y drefn newydd gyda'r grwpiau, yn parhau i gadw'r enw Gwynfryn ond yn manteisio ar adnoddau a phrofiad Sain.
Bydd gwyrth dechnolegol newydd sbon i'w gweld yma yn fuan, felly cadwch olwg ar y sgrn.
Bydd hefyd yn taro ei law front ar ein haelwydydd amaethyddol, ac yn fwy na dim, yn taro unigedd troeon ein harddegau.
Bydd Henman yn wynebur Ffrancwr Arnaud Clement a gurodd Goran Ivanisevic o Croatia.
Bydd Henryn gadael Canada ar l ail gm tm datblygu Cymru, yr un yn erbyn Ontario yn Toronto heno.
Bydd hi'n fraint i gael gwrthod talu, dros y ddau ymgyrch hawliau sifil agosaf at fy nghalon.
Bydd hi'n frwydr hanesyddol rhwng Serena a Venus Williams yn rownd gyn-derfynol Wimbledon yfory ar l i Venus guro Martina Hingis mewn tair set a Serena drechu Lisa Raymond mewn modd tipyn mwy cyffyrddus.
Bydd Hollins yn arwyddo amddiffynnwr canol cae Llanelli, Andrew Mumford.
Bydd Huddersfield yn yr Ail Adran efo Wrecsam a Chaerdydd y tymor nesa.
Bydd Huw Jones yn galw am gefnogi Cyfle a Broadcast Training Wales, gan sicrhau fod y cyfuniad o arian preifat ac arian cyhoeddus sy'n cynnal y sefydliadau hyn yn cael ei weld fel ffordd gwbl effeithiol a phriodol o yrru'r diwydiant yn ei flaen i'r dyfodol.
Bydd hwn yn gyfarfod hanesyddol gan mai dyma'r tro cyntaf i aelod amlwg o'r Blaid Geidwadol siarad mewn cyfarfod a drefnwyd gan y Gymdeithas.
Bydd hyn o fudd nid yn unig i wylwyr a gwrandawyr gwasanaethau BBC Cymru ond hefyd i S4C, gan y byddwn yn ychwanegu at ein cyflenwad presennol o raglenni newyddion a materion cyfoes.
Bydd hyn yn arwain at ddirywiad enbyd yn statws y Gymraeg yng Nghymru'.
Bydd hyn yn galluogi siaradwyr Cymraeg i wirio sillafu, cysylltnodau a gramadeg mewn dogfennau Microsoft yn y Gymraeg.
Bydd hyn yn golygu na fydd y dosbarth derbyn yn llai na 30 o ddisgyblion ac yn gorfodi i ddau ddosbarth uno'n un gan ddadwneud yr hyn oedd amcanion arian y Cynulliad.
Bydd hyn yn golygu y gallan nhw gwrdd unrhyw bryd mewn gwirionedd a bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud yn gyflymach.
Bydd hyn yn golygu, er enghraifft, ei bod hi'n llawer haws i blant ysgol ddod o hyd i ddefnyddiau Cymraeg wrth chwilio am wybodaeth.
Bydd hyn yn gosod pwysau aruthrol ar ysgolion gwledig bychain.
Bydd hynafgwyr balch a ymladdodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf hefyd yn eu gwisgoedd Cenedlaethol a'u bronnau wedi eu haddurno rhesi o fedalau.
Bydd hynny rai wythnosau'n gynt na'r disgwyl.
Bydd hynny'n dibynnu ar ganlyniadau eraill tua gwaelod yr adran.
Bydd hynnyn newyddion da i'r rhai hynny a fu'n gwisgou tafod yn llyfu stamps yn y gorffennol ond maen drueni na allodd y Swyddfa Bost drefnu y bydden nhw ar gael cyn llyfiad mawr y Nadolig.
Bydd hynny'n record i Gymru, heblaw am safle'r golwr.
Bydd hynny'n siwr o ddigwydd yng Nghaerlyr neu Blackburn.
Bydd Hywel Jenkins ei hunan wedi cael tipyn o amser i feddwl ar ei siwrne adre ynglyn i ddyfodol rhyngwladol e.
Bydd Indiar Gorllewin yn ail-ddechrau batio ar 50 am ddwy wiced yn eu gm brawf gynta yn erbyn Lloegr yn Edgbaston.
Bydd Joe Calzaghe o Drecelyn yn amddiffyn ei Bencampwriaeth Pwysau Uwch-ganol y Byd am y pumed tro yn Wembley ar Awst 12.
Bydd John Toshack yn newid ei swydd efo Real Sociedad ar ddiwedd y tymor.
Bydd Lampard yn trafod telerau personol gyda Chelsea ar l dychwelyd o'i wyliau.
Bydd Leeds United yn croesawu Real Madrid heno.
Bydd Leeds yn teithio i Valencia ar l cymal cynta ddi-sgr.
Bydd Lerpwl a Birmingham yn chwarae am Gwpan Worthington.
Bydd Lerpwl yn chwarae Ipswich sy'n bedwerydd yn y tabl.
Bydd Lerpwl yn l yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd fis nesa.
Bydd Lerpwl, heno, yn y Weriniaeth Czech yn chwarae Slovan Liberets.
Bydd Llanelli yn ddigon parod i barhau yn y rl honno yfory.
Bydd Llanelli yn wynebu Castell Nedd yng Nghynghrair Cymru a'r Alban brynhawn Sadwrn a wedyn bydd cyfnod o gemau rhyngwladol.
Bydd Llanelli'n wynebu un o gyn-ffefrynnau'r Strade.
Bydd lle arbennig wedi ei godi i'r bobl bwysig eistedd ac wrth orymdeithio heibio'r rhain bydd y plant yn troi eu hwynebau tuag atynt fel arwydd o barch.
Bydd Lloegr yn aros tan y funud olaf cyn penderfynu ynglyn chynnwys Mark Ramprakash yn y tm.
Bydd Lloegr yn wynebu Awstralia yn y gyfres o gemau undydd yn Old Trafford y prynhawn yma.
Bydd Mark Hughes yn chwarae i Everton am ddwy flynedd arall.
Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar l i Chris Anthony anafui goes.
Bydd Mark Jones yn chwarae'i ail gm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar l i Chris Anthony anafu'i goes.
Bydd Mark Williams yn chwarae Billy Snaddon yn y Bencampwriaeth Snwcer Grand Prix yn Telford y prynhawn yma.
Bydd maswr Cymru, Neil Jenkins, yn cael triniaeth yn gynnar yr wythnos nesa ar fn-anaf i'w ben-gln.
Bydd Melys yn rhyddhau eu sengl Gymraeg nesaf, Un Darllenwr Lwcus ar y 6ed o fis nesaf.
Bydd Merthyr yn ymuno Wrecsam, Abertawe a naill ai Y Barri neu TNS yn y pedwar ola.
Bydd mewnwr Caerdydd a Chymru, Robert Howley, yn cael prawf pelydr X ar ei arddwrn y prynhawn yma.
Bydd mewnwr rhyngwladol Llanelli, Simon Easterby, yn cael triniaeth i'w goes y bore yma.
Bydd mor wreiddiol ag syn bosib, a phaid cymryd gormod o sylw o be mae pobol eraill yn ddweud yr wythnos hon.
Bydd Morgannwg yn ail ddechrau y bore yma ar 335 am saith.
Bydd Morgannwg yn ail-ddechre y bore yma ar saith rhediad am un wiced.
Bydd Morgannwg yn gorfod gobeithio cymryd wicedi y peth cynta y bore yma ar l eu batiad ddoe.
Bydd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, yn dechrau ei gm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen heddiw.
Bydd Neil Cowie, is-gapten tîm Rygbi Cynghrair Cymru ddim ar gael ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd.
Bydd nifer o wynebau cyfarwydd fel Cerys Matthews, Rhys Ifans a Ioan Gruffydd yn talu teyrnged iddo, nid yn unig fel cerddor, ond hefyd am ei waith arloesol fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu.
Bydd Northampton yn hyderus ar l curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.
Bydd Norwy yn yr un grwp Chymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.
Bydd nosweithiau Sesiwn yn cychwyn ar nos Fercher, Hydref 11, gyda Talogus, Depth a Supa Muff.
Bydd on chwarae Andre Agassi yn rownd yr wyth olaf yfory.
Bydd on chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf ar l cyfnod digon anhapus yng Nghaerfaddon.
Bydd Oyvind Leonardsen yn l yn nhîm Spurs wedi anaf ond efallai y bydd raid i Ray Parlour chwarae yn lle Patrick Viera yng nghanol cae Arsenal.
Bydd Paul Jones yn cymryd lle Mark Jones ar yr asgell.
Bydd pawb yn l ymhen deuddeg mis a dyna wir lwyddiant y gystadleuaeth.
Bydd pedwar cam i'r ymgyrch: (1) caiff pob perchennog o 48 awr hyd at 90 diwrnod i wella'r sefyllfa; (2) dirwyon o hyd at 2.5m peseta; (3) atafaelu eiddo os na wneir sylw o argymhellion yr arolygwyr; (4) estyn y ddeddfwriaeth i weddill y gymuned.
Bydd pl-droedwyr Cymru'n chwarae eu gm nesa nhw yng nghystadleuaeth rhagbrofol Cwpan y Byd wythnos i fory - ac mae'n ymddangos fod hynny'n amseru gwell i dm Mark Hughes nag i Armenia.
Bydd pencampwr chwech o'r saith mlynedd ddiwetha yn Wimbledon, Pete Sampras, yn parhau i chwarae yn y gystadleuaeth er bod sgan yn dangos ei fod wedi anafu tendon yn ei ffer yn ystod ei fuddugoliaeth dros Karol Kucera ddoe.
Bydd Penybont yn cynnal cynhadledd newyddion yn ystod y dydd i gyflwyno'u chwaraewyr newydd nhw i'r wasg.
Bydd Phil Price o Bontypridd yn dechrau'i ail rownd ym Mhencampwriaeth Golff Ryngwladol Benson & Hedges, heddiw, bedair ergyd tu l i'r arweinwyr a dwy ergyd yn well na'r safon.
Bydd pob chwaraewr yn cael adroddiad personol gan Graham Henry a bydd y rhan fwya - os nad pawb - yn cael eu gwahodd i ymarfer gyda'r brif garfan dan ofal Peter Herbert yn hwyrach yn yr haf.
Bydd pob grŵp ymgyrchu canolog yn cael ei gynrychioli ar y senedd gan ei gynullydd, ynghyd ag unigolion penodedig a fydd yn gyfrifol am y dair elfen hanfodol: ymchwil a pholisi; cyfathrebu a lobo; gweithredu.
Bydd pob un o dimau Cymru sy yn y Cynghrair Nationwide yn chwarae yfory.
Bydd pob un o'r safleoedd a restrir isod hefyd yn derbyn pecyn o fatiau llygoden Cymru'r Byd.
Bydd pobl ifainc oed ysgol uwchradd yn canu, rapio a thapio trwy ddarn comisiwn arbennig gan y cyfansoddwr John Hardy, wedi ei sgrifennu ar gyfer myfyrwyr a Cherddorfa'r BBC.
Bydd Pontypridd yn chwarae Caeredin 'fory, ac yn y gm arall, bydd Casnewydd yn teithio i Cross Keys.
Bydd premiere byw y gwaith yn Neuadd Dewi Sant ar Fawrth 1 gyda darllediad ar y teledu ddydd Sul, Mawrth 5 ar BBC 2 Wales/Cymru.
Bydd profiad Menna fel pennaeth HTV Cymru yn amhrisiadwy i BBC Cymru, ac rwyf yn siwr y caiff gefnogaeth lawn y staff a'r rheolwyr wrth iddi geisio sicrhau bod BBC Cymru yn cynnal ei sefyllfa gref fel darlledwr cenedlaethol Cymru.
Bydd profiad Menna fel pennaeth HTV Cymru yn amhrisiadwy i BBC Cymru, ac rwyf yn siwr y caiff gefnogaeth lawn y staff ar rheolwyr wrth iddi geisio sicrhau bod BBC Cymru yn cynnal ei sefyllfa gref fel darlledwr cenedlaethol Cymru.
Bydd prop y Saracens, Julian White, yn ennill ei gap cyntaf i Loegr yn erbyn De Affrica yn Pretoria ddydd Sadwrn.
Bydd pwyllgor llawn y Bencampwriaeth yn trafod y syniad yn gynnar fis nesa.
Bydd pwyllgor llawn yn cael ei ethol ar ol Gwyl Dewi.
Bydd pwyllgor y gynghrair yn cyfarfod eto i benderfynu maint y gosb.
Bydd raid i Gasnewydd wella'u gm dipyn go lew a thrïo ennill.
Bydd raid i Gymru fod yn ofalus iawn.
Bydd raid i Ponty edrych tua'r gemau sydd i ddod ym mis Ionawr.
Bydd raid i Rangers guro Monaco yn Ibrox mewn pythefnos er mwyn cyrraedd y rownd nesaf.
Bydd raid iddo drio callio ar gyfer y dyfodol.
Bydd rhagor o brofion yn cael eu cynnal ger y man lle daeth yr asbestos i'r golwg.
Bydd rhai cyfarwyddiadau ac esboniadau yn Saesneg yn y rhaglenni.
Bydd rhai o'r aelodau hynny o Gymdeithas yr iaith Gymraeg sy'n cerdded o'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd i'r Senedd yn Llundain fel rhan o'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd yn troi'r siwrnai yn daith noddedig.
Bydd rhaid gosod trac arbennig ar gyfer y rasys.
Bydd rhaid i Arsenal aros cyn sicrhau eu lle nhw yn y rownd nesa.
'Bydd rhaid i ni fynd ms a chwarae'n gm naturiol.
Bydd rhaid i ni wneud yn gwmws run peth nawr dydd Sadwrn.
Bydd rhaid i'r unigolion a'r unede weithio dipyn yn well wythnos nesa.
Bydd rhaid trin y gm yn erbyn Charlton fel pedwerydd ffeinal.
Bydd rhain yn sgiliau newydd i bobl yng ngogledd Iwerddon, a rhaid dweud fod nifer yn edrych tuag at Gymru am arweiniad yn y mater.
Bydd rhyw 30,000 o Gwrdiaid yn colli eu cartref o godi'r argae.
Bydd rhywbeth syn dy ddal di nl ar hyn o bryd er lles i ti cyn bo hir.
Bydd rhywbeth wedii ysgrifennu mewn du yn blesion fawr iawn.
Bydd Richard Crowe, un o gyd - awduron y ddogfen Dwyieithrwydd Gweithredol hefyd yn cymryd rhan.
Bydd Robinson yn cael ei ryddhau o'i ddyletswyddau gyda Chaerfaddon ac yn ymuno charfan Lloegr yn Ne Affrica.
Bydd S4C mewn cysylltiad a Chaerfyrddin a chyngerdd arall yng Nghaernarfon gydol y noson.
Bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau gmau rygbi Cymru o Gwpan Rygbi'r Byd yn Gymraeg, ar ocirc;l cytuno ar delerau darlledu gydag ITV Sport.
Bydd sawl llyfr yn cael ei sgwennu am yr holl halibalw^. Mae rhai yn cymharu'r bennod annisgwyl hon yn hanes yr Ynys Werdd chwyldro Ffrainc, a'r uchelwyr gorfalch yn cael eu dymchwel.
'Bydd sawl un arall yn disgwyl yr alwad - fel Colin Charvis, Martyn Williams.
Bydd Scott Mitchell, ail faswr Casnewydd, yn chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf.
Bydd sefydlu partneriaeth weithredol rhwng cyrff allweddol ym maes addysg yn angenrheidiol er mwyn ystyried cynllun addysg gyflawn i Gymru.
Bydd Shanklin, sy'n ganolwr fel arfer, ar yr asgell dde oherwydd bod Mark Jones wedi'i anafu.
Bydd Sian Howys yn cyflwyno cynnig brys ar y mater hwn i Gyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sydd i'w gynnal yn yr Hen Goleg Aberystwyth, Dydd Sadwrn.
Bydd siardwyr Cymraeg yn dal i gael eu trin yn israddol.
Bydd Simon Easterby, blaen-asgellwr Llanelli ac Iwerddon, allan o'r gm tan tua'r Nadolig.
Bydd siroedd y Bencampwriaeth Griced yn mynd i Lords heddiw i weld faint o arian fyddan nhw'n ei dderbyn y tymor nesaf.
Bydd Swail yn herio'r roced, Ronnie O'Sullivan, sy'n bygwth ffrwydro.
Bydd swyddog o Orange yn ein disgwyl yn y dderbynfa a chytunodd y byddai Prif Swyddog Gweithredol y cwmni Mr Hans Koon yn cysylltui Chymdeithas yr Iaith i drafod darparu gwasanaeth Cymraeg.
Bydd swyddogion Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cyfarfod heddiw i drafod sut i gwblhau'r gystadleuaeth.
Bydd swyddogion undeb hefyd yn cyfarfod phenaethiaid cwmni dur Corus, sef Dur Prydain fel ag yr oedd yn cael ei adnabod.
Bydd swyddogion y Gymdeithas Bl-droed yn cyfarfod gyda swyddogion UEFA yn ystod y y 24 awr nesaf.
Bydd Tîm Datblygu Cymru yn chwarae'r Unol Daleithau nos yfory ar Y Gnoll, Castell Nedd, a mae'r tîm yn cynnwys Gavin Henson a Dwayne Peel yn safle'r haneri.
Bydd Terry Yorath yn canfod heddiw a oes dyfodol iddo fel hyfforddwr yn Bradford.
Bydd tm Abertawe yn teithio i Stoke heno.
Bydd Tim Henman yn ceisio ymuno nhw heddiw.
Bydd Tim Henman yn chwarae yn erbyn Arnaud Clement y prynhawn yma.
Bydd Tm Rygbi Dan 19 yn wynebu Ffrainc yn rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd heno.
Bydd tm saith bob ochr Cymru yn cystadlu yn rowndiau terfynol cwpan y byd yn yr Ariannin fis Ionawr ar l ennill cystadleuaeth Heidleberg ddoe.
Bydd timau Cymru yn chwarae yng Nghwpan Lloegr dros y ddeuddydd nesa.
Bydd timau dan 21 Cymru a'r Iwcrain yn wynebu'i gilydd yn Abertawe, heno.
Bydd tipyn o bwyse ar ysgwydde Matthew Maynard a bydd galwn gywir bore fory yn bwysig iawn.
Bydd Tom Shanklin o glwb y Saracens yn ennill ei gap cynta i Gymru yn Yr Ail Brawf yn Siapan Ddydd Sul.
Bydd Topper a mae nhw'n rhyddhau sengl newydd arall yn fuan fel dilyniant i'r ep Dolur Gwddw a llongyfarchiadau i'r grwp am fod ymhlith y deg uchaf o gryno ddisgiau indie wediu gwerthu yn Llundain.
Bydd tymor Coventry yn cyrraedd ei uchafbwynt yn Aston Villa ddydd Sadwrn ac yn ei gm yn erbyn Bradford ar y diwrnod ola.
Bydd un wobr yn cael ei rhoi am y safle gorau gan ddisgyblion ysgolion cynradd a'r llall am safle a gynlluniwyd gan ddisgyblion ysgolion uwchradd.
Bydd Vladimir Voltchkov o Belarus, a ddaeth drwyddo o'r rowndiau rhagbrofol, yn wynebu Byron Black ar Almaenwr sydd ai fam o Birmingham, Alexander Popp, yn chwarae Pat Rafter o Awstralia.
Bydd Wrecsam oddi cartre yn erbyn Bristol Rovers - sydd eisoes wedi disgyn i'r Drydedd Adran yn barod - a Chaerdydd yn teithio i Hartlepool.
Bydd Wrecsam wrth eu boddau gyda'r canlyniad ond roedd y rheolwr, Brian Flynn, ymhell o fod yn hapus gyda pherfformiad ei dm, yn enwedig yn yr hanner cynta.
Bydd Wrecsam yn chwarae Bangor ar y Cae Rs yn y Cwpan Cenedlaethol heno.
Bydd Wrecsam yn teithio heno i Swindon ar gyfer eu gm Ail Adran yn y Cynghrair Nationwide.
Bydd Wrecsam yn wynebu Bury ar y Cae Ras, heno.
Bydd y Barbariaid yn cyhoeddi eu tm yn ystod y dydd, ond ofnir na fydd un o sr y Crysau Duon, Jonah Lomu, yn ddigon iach i chwarae.
Bydd y capten Richard Smith yn darganfod yn ystod y dyddiau nesaf a fydd yr anaf i'w ysgwydd yn ei gadw fe ms am fwy nag un gm.
Bydd y casgliad yn adolygu nifer o safleoedd ac yn awgrymu safle'r wythnos.
Bydd y cd i'w chlywed ar Gang Bangor yn ystod yr wythnosau nesa ma a chofiwch hefyd fod ep newydd Doli yn y siopau.
Bydd y cerddwyr sy'n dibynnu ar y nerth yn eu traed yn cario sgrol sy'n galw am Ddeddf Iaith Newydd i'r unfed ganrif ar hugain.
'Bydd y chwaraewyr i gyd eisie codi eu gm.
Bydd y clybiau, heddiw, yn clywed penderfyniad terfynol Undeb Rygbi Cymru ynglyn 'r nifer o glybiau o Gymru fydd yn y Cynghrair Celtaidd y tymro nesa.
Bydd y cwestiynau fydd yn cael eu trafod ar y rhaglenni'n ymddangos ar y dudalen hon ac ar Clecs Cymru am 1700 (GMT) a'r rhaglenni byw'n dechrau am 2100 (GMT) bob nos Wener.
Bydd y Cwmni hefyd yn cael eu cosbi am y troseddau a gyflawnwyd yn erbyn pobloedd yr Ogoni.
Bydd y cwmni yn cychwyn ar Fedi 1, gyda dwy sianel - un Ffrangeg a'r llall yn cynnwys Ffrangeg a Llydaweg.
Bydd y cyfrifiaduron yn cael eu dosbarthu i'r ysgolion buddugol yn fuan.
'Bydd y Cynghrair newydd yn dechrau yn Awst a cwpla ddechre mis Rhagfyr.
Bydd y daith gerdded o 150 milltir yn dechrau o'r Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn rali a gynhelir yno am 11 o'r gloch ar Ddydd Owain Glyndŵr (Sadwrn, Medi 16eg). Bydd Jill Evans ASE a Moelwen Gwyndaf o UCAC yn siarad yn y rali.
Bydd y dasg o geisio torri amddiffyn Lerpwl yn disgyn ar Dele Adebola.
Bydd y ddirprwyaeth yn cynnwys Branwen Niclas, cadeirydd y Gymdeithas, Dafydd Morgan Lewis, Swyddog Ymgyrchoedd y Cynulliad ac eraill.
Bydd y ddogfen hon sydd wedi ei seilio ar lyfryn a gyhoeddwyd gan Ysgrifenyddiaeth Bwrdd Trysorlys Canada yn cynnig canllawiau ar sut i gynnal cyfarfodydd pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol yn llwyddiannus yn y Gymraeg a'r Saesneg.
Bydd y Ddraig Goch yn chwifio o binacl uchaf y Ddinas yma yn Christchurch a bydd rhaglenni ar y di-wifr ac ar y radio yn cyflwyno Dydd Gwyl Dewi Sant.
Bydd y ddwy gm yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn dechrau yn Sheffield yn nes ymlaen heddiw.
Bydd y ddwy gyntaf yng Nghaerfyrddin a'r Wyddgrug a'r ddwy nesaf ym Mhorthmadog a Phontypridd.
Bydd y deg rhaglen, trwy gyfrwng llyfr o'r gornel ddarllen yn dysgu plant blynyddoedd cynnar sut i ffurfio deg llythyren o fewn cyd-destunau ystyrlon.
Bydd y detectif byd enwog (a'i gynorthwydd) yn cyrraedd lobi Cynulliad Cenedlaethol am 10 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 15ed er mwyn ceisio dod o hyd i Ms Butler.
Bydd y dyfarnwyr yn archwilio'r cae am ddau o'r gloch.
Bydd y ffigurau hyn yn dangos dirywiad yn y defnydd o'r Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.
Bydd y ffilm ddogfen yn dilyn Geraint ar hyd strydoedd y brifddinas, i gwrdd ar bobl ac i weld y llefydd gafodd ddylanwad arno yn ystod ei yrfa.
Bydd y ganolfan yn wledd i lygaid y cyhoedd ond bydd hefyd yn ganolfan o bwys i ymchwil ac addysg wyddonol.
Bydd y garfan honno'n cael ei chyhoeddi ddiwedd Ebrill.
Bydd y gm i'w gweld mewn dros 200 o wledydd, wrth i'r gm gael ei chynnal y tu allan i Wembley am y tro cynta er 1922 a thu allan i Loegr am y tro cyntaf erioed.
Bydd y gm yn ail-ddechrau am 2.30 y prynhawn yma.
Bydd y gm yn dechrau am 2.15 y prynhawn yma.
Bydd y gm yn dechre am bump o'r gloch ein hamser ni.
Bydd y gm yn gorffen fory.
Bydd y gm yn rownd wyth ola'r Cwpan Pl-droed Cenedlaethol, rhwng Y Barri a TNS - honno gafodd ei gohirio gyda dim ond chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill - yn cael ei hail-chwarae nawr yn Y Barri ddydd Iau.
Bydd y gm yn y rownd nesaf yn erbyn Swydd Warwick yn Edgbaston.
'Bydd y gerdd yma yn iechyd i farddoniaeth Gymraeg heddiw, oherwydd fe ddengys y gellir cynhyrchu gwaith o radd uchel yn y dull newydd yn ein hiaith ni, a hynny heb fod yn euog o rai pethau ag y bydd condemnwyr y canu modern yn hoff o'u hanelu ato,' meddai J. M. Edwards yn ei feirniadaeth.
Bydd y goeden afal yn dwyn ffrwyth cynyddol bob blwyddyn dros y 5 mlynedd nesaf yn union fel y bydd Cymdeithas yr Iaith yn disgwyl i'r C.C.T.A. fabwysiadu cynllun 5 mlynedd i greu Coleg Cymraeg i Sir Gaerfyrddin.
Bydd y gofynion addysg yn ran o gynhadledd 'Dyfodol Pentrefi Cymraeg Sir Gr.' Penfro Dim ateb.
Bydd y Grwp Addysg nawr yn dechrau ymgyrch gref yn erbyn Unben Addysg Cymru a'r Quangos, a thros Gyngor Addysg i Gymru.
Bydd y grwp Mansun yn perfformio yng Nghlwb AMSER - TIME, Ffordd Deiniol ar nos Sul, Hydref 22.
Bydd y gyfres o gemau criced undydd rhwng Lloegr a Sri Lanka yn dechrau ddydd Gwener.
Bydd y Gymdeithas hefyd yn manteisio ar y cyfle i lansio adloniant steddfod Ynys Mn Mae'n well ar y Chwith.
Bydd y Gymdeithas yn parhau i ymgyrchu o blaid Deddf Eiddo er mwyn sicrhau cyfundrefn gynllunio a pholisi tai tecach i Gymru.
Bydd y Gymdeithas yn pwyso nes ennill y frwydr hon — er mwyn pentrefi Cymru.
Bydd y Gymdeithas yn trafod gyda hi ein cynigion radicalaidd yn y maes.
Bydd y gynulleidfa yn cynnwys rhyw saith deg o Gymry Cymraeg Llundain.
Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn yn Neuadd Dewi Sant nos Sul a'r canwr cyntaf ar y llwyfan fydd y baritn o Canada, Nigel Smith.
'Bydd y llain yn troi tipyn ar y pedwerydd a'r pumed diwrnod.
'Bydd y lle yn oer,' oedd yr esgus a gawn dros y diffyg brwdfrydedd yma.
Bydd y Llyfr Mawr y Plant newydd yn cynnwys straeon cyfarwydd (yr awduron gwreiddiol, J O Williams a Jennie Thomas) am gymeriadau bythwyrdd megis Wil Cwac Cwac a Siocirc;n Blewyn Coch, posau hen a newydd a lluniau o'r llyfr gwreiddiol.
Bydd y llyfr o gymorth mawr i dorri sawl dadl pwy sy'n gyfrifol am beth - rhieni'r briodferch i dalu am ffotograffydd, trafnidiaeth, y wledd ac ati er enghraifft ond y gwr yn gyfrifol am daliadau yn gysylltiedig a chapel, y modrwyau a blodau i'r briodferch, y morynion a'r ddwy fam ond nid y blodau sy'n rhan o'u haddurniadau.
Bydd y maswr Cerith Rees, a adawodd Gastell Nedd ac ymuno ag Abertawe cyn dechrau'r tymor yn ail ymuno dros-dro 'i hen glwb.
Bydd y neges ar y faner yn gofyn i bobl ffonio Oftel er mwyn pwyso am wasanaeth Cymraeg gan y cwmnau ffn symudol, a hefyd yn datgan yr angen am ddeddf iaith newydd.
Bydd y neges yn gofyn i bobl ffonio Oftel er mwyn pwyso am wasanaeth Cymraeg gan y cwmniau ffn symudol.
Bydd y pedair prif blaid wleidyddol yn cael eu cynrychioli mewn cyfarfod cyhoeddus drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd, Nos Fawrth Mai 16eg am 7.30.
Bydd y penwythnos yn cynnwys pryd canol dydd o sglodion a physgod gyda Mrs OTT (GILLIAN ELISA), cinio'r hwyr gyda'r cogydd, DUDLEY NEWBERY a thaith o gwmpas Stadiwm y Mileniwm yng nghwmni RAY GRAVELL.
Bydd y plant ar myfyrwyr yn gwylior gm ar l te.
Bydd y prawf cynta rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Edgbaston yfory a bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tm.
Bydd y rasio'n dechrau heno mewn cymal arbennig yng Nghaerdydd cyn i'r gyrrwyr fynd allan i'r coedwigoedd.
Bydd y rhaglen ar Fehefin 30 yn teithio i Lundain am y tro cyntaf yn hanes y gyfres, a ddechreuodd yn 1993.
Bydd y rhaglen yn her gwbwl wahanol i'r arfer yn l Golygydd y gyfres Geraint Lewis Jones.
Bydd y rhaglenni'n cyfuno byd ffantasi a'r byd go iawn wrth gyflwyno cysyniadau mathemategol i'r plant lleiaf.
Bydd y rhaglenni'n hybu: dealltwriaeth plant o ardaloedd a threftadaeth Cymru.
Bydd y rhain yn cynnwys Sin Lloyd a Stifyn Parry a dau ffigwr mwy gwleidyddol.
'Bydd y rownd derfynol yn erbyn Alaves bedwar diwrnod wedi Cwpan FA Lloegr - mi fydd yn dipyn o ddiweddglo i'r tymor.
Bydd y senedd yn cyfarfod yn fisol.
Bydd y shed yn cynnig y cerddoriaeth mwyaf diweddar a'r gorau ym myd adloniant a cherddoriaeth.
Bydd y swyddogion hyn yn paratoi adroddiadau chwarterol i'r senedd.
Bydd y tîm dan 21 yn gobeithio gwneud iawn ar l colli 4 - 1 yn erbyn Belarus.
Bydd y tîm pl-droed cenedlaethol yn ceisio ateb beirniadaeth a sicrhau pwynt o leia yn y gm yn erbyn Gwlad Pwyl yn Warsaw, heno.
Bydd y tm dan 21 oed yn chwarae'n erbyn yr Wcrain y prynhawn yma, ac yn gobeithio rhoi terfyn ar eu record drychinebus o golli'n ddiweddar.
Bydd y trydydd prawf - a'r ola yn y gyfres - rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr yn dechrau yfory yn Colombo.
Bydd ymosodwr Jamaica, Walter Boyd yn arwyddo cytundeb blwyddyn efo Abertawe a chredir y bydd yr amddiffynnwr canol Matthew Bound hefyd yn aros ar y Vetch.
Bydd ymosodwr newydd Caerdydd, Gavin Gordon, yn ymarfer gyda'i gyd-chwaraewyr am y tro cyntaf yfory.
Bydd ymosodwr Wrecsam, Lee Trundle, yn gweld arbenigwr heddiw i wybod a oes angen triniaeth ar ei goes.
Bydd yn ail-gydio yn ei bartneriaeth Paul Jewell ai is-reolwr efo Cymru, Peter Shreeves.
Bydd yn canolbwyntio ar ei waith yn gynhyrchydd cerddoriaeth yn stiwdior Malthouse yn Aberystwyth.
Bydd yn chwarae Paradom Srichaphan o Thailand ar y cwrt canol yn hwyrach y prynhawn yma.
Bydd yn chwarae Paradom Srichaphan o Thailand ar y cwrt canol.
Bydd yn chwarae Stephen Hendry y prynhawn yma.
Bydd yn curor record y mae wedi ei rhannu ers tro gyda dau o gyn-chwaraewyr Morgannwg, Jeff Jones ac Allan Watkins, o chwarae mewn pymtheg prawf i Loegr.
'Bydd yn ddiddorol gwylio'r brwydrau personol.
Bydd yn ddifyr dilyn y postmortem ac yntau yn awr yn cychwyn ar ail hanner ei dymor gyda ni.
Bydd yn dechrau cyfnod newydd yn llawn cyfleoedd a phrofiadau newydd.
Bydd yn dod gerbron cyfarfod nesaf Pwyllgor Addysg Mynwy.
Bydd yn esiampl i eraill.
Bydd yn fwy o wledd nag unrhyw ffwtbol.
Bydd yn gm ddiddorol, ychydig yn anos na'r gynta ond gm ddylai'r Llewod ennill.
Bydd yn gweithio yn ardaloedd Ceredigion, Caerfyrddin a Gorllewin Morgannwg.
Bydd yn gweld arbenigwr eto heno ac ofnir y bydd angen llawdriniaeth ar ei droed.
'Bydd yn neis i weld Waqar 'nl yma eto - mae e'n gricedwr arbennig o dda,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.
'Bydd yn neis i'w chwarae nhw a gobeithio y bydd yna groeso iddyn nhw ar y Vetch.
Bydd yn noson hanesyddol heno gyda Morgannwg yn wynebu Essex yn y cynghrair un-dydd dan y llif-oleuadau.
Bydd yn rhaid aros i weld pa fath o ymateb ymarferol a geid gan yr awdurdodau'n gyffredinol.
Bydd yn rhaid i Baulch fodloni ar le mewn tm cyfnewid cryf lle bydd ei brofiad yn allweddol.
Bydd yn rhaid i Gaerdydd wylio rhag gwneud unrhyw gamgymeriadau di-angen, fel ag y gwnaethon nhw yn y gm yn Cheltenham ddydd Sul.
Bydd yn rhaid i'r gweddill ohona chi aros tan y mis nesa - ond un peth y gaallwn ni ei ddweud yw ei bod yn sicr yn werth yr aros.
Bydd yn rhaid wrth chwyldro cyn y teifl proletariat Cymreig ymaith yr hualau hyn.
Bydd yn rhaid wrth gydweithrediad i oroesi.
Bydd yn symud i bencadlys newydd 4,500 metr sgwr ar Barc Nantgarw, Trefforest.
Bydd yn ymuno 'r hyfforddwr newydd, Neil Kelly.
'Bydd yna chwe mis reit galad o 'mlaen i rwan,' meddai.
'Bydd yna lot o gystadlu am le yn y tm y tymor yma.
Bydd yno gapel ac ysgol a senedd-dŷ a'r heniaith yn gyfrwng addoli a masnachu, dysgu a llywodraethu.
Bydd yno lu o grwpiau yn cynnwys Estella, Zabrinsky, Texas Radio Band, Something Personal, Cint, Angel, Alcatraz a lot mwy.
Bydd Yorath yn cyfarfod y Cadeirydd, Geoffrey Richmond wedi i'r clwb benodi rheolwr ag is-reolwr newydd.
Bydd yr 8 rhaglen 15 munud yn cynnwys 4-6 o sefyllfaoedd perthnasol i oedran a diddordeb y disgyblion.
Bydd yr agoriad yn cael ei ddathlu gyda chyngerdd mawr a deledir gan S4C o Fae Caerdydd, gyda Tom Jones, Shirley Bassey, Charlotte Church a Bryn Terfel yn cymryd rhan.
Bydd yr ail brawf criced rhwng Pakistan a Lloegr yn dechrau yn Faisalabad yfory.
Bydd yr ail brawf rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Lords heddiw wedir gweir gafodd Lloegr yn y prawf cynta.
Bydd yr ail gm un-dydd rhwng Lloegr a Pakistan yn dechrau awr yn gynt yfory.
Bydd yr ail-ddetholyn Andre Agassi yn chwarae Mark Philippoussis a bydd y ddau Americanwr - Pete Sampras a Jan Michael Gambill - yn wynebu ei gilydd.
Bydd yr athletwr o Gymru, Christian Stevenson yn cystadlu heno ym Manceinion yn y ras 3,000 metr dros y clwydi.
Bydd yr awyrgylch Gymreig yn parhau yn Wellington yfory gyda Margot yn mynd a chriw o 40 i weld Ray Henwood o Abertawe yn perfformio mewn cynhyrchiad o Playing Burton yn cael ei gyfarwyddo gan Guy Masterson sy'n or-nai i Richard Burton.
Bydd Yr Eidalwyr yn cyhoeddi'u tm nhw heddiw a disgwylir dau newid.
Bydd yr holl elw yn mynd i Plant Mewn Angen sy'n cael ei ddarlledu ddydd Gwener, Tachwedd 17.
Bydd yr is-gadeirydd gweinyddol yn parhau chyfrifoldeb am weinyddiaeth y Gymdeithas a gofal am ein swyddfeydd a'n swyddogion cyflogedig ac am arolygu'r swyddi cyllidol.
Bydd yr ymgyrch yn parhau, gyda lobi wedi ei drefnu yn y Senedd yn Llundain ar Ragfyr y 7fed.
Byddaf yn bendithio Ellis Wynne am y sywaeth yna, er ei fod yn lawn mor anghyson John Thomas.
Byddaf yn dioddef o symptomau fel coesau'n crynu a'r bol yn aflonydd oherwydd fod arna'i ofn.
Byddai agwedd dychmygus a chreadigol o'r fath yn gwahaniaethu'n fawr oddi wrth y sefyllfa bresennol sydd wedi ei sylfaenu ar feddylfryd negyddol dan ddylanwad y Comisiwn Archwilio, nad yw'n meddu ar arbenigedd addysgol na chydwybod gymdeithasol.
Byddai angen sefydlu Uned Derminoleg yn y Cynulliad i wneud hyn yn effeithiol.
Byddai buddugoliaeth yn eu codi i hanner uchaf y tabl.
Byddai cais Phoenix yn well i Gymru er mwyn cadw'r swyddi yn y diwydiannau cydrannau yma.
Byddai gofyn ei drefnu a symud o gam i gam gan roi rhybudd a rhoi amser i gyfnewidiadau.
Byddai gwireddu'r cynllun yna heb fynd 'nl ac edrych ar y sylwadau sydd yn y ddogfen yna - a beth yw blaenoriaethau polisiau'r Cynulliad - wedi bod yn ffolineb llwyr.
Byddai hanner y sampl yn anfon plentyn i ysgol feithrin Gymraeg.
Byddai hyn yn bendant yn hwyluso cydberthynas fwy uniongyrchol gyda phobl ifancach.
Byddai hyn yn chwalu eu hathrawiaeth fach jacs hwy.
Byddai hyn yn cynnwys ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg yn y byd darlledu ac adloniant a chyhoeddi a hynny trwy gyfryngau'r iaith Gymraeg a Saesneg.
Byddai hyn yn cynnwys gweithredu polisi cryf o ddysgu Cymraeg a thrwy'r Gymraeg gyda chefnogaeth adnoddau digonol yn holl ysgolion a cholegau Cymru fel bod pob disgybl ym mhob rhan o Gymru yn cael y cyfle i fod yn gwbl rhugl yn y Gymraeg erbyn 11 oed.
Byddai hyn yn rhoi cyfle gwell i'r holl aelodau drafod a phenderfynu ar strategaeth i'w chyflwyno i'r cyhoedd yn ystod yr haf ac i weithredu arni yn yr hydref.
'Byddai hynny'n ofnadwy,' meddai.
Byddai iddo gynllun arbennig iawn.
Byddai meysydd chwarae bob-tywydd gyda llifoleuadau'n cael eu darparu ar y tri safle a bydden nhw ar gael i'r gymuned y tu allan i oriau ysgol.
Byddai pawb yn derbyn y cynnydd yma a'r arian ar gael drwy gael gwared ar £2bn o fudd-daliadau sy'n cael eu targedu gan Lafur tuag at y pensiynwyr tlotaf.
Byddai raid i Bush ennill y tair talaith yma pe bai Gore yn ennill Florida.
Byddai rhai yn mynd i guddio i'r tai bach.
Byddai rhywun yn ei chael rywfaint yn haws maddau y pethau hyn hyn pe byddai Henry wedi profi ei hun yn dipyn mwy o wr gwyrthiau ers ei ddyfodiad i'n gwlad.
Byddai Santa a Siani Corn yn teimlon gartrefol iawn yn ein ty ni am y pythefnos nesa.
Byddai trefniadaeth ein rhanbarthau yn aros fel y mae ynghyd 'u cyfrifoldebau allweddol.
Byddai'r estyniad yn un llai na'r adeilad newydd ac fe fyddai cynllun Richard Rogers yn cael ei roi o'r neilltu.
Byddai'r Torïaid yn cael gwared gimics" y llywodraeth, fel arian tuag at danwydd y gaeaf, trwyddedau teledu am ddim a'r bonws Nadolig.
Byddai'r gn yn fwy effeithiol efo agoriad mwy pwerus.
Byddai'n braf petaent yn cael eu hannog i gyd-weithio a chyd-gyfrannu, a hynny mewn ysgol hapus ag adnoddau digonol.
Byddain brolio iddo gael cynnig y rhan cyn Sean Connery.
Byddain fagddu ar rywun o droi at Tywyll Heno am gysur ar awr go ddyrys yn ei fywyd.
'Byddai'n llawn cystal i chi adeiladu pencadlys newydd y Cynulliad ar blaned Mawrth ag ym Mae Caerdydd gan eich bod cymaint allan o gysylltiad a dyheadau'n cymunedau gwledig.
Byddai'n rhaid i Gymru fod yn rhan o'r chwyldro technolegol newydd ac o gynllun y Llywodraeth i sefydlu pedwaredd sianel deledu os oedd i oroesi yn y byd modern.
Byddai'n rhatach gosod y ffurflenni Cymraeg ar y we nag y byddai i'w hargraffu.
Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad.
Byddain ymarfer arno bob nos -a gydag e,f Randall Bevan - un o sr y drydedd flwyddyn.
Byddai'r dirwyon yn y llysoedd yn drwm, ac o wrthod eu talu byddai'r canlyniadau'n gostus, er nad yn fwy costus nag ymladd etholiadau seneddol diamcan.
Byddai'r Fforwm yn bwydo syniadau i'r Pwyllgor Pwnc yn ogystal vice versa.
Byddai'r rheolwr yn gyfrifol am gadw cyfrif manwl o'r holl bryniant yn ystod yr wythnos gan gadw gwyliadwriaeth fanwl ar y stoc yn ogystal.
Byddan nhw heb Robert Croft syn paratoi am ei ail gap ar bymtheg i Loegr yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords yfory.
Byddan nhw'n cyfarfod yn y Cwpan ac yn y Cynghrair.
Byddan nhw'n gobeithio am ragor heddiw.
Byddan nhw'n mynd i Barc y Strade yfory ac yn gobeithio ail-adrodd y grasfa o 65 i 16 roeson nhw i Lanelli yng Nghwpan y Principality.
Byddan nhw'n teithio i'r Vetch i 'nl y triphwynt.
Byddan nhw'n wynebu Lloegr yn eu gm gynta.
Byddan nhw'n ymuno chriw dethol iawn - dim ond wyth o'u blaenau nhw sy' wedi cyflawni hynny, gan gynnwys yr asgellwr Ieuan Evans.
Byddant hefyd yn chwarae gigs i hyrwyddor CD ar l ei ryddhau.
Byddant ym Mharc Margam y penwythnos yma a gobeithio na fyddant yn hir cyn dychwelyd i Gymru wedyn.
Byddant yn cyfarch y cyfarfod am 7.30 Nos Wener yn yr Hen Neuadd yr Hen Goleg.
'Bydde Mai 5 yn anodd achos bod gm derfynol Cwpan yr FA yr wythnos wedyn.
Bydde neb yn enwi neb onibai bod rhywbeth gyda nhw ar fideo - y peth yw falle gwelan nhw rywbeth arall, hefyd.
'Byddem yn cwestiynnu pa mor debygol yw hi y byddai'r tri arweinydd yma wedi dod at ei gilydd o'u gwirfodd i greu ymateb unedig.
Bydden nhw'n disgyn o'r brif adran ddiwedd y tymor hwn, a tasai clwb o'r Alban yn cymryd eu lle nhw y tymor ar l nesa, fe fyddai yna deimlad - cyfiawn, o bosib - bod rygbi'r Alban yn cael ei hybu ar draul rygbi Cymru.
'Bydden ni'n dal i golli arian.
Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.
Byddwch angen meddalwedd Real Audio ar eich cyfrifiadur i wrando ar y llais.
Byddwch cystal manteisio ar gyfleusterau'r We i gysylltu ni i ymateb i erthyglau neu i sgwennu erthyglau newydd.
Byddwch yn barod hefyd am yr un hen jcs.
Byddwch yn sensitif i gyfansoddiad ieithyddol y Pwyllgor.
Byddwn eleni hefyd yn ceisio ehangu'r ymgyrch Ildiwch drwy ein nwyddau yn ogystal ag unrhyw ymgyrch bwysig arall.
Byddwn gyda'n gilydd yn ein cwrdd misol hefyd gyda hen ganeuon gwerin Cymru yn cael rhan flaenllaw yn y cwrdd.
Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r goreuon o'r safleoedd a dderbyniwn.
'Byddwn ni'n ymarfer y peth cynta y bore yma a dechrau paratoi ar gyfer gm Abertawe.
Byddwn wedi blino cymaint ar l rhedeg ar l merch i'w dal yn y lle cyntaf y byddai'n wyrth imi fedru hyd yn oed garu efo hi - heb son am fedru rhedeg marathon wedyn.
Byddwn yn cadw mewn cysylltiad cyson nhw ac yn monitro'r sefyllfa yng ngwahanol ardaloedd Cymru.
Byddwn yn casglu enwau o hyn tan ddiwedd wythnos yr Eisteddfod 2001.
Byddwn yn cyhoeddi enw'r ysgolion buddugol ar Fai 7.
Byddwn yn falch o helpu gyda'r rhan fwyaf o ymholiadau, ond cofiwch nad oes modd i ni fod yn wasanaeth cyfieithu na'n ganolfan gwybodaeth am yr iaith ar gyfer myfyrwyr yn gwneud ymchwil, oni bai bod eu hymchwil yn canolbwyntio ar Gymdeithas yr Iaith neu ymgyrchu iaith, wrth gwrs.
Byddwn yn galw am Ddeddf Iaith newydd ac yn gofyn am Grwp Tasg i arolygu a chydlynnu y cyfieithu yn y Cynulliad.
'Byddwn yn galw am Gynulliad trwyadl ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf,' meddai Branwen Niclas, 'ac am statws lorweddol i'r iaith Gymraeg.
Byddwn yn gwrando ac yn ymateb ich safbwyntiau ach pryderon.
'Byddwn yn parhau i edrych a oes modd gwella'r gwasanaeth hwn yn y dyfodol ond ni allwn wneud unrhyw ymrwymiadau pendant ar hyn o bryd.
Byddwn yn pwyso am gamau i ddatblygu addysg Gymraeg a chynnal cymunedau Cymraeg.
Byddwn yn trafod 13eg o gynigion o 11.30 ymlaen.
Byddwn yn ymarfer canu'r piano pan fuasai'n well o lawer gen i fod allan yn chwarae rygbi gyda'r plant eraill.
Byddwn yn ystyried ymhellach yn Adran 7 agweddau pobl tuag at ddefnyddio'r iaith, ac yn Adran 8 sefyllfa'r iaith yn y gymuned.
Byr iawn fu ei harhosiad yno a chafodd waith fel mecanic dan hyfforddiant gyda Derek yn y garej.
Byrdwn y gn ydy bod "hunaniaeth" yn bwysig inni gyd beth bynnag fo'n tras - yn enwedig os ydach chi'n Gymro.
Bysedd Melys ydy enw grwp newydd syn dod o Fn - ac yn l yr aelodau does yna ddim arwyddocd i ystyr yr enw.
'Byse'n well 'da ni gwrdd nhw yn y rownd derfynol.
Byswn i'n hoffi se nhw'n dewis Sais - mae Sais yn deall anian ei bobol ei hun.
Byth a hefyd mae rhyw Arbenigwr ar y teledu ar radio ac yn y papurau yn dweud wrthym fod rhyw bopeth neui gilydd yn iawn.
Bywyd digon cythryblus sydd wedi bod gan Lisa ers iddi ddod i fyw i Gwmderi.
Bywyd newydd i'r hen iaith Ar un adeg yr oedd ieuenctid Cymru yn cysylltu Cymraeg phethau hen-ffasiwn oedd ar fin darfod.
c) cydnabod statws swyddogol yr iaith os ydyw datganiad Yr Arglwydd Roberts o Gonwy (pan oedd yn Weinidog Gwladol), Ty'r Cyffredin 15 Gorffennaf 1993 yn ddilys, a gadael i bobl Cymru fod yn ymwybodol o statws yr iaith.
c) mai realiti'r sefyllfa yw fod cyrff o fewn y tair sector (cyhoeddus preifat a gwirfoddol) yn gweithredu fel taw Saesneg yw iaith swyddogol y wladwriaeth, ac yn amlach na pheidio unig iaith swyddogol y wladwriaeth hefyd.
Cadarnhaodd Donal Lenihan, rheolwr Llewod 2001, ei fod wedi siarad Graham Henry, ac iddo orfod cael caniatad Undeb Rygbi Cymru i wneud hynny.
Cadarnhawyd eisoes eu bod yn rhan o'r lein-yp ar gyfer Gwyl y Gwyniad a gynhelir rhwng yr ail a'r nawfed o Fedi; ond os na fedrwch chi aros tan hynny ewch draw i Dy Newydd Sarn ar Fehefin 30.
Cadarnhawyd mai asbestos glas oedd e.
Cadarnheir yn flynyddol (yn y Cyfarfod Cyffredinol) ein prif feysydd ymgyrchu blynyddol.
Cadeiraiu a bwrdd bwyta yn cael eu symud i ganol y llawr fel bo'r angen.
Cadeirydd gweithgor y brifysgol newydd ydy Dr David Roberts.
Cadw golwg ar gynyrchiadau Newyddion a Materion Cyfoes y BBC fel y maent yn effeithio ar gynulleidfaoedd yng Nghymru.
Cadwch draw o'r syr-jy-ri.
Cadw'r capten yng nghanol y cae a chadw Scott Quinnell i ganolbwyntio ar eu chwarae ymysg y blaenwyr.
Cadw'r gm yn eu hanner nhw a wedyn fe godon ni gyflymdra'r gm a chael dau gais clou.
Cael a chael oedd hi wedyn ond am unwaith roedd y lwc efo Abertawe.
Cael a chael oedd hi, ond bu gl yn yr hanner cynta gan Teddy Sheringham yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth.
Cael anrheg gan y Dean - pot nwdl, marshmallows a breichled.
Cael cinio cyn i Kate adael.
Cael cynllun teidi ar gyfer creu crys t newydd i'r Gymdeithas.
Cael cynnig mynd i dy un ohonynt am bryd nos Wener nesaf.
Cael dau bot enfawr o goffi Chinese.
Cael galwad ffon gan Bella pnawn ma.
Cael golwg ar fy nghartref am y ddwy flynedd nesaf - wel dyna sioc.
Cael gwahoddiad i dy un o'r athrawon bnawn Sadwrn.
Cael gwahoddiad i gartref Apple rhywdro.
Cael llais, ie - ond cael rhywbeth i'w ddweud efo'r llais," meddai.
Cael llyfr yn anrheg.
Cael mynd i mewn i'r gegin i ddewis bwyd a gweld hwyaid wedi sychu yn hongian ar y wal yno.
Cael pryd allan mewn ty bwyta bychan ar ochr y ln.
Cael pryd yn Lao Difang gyda'r nos.
Cael sawl cynnig i fynd o gwmpas Yiyang efo nhw.
Cael sgwrs reit ddifyr.
Cael y Cynulliad i gydnabod fod y Gymraeg yn ein huno yn hytrach na'n gwahannu ac yn perthyn i bawb.
Cael ystafell breifat yno a digon o sylw.
Caerdydd yn cael ei dyrchafu'n ddinas.
Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA drwy guro Arsenal 1-0.
Caerdydd yn erbyn Llanelli, a'r gm rhwng Aberystwyth a Wrecsam ym Mhlas Crug.
Caerdydd yw'r unig dîm o Gymru sydd ar l yng Nghwpan Lloegr.
Caerdydd yw'r unig dm all eu dal nhw nawr.
Caerdydd, pencampwyr y tymor diwetha, yw'r ffefrynnau i ennill y Cynghrair unwaith eto.
Caerfyrddin Cyfarwyddwr yn barod i gyfarfod ni ym mis Ebrill.
Caerfyrddin oedd y tîm amlyca yn yr ail hanner a chyda'r gl hwyr yn cipio'r tri phwynt.
Caernarfon neu Langefni fydd yn codi o Gynghrair Undebol Cymru i'r Cynghrair Cenedlaethol y tymor hwn.
Caersws fydd yn chwarae yn erbyn Y Barri yn rownd derfynol Cwpan Gilbert fis nesa ar l ennill 4 - 0 yng Nghroesoswallt yn ail gymal y rownd gyn-derfynol.
Caerwyn Williams, wedi datgan ar goedd eu bod yn cefnogi bwriad Gwynfor Evans i ymprydio, ac 'roedd hynny wedi ennyn gwrthwynebiad y rhai a gredai na ddylai'r 'Steddfod weithredu fel San Steffan y Cymry.
Caewyd 50 rhwng y flwyddyn hon a 1964 adisgynnodd nifer y gweithwyr o 104,600 i 76,500.
Caf brofi bywyd go iawn pobl yr ardal.
Caf fy nghalonogi hefyd gan y ffordd y cyfoethogwyd ein cydberthynas ag S4C dros y flwyddyn ddiwethaf, drwy fentrau ar y cyd fel darllediadau teledu digidol di-dor o'r Cynulliad Cenedlaethol, a pharodrwydd i ystyried partneriaethau eraill yn y dyfodol.
Caf fy nghalonogi hefyd gan y ffordd y cyfoethogwyd ein cydberthynas ag S4C dros y flwyddyn ddiwethaf, drwy fentrau ar y cyd fel darllediadau teledu digidol di-dor o'r Cynulliad Cenedlaethol, a pharodrwydd i ystyried partneriaethau eraill yn y dyfodol.
Caf sn yn nes ymlaen am arwyddocd hynny.
Cafodd 523,754 ei godi yng Nghymru.
Cafodd Abertawe ddwy gl ond dim gwobr yn Millmoor neithiwr.
Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.
Cafodd aelod ei arestio wedi i rywun honni fod pornograffi plant ar gyfrifiadur symudol," meddai.
Cafodd ail rownd o 69 ac y maei gyfanswm o saith ergyd yn well nar safon ddim ond un yn fwy na Robert Coles o Loegr sydd ar y blaen.
Cafodd Arsenal fuddugoliaeth gyffyrddus, 4 - 0, dros Manchester City.
Cafodd ateb Cymraeg ond ag arlliw Milbancaidd iddo.
Cafodd BBC CHOICE Wales ei lansio'n llwyddiannus, gyda mentrau gwych i roi cyfle a phrofiad cyflwyno i dalentau newydd.
Cafodd BBC CHOICE Wales ei lansio'n llwyddiannus, gyda mentrau gwych i roi cyfleoedd a phrofiad cyflwyno i dalentau newydd.
Cafodd Belarus fuddugoliaeth, 2 - 1, yn erbyn Armenia a chollodd Norwy gartre, 1 - 0, yn erbyn Ukraine.
Cafodd Ben bwl o chwerthin nes ei fod yn wan wrth inni ddarllen am hyn ac hyd heddiw, pan mae na ddigon o fybls yn y bath, mae'n dal i chwarae bod yn hen wr o wlad y sebon.
Cafodd berthynas gyda Graham, cyn-wr Diane, ond daeth hyn i ben oherwydd ei ddibyniaeth ar alcohol.
Cafodd Branwen Brian Evans ei rhyddhau yn ddi-gyhuddiad.
Cafodd budd llawn y buddsoddiad ychwanegol o 6 miliwn a wnaed gan y BBC yng Nghymru, yng ngoleuni datganoli, ei weld a'i glywed ar draws pob un o'i wasanaethau.
Cafodd budd llawn y buddsoddiad ychwanegol o 6 miliwn a wnaed gan y BBC yng Nghymru, yng ngoleuni datganoli, ei weld ai glywed ar draws pob un o'i wasanaethau.
Cafodd Caerdydd dipyn o ysgytwad ddoe a hwythau am godi o Drydedd Adran Cynghrair Nationwide.
Cafodd Caerffili ddau gais - gan David Hawkins a'r asgellwr Geraint Lewis.
Cafodd cefnogwyr y Cynulliad i Gymru eu siomi gan ganlyniad y Refferendwm ar Ddatganoli.
Cafodd Charlie Haughey ei gymharu Phinochet.
Cafodd Chris Llewellyn ei hel o'r maes am dacl flr i goroni noson i'w anghofio i'r tm dan 21. Maen nhw bellach wedi chwarae 19 gm heb ennill un.
Cafodd Chris Summers gl i Ferthyr ddeng munud cyn y diwedd, ac er i'r ddau dîm gael cyfleoedd yn y diwedd ni chafwyd gl arall.
Cafodd chwaraewr-hyfforddwr Cwmbran, Mark Aizlewood ei ddanfon o'r maes ar l ffrwgwd.
Cafodd chwech o chwaraewyr gardiau melyn gan y dyfarnwr Graham Barber yn ystod y gm.
Cafodd Clwb Pl Droed Porthmadog ei ffurfio yn 1884, sydd yn eu gwneud yn un o glybiau hynaf Cymru.
Cafodd Coleman ddamwain car difrifol ym mis Ionawr.
Cafodd Craig Morgan anaf, ac mae'n bosib na fydd e'n chwarae eto yn ystod y daith.
Cafodd cricedwyr Lloegr ail ddiwrnod pur dda yn y drydedd gm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi.
Cafodd Crofft hwyl 'r bl hefyd, yn cipio 2 wiced am 39 rhediad.
Cafodd Cyfres Cae Berllan, sef cyfres o storau byrion, eu sgwennu mewn ymgynghoriad ag arbenigwr iaith ar gyfer plant sy'n dechrau darllen.
Cafodd cynulleidfa Gwyl y Gwyniad yn y Bala y cylfe i glywed y deunydd newydd, ac roedd yr ymateb yn wych.
Cafodd Darren waith yn y garej gyda Derek ac yn ddiweddarach cafodd le i fyw gan Derek hefyd.
Cafodd Dic lot o sbort ond gadawodd wrth i bobl y Dreth Incwm ddod ar ei l.
Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.
Cafodd ei arestio ddydd Gwener a dywedodd Heddlu'r De ei fod yn byw yng Nghaerloyw, Gloucester, a'r cylch.
Cafodd ei chynhyrchu gyda chymorth Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Llyfrau Cymru.
Cafodd ei ddatganiad ei groesawu a'i hawlio fel buddugolioaeth gan brotestwyr.
Cafodd ei ddewis yn Artist Gwryw Clasurol Gorau Prydain a chanu o flaen 110,000 o ddilynwyr rygbi yn Sydney cyn gm Awstralia'n erbyn Seland Newydd.
Cafodd ei enwi ac fe all golli llawer o'r tymor.
Cafodd ei gario o'r maes ym munudau cynta'r gm.
Cafodd ei guro gan Marat Safeen o Rwsia mewn tair set.
Cafodd ei guro wedi 66 munud gan gic siswrn prif sgoriwr Port Vale - Tony Naylor.
Cafodd ei holi yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd.
Cafodd ei threisio ganddo ac er mawr siom i Karen penderfynodd y llys beidio 'i chredu.
Cafodd ei ymgorffori er mwyn masnachu yn fwy rhydd yn y farchnad allanol i godi arian i ategu ffi'r drwydded.
Cafodd Emma siom o ddarganfod fod gan Madog hefyd gefndir o gyffuriau.
Cafodd estyniad newydd i Ysgol Gynradd Llanilar, ger Aberystwyth, ei agor yn swyddogol ddydd Mawrth.
Cafodd eu tynged nhw ei benderfynu gan Oldham brynhawn Sadwrn.
Cafodd ffacs yn llongyfarch y pr priod ei anfon i westy'r Plaza hefyd.
Cafodd fuddugoliaeth o ddwy set i ddim dros Shinya Otsuka o Japan.
Cafodd gobeithion Lerpwl o orffen yn nhri ucha'r Uwch Gynghrair - ac o chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa - hwb neithiwr.
Cafodd gosb llys am roi dyrnod i Ioan Bebb, cefnwr Cross Keys, mewn gm glwb flwyddyn yn l.
Cafodd gryn dipyn o broblem gyda dewis enw ar y cychwyn gan mair enw cyntaf oedd Joyrider ond, yn fuan, fe ddaeth y newyddion fod yna grwp arall o'r un enw a gorfodwyd y grwp o Gaernarfon i newid yr enw i Evans.
Cafodd Gustavo Kuerten o Brazil brofiad cyfarwydd yn Ffrainc.
Cafodd gwylwyr ledled Prydain gipolwg ar y dathliadau gwych a nododd agoriad y Cynulliad Cenedlaethol gyda The Welsh Assembly - a Nation Celebrates ar BBC Dau, a Starry Starry Night, sef uchafbwyntiaur cyngerdd ym Mae Caerdydd.
Cafodd gyfanswm o 109, gan gynnwys partneriaeth gyda Graham Thorpe o 167 am y drydedd wiced wrth i Loegr gyrraedd cyfanswm o 249 am bum wiced.
Cafodd helyntion digri yfwyr cyson a landlord Pub Globo eu recordio mewn tafarn leol, lle roedd y synau cefndirol gan yr yfwyr yn rhai go iawn.
Cafodd Ian Woosnam ail rownd o 70 sy'n golygu ei fod bum ergyd yn well na'r safon ym Mhencampwriaeth Agored Yr Eidal.
Cafodd Ian Woosnam sgr o 67 - pedair ergyd yn well na'r safon - yn rownd ola Pencampwriaeth Golff Agored Hong Kong.
Cafodd Jason Perry un ergyd at y gl ond fe'i harbedwyd gan Roger Freestone.
Cafodd Jason sioc o ddarganfod fod Graham wedi ceisio cadw mewn cysylltiad ond fod Diane wedi celu'r cwbl.
Cafodd Lerpwl noson i'w chofio yn Stadio Olympico.
Cafodd Llew ei ddal ynghanol ffrwgwd mawr a ddatblygodd rhwng Gina a'i gwr, Rod.
Cafodd Matthew Hoggard, y bowliwr cyflym o Sir Efrog, ei ddewis i'r tm wrth i Loegr hepgor troellwyr yn gyfan-gwbl ar gyfer y gm hon.
Cafodd Matthew Stevens, o Gaerfyrddin, sioc yn rownd yr 16 olaf ym Mhencampwriaeth Snwcer Liverpool Victoria neithiwr.
Cafodd Meet For Lunch ei ddisodli gan y rhaglen ddyddiol newydd Wales at One, a gyflwynir gan Phil Parry, cyn-gyflwynydd Week In Week Out.
Cafodd Merthyr eu cyfleon.
Cafodd Morgannwg ddiwrnod annisgwyl o lwyddiannus yn erbyn Essex yn Chelmsford ddoe.
Cafodd Morgannwg fuddugoliaeth yn eu gm Cynghrair Undydd yn erbyn Essex ar Erddi Sophia neithiwr.
Cafodd Morgannwg gychwyn gwael - Keith Newell allan cyn pen fawr o dro.
Cafodd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, ddechrau da i'w gm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen.
Cafodd Mr Thapa ei eni yn Swydd Hampshire.
Cafodd Mrs Mac ailgynnig ar hapusrwydd yn 1997 pan ddechreuodd gael affr gyda Dyff.
Cafodd o'i daro gan gar ar ffordd yr A458 ger Garej Drivers yn y dre.
Cafodd pedwar Palesteiniad a phedwar Israeliad eu lladd ddydd Llun.
Cafodd pentref Porth y Nant ei agor fel Canolfan laith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn yn 1982.
Cafodd Penybont, sydd yn gyfartal gyda Chasnewydd a Chaerdydd ar frig y Cynghrair, fuddugoliaeth hawdd dros Cross Keys ar Gae'r Bragdy.
Cafodd Raewyn Henry o Heol Marshfield, Cas-bach, ddirwy o £150 a'i gorchymyn i dalu costau o £30.
Cafodd Rhian blentyndod digon cymysg yn y Deri Arms.
Cafodd Rhys Williams ddau gais, a chais yr un i Owain Ashman a'r mewnwr ifanc Ryan Powell.
Cafodd sawl bluen i'w het drwy sicrhau yr unig gyfweliad a roddodd y seren o Hollywood, Keanu Reeves, yn Ngwyl Glastonbury ynghyd sgwrs brin gyda Syr Cliff Richard.
Cafodd sawl bluen i'w het drwy sicrhau yr unig gyfweliad a roddodd y seren o Hollywood, Keanu Reeves, yn Ngwyl Glastonbury ynghyd sgwrs brin gyda Syr Cliff Richard.
Cafodd Shaw ei redeg ms am 24 a wedyn cafwyd y diweddglo arbennig.
Cafodd sioc yng ngwir ystyr y gair.
Cafodd Stein brawf meddygol ar Y Vetch ddoe.
Cafodd targedau eu gosod i'r Awdurdod i helpu mwy o gwmnïau Cymreig ac i greu swyddi mewn rhannau eraill, llai llwyddiannus o Gymru - yn arbennig yn y gorllewin.
Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.
Cafodd un o'r Palesteiniaid hefyd ei ladd.
Cafodd wobr y Cyflwynydd Gorau am ei ddarllediad o angladd Diana, Tywysoges Cymru; Dewi hefyd oedd Newyddiadurwr Cymreig y Flwyddyn yng ngwobrau BT ym 1998.
Cafodd Wrecsam bwynt lle buasai timau eraill wedi cael mwy.
Cafodd y cyhoedd gyfle i weld cynnwys CD-Rom newydd Sam Tn am y tro cyntaf pan gafodd ei dangos ym mhabell Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar Faes yr Eisteddfod.
Cafodd y Cymro Phil Price rownd o 72, mae e felly yn gyfartal 'r safon.
Cafodd y datblygiad ei groesawu hefyd gan Dr Chris Tillson, cadeirydd y grwp.
Cafodd y ddau bob cyfle i dderbyn y ddeiseb ar faes y 'Steddfod ac yn y diwedd gorfu i ni fynd 'r neges at Rod yn ei swyddfa.
Cafodd y ddau chwaraewr gm amlwg dros ben.
Cafodd y ddau dm gyfleon cyn y chwiban olaf, yr agosa oedd cynnig Richard Kennedy o'r Barri yn taro'r trawst.
Cafodd y ddau niwed yn ystod gm gyntaf Cymru yn erbyn Santory yn Japan ddydd Sadwrn diwethaf.
Cafodd y deunydd ei ddarganfod o dan ran o Barc Arfordir y Mileniwm, hen safle Pwerdy Bae Caerfyrddin.
Cafodd y geiriau eu hysgrifennu fel ymateb greddfol pedwar cyfaill i hunanladdiad Kurt Cobain o'r grwp Nirvana.
Cafodd y Gwrthbleidiau wahoddiad i ymuno hi i drafod pwerau'r Cynulliad ar y mater yma.
Cafodd y gyfres radio NVQ Rheoli ei chomisiynu gan Dr Eleri Wyn Lewis, Pennaeth Addysg a Dysgu BBC Cymru.
Cafodd y gymuned gyfan sioc pan aeth Stan i fusnes gyda Reg Harries a phrynu Pwll Bach.
Cafodd Y Llewod eu hail fuddugoliaeth o'u taith yn Awstralia, eto gyda sgr uchel.
Cafodd y math o ateb annelwig y byddai rhywun yn ei ddisgwyl - y rhoddir ystyriaethau i adnoddau cynhenid cyfoethog Cymru fel pren a llechen ond bod yn ofynnol, wrth gwrs, sicrhau fod y gwariant yn rhesymol ac ati.
Cafodd y milwr ei ladd a dau arall eu hanafu ger tref Iddewig yn Llain Gaza yn ystod ymosodiad ar doriad gwawr gan un o grwpiau Fatah sydd chysylltiad ag Arlywydd y Palesteiniaid Yasser Arafat.
Cafodd y pennaeth militia Palesteinaidd Hussein Abayat a dwy hen fenyw eu lladd pan daniodd hofrennydd at gar.
Cafodd y prif ddetholion Pete Sampras a Martina Hingis fuddugoliaethau rhwydd.
Cafodd y rhwydwaith ei feirniadu oherwydd iddyn nhw golli 1.3m o wylwyr ar l symud i 11 o'r gloch.
Cafodd y Saeson eu bowlio allan am 182 yn eu gm rownd go-gyn-derfynol yn erbyn De Affrica.
Cafodd y Saracens eu concro gan Gaerdydd am yr ail benwythnos yn olynol.
Cafodd y sgiliau technegol a fu ynghlwm wrth wireddu'r project hwn - gan gynnwys golygfeydd cyffrous y naid ei hun - ganmoliaeth ar bob lefel.
Cafodd y sioe Campws ei chreu ai pherfformio gan y don gyfredol o dalent yn y coleg.
Cafodd y tm o Sbaen ddihangfa chydig cyn y diwedd, diolch i Wes Brown yn rhoi'r bl yn ei rwyd ei hun.
Cafodd y tir ble'r oedd yr asbestos wedi ei adael ei adfer i ffurfio Parc Arfordir y Mileniwm.
Cafodd y troellwr wybod eu fod yn l yng ngharfan Lloegr o 14 ar gyfer y prawf cynta yn erbyn Indiar Gorllewin fydd yn dechrau yn Edgbaston ddydd Iau.
Cafodd yr achos cynta o glwy'r traed a'r genau yn Ffrainc ei gadarnhau ddoe.
Cafodd yr adeilad ei godi gyda chymorth ariannol gan y Cynulliad Cenedlaethol o £90,000.
Cafodd yr orsaf ei chau yn 1985 a'i dymchwel yn 1990.
Cafodd yr unig bwll nofio yng Nghymru, o safon Olympaidd, ei chwalu o'r neilltu er mwyn gwneud lle i'r deml rygbi newydd y byddai Graham Henry yn Archoffeiriad ynddi.
Cafodd Zoff ei feirniadun llym am arddull amddiffynnol ei dm yng Nghystadleuaeth Euro 2000 gan y gwleidydd a pherchennig AC Milan, Silvio Berlusconi.
Cafwyd adroddiadau bore yma fod Caerdydd yn ceisio arwyddo'r chwaraewr rhyngwladol addawol Ryan Green o Wolves.
Cafwyd adroddiadau dyddiol o'r Gelli yn ystod yr wyl yn May in Hay ac ar gyfer y ddadl flynyddol Debate at Hay a ofynnodd sut y mae Cymru'n bodloni'r disgrifiad Cool Cymru'. Bu cyflwynwyr eraill BBC Radio Wales ar daith hefyd gydag Owen Money yn ymddangos mewn amrywiaeth o leoliadau ar gyfer Sioe Deithiol Haf BBC Radio Wales a Kevin Hughes, sydd fel arfer yn cyflwyno'r sioe siartiau wythnosol gyda gwestai enwog a phosau, yn mynd 'i babell i wyl Glastonbury yn Carry on Camping.
Cafwyd adroddiadau dyddiol o'r Gelli yn ystod yr wyl yn May in Hay ac ar gyfer y ddadl flynyddol Debate at Hay a ofynnodd sut y mae Cymrun bodlonir disgrifiad Cool Cymru. Bu cyflwynwyr eraill BBC Radio Wales ar daith hefyd gydag Owen Money yn ymddangos mewn amrywiaeth o leoliadau ar gyfer Sioe Deithiol Haf BBC Radio Wales a Kevin Hughes, sydd fel arfer yn cyflwynor sioe siartiau wythnosol gyda gwestai enwog a phosau, yn mynd i babell i wyl Glastonbury yn Carry on Camping.
Cafwyd ail gyfres haeddiannol o Peter Karrie Unmasked ac roedd awyrgylch bywiog wedi'i warantu gyda chymysgedd difyr ac annisgwyl o westeion megis Bernard Manning a Patrick Moore.
Cafwyd arwyddion gobeithiol ar nifer o bwyntiau.
Cafwyd batiad campus gan yr Awstraliad Jimmy Mahler 71 oddi ar 82 pelen, gan gynnwys 8 i'r ffin.
Cafwyd bowlio arbennig gan y troellwr Saqlian Mushtaq - yn cipio pob un o wicedi Lloegr.
Cafwyd buddugoliaeth gyffyrddus, perfformiad proffesiynol ac un gl wefreiddiol.
Cafwyd cacen i'w rhannu ymysg y protestwyr wedyn gyda'r geiriau 'Deddf Iaith 2000' arni.
Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn l yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.
Cafwyd cadarnhad gan Leicester City mai Peter Taylor yw eu rheolwr newydd nhw.
Cafwyd cadarnhad y prynhawn yma mai hyfforddwr Lloegr a chyn-flaen asgellwr Caerfaddon, Andy Robinson fydd cynorthwy-ydd Graham Henry ar daith y Llewod i Awstralia yr haf nesaf.
Cafwyd canlyniad annisgwyl - rhyfedd, yn wir - ar Barc Eugene Cross neithiwr.
Cafwyd canmoliaeth fawr i'w ddehongliad hynod bersonol o'r digwyddiadau.
Cafwyd cerddoriaeth i osod naws ynghyd chyfweliadau unigryw gyda rhai o'r prif gymeriadau oedd yn gysylltiedig 'r glaniad cyntaf hwnnw ar y lleuad.
Cafwyd cipolwg ar ddoniau eraill Owen Money, fel cyflwynydd rhaglen sgwrsio, Money in the Bank.
Cafwyd cnwd o gerddi modern/ realaidd arl 1915 ac ar l y Rhyfel Mawr: cerddi rhyfel Cynan, 'Atgof', a cherddi Caradog Prichard.
Cafwyd cychwyn addawol gan y Cymry hefyd.
Cafwyd cychwyn arbennig o dda i ymgyrch Ann Widdicombe i gosbi rhai gyda chyffuriau yn eu meddaint.
Cafwyd cychwyn diddorol i'r ymweliad.
Cafwyd cymorth y llynges i'w chodi i'r wyneb a'i chludo i'r lan lle mae'n aros o hyd dan glo.
Cafwyd cynulleidfa uchaf y flwyddyn i'r rhaglen newyddion a ddilynodd am 6.30pm gyda 420,000 o wylwyr.
Cafwyd dadansoddiad o'r tri degawd cyn sefydlu'r Cynulliad gan Dewi Llwyd yn Y Degawdau Datganoli a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda Neil Kinnock a Ron Davies.
Cafwyd dadansoddiad o'r tri degawd cyn sefydlur Cynulliad gan Dewi Llwyd yn Y Degawdau Datganoli a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda Neil Kinnock a Ron Davies.
Cafwyd dadl yn y Western Mail am natur Cyngor Addysg i Gymru.
Cafwyd darllediadau byw cynhwysfawr ar y teledu a'r radio gan BBC Cymru.
Cafwyd darllediadau byw cynhwysfawr ar y teledu ar radio gan BBC Cymru.
Cafwyd datblygiadau ardderchog o ran safleoedd newyddion a safleoedd eraill arlein, ac mae'r safle unigryw BBC Cymru'r Byd yn darparu gwasanaeth i siaradwyr Cymraeg ym mhedwar ban byd.
Cafwyd datblygiadau ardderchog o ran safleoedd newyddion a safleoedd eraill arlein, ac mae'r safle unigryw BBC Cymrur Byd yn darparu gwasanaeth i siaradwyr Cymraeg ym mhedwar ban byd.
Cafwyd dechrau gwych, diweddglo anghredadwy -ond anghofiwch y gweddill.
Cafwyd dechreuad perffaith pan sgoriodd Nathan Blake ar l 13 munud.
Cafwyd deunaw gl yn y Cynghrair Cenedlaethol dros y Sul.
Cafwyd digon o goliau ond 'doedd y canlyniad ddim yn y fantol o gwbl.
Cafwyd diweddglo hynod ddramatig i'r gm hon.
Cafwyd diweddglo hynod gyffrous ar faes Thomas Lord wrth i Forgannwg fethu sgorior un rhediad oedd ei hangen oddi ar y belen olaf i ennill ei gm yn erbyn Middlesex.
Cafwyd eu argraffiadau o'r daith ar y Post Cyntaf.
Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gl Aur wedi amser ychwanegol.
Cafwyd hefyd sylwadau positif iawn gan Carwyn Jones ar ran y Blaid Lafur a gan David Davies - y Ceidwadwr cyntaf i annerch cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu gan y Gymdeithas.
Cafwyd hyd i nifer yn fwy na hynny.
Cafwyd mwy o waith da gan Gl hefyd yn ei ddarllediadau pl-droed.
Cafwyd nifer o ganlyniadau annisgwyl yn nhrydedd rownd Cwpan Worthington neithiwr.
Cafwyd parhad mewn buddsoddiad yn y busnes i sicrhau bod staff cymwys ac offer priodol ar gael i gwblhau'r gwaith.
Cafwyd perfformiad aeddfed dros ben gan Stevens.
Cafwyd perfformiad ardderchog gan Victoria Safronova y soprano o Israel - bywiog nodau crisialaidd.
Cafwyd perfformiad clodwiw gan TNS.
Cafwyd perfformiad swynol yn y Lieder gan y soprano o'r Iwerddon, Franzita Whelan, cystadleuydd cynta'r noson.
Cafwyd rhaglenni unigol gan gynnwys comedi oedd yn seiliedig ar brotest y beirdd yn erbyn BBC Radio Cymru, rhaglen ddogfen i nodi pen-blwydd y Tywysog Siarl yn 50, cystadleuaeth garolau genedlaethol a chyngerdd acwstig gan BBC Radio Cymru o'r Ganolfan Technoleg Amgen yng nghanolbarth Cymru.
Cafwyd sawl cyfraniad hefyd gan Syr Tom Finney.
Cafwyd sesiwn am 7.30 bore ddoe cyn i'r garfan hedfan i Toronto ar gyfer y gm yn erbyn Ontario.
Cafwyd sgyrsiau dadlennol yn Head to Head gyda Sioned Wiliam.
Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.
Cafwyd Stephens yn euog o achosi niwed corfforol i Bebb, ar l iddo daflu dwrn mewn gm rhwng Cross Keys a Phenybont.
Cafwyd tipyn o feirniadaeth eleni a thîm symol iawn oedd gan yr Unol Daleithau.
Cafwyd trafodaeth frwd ar y pwyntiau uchod yn y cyfarfod ar yr 2il o Chwefror, a phenderfynwyd fod y mater yn haeddu trafodaeth bellach mewn Is-Bwyllgor Ymgynghorol.
Cafwyd trafodaeth gadarnhaol ar nifer o bwyntiau gan gynnwys rhoi proffeil iaith i holl swyddi staff y Cynulliad, sicrhau bod modd i holl aelodau'r staff a'r aelodau etholedig ddysgu Cymraeg neu loywi eu Cymraeg a hynny yn y Cynulliad ei hun yn ystod oriau gwaith, a rhoi statws llorweddol i'r iaith Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.
Cafwyd tri rhediad o gant a mwy ganddo yn ogystal a thri chyfraniad o dros hanner cant.
Cafwyd trydydd tymor llwyddiannus i'r gyfres o gyngherddau o gerddoriaeth fodern, NOW Hear This, gyda'r gynulleidfa'n dyblu.
Cafwyd tymor llawn mwynhad o ddramau'r diweddar Gwenlyn Parry hefyd.
Cafwyd tymor llawn mwynhad o ddramaur diweddar Gwenlyn Parry hefyd.
Cafwyd un gm yn Uwch Gynghrair Pl-droed Lloegr neithiwr.
Cafwyd un gm yn yr Uwch Gynghrair ddoe.
Cafwyd un gm yng Nghwpan Gilbert neithiwr ar Barc Waundew.
Cafwyd y gem fwya dramatig yng nghystadleuaeth Euro 2000 neithiwr - gm gyfartal Iwgoslafia a Slovenia.
Cafwyd yr awgrym cynta o pwy fydd yn mynd ar daith y Llewod Prydeinig gyda Graham Henry i Awstralia.
Ci swyddog a ddefnyddiai'r gath' neu'r wialen fedw hanner-coron o dl ychwanegol.
Caiff dyletswyddau y Cyngor Darlledu eu rhestru yn Siartr y BBC.
Caiff dyletswyddau y Cyngor Darlledu eu rhestru yn Siartr y BBC. Yn fyr, maent yn cynnwys: sefydlu a monitror farn gyhoeddus am raglenni a gwasanaethau drwy ymchwil cynulleidfa; cynghorir BBC ar sut mae'r amcanion yn adlewyrchu buddiannau Cymru; cynorthwyor Gorfforaeth i lunio amcanion, eu monitro a helpur gwaith o ddosrannu cyllid ar gyfer rhaglenni a gwasanaethau o fewn cyllideb gyffredinol Cymru; cyflwyno barn i'r BBC os oes newid arwyddocaol yn sail adnoddur Gorfforaeth; gwneud yn siwr fod unrhyw sylwadau, cynigion a chwynion a wneir gan gynulleidfaoedd yng Nghymru yn cael eu trin yn addas; adolygu a mynegi barn am raglenni gynhyrchir gan BBC Cymru fel rhan o'r Adolygiad Perfformiad Blynyddol; gwneud yn siwr fod anghenion talwyr y ffi drwydded yn cael eu diwallu yn gyffredinol; gwneud sylwadau ar y cyd-destun cystadleuol a gwleidyddol yng Nghymru i'r graddau y maen effeithio ar raglenni a gwasanaethau BBC Cymru.
Caiff ei darlledu ym mis Hydref 2000, ar achlysur 600 mlwyddiant marwolaeth Chaucer.
Caiff Gwobrau Beacon eu cyflwyno i fentrau sy'n hybu a chefnogi dysg a hyfforddiant.
Caiff perfformiad Tm Rheoli S4C ei fonitro i sicrhau fod y strategaeth yn cael ei gwireddu.
Caiff personau heblaw Aelodau annerch pwyllgorau mewn ieithoedd eraill drwy gytundeb ymlaen llaw 'r cadeirydd' -- mewn lle amlwg yn ystafell y Pwyllgor neu ar gardiau bach ar y bwrdd o flaen pob aelod.
Caiff polisi addysg BBC Cymru ei lunio gan effaith datganoli, gan anghenion y Gymraeg, a chan strategaethau economaidd ac addysgol cenedlaethol.
Caiff y Cyngor ei gadeirio gan y Llywodraethwr Cenedlaethol, sy'n eistedd ar Fwrdd Llywodraethwyr y BBC.
Caiff y garthffosiaeth hefyd ei thrin yma yn fiolegol.
Caiff y sgrol ei chyflwyno i swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol - Paul Murphy yn Llundain am 3.30pm dydd Gwener.
Caiff yr uchafbwyntiau eu dangos fin nos, yn ystod yr oriau brig, gan ddechrau nos Wener gydag uchafbwyntiau Cymru v Ariannin am 8.00pm.
Caint sydd yn batio yn Maidstone yn eu gm yn erbyn Morgannwg.
Calondid oedd clywed fod Cyngor Sir Gwynedd wedi dod i'r adwy mewn awr o argyfwng i gynghori'r Swyddfa Gymreig.
Camp i ninnau ddeall eu gwasanaeth hwythau a lwyddodd i ddenu arian o goffrau Rupert Murdoch a Berlusconi ynghyd chwmni adeiladu mawr.
Camp y stori hon yw nad oes yna un digwyddiad ynddi sy'n teimlo'n gyflawn ynddo'i hun gan adael y darllenydd felly'n sychedu am fwy; yn rhwystredig, mae'n angenrheidiol darllen ymlaen.
Camp yr awdur y tro hwn yw iddo wrth greu nifer o gymeriadau, pob un yn afiach yn ei ffordd fach ei hun, lwyddo i gynnal diddordeb y darllenwr.
Camp, nid bechan.
Campfa a darn o drac athletau - tua 120 llathen o hyd.
Cn Bing Crosby White Christmas" yw'r brif gn a "We'll Keep a Welcome" sy ar yr ochr arall.
Can ffynci sydd chytgan bywiog sydd mor nodweddiadol o'r hwyl sy'n cael ei greu gan y grwp.
Can hamddenol sy'n hynod swynol.
Cn i'n cyfnod yw Everybody Hurts.
Cn ola'r albwm sy'n eich gadael, unwaith eto, efo gwn ar eich wyneb.
Cn serch ydy hi yn ei hanfod ac yn amlwg gadawodd Alison dipyn o argraff ar Alex, y prif leisydd.
Can sy'n syml o ran hanfod ond ar yr un pryd yn hynod afaelgar.
Cana o'r galon - y pethau hynny sy'n ei boeni, ei blesio, ei ddiddori ei gythruddo a'i arteithio.
Cana pwy iaith ti ishie.
Caneuon newydd, hwyliog ac addas ar gyfer disgyblion sy'n dysgu Cymraeg.
CANHWYLL MARCHOGYON - CYD-DESTUNOLI PEREDUR: Goln.
Caniatu gweithio ar waith glo brig mwyaf Ewrop ar ffarm Selar, Glyn-nedd.
Caniatu hawliau pleidleisio cyfartal i ferched a dynion.
Canlyniad hyn i gyd oedd genedigaeth ei fab, Rhys.
Canlyniadau cymysg gafodd y ddwy Gymraes yn nhm Prydain yn y senglau.
Canmolodd y beirniaid drylwyredd y ddau safle, a oedd yn swmpus, yn drefnus, yn sylweddol ac yn ddeniadol.
Canmolwyd safon y gystadleuaeth gan y beirniaid er mai dim ond chwe awdl a dderbyniwyd.
Canmolwyd y dehongliad deallus o hanes Paul Robeson yn y rhaglen Speak of Me as I Am.
Canmolwyd yr awdl yn ormodol gan J. J. Williams a J. T. Job, a hynny oherwydd eu bod yn ymwybodol o'r diffyg teilyngdod yng nghystadleuaeth y Gadair ym 1927 a 1928, ac ar l i W. J. Gruffydd ddatgan yn Y Llenor fod oes yr awdl ar ben.
Cannoedd o nyrsus yn gorymdeithio i'r Senedd gan obeithio cael rhagor o gyflog.
Canodd alaw allan o El nino judio (Y plentyn o Iddew) opera o waith y cyfansoddwr Sbaenaidd Pablo Luna a chn Tatyana o olygfa'r Llythyr o Eugene Onegin gan Tchaikovsky.
Canodd alaw gyfarwydd Donizetti Una furtiva lagrima - nid o reidrwydd yn syniad rhy dda gan ei bod yn hoff gn cynifer o denoriaid enwog - yn felys a chynhesodd y dorf ar drothwy'r egwyl gydag O figli, o figli miei o Macbeth Verdi.
Canodd am y Rhyfel Mawr.
Canodd ffn y frecwestwraig.
Canodd i'r bugail fel gwerinwr syml.
Canodd yn ddiriaethol glir, gan ymwrthod 'r demtasiwn o droi ei fugail yn weinidog.
Canolbwynt y cyfan ydy'r tý gwydr enfawr sydd yn gwarchod y planhigion.
Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydau'r heddwas, y fadam, y bownser a'r gyrrwr tacsi.
Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydaur heddwas, y fadam, y bownser ar gyrrwr tacsi.
Canolfan a agorwyd yn swyddogol gan Colin Jackson a Jamie Baulch yn gynharach eleni.
Canolfan Ewropeaidd Cymru - Sefydlwyd Canolfan Ewropeaidd Cymru fel consortiwm o awdurdodau cyhoeddus, rhanbarthol a lleol.
Canolfan genedlaethol ar gyfer llenorion yng Nghymru, wedi'i lleoli yn hen gartref David Lloyd George.
Canolfan ymwelwyr newydd sy'n cyflwyno hanes a diwylliant y Celtiaid, pobl y bu eu diwylliant yn dylanwadu ar hanes Ewrop ers 3000 o flynyddoedd.
Canolfan ymwelwyr newydd syn cyflwyno hanes a diwylliant y Celtiaid, pobl y bu eu diwylliant yn dylanwadu ar hanes Ewrop ers 3000 o flynyddoedd.
Cant o luniau o ogledd Cymru, gyda rhagair a phenawdau llawn.
Cant yn cael eu lladd a mil yn cael eu hanafu yn nherfysg Soweto, De Affrica.
CANU ANEIRIN, GYDA RHAGYMADRODD A NODIADAU Gol.
Canu clodydd Charles Bukowski oedd yr albym gyntaf.
canu gwerin, pop, cymanfa, corau, telyn, cerdd-dant a chlasurol - mae'r cyfan, a mwy, ar dudalennau catalog Sain.
Canu gwerin, pop, cymanfa, corau, telyn, cerdd-dant a chlasurol.
Canwr a chyfansoddwr sydd wedi bod yn recordio er 1973.
Canwr a chyfansoddwr, mae Geraint Griffith wedi bod yn recordio ei gerddoriaeth ers 1973.
Canys arf boliticaidd fwyaf nerthol y dydd hwn yw teledu.
Canys trasiedi eironig a chwerw yw Prifysgol Cymru, ffrwyth pennaf deffroad cenedlaethol y werin Gymreig a Chymraeg.
Canys trwy wneud hynny yr adeiladwn yr unig gofeb addas i Saunders Lewis -- Cymru Rydd Gymraeg.
Canys y mae hefyd wir berygl i hynny frysio lladd cenedlaetholdeb Cymreig.
Capten Scott yn hwylio o Gaerdydd i Begwn y De ar y Terra Nova.
Capten tm dan 21 Cymru, Alix Popham, fydd yn arwain yn erbyn Ontario.
Caradog, cyfrifiadur cariadlon Prif Swyddfa Cymdeithas yr Iaith.
Carchar am oes i chi am fod yn arweinydd mudiad terfysgol, neu'n arweinydd ymgyrch derfysgol.
'Carchar i Charlie' meddai Harney.
'Carchar i Charlie' meddai'r dorf.
Carchariadau eto. Buddugoliaeth Llywodraeth Lafur yn cytuno i roi gychwyn ar Sianel Gymraeg a'r Toraid yn cydsynio.
Carchariadau hyd at 2 flynedd.
Carcharu Ian Brady a Myra Hindley am oes am lofruddio plant a phobl ifanc.
Carcharu'r cyn-ringyll byddin, John Jenkins, am 10 mlynedd am achosi ffrwydradau drwy Gymru yn y 60au.
Carcharwyd Dafydd, Meinir, Ceri, Ffred, a llawer mwy.
Carfan gref, chwaraewyr o safon.
Cartref Paul Edwards - Y Dewin Cymraeg ar y We.
Cartref y Cynghanedd ar y We.
Carwn gymeradwyo, hefyd, glocsio grymus Aled Owain Morgan.
Casgliad arall o gerddi doniol a darllenadwy yn y gyfres o Farddoniaeth Loerig sy'n gwneud imi gredu mai ffisig geiriol yw'r gorau yn wir.
Casgliad godidog o ganeuon syn gyffrous, yn wreiddiol ac syn ehangur sn gerddoriaeth yng Nghymru.
Casgliad newydd o storiau byrion gan "awdur gwreiddiol a beiddgar".
Casgliad o 13 o ysgrifau beirniadol.
Casgliad o dros 60 o luniau Kyffin Williams, gyda sylwadau personol yr arlunydd.
Casgliad o gerddi doniol yn sn am afiechydon.
Casgliad o gerddi gan fardd newydd, cyffrous o Gymru.
Casgliad o hen luniau yn dangos Abertawe'r gorffennol.
Casgliad y llyfr yw mai mudiad oedolion ifainc dosbarth canol addysgiedig oedd y Gymdeithas rhwng 1962 a 1992, proffil sy'n gyffredin i lawer o fudiadau ymgyrchu eraill; yn wir, un o gryfderau'r astudiaeth hon yw'r modd y defnyddir astudiaethau ar fudiadau megis CND a Chyfeillion y Ddaear i oleuo datblygiad y Gymdeithas a'i rhoi hi yn ei chyd-destun fel mudiad pwyso.
Casglodd y cyfarwyddwr artistig Michael Bogdanov y dalent orau yng Nghymru ynghyd gan gynnwys Shirley Bassey, Tom Jones, Charlotte Church, Jonathan Pryce, Ioan Gruffudd, Lisa Palfrey, Angharad Rhys a Dennis O'Neill.
Casglodd y cyfarwyddwr artistig Michael Bogdanov y dalent orau yng Nghymru ynghyd gan gynnwys Shirley Bassey, Tom Jones, Charlotte Church, Jonathan Pryce, Ioan Gruffudd, Lisa Palfrey, Angharad Rhys a Dennis ONeill.
Casglwyd arian y gweithiwr o Gymro at y colegau prifysgol.
Casglwyd yr enwau ar y ddeiseb gan Ray Davies, y Cynghorydd Llafur o Bedwas sydd yn aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Casnewydd enillodd y gm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.
Casnewydd, am y tro cyntaf ers 1977 enillodd brif gwpan rygbi Cymru.
Castell Nedd fydd gwrthwynebwyr Casnewydd yn rownd derfynol Cwpan Rygbi'r Principality y tymor hwn.
Castell Nedd neu Benybont fydd y pumed tm o Gymru yng Nghwpan Heineken y tymor nesaf - bydd hynny'n cael ei benderfynu y penwythnos yma, hefyd.
Castell Nedd oedd y tîm mwya creadigol a bywiog.
Castell Nedd, felly, yn colli gartre yn y Gynghrair am y tro cynta ers blwyddyn a mwy a Chaerdydd er yr holl newiadau yn y tîm yn aros ac yn cynnal eu sialens ar y brig.
Castell Windsor yn llosgi a'r Frenhines yn cyhoeddi fod y flwyddyn wedi bod yn 'Annus Horriblis'.
Catalaneg yw prif iaith y weinyddiaeth.
Catalog wedi ei ddarlunio'n llawn, gyda straeon a nodiadau am y casgliad.
Catalog yn cynnwys gwybodaeth am gasetiau, Cryno-Ddisgiau a fideos ar gyfer plant a phobl o bob oed.
Cathod Chwn gan Mihangel Morgan.
Catrin Jones yn Unig gan Meleri Wyn James.
Cau chwarel lechi Dinorwig.
Cau ffatri Laura Ashley yng Nghaernarfon a Machynlleth.
Cau glofa Penallta, y gwaith glo olaf yng Nghwm Rhymni.
Cau glofeydd y Parlwr Du, Taff Merthyr a Betws, a hynny'n golygu mai glofa'r T^wr oedd yr unig lofa ddofn ar l yng Nghymru.
Cau gwaith dur Brymbo a cholli 1,000 o swyddi.
Cau gwaith dur Dowlais.
Cau gwaith glo Gresford.
Cau pura olew Texaco a BP yn Aberdaugleddau.
Cau pyllau glo yn Ne Cymru.
Cau rheilffordd y Mwmbwls, y gwasanaeth rheilffordd cyntaf yn y byd i gario teithwyr.
Cau'r gwaith copr olaf yn yr Hafod, Abertawe, a dod 250 o flynyddoedd o'r diwydiant hwn i ben.
Cau'r gwaith nyddu neilon ym Mhont-y-p^wl, gwaith a fu'n cyflogi 4,000.
Cawn ein sboelio efo saith o ganeuon newydd, ffres, gan y grwp o Benygroes.
Cawn enghreifftiau hefyd o'r pwysau sy'n cael ei roi ar awdurdodau lleol o du llywodraeth ganolog.
Cawn gn neu ddwy gan Veronica Gilder - un o'r lleisiau gorau yn y Gymdeithas ac 'rwy'n sicr y bydd pawb mewn hwyliau i ganu yr hen ffefrynnau hefo'n gilydd.
Cawn glywed rheolwyr profiadol yn disgrifio'u gwaith bob dydd.
Cawn hanes Seth, y prif gymeriad an-hoffus, a'i ddylanwad ar y bobl o'i gwmpas.
Cawn olwg ar ffynhonnell gyllidol werthfawrocach na'r enillion tirol; sef y brenin yn ennill y gallu a'r breintiau a berthynai i Lywelyn Ap Gruffydd yn y gogledd ynghyd a'r wrogaeth a berthynai i'r Tywysog.
Cawn un ag oll ein barnu gan hanes.
Cawn weld.
Cawn wybod ar l i rywun ddod yn l o'r traeth.
Cawn wybod hefyd am y taliadau llai a gawsai'r brenin fel y Cymhorthau,Twnc, a Meis.
Cawsant ddirwy drom a phenderfynodd Rhys na fyddai yn ei thalu.
Cawsant y cyfle i weld ffilmiau cartwn wedi eu trosleisisio i amryw ieithoedd - gan gynnwys Ffrangeg.
Cawsom bob un bastwn, chwisl a chadwyn, allweddi, ynghyd llawlyfr rheolau a gorchmynion.
Cawsom ein hatgoffa am yr ail dro yn Eisteddfod Bro Madog am ein dyled i'r gorffennol.
Cawsom groeso cynnes iawn am ddim ond sefyll ar y llwyfan.
Cawsom gynnwrf rowndiau cyn-derfynol a therfynol y gystadleuaeth Choir of the Year yn ystod penwythnos yr Wyl.
Cawsom sgwrs dda - a thra yr aeth Randall i nl peint i Syd Aaron cefais ddeng munud i sgwrsio gyda'r hen wariwr hwnnw.
Cawsom ymateb da gan ysgolion cynradd, ac roedd mwy nag un o'r safleoedd yn deilwng o'r wobr.
Cawson nhw eu curo 1 - 0 gan Lerpwl - Danny Murphy oedd y sgoriwr.
Cefais brofiad yn ddiweddar o ddiffygion y Ddeddf bresennol mewn trafodaethau yn y Senedd Ewropeaidd.
Cefais fwynhad yn darllen yr anterliwtiau hyn.
Cefais fy hun yno y noson o'r blaen yn darparu gwasanaeth tacsi ar gyfer y ferch.
Cefais fy ngeni yn ysbyty Bangor ym mis Tachwedd 1954 a bm yn byw yn Llanrug am ychydig o flynyddoedd ac wedyn yn Nghaernarfon cyn dychwelyd i Lanrug.
Cefais fy nghythruddo o weld l y plygiadau yn y llythyr.
Cefais rywfaint o fy addysg yn Ysgol Twtil a Maesincla.
Cefais sgwrs fer gyda'i thad mewn Tsineag.
Cefais wahoddiad gan Gyngor Eglwysi Rhyddion Cymru a Lloegr i fynd i Strasbourg i weld llysoedd a senedd-dai Ewrop.
Cefais ymateb grt i'r llun cyhoeddusrwydd o dynnwyd fel y Royle Family.
Cefnder Emma.
Cefndir: Drwy'r 90au bu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu, drwy ddulliau lobio a gweithredu uniongyrchol dros drefn addysg ddemocrataidd ac annibynnol i Gymru.
Cefndir: Drwy'r 90au bu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu, drwy ddulliau lobio a gweithredu uniongyrchol, dros drefn addysg ddemocrataidd ac annibynnol i Gymru.
Cefnogaeth ariannol i hybu diwylliant ieuenctid Cymraeg.
Cefnogaeth eang ledled Cymru (71%) i ddefnyddio'r Gymraeg.
Cefnogir y cynllun $1.6 biliwn hwn gan Adran Diwydiant a Masnach llywodraeth Prydain trwy'r cwmni adeiladu Balfour Beatty, un o'r cwmnau oedd yn rhan o gynllun dadleuol argae Pergau ym Malaysia.
Cefnogwch ran gyntaf ein brwydr, yn erbyn y cwmnau ffn symudol, trwy ychwanegu eich enw i'r ddeiseb Galwad Dros y Gymraeg.
Cefnwr Caerdydd, Rhys Williams, fydd yn chwarae yn ei le.
Cegin heb ddim ynddi ond potel nwy a bwrdd i ddal y llestri.
Ceir anallu greddfol o'r bron i ddyrchafu.
Ceir cerddi sy'n disgrifio pellafoedd byd; fel Fietnam ac Efrog Newydd gyda Menna yn llwyddo i droi ei sylwadau craff ar y brodorion yn farddoniaeth apelgar.
Ceir darllediadau byw hefyd o drafodaethau allweddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar deledu BBC Cymru, ac mae menter ar y cyd ag S4C ar ei sianel ddigidol, S4C2, yn darparu darllediadau cynhwysfawr, yn Gymraeg a Saesneg.
Ceir darlun gwahanol o Gymru a'i diwylliant o safbwynt Americanes yn y gyfrol, yn ogystal 'r problemau enbyd mae rhywun yn ei gael wrth ddysgu'r iaith.
Ceir digon o frics coch ac ystafelloedd sgwr mawrion.
Ceir fersiwn Saesneg y gweithgareddau ar yr un ddisg a phris y CD-Rom yw 29.
Ceir gwybodaeth cryno am Gymru, diwylliant Cymreig a phethau eraill gyda chysylltiadau Cymreig.
Ceir hefyd stori sydd wedi ei seilio ar un o lythyrau Kate Roberts i Saunders Lewis lle mae hi'n difro tref enedigol yr awdur (yn rhyfedd ddigon) ac yn dweud yr hoffai chwythu Aberdr i'r cymylau.
Ceir hefyd waith gitr arbennig ar y gn yma, ac mae'r holl beth yn adeiladu'n effeithiol nes gadael i'r dwr lifo unwaith eto ar y diwedd.
Ceir lle yno hefyd ar gyfer ein dathliadau an cymod.
Ceir sawl disgrifiad o arwyddion afiechydon a dyma un enghraifft fanwl gan Margiad Roberts yn ei cherdd Salwch.
Ceir tetsun pob Cadair a Choron ynghyd a manylion o'r beirniaid, yr enillydd, cerdi gwrthodedig ac ymateb a dadansoddiad Alan Llwyd o'r testun, y cerddi, a'r beirniaid.
Ceir yma arddull wahanol i Carreg, gan fod y penillion yn weddol acwstig eu naws, ac yn sicr mae llais Mei yn gweddu'r math yma o gerddoriaeth yn well.
Ceir yn y gwaith hwn hefyd siawns i ailystyried rhai o ddigwyddiadau'r ugeinfed ganrif.
Ceir ynddi rai darnau beiddgar iawn.
Ceir yr argraff fod yr adeilad hwn i'w gysylltu hamdden a phleser.
Ceir ystadau mawrion o dai cyngor ac ardaloedd sy'n sefyll yn uchel ar restrau amddifadedd economaidd.
Ceisiai honno ysgymuno'r Wyddeleg yn llwyr allan o fywyd cyhoeddus swyddogol y dalaith.
Ceisio canfod ateb i'r cwestiwn hwn yr oedd Reffaris (Eryri a Tonfedd/S4C) nos Sadwrn.
Ceisio dal gafael ar yr hawliau chwaraeon presennol, ac os yn bosibl, adennill rhywfaint o hawliau a fydd yn galluogi BBC Cymru i wasanaethu ei gynulleidfaoedd yn llawn ar radio, teledu ac arlein yn y ddwy iaith.
Ceisio ffonio adref yn hwyrach ymlaen i siarad efo mam a dad.
Ceisiodd brynu amser trwy sefydlu Quango dof -- 'Bwrdd yr Iaith Gymraeg' -- gan ddewis yr aelodau eu hunain.
Ceisiodd Lisa fyw gyda Dic am gyfnod ond 'doedd cyd-fyw ddim yn hanner cymaint o sbort ag affr a chwalodd y cwbwl yn fuan wrth i Lisa ddychwelyd at Barry John a'i dwyllo yntau hefyd.
Ceisiodd y gwasanaeth gydnabod yr effaith a gafodd y camdrin ar bobl yn ymwneud gofal plant yng ngogledd Cymru.
Ceisiodd y Toraid brynu'r Cymry Cymraeg trwy roi iddynt grantiau i ddiwylliant Cymraeg a'u Quangos bach eu hunain ar yr amod nad oeddent yn herio'r drefn.
Ceisiodd yr Athro Steve Jones, genetegydd o Goleg Prifysgol Llundain, ddatrys dirgelion yr hyn a olygir wrth Gymreictod a chenedligrwydd, ynghyd dadansoddi o ble, yn hanesyddol felly, y daeth cenedl y Cymry.
Ceisiwch chi egluror gwahaniaeth rhwng guidlines a guidance achos does yna ddim mwy nag oes yna rhwng Rules a Regulations er y bun rhaid i ni fathur gair gwirion rheoliadau er mwyn inni fedru dweud, Rheolau a Rheoliadau fel y Saeson.
Cenedl rygbi ydyn ni yn draddodiadol.
Cenedlaetholwyr Albanaidd, yr SDP, yn ennill eu sedd seneddol gyntaf ers 1945 pan enillodd Winifred Ewing is-etholiad Hamilton.
Cenhadaeth Coleg Ceredigion yw gwneud cyfraniad tuag at ddatblygiad addysgol, cymdeithasol ac economaidd y gymuned trwy ddarparu amrywiaeth eang o gyfleoedd ym myd addysg a hyfforddiant.
Cerdd alegorol yw hon am ddyfodiad y Mab Darogan i achub Cymru.
Cerdd am John Roberts, y chwaraewr rygbi rhyngwladol a aeth yn genhadwr, ^wyr Iolo Caernarfon, beirniad a phrifardd eisteddfodol, yw 'Y Dyrfa'. Disgrifir gm rygbi yn Twickenham ynddi, a hynny gan ddefnyddio termau rygbi wedi eu lled-Gymreigio.
Cerdd am yr haul yn codi o'r dwyrain fel grym daionus yw hon, cerdd am ddarpariaeth Duw ar gyfer dyn ac am draddodiad Cristnogol Cymru.
Cerdd anodd ar ffurf dialog oedd y bryddest hon, ond fe lwyddodd Tom Parri-Jones i danlinellu rhybudd a wnaed gan bobl fel Saunders Lewis, sef bod derbyn yr egwyddor ' Bread before beauty' yn warth ar y genedl.
Cerdd arall a berthynai i'r Mudiad Rhamantaidd oedd hon, ond un o gerdd gwannaf y mudiad ydoedd.
Cerdd arall chenedlaetholdeb yn thema iddi yw hon.
Cerdd ffarwél i Rocet wrth iddo ddweud Ta Ta i'r gadair... Mae'n mudiad yn galaru,
Cerdd hynod sydd yn mynd ni yn l yn hiraethus mewn atgof plentyn at gymdeithas gls y cymoedd glofaol, y cyd-chware, y cyd-addoli a'r cyd-ddioddef; ond mae ing yn yr hiraeth am fod y bardd yn edrych yn l ar fyd dewr a dedwydd o safbwynt cymdeithas wedi ei chwalu gan ddiweithdra.
Cerdd vers libre cynganeddol oedd pryddest fuddugol 1950 hefyd, ac mae'n gerdd rymus iawn mewn mannau.
Cerdd vers libre cynganeddol oedd y gerdd fuddugol.
Cerdd Ysgafn yn Saesneg 4 llinell i ddysgwyr.
Cerdd, Cyngerdd a'r Cyrion.
Cerdded i fyny ln lychlyd eto i ganol caeau.
Cerddi ardderchog yn wir.
Cerddi cryf am gyfraniad y Dysgwyr i'r Gymru newydd hyderus.
Cerddi Cwrs y Byd gan Wynne Ellis.
Cerddi Eraill.
Cerddi eraill: Amanwy a Gwilym R. Jones.
Cerddi eraill: Amanwy, Arthur Gwynn Jones, y telynegwr, ac O. J. Williams, a oedd yn ail.
Cerddi eraill: awdl Cynwyd Thomas, Caerdydd, oedd yr ail yn l Elfed.
Cerddi eraill: Awdl gan Emrys Roberts a ffafriai Euros Bowen.
Cerddi eraill: Awdlau gan D. Cledlyn Davies a Rolant o Fn oedd y ddwy awdl orau yn y gystadleuaeth.
Cerddi Eraill: Bu bron i ddwbwl unigryw ddigwydd yn yr Eisteddfod hon.
Cerddi eraill: Cystadleuaeth hanesyddol ac unigryw.
Cerddi eraill: Cystadleuaeth hynod o gryf oedd hon a sawl un o Brifeirdd y gorffennol a'r dyfodol wedi cystadlu: Gwilym R. Jones, Edgar Phillips, J. M. Edwards, Dewi Emrys, Gwyndaf, Tom Parry-Jones, a William Morris a ddyfarnwyd yn ail.
Cerddi eraill: D. J. Davies, Prifardd y Gadair 1932, oedd yr ail, ac 'roedd awdl gan Dewi Emrys yn uchel yn y gystadleuaeth hefyd.
Cerddi eraill: daeth Alafon yn ail.
Cerddi eraill: Daeth Gwilym Ceri Jones (Prifardd y Gadair, 1955) yn ail am y Gadair.
Cerddi eraill: Dafydd Jones, Ffair Rhos, Prifardd coronog 1966, oedd yr ail, a Tom Parry-Jones oedd y trydydd.
Cerddi eraill: Dewi Emrys oedd yr ail.
Cerddi eraill: Dewi Emrys.
Cerddi eraill: Dic Jones oedd yr ail.
Cerddi eraill: Dilyniant gan Donald Evans a ffafriai Gwyn Thomas.
Cerddi eraill: Donald Evans oedd yr ail, a byddai wedi cael ei gadeirio pe na bai Dic Jones yn y gystadleuaeth.
Cerddi eraill: Donald Evans, Einion Evans ac Idwal Lloyd.
Cerddi eraill: Donald Evans, Selwyn Griffith.
Cerddi eraill: Edgar Phillips oedd y trydydd i bob pwrpas, a Rolant o Fn yn ail.
Cerddi eraill: Emrys Roberts, John Gwilym Jones (Prifardd y Gadair, 1981), G. J. Roberts (a fu farw yn fuan ar l iddo gwblhau'r awdl) a Mathonwy Hughes.
Cerddi eraill: Gosodwyd pryddest gan Harri Gwynn yn uchel yn y gystadleuaeth.
Cerddi eraill: Gosodwyd pryddest John Llewelyn Roberts yn uchel yn y gystadleuaeth.
Cerddi eraill: Gwyndaf, gyda cherdd vers libre cynganeddol, y tro cyntaf i gerdd o'r fath gyrraedd cystadleuaeth y Gadair, Caradog Prichard a Brinley Richards, gydag awdl ddychan ysgafn.
Cerddi eraill: Gwynn ap Gwilym oedd yr ail.
Cerddi eraill: Hedd Wyn oedd yr ail, ond iddo ef y dymunai J. J. Williams roi'r Gadair.
Cerddi eraill: Ieuan Wyn a Tom Parry-Jones oedd y ddau orau.
Cerddi eraill: Mathonwy Hughes oedd yr ail.
Cerddi eraill: mynnai Waldo goroni pryddest Dafydd Owen, ond ni fynnai'r ddau feirniad arall gytuno ag ef.
Cerddi eraill: Pryddest dafodieithol Dyfnallt Morgan am y llen yn disgyn ar Gymreictod, ar ddiwylliant Cymraeg ac ar yr iaith yn rhai o gymoedd De Cymru, a ffafriai Saunders Lewis, a hi oedd y bryddest orau o bell ffordd.
Cerddi eraill: Pryddest Dewi Emrys a ffafriai J. E. Moelwyn Hughes.
Cerddi eraill: Pryddest gan W. R. P. George a ffafriai L. Haydn Lewis.
Cerddi eraill: 'Roedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto, gyda dwy awdl, a lluniwyd awdl ar y cyd gan Wil Ifan a James Evans.
Cerddi eraill: Roy Stephens, Donald Evans, Tom Parry-Jones.
Cerddi eraill: Sarnicol, Prifardd 1913 , oedd yr ail.
Cerddi eraill: Thomas Parry a Dewi Emrys yn y dosbarth cyntaf, Rolant o Fn, W. Roger Hughes a Dewi Aeron yn yr ail ddosbarth.
Cerddi eraill: Tom Parri-Jones.
Cerddi eraill: Un o'r cystadleuwyr aflwyddiannus oedd Ben Bowen eto.
Cerddi eraill: Un o'r cystadleuwyr aflwyddiannus oedd Dewi Emrys, a fanteisiodd ar y storm o brotest a ddilynodd i dynnu sylw at ei bryddest ei hun.
Cerddi eraill: un o'r pedwar cystadleuydd oedd Hedd Wyn, ond ni chafodd feirniadaeth ffafriol, yn enwedig gan John Morris-Jones.
Cerddi eraill: W. D. Williams oedd yr ail, ac 'roedd dau o brifeirdd y dyfodol hefyd yn y gystadleuaeth, Mathonwy Hughes ac E. Llwyd Williams.
Cerddi eraill: Waldo Williams oedd yr ail am y Gadair, ac fe'i ceryddwyd am ei frys a'i flerwch.
Cerddi eraill: Wil Ifan oedd yr ail am y Goron.
Cerddi eraill: Y bryddest orau yn l Gwylfa oedd pryddest J. Dyfnallt Owen, prifardd coronog 1907.
Cerddi eraill: Y pum bardd gorau yn y gystadleuaeth oedd L. Haydn Lewis, G. J. Roberts, T. R. Jones, John Roderick Rees a Rhydwen Williams.
Cerddi eraill: Y tri gorau oedd Sin Eirian, Donald Evans a Gwynn ap Gwilym, a barnwyd fod y tri yn deilwng o'r Goron.
Cerddi eraill: Yr ail am y Gadair oedd R. Bryn Williams, ac ail deilwng hefyd.
Cerddi eraill: Yr ail oedd Elwyn Evans, mab Wil Ifan, a oedd wedi llunio pryddest afaelgar, gref am ei brofiadau fel milwr yn yr Ail Ryfel Byd.
Cerddi eraill: Yr oedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto.
Cerddi eraill: Yr oedd gan Caradog Prichard ac Euros Bowen awdlau afrwydd iawn yn y gystadleuaeth.
Cerddi Ianws oedd protest fawr olaf y saithdegau.
Cerddi lliwgar i'w mwynhau yw'r rhan fwyaf, cerddi y galwch eu darllen drosodd a throsodd a gweld profiad newydd ynddynt bob tro.
Cerddi ychydig yn fwy cofiadwy i mi oedd y rhai am y Gymru gyfoes.Mae Croesawu'r Cynulliad yn felys chwerw ei naws wrth i'r bardd gymharu sefyllfa o lawenydd yn ein gwlad ni a sefyllfa boenus barhaus Iwerddon.
Cerddodd gorymdaith fawr o aelodau'r Gymdeithas o Faes yr Eisteddfod yn Llangefni at y Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd gan gasglu 20,000 o enwau ar Ddeiseb ar y ffordd.
Cerddodd y protestwyr ar draws tir gwaharddiedig yr awyrlu i blannu croes fel symbol o heddwch a gwrthwynebiad i'r fath ormes.
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC oedd yn cyfeilio neithiwr dan arweiniad Richard Hickox.
Cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Cerddoriaeth yno'n uchel dros ben a mwy o staff nag o gwsmeriaid.
Ceri Davies, darllenydd yn Adran y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, biau'r geiriau a hynny mewn cyfrol am John Davies o Fallwyd yn y gyfres Lln y Llenor.
Ces i fy holi gan heddlu lleol llai annymunol, ac rwy'n dal i gofio un ohonynt yn dweud, 'Sa i 'di 'neud hyn o'r blaen.
Cs lawer o gynghorion gan Randall ac wrth ffarwelio nos Wener rhoddodd un arall i fi.
Cewch anfon cynigion i'r Cyfarfod Cyffredinol ar y camau yr hoffech weld y Gymdeithas yn eu troedio, a chynnig enwebiadau ar gyfer swyddi arweinwyr grwpiau a swyddogion.
Cewch archebu Albym's a senglau diweddaraf grwpiau Cymru yn ogystal a darllen y newyddion diweddaraf am y grwpiau a'r gigiau.
Cewch ddilyn hanes Cymru o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at gyfnod Rhodri Morgan.
Cewch drafodaeth ar y gwahanol gynigion a chyflwyniad i aelodau newydd y Senedd rhwng cloriau'r rhifyn hwn o'r Tafod. Un peth sydd yn codi yn syth yw'r penderfyniad i newid dyddiad y Cyf Cyff i'r Gwanwyn.
Cewch gyfrannu yn y gwaith o'r diwrnod yr ydych yn ymaelodi.
Cewch wybodaeth fanwl am ein hymgyrchoedd ac amcanion yn y dogfennau sydd ar gael ar-lein yma.
Cewch yma gyfle i gyfrannu llinell neu gwpled at gywydd-seiber, cewch bleidleisio dros eich hoff awdl, a dweud eich dweud mewn seiat fywiog.
CF24 0HT.
ch) cywiro sefyllfa ble caniateir o fewn y sector gyhoeddus i weithredu yn uniaith Saesneg ond nid yn uniaith Gymraeg, er enghraifft wrth gofrestru babanod, lle gellir gwneud yn uniaith Saesneg neu yn ddwyieithog ond nid yn uniaith Gymraeg.
ch) gosod strategaethau er mwyn sicrhau fod adnoddau cyfrifiadurol Cymraeg yn cyrraedd potensial llawn y farchnad Gymreig, yn hytrach nac aros ar y cyrion.
CH.2) ar fformiwla cyllido grwpiau o ysgolion bach.
Chafodd Morgannwg ddim llwyddiant ar eu hymweliad cynta Lords y tymor hwn.
Chafodd plisman Israelaidd hefyd ei anafu pan ffrwydrodd bom yn Hen Ddinas Jeriwsalem.
Chafon ni ddim hyd yn oed recordio swn y mn siarad yn eu mysg tra'r oedd lluniau yn cael eu tynnu.
Chafwyd dim un gl yn y gm rhyngddyn nhw Valencia.
Chamberlain yn cyfarfod Hitler ac yn cytuno i'r Almaen feddiannu Sudeten, rhan o Tsiecoslofacia.
Chamberlain yn dychwelyd ac yn chwifio darn o bapurgan gyhoeddi 'Peace in our time'. Yn Nhachwedd cynhaliwyd 'kristalnacht', pan ymosodwyd ar Iddewon ym mhob rhan o'r Almaen.
Charles a Diana Spencer yn priodi.
Charlie oedd ei bartner cyson yn y pwll nofio.
Charlie wedi prynu llond cs o grysau sidan ym Mharis.
Charlie yn hwylio ar gwch plesera.
Charlie, athro yn Ne Hunan yn ffonio i ddweud helo a gofyn inni fynd am dro lawr i Yangshuo dros y penwythnos.
Chastell Nedd fydd yn herio Casnewydd ac fe fydd hi'n frwydr ddiddorol, yn arbennig rhwng y ddau hyfforddwr.
Chawson nhw yr un fedal o gwbl.
Chesterfield oedd ar Barc Ninian ddoe - y tm sy ar frig y drydedd adran, ar hyn o bryd o leia - a roedd hi'n gm i'w chofio.
Chewch chi ddim eich siomi.
Chi sy'n creu cyfle i ddwyieithrwydd.
'Choelia' i fawr.
Chris Hutchings fydd olynydd Paul Jewell fel rheolwr newydd Bradford.
Chris Perry o America sydd ar y blaen.
Chris Wells, nid Garin Jenkins, fydd yn safle'r bachwr yn nhîm Abertawe ar gyfer y gm yn erbyn Caerffili.
Churchill yn dod yn Brif Weinidog gan olynu Chamberlain.
Churchill yn gadael y senedd.
Churchill yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog ac Anthony Eden yn ei olynu.
Chwaer Beti.
Chwaer fabwysiadol Gareth Wyn.
Chwaer Kath.
Chwaer Mark.
Chwaer Reg a Wayne.
Chwaer-yng-nghyfraith Dyff.
Chwalodd ei briodas gynta oherwydd nad oedd Llew yn gallu wynebu salwch genetig ei fab, Rhodri.
Chwalodd hyn fyd Emma a rhedodd i ffwrdd o gartre.
Chwalodd y blaid newydd yng nghanol y 50au, ond 'roedd ei dylanwad ar syniadau Plaid Cymru yn bellgyrhaeddol.
Chwalodd y briodas ond amharod oedd Teg i adael Cwmderi.
Chwalodd y briodas yn fuan ar l i Stacey fynd i'r coleg yng Nghaerdydd.
Chwalwyd arddangosfa'r Awurdod Darlledu Annibynnol ar y maes.
Chwalwyd byd Lisa pan laddwyd Fiona gan ei hen elyn, Kevin Shaw, er mwyn dial arni.
Chwalwyd cymunedau Cymraeg, collwyd llawer o Gymry ifanc a daeth mewnlifiad mawr i Seisnigo'n pentrefi.
Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar l i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.
Chwarae dwy, colli dwy, oedd record Casnewydd yn erbyn Castres yn Nharian Ewrop y tymor diwetha.
Chwarae Teg - Mae Chwarae Teg yn gorff annibynnol a sefydlwyd yn 1992 i hyrwyddo a datblygu rl menywod yn y gweithlu yng Nghymru.
Chwarae teg i'r Llywodraeth, trwy ryw bedair canrif o lywodraethu Cymru, er pob tro ar fyd, er pob newid ar ddull y Senedd a moddion llywodraeth, er pob chwyldro cymdeithasol, ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol mewn na swydd na llys nac unrhyw ysgrif gyfreithiol.
Chwarae tg, mae pac da iawn ganddyn nhw, meddai Robyn McBryde.
Chwaraeir dwy gm ail gymal rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol heno - Wrecsam yn erbyn Y Barri ar y Cae Rs, ac Abertawe yn wynebu Merthyr ar y Vetch.
Chwaraeir dwy gm yn y Cwpan Cenedlaethol heno - Caerfyrddin yn erbyn Aberystwyth ac Abertawe yn erbyn Cei Connah.
Chwaraeir dwy gm yn yr Uwch Gynghrair heddiw.
Chwaraeir dwy gm yng nghystadleuaeth Y Cwpan Cenedlaethol heno.
Chwaraeir gm ail gymal Abertawe a Merthyr nos Iau.
Chwaraeir gm brawf undydd Lloegr a Pacistan yn Edgebaston heddiw.
Chwaraeir un gm yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, heno, sef Cross Keys yn erbyn Caerdydd.
Chwaraeir y gm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.
Chwaraeir y gm gynta mewn rhs o gemau pwysig yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, ddydd Sul.
Chwaraeir y gemau ddydd Sul, Ebrill 8, ar feysydd niwtral.
Chwaraeir y gynta o rowndiau cyn-derfynol Pencampwriaeth Euro 2000 - sef honno rhwng Ffrainc a Portiwgal - yn Rotterdam heno.
Chwaraeir y rownd derfynol ddydd Sul.
Chwaraeir yr ail gm un-dydd rhwng cricedwyr Lloegr a Pakistan yn Lahore.
Chwaraeodd Gordon Brown 30 o weithiau i'r Alban ac aeth ar dair taith gyda'r Llewod yn y saith-degau.
Chwaraeodd Ieuan Evans mewn saith prawf ar dair taith i'r Llewod.
Chwaraeodd John Lenney Junior gerddoriaeth fel sydd yn y clybiau nos mwyaf ffasiynol yn The Club.
Chwaraeodd y lleuad ran mewn her arall i BBC Radio Wales, sef eclips rhannol yr haul ym mis Awst.
Chwaraeodd y naill na'r llall yn y gm yn erbyn Everton nos Lun.
Chwaraewr "dawnus ond milain" gydag elfennau "chwerw a budr weithiau" yn ei chwarae.
Chwaraewr canol-cae Lerpwl, Steven Gerard, gafodd ei ddewis yn Chwaraewr Ifanc Gorau'r Flwyddyn.
Chwaraewr Llanelli sgoriodd hi - clasur o'i bath.
Chwaraewr y gystadleuaeth oedd Zinedine Zidane.
Chwaraewyd pedair gm yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - Lido Afan yn curo Rhayader 3 - 0; 2 - 1 i TNS yn erbyn Cei Conna.
Chwaraewyd rownd derfynol Cwpan Gilbert yn Aberystwyth ddoe.
Chwaraewyr eraill ar y rhestr fer yw Teddy Sheringham a Roy Keane o Manchester United, Emile Heskey o Lerpwl, Thierry Henry o Arsenal a Marcus Stewart o Ipswich.
'Chwaraewyr fel Scott Quinnell, Rob Howley a Neil Jenkins fydd yn weddol sicir.
Chwe gl ond dim ond tri phwynt.
Chwe gwlad, Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg yn arwyddo cyntundeb Rhufain gan sefydlu'r Farchnad Gyffredin Ewropeaidd.
Chwe llyfr llawn lliw, newydd sbon i blant 5-8 oed.
Chwech yn cael eu lladd mewn ffrwydrad yng nglofa Cynheidre.
Chwech yn marw wedi ymosodiadau treisgar yn ystod streic y glowyr yn Llanelli.
Chwech yn unig yn cystadlu, a phryddest gymedrol yn hytrach na disglair yn ennill.
Chwelir cymdeithasau bychain ac mae'r iaith yn diflannu yn y broses.
Chwerthin nes i pan glywes i am hyn gynta, meddai Gareth.
Chwerwi wnaeth perthynas Jason a'i fam.
Chwilio am brisiau tocyn tren i Beijing - bwriadu mynd i fyny am Inner Mongolia dros wyliau Mai.
Chwith fu ei cholli ddwy flynedd yn l.
Chwyldro, llam anferth i'r oes ddigidol, diwrnod gwirioneddol hanesyddol, ansawdd gwell, amrywiaeth ehangach o opsiynau... dyma'r geiriau allweddol a ddefnyddiwyd i lansio BBC CHOICE Wales ar Fedi 23, 1998.
Cic o'r smotyn gan Scott McCulloch wedi munud a phymtheg eiliad yn rhoi Caerdydd ar y blaen.
Cic rydd Gary McAllister yn yr eiliadau olaf enillodd y gm pan oedd hi'n edrych yn debyg taw cyfartal 2 - 2 fyddai'r sgr.
Ciciodd Cerith Rees, yn chwarae yn lle Arwel Thomas, 17 o bwyntiau.
Ciciodd y capten Iestyn Harries saith allan o saith.
Cig yn cael ei ddogni.
Cinio a sgwrs yng nghwmni Gwynn Pritchard, BBC Cymru oedd y digwyddiad cyntaf.
Cinio yn y bae ac wedyn ymweliad Stadiwm y Mileniwm.
Cipiodd bowlwyr Morgannwg chwech o wicedi Essex ar ddiwrnod cyntaf y gm Bencampwriaeth ar Erddi Sophia.
Cipiodd cricedwyr Pakistan ddwy o wicedi Lloegr ar ddiwedd ail ddydd y gm brawf yn Faisalabad gan gadw'r gm yn hynod gyfartal a chyffrous.
Cipiodd Darren Gouch wiced Sangakkara, wedi ei ddal gan Michael Vaughan, am 45.
Cipiodd Darren Gough wiced Shahid Afridi yn y seithfed pelawd.
Cipiodd Darren Thomas a Dean Cosker dwy wiced yr un.
Cipiodd Graeme Welch, gynt o swydd Warwick, bum wiced am 22 oddi ar ei naw pelawd.
Cipiodd Paul Roberts gl i Fangor cyn i beniad Glyndwr Hughes selio'r fuddugoliaeth bedair munud cyn y diwedd.
Cipiodd Steve Watkin dair wiced a chafodd Robert Croft ddwy.
Cipiwyd dwy wiced yr un gan Dale a Darren Thomas, un yr un i Alex Wharf, Parkin a Keith Newell.
Cipiwyd un ddynes 78 oed o'i chartref i'r ddalfa, ac fe gafodd ei rhyddhau heb gyhuddiad yn fuan wedyn.
Clasur mawr cyntaf y Deyrnas Gyfunol yn y Gymraeg yw'r Bardd Cwsc. Y frenhines Ann gyda Llyfr Statud Lloegr dan ei naill law a'r Beibl dan y llall yw arwr y clasur hwnnw.
Clecs Cwmderi... BBC CYMRU'R BYD - Chwaraeon - Bwletin
Cledlyn Davies a Rolant o Fn oedd y ddwy awdl orau yn y gystadleuaeth.
Cledlyn Davies ennill.
Cleisio oedd yr anaf mwyaf cyffredin ond roedd yna nifer o achosion o bobol ifanc efo esgyrn wedi'u torri ac anafiadau i'r pen, brathiadau a llosgiadau.
Cliciwch ar un o'r lluniau isod i weld cerdyn maint llawn.
Cliciwch ar y dolen perthnasol i weld gwefannau yn y maes hwnnw ac is-gategorau eraill.
Cliciwch isod a gwrandewch yn ofalus cyn ffonio 029 20 5 i gystadlu.
Cliciwch yma ac ymwelwch hefyd a cholofn Beks lle mae lluniau.
Cliciwch yma am amserlen ddiweddaraf S4C.
Cliciwch yma am grynodeb o fusnes cyfarfodydd diweddar o'r Cyngor.
Cliciwch yma am grynodeb o fusnes cyfarfodydd diweddar o'r Cyngor.
Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ar gyfer eich porydd perthnasol chi.
Cliciwch yma am restr o Aelodau cyfredol y Cyngor a'u bywgraffiadau.
Cliciwch yma am restr o Aelodau cyfredol y Cyngor au bywgraffiadau.
Cliciwch yma am restr o'i aelodau.
Cliciwch yma am restr o'i aelodau.
Clip ffilm oedd hon oedd yn fy atgoffa o sgets Harry Enfield yn dangos pl-droedwyr y gorffennol yn chwarae yn erbyn tm cyfoes ac yn cael braw o'u gweld yn cusanu ar l iddyn nhw sgorio.
Clive Sinclair yn cyflwyno'r car C5 a gynhyrchwyd ym Merthyr.
Clodforwyd T. Glynne Davies am ennill y Goron yn ei dref enedigol ac am osod safonau newydd i feirdd newydd ail hanner yr ugeinfed ganrif.
Closiodd Mrs Mac a Dyff eto a phenderfynodd y ddau adael y cwm.
Clwb Amatori a Calvisano o Milan a Perpignan fydd eu gwrthwynebwyr eraill.
Clwyd Aberconwy a Cholwyn yn barod i gyfarfod.
Clywais ddweud, neu darllenais, fod y Llythyr yn cael ei gadw mewn amlen frown yn yr Archif Nationales de France ym Mharis.
Clywed fod fitamins yn ddrwg ichi.
Clywed rhai enwogion hen Ysgol Ramadeg (Cyfun wedi hynny) Dyffryn Aman yn cael eu rhestru ar Radio Cymru ddechrau'r wythnos, wnaeth i mi feddwl.
Clywed y cwbwl 'fyd.
Clywed yr holl ferw a ffonio ei gyfreithwyr.
Clywir anogaeth, er gwaethaf duwch iselder, i ddal ati, i geisio cymorth cyfaill, ac i gofio'n fwy na dim, bod pawb yn brifo weithiau.
Clywodd y gwrandawyr sut mae boneddigion Cymru'n ymdopi bywyd yn yr 20fed ganrif yn Fine Families.
Clywodd y llys ei fod wedi caniatau i fandiau roc ymarfer yno er fod Cyngor Conwy wedi cael gorchymyn llys yn Awst 1998 i'w atal rhag creu swn.
Clywodd y llys fod yr ardal yn leoliad gwledig distaw iawn" heb fawr o drafnidiaeth a dim diwydiant.
Clywodd Ynadon Caerdydd fod Raewyn Henry, 51 oed, wedi bod yn gyrru 70 mya ar ffordd ddeuol.
Cnawd drylliedig, esgeiriau yn ysgyrion.
'Co ni nawr ar bwys y siop tsips.
Codi a mynd.
Codi mur Berlin.
Codi'r Gymraeg yn brif fater gweinyddol y dosbarth a'r sir.
Cododd hithau i'w hateb.
Cododd Ipswich i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair drwy guro Bradford, y clwb sydd ar y gwaelod, 3 - 1.
Cododd storm o brotest yn sgl coroni Prosser Rhys gan fod y bardd yn trin rhyw yn gignoeth agored yn ei bryddest, gan gynnwys gwrywgydiaeth.
Codwyd dwy fil o bunnau mewn cyfraniadau, a'r bwriad yw gofyn i Lys-gennad Prydain yn Nicaragua i ddyblu'r swm ar gyfer prosiectau ar yr arfordir.
Coeliwch neu beidio ond mae hi dros flwyddyn ers i Gwacamoli ryddhau yr EP Topsy Turvy, a hynny ar label Crai wrth gwrs.
COF CENEDL XVI - YSGRIFAU AR HANES CYMRU Gol.
Coffa da ohono yn canu hen Wlad Fy Nhadau gydag arddeliad ddiwedd y noson.
Cofiaf glywed y newyddion am saethu Kennedy.
Cofiant y cymeriad lliwgar yn llenyddiaeth Cymru'r ugeinfed ganrif.
Cofiant y gr busnes enwog a wnaeth ei ffortiwn drwy wersylloedd gwyliau.
Cofiodd John Gruffydd Jones am ei dad yn ymladd yn Arras.
Cofio'r dydd gawson ni'r enw.
Cofir am Bryn yn dathlu ei fuddugoliaeth yng nghanol y dici bows a'r gwydrau gwin, ei grys ar agor a pheint ewynnog yn ei law.
Cofiwch am ail raglen 4 Trac ar S4C bnawn Sul yma efo Ian Cottrell yn canolbwyntio ar bedwar grwp arall.
Cofiwch am y penwythnos o ddathlu llawen yn Aberystwyth wrth i'w Mawrhydi ymweld 'r dref -- penwythnos Twll Tn i'r Cwn, a gynhelir yn y Cwps.
Cofiwch arwyddo'r ddeiseb dros Ddeddf Iaith Newydd.
Cofiwch chi, fe gafon nhw eu haeddiant.
Cofiwch ddod draw i Aberystwyth am y penwythnos i drafod a phenderfynu ar ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith am y flwyddyn i ddod ac i fynychu'r rali yn y prynhawn.
Cofiwch eich bod chi'n cael hanner awr ychwanegol o'r Gang bob nos erbyn hyn - o hyn allan byddwn yn darlledu rhwng 10 -12 bob nos o'r wythnos a rhwng 10.30 a 12.30 ar foreau Sadwrn.
Cofiwch ein bod ar y radio yn y pnawn ar hyn o bryd, a hynny am fis - gobeithio y gallwch chi wrando rhwng 3 a 5 bob pnawn.
Cofiwch ein bod ni dal ymlaen yn y pnawn ar hyn o bryd, a hynny am fis - gobeithio y gallwch chi wrando rhwng 3 a 5 bob pnawn.
Cofiwch fod gan y tair carfan yna resymau gwahanol dros alw am ddatganoli grym.
Cofiwch gymryd y cam nesa efo'r ddwy ohonyn nhw pan fyddan nhw yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Bae Colwyn yn y dyfodol agos.
Cofiwch hefyd am yr iMac yn y cystadleuaeth ysgolion.
Cofiwch wrando ar Gang Bangor, sydd nl yn y slot arferol bob nos drwyr wythnos.
cofnodion pob trafodaeth, penderfyniad a deddfwriaeth eilradd a chynradd yn y Cynulliad i fod yn ddwyieithog, gan gynnwys yr Hansard.
Cofnododd y bardd Gwyneth Lewis daith ei chefnder syn ofodwr i'r gofod i wasanaethur telesgp Hubble mewn ffordd huawdl yn ei chyfrol o farddoniaeth Zero Gravity.
Coginiodd bryd enfawr, 'roedd ei merch, ei gwr, pennaeth yr heddlu, ei wraig a'i blentyn yno hefyd.
Coleg Dewi Sant, Llanbed, yn dod yn seithfed aelod o Goleg Prifysgol Cymru.
Collais yr ateb - ond rwy'n gobeithio ei fod yn un gwell na'r un a gefais i pan ofynnais i'r un cwestiwn pan oeddwn yr un oed a hi.
Colli fu hanes Tm Dan 19 Cymru yn erbyn Ffrainc yn Chile yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd.
Colli fu hanes tm dan 21 Cymru, 1 - 0, yn erbyn tm dan 21 Armenia.
Colli fu hanes Victoria Davies o Benybont a Helen Crook yn erbyn y ddwy ferch o Romania, Ruxandra Dragomir a Catalina Cristea.
Colli fu hanes y clwb, 26 - 18, yn erbyn Munster yr wythnos ddwetha.
Colli wnaeth Abertawe, 1 - 0, yn Port Vale ddoe.
Colli yn ei gm agoriadol yng ngystadleuaeth y Cwpan Intertoto wnaeth Cwmbran ddoe.
Colli yn erbyn Samoa yng Nghwpan y Byd tro dwetha ddaeth a record ddi-guro tîm Graham Henry i ben.
Colli, serch hynny, wnaeth Tranmere yn erbyn Gillingham.
Collodd 5 - 2 i Peter Ebdon.
Collodd Arsenal gartre, hefyd, 2 - 1 i Ipswich.
Collodd Arsenal, 3 - 0, oddi cartre yn erbyn Shakhtar Donetsk, yn yr Ukraine neithiwr.
Collodd Beryl ei chydymdeimlad tuag at Teg ar l iddo fwrw Cassie ac ers i Cassie symud allan o'r Deri mae Beryl hefyd wedi bod yn byw gyda Steffan.
Collodd Cymry ifanc y gallu i brynu tai yn lleol.
Collodd Cymry ifanc yr hawl i waith yn lleol.
Collodd Cymunedau Cymraeg eu rheolaeth dros eu dyfodol.
Collodd Devils Caerdydd eu gm yn y Cynghrair Hoci I yn erbyn Ayr Scottish Eagles neithiwr.
Collodd ei swydd fel newyddiadurwr yn 1994 oherwydd ei fod yn mynnu gweithio ar stori oedd yn ceisio profi fod Ferret yn ddieuog o lofruddio Sian, gwraig Clem.
Collodd Gogledd Iwerddon 3 - 1 oddi cartref yn erbyn y Weriniaeth Czech.
Collodd Libanus eu gm gynta nhw, 64 - 0, yn erbyn Seland Newydd.
Collodd Llanelli o 45 i 35 yn erbyn Glasgow ar Barc McDiarmid, Perth, ddoe.
Collodd Morgannwg eu gm gynta yn Ail Adran Cynghrair Norwich Union yn Derby o bedair wiced.
Collodd o bum ffrm i bedair yn erbyn John Parrott.
Collodd tm Arsene Wenger 1 - 0 ar faes Bayern Munich.
Collodd tm rygbi 7-bob-ochr Cymru, 38 - 5, yn erbyn Fiji yn rownd yr wyth ola yn y gystadleuaeth ddiweddara yn Siapan.
Collodd Y Barri, ceffylau blaen y Cynghrair Cenedlaethol, yn annisgwyl i Lido Afan neithiwr.
Collodd y Blaid Lafur seddi i Blaid Cymru mewn manau oedd unwaith yn ei cadarnleoedd.
Collodd y trydd detholyn Magnus Norman a phencampwr 1996 Richard Krajicek.
Collodd, bum ffrm i bedair yn erbyn Graeme Dott, mewn ffrm olaf gynhyrfus a barodd 35 munud.
Collon ni gm i Gaerdydd y dylsen ni fod wedi ei hennill, a cholli i Gasnewydd - gm arall dylsen ni fod wedi ennill.
'Collon ni gwpwl o geme dyle ni fod wedi ennill ddechre'r tymor.
Collwyd miloedd o swyddi wrth i weithiau dur gau.
Collwyd y deuddydd cyntaf heb unrhyw chwarae o gwbl.
Comisiwn y Mileniwm dalodd yn rhannol am y cynllun gwerth dros £40m.
Comisiwn yn argymell na ddylid gorfodi plant i fyw mewn wyrcws.
Comiwnyddion Gogledd Korea yn ymosod ar Dde Korea.
Condemniwyd y mynegiant astrus a thywyll gan y beirniaid, er nad yw mor astrus hynny; ond yr oedd yn awdl anghelfydd a chymysglyd ar brydiau, ac nid rhyfedd i'r bardd ei hailwampio yn ddiweddarach.
Control of the mouse is developed as hand to eye co-ordination improves.
Copi mlaen llaw yn unig sydd wedin cyrraedd ni, ac mae gan y grwp gynllun pendant ynglyn sut fydd yr EP yman cyrraedd y siopau.
Copi o'r ddogfen ar gael oddi wrth Swyddfa Cymdeithas yr Iaith.
Coron ar drefn annemocrataidd fyddai hi.
Coronation Street (Granada) sydd dan sylw yr wythnos hon.
Coroni Elizabeth II.
Coroni Sir y Pumed yn Frenin.
Cost y Rhyfel i Gymru: lladd 20,000 yn y Lluoedd Arfog a'r Llynges Fasnach; 1000 wedi eu lladd yn y bomio; tua 350,000 o 'faciwis wedi dod i Gymru, a'r Swyddfa Ryfel yn meddianu 200,000 erw, sef 10%, o dirwedd Cymru.
Costiodd eisoes yn ddrud i'w haelodau ifainc.
Courtalds yn cau dwy ffatri yng Nghlwyd, colli 1,100 o swyddi.
Courtney Walsh o India'r Gorllewin yw'r cricedwr cynta i gymryd pum cant o wicedi mewn gemau prawf.
Cowdrey oedd yn gyfrifol am y dyfarnwr arbennig mewn profion i gadw llygad ar ymddygiad y chwaraewyr ar y cae.
Crëir y storïau gan gyn-gynhyrchydd yr Archers David Neville, a'u sgriptio gan dîm sy'n cynnwys y dramodwyr amlwg Frank Vickery, Ian Rowlands a Laurence Allen.
Crai - Ar ddechrau'r 90au gwelwyd Sain yn ymateb i ofynion y Sn Roc yng Nghymru trwy sefydlu is-label i'r cwmni, yn bennaf ar gyfer cerddoriaeth ifanc y Gymru gyfoes.
Craig Faulconbridge gafodd gl arall Wrecsam.
Craig White, sydd heb chwarae gm dosbarth cynta ers chwe wythnos, yw'r ffefryn i chwaraen ei le.
Creadigaeth Cymru Gymraeg yw hi, yr unig sumbol sy'n aros o undod hanesyddol cenedl y Cymry, yr unig muthos Cymreig.
Cred bellach fod twf y sbectrwm teledu digidol yn y dyfodol yn cynnig y potensial i ddatblygu gwasanaeth Saesneg penodol i Gymru.
Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod creu dyfodol llewyrchus i'r iaith Gymraeg yn un o brif gyfrifoldebau pobl Cymru a bod hynny yn rhan allweddol o ddemocrateiddio ein gwlad a chreu gwell dyfodol i'n pobl a'n cymunedau. Nid ydym yn derbyn fod y Gymraeg yn perthyn yn unig i'r ychydig rai a gafodd fynediad iddi drwy hap a damwain eu magwraeth a'u haddysg, ond yn hytrach y mae'n perthyn i bawb o bobl Cymru fel etifeddiaeth gyffredin, ac yn un o brif nodweddion Cymru fel gwlad.
Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod eithrio'r sectorau preifat a gwirfoddol o'r ddeddf yn arwydd clir nad yw'r ddeddf o ddifrif yn ceisio cyfiawnder cymdeithasol ieithyddol yng Nghymru.
Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod lle unigryw ac arbennig i'r iaith Gymraeg yng Nghymru fel priod iaith Cymru ac y dylid cydnabod yr egwyddor hon yn swyddogol mewn deddf gwlad.
Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod y Ddeddf bresennol mor ddiwerth nes bod yn anweledig.
Cred y cwmni bydd gan bob cwmni tudalen rhyngrwyd eu hunain erbyn y flwyddyn 2002.
Cred y Cyfarfod Cyffredinol fod Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn perthyn i oes a fu - i'r ganrif ddiwethaf - a'i bod bellach wedi colli ei phlwc a'i pherthnasedd i fywyd pobl Cymru heddiw.
Cred y Cyfarfod Cyffredinol fod yn rhaid i'r Gymraeg gael presenoldeb ym mhob maes ac fod gan pawb o bobl Cymru yr hawl i'w defnyddio.
Cred y cyhoedd mai dim ond un pwrpas sydd mewn carcharu, sef diwygio'r troseddwr.
Cred y Gymdeithas fod perygl i'r Byd Addysg Gymraeg ddatblygu'n beiriant hunan-gynhaliol, a bod angen hybu'n bennaf y datblygiad hynny lle mae'r drefn addysg yn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned yn hytrach na hybu'r defnydd o'r Gymraeg tu fewn i'r ysgol neu'r coleg yn unig.
Credai 82% fod arwyddion dwyieithog yn syniad da.
Credai Hussain fod y bl wedi taro'r bat cyn taro'i goes.
Credai Jason fod Graham wedi torri pob cysylltiad gydag ef ac Emma ar l iddo adael Diane.
Credai'r Gymdeithas fod yr hen ganllawiau yn rhy amwys a'u bod yn ddi-werth oherwydd y diffyg arweiniad a gynigiwyd i'r awdurdodau cynllunio.
Credem yng Nghymdeithas yr Iaith mai'r deyrnged orau a allem dalu er cof am Saunders Lewis oedd cyhoeddi argraffiad newydd o'i ddarlith Tynged yr Iaith, a ysbrydolodd sefydlu'r Gymdeithas, ac sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i'w haelodau byth er hynny.
Credir ei fod wedi torri ei fraich ac y bydd allan am rai wythnosau.
Credir fod hyd at hanner miliwn o Eritreaid wedi ffoi o'u cartrefi yn ystod yr ymladd a bod 100,000 wedi croesi'r ffin i mewn i Sudan.
Credir fod prif gyfran-ddalwr Caerdydd, Samesh Kumar, o blaid y cynnig.
Credir iddyn nhw ffraeo oherwydd bod Brown am werthu Frank Lampard a Trevor Sinclair i Tottenham.
Credir mai erydiad y mr yn ystod y tywydd drwg yn diweddar sy wedi dod r asbestos i'r golwg.
Credir mai un newid fydd yn yr uned oedd i fod i ddechrau'r gm yn erbyn Iwerddon wythnos yn l.
Credir na fydd nifer o'r chwaraewyr profiadol yn mynd ar y daith.
Credir y bydd Taylor allan o'r gm am chwe wythnos.
Credir y bydd y swm yn debyg y tro hwn.
Credu taw'r Terry 'na yw 'i thad hi.
Credwn bod angen mynd ati mewn ffordd bositif i ddatblygu ysgolion pentrefol: rhaid rhoi'r gorau i edrych arnynt fel problemau a dechrau eu gweld fel asedau gwerthfawr i'r gymuned.
Credwn ei fod yn bwysig mai'r Cynulliad Cenedlaethol sy'n rhoi arweiniad ar y mater pwysig hwn - syniad a gafodd ei ategu'n glir yn yr ymateb syfrdanol (dros gyfnod byr o amser) a gawsom i'r ddeiseb.
Credwn ei fod yn gwbl angenrheidiol fod y Cynulliad yn arddel a gweithredu polisi dwyieithog cyflawn o'r diwrnod cyntaf.
Credwn felly mai newid sylfaenol ym mholisi iaith gweinyddiaeth y Cyngor sydd ei angen, yn hytrach na newid polisi penodiadau.
Credwn fod angen chwyldroi meddyliau ac arferion yn ogystal ag ailddosbarthu cyfleon a grym o fewn cymdeithas er mwyn troi hyn yn bolisi bwriadol ac yn realiti.
Credwn fod angen cydnabod fod cyfrifoldeb ar bob darparwr i gyfrannu at greu hinsawdd ieithyddol fwy cytbwys yng Nghymru.
Credwn fod Cadeiryddion y Pwyllgorau yn allweddol wrth greu amgylchedd lle mae aelodau o'r Pwyllgorau ac eraill sy'n cyfrannu iddynt yn teimlo'n gwbl rydd i ddefnyddio'r naill iaith neu'r llall yn l eu dymuniad.
Credwn fod Cymru yn wlad amlieithog mewn byd amlieithog.
Credwn fod gan sefydlu'r Cynulliad botensial anferthol o ran datblygu llywodraeth deg a Chymreig ynghyd hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yng Nghymru.
Credwn fod hawl gan bobl Sir Gaerfyrddin gael eu gwasanaethu gan Gyngor sydd yn Gymraeg yn ei hanfod, yn hytrach na chan sefydliad Saesneg sy'n gwisgo gwedd dwyieithog wrth drin y cyhoedd.
Credwn fod profiad yn sylfaenol i addysg a bod angen galluogi pobl ifanc i sylweddoli eu potensial.
Credwn mai hawl foesol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw deddfu ar yr iaith Gymraeg.
Credwn mai'r Gymraeg yw priod iaith Cymru ac y dylid cydnabod y Gymraeg a'r Saesneg fel ieithoedd swyddogol.
Creigiau duon sydd ym mhobman wrth i'r gadwyn o ddringwyr ddilyn yr arweinydd i'r copa.
Creithiau ar wyneb y tir oedd y chwareli bellach a di-waith oedd nifer fawr o'r chwarelwyr.
Creodd pobl ifainc o Gaerdydd a Phenrhys gerddoriaeth newydd ar gyfer ffilm gan Terry Chinn i nodi agor Canolfan y Celfyddydau Gweledol yng Nghaerdydd.
Creodd y bryddest hon gryn drafodaeth oherwydd ei bod yn cyfleu safbwynt gwahanol i'r safbwynt a goleddai gwrthwynebwyr y mewnfudo i gefn gwlad Cymru a welwyd ers yr Ail Ryfel Byd.
Creu Cenedl- Cewch ddilyn hanes Cymru o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at gyfnod Rhodri Morgan.
Crwyd cerddoriaeth gan fyfyrwyr TGAU a lefel A yn Abertawe a ysbrydolwyd gan iaith gerddorol Olivier Messiaen.
Crwyd cryn argraff gan y tm a oedd yn gyfrifol am Chwedlau Caergaint ac a enwebwyd am Oscar amdano gyda menter uchelgeisiol arall wedi'i hanimeiddio - ffilm o glasur Herman Melville, Moby Dick, gyda Rod Steiger fel Capten Ahab yn y fersiwn Saesneg.
Crwyd cryn argraff gan y tm a oedd yn gyfrifol am Chwedlau Caergaint ac a enwebwyd am Oscar amdano gyda menter uchelgeisiol arall wedii hanimeiddio - ffilm o glasur Herman Melville, Moby Dick, gyda Rod Steiger fel Capten Ahab yn y fersiwn Saesneg.
Crewyd hanes diwylliannol wrth i BBC Cymru lansio'r darllediad Cymraeg cyntaf erioed o'r Teletubbies. Yn l pob sn, mae plant ifanc wrth eu bodd gyda'u ffrindiau hollddysgedig newydd.
Crwyd perthynas newydd gyda'r bobl sy'n mynychu cyngherddau yn sgl y gyfres hon o wyth cyngerdd, gan roi gwerth eithriadol am arian yn ogystal digwyddiadau cyn neu ar l cyngherddau am ddim.
Crwyd perthynas newydd gyda'r bobl syn mynychu cyngherddau yn sgl y gyfres hon o wyth cyngerdd, gan roi gwerth eithriadol am arian yn ogystal digwyddiadau cyn neu ar l cyngherddau am ddim.
Crwyd y cronfeydd i gynnig cymorth i ardaloedd sydd wedi dioddef o ganlyniad i ddirywiad diwydiant traddodiadol yr ardal ac sydd angen hwb ariannol o ganlyniad.
Crisialwyd yr holl gyffro anniddig hwn drwy'r byd yn y gerdd ' I'r Anniddig', un o gerddi'r dilyniant a enillodd y Goron i Dafydd Rowlands yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fflint ym mlwyddyn yr Arwisgo.
Criw ffilmio yno hefyd yn cynnig i ni fynd allan i Yiyang i le karaoke, i far ac i ddisgo.
Criw reit dda a dweud y gwir.
Criwiau bysiau yng Nghanolbarth Lloegr yn gwrthod gweithio gyda phobl ddu.
Croesawn ymateb ac edrychwn ymlaen at drafodaeth ar y ddogfen hon.
Croesawodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg gyhoeddiad heddiw o'r 'Cynllun Gweithredu Addysg a Hyfforddiant i Gymru' gan Peter Hain, a gaiff ei gyflwyno i'r Cynulliad Cenedlaethol fel cam positif tuag at adeiladu System Addysg i Gymru.
Croesawodd y Gymdeithas gyhoeddi'r canllawiau newydd, a chyflwynodd ei hymateb i'r Swyddfa Gymreig heddiw yng Nghaerdydd.
Croeso - bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu yn syth at restr tanysgrifwyr BBC Cymru'r Byd.
Croeso cynnes a chyfeillgar mewn ty nodweddiadol yn dyddio o'r ganrif ddiwethaf wedi'i leoli yn y stryd fwyaf traddodiadol yn Y Gaiman, Patagonia.
Croeso cynnes i safle Ysgol Gymuned Pentraeth ar y we fyd eang.
Croeso i ardal Llanrug yn Arfon, un or ardaloedd harddaf yng Nghymru yng nghesail yr Wyddfa - Rhwng mr a mynydd.
Croeso i'r Wladfa newydd lle mae hen ysbryd y beirdd a chantorion yma o hyd! Safle tairieithog.
Croesoswallt oedd y gwrthwynebwyr.
Croft oedd y mwyaf llwyddiannus o fowlwyr Lloegr gyda 3 wiced am 40 rhediad.
Crogi Ruth Ellis.
Crogi'r cyn-Natsi Eichmann.
Croten Diane Harries yw Emma - wel, Diane sy' 'di magu hi, ta beth.
Cruella De Vil (Glenn Close) yw'r llall a hi syn tra-aglwyddiaethu yn y ffilm gyda dim ond anwyldeb y cwn yn gwir gystadlu a hi.
Cryd yn siglo.
Cryfder y bardd yw ei ffraethineb wrth fynegi ei farn ar bwnc agos at ei galon.
cryfhau statws cynllunio'r iaith Gymraeg gan felly atal y tueddiad i benderfyniadau lleol gael eu gwyrdroi gan Apeliadau i'r Swyddfa Gymreig.
Crynhoi a dosbarthu sgiliau addysgu athrawon.
Crynhoi'r cyfan ynghyd ( drwy gyfrwng cerddi'r Eisteddfod yn ystod dau ddegawd olaf y ganrif ), a diweddu'n weddol optomistaidd ar l canrif gythryblus, gan edrych ymlaen at gyfnod newydd cyffrous yn hanes Cymru, ond gan sylweddoli ar yr un pryd fod problemau yn bod yng Nghymru o hyd, ac y bydd sawl brwydyr i'w hymladd yn y dyfodol.
Curodd Adrian Gunnell o bum ffrm i bedair.
Curodd Alaves y tm o'r Almaen, Kaiserslautern, 4 - 1, ac o 9 - 2 ar gyfanswm goliau.
Curodd Arsenal Spartak Moscow o gl i ddim neithiwr - peniad gan Thierry Henry yn dod 'r unig gl.
Curodd Blackburn Portsmouth 3 - 1 yn yr Adran Gynta ddoe.
Curodd Caerdydd Toulouse o 26 i 17 ar Barc yr Arfau.
Curodd Caersws Y Rhyl 2 - 1, a chyfartal 2-2 oedd y gm rhwng Croesoswallt a Rhayader.
Curodd Casnewydd Stafford, 1 - 0, yng Nghynghrair Doctor Martens.
Curodd Gweriniaeth Iwerddon Estonia oddi cartre 2 - 0 sy'n golygu eu bod nhw ar frig Grwp 2.
Curodd Hamilton Marcus Campbell o ddeg ffrm i bump ddoe.
Curodd Lerpwl Chelsea 2 - 1 ar l amser ychwanegol yn Anfield.
Curodd Magnus Norman o Sweden, dair set i un yn y ffeinal.
Curodd Matthew Stevens John Parrott o bum ffrm i dair ym ail rownd Pencampwriaeth Snwcer Agored China.
Curodd Stevens Tony Drago o deg ffrm i un neithiwr ac ar ddiwedd y gm dwedodd Drago wrtho fo ei fod o'n gobeithio mai y fo fydd y Pencampwr eleni er cof am ei dad, Morley, fu farw yn ddiweddar.
Curodd Twrci Wlad Belg, un o'r ddwy wlad syn trefnu Euro 2000, 2 - 0 yng Nghrwp B ym Mrwsel.
Curodd Yr Eidal Dwrci 2 - 1 yn Ngrwp B.
Curwyd pencampwyr Cynghrair yr Eidal yn y Cwpan 4 - 1 an Udinese.
Cusan Dyn Dall gan Menna Elfyn.
Cwblhau adeiladu Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd.
Cwblhau rheilffordd Cwm Rheidol.
Cweir gartre o bedair gl i ddim gafodd Gogledd Iwerddon gan Norwy.
Cwis er mwyn darganfod a fyddai ychydig o hyfforddiant o fudd i chi.
Cwis, hynny yw, sy'n galw am wybodaeth go dda am lawer o bynciau cyffredinol.
Cwmnïau cynhenid sydd wedi creu dros hanner y swyddi newydd yng Nghymru y llynedd.
Cwmni cyfieithu, cyfieithu-ar-y-pryd, ac Isdeitlo.
Cwmni dyfeisio a datblygu yw Egin Cyfyngedig a leolir ym Mangor, Gwynedd.
Cwmni Ford yn agor ffatri yn Abertawe.
Cwmni gwyliau beicio yng Nghaernarfon yn cynnig gwyliau yn Eryri a Mon yn bennaf yn ogystal a gwyliau beicio hyd Lon Las Cymru - llwybr seiclo cenedlaethol Cymru rhwng Caerdydd a Chaergybi.
Cwmni John Roberts.
Cwmni newydd yw 'Tudalen Newydd' sydd yn cynllunio a rhoi tudalennau ar y we.
Cwmni teledu Cwmni Da o Gaernarfon fu'n gyfrifol am gynhyrchu'r gyfres.
Cwmni yw CYMAD sy'n hybu cymunedau ym Meirion, Arfon a Dwyfor.
Cwmni yw Cynnal a sefydlwyd gan Gynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Mn i ddarparu amrediad o wasanaethau addysgol.
Cwn dingo,possum, wallaby ond dim byd I'w gymharu a bwydo Joey Bach mis oed 'da photel o laeth twym.
Cwrs Cymraeg newydd sbon i deulu a ffrindiau sydd am ddysgu Cymraeg.
Cwrw oedd canolbwynt dau gomedi sefyllfa, gyda Trouble Brewing, golwg ysgafn ar y busnes bragu a Pub Globo, a aeth gam ymhellach.
Cwtogodd yr ynadon ar yr iawndal i'r Coleg trwy orchymyn o'r diffynyddion dalu £300 yr un i'r Coleg a £25 yr un at gostau cyfreithiol (1/3 o'r swm a hawliwyd gan yr erlyniad). Gwnaeth y ddau ddiffynydd dorri'r rhyddhad amodol yn syth gan ymuno ag aelodau o Gymdeithas yr Iaith i dorri darn o dir i blannu coeden afal o flaen prif fynedfa'r C.C.T.A. ym Mhibwrlwyd fel symbol o'r angen am gychwyn newydd.
Cwymp 'Wall Street'.
Cwympa dros ei phen a'i chlustiau mewn cariad Dyfan.
Cwympodd 40,000 o Gymry.
Cwympodd Darren mewn cariad gydag Emma a chafodd ei siomi'n ddirfawr pan ddewisodd hi Madog yn hytrach nag ef.
Cwympodd Maureen mewn cariad gyda Haydn ac er na ddigwyddodd dim byd rhyngddyn nhw, 'roedd Haydn yn rhan o'r rheswm dros fethiant priodas Denzil a Maureen.
Cwyn llawer o rieni am eu Hawdurdod Addysg yn y gorffennol oedd nad oeddent i'w gweld yn cymryd unrhyw ddiddordeb yn eu hysgol nes cychwyn proses o gau'r ysgol.
Cwyn mawr y Gymdeithas ar y pryd nad oedd gan y ddeddf unrhyw ryw dros gwmnau preifat.
Cwynais, ond dywedais fy mod am fynd ymlaen 'r achos, i'w gael e drosodd, a hithau'n siarad Saesneg.
Cwynodd William Graham, Ceidwadwr, bod disgwyl i Aelodau sy'n perthyn i fath arall o seiri - y Seiri Rhyddion - gyhoeddi hynny yn rhestr eu diddordebau.
Cych 1936 d y rhyfel hwnnw ym 1936 ac 'roedd nifer o Gymry wedi gwirfoddoli i ymuno 'r Frigd Ryng-genedlaethol i ymladd ar ochr y gweriniaethwyr.
Cychwyn Brwydr y Somme.
Cychwyn cyfnod yr 'Aflonyddwch Mawr', sef y don o anniddigrwydd a ddaeth yn ffenomen ryng-genedlaethol.
Cychwyn ei fywyd cerddorol oedd "yn stwna ar biano'r teulu" cyn iddo "ddifrifoli" gyda gwersi soddgrwth ag yntau'n naw oed.
Cychwyn S4C.
Cychwyn S4C. Eira trwchus drwy Gymru ddechrau Ionawr. Diweithdra yn cyrraedd 3 miliwn. Roy Jenkins yn ennill is-etholiad Hillhead, llwyddiant seneddol cyntaf yr SDP.
Cychwyn trafferthus gafodd Lloegr yn eu gm brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Edgbaston.
Cychwyn y cylchgrawn heddychlon Y Deyrnas (a barhaodd hyd 1919).
Cychwyn y 'Festival of Britain'.
Cychwyn y Gwasanaeth Iechyd.
Cychwyn y Loteri Cenedlaethol.
Cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Cychwyn y 'Third Programme', Radio Three.
Cychwyn Ymgyrch Senedd i Gymru dan nawdd Undeb Cymru Fydd.
Cychwyn yn ofalus a chymharol ddi-hyder y mae'r Cynulliad.
Cychwyn yr Ail Ryfel Byd.
Cychwyn yr ail stori, Hen Dwrne Bach Cydweli, gyda digwyddiad digon annymunol, sef datgladdiad truain yr hanes yma.
Cychwynnodd Cynog Dafis yn Gymraeg gan ofyn pa gynlluniau sydd gan y Prif Ysgrifennydd i adolygu cyflogau athrawon.
Cychwynnodd ei rhaglen gyda Parto, parto allan o La clemenza di Tito gan Mozart.
Cychwynnodd gyda phum pelawd gan ildio dim ond pum rhediad.
Cychwynnodd India'n hyderus er iddyn nhw golli Siv Sundar Das yn gynnar, wedi'i ddal a'i fowlio gan Glenn McGrath.
Cychwynnodd y Gymdeithas drwy fynnu statws i'r Gymraeg mewn siopau, banciau ayyb, a chafodd nifer o fuddugoliaethau.
Cychwynnodd y streic ym mis Mawrth.
Cychwynnwyd y gystadleuaeth yn swynol gan y baritn Nigel Smith o Canada.
Cychwynwyd y cyfarfod trwy gyflwyno deiseb i Rosemary Butler wedi ei arwyddo gan brifathrawon, llywodraethwyr a chynghorwyr cymunedau gwledig.
Cyd-berchennog Bragdy Cic Mul.
Cyd-berchennog Caffi'r Cwm.
Cyd-berchennog GBA Construction a Phwll Bach.
Cyd-berchennog siop y pentre.
Cyd-ddatblygu nodion cwricwlwm lleol e.e. Astudiaethau Cymunedol.
Cydgynhyrchiad rhwng S4C, BBC Cymru ac HBO yw Chwedlau Caergaint, a chafodd dderbyniad gwresog pan ddangoswyd y ffilm gyntaf dros y Nadolig '98, yn Gymraeg ar S4C ac mewn Saesneg cyfoes a Saesneg Canol ar BBC2.
Cydgynhyrchwyd Chwedlau Caergaint gan S4C, BBC Cymru ac HBO.
Cydnabu'r Ysgrifennydd Gwladol fod yna wendidau yn y Ddeddf Iaith a rhoddodd ymrwymiad y byddai ef yn 'ymgeisio' i siarad Cymraeg yn y Cynulliad.
Cydnabuwyd bod cynnydd sylweddol wedi ei wneud eisoes ym maes datblygu cynlluniau rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn y Rhanbarthau Cenedlaethol, ond mae angen mwy o fanylion am y ffordd y mae rhwydweithiau cenedlaethol y BBC yn paratoi i ystyried y newidiadau mawr sydd ar fin effeithio ar Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Cydnabuwyd mewn ysbryd hael iddo ymestyn dylanwad Plaid Cymru o ffiniau cyfyng y Gymru Gymraeg i weddill y wlad.
Cydnabyddwn oblygiadau'r ffaith fod y Gymraeg, i bob pwrpas, wedi cael ei halltudio o fywyd swyddogol Cymru tan yn ddiweddar iawn.
cydweithio gyda chyrff cynrychiadol yn y sector gwirfoddol er mwyn hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg gan y sector.
Cydweithio yw'r nod, meddai'r Arglwydd Robertson.
Cydweithredu yn hytrach na chystadleuaeth fu'r egwyddor sylfaenol yng Nghymru erioed.
Cydymaith Byd Amaeth. Cyfrol 3 llac - rhywogaeth gan Huw Jones.
CYDYMAITH BYD AMAETH: CYFROL 3 Huw Jones Gol.
Cyfaddefodd golwr arall Abertawe, Jason Jones, iddi fod yn noson hawdd i Wrecsam.
Cyfaddefodd un iddo anobeithio wedi deg tudalen.
Cyfarfod nifer o fyfyrwyr i drafod methodoleg yn y prynhawn.
Cyfarfod rhagor o staff yr adran a chael sgwrs gyda'i gwr sy' n dysgu addysg gorfforol yn y coleg.
Cyfarfod athro Saesneg sy'n byw i fyny'r grisiau.
Cyfarfod cadarnhaol Win Griffiths, Llefarydd y Blaid Lafur ar Addysg yng Nghymru.
Cyfarfod Cyffredinol 1996 Cymdeithas yr Iaith yng Ngwesty'r Talbot, Aberystwyth.
Cyfarfod cyhoeddus fydd hwn sy'n galw am Ddeddf Iaith Newydd ac yn cymharu sefyllfa Cymru gyda sefyllfa Gwlad y Basg.
Cyfarfod Mr.
Cyfarfod o'r Grwp Mentrau Masnachol yn y swyddfa ym Mhen Roc Nos Wener Mawrth 8fed.
Cyfarfod sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru yng ngwesty'r Maesgwyn, Pwllheli.
Cyfarfyddodd Cymdeithas Gymreig Dewi-Sant Ardal y Brifddinas am y tro cyntaf ym 1929, yn Schenectday, Efrog Newydd, o dan yr enw St.
Cyfartal 1 - 1 oedd hi rhwng Aberystwyth a Chei Conna.
Cyfartal 1 - 1 oedd hi rhwng Bangor ac Aberystwyth, a chyfartal 2 - 2 rhwng Caersws a Chaerfyrddin.
Cyfartal 1 - 1 oedd hi rhwng Newcastle a Southampton.
Cyfartal 3 - 3 oedd hi rhwng Charlton ac Aston Villa, a'r ddau dm yn sgorio yn y munudau olaf.
Cyfartal, 1 - 1, oedd hi rhyngddyn nhw Lyon yn Highbury.
Cyfartaledd cyflog yn 16.14.11 ( 16.75 ).
Cyfarwyddwn y senedd hefyd i ystyried yn flynyddol gynnig unrhyw ddiwygiadau trefniadaeth gan yr ystyriwn fod datblygiadau o'r fath yn arwyddion o gymdeithas fywiog sy'n ymateb i sefyllfaoedd newydd yn hytrach nac yn adlewyrchiadau o broblemau yn y drefn flaenorol.
Cyfarwyddwr Hamdden Ipswich.
Cyfeiliodd Cerddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig y BBC i lawer o'r artistiaid yn ogystal pherfformio anthem newydd a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan y cyfansoddwr cyfoes adnabyddus Karl Jenkins.
Cyfeiriad e-bost dychmygol Meic Stevens oedd dan sylw yr wythnos diwethaf.
Cyfeirio mae'r sengl at agwedd besimistaidd y wasg gerddorol tuag at grwpiau llwyddiannus fel Stereophonics.
Cyfeirio y maen nhw at y bobl hynny syn ymddangos fel pe gallen nhw fod yn hoyw ond sydd yn strt mewn gwirionedd.
Cyfeiriodd Merd at gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg yn y Cynulliad a dadlau ar sail egwyddor o gymryd fod y ddwy iaith yn gyfartal y dylid cyfieithu i'r Gymraeg o'r Saesneg fel y cyfieithir o'r Saesneg i'r Gymraeg.
Cyfeiriodd Mr Hague at y peth pan yn annerch cynhadledd y Ceidwadwyr.
Cyfeiriodd sawl un at yr angen i annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle, gan gyfeirio at bwysigrwydd marchnata'r iaith er mwyn newid agweddau, magu hyder siaradwyr Cymraeg, neu wella delwedd yr iaith.
Cyfeirir at y Blitz ynddi.
Cyfeirir ato fel "rhyw hen foi" oherwydd ei negyddiaeth tuag at y gerddoriaeth a'r sn yng Nghymru "...a dwi'n dal i deimlo'r embaras efo'r Sn Roc Gymraeg.
Cyfeiriwn, er enghraifft, at y penderfyniad gan Gyngor Sir Benfro i gau nifer o ysgolion pentrefol yn rhan o broses o adolygu dyfodol ysgolion llai na 55 o ddisgyblion.
Cyfeirlyfr ar bob lefel o lywodraeth yng Nghymru.
Cyfeirlyfr o briod-ddulliau Cymraeg, ar gyfer dysgwyr yn bennaf.
Cyferchwch yr aelodau yn Gymraeg wrth iddynt gyrraedd.
Cyffuriau oedd wrth wraidd hyn unwaith eto.
Cyfieithiad i'r Saesneg o hunangofiant Gwynfor Evans.
Cyfieithiad i'r Saesneg o stori hwyliog i blant am daith gwrach drwy Gymru gyda'i pheiriant tywydd anhygoel.
Cyfieithiad o gyfrol Kate Roberts, Haul a Drycin.
Cyfieithiad o'r Mabinogion a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1948.
Cyfieithiad Saesneg o holl gerddi Dafydd ap Gwilym, gyda nodiadau.
Cyfieithiadau i'r Saesneg o lyfrau yn y gyfres boblogaidd, Llyfrau Llawen.
Cyfieithwyd y cerddi hyn gan bump o lenorion, Joseph P.Clancy, Gillian Clarke, Tony Conran, Elin ap Hywel a Nigel Jenkins.
Cyflawni nifer o bethau.
Cyflawnwyd hyn trwy reoli costau'n llym er gwaethaf y dirywiad mewn incwm masnachol o BBC Cymru.
Cyfle i ennill Nintendo 64 yng nghystadleuaeth arbennig Ffeil.
Cyfle i feithrin sgiliau gwrando a darllen i ddisgyblion Cymraeg Ail Iaith trwy ddramodigau a chaneuon.
Cyfle i fi weud 'thoch chi pwy sy'n byw ble.
Cyfle i ymuno a rhestr lythyru.
cyfleoedd dysgu am oes i bawb yn ogystal thargedu cynulleidfaoedd allweddol ac anghenion arbennig.
cyfleusterau ar gael i staff ac aelodau'r Cynulliad i ddysgu a/neu gloywi Cymraeg o fewn oriau gwaith, yn y man gwaith, yn rhad ac am ddim.
Cyflog gweithiwr fferm yn codi o 15/- (75c) i 13.3.0 (13.15).
Cyflogi'r wardeiniaid traffig cyntaf.
Cyflogwyd llawer mwy o athrawon, nyrsys a staff meddygol.
Cyflwyno arian degol.
Cyflwyno cwotau llaeth.
Cyflwyno cynllun y 'Bevin Boys' a oedd yn gorfodi rhai i weithio mewn pyllau glo yn lle mynd i'r Fyddin.
Cyflwyno cystadlaethau Coron a Chadair am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd, a gynhaliwyd ym Machynlleth.
Cyflwyno mesur i wahardd trwyddedau yfed o draean; 500,000 yn cyfarfod yn Hyde Park mewn protest.
Cyflwyno Treth ar Werth.
Cyflwynodd Cymdeithas yr Iaith ei hymateb i'r canllawiau newydd ar berthynas y Gymraeg a'r gyfundrefn gynllunio i'r Swyddfa Gymreig heddiw.
Cyflwynodd Newyddion raglenni arbennig ar yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf o stiwdio arbennig yn Neuadd y Ddinas, tra bu'r Gohebydd Ewrop Bethan Kilfoil yn cyfrannu'n fyw y tu allan i'r Swyddfa Gymreig.
Cyflwynodd y cynhyrchwyr annibynnol Antena Canrif o Brifwyl ar S4C a BBC Radio Cymru.
CYFLWYNO'R GYMRAEG - LLAWLYFR I DIWTORIAID: Gol.
Cyflwyno'r prawf anadlu i yrwyr ceir a amheuid o fod yn feddw.
Cyflwynwyd Canrif o Brifwyl mewn pedwar cyfrwng; teledu a radio yn ystod Chwefror a Mawrth 2000, a mewn arlein a dau lyfr.
Cyflwynwyd gerbron Pwyllgor Addysg y Cyngor ym mis Chwefror -- ymateb ffafriol iawn eto.
Cyflwynwyd Gwobrau Cerddoriaeth Roc a Phop Cymru yn y Celt, Caernarfon, gan Owain Gwilym a Beks gydag adloniant gan Topper, Y Tystion, Catsgam a'r anfarwol Dafydd Iwan.
Cyflwynwyd Gwobrau Cerddoriaeth Roc a Phop Cymru yn y Celt, Caernarfon, gan Owain Gwilym a Beks gydag adloniant gan Topper, Y Tystion, Catsgam ar anfarwol Dafydd Iwan.
Cyflwynwyd rhaglen newyddion chwaraeon nosweithiol newydd hefyd am 10.
Cyflwynwyd rhaglen newyddion chwaraeon nosweithiol newydd hefyd am 10.30pm.
Cyflwynwyd y darn gan Ioan Gruffudd ac fe'i perfformiwyd gan y gerddorfa a 200 o gantorion o bob cwr o Gymru.
Cyflwynwyd y darn gan Ioan Gruffudd ac fei perfformiwyd gan y gerddorfa a 200 o gantorion o bob cwr o Gymru.
Cyflwynwyd y noson thema, Noson Ewrop, gan Sin Lloyd a Karin Oswald a chafwyd portreadau ffilm am bobl o Gymru yn Ewrop, ymweliadau 'r Ffindir, Gwlad Groeg, Portiwgal ac Iwerddon gan Aled Samuel a deunydd archif.
Cyflwynwyd y rhaglen gan y gofodwr, Helen Sharman.
Cyfnither Jason.
Cyfnod newydd ond canlyniad yn atsain o hen hanes.
Cyfnod o awelon croes.
Cyfnod o sychder mewn haf twym.
Cyfnod y 'baby-boom'.
Cyfod, cerdd, dawnsia, wele'r bydysawd.
cyfoes, chwaraeon, hamdden, y celfyddydau ac adloniant, a chyfle arall i weld rhywfaint o'r cynnyrch gorau o'r gwasanaeth analog a rhaglenni archif gyfoethog BBC Cymru.
Cyfraniad mwyaf unigryw Cymru i amlieithrwydd y byd yw bod yr iaith Gymraeg yn gyfrwng byw i ganran sylweddol o'r boblogaeth yma ac yn etifeddiaeth gyffredin i bawb.
Cyfrannodd BBC Cymru at Sound Stories, a ddilynodd lwyfannu drama gerdd amatur uchelgeisiol yn y Rhondda.
Cyfrannodd BBC Cymru gyfres o gerddoriaeth arbenigol ar Radio 2 am y tro cyntaf yn ogystal ag eitemau nodwedd.
Cyfres achlysurol newydd sy'n croesholi rhai o wynebau cyfarwydd y Gymdeithas. Yn gyntaf, rhowch groeso i Rocet, ugeinfed Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.
Cyfres Dal y Gannwyll.
Cyfres gwerth ei chael.
Cyfres Lln y Llenor.
Cyfres newydd a'i gelwir yn Pi-po - a dyna'r union sydd gennym yn y pedwar llyfr yma.
Cyfres newydd o addasiadau o straeon antur i blant.
Cyfres newydd sbon i hybu rhifedd yn yr ysgol gynradd.
Cyfres o raglenni yn targedu pobl ifanc o 16 oed i'w helpu i ddeall democratiaeth yng Nghymru a dod yn ddinasyddion gweithredol oedd Your Assembly - the Ultimate Guide.
Cyfres o storau antur, ar gyfer bechgyn Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf.
Cyfres sy'n cyflwyno nifer o sefyllfaoedd newydd i blant.
Cyfres sy'n cynnig deunyddiau syml ar gyfer cyflwyno Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 2 gyda'r pwyslais ar adran 4 y Cwricwlwm - Prosesau Ffisegol: Y Ddaear a r tu hwnt.
Cyfres wreiddiol a doniol yn cyflwyno Rala Rwdins a Rwdlan.
Cyfrif yn dangos fod mwy o dractorau na thyddynnod yng Nghymru, nifer y ffermwyr wedi gostwng o 40,000 ym 1945 i 20,000 ym 1971.
Cyfrif yn dangos y ffigwr uchaf erioed (43%) o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.
Cyfrifiad cwbl wirfoddol yw hwn ac mae'r Gymdeithas yn galw ar i bobl ddychwelyd y ffurflenni gan ofyn am rai dwyieithog.
Cyfrifiaduron Sycharth - Safwe sy'n llawn o lenyddiaeth i blant ac oedolion.
Cyfrifiaduron Sycharth, cwmni meddalwedd, cyhoeddwyr digidol o safon.
Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw dangos yn eglur i bawb sy'n mynychu'r cyfarfod bod y cyfarfod yn un lle gellir defnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn ddiffwdan.
Cyfrifoldebau: Ariannu Addysg bellach dros 16 oed; ariannu Cymraeg i oedolion.
Cyfrol am gyfraniad Arglwyddes Llanofer i gerddoriaeth Cymru yn y 19eg ganrif.
Cyfrol am yr arlunydd enwog a'i waith.
Cyfrol i ddathlu pen-blwydd yr arlunydd enwog yn 80 oed.
Cyfrol i gyd-fynd ag arddangosfa o waith y cerflunydd David Nash.
Cyfrol i'w chodi dro ar l tro, a'i mwynhau.
Cyfrol newydd o gerddi gan fardd a beirniad amlwg.
Cyfrol o astudiaethau yn edrych o'r newydd ar chwedl Peredur.
Cyfrol o hanes Abergwesyn.
Cyfrol o straeon byrion.
Cyfrol yn adrodd hanes bywyd Daniel Owen ac yn trafod ei brif weithiau.
Cyfrol yn adrodd rhai o brofiadau'r arlunydd enwog.
Cyfrol yn astudio cyfraniad crefydd i'r ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol.
Cyfrol yn bwrw golwg ar yr 48 mlynedd gyntaf ym mywyd Emlyn Williams.
Cyfrol yn ceisio cyflwyno tystiolaeth hanesyddol bod Arthur wedi bodoli.
Cyfrol yn dathlu hanner can mlynedd o ddiddanu gan Syr Harry Secombe a fu farw yr wythnos hon.
Cyfrol yn llawn hanesion am lofruddiaethau'r gorffennol.
Cyfrol yn rhoi cipolwg ar fywyd a chyfraniad Cymry o bwys.
Cyfrol yn ymdrin llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif sydd yn ymwneud Chymru.
Cyfrol yw hon sy'n cyflwyno anterliwtiau - sef y dramu hynny yr arferid eu perfformio ar sgwr y dref, er enghraifft, yn y ddeunawfed ganrif.
Cyfrwch eich cyllyll a'ch ffyrcs ar l cael y taclau draw am swper...
Cyfyngir y dorf i 2,500 sydd yn ei dro yn cyfyngu incwm y clwb.
Cyhaliwyd ail Etholiad Cyffredinol ym mis Hydref a Llafur yn ennill eto.
Cyhelir dwy gm rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principlity yn Stadiwm y Mileniwm yfory.
Cyhoedda Tom Jones - yn gwisgo siaced ledr a lliw haul - There was nothing like this... pan oedd en ifanc.
Cyhoeddi cynllun gwerth 47m.
Cyhoeddi deddf yn caniatu Cymraeg ar ffurflenni pleidleisio.
Cyhoeddi dyddiadur Anne Frank.
Cyhoeddi How Green Was My Valley gan Richard Llewellyn.
Cyhoeddi Lol am y tro cyntaf.
Cyhoeddi mesur a fyddai'n caniatu datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru.
Cyhoeddiad lliw-llawn gwreiddiol bywiog, ar gyfer celf CA2.
Cyhoeddiad lliw-llawn, gwreiddiol, bywiog ar gyfer celf CA2.
Cyhoeddiadau Barddas.
Cyhoeddi'r Daily Herald, papur y Blaid Lafur, am y tro cyntaf.
Cyhoeddir enw enillydd pob noson ac ar ddiwedd nos Iau, cyhoeddir enwau'r pum cystadleuydd fydd yn ymddangos ar y llwyfan terfynol nos Sadwrn.
Cyhoeddi'r Papur Gwyn blynyddol ar Faterion Cymreig am y tro cyntaf.
Cyhoeddir y papur hwn yn ystod Eisteddfod yr Urdd a gynhelir yn Llanbedr Pont Steffan ym Mehefin 1999 - ychydig o fisoedd cyn diwedd y mileniwm - a'n dadl yw y bydd angen brwydr newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg i gymunedau lleol.
Cyhoeddir yr apl ar adeg pan ddylsen ni i gyd fod mewn hwyliau rhamantus - ar drothwy Dydd Santes Dwynwen, a bydd Dydd Sant Ffolant yn dilyn ymhen ychydig.
Cyhoeddir yr enwau yfory ac y mae'r dyfalu'n dwysau.
Cyhoeddodd Academi Celfyddydau a Gwyddorau Darluniau Symudol America heddiw fod y ffilm 30 munud o hyd, Chwedlau Caergaint, wedi ei henwebu am Oscar - y trydydd tro i un o ffilmiau S4C dderbyn cydnabyddiaeth o'r fath.
Cyhoeddodd BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru gytundeb darlledu newydd ar gyfer y mileniwm.
Cyhoeddodd dros gant o lyfrau i gyd yn nofelau, straeon, erthyglau ac yn gyfrolau barddoniaeth.
Cyhoeddodd Gwynfor Evans ei fod yn bwriadu ymprydio, hyd farwolaeth pe bai raid, hyd nes y ci Cymru ei sianel ei hun.
Cyhoeddodd hyfforddwr Glyn Ebwy, Mike Ruddock, mai gyda'r clwb y bydd ei ddyfodol.
cyhoeddodd y Capten drwy'r uchel-seinydd.
Cyhoeddwn adroddiadau blynyddol grwpiau ymgyrchu a gweinyddol Cymdeithas yr Iaith, sydd i'w cyflwyno i'r Cyfarfod Cyffredinol.
Cyhoeddwyd adroddiad cyn y rs yn dweud fod cael cyfathrach rywiol y noson cynt yn gwneud ichi redeg yn gynt y diwrnod wedyn.
Cyhoeddwyd bod chwech o noethlymuniaid yn mynd i nofio ras gyfnewid o un pen i'r loch i'r llall.
Cyhoeddwyd dau eiriadur dros yr wythnosau diwethaf.
Cyhoeddwyd ei bryddest mewn llyfr ar y cyd ag awdl anfuddugol Alafon a thelynegion ail-orau Eifion Wyn ym Mangor.
Cyhoeddwyd gan Dinas.
Cyhoeddwyd gydag awdurdod yr wythnos diwethaf mai dim ond pan fo rhywun arall yn gwneud hynny y mae goglais yn gweithio.
Cyhoeddwyd heddiw fod S4C wedi rhoi trwydded i Wasg Carreg Gwalch, Llanrwst, i gyhoeddi cyfrol newydd o'r clasur, Llyfr Mawr y Plant, ar gyfer Nadolig 1999.
Cyhoeddwyd heddiw mai EMLYN PENNY JONES fydd Pennaeth Rheoli Sianelau S4C.
Cyhoeddwyd hefyd fod diweithdra ar drai.
Cyhoeddwyd hefyd y bydd 32 o chwaraewyr yn cael eu dethol yng nghystadlaethau senglau'r dynion a'r merched yn hytrach nag 16.
Cyhoeddwyd mai ARSHAD RASUL fydd Cyfarwyddwr Peirianneg a Thechnoleg newydd S4C.
Cyhoeddwyd Papur Ymgynghori'r Grwp, ac yn wir, mi roedd popeth yn mynd i fod yn ddwyieithog, er, na fyddai hynny o'r diwrnod cyntaf, chwaith.
Cyhoeddwyd wedyn fod Roberts, o Lerpwl, wedi stricio 156 o weithiau i gyd.
Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghorol Amlinelliad o Strategaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 1995.
Cyhoeddwyd y grwpiau ar gyfer Cwpan Heineken y tymor nesa ddoe.
Cyhoeddwyd y papur syn dweud hyn yn rhifyn Hydref o'r Economic Journal gan ddau Athro Prifysgol, Bruno Frey ac Alois Strutzer, sydd wedi dod i'r casgliad nad yw hyd yn oed penderfyniadau gwleidyddol yn effeithio ar faint hapusrwydd pobol gyda datganoli - maen nhw jyst yn hoffi datganoli doed a ddel.
Cyhoeddwyd yr adroddiad hir ddisgwyliedig i lygredd ym myd criced.
Cyhoeddwyd yr argraffiad hwn yn 1961 yn wreiddiol.
Cyhoeddwyr Cymraeg yn unig i ddysgwyr a phlant.
Cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a rhai Saesneg am Gymru i oedolion a phlant.
Cyhoeddwyr llyfrau ysgolheigaidd Cymraeg a Saesneg.
Cyhuddiad sy'n cael ei wneud yn aml yn erbyn gwleidyddion yw eu amharodrwydd i ofyn cyngor.
Cyhuddo 10 o ysgrifenwyr a chynhyrchwyr Hollywood o fod yn gomiwnyddion, a'u hesgymuno o'r herwydd.
Cyhuddo Frederick West o Gaerloyw o ladd wyth o ferched yn achos yr 'House of Horrors'.
Cyhuddo Peter Sutcliffe, y 'Yorkshire Ripper', o lofruddio 13 o ferched.
Cyhuddodd Cymdeithas yr Iaith y cwmni 'Cymreig' anferth 'HYDER' heddiw o danseilio cymunedau Cymraeg drwy israddio eu canolfannau yn y gorllewin - gan naill a'i orfodi eu gweithwyr i adael neu eu symud i ardaloedd di-Gymraeg.
Cyhuddodd Reg o ymyrryd yn rhywiol gyda hi mewn pwll nofio ond daeth yn amlwg yn ddiweddarach mai Mark oedd wedi talu iddi wneud y cyhuddiad.
Cyhuddwyd ef o ladd 17 o ferched, un ohonynt o Abertawe.
Cyhuddwyd y papur newydd a'r orsaf radio o fod yn cydweithio'n agos ag ETA am fod y mudiad hwnnw'n dewis rhyddhau ei gyhoeddiadau trwy gyfrwng y papur.
Cylch yn treiglo.
Cylchgrawn ar gyfer disgyblion sy'n astudio Daearyddiaeth ar gyfer TGAU.
Cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y We Fyd-Eang Pwy Uffar Yw...
Cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y We Fyd-Eang Y Mudiad Da a Elwir Yn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Yn Cyflwyno Er Eich Mawr Ddivyrrwch; ANTERLIWT.
Cylchgrawn dwyieithog ar gyfer y Sn Roc Gymreig.
Cylchgrawn i ddysgwyr yr iaith Gymraeg.
Cylchgrawn ifanc ei naws ar gyfer CA 3 a darllenwyr medrus Cyfnod Alleddol 2.
Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Cylchgrawn ysbeidiol i hipis soffistigedig.
Cyllideb Lloyd George yn siomi'r Toraid: cyflwyno 'supertax' o 6d ( 2 1/2c ) i'r rhai a enillai dros 5000 ac ychwanegu at dreth alcohol a baco i dalu am wasanaethau lles.
Cymaint mwy ydi'n parch ni at unigolion fel Ffred, Toni ac Angharad nac at bysgod aur byr eu cof a llac eu gafael ar egwyddor fel Rhodri Williams.
Cymaint oedd ein pryder wedi misoedd heb unrhyw gydnabyddiaeth o'n hymdrechion fel ein bod wedi gorfod galw am gymorth arbennig.
Cymaint yr adwaith ar hyd a lled Awstralia y mae'r cwmni yn awr yn prysur dynnur posteri i lawr rhag tramgwyddo hyd yn oed fwy o ferched.
Cymdeithas Cymru-Ariannin...
Cymdeithas o Bobl yw Cymdeithas yr Iaith yn cynnal ei gilydd ac yn annog ei gilydd ymlaen.
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Drefnu Cyfres o Raliau 'Her i'r Cynulliad - Ie i'r Gymraeg' Dros y...
Cymdeithas yr Iaith.
Cymell, cefnogi, calonogi - purion.
Cymer un cam ar y tro.
Cymerais bob llyfr a llythyr gan y myfyrwyr nad oedd yn gweithio.
Cymerais yn ganiatol y byddant wedi paratoi eu hachos yn Gymraeg erbyn hyn.
Cymeriad digon amheus oedd Derek ar y cychwyn - bun gwerthu cyffuriau a chafodd ei ddal yn dwyn.
Cymeriad eitha sionc a diflewyn ar dafod yw'r hen wraig ac mae yna ddigon o hiwmor yn y ddeialog rhyngddi hi a'i hwyres.
Cymeriadau sy'n ennyn eich diddordeb/empathi ac yn y blaen.
Cymerodd 54 o bobl, a oedd yn cynrychioli 40 sefydliad, ran yn y gynhadledd.
Cymerodd bedwar diwrnod i garej ddod o hyd i'r creadur ym mherfeddion y cerbyd ac yn ystod y pedwar diwrnod hwnnw tynnwyd y Myrc yn ddarnau ond i ddim pwrpas.
Cymerodd Corws Cenedlaethol Cymru hefyd ran mewn dau o gyngherddau mwyaf y tymor yn Neuadd Dewi Sant, gan lwyfannu eu cyngerdd eu hunain yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.
Cymerodd Dora, gweddw Gwyther, Derek dan ei hadain a rhoddodd arian iddo gychwyn ei fusnes trin ceir ei hun.
Cymerodd ran mewn Western wedi hynny, A Long Ride From Hell yn 1968 ond pwy syn cofio am hwnnw heddiw tra bo Fistful of Dollars ar sbagetis eraill yn adnabyddus i bawb.
Cymerodd Steffan yr awenau ond anhapus iawn oedd yntau i roi gwersi iddi hefyd.
Cymerodd Vaughan Roderick a Sin Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tm ddarlledu'n rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.
Cymerodd Vaughan Roderick a Sin Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tm ddarlledun rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.
Cymerodd y BBC gam mawr ymlaen yn y flwyddyn ddiwethaf wrth greu BBC Resources Limited fel is-gwmni dan berchenogaeth lawn.
Cymerwch yn ganiataol y bydd rhai yn dymuno gwneud a datgenwch fod croeso i bawb ddefnyddio'r iaith maen nhw'n dymuno ei defnyddio.
Cymraeg yn bwnc craidd mewn ysgolion Cymraeg ac yn bwnc sylfaen yn y gwedd ill.
Cymrodd hi chwarter awr arall i Gymru sgorio eto - Alan Bateman yn torri drwy amddiffyn America a rhyddhau ei gapten Mark Taylor i groesi.
Cymru 0 - 3 Brasil.
Cymru a'r Alban yn pleidleisio o blaid Datganoli.
Cymru ar hyn o bryd sy'n bedwerydd yng ngrwp pump, ar l colli ym Melarws a chael gemau cyfartal gyda Norwy a Gwlad Pwyl.
Cymru ddyle fod y ffefrynnau ond mae angen cadwr un safon.
Cymru oedd ar y blaen, 10 - 6, ar yr hanner a 13 - 13 oedd y sgr ar ddiwedd 80 munud.
Cymru yn ennill y Gamp Lawn am y tro cyntaf.
Cymru yn fwy dibynnol ar gwmnau tramor i greu gwaith, 130 o Ogledd America, 50 o'r Almaen a 40 o Siapan.
Cymru yn gwrthod datganoli o bedwar i un mewn refferendwm a gynhaliwyd ar Ddydd G^wyl Ddewi.
Cymru yn pleidleisio o ddau i un dros aros yn y Farchnad.
Cymru yw gwrthwynebwyr nesaf Lloegr a bydd yn rhaid ymateb i rym corfforol blaenwyr y Saeson.
Cymru yw'r unig genedl lle dewisir y cynrychiolydd mewn cystadleuaeth arall.
Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop i wneud cysylltiadau ffurfiol Phrifysgol Urracan.
Cymru: Paul Jones, Symons, Melville, Page, Barnard, Savage, Pembridge, Speed, Giggs, Blake, Hartson.
Cymru: R Williams, G Thomas, J Robinson, S Jones, C Morgan, G Henson, G Cooper, B Evans, A Lewis, D Jones, A Jones, c Stephens, S Nelson, G Lewis, A Lloyd.
Cymru'n trechu'r Crysau Duon o 3 i 0.
Cymry o wahanol rannau o'r byd yn son sut y byddan nhw yn treulio Dydd Gwyl Dewi eleni.
Cymryd oriau i olchi dillad.
Cymunedau Rhydd — nid y Farchnad Rydd Ni bydd y Gymraeg fyw onibai fod cymunedau Cymraeg yn byw.
Cymunedau rhydd nid marchnad rydd.
Cymwysterau rheoli mewn gwaith sy'n gwella effeithiolrwydd rheolwyr a gweithwyr.
Cymysg yw'r darlun cyfan: lle i obeithio yn sicr, ond lle i bryderu hefyd.
Cymysgedd sydd yma o gerddi caeth a rhydd gyda rhai ohonynt yn y mesur gwers rydd cynganeddol.
Cymysgwch y cynhwysion yn ofalus iawn a rhoi y cwbl yn y peiriant CD a throi y nobyn ar eich stereo i'r pen.
Cyn bo hir bydd tudalen gerddoriaeth yn niffyg unrhyw sylw gwerth chweil gan y cyfryngau Cymraeg eraill, a thudalen yn canolbwyntio ar un cell/rhanbarth pob rhifyn.
Cyn bo hir byddwn yn symud ymlaen at dargedau newydd fel y banciau.
Cyn bo hir mi fydd y rhaglen yn cynnal cystadleuaeth newydd gwerth 500 o vouchers gwyliau.
Cyn bo hir mi fyddwch chi'n awyddus i hyrwyddo talentau creadigol pobl eraill.
Cyn bod sn am y Saesneg, roedd gan y Cymry eu hiaith a'i diwylliant unigryw.
Cyn codi'r llyfr roeddwn i'n amau y buasai y fersiwn Saesneg yn tynnu fy sylw ac yn amharu ar fy mwynhad.
Cyn cyfarfod dydd Mercher, dywedodd aelod o Gabinet Israel, Binyamin Ben-Eliezer, fod y trais wedi cynyddu dros y dyddiau diwethaf.
Cyn diwedd yr hanner cynta roedden nhw wedi rhwydo ddwyaith a fflam gobeithion Y Barri wedi diffodd.
Cyn dyfodiad y dyfarniadau newydd hyn byddem yn cau carchardai ac yn agor capeli.
Cyn ei araith cyhoeddodd Eritrea ei bod wedi saethu i lawr tair awyren ymladd.
Cyn ei swydd bresennol gyda Panasonic, ef oedd y Rheolwr Prosiectau Peirianneg yn Channel 4, lle y bu'n gweithio am ddeng mlynedd.
Cyn fam-yng-nghyfraith Teg.
Cyn ffurfio strategaeth newydd, mae'n rhaid chwalu rhai camsyniadau am ysgolion pentrefol.
Cyn gwireddu'r cynllun bydd raid cael sl bendith y Gymdeithas Bl-droed, Yr Heddlu a'r cefnogwyr.
Cyn hir bydd y papur yn torri yn y plygiadau.
Cyn hynny bydd Giggs yn gorfod colli taith ymarfer Cymru i La Manga yr wythnos nesaf.
Cyn hynny sgoriodd Gaizka Mendieta o'r smotyn i Sbaen.
Cyn hynny, bun Mr America yn 1947 ac yntaun llanc un ar hugain oed.
Cyn i Alun Michael gael cyfle i ateb neidiodd Helen Mary Jones i'r adwy.
cyn i Alwyn ddechrau taro'r crwyn ar y drymiau.
Cyn i Ceri ymuno Gai Toms a Michael Jones oedd yn canu ac am gyfnod roedd yna ferch yn aelod, Cara Jones.
Cyn i chi anfon eich cwestiwn, cofiwch y medrwch chi chwilio am yr ateb yn syth trwy edrych ar gwestiynau gan fyfyrwyr eraill.
Cyn i Gymru ddod yn Gymru rydd...
cyn iddi gael y sac, teimlo'n flin dros ei hunan, colli ei sboner a dechrau coleg.
Cyn pen hir a hwyr ac ar l cael cynnig pob math o driniaeth ddrud cafodd Kate y ddos gyntaf o acupuncture mewn ystafell oedd digon tebyg i ystafell gwesty.
Cyn toriad gwawr yr oedd dros 350 o swyddogion o Heddlu 'Cenedlaethol' Sbaen wedi meddiannu prif swyddfa a chanolfan gynhyrchu Egin yn Hernani (Gipuzkoa) a'i swyddfeydd rhanbarthol yn Irunea, Bilbo a Gasteiz.
Cynan oedd y cyntaf i gael yr anrhydedd am yr ail dro.
Cyn-bartner Fiona.
Cyn-berchennog Deryn Skips a chyd-berchennog GBA Construction.
Cyn-berchennog y Deri.
Cyn-chwaraewr y mae'r to presennol yn mynd i fedru uniaethu ag e yn hytrach na phwyllgorddyn di-gefndir.
Cyndyn iawn i gymryd rhan mewn unrhyw weithred filwrol fu'r Almaen ers ailuno'r wlad yn 1989 oherwydd y cof am ddinistr yr Ail Ryfel Byd.
Cynfael Lake nad oes tystiolaeth gref i brofi mai yn Llangwm y cafodd yr anterliwtiwr ei eni ychwanega nad oes braidd ddim amheuaeth am ei gysylltiad 'r pentref.
Cynghorau Ieuenctid cenedlaethol a sirol i fwrw golwg dros waith y Cynulliad a'r Cynghorau Sir.
Cynghorau lleol yn cael yr hawl i roi cyfraniadau ariannol i'r Eisteddfod Genedlaethol pan gynhelid y Brifwyl yn eu hardaloedd nhw.
Cynghorwyd y tenor o Croatia i beidio chanu oherwydd anhwylder ac i'w le camodd tenor hyderus iawn o Mexico, Luis Rodriguez.
Cynghorwyr statudol y Llywodraeth ar gynnal harddwch naturiol, bywyd gwyllt a'r cyfle i fwynhau cefn gwlad Cymru a dyfroedd ei glannau.
Cyngor Defnyddwyr Cymru yw'r corff cenedlaethol i ddefnyddwyr yng Nghymru.
Cyngor y Celfyddydau sydd wedi bod yn gofalu am y ddrama - biwrocratiaid di-weledigaeth ydyn nhw, mae arna i ofn, a dyna pam rydyn ni yn y sefyllfa yma.
Cyngres yr Undebau yn cynnal diwrnod gweithredol , y 'Day of Action'. 2 filiwn yn ddi-waith.
Cyngres yr Undebau yn cynnal diwrnod gweithredol, y 'Day of Action'.
Cynhaliodd swyddogion ar ran Gweriniaeth Iwerddon ar Alban drafodaethau yn Nulyn yr wythnos diwethaf ac y mae'r ddau undeb yn awyddus i Gymru ymuno nhw yn eu hymgyrch i ddenur gystadleuaeth i'r tair gwlad.
Cynhaliodd y Gerddorfa hefyd gyfres o gyngherddau yn Abertawe, a dwy daith o amgylch Gogledd Cymru.
Cynhaliwyd achos llys yn Abergele (Tachwedd '95) yn dilyn gweithred 'Steddfod Abergele.
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith ar Hydref yr 20fed a'r 21ain.
Cynhaliwyd dros 50 o gyngherddau ledled Cymru mewn 17 o wahanol leoliadau.
Cynhaliwyd gala elusennol hefyd er budd apl yr Ysbyty Plant yng Nghymru ym mis Ionawr 2000.
Cynhaliwyd hwnnw yn Neuadd y Brenin, Aberystwyth.
Cynhaliwyd protest y tu allan i'r gwesty dros y Sul, ar ol i'r gwaharddiad gael ei ddatgelu gan raglen faterion cyfoes BBC Cymru, "Taro Naw".
Cynhaliwyd seremonau dathlu diwedd yr Ail Ryfel Byd hanner canrif ynghynt.
Cynhaliwyd streiciau gan ddocwyr a morwyr drwy'r haf twym.
Cynhaliwyd y rali i brotestio yn erbyn gwerthu awyrennau Hawks i Indonesia, a hyfforddi'r peilotiaid yn y Fali - mae Indonesia wedi bod yn defnyddio'r awyrennau i ormesu pobl Dwyrain Timor, ac wedi lladd traean o'r boblogaeth yno ers 1975.
Cynhaliwyd yr arolwg, a ariannwyd gan y Bwrdd ar y cyd ag S4C, gan NOP Consumer Market Research, gyda chymorth y Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog.
Cynhelir cyfarfodydd heddiw rhwng clwb Hoci I Devils Caerdydd a Phrif Gynghrair Hoci I Prydain i geisio penderfynu dyfodol y tm.
Cynhelir dwy o'r Raliau hyn ar Fawrth 27ain a dwy arall ar Ebrill 3ydd.
Cynhelir momentwm y broses ehangu dros y flwyddyn sydd i ddod, wrth i'r BBC baratoi i wynebu cystadleuaeth i gryfder ei arlwy arlein, parhau i fuddsoddi yn y dalent sy'n angenrheidiol i gynnal twf, ac atgoffa rhaglenni o'r cyfleoedd ardderchog a gynigir drwy gyfrwng arlein.
Cynhelir momentwm y broses ehangu dros y flwyddyn sydd i ddod, wrth i'r BBC baratoi i wynebu cystadleuaeth i gryfder ei arlwy arlein, parhau i fuddsoddi yn y dalent syn angenrheidiol i gynnal twf, ac atgoffa rhaglenni o'r cyfleoedd ardderchog a gynigir drwy gyfrwng arlein.
Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yn Aberystwyth ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn Mawrth 12ed a'r 13eg.
Cynhelir y drydedd gm rownd derfynol yng Nghymru mewn tridiau heno - ond ddim yn Stadiwm y Mileniwm y tro hwn.
Cynhelir y Rali ym Maes Parcio'r Queen's Blaenau Ffestiniog am 2 o'r gloch Dydd Llun Ionawr 3ydd 2000.
Cynhelir ymchwiliad i'r ddamwain yn Rs Fformiwla 1 gynta'r tymor yn Melbourne.
Cynhelir yr holl raliau am 2 o'r gloch ar y dyddiau hyn.
Cynhyddu mae trafferthion rheolwr newydd Lloegr, Sven-Goran Eriksson, a'i glwb Lazio.
Cynhyddu mae'r pwysau arno i ymddiswyddo.
Cynhyrchiad llwyddiannus arall ar gyfer Radio 4 oedd yr Afternoon Play: Taming The Wart, sef hanes gwir dau frawd o Orllewin Cymru a ddatblygodd olew perllysieuol r gallu i wella rhai mathau o ganser.
Cynhyrchodd BBC Cymru ddwy gyfres deledu amlwg i ysgolion - Landmarks a History File.
Cynhyrchodd hefyd ddwy gyfres o raglenni byr dyddiol - Beautiful Things, ffyrdd cost-effeithiol o wella eich cartref a Noble Thoughts, cyflwyniad gwreiddiol i athroniaeth y gorllewin gan Roy Noble ar gyfer BBC Un a BBC Dau.
Cynhyrchodd Presentable Productions hefyd Wild About Harry, portread hoffus o un o ddiddanwyr mwyaf poblogaidd Cymru, Syr Harry Secombe.
Cynhyrchodd raglen arbennig yn dilyn Refferendwm Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon gyda chysylltiadau byw gan ein gohebydd gwleidyddol Bethan Rhys Roberts ym Melfast ac Aled Huw yn Nulyn.
Cynhyrchu'r 'Model T' cyntaf yn Detroit.
Cynhyrchwyd CD-Rom Sam Tn i gyd-fynd ag anghenion Cwriciwlwm Cenedlaethol Cyfnod Allweddol 1 ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cael ei defnyddio yn yr ysgol yn ogystal ag yn y cartref.
Cynhyrchwyd darllediadau amlwg hefyd o'r Sioe Frenhinol Amaethyddol yn Llanelwedd, sef uchafbwynt y calendr gwledig.
Cynhyrchwyd darllediadau amlwg hefyd o'r Sioe Frenhinol Amaethyddol yn Llanelwedd, sef uchafbwynt y calendr gwledig.
Cynhyrchwyd hanes pwerus o gariad anghyfreithlon yn erbyn cefndir o gymuned glos, The Passion, ar ran BBC Cymru gan First Choice gyda Gina McKee (wyneb cyfarwydd o Our Friends in the North). Cafwyd edmygaeth gyffredinol i'r cynhyrchiad cymhellol hwn.
Cynhyrchwyd yr ep newydd gan Bob Galvin o'r grwp The Real Thing ac yn ystod y ddau fis nesa mi fydd Epitaff yn mynd ar daith hyrwyddo.
Cynigiodd gyfaddawd sef derbyn canlyniad y cyfri llaw yn Florida heb fynd i gyfraith pe baen nhw'n caniatau i'r cyfri hwnnw'n barhau.
Cynigir rhagymadrodd sydd fwy neu lai yn astudiaeth drylwyr ond dealladwy dros ben serch hynny, o dri o Anterliwtiau Huw Jones o Langwm.
Cynigiwn adolygu'r sefyllfa pan ddaw'r contractau presennol i ben.
Cynigiwyd bwyd a diod i'r cerddwyr gan uchel swyddogion Vodafone yn Newbury.
Cynigiwyd y Fedal Lenyddiaeth am y gwaith llenyddol gorau.
Cynigodd Steven a Mabel goginio pryd inni a chawsant hwyl reit dda - pryd blasus dros ben.
Cynllun Conwy sy'n costio 34m oedd y mwyaf o'r pump.
Cynnal cangen gyntaf Sefydliad y Merched yn Llanfair P.G.
Cynnal cwis gwybodaeth gyffredinol ar Brydain.
Cynnal Eisteddfod gyntaf yr Urdd yng Nghorwen.
Cynnal G^wyl Erddi yng Nglynebwy.
Cynnal Gemau'r Gymanwlad, neu Gemau'r Ymerodraeth fel y'i gelwid ar y pryd, yng Nghymru.
Cynnal Marathon Llundain am y tro cyntaf.
Cynnal rasus nos Galan am y tro cyntaf yn Aberpennar.
Cynnal y Diwrnod Cymreig Cyntaf yn Nh^y'r Cyffredin.
Cynnal y Refferendwm cyntaf i benderfynu a ddylid agor tafarndai ar y Sul yng Nghymru.
Cynnal y seremoni OSCAR gyntaf.
cynnal ymgyrch farchnata i hybu defnyddio'r Gymraeg yn gyffredinol.
Cynnal yr orymdaith newyn gyntaf o bedair rhwng De Cymru a Llundain o 1927 hyd 1936.
Cynnig gan y Grwp Addysg yn condemio Rod Richards am wrthod hyd yn oed i dderbyn y ddeiseb yn galw am Ryddid i Gymru mewn Addysg.
Cynnwrf wrth i'r tanciau 'Panzer' Almaenig cyntaf gyrraedd Castell Martin, Sir Benfro.
Cynnyrch glo yn cyrraedd uchafswm yn y De o 56.
Cynnyrch glo yn cyrraedd uchafswm yn y De o 56.8 miliwn tunnell gan 233,000 o lowyr mewn 620 o lofeydd.
Cynrychiolir Ceredigion yn y Senedd gan Aelod Seneddol Plaid Cymru ac mae caffis y dre yn llawn o bobl ifanc radicalaidd sy'n trafod syniadau gweriniaethol.
Cynrychiolir Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y cyfarfod gan Nia Williams (Is-Gadeirydd) a Dafydd Morgan Lewis (Swyddog Ymgyrchoedd y Cynulliad).
Cynrychiolodd y drafodaeth ynglyn 'r Six O'Clock News y ffordd agored a chyfrifol y mae'r BBC yn ei gyfanrwydd yn cydnabod y newidiadau sy'n rhaid eu gwneud wrth gyflwyno'r newyddion.
Cyntaf neu beidio, TG4, ers ei sefydlu yn 1996, sydd wedi llwyddo i roi gwisg newydd - siaced ledr neu grys-t - ar ysgwyddau'r iaith.
Cyn-wicedwr Morgannwg, Colin Metson, yw capten Cymru - ond mae e yn Bermuda, sydd bellach yn un o brif wledydd criced y byd, gyda Thm yr MCC.
Cyn-wr Anna a chyn-wr Rachel.
Cyn-wr Carol Gwyther.
Cyn-wr Cassie.
Cyn-wr Karen.
Cyn-wr Sylvia.
Cyn-wraig Charlie.
Cyn-wraig Derek.
Cyn-wraig Graham Francis.
Cyn-wraig Hywel.
Cyn-wraig Teg.
Cynwysa, ym mhob caniad, olud o iaith a meddwl; ond iaith ydyw wedi ei throi'n drythyllwch, a meddwl wedi ei ddarostwng i oferedd, 'meddai Eifion Wyn.
cynyddu ymwybyddiaeth y rheiny sy'n comisiynu rhaglenni cyfrifiadurol o'r angen i ddarparu deunydd dwyieithog ar gyfer Cymru.
Cyrch ar Dresden gan 1200 o awyrennau; lladd 130,000 o bobl.
Cyrch y 'Dambusters'.
Cyrch y 'Dambusters'. Milwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Sisili.
Cyrff sydd wedi cytuno cynlluniau iaith statudol 'r Bwrdd.
Cyrhaeddais Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) yn ddidrafferth ond ble roedd y Ganolfan Athletau Dan-do Genedlaethol?
Cyrhaeddod Diane Gwmderi yn Ionawr 1998 ar l i Emma gyhuddo Reg o'i chyffwrdd mewn pwll nofio.
Cyrhaeddodd Alan Shearer Wlad Belg ddoe ar l cael sgan ar ei ben glin.
Cyrhaeddodd De Affrica y nod yn hawdd heb golli ond dwy wiced.
Cyrhaeddodd i ddechrau yn 1989 gan wneud cryn argraff ar y pentre a'i drigolion.
Cyrhaeddodd Ieuan ei hanner canfed cap yn ei wythfed tymor rhyngwladol.
Cyrhaeddodd Kath Cwmderi yn 1993 pan symudodd o Lanarthur i fyw ar Stad y Mynach.
Cyrhaeddodd Meic Pierce y pentre ond gwnaeth ei hun yn amhoblogaidd yn syth wrth iddo ddefnyddio gwybodaeth Sabrina Harries am y post er mwyn dwyn oddi yno.
Cyrhaeddodd Pencampwyr yr Adran Gynta, Fulham, gant o bwyntiau neithiwr, drwy guro Wolves 2 - 0.
Cyrhaeddodd y Mudiad Rhamantaidd rhyw fath o anterth ym 1910.
Cyrhaeddodd yr albwm ddwy siart yr un pryd, y siart bop a'r siart glasurol.
Cyrhaeddodd yr erydiad hwn benllanw - neu isafbwynt! - newydd yr wythnos diwethaf pan gyhoeddodd gwyddonwyr nad yw moron yn fwyd llesol i gwningod.
Cysgu dros nos yno.
CySill ydir rhaglen gyfrifiadurol Gymraeg syn tynnu sylw at eich camgymeriadau wrth ddarllen drwy eich gwaith.
Cystadlaethau a Rhestr Testunau Eisteddfod Powys.
Cystadleuaeth fwya' y cwmnau yma yw'r trenau intercity, mae teithio ar drn yn Ffrainc, yr Eidal a'r Almaen yn rhad, effeithiol a chyflym.
Cystadleuaeth hanesyddol ac unigryw.
Cystadleuaeth hollol aflwyddiannus arall.
Cystadleuaeth hynod o wael oedd hon, dim ond saith yn cystadlu, a'r awdl fuddugol yn un o'r pethau erchyllaf a grewyd erioed.
Cystadleuaeth hynod o wael.
Cystadleuaeth wael oedd hon er bod rhai o brifeirdd y gorffennol wedi cystadlu.
Cystadleuaeth wan oedd hon, gyda dim ond chwech yn cystadlu.
Cystadleuaeth wan ryfeddol oedd hon, gyda phedwar yn unig yn cystadlu.
Cystadleuwyr eraill: James Nicholas, Dafydd Owen, Tom Parry-Jones, Emrys Roberts, W. Rhys Nicholas.
Cysylltiadau a safleoedd diddorol o fewn BBC Cymru'r Byd.
Cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu, marchnata a cyfieithu.
Cysylltodd Helo Patagonia! Geraint Lloyd yng Nghymru dwy orsaf sy'n rhan o'r gymuned Gymraeg - un yn cael ei rhedeg gan Mario Jones, a'i ganolfan yn yr Andes, ac FM Tiempo, a'i ganolfan yn Nyffryn Camwy.
Cysylltwch a Ben Gregory drwy brif swyddfa'r Gymdeithas er mwyn cynorthwyo yn yr ymgyrch.
Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon e-gerdyn gwladgarol.
Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon un o gardiau ebost arbennig BBC Cymru'r Byd.
Cysylltwch Gang Bangor os oes gyda chi unrhyw newyddion am gigs.
Cysylltwch ni ar 029 2032 2238 i drefnu ymweliad gan un o'n cynrychiolwyr.
Cysylltwch 'r Brif Swyddfa am fanylion.
Cysylltwch 'r swyddfa am ragor o fanylion.
Cysylltwch 'r Swyddfa efo'ch syniadau i drafod manylion pellach yr ymgyrch.
Cysylltwch 'r Swyddfa yn Aberystwyth i ofyn am fwy o gopau o'r ddeiseb.
Cysylltwch hefyd os am fwy o wybodaeth am ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas ym maes addysg.
Cytunai 83% y dylai pob corff cyhoeddus allu delio phobl yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd.
Cytunai'r frecwastwraig phob gair.
Cytunais gan nad oeddwn yn rhy brysur.
Cytundeb cryf (88%) fod yr iaith yn rhywbeth i fod yn falch ohoni.
Cytundeb eang (75%) y dylai'r Gymraeg a'r Saesneg gael statws cyfartal yng Nghymru.
Cytunodd Awdurdod S4C y bydd cyllid rhaglenni S4C am y flwyddyn 2000 4.4% yn uwch nag yn 1999, sydd eisoes 10% yn uwch na'r gwariant yn 1998.
Cytunodd cadeirydd y tribiwnlys y dylai gwrandawiad llawn gael ei gynnal i honiadau bod y fyddin yn gwahaniaethu'n annheg ar sail hil.
Cytunwn fod gan y Cynulliad fel y'i bwriedir trwy'r mesur presennol rym a dylanwad potensial pwysig o ran ei allu deddfwriaethol eilradd.
Cywaith rhwng dau fardd oedd y cerddi buddugol, ac ni chaniateir cywaith yn y gystadleuaeth.
Cywirdeb a chraffter Lingen sy'n ein taro ni heddiw.
d) dod a statws y Gymraeg yng Nghymru i gydymffurfio a statws ieithoedd llewyrchus eraill yn Ewrop nad ydynt yn brif iaith y wladwriaeth, yn hytrach na bod y Gymraeg yn aros yn answyddogol ynghyd ag ieithoedd mwy difreinteidig na hi.
D.
Da iawn nhw, mae nhw ddigon craff i sylweddoli na fedr tai ddim siarad, ond mae mynd gam ymhellach a sylweddoli fod y bobl sydd yn byw mewn tai yn siarad 'i gilydd y tu hwnt i'r bobl yma.
Da iawn nhw.
Da iawn y dangosodd y cenedlaetholwr Seisnig, Mr Enoch Powell, yn Barn (Mawrth 1972) na eill y ddadl honno fyth adfer cenedl.
Da ni ddim yn pregethu.
Da ni newydd dderbyn copi hyrwyddo o EP newydd sbon Sambarama.
Da ni yng nghanol cyfnod felly ac mae'r aur i'w weld ymhobman o'n cwmpas ni.
Da ni'n edrych ymlaen at y gm, ac os yda ni'n gweithio'n galed gobeithio y bydd rhywbeth yn digwydd.
Da ni'n ffrae drw'r amser.
Da ni'n rhy debyg i'n gilydd yn l y plant a dydw i ddim yn siwr ydyn nhw'n golygu hynny fel gair o ganmoliaeth ynteu awgrym o feirniadaeth ond y mae yna rywbeth yn braf cael eich hystyried fel rhywun cwbl wleidyddol anghydnaws.
Da ni'n teimlo fod yna dipyn o l y Stereophonics ar y gn newydd, sef Nosweithiau Llachar / Dyddiau Di Galar, yn gerddorol ac o ran y geiriau ar syniadaeth.
Da o beth fyddai i'r aelodau i gyd gael cwrs hyfforddiant mewn swydd er mwyn cyfarwyddo deinameg dwyieithrwydd.
Da yw deall felly, nad yw Duw yn rhestru ein gwendidau na'n cryfderau ni.
Dach chim yn gwrando ar unrhyw raglen - dach chi'n gwrando ar Gang Bangor.
Dadl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw bod angen strategaeth gadarnhaol arnom i ddiogelu ysgolion gwledig.
Dadl y Democratiaid yw y gallai cynnwys y rhain fod yn ddigon iddyn nhw ennill Florida ac i Al Gore fod yn arlywydd.
Dadorchuddio cofeb i Lywelyn ap Gruffudd yng Nghilmeri.
Daeth 101 Hick o 86 o belennau oedd yn cynnwys saith ergyd dros y ffin am 6.
Daeth 2,000 ac wedyn 4,000 i ralau mawr yng Nghaerdydd, a dechreuodd pob math o bobl dorri'r gyfraith wrth brotestio dros Ddeddf Iaith Gyflawn.
Daeth 21 pwynt o droed Brett Davey a sgoriodd Ceri Sweeney, gafodd ei ddewis yn lle Lee Jarvis, ddau gais.
Daeth 60 o Gymry Cymraeg allan yn y glaw i weld y perfformiad hwnnw.
Daeth ail ddiwrnod y gm brawf rhwng Pakistan a Lloegr i ben yn gynnar oherwydd bod y golau'n wael.
daeth Alafon yn ail.
Daeth Bari Morgan a Tommy Mutton ag Abertawe yn gyfartal wedi 68 ac 82 munud.
Daeth Beti yn l i Gwmderi a 'dyw hi ddim wedi dychwelyd i'w chartre yn yr Amwythig byth wedyn.
Daeth buddugoliaethau hefyd i Gaersws, Y Drenewydd a Bangor.
Daeth byd ffasiwn yr Unol Daleithiau o hyd i reswm arall fodd bynnag.
Daeth Cassie i gysylltiad gyda rhieni mabwysiadol Steffan ac o dipyn i beth datblygodd perthynas agos rhwng Cassie a Huw, tad mabwysiadol Steffan.
Daeth cyfnod Arwel Jones ('Rocet' i'w ffrindiau) fel ugeinfed Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith i ben yn y Cyf Cyff ar Fawrth y 23ain '96.
Daeth cyfraniadau gwerthfawr o sawl cyfeiriad, a cheisiwyd ymgorffori'r rhain yn y ddogfen hon.
Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.
Daeth Cymru'n gyfartal ar l 74 munud efo ergyd o bell gan Mark Pembridge.
Daeth cynhyrchu haearn yn Nowlais i ben wedi 228 o flynyddoedd.
Daeth dan feirniadaeth hefyd oherwydd "gwastraff arian" gyda chyfaill o'r enw Kevin Myers, colofnydd gyda'r Irish Times, y beirniad halltaf a mwyaf huawdl.
Daeth darlledu i Gymru ym 1923 pan agorwyd gosraf 5WA yng Nghaerdydd.
Daeth dau mor annisgwyl r Battersea Dogs Home a Bank Lloyd TSB at ei gilydd i drefnur Mynd a chwn am dro mwyaf a fu erioed.
Daeth deunaw ohonon ni ynghyd er mwyn trafod y pam, sut a phwy o'r ymgyrch.
Daeth diwedd ar dair wythnos o bl-droed gwefreiddiol Euro 2000 i ben yn Rotterdam neithiwr.
Daeth diwedd ar ei ddiodde tawel pan adawodd Cassie ef a mynd i fyw gyda Huw, tad Steffan.
Daeth dros 120 o bobl ynghyd i'r cyfarfod cyntaf fis Ionawr - a phawb yn cydweld ei bod yn hen bryd cael sefydliad o'r fath yma.
Daeth dros 150 o ymatebion ysgrifenedig i law.
Daeth Dyff i'r cwm yn 1993 wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar.
Daeth Dylan Phillips ac Arwel Jones i Gaernarfon i draddodi darlith rymus ym mis Mehefin, ac yn wir roedd ffigyrau Dylan a'i ddadansoddiad yn ddigon i godi'r felan ar unrhyw un.
Daeth ei yrfa yn y fyddin i ben ar l 15 mlynedd, y cyfnod hiraf y gallai aros yno, a derbyniodd bensiwn o 17.
Daeth Glan Morris i fyw ati fel lojer ond yn fuan iawn 'roedd y ddau'n gariadon a Mrs Mac wedi llwyddo i gael Glan i ddechrau mwynhau bywyd.
Daeth gl gynta Lerpwl gan Emile Heskey ar l cic gornel gynta'r gm.
Daeth Gweneth-Ann Jeffers, o Loegr, a chryn wefr i'r gynulleidfa gyda'i chn gyntaf.
Daeth Gwilym Ceri Jones (Prifardd y Gadair, 1955) yn ail am y Gadair.
Daeth hynny a Carl Mounty - 19 oed o Gaerffili - i'r maes i chwarae'n y gl am y tro cynta i Abertawe.
Daeth i fyd teledu pan gafodd ei benodi i adran adloniant HTV yng Nghaerdydd bron i ugain mlynedd yn ocirc;l.
Daeth John Chales yno i agor Eisteddle Dias - a enwyd er cof am David 'Dias' Williams o Bontrhydfendigaid.
Daeth llwyfan y genedlaethol yn llwyfan gwleidyddol unwaith yn rhagor; daeth maes y Brifwyl yn faes y brotest.
Daeth marwolaeth Damilola Taylor ar ei ffordd adre o'r ysgol yn ddiweddar ag atgofion yn l i mi am yr adeg pan benderfynodd y ferch hynaf ei bod yn dymuno cerdded i'r ysgol ac yn l ar ei phen ei hun.
Daeth merch ifanc ataf mewn siop a dweud "Oh.
Daeth Michael Bogdanov o dan y chwyddwydr yn Bogdanov, lle bu'r cyfarwyddwr llwyddiannus yn siarad am ei dechnegau a'i ymrwymiad i ddrama gymunedol, gan gynnwys ei drioleg A Light On... ar BBC Wales.
Daeth Michael Bogdanov o dan y chwyddwydr yn Bogdanov, lle bur cyfarwyddwr llwyddiannus yn siarad am ei dechnegau ai ymrwymiad i ddrama gymunedol, gan gynnwys ei drioleg A Light On... ar BBC Wales.
Daeth mwy o fedalau i Brydain yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney.
Daeth mwy o lwc i ran Denzil yn ddiweddarach wrth iddo gwrdd chwaer ieuenga Eileen, Maureen, a'i phriodi.
Daeth mwy o newyddion da i Gaerdydd yn dilyn rownd derfynol y Cwpan ddydd Sadwrn.
Daeth Neil Jenkins i'r maes fel eilydd i'r Barbariaid - a heb Jenkins collodd Caerdydd yn annisgwyl o 29 i 11 yng Nghaeredin yng Nghynghrair Cymru a'r Alban.
Daeth newydd fod Supamyff yn recordio ep ar label RASP fydd yn cael ei rhyddhau tua mis Hydref.
Daeth newyddion y bydd Gogz yn cwblhau eu halbym cyn hir o dan oruchwyliaeth Richard Jackson sef cynhyrchydd Big Leaves ac mae disgwyl y bydd yr Ep yn cael ei rhyddhau yn y dyfodol agos - edrychwn ymlaen at hynny.
Daeth Nick Cusack i'r maes yn ei le o hanner ffordd drwy'r ail hanner.
Daeth nifer o aelodau cwmni teledu Yiyang draw yma a gofyn imi hysbysebu wyau.
Daeth nifer yn arweinwyr yn eu cymdeithas wedi'r profiad.
Daeth o'n l heno ac yn yr hanner cynta roedd o'n ardderchog.
Daeth Paul Brayson Chaerdydd 'nl i'r gm ddwywaith - peniad a chic o'r smotyn.
Daeth pedair gl o giciau gosod heb i neb o chwaraewyr Abertawe gymryd tacl.
Daeth pedair medal aur arall i Brydain yn y gemau Paralympaidd.
Daeth peth llwyddiant i Alan Cork yn ei gm gynta'n llywio Caerdydd.
Daeth plismon mewn i'r bws a dod yn fygythiol ata i - fe gs i dipyn o fraw ond wedi iddo weld fy mhasport i roedd e'n llawer mwy cyfeillgar.
Daeth Randall yn bencampwr Prydain yn y gamp ond roedd Syd yn rhy hen i gael cystadlu ac yntau dros ei ddeugain.
Daeth Rhyfel Cartref Sbaen i ben gyda buddugoliaeth i Franco a'r Cenedlaetholwyr.
Daeth Roy Noble, llais cyfarwydd ar BBC Radio Wales, i ddigrifwch unigryw i'w wrandawyr bob bore, gyda llu o gystadlaethau a straeon i ddiddanu pawb.
Daeth safle Scrum V, a sefydlwyd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 1999, yn gyfleuster hynod o boblogaidd i ddilynwyr rygbi o bell ac agos, gan helpu i gadarnhau safle BBC Cymru fel cartref rygbi Cymru.
Daeth safle Scrum V, a sefydlwyd yn ystod Cwpan Rygbir Byd 1999, yn gyfleuster hynod o boblogaidd i ddilynwyr rygbi o bell ac agos, gan helpu i gadarnhau safle BBC Cymru fel cartref rygbi Cymru.
Daeth taith hynod lwyddiannus Carfan Ddatblygu Cymru i ben yn Canada nos Sadwrn gyda buddugoliaeth ardderchog arall.
Daeth tro ar fyd a gwelwyd bywyd newydd mewn pethau Cymraeg.
Daeth tro ar fyd Reg yn 1998 pan y cyfarfu Diane Francis - 'roedd ei merch, Emma, wedi cyhuddo Reg ar gam o ymyrryd gyda hi.
Daeth tro ar fyd y ddynes sgrap yn 1993 wrth iddi hi a Glan gymryd yr awenau yn y Deri.
Daeth tro mawr ar fyd Derek wedi iddo etifeddu swm sylweddol o arian ar l ei dad anhysbys.
Daeth tro mawr ar fyd Kath a'i theulu yn mis Gorffennaf 1999 pan enillodd Dyff arian mawr ar y loteri.
Daeth tymor Caerdydd yng Nghynghrair Rygbi Cymru a'r Alban i ben neithiwr gyda buddugoliaeth gyffyrddus dros Gaerffili, 43 - 20.
Daeth unig sgr America ychydig cyn yr egwyl - y maswr Grant Wells yn llwyddo i drydydd ymgais at y pyst.
Daeth wiced bob un i Darren Gough, Andy Caddick a Marcus Trescothick.
Daeth y Clwb i fodolaeth yn sgil criw o Gymry yn trafod sut i ddathlu Dydd Gwyl Dewi cynta'r mileniwm.
Daeth y cyhoeddiad am y gwasanaeth newydd yma'n ystod Wythnos y Samariaid.
Daeth y Cymry, nad oedd neb yn rhoi unrhyw obaith iddyn nhw, o fewn hanner at greu y sioc fwya mewn unrhyw gamp erioed.
Daeth y cynyrchiadau ag elfennau newydd a chyffrous i BBC Radio Cymru.
Daeth y daith i ben gig fawr yng nghlwb nos Evolution yng Nghaerdydd.
Daeth y ddau Mephistopheles (Christian Bradshaw a Ben Addis) ag elfen o ddoniolwch manig i'r perfformiad, ond heb gollir dychryn sinistr.
Daeth y ditectif preifat Leo Beckett (wedi'i chwarae gan Neil Pearson) i'r sgrn yn Dirty Work. Roedd y gyfres dditectif hon a gynhyrchwyd ar gyfer BBC One ac a leolwyd yng Nghaerdydd yn portreadu'r ddinas mewn ffordd gyfoes realistig yn ogystal chyflwyno golwg newydd ar hen rl y ditectif preifat.
Daeth y ditectif preifat Leo Beckett (wedii chwarae gan Neil Pearson) i'r sgrn yn Dirty Work.
Daeth y flwyddyn dau ddatblygiad cyffrous i BBC Radio Wales - lansio ei opera sebon ddyddiol gyntaf a thonfeddi FM newydd ar draws coridor yr M4 a Gogledd Cymru, gan roi derbyniad gwell.
Daeth y gn brotest a chwlt yr ifanc i mewn i'r Eisteddfod.
Daeth y Gemau Paralympaidd i ben yn Sydney ddoe gyda Tanni Grey-Thompson o Gaerdydd yn cario'r faner ar ran tîm Prydain yn y seremoni gloi.
Daeth y goliau cynnar gan Paul Scholes a Steve McManaman.
Daeth y Gymdeithas Brydeinig er Hyrwyddo Gwyddoniaeth i Gaerdydd i ddathlu Wythnos Wyddoniaeth eleni, ac, yn awyddus i roi'r pwnc o fewn cyrraedd pawb, dangosodd BBC Cymru Mad on Science, a gynhyrchwyd gan Cambrensis, a sicrhaodd brwdfrydedd heintus y cyflwynydd Gareth Jones gynulleidfa fawr i bwnc difrifol.
Daeth y newydd trist y bore yma am farwolaeth un o gewri criced Lloegr, Colin Cowdrey, Roedd yn 67 oed.
Daeth y newyddion i wylwyr o Gymru ar Wales Today yn gyntaf gyda newyddion brys am 5.30pm ar Hydref 27.
Daeth y nifer mwyaf erioed o sr o Gymru ynghyd ym Mae Caerdydd ar gyfer Lleisiau Cenedl, cyngerdd mawreddog yn rhad ac am ddim a gynhaliwyd i ddathlu agoriad brenhinol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Daeth y noson agoriadol i ben gydag un arall o gantorion dwyrain Ewrop, Klaudia Dernerova, soprano o Slovakia.
Daeth y partin hwyrach i BBC Radio Wales, wrth iddi bontior ddau fileniwm gyda'r 20 uchaf, Songs of the Century, yn l pleidleisiau gwrandawyr Radio Wales, yn ystod oriau olaf 1999 gyda'r 100 uchaf yn eu cyfanrwydd yn dilyn wrth i'r flwyddyn 2000 wawrio.
Daeth y pedair Primetime Emmy a enillwyd gan Chwedlau Caergaint fisoedd yn unig ar ocirc;l i'r ffilm ddwy ran dderbyn enwebiad am Oscar ac ennill gwobr BAFTA am y Ffilm Fer Animeiddiedig Orau.
Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gl gynta Caerdydd.
Daeth y streic i ben yn Ebrill.
Daeth y tair wythnos i ben gydag ymweliad Phorth Madryn - profiad swreal.
Daeth yn amlwg fod nifer o Gymry Cymraeg yn barod i gydweithio 'r Toraid -- dim ond iddyn nhw gael arian i gynnal Sianel Gymraeg, y Steddfod, rhywfaint o ysgolion Cymraeg a'r Quango ei hunain, doedd dim ots am ryddid i Gymru a bywyd i'w chymunedau lleol.
Daeth yn ffrindiau agos gyda Hywel Llewelyn a chafodd waith yn y caffi gyda'i fam.
Daeth yn hen bryd diwygio Deddf Iaith '93 a chydnabod y Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru.
Daeth yn rhwyg a brwydr rhwng y Cymry Parchus a oedd am i bobl eistedd nl am sbel a 'rhoi cyfle' i'r Quango Iaith, a Chymdeithas yr Iaith a fynnodd fod y Quango Iaith yn sefyll yn ffordd cyfiawnder a bod ei aelodau'n cydweithio 'r Toraid trwy wasanaethu ar eu Quangos gwleidyddol.
Daeth yr alwad yn sgl ei gamp yn cipio wyth wiced i Forgannwg yn erbyn y tm o'r Carib yr wythnos ddiwethaf.
Daeth yr ymosodiad ddiwrnod wedi i Arafat ddweud iddo ofyn i wyr arfog beidio saethu at yr Israeliaid yn yr ardaloedd sydd dan reolaeth y Palesteiniaid.
Daethpwyd 'r heddlu, tri o ddynion mawr...
Daethpwyd i adnabod Hydref19 fel 'Black Monday' pan gollwyd 50 biliwn o'r farchnad stoc.
Dafydd a Branwen a phob ddi-smygwr arall sydd wedi bod yn agos at swyddfa'r Gymdeithas am ddioddef fy mwg; Owain am y sylwadau hollol diwerth; Grant am deutha fi sut i gyhoeddi blincin' peth i ddechrau; pawb sy 'di cyfrannu a chefnogi; pawb sy 'di rhoi cysylltiadau i'r Tafod Trydanaidd ar eu tudalennau Gwe nhw; pawb sy 'di ymweld 'r Wefan hon; pawb sy 'di cynorthwyo a chefnogi Cymdeithas yr Iaith rhywsut rhywbryd -- diolch am eich ysbrydoliaeth a'ch gwaith. Cas-berson y Mis
Dafydd Elis Thomas yn Llywydd Plaid Cymru.
Dafydd Jones, Ffair Rhos, Prifardd coronog 1966, oedd yr ail, a Tom Parry-Jones oedd y trydydd.
Dafydd Wigley oedd y cyntaf i darfu rhywfaint, diolch byth, ar y tangnefedd gyda chais ymosodol am ddatganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer cronfeydd Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.
Dafydd Wigley yn cadw ei sedd, a Dafydd Elis Thomas yn dod yn drydydd Aelod Seneddol Plaid Cymru trwy drechu Wil Edwards, Llafur, ym Meirionnydd.
Dafydd Wigley, Plaid Cymru, yn trechu Goronwy Roberts, Llafur, yng Nghaernarfon.
DAFYDD: ...yr adegau y mae angen torri'r gyfraith ydi pan mae'r gyfraith yn rhwystr; pan mae'r gyfraith yn erbyn.
Dafydd: Mwynhd yw canu a gigio - does dim angen neges dim ond swn da.
Dagrau pethau yw na fydd yr un Cymro yno i'w wynebu.
Dai Smith, Pennaeth Darlledu Saesneg, BBC Cymru Ehangodd Going Continental driniaeth BBC Cymru o'r Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd i gynnwys safbwyntiau, personoliaethau a barnau gwahanol.
Dairy Crest yn cyhoeddi eu bod am gau hufenfa Hen D^y Gwyn.
Dal i bwyso, gyda 3 mis o weithredu difrifol ddwywaith yr wythnos yn erbyn adeiladau ac eiddo'r cwmnau teledu a'r Llywodraeth. O fewn 5 mlynedd, gwelodd dros 1,000 o aelodau'r Gymdeithas y tu mewn i waliau carchar oherwydd eu rhan yn yr ymgyrchoedd dros Sianel Gymraeg a Statws Swyddogol i'r Iaith. 
Daliai'r diweddar John Arthur Price fod peth o'r ysbryd hwnnw yn yr achos cyfreithiol a ddug wardeiniaid Trefdraeth ym Mn yn 1773 yn erbyn penodi Sais uniaith yn berson y plwy.
Daliodd Carol nhw yn y gwely gyda'i gilydd a gadawodd am Ganada.
Daliodd Wrecsam eu gafael yn dynn yn y cwpan ar noson ddigalon i Abertawe.
Daliodd y Gymdeithas i bwyso.
Daliwch chi hi yn ei dillad bod dydd ac mae Lisa Victoria yn annwyl, yn hamddenol gyda llond wyneb o wen.
Damwain mae'n siwr ydy'r ffaith fod prif gymeriadau'r ddwy nofel yn ferched ifanc, hyderus a'u bod yn ceisio datrys dirgelwch o ryw fath.
Damwain tancer y Sea Empress yn Aberdaugleddau yn creu difrod i draethau a bywyd y mr.
Damweiniau awyr yn ac o amgylch Ynys Mn yn ystod yr ugeinfed ganrif.
Dan arweiniad Freud, daeth y meddwl, a chymhlethdod y meddwl dynol, i mewn i farddoniaeth Gymraeg.
Dan arweiniad y cyfansoddwr/animateur Luke Goss, bu perfformiad yn union cyn i Gerddorfa'r BBC chwarae Turangalila anferthol Messiaen.
'Dan ni ddim am roi'r gorau iddi - mae pwyntiau i chwarae amdanyn nhw.
Dan ni'n dal i fod yn y bore rhwng 0820 a 0930 felly fedrwn ni ddim dewis sengl yr wythnos ond mi fedrwn ni awgrymu y dylie chi brynu Ep newydd Topper o'r enw Dolur Gwddw.
Dan olau canhwyllau cynnes cyflwynwyd carolau mewn Almaeneg a Ffrangeg.
Dan rwgnach.
Dan y canghennau.
'Dan y cynllun newydd bydd sicrwydd bod wyth bob tro yn chwarae yn erbyn yr wyth ucha.
Danfonwch eich awgrymiadau atom a byddwn yn ysgrifennu adolygiad.
Danfonwyd Alan Smith oddi ar y cae i Leeds hefyd cyn y diwedd.
Danfonwyd cyfarwyddyd statudol at gynghorau Cymru yn esbonio y gellid cymryd i ystyriaeth yr effaith ar yr iaith a'r gymuned leol wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatd cynllunio i adeiladu tai yn lleol.
Dangos Shane, y ffilm nodwedd gyntaf i gael ei dybio i'r Gymraeg, ar y teledu.
Dangosir cyfres ddrama deledu newydd ar BBC Un yn yr haf, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, y cyntaf mewn nifer o brojectau y mae disgwyl iddynt ddod o'r 40 project datblygu sydd ar y gweill.
Dangosir meistrolaeth y grwp wrth iddyn nhw asio yr holl arddulliau gwahanol sydd yn eu cerddoriaeth i greu campwaith sy'n gwbl unigryw.
Dangosir y data perthnasol yn y tabl isod.
Dangosodd Cymdeithas yr Iaith fod modd gwneud hyn gyda gwn, ac yn aml iawn, mae ymgyrchu'r Gymdeithas yn ymgyrchu llawen.
Dangosodd Darren ddiddordeb mawr ynddi ond cwympo mewn cariad gyda Madog, nai Iori, wnaeth Emma.
Dangosodd ei ymroddiad i adeiladu talent ar draws pob un o'n gwasanaethau, ac yn arbennig i sicrhau mwy o amlygrwydd i raglenni Cymru ar rwydweithiau'r BBC, ei allu diamheuol i arwain y sefydliad, ac mae wedi paratoi BBC Cymru ar gyfer y sialensau newydd sy'n ei wynebu yn yr oes ddigidol.
Dangosodd ei ymroddiad i adeiladu talent ar draws pob un on gwasanaethau, ac yn arbennig i sicrhau mwy o amlygrwydd i raglenni Cymru ar rwydweithiaur BBC, ei allu diamheuol i arwain y sefydliad, ac mae wedi paratoi BBC Cymru ar gyfer y sialensau newydd syn ei wynebu yn yr oes ddigidol.
Dangosodd James Evans nad oedd y meirwon wedi marw ac y byddent yn codi o'u beddau, yn union fel y golygfeydd hynny o filwyr yn atgyfodi yn ffilm Abel Gance, J'accuse, ym 1919.
Dangosodd tîm cynhyrchu adloniant BBC Cymru ei allu i gynhyrchu sioe stiwdio gerddoriaeth a sgwrs gyda seren fawr o fyd y theatr gerddorol.
Dangosodd y cais y byddai yna fanteision eraill i'r cynllun yn ogystal chael ysgolion newydd a hynny o ran adfywiad a thwristiaeth, yr amgylchedd, cyfleoedd cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol.
Dangosodd y llwyddiant ym maes rhaglenni dogfen ffeithiol y cysylltiad rhwng rhaglenni rhwydwaith a'r rhai a gomisiynwyd yng Nghymru i Gymru; rhaglenni megis The Man Who Jumped to Earth - stori anhygoel Eric Jones o Dremadog ac yntau'n 61 mlwydd oed a chanddo'r freuddwyd o neidio oddi ar Raeadrau Angel yn Venezuela sy'n 3,212tr o uchder.
Dangosodd yr aelodau fod gan y Cyngor swyddogaeth bwysig wrth ddatblygu polisi darlledu o fewn Cymru, ac mae hyn yn sicr o gael effaith arwyddocaol ar y berthynas a ddatblygir rhwng y Cyngor ac aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Dangoswyd diddordeb sylweddol yn y cynllun gan gwmnau lleol a Phrydeinig.
Dangoswyd y byddai angen 40m ac mai'r unig obaith oedd i'r Cyngor ffurfio Menter Cyllid Preifat.
Dangoswyd y ffilm (a enillodd wobr Bafta Cymru eleni am y Sinematograffi Gorau: Ffeithiol a'r Rhaglen Ddogfen Orau yn y Coupe Icare Festival International du Film de Vol Libre), ar y rhwydwaith.
Daniel Caines enillodd unig fedal aur Prydain, yn y 400 metr.
Danny Murphy a Michael Owen sgoriodd y goliau - y ddwy yn yr hanner cynta.
Darganfod bedd Tutankhamun.
Darganfod corff babi newydd yn y Marina, Abertawe.
Darganfod DNA.
Darganfod olew ym Mr y Gogledd.
Darganfod y firws a achosai AIDS.
Darganfuwyd fod y broses hon o hollti'r atom yn cynhyrchu ac yn rhyddhau ffrwd anhygoel o ynni, a dyma'r egwyddor sydd y tu l i'r bom atomig.
Darllediad cyntaf Ceefax ar y BBC.
Darllediad cyntaf Ceefax ar y BBC. Agor gorsaf radio annibynnol gyntaf Cymru, Sain Abertawe.
Darllediad cyntaf Under Milk Wood gyda Richard Burton.
Darlledir pob un o'r rowndiau ar BBC2 y noson wedi'r gystadleuaeth ag eithrio'r rownd derfynol a ddarlledir yn fyw ar nos Sadwrn.
Darlledu gweithgareddau'r T^y Cyffredin ar y radio am y tro cyntaf.
Darlledu yn dod i Gymru ar l agor Gorsaf 5WA yng Nghaerdydd.
Darlledu'r bwletin newyddion radio cyntaf.
Darlledu'r rhaglen Gymraeg gyntaf ar y teledu.
Darlledwr bychan yw S4C ond mae wedi gwneud cyfraniad bydeang.
Darlledwyd Before I Say Goodbye, hanes teimladwy Ruth Picardie yn ystod ei dyddiau olaf cyn iddi farw o ganser, ar BBC Radio 4, yn ogystal Suffer Little Children, ar yr achos cam-drin plant yng Ngogledd Cymru, a Where Have All The Flowers Gone, am arddwyr ym Mhrydain.
Darlledwyd digwyddiad 1999, a enillwyd gan y soprano Almaenig Anja Harteros ar BBC Dau a BBC Radio 3.
Darlledwyd Don Quixote ar BBC Dau hefyd.
Darlledwyd fersiwn Cymraeg o'r hanes hwn o ddewrder, cariad ac anrhydedd ar S4C ddeuddydd yn ddiweddarach.
Darlledwyd fersiwn Cymraeg o'r hanes hwn o ddewrder, cariad ac anrhydedd ar S4C ddeuddydd yn ddiweddarach.
Darlledwyd nifer o ffilmiau cyffrous am y tro cyntaf ar The wRap gyda chymysgedd amrywiol o bynciau a storïau.
Darlledwyd y rhaglen Gymraeg gyntaf ym mis Tachwedd y flwyddyn honno, ond ar y cyfan trahaus oedd agwedd y BBC at yr iaith, a bu'n rhaid brwydro i gael rhaglenni Cymraeg.
Darlledwyd y rhaglen Gymraeg gyntaf ym mis Tachwedd, ond amharod oedd y BBC i ddefnyddio unrhyw iaith arall ac eithrio Saesneg, a hwnnw'n Saesneg ag acenion dosbarth canol Llundain.
Darllenais gyda chymysgedd o ryfeddod ac edmygedd am hen gariad Paddy Ashdown yn dweud yr wythnos diwethaf i'r ddau ohonyn nhw garu mewn naw eiliad a hanner.
Darllenais gyda diddordeb ddisgrifiad colofnydd papur newydd o effaith canabis ar y rhai syn ei ysmygu.
Darllenais gyda diddordeb ei bod yn fwriad gan y Peoples Fuel Lobby i ailgreu y Jarrow March hanesyddol.
Darllenais gyda diddordeb, felly, yr hyn a fu llywydd Cymanfa Gyffredinol yr eglwys yn yr Alban - y Kirk - yn ei ddweud yr wythnos diwethaf.
Darllenwch ein datganiad polisi newydd, Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd.
Darllenwch mwy am yr angen am Ddeddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd.
Darluniwyd y llyfr gan y cartwnydd poblogaidd, Sin Morris, ac mae ei luniau bywiog yn adlewyrchu naws a hwyl y cerddi.
Darlunnir hunllef Gwenan yn fyw iawn ond wrth gwrs nid hunllef Gwenan yn unig mohono ond y teulu cyfan.
Darnau o sgyrsiau pobol eraill mewn gwirionedd achos rhyw ran o frawddeg wrth iddyn nhw basio ydych chi'n eu glywed gan amlaf.
Darpariaeth Arlein ar gael yn y dyfodol.
Darparodd Ram Jam a Beks gynyrchiadau safonol i'r gwrandawyr, tra cymerodd Traciau Trobwynt olwg fwy mympwyol ar y ffordd y mae cerddoriaeth yn effeithio ar unigolion drwy ganfod y trobwyntiau ym mywydau pobl fel yu diffiniwyd gan gerddoriaeth.
Darparwyd cyfleusterau ar gyfer darlledwyr eraill ac ar gyfer cwsmeriaid corfforaethol.
Darparwyd radio llawn teimlad gan y gyfres Tros Ein Plant, a oedd yn adrodd hanes rhieni'n brwydro dros eu plant a hefyd gan Ildio Dim, cynhyrchiad a oedd yn hwb i'r galon yn adrodd hanes y rheini sydd wedi llwyddo yn wyneb adfyd.
Darparwyd radio llawn teimlad gan y gyfres Tros Ein Plant, a oedd yn adrodd hanes rhienin brwydro dros eu plant a hefyd gan Ildio Dim, cynhyrchiad a oedd yn hwb i'r galon yn adrodd hanes y rheini sydd wedi llwyddo yn wyneb adfyd.
Darperir pecyn integredig i godi hyder athrawon yn eu defnydd o TGCh ar draws y cwricwlwm yn dilyn cynllun NOF Ystyrir yrhaglenni teledu a'r ddarpariaeth Arlein, CD ROM a phrint fel un pecyn a fydd wedi eu teilwra'n benodol i gwrdd ag anghenion athrawon yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.
Darren Clarke enillodd bencampwriaeth agored Lloegr gyda rownd olaf o 65.
Darren Gough gipiodd y wiced.
Datblygiad mawr arall - arlein y tro hwn - oedd lansio gwefan Jyst y Job yn cynnig gwasanaeth addysg Gyrfaoedd cynhwysfawr i bobl ifanc syn ceisio paratoi am waith yng Nghymru yn Gymraeg a Saesneg.
Datblygiad mwyaf arwyddocaol y flwyddyn oedd achlysur lansio BBC Cymru'r Byd, safle Cymraeg sydd bellach yn golygu bod siaradwyr Cymraeg ledled y byd, am y tro cyntaf, yn cael cyfle i weld papur newydd' arlein dyddiol yn Gymraeg, wedi'i ategu gan wasanaeth chwaraeon, erthyglau, a chysylltiadau nifer o safleoedd eraill fel Pobol y Cwm a Ffeil, y rhaglen newyddion i blant a wneir gan BBC Cymru ar gyfer S4C.
Datblygiad mwyaf arwyddocaol y flwyddyn oedd achlysur lansio BBC Cymrur Byd, safle Cymraeg sydd bellach yn golygu bod siaradwyr Cymraeg ledled y byd, am y tro cyntaf, yn cael cyfle i weld papur newydd arlein dyddiol yn Gymraeg, wedii ategu gan wasanaeth chwaraeon, erthyglau, a chysylltiadau nifer o safleoedd eraill fel Pobol y Cwm a Ffeil, y rhaglen newyddion i blant a wneir gan BBC Cymru ar gyfer S4C. Mae hwn yn un o'r dyfeisiau cyfryngol mwyaf arwyddocaol yn Gymraeg ers agor S4C ar ddechraur 1980au, ac mae eisoes yn denu cannoedd o ymweliadau gan siaradwyr Cymraeg ledled y byd.
Datblygiadau pellach i'w cyhoeddi yn y Cyf.Cyff.
Datblygodd cyfeillgarwch agos rhwng Lisa a Karen yn sgil marwolaeth Fiona ond chwalwyd y cwbl wrth i Lisa gyfadde mai Steffan oedd tad ei phlentyn.
Datblygodd ffrwgwd arall ym mywyd Llew - y tro hwn rhyngddo ef a Hywel a bu bron i Hywel farw o'r herwydd.
Datblygodd Gittins y cymeriadau hyn yn llwyddiannus, gan greu brithwaith bywiog o fywyd dinas wedi iddi nosi.
Datblygodd gwyr rygbi Lloegr yn uned rymus tu hwnt gydau blaenwyr aruthrol o bwerus.
Datblygodd perthynas agos rhwng Reg a Diane a phriododd y ddau yn 1999.
Datblygodd y busnes i fod yn garej lwyddiannus Cwmderi.
Datblygu Clybiau Dysgu wedi oriau ysgol ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd o'r pentref gyda chynlluniau mentora.
Datblygu cynlluniau i sicrhau safonau ieithyddol priodol ar gyfer holl gyflwynwyr BBC Radio Cymru.
Datblygu wnaeth perthynas Reg a Diane - yn arbennig felly wrth i Emma redeg i ffwrdd o gartre.
Datblygu Ysgolion Pentrefol yn Ganolfannau Addysg a Chyfathrebu i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu - gan ddenu felly gyllid o ffynonellau hyfforddiant newydd i'w cynnal.
Datganaf eto mai hanes fydd yn ein barnu.
Datganwyd mai targed newydd y Gymdeithas ar gyfer 2001 oedd y banciau a chymdeithasau adeiladau.
Datgelwyd un o drysorau cudd Cymru yn Aberglasney: A Garden Lost in Time, a ddarlledwyd ar draws y rhwydwaith.
Datgenwch yn ffurfiol, bob tro wrth agor y cyfarfod, fod cyfle i siarad y naill iaith neu'r llall yn ystod y cyfarfod.
Datgymalodd y clo rhyngwladol, Ian Gough, ei ysgwydd yn ystod y gm.
Dathliad pwysig arall yw Dydd Oxi (sy'n golygu Na) ar Hydref 28 i gofio'r dydd y penderfynodd y Prif Weinidog ddweud Na a gwrthod mynediad i'r Eidalwyr i'r wlad yn 1940 - y weithred a sicrhaodd fod y Groegwyr yn ymuno 'r Ail Ryfel Byd.
Dathlodd Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan 50 mlynedd, a nodwyd yr achlysur ar BBC Radio Wales yn y rhaglen What About The Gardens?
Dathlodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ei phen-blwydd yn 70 gyda dau gyngerdd arbennig: un yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ym mhresenoldeb Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol y gerddorfa, a'r llall yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.
Dathlodd Dafydd Du agoriad hanesyddol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr awyr gyda Carnifal y Cynulliad yn fyw o dir Castell Caerdydd.
Dathlodd ei phenblwydd yn 20 ond hefyd nododd ddiwedd un o brif raglenni conglfaen BBC Radio Wales - Meet For Lunch, a gyflwynwyd gan Vincent Kane ers ei dechrau ar ddiwrnod cyntaf yr orsaf.
Dathlodd Fascinating Rhythm ganmlwyddiant Gershwin gyda phortread gwreiddiol ar BBC Dau.
Dathlodd Station Road ei phen-blwydd cyntaf gyda ffigurau gwrando rhagorol - mae ymron i 90,000 o bobl yn gwrandon rheolaidd ar yr hanesion diweddaraf yn nhref ddychmygol Bryncoed.
Dathlodd Woosnam ei benblwydd yn 43 ddydd Wener.
Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwlad y Chwys...
Dathlwyd y pen-blwydd hefyd gyda rhaglen ddogfen arbennig gan BBC Cymru, NOW We Are 70.
Dau aelod o Fyddin Rhyddid Cymru yn marw mewn ffrwydrad yn Abergele, a chwech arall gerbron y llys yn Abertawe am fod ag arfau yn eu meddiant; dau o'r rhain yn cael eu carcharu.
Dau Albanwr fydd yn chwarae yn y gm gyn-derfynol arall - a dau gyn-Bencampwr Byd.
Dau beth oedd yn cael sylw papurau a theledur wlad - y digwyddiad hwn a pha mor amhosib o annheg oedd maes golff Carnoustie i chwarae arno.
Dau ddigwyddiad mawr yn Stadiwm y Mileniwm, ddeuddydd o'r bron.
Dau fachgen 10 oed yn llofruddio bachgen dwy oed, James Bulger, yn Lerpwl.
Dau Gymro yn y Cabinet, J.H. Thomas a Vernon Hartson, ond ymhen chwe mis y Toraid yn dod i rym.
Dau Lyfr Bwrdd Bach ar gyfer y plant fenga, gyda lluniau lliw dros ddwy dudalen a brawddeg o stori i gyd-fynd a phob llun.
Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas.
Dau o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn galw hefyd.
David Evans o Bontypwl yw Pencampwr Sboncen Agored Prydain.
David Hunt yn olynu Peter Walker fel Ysgrifennydd Cymru.
David Mellor, yr Ysgrifennydd Treftadaeth, yn ymddiswyddo ar l cael ei gyhuddo o odinebu gyda'r actores Antonia de Sancha.
David Park yw'r Cymro mwyaf llwyddiannus yng Nghlasur Golff Dubai.
David Roberts fydd ein gwr gwadd, is-gennad Prydain yn Vancouver.
David Steel yn rhoi'r gorau i arweinyddiaeth y Rhyddfrydwyr.
David Trimble a John Hume yn ennill y Wobr Heddwch Nobel am eu hymdrechion i ddod heddwch i Ogledd Iwerddon.
Davies honiad y Loteri mai cost y prosiect fyddai 345,000, gan fynnu fod y 100,000 sydd wedi ei addo i dalu'r costau i gyd.
Davies yn Llywydd a Gwynfor Evan yn ysgrifennydd.
Davies yn parhau gyda'i ymdrech heddwch ac Undeb yr Annibynwyr yn pledleisio o blaid trafodaethau heddwch.
Davies, 4 Ponc y Fron, Llangefni, Sir Fn, sy'n derbyn copi o Lyfr y Ganrif.
Davies, Prifardd y Gadair 1932, oedd yr ail, ac 'roedd awdl gan Dewi Emrys yn uchel yn y gystadleuaeth hefyd.
Davies, Prifardd y Gadair ym 1932, hefyd wedi cystadlu.
Daw pobl wedi ymddeol ac eraill i gymryd eu lle.
Daw profiadau newydd yr adeg hon o'r flwyddyn.
Daw rhaglen Jimmy Springer ei hun r bobl ryfeddaf dan haul wyneb yn wyneb ai gilydd er mwyn diddorir pitw ei feddwl a bwydor cyneddfau mwyaf afiach mewn pobl.
Daw teimladau dyfnaf dyn i'r wyneb yn Methu lle disgrifia'r bardd y rhwystredigaeth o deimlo'n fethiant llwyr oherwydd diffyg egni ac awydd ynghlwm hiraeth am y gorffennol.
Daw teitl y stori hon o Traed Mewn Cyffion, Kate Roberts am mai teitl gwreiddiol y nofel honno oedd Suntur a Chlai mae'n debyg felly, Traed o Bridd Cleilyd ydy enw'r stori.
Daw y prif gymeriad, Dr Vavasor Jones, i'r casgliad hwnnw hefyd a'r canlyniad yw ei fod yn cyflawni hunanladdiad.
Daw yno i agor ail estyniad y Llyfrgell, a'r Cyfarwyddwr Gweinyddol Mr Maiwaring, aelod brwd o Fyddin yr Iachawdwriaeth, sy'n dweud fod pawb wrth eu bodd.
Daw'r bygythiad wrth i gwmni Alchemy a dynnodd eu cynnig nhw'n l i brynu Rover ddydd Gwener ddweud eu bod yn fodlon ailddechrau trafod gyda BMW.
Daw'r sylwadau hyn yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Waterhouse ar gamdrin plant yng ngogledd Cymru.
Daw'r gwendidau gweinyddol i'r golwg yn ddigon amlwg yn yr enghreifftiau ym Mhwllheli a Nefyn sy'n profi sawl pwnc.
Dawn Chouchen yn union fel Big Leaves ydi cyfansoddi traciau byr sydd yn eithriadol o fachog.
Dawn fwyaf arbenning y bardd yma yw efelychu a pharodo rhai o gerddi enwocaf Cymru drwy'r oesoedd (cerddi fydd yn gyfarwydd i unrhywun sydd wedi gwneud lefel o ac A mewn Cymraeg), a gwneud hynny'n goeglyd a sbeitlyd, gydag ambell i gic yn ei neges.
Daw'n fwyfwy pwysig sicrhau fod pobl sydd 'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg wrth eu gwaith ar gael i'w cyflogi.
Daw'r ddau o gefndiroedd caeth Gogledd Iwerddon.
Daw'r diwrnod i ben gyda sesiwn 'Rantio Dros Ryddid' gyda'r beirdd Iwan Llwyd, Geraint Lovgreen ac Ifor ap Glyn.
Ddarllenais i o yn rywle wsnos dwytha -- a dwi'n dyfynnu i'w gael o'n gywir -- taw swyddogaeth Cymdeithas yr Iaith ydi 'chwalu'r drefn bresennol.' Nid dyna swyddogaeth Deddf yr Iaith Gymraeg na chorff cyfrifol fel Bwrdd yr Iaith.
'Ddaru Arsenal fethu sawl cyfle.
Ddaru nhw ddim twyllo neb wrth gwrs.
Ddechrau'r wythnos cafodd cannoedd o alwyni o gemegyn wedi gollwng i'r mr o Atomfa'r Wylfa ar Ynys Mn.
Ddechrau'r flwyddyn, fe ofynwyd i ysgolion Cymru lunio safle gwe ar unrhyw bwnc, ar yr amod bod y safleoedd yn Gymraeg neu'n drwyadl ddwyieithog.
Ddechreuon ni ddim yn rhy dda ond ni wedi gwella fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen.
Ddeng mlynedd ar hugain ar l Arwisgo Tywysog Cymru a'r dathlu a'r protestiadau a oedd yn nodweddiadol o'r digwyddiad, bu cyfres o raglenni diddorol yn dadansoddi sefyllfa'r frenhiniaeth heddiw.
Ddeng mlynedd ar hugain ar l Arwisgo Tywysog Cymru ar dathlu ar protestiadau a oedd yn nodweddiadol o'r digwyddiad, bu cyfres o raglenni diddorol yn dadansoddi sefyllfar frenhiniaeth heddiw.
Ddigwyddith hyn ddim yn y Cynghrair nag yng Nghwpan Lloegr.
Ddigwyddith hynny ddim yn aml.
ddilynodd y nofelydd Rosie Thomas ar y rali geir 16,000 milltir o Peking i Paris, ar BBC Dau, a hefyd The Deadness of Dad, ffilm gan Philippa Cousins a enillodd wobr BAFTA UK.
Ddim cweit.
Ddim cystal yn y gwaelodion ond ar aml noson arall buasai hon wedi serennu.
Ddim hyd yn oed ymarfer mewn pwll 25 metr.
'Ddim, falle, y deg oedd gen i mewn golwg.
Ddiwedd y flwyddyn ariannol, enillodd A Light in the Valley, y cyntaf o dair rhaglen a gyfarwyddir gan Michael Bogdanov, wobr y Rhaglen Ranbarthol Orau yng ngwobrau rhaglenni blynyddol y Gymdeithas Deledu Frenhinol.
Ddiwedd y mis bydd noson fawr ym Mhafiliwn Corwen.
Ddiwedd yr ail hanner cafwyd patrwm tebyg gyda Daniel Gabbidon yn canfod y rhwyd gydag ergyd dda wedi 85 munud.
Ddiwrnod cyntaf ein trip aethon ar jumping crocodile cruise.
Ddiwrnod yr etholiad anfonwyd yn llythrennol filiynnau o ebyst at bleidleiswyr unigol yn enw yn enw Tipper Gore.
Ddoe dywedodd rheolwr Lloegr, Clive Woodward, fod penodi Graham Henryn hyfforddwr y Llewod yn jc.
Ddoe enillodd TNS, 3 - 1, ar faes Athrofa Inter Caerdydd.
Ddoe, hefyd, arwyddodd yr amddiffynwr canol Matthew Bound gytundeb newydd tair blynedd gyda'r clwb.
Ddrwg gen i bod ni'n hwyr, yr awyren yn hwyr a nawr i ni wedi cael puncture.
Ddweda i ddim mwy am hynna.
Ddwy flynedd yn l fe ddechreuwyd tywallt arian loteri i mewn i chwaraeon.
Ddwy flynedd yn l, cafwyd cyfraniad gan y Llys-gennad i helpu gyda'r cynllun i gynhyrchu llyfr o chwedlau i blant yr arfordir, a dosbarthwyd copau i'r Cymry.
Ddydd Gwener, cafodd ymgyrch Al Gore ergyd pan ddyfarnodd Y Barnwr Terry Lewis yn Florida na ddylid cynnwys y pleidleisiau sy'n cael eu cyfri gyda llaw.
Ddydd Iau dywedodd yr Arlywydd Clinton bod pobol America'n haeddu canlyniad teg a thrylwyr yn yr etholiad Arlywyddol.
Ddydd Iau, mae'r gyflwynwraig deledu adnabyddus o'r Rhyl, Carol Vorderman, yn cyhoeddi'r cynllun yn swyddogol.
Ddydd Llun bydd Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Mn yn trafod mater yr oedd Mr Jones yn credu oedd wedi dod i ben bedair blynedd yn l pan gafwyd yr adolygiad o enwau lleoedd ar yr Ynys.
Ddydd Llun mae Bryn yn Virgin Megastore, Caerdydd, i arwyddo copau o'i albwm ac yna yn Siop Eifionydd, Porthmadog, y diwrnod canlynol.
Ddydd Llun mae disgwyl y bydd y llywodraeth yn cyhoeddi y bydd 20,000 o filwyr yn rhan o'r llu.
Ddydd Llun, mi fydd fy mab i'n dair oed, ac yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin.
Ddydd Mawrth ymddiswyddodd cadeirydd y cwmni sy'n rhedeg y Dm, Bob Ayling, oherwydd y problemau yno.
Ddydd Mercher, cafodd wyth o Balestiniaid eu saethu'n farw tra'n ymladd byddin Israel.
Ddydd Sadwrn pwysodd Awdurdod y Palesteiniaid ar yr Israeliaid i beidio dial wedi i filwr Israelaidd gael ei ladd gan blisman Palesteinaidd ddydd Sadwrn.
Ddydd Sadwrn yr oedd penderfyniad y bechgyn yn amlwg reit o'r dechre a roedd lefel y sgilie hefyd yn wych, whare teg iddyn nhw.
Ddydd Sul cafodd bachgen Palesteinaidd 14 oed ei saethu'n farw gan filwyr Israel wrth ymyl croesfan i Lain Gaza.
Ddydd Sul mynychodd wasanaeth i gofio am Ddewi Sant a ddydd Llun cyflwynodd berfformiad o Dylan Thomas yn Under Milk Wood.
Ddywedwn ni fod 'y frwydr' drosodd.
De Affrica ydyr ffefrynnau i ennill y bleidlais.
De Affrica yn gadael y Gymanwlad.
De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'.
De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'. Lansio Ymgyrch Senedd i Gymru yng Nghaernarfon.
de Clerk yn codi'r gwaharddiad ar yr ANC ar l 30 o flynyddoedd.
De Gaulle yn parhau i wrthwynebu cais Prydain i ymuno 'r Farchnad Gyffredin.
De Gaulle yn ymddiswyddo fel Arlywydd Ffrainc.
De Iwerddon yw gwir gartref hurling, ond mae traddodiad balch a chryf yn Antrim a Derry, hefyd.
De minimus non curat lex. Nid estyn y Llywodraeth fys i achub lleiafrif sy mor boliticaidd aneffeithiol, mor druenus ddihelp, mor anabl i'w amddiffyn ei hun ag yw'r lleiafrif Cymraeg yng Nghymru.
Deall wedyn mai fy nghyfaill Bernard oedd yn gyrru a ddim yn arfer gyrru car gyda'r llyw ar yr ochr dde ac wedi mynd yn rhy agos i balmant a malu teiar.
Deallir erbyn hyn bod yna 5000 litr o'r cemegyn wedi ei ollwng drwy'r pibellau i'r mr.
Deallir, hefyd, erbyn hyn bod y banc o Japan Nomura wedi ailfeddwl yngln gwneud cais i brynu Dwr Cymru.
Dealltwriaeth y Gymdeithas yw fod bwriad pendant i ddiwygio hyn.
Dechrau cylchrediad y darn arian 1.
Dechrau da felly.
Dechrau gwaith Comisiwn Crawford i ddarlledu yng Nghymru.
Dechrau sefydlu guanxi (perthynas gydweithredol arbennig yn China) efo'r heddlu.
Dechrau'r mileniwm newydd gyda Rali - dyna wnaeth aelodau Cymdeithas yr Iaith ym Mlaenau Ffestiniog.
Dechreua'r trac agoriadol gyda swn dwr yn llifo ac mae'n agoriad effeithiol i'r gn Dysgu Nofio - un o uchafbwyntiau Clockwork.
Dechreuo ni cyn Gorkys.
Dechreuodd Caerdydd eu gm Gwpan Cenedlaethol yn erbyn Merthyr Tudful gyda'r tîm cryfa oedd ar gael.
Dechreuodd Carol weld Dr Gareth Protheroe y tu l i gefn Dic ond rhoddodd Doreen wybod iddo.
Dechreuodd Derek deimlo'n unig ac aeth Karen, oedd bellach yn gweithio yn y garej, ati i chwilio am gariad i Derek.
Dechreuodd Ffeil ym mis Medi 1995 a hon ydy'r unig raglen newyddion Gymraeg i bobl ifanc.
Dechreuodd Jac grwydro a hel merched a bu Sab drwy gyfnod anhapus iawn yn ei bywyd.
Dechreuodd Jason garu gyda Rhian ac yn fuan iawn bu'n rhaid iddo gyfadde ei fod wedi priodi merch o Wlad Pwyl er mwyn iddi hi gael pasport i aros ym Mhrydain.
Dechreuodd Karen fynd allan gyda Steffan am gyfnod ond aeth pethau o chwith wrth i Karen geisio gorffen gyda Steffan.
Dechreuodd Lloegr y dydd ar 393 am chwech.
Dechreuodd Morgannwg yn fywiog tu hwnt ond wedyn aeth pethau o chwith.
Dechreuodd Pakistan y dydd yn dda gyda Yousouf Youhana a'r capten Moin Khan yn ychwanegu 62 am y chweched wiced.
Dechreuodd pethau fynd yn flr, ac yng nghanol eu perfformiad o Ty ar y Mynydd - un o'u caneuon mwyaf poblogaidd yn rhyfedd iawn - penderfynodd aelodau Maharishi mai doeth fyddai iddynt adael y llwyfan.
Dechreuodd pethau'n dda i Forgannwg yn eu gm gynta yn Adran Gynta Pencampwriaeth y Siroedd.
Dechreuodd pethau'n wael i'r Drenewydd wrth i Mark Williams roi'r bl i'w rwyd ei hun o groesiad Glyndwr Hughes wedi ugain munud.
Dechreuodd Rhian fynd allan gyda Jason a chafodd siom ynddo pan ddarganfu ei fod yn briod.
Dechreuodd weithio fel glanhawraig ffenestri gyda Dyff ond gadawodd Gwmderi ar l darganfod fod gan Dyff gysylltiadau efo'r byd tanddaearol.
Dechreuodd y chwareli gau fesl un yn y Gogledd wrth iddyn nhw orfod cystadlu deunydd toi rhatach o wledydd eraill.
Dechreuodd y cwmni bedair blynedd yn l yn Eton, Lloegr, gan symud wedyn i Walton on Thames.
Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bu'n chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben a'i glustiau mewn cariad mamgu 60 oed.
Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bun chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben ai glustiau mewn cariad mamgu 60 oed.
Dechreuodd y Gymdeithas ymgyrchu trwy fynnu statws cyhoeddus i'r iaith Gymraeg.
Dechreuodd y noson gyda 100 i Stevens yn y ffrm gynta.
Dechreuwyd y gm rhwng Manchester City ac Ipswich ar Maine Road, ond bu raid rhoi'r gorau iddi wedi ugain munud.
Dechruais ddeall.
Deddf a fyddai yn cydnabod y Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru, yn ymestyn i'r sector breifat (dyna pam y targedwyd blychau ffn BT) ac a fyddai yn effeithio hefyd ar faes technoleg gwybodaeth.
Deddf Addysg yn gosod ysgolion elfennol dan reolaeth cynghorau lleol.
Deddf fyddai yn rhoi cyfrifoldeb statudol ar gwmniau preifat fel y Cwmniau Ffn Symudol i barchu iaith Cymru yn yr un modd ag y mae disgwyl iddynt barchu yr amgylchedd a hawliau eu gweithwyr a'u cwsmeriaid.
Deddf Iaith a fydd yn cynnwys y maes telegyfathrebu a'r dechnoleg newydd. Dyma faes lle anwybyddir y Gymraeg bron yn llwyr ar hyn o bryd.
Deddf Iaith a fydd yn cynnwys y sector preifat a gwirfoddol yn ogystal 'r sector cyhoeddus ac yn sefydlu'r egwyddor o'r hawl i wasanaeth Cymraeg waeth pwy yw'r darparwyr. Erbyn hyn mae'r sector cyhoeddus wedi crebachu a darperir mwy a mwy o wasanaethau gan fudiadau gwirfoddol neu gwmnau masnachol.
Deddf Iaith a fydd yn dynodi'r Gymraeg fel iaith swyddogol. Saesneg yw unig 'iaith swyddogol' Cymru.
Deddf iaith ddi-ddannedd y galwom ni hi yn 1993, a dyna yw hi. 06.
Deddf yn caniatu'r bleidlais i ddynion dros 21 a merched dros 30 yn dod i rym.
Deddf yn dod i rym yn caniatu i dystion roi tystiolaeth yn Gymraeg heb orfod talu costau cyfieithu.
Deddf yr Eisteddfod yn dod i rym ac yn caniatu i awdurdodau lleol i gyfrannu tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol lle bynnag y cynhelid hi.
Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi peth cydraddoldeb i'r iaith drwy ganiatu fersiynau Cymraeg o ffurflenni swyddogol a chaniatu defnydd o'r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol.
Deellir fod Kerr eisiau mwy o amser i benderfynu a yw am ddod i Barc Ninian neu beidio.
Deellir fod y clwb yn parhau i ystyried cyngor cyfreithiol.
Deellir y bydd Chris Smith yn chwarae yn lle Paul Sterling sydd wedi ei anafu.
Defnyddia arddull fywiog a deialog fyrlymus i adrodd yr hanes gan fodloni ar awgrym gynnil yn unig ar adegau.
Defnyddio chwarel lechi Manod (Cwt-y-Bugail) yng Ngwynedd i gadw darluniau o'r Oriel Genedlaethol ac Oriel y Tate rhag cael eu dinistrio.
Defnyddiodd iaith blaen, uniongyrchol i gyfleu ei neges losg.
Defnyddiodd Sony Stiwdio Radio 1 yng Nghaerdydd i recordio llais Charlotte Church ar gyfer y CD platinwm Voice of an Angel.
Defnyddiodd y bardd y gynghanedd i gyfleu rhuthr a grym y peiriannau yn effeithiol.
Defnyddir graffeg a fydd yn gyfrwng i'r disgyblion ryngweithio ac ailadrodd ar orchymyn y tywyswyr'. Y tywyswyr' fydd yn llywio'r rhaglenni trwy leisio'r patrymau iaith a'r eirfa yn y Gymraeg.
Defnyddir Saesneg yn y rhaglenni , yn l yr angen, i egluro a chadarnhau pwyntiau.
Defnyddir y trosiad o'r cyw yn gadael y nyth i gyfleu'r sefyllfa yma, ond teimlwn fod y diweddglo braidd yn ystrydebol.
Defnyddiwch ein cynllun 'ymweliadau i ysgolion a cholegau' i drafod ein darpariaeth.
Defnyddiwch gymaint o Gymraeg ag sy'n bosibl wrth gadeirio, e.e. wrth agor a chau'r cyfarfod, wrth ofyn am sylwadau, wrth fynd drwy'r agenda.
Defnyddiwch y Cyfeirydd Busnes i ddarganfod mwy am gwmniau yng Ngogledd Cymru.
Defnyddiwch y dolenni ar hyd waelod eich sgrn i fynd at y wybodaeth diweddaraf am ymgyrchoedd y Gymdeithas, a sut i ymuno nhw...
Defnyddiwyd Y Gododdin , Aneirin, yn sail i'r bryddest, a sonnir ynddi am y ddwy genhedlaeth a aeth i ryfel, cenhedlaeth y Rhyfel Mawr a chenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd.
Defnyddiwyd Y Gododdin, Aneirin, yn sail i'r bryddest, a sonnir ynddi am y ddwy genhedlaeth a aeth i ryfel, cenhedlaeth y Rhyfel Mawr a chenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd.
Defnydiwyd gymysgedd o CorelDraw 3 a 4 a Paint Shop Pro 3 i greu'r graffeg; HTML Notepad yna Windows Notepad (pan sylweddolwyd bod HTML Notepad yn crap) i sgrifennu'r tudalennau HTML; Netscape Navigator 1.1 a 2 (fersiynau 32-bit) i brofi'r tudalennau; Word 6 i sgrifennu'r rhan helaethaf o'r cynnwys; a PageMaker 5 i gysodi a dylunio'r Tafod go iawn; a hyn i gyd yn rhedeg ar Windows 95 (ie, ie, ie, dwi'n sycyr, ond mae o werth o jyst am yr hwyl o allu gael tafod y ddraig fel eich saeth llygoden).
Deg allan o ddeg i Stwff - casgliad arbennig o draciau gan feistri ac arloeswyr y sin dub yng Nghymru.
Deg dyn yn unig oedd gan Abertawe am y rhan fwya o'r gm.
Delfryd Tom Ellis oedd sefydlu senedd i Gymru, ond dan gochl Rhyddfrydiaeth Brydeinig.
Democratiaeth ydi hawl cymunedau i reoli eu dyfodol eu hunain.
Dengys ein gwaith ymchwil fod y cyhoedd yng Nghymru'n disgwyl hyn.
Dengys esiampl Mr a Mrs Beasley sut y dylid mynd ati.
Dengys y ffigurau fod siarad y Gymraeg wedi disgyn o 12.1% flwyddyn yn l i 9.7 yng Ngwanwyn 2000.
Dengys ymchwil ddiweddar gan Brifysgol Cymru Abertawe ar ddefnydd y Gymraeg gan bobl ifanc (16-17 oed) yng Ngorllewin Morgannwg a Dwyrain Dyfed, fod pobl ifanc yn fwy tebygol o gadw gafael ar y Gymraeg os mai dyna yw iaith naturiol eu haelwyd.
Dengys ymchwil gan Siambr Fasnach Llundain fod oriau hir yn y gweithle yn amharu ar iechyd saith allan o ddeg o weithwyr ac ar eu perthnasau personol.
Dengys ystadegau hefyd hyd a lled aberth rhai o aelodau'r Gymdeithas dos y trideg blynedd er 1962.
Denodd y ddwy raglen ddiddordeb mawr yn y wasg.
Denwyd cryn ddiddordeb i'w dyfeisiadau arloesol.
Denwyd torf o 4,000 i Gasnewydd i wylior gm Rygn Cynghrair rhwng Warrington Wolves a London Broncos.
Derbyn Mesur Cymru ond gyda gwelliannau.
Derbyn parsel pen-blwydd gan fy nghariad sy'n dysgu Saesneg yn Inner Mongolia.
Derbyn teisen enfawr gan yr Adran Saesneg - debyg i un Kate.
Derbyn y Ddraig Goch fel baner swyddogol Cymru.
Derbyn y naill egwyddor a wnaeth llenyddiaeth Gymraeg, derbyn y Deyrnas Gyfunol.
Derbyniodd argae Pergau gymorth oddi wrth Brydain o dan y llwyodraeth Doraidd, er gwaetha'r dadleuon am effaith amgylcheddol y cynllun oherwydd fod llywodraeth Malaysia yn prynu arfau Prydeinig.
Derbyniodd Huw Lewis (20 oed) a Hedd Gwynfor (20 oed), y ddau yn fyfyrwyr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, rybudd swyddogol gan yr heddlu cyn cael eu rhyddhau.
Derbynnir ymgeiswyr yn aelodau drwy arholiad sydd bum gwaith yn haws nag arholiad isaf Prifysgol Cymru'. Achosodd ei sylwadau rwyg enfawr rhwng y Brifysgol a'r Orsedd.
Derek Hatton, cyn is-arweinydd cyngor Lerpwl, yn cael ei ddiarddel gan y Blaid Lafur.
Desg Gymysgu Garry Owen yn ateb ein cwestiynau treiddgar!
Detholiad o ddramu byrion i gefnogi gwaith drama ymarferol.
Detholiad o hwiangerddi poblogaidd Cymraeg, gyda lluniau lliwgar.
Detholiad yn unig o ymwneud y bobl hyn ai gilydd a ddangosir ar y teledu ond gall y sawl sydd digon o amser a modd, dalu 70 y dydd am eu gwylio gydol yr amser ar y rhyngwe.
Deuddeg gwaith glo yn cau yn Ne Cymru.
Deuddydd yn ddiweddarach, roeddwn mewn gwasanaeth arall - nid mewn eglwys ond mewn man bwyta yng nghrombil senedd-dy Ewrop.
Deuent i'n Cyfarfodydd Cyffredinol a'n Ralau yn gyson.
Deunydd cyfrol o ryddiaith greadigol.
Deutsche Grammophon yn cyflwyno'r record hir gyntaf.
Dewch syniadau a brwdfrydedd efo chi.
Dewch gyda mi i gyfnod llawer nes atom, pan oedd adfywiad cenedlaethol Cymru yn hawlio Datgysylltiad yr Eglwys Wladol yn etholiad cyffredinol 1880.
Dewch gyda ni i fyw ffantasau'r Farchnad Fawr lle mae popeth yn 'nwydd' i'w brynu a'i werthu a'r dyfodol yn un loteri fawr o optimistiaeth hyrwyddol y tocyn hud.
Dewch i ganu.
Dewch i ni ddelio yn gyntaf 'r awgrym 'ma y dylid rhoi'r gorau i ymgyrchu.
Dewch i ni obeithio taw tri chynnig i Gymru fydd hi ac y byddwn yn dod 'r Oscar yn l eleni.
Dewch i wrthdystio yn erbyn banciau a chymdeithasau adeiladu Abertawe i gefnogi'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd.
Dewch i wrthdystio yn erbyn banciau a chymdeithasau adeiladu Aberystwyth i gefnogi'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd.
Dewch i wrthdystio yn erbyn banciau a chymdeithasau adeiladu Bangor i gefnogi'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd.
Dewch i wrthdystio yn erbyn banciau a chymdeithasau adeiladu Dinbych i gefnogi'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd.
Dewch i wybod mwy am y cr cymysg campus hwn a sut i ymuno.
Dewi Emrys oedd yr ail.
Dewi Emrys yn ennill ei Gadair gyntaf, ar l mynych gystadlu.
Dewi Emrys.
Dewi Llwyd ydy'r cyflwynydd ac mae'n edrych ymlaen at gael cwestiynau neu sylwadau ar bynciau llosg y dydd oddi wrth wylwyr ar-lein y gyfres.
DEWI: Dyma John Walter Jones, Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith.
Dewin - Gwasanaethau Cyfrifiadurol / Computer Services - Gwasanaethau yn amrywio o ddylunio i ddylunio gwe, i osod rhwydweithiau, a hyfforddi ar feddalwedd a chaledwedd.
Dewis Caerdydd yn brifddinas Cymru.
Dewis Nesta Wyn Jones oedd Robin Llwyd ab Owain.
Dewis o Gigs sydd ar y gweill.
Dewis pa un ai i wylio cypffeinal pl-droed olaf Lloegr o Wembley ynteu Lanelli ag Abertawe yn brwydro am gwpan rygbi Cymru.
Dewisai Rhian dreulio ei gwyliau gyda Megan yn hytrach na Reg.
Dewisir rhain gan y Llywodraethwyr yn dilyn proses recriwtio agored.
Dewisodd Sri Lanka gau eu batiad ar l sgorio 475 o rediadau am bum wiced.
Dewiswch General o'r rhestr o gategorau.
Dewiswch Homepage o'r rhestr o gategorau.
Dewiswch icon WWW o'r rhestr o gategorau.
Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorau.
Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorau.
Dewiswch o'r ddewislen ac i ffwrdd â chi.
Dewiswyd 25 o unawdwyr ar gyfer cystadeleuaeth eleni, cystadleuaeth sydd yn cynnwys gynrychiolaeth gref o ddwyrain Ewrop - o Belarus, Bulgaria, Croatia, Georgia, Latvia, Macedonia, Gwlad Pwyl, Romania, Russia, Slovakia a'r Iwcrain.
Dewiswyd Rhys Williams yn safle'r cefnwr - er iddo ddiodde anaf i'w goes yn gm Caerdydd ag Abertawe ddydd Sadwrn.
'Di bod ar ddrygs 'fyd, 'nl pob sn.
'Di bod ar ddrygs 'fyd, 'nl pob sn. 'Na pam ma' hi'n byw 'da'r Madog 'na nawr, sbo.
Dialog sy'n nodweddiadol o'r ffilm.
Diana, Tywysoges Cymru, yn cael ei lladd mewn damwain foduro ym Mharis.
Diau fod eithriadau, sef y bodau hynny a eilw'r Sais yn freaks of nature, ac os ydyw Prodder Rhys yn un o'r freaks hynny, y mae'n wrthrych tosturi.
Diau fod gwir yn hynny; nid yw ond yn chwerwi'r trasiedi.
Diau na all Ms Clwyd gysgu'n dawel yn y sicrwydd ei bod hi wedi ein rhybuddio ni am gamweddau ein gweithredoedd.
Diau na fyddai y Daeargi Cymreig yn bod fel ci sioe onibai am ei thad.
Diau, bod hynnyn wir.
Diben y ddogfen hon yw cyflwyno strategaeth i sicrhau dyfodol ffyniannus i'r iaith Gymraeg.
Diben y llyfryn hwn yw cynnig arweiniad ymarferol ar sut i gynnal cyfarfodydd pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ffordd fydd yn chwythu bywyd i'r egwyddor o gyfartaledd rhwng y ddwy iaith ac yn rhoi lle teilwng i'r Gymraeg fel priod iaith yn ei gwlad ei hun.
Diben yr ymchwil oedd cynorthwyo'r Bwrdd i ddatblygu strategaeth farchnata ar gyfer yr iaith Gymraeg a allai gynnwys strategaethau cyffredinol i feithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, ac i annog pobl i'w defnyddio.
Dibrisio'r bunt a Wilson yn traddodi ei araith 'pound in your pocket'.
Dibynnu ar eich siniciaeth, ond a bod yn gln am change, mae'r gwleidyddion yn mynnu oherwydd eu rhwystredigaeth gyda'u hanallu i newid y sefyllfa, mae'r Quangos yn mynnu er mwyn diogelu a chynyddu eu safle eu hunain.
Dic Jones oedd yr ail.
Dichon na fydd newid o bwys yn syniadaeth y mudiad na'i ddulliau o weithredu.
Diddordeb mawr yn y sinema erioed, dechreuodd wneud ffilmiau byr pan oedd yn blentyn.
Diddordeb mewn llyfrau eang iawn eu hapl yn unig yw diddordeb y siopau llyfrau mawr.
Diddorol - blasu fel creision poeth.
Diddorol gweld pa effaith a gaiff gwasanaeth a fydd ar y cychwyn yn cael ei ddarlledu ar loeren yn unig.
Diddorol gweld y gwleidyddion yn ymosod mor chwyrn ar Ken Livingstone am dorri ei air ac yntau wedi addo na fyddai yn sefyll yn etholiad mae'r Llundain.
Diddorol oedd darllen mair anrheg priodas i Madonna a Guy Ritchie gan y Parchedig Susan Brown, syn eu priodi yr wythnos hon, yw pecyn papur ty bach dwbwl.
Diddorol, gan mai Cerddorfa'r Opera yw'r un sy'n arfer cyfeilio i gantorion.
diddymu pob caniatd Cynllunio sydd dros ddeg oed ac nas gweithredwyd arno.
Dienyddio James Connolly, Roger Casement a chenedlaetholwyr Gwyddelig eraill.
Diffeithdra a diweithdra a nodweddai rannau helaeth o Gymru bellach.
'Diffyg creu yw'r broblem fwya ond ro'dd hi'n dda gweld ni'n sgori ambell gais ddydd Sadwrn dwetha.
Diffyg diddordeb oedd y peth tristaf am etholiad y Cynulliad ac onibai am lwyddiant rhyfeddol Plaid Cymru, yr unig stori fyddai wedi mynd a bryd y wasg oedd y nifer isel a bleidleisiodd.
Diffyg hyder pan oedden ni gymaint ar y blaen - dyna oedd y broblem.
Diffyg hyder yw'r brif broblem ymysg nifer fawr o Gymry Cymraeg, yn enwedig ymysg y rhai sydd wedi dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol.
Diflannodd y canwr flynyddoedd yn l ac ar ei thaith i ddysgu ei hanes mae Leni yn cyfarfod nifer o gymeriadau digon anarferol.
Diflastod yw pendraw rhywbeth fel hyn.
Difyr, wedi'r cyfan, yw ystyried dehongliad rhywun arall.
Digon dirmygus oedd trigolion y dre o'n safiad.
Digon dweud iddo fod yn bencampwr yr holl fridiau yn Crufts, sioe gwn fwya'r byd, ddwywaith yn ystod y degawd dwetha.
Digon dweud, mai gwenun ddirmygus a wnaeth pawb oedd yn gweithio yno ar l clywed.
Digon o luniau a tudalennau jcs, cwis a rysetiau.
Digon teg yw dilyn fformat llwyddiannus fel Bridget Jones ond rhaid cael y deunydd crai.
Digon yw dweud imi wrthod yr awgrym.
Digwydda hyn yn gyson lle mae gwasanaethau yn cael eu preifateiddio a'u dad-reoli.
Digwyddais alw i mewn y diwrnod o'r blaen - a rwyn ymddiheuron gyhoeddus yn awr i'r ddau tu l i'r cownter am dorri ar draws eu sgwrs trwy holi am gopi o Restr Testunau Eisteddfod Dinbych y flwyddyn nesaf - a chael yr ateb, Dydyn nhw ddim allan eto, gan un o'r ddau.
Digwyddiad anarferol iawn - Manchester United yn colli yn Old Trafford.
Digwyddiad arbennig iawn arall i'r gerddorfa oedd darllediad cyntaf gwaith Jenkins, Dewi Sant, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer BBC Cymru i ddathlu'r mileniwm, ar y teledu.
Digwyddiad arbennig iawn arall i'r gerddorfa oedd darllediad cyntaf gwaith Jenkins, Dewi Sant, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer BBC Cymru i ddathlur mileniwm, ar y teledu.
Digwyddodd heb i'r rhan fwyaf ohonom sylweddoli hynny - ond yr wythnos diwethaf yr oedd hi'n ganrif a hanner er pan anwyd Robert Louis Stevenson.
Digwyddodd y ffrwydriad wedi i'r bws adael Kfar Darom.
Digwyddodd yn ddiarwybod inni bron wrth i Rhodi Morgan newid aelodau ei gabinet yr wythnos diwethaf.
Dillad yn arwydd o newid delwedd y ferch: 'roedd sgertiau'n uwch na'r ben-glin, ond nid cymaint yng Nghymru lle ceid agweddau cymdeithasol mwy ceidwadol.
Dilyn y llwybr yna a wedi mynd i gornel y adeilad acw, yr adeilad anferth o dy flaen di fydd e, eglurodd myfyriwr.
Dilyniant crefftus, cymen am fannau, llecynnau a henebau yn Sir Benfro.
Dilyniant cyffrous a chrefftus.
Dilyniant gwan ac arwynebol yw'r dilyniant buddugol.
Dilyniant o gerddi gwefreiddiol a gafwyd gan Dafydd Rowlands.
Dilynir yr holl ddeunydd sydd wedi'i dargedu at athrawon gan adnoddau y gellir eu defnyddio gan ddisgyblion mewn ysgolion a dysgwyr eraill.
Dilynir yr holl ddeunydd sydd wedii dargedu at athrawon gan adnoddau y gellir eu defnyddio gan ddisgyblion mewn ysgolion a dysgwyr eraill.
Dilynodd Away At Home hyfforddwr Cymru Graham Henry ai wraig Raewyn ar eu gwyliau yn l i Seland Newydd cyn cychwyn y gystadleuaeth.
Dilynodd rhaglen radio griw o Wyddelod cefnog i ffair tai haf yn Sbaen achos nid ar y Saeson a'r Almaenwyr y mae golwg marchnatwyr tai Sbaen bellach ond at wlad Sean, Michael a Paddy.
Dilynodd Teg Cassie i Tenerife a'i hennill yn l.
Dilynodd The Man Who Jumped to Earth yr anturiaethwr 61 mlwydd oed Eric Jones o Dremadog i Venezuela wrth iddo wireddu breuddwyd oes i neidio o Raeadrau Angel sy'n 3,212tr o uchder.
Dilynodd Yn l i Berlin Marion Loeftler (yn wreiddiol o Berlin ond bellach yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gweithio yn Aberystwyth) ar daith ddadlennol yn l i'w dinas enedigol.
Dilynodd Yn l i Berlin Marion Loeftler (yn wreiddiol o Berlin ond bellach yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gweithio yn Aberystwyth) ar daith ddadlennol yn l i'w dinas enedigol.
Dilynwch ei hynt gartref ac ym mhen drawr byd.
Dilynwch y cysylltiadau ar y dudalen hon i ddarganfod mwy am y ffordd mae'r BBC yn cael ei redeg yng Nghymru, a sut i gysylltu a ni.
Dilynwch y siart ar BBC Cymru'r Byd bob wythnos.
Dilynwyd gorchest OBrien gan Awstraliad arall, Erica Roe a ddadorchuddiodd ei bronnau 41 modfedd i'r byd yn Ionawr 1984 yn ystod gm rhwng Awstralia a Lloegr yn Nhwickenham eto.
Dim ateb gan Afan Nedd, Rhondda Cynon Tf, Caerdydd, Penybont, Blaenau Gwent, Casnewydd, Bro Morgannwg.
Dim ateb gan y lleill.
Dim byd yn anghyffredin yn hynny a synnwn i ddim clywed fod aelodau o Blaid Cymru yn rhegi hefyd.
Dim cystadleuaeth.
Dim dwr na thrydan bore'ma felly molchi mewn powlen hefo dwr o fflasg (cadw fflasgiau dwr poeth yn barod - jyst rhag ofn!).
Dim felly i Diane, sydd eisoes yn edifarhau'r dydd y gwelodd Steffan am y tro cyntaf.
Dim gormod o bwysau arnyn nhw ddoe wrth guro Luton 3 - 1 ar y Cae Rs.
Dim gormod o gyfartaledd rhwng y ddwy iaith yn y fan honno, ddywedwn i.
Dim gwneud rhyw lawer a dweud y gwir ond prynu pethau sydd eu hangen arnom.
Dim gwres nac ystafell fyw o gwbl yn y ty.
Dim llawer o ddiddordeb yn etholiadau Ewropeaidd cyntaf Prydain: 34% yn pleidleisio yng Ngymru ac ethol tri o'r Blaid Lafur ac un Tori.
Dim mwy o fefus a hufen i Greg Rusedski wrth iddo golli marathon o gm bedair awr ar y diwrnod cynta i Americanwr o'r Vince Spadea.
Dim nwy yn y gegin; felly methu berwi dwr i'w yfed ychwaith.
Dim o gwbl.
Dim ond 100 o gopau oedd ar gael yno gan nad yw wedi ei rhyddhau yn swyddogol eto.
Dim ond 18% a deimlai eu bod yn rhugl yn y Gymraeg.
Dim ond 2 - 1 oedden nhw ar y blaen.
Dim ond 4 yn cystadlu.
Dim ond 5 pryddest a anfonwyd i gystadleuaeth y Goron, ac nid oedd y beirniaid yn llwyr fodlon ar y bryddest a wobrwywyd.
Dim ond aelodau o'r undeb sydd hawl i fod yn ecstras.
Dim ond ar l y briodas y daeth Reg i wbod fod Diane wedi cysgu gyda'i chyn-wr Graham y noson cyn y briodas.
Dim ond at ddibenion addysgol y mae hawl gennych eu recordio.
Dim ond BBC Cymru sy'n darparu rhaglenni Cymraeg i ysgolion ac eleni enillodd y gyfres addysg rhyw Secs-i y wobr am y rhaglen orau i bobl ifanc yn yr Wyl Ffilm a Theledu Celtaidd.
'Dim ond Caerdydd sydd wedi ennill lawr ar Y Gnoll y tymor hwn a mae carfan gref, ifanc 'da Castell Nedd.
Dim ond dau Gymro fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd yn Sheffield eleni.
Dim ond dau oedd heb rywfaint o waed Cymreig - ond pob un yn dallt rywfaint o'r iaith.
Dim ond dau.
Dim ond Deddf Iaith gref all sicrhau cyfiawnder i'r iaith, ac nid y Quango diddannedd sydd gennym ar hyn o bryd.
Dim ond dwy enghraifft yw'r rhain o blith llawer o genhedloedd sydd yn rhoi gwerth ar eu hieithoedd yn sgil democratiaeth. 08.
Dim ond dydd Mawrth diwetha y daeth hi'n amlwg bod y gm i gael ei chwarae 24 awr yn gynt nag a dybiwyd.
Dim ond gwrando ar Mr Blair yn y gynulleidfa wnaeth yr Ysgrifennydd Tramor, Robin Cook.
Dim ond hanesydd eofn -- ac un nad oedd yn rhan o fwrlwm y cyfnod cynnar -- fedr daflu ei linyn mesur yn wrthrychol dos hanes y mudiad.
Dim ond Ian Rush, Ivor Allchurch a Trevor Ford sydd wedi sgorio mwy.
Dim ond Leyton Orient a Rochdale all ddal Caerdydd bellach.
Dim ond newydd ddechrau gweithio a drymer arall yda ni.
Dim ond nifer gyfyngedig o senglau fydd yna a phob un mewn clawr ecstotig.
Dim ond pan fydd yna gymaint o graciau nes ei bod yn amhosib gweld i lle'r ydych yn mynd y mae gyrrwr yn prynu ffenest newydd.
'Dim ond paratoi cystal gallwn ni.
Dim ond poen a straen a'u llygaid gweigion ar rhyw orwel pell.
Dim ond prin gyffwrdd 'r maes eang hwn ydym ni wedi'i wneud hyd yn hyn ac mae angen i waith y Grwp Cynllunio Economaidd dyfu'n sylweddol os ydym i fod yn effeithiol.
Dim ond ryw dair gm mae Caerdydd wedi ennill allan o tua 11.
Dim ond ryw hanner awr barodd y sesiwn y tu l i ddrysau cauedig a roedden nhw'n falch o'i chadw'n syml ac yn fyr.
Dim ond trwy roi statws swyddogol i'r Gymraeg fel priod iaith Cymru y gallwn ni wedyn fynnu bod banciau a siopau a chwmnau ac ymddiriedolaethau iechyd, a.y.y.b. yn gweithredu'n drwyadl ddwyieithog. Sin Howys yn gwneud ei marc ar ddechrau'r ymgyrch
Dim ond un agwedd o'r dirywiad yng Nghymru yw argyfwng yr iaith.
Dim ond un anhawster allaf i ei weld mewn strategaeth o'r fath - y bydd rhai yn meddwl mai taid y babi ydi William, nid ei dad.
Dim ond un corff, felly, syn sefyll yn ffordd Henry, sef ei gyflogwr presennol, Undeb Rygbi Cymru.
Dim ond un peth gwell na chusanu babis pobol eraill sydd yna i wleidyddion a mwytho eu babi eu hunain yw hynny.
Dim ond un wiced yr un gafodd Andy Caddick ac Ian Salisbury yn y ddau brawf ac efallai bod cyfle i gynnwys Matthew Hogan y bowliwr cyflym sy wedi cipio 17 o wicedi ar y daith.
Dim ond unwaith ers i Mr Morgan gael ei benodi yn Ysgrifennydd Datblygu Economaidd y mae o wedi cyfarfod efo bwrdd rheoli'r Awdurdod.
Dim ond unwaith y gwelwyd cynrychiolydd Lloegr ar lwyfan y noson olaf - Christopher Maltman, y baritn aeth rhagddo i ennill y wobr Lieder yn 1997.
Dim ond wedi cael y statws hwn y bydd y Gymraeg yn gallu hawlio grantiau allweddol oddi wrth Ewrop.
Dim ond wrth inni ddechrau cerdded tuag at dacsi arall y cytunodd ar bris teg.
Dim ond y Parlwr Du yn y Gogledd a oedd yn parhau ar agor.
Dim ond y rheolwr/wraig fyddai a'r hawl i ymyrryd 'r siop dros y cyfnod/au y byddai yno.
Dim ond ychydig aelodau a ddilynodd y llwybr hwn a charcharwyd 12 ohonynt.
Dim ond ychydig dros flwyddyn ar l priodi, gwahanodd Derek a Karen a phenderfynodd Karen ei bod am gael bywyd newydd.
Dim ond ychydig fisoedd y buo ni'n byw yn y Gymru Newydd Gynhwysol pan ddeffrodd rhai rhyw fore a sylweddoli mai Inclusive Wales/Unclwsuf Wls oedd hi.
Dim ond yn achlysurol iawn y byddaf i'n gwylio'r Stryd ac anaml y byddaf yn gwylio unrhyw sebon arall.
Dim ond yng Nghymru y gallai'r gwaredwr droi'n ddihiryn dros nos: Eddie Butler am Graham Henry.
Dim ots faint o weithiau ddwedes i na, 'roedd pob un ohonynt yn bendant ein bod wir angen tacsi.
Dim ots os yw eich llyfr y peth mwyaf syrffedus dan haul o ran cynnwys - cyn belled i fod yn lliwgar ac yn swmpus mi fydd yr adolygwyr wedi eu plesio.
Dim problem, medd y Bwrdd Iaith.
Dim rhewgell nac oergell o gwbl.
Dim rhyfedd ei fod o wedi galw am lonydd.
Dim rhyfedd i Ferched y Wawr fynd eu ffordd eu hunain.
Dim rhyfedd, felly, ein bod ni'n barotach i wylo.
Dim synnwyr ffasiwn.
Dim un pwynt i Gymru unwaith eto ond mi gawson nhw dipyn o hyder yn y glaw di-baid.
Dinistrio adnawdd gwerthfawr ar gyfer elitiaid.
Diolch am eich neges.
Diolch am wneud Galwad Dros y Gymraeg.
Diolch am y cwsestiynau.
Diolch am yr awgrym.
Diolch byth fod y dryswch yna wedi ei glirio.
Diolch byth nad oedd Newcastle gystal yn yr ail hanner ag yr oedden nhw yn yr hanner cynta.
Diolch i Cwl Cymru mae bellach yn boblogaidd bod yn Gymro neu Gymraes, ac adlewyrchwyd y diwylliant ieuenctid Cymraeg yng nghynyrchiadau BBC Radio Cymru, yn arbennig y pwyslais ar slotiau cerddoriaeth gyfoes llawn bywyd a rhaglenni bywiog i ieuenctid.
Diolch i sgript ardderchog Jonathan Myerson ac animeiddwyr talentog yng Nghaerdydd, Llundain a Mosgo, rydyn ni wedi creu ffilm sydd nid yn unig yn llawn cywirdeb deallusol a safonau artistig uchel, ond sydd hefyd yn hwyl.
Diolch iddo fo, mae yna drac garage Cymraeg erbyn hyn, a fedr hynny ond bod yn beth da.
Diolch iddynt hwy ac i Myrddin am gael cyhoeddi'r gerdd.
Diolch i'r drefn nad oedd y glas o gwmpas.
Diolch i'r drefn, er gwaethaf eu cefndiroedd cwbl ddrygionus weithiau, cafwyd modd i ddyrchafu'r broses wleidyddol yng Ngogledd Iwerddon.
Diolch yn fawr i Sioned Elin a Branwen Nicholas am gludo'r neges ar ein rhan ni ac ar ran y miloedd ar filoedd arwyddodd y ddeiseb.
Diolch yn fawr iddynt hwy.
Diolch.
Dio'n gwneud dim lles o gwbl.
Dirmygu dyn yw bodloni i iaith a fu'n etifeddiaeth i'n tadau ni fil a hanner o flynyddoedd farw.
Di-sgr a di-nod oedd gm Lerpwl yn erbyn Porto yng nghymal cynta rownd wyth ola Cwpan UEFA ym Mhortiwgal neithiwr.
Disgrifir siom Elin yn gelfydd, wrth i'r awdures gymharu'r profiad chanfod siop ddillad ar gau a dadlennir llawer am greulondeb henaint trwy gyfrwng y ddelwedd.
Disgwyl cael cyfarchion gan amryw o Gymdeithasau Cymreig o bob rhan o'r byd.
Disgwyl yn eiddgar yr ydym ni am albym ddiweddaraf Stereophonics hefyd.
Disgwylir cadarnhad cyn bo hir y cynhelir rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm.
Disgwylir clywed y prynhawn yma fod Clwb Pl-droed Dinas Bangor wedi arwyddo Clayton Blackmore.
Disgwylir felly i swyddogion rhanbarth a gweinyddol/cyllid lunio adroddiadau manwl 3 gwaith y flwyddyn.
Disgwylir gwariant o 330m o gymharu a dim ond 98m y llynedd.
Disgwylir i drosglwyddiad amddiffynnwr Lloegr, Rio Ferdinand o West Ham i Leeds gael ei gadarnhau yn ystod y dyddiau nesaf.
Disgwylir i Gymdeithas Pl-droed Lloegr benderfynu yn ystod y deg diwrnod nesaf a fydd rownd derfynol Cwpan yr FA yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.
Disgwylir i Rio Ferdinand gwblhau ei drosglwyddiad o West Ham i Leeds o fewn y 24 awr nesa.
Disgwylir i'r dorf fod bedair gwaith yn fwy na'r dorf wyliodd y rasys y llynedd.
Disgwylir penderfyniad y llys o fewn diwrnod neu ddau.
Disgwylir tua chant o bobl yno i ymuno yn y dathlu ac i fwynhau'r swper mawreddog.
Disgwylir y bydd amddiffynnwr Dave Ridler yn l yng ngharfan Wrecsam ar l gwaharddiad.
Disgwylir y bydd cefnwr ifanc Caerdydd, Rhys Williams, yn dychwelyd yn lle Stephen Jones o Lanelli.
Disgwylir y bydd gan glwb y Barri berchnogion newydd erbyn fory.
Disgwylir y bydd Jason Koumas yn cyrraedd heddiw - roedd e'n chwarae i'w glwb, Tranmere Rovers, ddoe.
Disgwylir y bydd Wayne Phillips yn chwarae i ail dîm Wrecsam yn erbyn Wigan heddiw.
Disgwylir y bydd y broses yn sicrhau maes addas i gynnal gemau pl-droed pwysig.
Disgwylir y bydd y Cymro, Tony Pulis, rheolwr Clwb Pl-droed Portsmouth, yn colli ei swydd heddiw.
Disgwylir y bydd y trosglwyddiad yn cael ei gadarnhau er gwaethaf un broblem bwysig.
Disgwyliwn felly i'r Cynulliad gynrychioli pob cymuned yng Nghymru.
Disgwyliwn gyfarfodydd gweithgor yn ogystal chyfarfodydd grŵp cyflawn.
Disgwyliwn i'r Cynulliad annog a diwygio Awdurdodau Lleol yng Nghymru hefyd i weithredu yn unol 'r egwyddorion uchod.
Disgwyliwn i'r Cynulliad beidio canoli grym mewn un lle a galwn am ddatganoli'r Cynulliad ar dri safle drwy Gymru a galwn ymhellach am ddatblygiad o drefn wleidyddol lle datganolir grym i gymunedau Cymru drwy'r Cynghorau Cymuned a'r Awdurdodau Lleol.
Disgwyliwn i'r Cynulliad ddod o hyd i ffyrdd creadigol i annog cyfranogiad pobl Cymru gyfan yn holl brosesau'r Cynulliad gan gynnwys cynnal fforymau lleol i fudiadau pwyso a chynrychiolaeth gymunedol o bob agwedd ar fywyd ein cymunedau.
Disgwyliwn i'r Cynulliad fod yn atebol i gymunedau Cymru gan gryfhau grym ein cymunedau i fod yn gymunedau rhydd gan felly fod yn hollol agored yn ei holl weithredoedd a datblygu perthynas ystyrlon rhwng haenau llywodraethol Cymru.
Disgwyliwn i'r Cynulliad gefnogi a gweithredu tuag at greu Trefn Addysg Annibynnol a Democrataidd i Gymru sy'n gyfundrefn addysg agored ac yn atebol i bobl Cymru.
Disgwyliwn i'r Cynulliad gefnogi a gweithredu tuag at gyflawni polisau Deddf Eiddo y Gymdeithas.
Disgwyliwn i'r Cynulliad gynrychioli a rhagfarnu'n gadarnhaol o blaid carfanau a ormesir yn ein cymunedau.
Disgwyliwn i'r Cynulliad sefydlu Fforwm Economaidd Democrataidd i ddatblygu ystod eang o bolisau economaidd er mwyn cryfhau economi ein cymunedau gwledig a threfol a hynny ar sail yr egwyddor o gynaladwyedd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.
Di-swyddwyd Sergei Borovsky wedi i Belarus golli o ddwy gl i ddim yn erbyn Estonia.
Diwedd ar ddogni te.
Diwedd ar ddogni wedi pedair blynedd ar ddeg.
Diwedd gyrfa Lloyd George fel arweinydd y Rhyddfrydwyr.
Diweddir y rhaglen ar drothwy'r Rhyfel Mawr, sef canlyniad anochel y gwrthdaro hwn rhwng yr hen drefn a'r drefn newydd.
Diweithdra yn codi'n uwch na 2 filiwn.
Diweithdra yn codi'n uwch na miliwn Y Llywodraeth yn troi'r wythnos waith yn dri diwrnod oherwydd streic y glowyr.
Diweithdra yn cyrraedd 3 miliwn.
Diwrnod agor trydydd adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.
Diwrnod anghyffredin.
Diwrnod annisgwyl o brysur.
Diwrnod boddhaol Morgannwg Creu Cenedl- Mynnu hawliau.
Diwrnod cynnes a gyda'r nos braf.
Diwrnod cynnes iawn; felly eistedd ar y balconi drwy'r prynhawn yn darllen nofel Saesneg.
Diwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, ac mae arni angen help i ddod i adnabod y lle.
Diwrnod gwych hollol annisgwyl.
Diwrnod Lloyd George ar ddydd Iau'r cadeirio oedd un o uchelfannau pob eisteddfod.
Diwrnod prysur.
Diwrnod Robert Croft oedd diwrnod cyntaf y gm rhwng Morgannwg ag Indiar Gorllewin yng Ngerddi Sophia ddoe.
Diwrnod sych ond posibilrwydd o gawodydd yn Sir Benfro.
Dmitri aeth a hi a Bryn yn bodloni ar y wobr Lieder - y tro cyntaf i'r wobr honno gael ei chyflwyno.
Do y cyfnodau difyr hynny pan nad oedd gen i ddarlithoedd na thraethodau.
Doctoriaid yn poeni am y nifer o blant oedd yn ysmygu.
Docwyr a llongwyr ymysg streicwyr yng Nghaerdydd a 500 o filwyr yn cael eu galw i gadw trefn.
Dod thollau i ben ar Bont Menai.
Dod acw tua 11 y bore cyn mynd fi i Karaoke bar enfawr yng nghanol dinas Yiynag.
Dod i ddeall fod pobl yn newid gyda threigl amser a wnawn trwy gyfrwng y ddau gymeriad yn y stori, Gwen a Jane Clecs.
Dod o hyd i dy coffi tua chanllath tu allan i git y coleg.
Dod o hyd i siop gwerthu CD's a phrynu tri.
Dodd, Eammon de Valera, Shostakovitch, Barbara Hepworth, Haile Selassie ac Aristotle Onassis yn marw.
Doedd 'na neb arall yno ar y pryd; a golygfa digon cyffrous oedd hi wrth i'r haul - gwantan braidd - foddi y tu l i gymylau llwydion cyn diflannu.
Doedd cyn-reolwr y Llewod, Clive Rowlands, ddim mor hapus ynglyn r penodiad.
Doedd Darren ddim yn hapus o gwbl pan ddaeth ar draws Meic Pierce, ond mae gan Meic gyfrinach - ef yw tad Darren.
Doedd Delme Williams, yr asgellwr o Gastell Nedd, ddim yn y tm ddydd Sadwrn felly bydd ei goese fe yn ddigon ffres heno.
Doedd dim arwydd bod dulliau hyfforddi Steve Black yn gweithio'n dda iawn neithiwr.
Doedd dim clem gan Gaerdydd yn ystod y gm, gydag 11 o newidiadau i'r tîm ers gm dydd Sadwrn.
Doedd dim digon o nerth yn ei ergyd ac fe'i harbedwyd gan Sader Westerveld, ac yr oedd Lerpwl wedi ennill eu tlws cynta er 1995.
Doedd dim goliau yn eu gm nhw yn erbyn Y Ffindir.
Doedd dim golwg fod y brwdfrydedd am godi arian yn pylu.
Doedd dim gwerth i'w gofnodi yn yr ail hanner, onibai am gl Nicky Palmer, naw munud o'r diwedd.
'Doedd dim llawer o arwydd fod y Rhyfel Mawr wedi digwydd yn nwy brif gystadleuaeth lenyddol y 'Steddfod hon.
Doedd dim lwc i dm dan 21 Cymru uwaith eto.
Doedd dim modd i Gymru ddarganfod y rhythmau ar tempo cyflym on nhw am eu cael oherwydd y dyfarnu; 22 - 8 o blaid y tm cartre oedd cyfanswm y cicie cosb ac fe ddaeth hanner rhai Cymru yn y chwarter olaf.
Doedd dim ond eisiau i'r holl fyfyrwyr a oedd yn bresennol wrnado ar ambell i drac er mwyn sylweddoli teimladau cyn gryfed sydd gan y grwp am ddiwylliant Cymru ac rwy'n sicr y byddent mwynhau pob eiliad o'r set.
Doedd dim siap ar Gaerdydd y diwrnod hwnnw.
Doedd dim yn digwydd yno, beth bynnag.
Doedd diwedd y sesiwn hon ddim yn ddiwedd ar y trafod, fodd bynnag.
Doedd dum un pwynt i Michael Schumacher a fethodd orffen y ras.
Doedd e dim ar gael yn y ddwy gm gyntaf oherwydd anaf i'w ben-glin.
Doedd ef ddim yn ddigon tal i'w dilyn, fodd bynnag, ond wedi clywed am heddlu'r carchar "teimlwn fod yma ryw fath o her, rhywbeth gwahanol" ar ei gyfer.
Doedd ei fam, Melanie, 34, ddim yn gwybod be oedd yn digwydd nes i blismones a gweithiwr cymdeithasol ddod i'r drws.
Doedd ganddo ddim y syniad lleiaf sut i drin heclwyr.
Doedd gen i ddim gobaith koala i ddarganfod gwir ysbryd Awstralia yn Sydney felly mi benderfynon ni hedfan tua 3500 km I Darwin yn y Northern Territory.
Doedd gen i ddim iot o ddiddordeb ynddi hi na'i chydnabod - ar wahn i'w mam-gu.
Doedd George Jones ddim yn un am ddefnyddio'i ddyrnau, hyd y gwn i, ond fe wyddai mai arbed casgliad y Sul hwnnw oedd bwysica iddo fo.
Doedd goliau Nicky Barmby a Stephen Gerrard ddim digon i Lerpwl sicrhau buddugoliaeth oddi cartre yn erbyn Olympiakos yng Ngwlad Groeg neithiwr.
Doedd hi ddim i fod i wneud mwy na 40 mya.
Doedd hi ddim yn brawf da i Robert Croft - un wiced ym matiad Sri Lanka, naw rhediad ym matiad cynta Lloegr a dwy yn yr ail.
Doedd hi ddim yn gm gyrhaeddodd yr uchelfannau.
Doedd hi ddim yn glasur - y maes anwastad yn gwneud hynny'n anochel.
Doedd hi ddim yn hawdd dewis bnawn Sadwrn.
Doedd hi ddim yn rhyfedd mai blaenwyr sgoriodd y ceisiau i gyd.
Doedd hiwmor ddim yn brin chwaith y llynedd gyda fersiwn Cymru o The Fast Show sef Lucky Bag yn ymddangos ar ein sgriniau.
Doedd Jenkins ddim yn y tm ond mae wedii gosbi am dorrir rheolau.
'Doedd Karen ddim yn fodlon o gwbl i fyw fel 'roedd ei mam yn dymuno iddi wneud - gadawodd yr ysgol cyn gorffen ei lefel A gan fynd i weithio i gaffi Meic Pierce.
Doedd na ddim un newid yn nhm rygbi Cymru ar gyfer y gm yn Yr Eidal ddydd Sul.
Doedd Nathan Blake ddim yn ymarfer gyda gweddill y chwaraewyr yn Stadiwm Daewoo Legia, Warsaw, neithiwr, ond does dim lle i boeni.
Doedd neb gyda Mark Hughes i newid patrwm a dod a choese ffres.
Doedd neb yn disgwyl clywed gan bawb wrth gwrs ond yng nghynadleddau'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol, cafwyd annerchiad byr gan arweinwyr Ewropeaidd y pleidiau, a chan eu llefarwyr seneddol ar faterion ewropeaidd.
Doedd neb yn gallu pasio'r bl o gwbl.
'Doedd neb yn gallu siarad Saesneg ym Modferin, Ll^yn.
Doedd neb yn hapus iawn gyda charwriaeth Sabrina a Meic Pierce - yn arbennig felly ei brawd Wayne.
Doedd o ddim o bell ffordd, ond maen nhw drwodd.
Doedd o ddim yn beth hygienic iawn am wn i.
Doedd pnawn Sadwrn ar y Maes Cenedlaethol ond yn brawf pellach o gyn iseled yw pl-droed yn ein gwlad a dathlu bod yn gyfartal yn halen ar y briw.
'Doedd Rhian ddim yn rhy hapus ar l darganfod fod Reg yn ffrindiau agos gyda Doreen a surodd ei pherthynas hi a'i thad.
'Doedd sifiliaid hyd yn oed ddim yn ddiogel mwyach.
Doedd tad Carol ddim yn hapus gyda'r berthynas o gwbl felly symudodd Carol i fyw at Dic a dyweddodd y ddau.
Doedd tm cryfa Caerdydd ddim ar y cae neithiwr ond doedd hynny'n poeni dim ar gefnogwyr Merthyr wrth iddyn nhw ddathlu buddugoliaeth gofiadwy.
Doedd y bechgyn ddim yn hollol hapus gyda'r cae.
'Doedd y chwyldro ddim yn boliticaidd i gyd.
'Doedd y cyflenwad hwnnw ddim yn ddigon bellach ar gyfer holl ofynion y ddinas a mannau cyfagos.
Doedd y du a'r gwyn byth yn cymysgu, a rhwng y ddau eithaf roedd bywyd yn syml ac yn lliwgar.
Doedd y ffeinal ddim yn gm o sgorio isel, chwaith, o ran hynny.
Doedd y gm gyn-derfynol rhwng Ffrainc a Portiwgal ddim cystal r disgwyl ond roedd hi'n ddadleuol.
Doedd y gwaith ddim yn un yr edrychwn ymlaen ato.
Doedd y llain ddim yn un da i whare arno cyn mynd lan i Lords, chwaith.
Doedd yna ddim cymaint yn y Cyfarfod Cyffredinol eleni, yn wir mae'r tyrfaoedd mawr wedi diflannu ers canol y saithdegau.
Doedd yna ddim goliau yn y gm rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn Warsaw, neithiwr.
Doedd yna ddim gwaed ar y stryd y tu allan i adeilad y Cynulliad Cenedlaethol pan oeddwn yn pasio bnawn Sul - er gwaetha'r hyn a ddigwyddodd i'r Fonesig Gwyther ar ei ffordd i'r Roial Welsh.
'Doedd yna ddim problem ffitrwydd.
Doedd yna ddim son yr adeg honno am lusgo pobl wedi eu lapio mewn tystysgrifau geni o bendraw'r byd.
Doedd yna ddim tl trosglwyddo wrth iddo adael clwb Everton.
Doedd yr amddiffyn ddim mor gadarn ag oedd o yn erbyn Seland Newydd.
'Doeddan ni ddim yn meddwl y bysan ni'n colli ar l honna.
Doedden nhw ddim yn siwr iawn beth i'w wneud.
'Doedden ni ddim dan unrhyw bwyse,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.
Doedden ni ddim wedi bod yn agos i Aberystwyth drwyr haf a roedden ni wedi cael ar ddeall y byddair arddangosfan dod i ben ddiwedd y mis.
Doeddwn i ddim yn bwriadu sn o gwbwl am ddigwyddiad pwysicar wythnos - y darganfyddiad syfrdanol fod gan Judy Finnigan ddwy fron.
Doeddwn i erioed yn fy mywyd wedi gweld carchar.
Doeddwn nhw ddim yn edrych fel petaen nhw'n mynd i sgorio, meddai ar y Post Cyntaf.
Does na ddim tanciau milwrol yn rhedeg drwy'r strydoedd.
Does bosib na ddylem ni fod yn poeni mwy am bethau felly nag am blannu maip yn San Steffan.
Does dim angen dweud mwy.
'Does dim angen mynd drwy'r drws i dalu bil, i gyrchu papur newydd.
Does dim angen ymhelaethu.
Does dim Bae Trearddur wedi bodoli, yn swyddogol, ers 1996.
Does dim Benllech Bay, Pwllheli Bay na Cricieth Bay.
Does dim byd sinistr tu l i hyn, tydi'r man in a grey anorack ddim wedi awgrymu bod hi'n amser i mi dreulio mwy o amser efo 'nheulu, nac yn wir bod hi'n amser i mi gychwyn un.
'Does dim cynllunie wrth gefn 'da ni mor belled.
Does dim cysylltiad rhyngddo a'r lleill.
Does dim diben gallu sgwennu sieciau yn Gymraeg os yw'r byd wedi symud ymlaen i wasanaethau bancio dros y We.
Does dim digon o safleoedd sydd wedi eu bwriadu ar gyfer plant, ac felly dydy plant ddim yn gallu manteisio'n llawn ar y cyfrwng newydd.
Does dim dirgelwch ynghylch sut i dorri tir newydd mewn modd llwyddianus, ond, rhaid wrth ewyllys wleidyddol i herio llesgedd a meddylfryd ceidwadol ac israddol.
Does dim gm gan Abertawe.
Does dim llawer er pan oedd David Shayler yn sn am gynllwynio i ladd.
Does dim ond angen astudio teitl ambell i gn ar yr albym flaenorol, megis Un Gwydryn Bach a Cn y Crl, i sylweddoli eu bod yn delio gyda bywyd myfyrwyr yn bennaf.
Does dim problem ar Barc Jenner ynglyn 'r gm rhwng Y Barri ag Abertawe yn y Cwpan Cenedlaethol.
'Does dim raid imi ddweud mwy.
Does dim rhaid cyfiawnhau defnyddio'r Saesneg wrth gwrs.
Does dim rhaid ichi ychwaith boeni am na phapur lapio na selotp na stamp na dosbarthu gan y bydd popeth yn cael ei lapio ichi ai gludo i ben ei daith.
Does dim rhaid i'r gm gael ei chwarae felly.
Does dim safonau gwisg, 'does dim rhaid siarad Cymraeg, 'does dim rheol oedran, dim agenda wleidyddol gudd, ac felly dim problemau.
Does dim siopau yma i'w cymharu gwleddoedd Dubai ond mae'r ardal yn dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda phum gwesty pedair a phump seren ar y gweill dros y flwyddyn nesa.
'Does dim son o gwbl am symud y Devils i Ddulyn.
Does dim un chwaraewr o Gymru yn nhîm y Barbariaid fydd yn chwarae De Affrica yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sul.
Does dim yn rhoi mwy o bleser i mi y dyddiau braf hyn na chrwydro o gwmpas yn gwrando ar sgrysiau pobol eraill.
'Does dim yn y byd yn fwy cysurus nag anobeithio.
Does dim yn y byd yn rhoi mwy o foddhad i mi na chychwyn ar siwrnai hir a gwybod y gallaf ymgolli'n ln rhwng cloriau llyfr da.
Does dim ysbyty o'r fath yng Nghymru.
Does gan neb ar staff y Gymdeithas ofal penodol am y tm.
Does gan y profiad Prydeinig ddim i'w gynnig ar y mater yma.
Does gan yr adran yma na'r Cynulliad ran yn y broses honno.
'Does gen i run gewyn ar l.
Does genna'i ddim diddordeb mewn iaith sy'n lythyr i ofyn ffafr gan y Bwrdd Iaith.
Does gyda nhw na phwyllgor na pholisi i ddelio 'r maes enfawr yma.
'Does gynnon ni ddim senedd na llwyfan ble y gallwn fynegi ein teimladau fel cenedl.
Does na ddim anghysondeb yn y ffaith 'mod i'n aelod o Bwyllgor Democratiaeth o fewn Cymdeithas yr Iaith.
Does na ddim chwaith ostyngiad wedi bod yn nifer y gwestai allwch chi eu mynychu.
Does na ddim gwrthdaro na gwrthddweud yn ein maniffesto a'n neges ni.
Does na ddim llawer o eiriau sy'n ddieithr i'r plant ac erbyn hyn rwy'n dueddol o ddefnyddio mwy o'r ffurfiau gogleddol.
Does nar un rheolwr rhyngwladol yn rhannui amser rhwng chwarae i glwb a rheolir tm cenedlaethol.
Does neb creadigol yn nhm Lloegr a maen nhw'n rhoir bl i ffwrdd yn rhy hawdd oherwydd tempo a steil eu chware.
Does neb creulonach nar rhai hynny syn dweud Ac i feddwl ei fod yn fab i... ar l clywed am drosedd neu gamwri gan rywun.
Does neb wedi egluron iawn sut y digwyddodd y newid hwn achos nid yw'r teitl gwreiddiol wedi ei newid yn y Ddeddf a greodd y Cynulliad.
Does ond angen cymharu'r penillion gyda'r cytgan am brawf o hynny.
Does yna ddim all e wneud yn ystod y mis nesaf i wella'i gyfle ef o oroesi, heblaw am chwyddo pleidlais Llafur yn gyffredinnol.
Does yna ddim byd newydd ar Animal Instinct mewn gwirionedd.
'Does yna ddim byd o'i le efo'n polisiau; ond dydan ni ddim yn eu hegluro yn iawn wrth y bobol, meddan nhw.
Does yna ddim cofgolofn iddo.
Does yna ddim diben i unrhyw un wadu i ddatblygiad y sn ddawns Gymraeg fod yn eithriadol o araf ac, yn sicr, mae yna le i wella eto.
'Does yna ddim digon o ddesgiau.
Does yna ddim hyd yn oed air Cymraeg am hynny ychwaith yng Ngeiriadur yr Academi ar wahan i camweithredol sydd ddim yn cyfleu'r un peth o gwbwl.
Does yna ddim polisi gwrth-Gymreig yma.
Does yna ddim UN neges.
Does yna run o'r pedwar tm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at l i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.
Does yna 'run o'r pedwar tm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at l i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.
Does yna 'run wedi bod, a fydd yna 'run byth.
Does yna'r un grwp yng Nghymru sydd mor fywiog a chyfoes 'r Tystion (ag eithrio Anweledig o bosib) ac ni all neb wadu hynny yn dilyn eu perfformiad gwefreiddiol yn y ddawns ryng-golegol.
Dogfen hanesyddol yw hon yn dyddio yn l i ddyddiau Glyndŵr.
Dogfennwyd diddordeb Cymreig arall, sef chwaraeon, yn dda yn Camp Lawn a oedd yn cynnwys y cwis pop Cant y Cant, tra atgyfnerthwyd y sefyllfa leol ledled Cymru drwy gyfrwng nifer o sesiynau eithrio i gwmpasu chwaraeon mewn gwahanol rannau o'r wlad.
Dogfennwyd diddordeb Cymreig arall, sef chwaraeon, yn dda yn Camp Lawn a oedd yn cynnwys y cwis pop Cant y Cant, tra atgyfnerthwyd y sefyllfa leol ledled Cymru drwy gyfrwng nifer o sesiynau eithrio i gwmpasu chwaraeon mewn gwahanol rannau o'r wlad.
Dogn caws yn cael ei dorri i 1 owns yr wythnos.
Dogni ar fara.
Dogni da-da yn dod i ben.
Dogni menyn a chig moch.
Donald Evans oedd yr ail, a byddai wedi cael ei gadeirio pe na bai Dic Jones yn y gystadleuaeth.
Donald Evans, Einion Evans ac Idwal Lloyd.
Donald Huston, Ray Smith, Margot Fonteyn, Graham Greene, David Lean a Robert Maxwell yn marw.
Dorinel Monteanu gydag ergyd dda wedi i golwr Lloegr, Nigel Martyn, wneud smonach o glirio ergyd cyn hynny.
Dosbarthu byd-eang.
Dosberthir adnoddau fesul tymor.
Dr Joseph Parry yn marw.
Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts.
Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts. Roedd portread Keith Allen o Jack yn ddarbwyllol iawn.
Drama dair act a berfformiwyd gyntaf yn 1993.
Drama fydryddol rymus iawn ei dychan mewn mannau.
Drama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn 1999.
Draw yn Sri Lanka, sgoriodd tm Llywydd y Bwrdd Criced 253 yn erbyn ei batiad cynta yn erbyn Lloegr yn Matara.
Drewllyd braidd ydi'r llosgfynydd hefyd gyda labordy cemeg a wyau drwg dod i'r cof yn syth.
Dro arall bydd Ffeil yn derbyn lluniau gan wlad arall.
Dro arall fe dorrodd i mewn i'w swyddfa drwy'r ffenest, gwasgaru ei ffeiliau, a rhwygo baner Jac yr Undeb oedd yn hongian ar y wal.
Dro arall mae tarw'n penderfynu dianc a'r gynulleidfa yn gofod codi a rhedeg i lechu y tu l i'r cerbyd agosa nes bo'r gwarchodwyr yn cael gafael ar y rhaff sydd am wddf yr anifail ac weithiau gael eu llusgo cyn cael rheolaeth arno.
Dros fwrw'r Sul, Tachwedd 12-14, mae S4C Rhyngwladol yn trefnu penwythnos arbennig yng Nghaerdydd, pan gaiff gwylwyr gyfle i gwrdd rhai o sr y sianel.
Dros Gymru, diolch i'r drefn, mae Allan Bateman yn parhaun rym syn deall y gm ac yn gallu pasor bl drwyr dacl.
'Dros iaith a chymuned' oedd slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar ddechrau'r wythdegau.
Dros nos ymosododd hofrenyddion Israel ar nifer o dargedau Palesteinaidd, gan gynnwys swyddfeydd mudiad Fatah Yasser Arafat.
Dros nos yr oedd gan Hendry fantais o 6 ffrm i 2 a pharhau wnaeth ei feistrolaeth dros Hunter y bore yma.
Dros nos yr oedd Stevens ar y blaen o 11 ffrm i 5 yn erbyn Stephen Hendry - pencampwr y Byd ar saith achlysur.
Dros nos, yn ei hail fatiad roedd Lloegr yn 118 am ddwy wiced.
Dros y blynyddoedd diwethaf bu rhywbeth tebyg yn digwydd ar rigiau olew ym Mr y Gogledd - ond nad desgiau oedd gweithwyr yn eu rhannu yno ond gwelyau fel y mae'r term Hot-bunking yn ei awgrymu.
Dros y blynyddoedd mae Ffeil wedi bod i Rwanda, Hong Kong, Llydaw, Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Armenia a Kosovo.
Dros y blynyddoedd mae John Griffiths a Kevs Ford wedi cydweithio gyda Datblygu, Ty Gwydr, Tystion ac Anweledig a nifer o artistiaid eraill ac yn yr albwm newydd mae cyfraniadau gan Lauren Bentham, Geraint Jarman, Sian James, Gai T, Ceri C, Jaffa ac MC Sleifar.
Dros y blynyddoedd mae Senedd Ewrop wedi pasio sawl mesur yn datgan bod rhaid trin pob iaith swyddogol yn gyfartal er mwyn sicrhau cyfartaledd ymhlith yr aelodau.
Dros y ddwy flynedd nesaf gall y gwylwyr a'r gwrandawyr ar draws y DG dderbyn gwledd gyfoethog o raglenni o Gymru.
Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd mwy o arian nag erioed o'r blaen ar gael i greu gwasanaeth rhaglenni sy'n cwrdd 'r sialens sy'n ein wynebu mewn marchnad gynyddol gystadleuol.
Dros y misoedd diwethaf bu newid wrth y llyw, yn dilyn ymddeoliad Geraint Talfan Davies.
Dros y misoedd diwethaf, fodd bynnag, mae yna newidiadau mawr wedi bod ym myd y Gwacs, wrth i wahanol aelodau fynd a dod.
'Dros y pedair gm ddwetha ni wedi bod ychydig bach yn anlwcus.
Dros y penwythnos cafwyd pedwerydd Gwyl Pendrawr Byd a hynny ar draeth godidog pentref hudol Aberdaron.
Dros y penwythnos un digwyddiad na fydd yn cael ei ganslo oherwydd y prinder petrol fydd y daith gerdded 150 milltir a drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd (11 o'r gloch Dydd Sadwrn) i'r Senedd yn Llundain.
Dros yr wythnosau diwethaf bul fy ffrind CySill yn hen gyfaill digon cywir.
Dros yr wythnosau nesaf mi fydd Epitaff yn perfformio mewn nifer o leoedd yng Nghymru.
Druan ohonyn nhw.
Drum n' Bass ydy natur y trac hwn a mae'r alaw mae Sian yn ei chanu yn gyferbyniad diddorol i'r gerddoriaeth.
Drws nesaf i Bentwyn ceir ward Cyncoed, un o ardaloedd mwyaf breintiedig Caerdydd a Chymru.
Drws y ty yn agored i'r byd a'r ieir a'r cwn yn rhedeg drwy'r ty a neb yn meddwl dim am hynny.
Drwy anghyfarwyddo'r berthynas gonfensiynol rhwng datblygiad rhesymegol a datblygiad amserol naratif mae Robin Llywelyn yn awgrymu un ffordd i danseilio'r metanaritifau gwleidyddol, economaidd a diwylliannol a greodd dynged yr iaith Gymraeg.
Drwy ddefnyddio'r un rhesymeg gellir dadlau fod Cymru wedi datblygu, de facto, ei threfn addysg ei hun, ac y dylai gael hawliau deddfwriaethol yn y maes hwn.
Drwy ddefnyddio'r un rhesymeg gellir dadlau fod Cymru wedi datblygu, defacto, ei threfn addysg ei hun, ac y dylai gael hawliau deddfwriaethol yn y maes hwn.
Drwy dderrbyn yr alwad hon byddai'r Blaid Lafur hefyd yn rhoi William Hague mewn cornel.
Drwy gydol ei gyfnod fel hyfforddwr Cymru, mae Henry wedi cadw at yr un cnewyllyn o chwaraewyr.
Drwy gydol y dydd bowliodd yn gyson a chywir.
Drwy lwc iddi hi mae Reg wedi maddau am y cwbwl.
Drwy weithio mewn partneriaeth ag amrediad o sefydliadau mae BBC Cymru yn uchelgeisiol yn ei gynlluniau i danio dychymyg y wlad a dod dysgu i bob sector o'r gymuned drwy ei fenter dysgu gydol oes.
Drwy weithio mewn partneriaeth ag amrediad o sefydliadau mae BBC Cymru yn uchelgeisiol yn ei gynlluniau i danio dychymyg y wlad a dod dysgu i bob sector o'r gymuned drwy ei fenter dysgu gydol oes.
Drwy wneud sylw o'r fath y mae'n dangos ei gefnogaeth i'rstatus qou yn blaen, ac yn rhagfarnu o blaid un ochr.
Drwy'n ymgyrchoedd ni mi fydd yr iaith yn perthyn i bawb.
Drycha ar y goes o lamb na Nellie, meddai un.
Drylliwyd delweddau ystrydebol o'r Cymoedd gan y ddrama angerddol Belonging, gydag Owen Teale a Gwen Taylor.
Drylliwyd delweddau ystrydebol o'r Cymoedd gan y ddrama angerddol Belonging, gydag Owen Teale a Gwen Taylor.
Du ynteu wyn.
Duke of York. Kate a finnau yn marchio o gwmpas dan ganu ac annog y myfyrwyr i wneud hynny hefyd.
Dull arall oedd sicrhau tiroedd rhai a fu farw heb ewyl1ys, troseddwyr, eiddo teyrnfradwriaeth fel a ddigwyddodd yn hanes Syr Rhys Ap Gruffydd a Syr John Perrot.
Dull newydd o ryfela yn datblygu wrth i ffosydd gael eu gosod ar hyd y ffin rhwng y ddwy ochr.
Dusty Springfield, Stanley Kubrick, Dirk Bogarde, Cardinal Basil Hume Syr William Lloyd Mars-Jones, Emyr ( Feddyg) Jones, Meredith Edwrads, Elfed Lewis, Peter ( Goginan) Davies, Guto Roberts, Ioan Bowen Rees, Mathonwy Hughes, J.E.Caerwyn Williams, Raymond Edwards, Elen Roger Jones, Ifor Wyn Williams, Dick Richardson, Moc Morgan, Clive Jenkins, Esme Kirby, Syr Harry Llewellyn, Harriet Lewis, Eirene White, Gwyn Jones( Llenor ) yn marw.
Duw a'n helpo ddiwrnod ei gusan gyntaf.
Duw wyr o ble daw e, ond mae rhywbeth neis ar y ffordd - nid arian o angenrhaid, ond beth bynnag yw e, fe fyddi din falch ohono.
DVLA yn agor yn Abertawe, a'r Swyddfa Ystadegau Ganolog yn agor yng Nghasnewydd.
Dwedodd ar y Post Cyntaf bod y tm wedi treulio'r penwythnos yn llyfu'u clwyfau ac yn gobeithio am well canlyniad ddydd Mercher.
'Dwedodd fod y clwb wedi bod yn colli arian drwy gydol y tymor,' meddai Huw Jenkins, cyn-chwaraewr sydd hefyd yn gyfrifol am safle'r clwb ar y we.
Dwedodd hefyd ei fod wedi derbyn arian i gaur batiad yn gynnar yn y prawf olaf yn erbyn Lloegr yn gynharach eleni.
Dwedodd Malcom Allen, a oedd wedi chwarae droeon gyda Saunders, ei fod wedi cael tipyn o help gan Saunders a'i bod yn fraint bod yn yr un tm ag e.
Dwedodd Wayne Peel a chwaraeodd i dm dan 21 Llanelli yn ystod tymor, fydd yn mynd i Siapan gyda'r tm cenedlaethol yn yr haf, ar y Post Cyntaf, 'Mae'n wael ar y chwaraewyr sydd wedi gweithio'n galed trwy'r flwyddyn.
Dwi ddim o blaid tor-cyfraith.
Dwi ddim yn argymell chwarae budr o gwbl, a dylsai unrhyw un syn anghyfrifol ar y cae dderbyn cerydd haeddiannol.
Dwi ddim yn awgrymu fod yr holl enwi, cardiau melyn a choch ar cwynion a glywson ni yn ystod y tymor yn anghyfiawn.
'Dwi ddim yn credu bod yna beiriant llun-gopio yn stafell y Wasg ar hyn o bryd.
Dwi ddim yn credu y dylai pobol godi'u disgwyliadau," meddai.
Dwi ddim yn gallu deall pam a dweud y gwir, meddai Mark ar y Post Cyntaf.
Dwi ddim yn meddwl bod e'n iachus.
'Dwi ddim yn meddwl bod nhw'n sylweddoli mor ddifrifol oedd y broblam.
Dwi ddim yn meddwl bod yna un tm ym Mhrydain fuasen medru curo nhw ar hyn o bryd.
Dwi ddim yn meddwl bydd e'n siomi na gweld symud fel cam yn l.
Dwi ddim yn meddwl mai tawelu pethau ddylia'n swyddogaeth ni fod.
Dwi di cael mis bach tawel o ddarllen y papurau, ac wedi sylwi ar ambell i erthygl difyr iawn...
Dwi 'di gweld cymaint o anifeiliaid anhygoel.
'Dwi eisiau i Cai a'i gyfoedion fedru derbyn addysg berthnasol fydd yn fodd iddynt ddatblygu meddwl agored, dadansoddiadol.
Dwi i ddim yn edrych ymlaen ormod at y peth - maen debyg y bydd en brofiad anodd, pethe fel rhedeg wyth milltir, cario boncyffion, rhedeg drwy fwd... 
Dwi i erioed yn cofio fo'n eistedd lawr a dweud, rwan dyma be ydy Cynghanedd Lusg, dyma ydy Cynghanedd Draws.
Dwi rioed wedi gwarbacio yn fy mywyd - yn rhy hoff o wely cyfforddus felly mae'r daith yma wedi bod yn sialens newydd i mi.
Dwi wedi datgan fy mwriad i roi'r gorau iddi yng Nghyfarfod Cyffredinol y Gwanwyn nesa.
Dwi wedi gweld llawer o ddyfarnwyr mewn bywyd ond doedd hwn ddim yn dda iawn.
Dwi wedi'i weld e'n mynd lawr,' meddai ar y rhaglen radio, Y Celfyddydau, ar BBC Radio Cymru.
Dwi yn.
Dwi'n credu fod gennym groesdoriad da o adloniant fydd yn plesio'r teulu i gyd," meddai Idris Charles.
Dwi'n credu fod yna rywbeth digon priodol mewn cynnal cyngerdd yng Nghaerfyrddin," ychwanegodd.
Dwi'n grac iawn bod y Cynulliad ddim wedi meddwl yn glir ynglyn r sefyllfa a be fyddai'n digwydd ar l mis Medi.
Dwi'n sïwr bod BMW yn difaru prynu Rover yn y dechrau, ychwanegodd Ms Fullerlove.
Dwi'n siwr bod Cassie wedi mwynhau'r profiad, yn enwedig gan bod ei mam wedi ymuno yn yr hwyl.
Dwi'n teimlo fel mod i'n diodde o'r ffliw bob dydd.
dwi'm hannar da.
Dwi'n cofio Rhyd-yr-Indiaid - byddai Clint Eastwood yn ymddangos yn ddigon cartrefol yno.
Dwi'n dal heb ddeall y teitl ond wedi i mi orfodi fy hun i gwblhau'r llyfr, hoffwn weld yr awdures yn cael ei dedfrydu i gyfnod hir o solitary confinement mewn lle y gall ddatrys ystyr y teitl a pherffeithio ei harddull ysgrifennu digrif.
'Dwi'n hapus mod i wedi ennill.
Dwi'n meddwl bu raid iddo eistedd lawr am ryw ddeng munud.
Dwi'n methu coelio mod i wedi ennill.
Dwi'n siwr y byddwn i wedi cael medal o ryw fath pe byddwn i'n cystadlu yn Sydney ar y pryd.
Dwi'm yn gweld fod o'n gwneud dim lles o gwbl.
Dwi'n amau inni ddod yn hynod o agos at y pwynt hwnnw fwy nag unwaith yr wythnos ddiwethaf.
Dwi'n aros yn eiddgar i weld pa un o'r beirniaid yna fydd y cyntaf i ddatgan ein bod wedi'n hynysu gan bobl sydd 'u buddiannau personol ynghlwm ym machau'r drefn bresennol.
Dwi'n bls dros ben i ni gadw'r llinell amddiffyn yn gadarn drwy gydol y gm.
Dwi'n casau llnau ac ati chas perffaith.
Dwin credu bod angen gair i gall fan hyn.
Dwi'n credu bod y tîm sy gyda ni eleni dipyn cryfach na'r tîm oedd 'da ni llynedd, meddai hyfforddwr Casnewydd, Allan Lewis, ar y Post Cyntaf y bore yma.
Dwi'n credu y bydd eto eleni.
Dwi'n cymryd mod i'n cael ateb o leiaf un o bob un.
Dwi'n disgwyl gm galed heno.
Dwin ffansio Portiwgal i fod yn y gm derfynol - wnan nhw ennill dwi ddim mor siwr.
Dwi'n gofyn eto.
Dwin gwbod fod Caerloyw wedi bod yn Lords ac ennill dau gwpan llynedd - maen nhw'n dm da yn y gm undydd, maen nhw'n whare gyda digon o hyder a maen nhw'n wharen dda gydai gilydd.
Dwi'n gwbod y siop 'na rwyt ti yn sn am.
Dwin gweld hyn yn digwydd eto heno.
Dwin meddwl bod nhw fel Tottenham yn nyddiau Ardiles - sgoriwch chi ddwy a fe sgoriwn ni dair.
Dwin meddwl bod siawns dda gan Forgannwg yfory, meddai Alan.
'Dwi'n meddwl bod y chwaraewyr gan Abertawe yn barod - mae'n garfan fawr.
'Dwi'n meddwl bod y chwaraewyr, y tm rheoli a Graham Henry wedi bod yn gwneud gwaith da dros ben a mae wedi bod yn fraint i fod yn rhan o'r tm yna.
Dwi'n meddwl fy mod yn yfed tipyn gormod o sprite felly.
Dwi'n meddwl mai cyfraniad Cymdeithas yr Iaith i'r frwydr boliticaidd ydi cynhyrfu'r dyfroedd.
'Dwi'n methu cofio llawer am gl Cymru.
Dwi'n siwr y bydd e'n mwynhau'r swydd - mae hynny'n bwysig dros ben - a bydd e'n gwneud ei orau dros Forgannwg.
'Dwi'n teimlo bydd Graham Henry yn dewis nifer o Gymry ac ymhlith rheini bydden i'n meddwl am Scott Gibbs, Mark Taylor, falle Allan Bateman,' meddai.
Dwi'n watsiad ddydd Sul ond dwi'n i gasau e hefyd.
Dwirnod digon cyffredin.Dysgu yna e-bostio.
Dwn i ddim be mae e'n mynd i neud.
Dwn i ddim os ydach chi wedi sylwi hefyd ond mae bellach yn ymddangos yn ddoethach i baratoi ar gyfer datganoli yn hytrach na chanoli grym.
'Dwn i'm beth oeddwn i'n ei ddisgwyl a dweud y gwir...
Dwr a thrydan ymlaen ac i ffwrdd bob munud heddiw.
Dwy dref sydd yma mewn gwironedd, un hynafol ac un fodern.
Dwy ffrm arall fydd eu hangen ar y cyn-bencampwr John Higgins i guro Chris Small y prynhawn yma - mae Higgins ar y blaen o 11 ffrm i 5.
Dwy filiwn o ferched wedi dechrau gweithio yn y flwyddyn ddiwethaf.
Dwy flynedd yn unig barodd Colin Lee yn rheolwr Wolverhampton Wanderers.
Dwy gn yn y canol gan Brahms a chafwyd rhaglen i hudo'r gynulleidfa ac, yn amlwg, a blesiodd y beirniaid.
Dwy glincar o gl, fel basach chi'n ddigswyl gan Mark Hughes - un efo'i ben - ac, wrth gwrs, fe welodd o'r garden felen.
Dwy gl yn yr ugain munud cynta a dyna ddiwedd y mater.
Dwy hen wraig ar eu ffyn yn pasio siop gigydd.
Dwy orsaf radio annibynnol arall yn agor, Sain Y Gororau yn Wrecsam a Gwent Broadcasting yng Nghasnewydd.
Dwy orsaf radio annibynnol, Gwent a CBC, yn dioddef o brinder arian ac yn ymuno dan faner Red Dragon.
Dwy steil wahanol o chwarae fan hyn.
Dwy wiced i Steve Watkin ac un i Darren Thomas.
Dwynwen Morgan ar sn bop Gymraeg Ar l blwyddyn dawel tra bod yr aelodau i gyd yn gweithio ar waith go-iawn a phethau diflas felly, mae rocars Caernarfon yn l efou deunydd cyntaf ers rhyddhau CD aml-gyfrannog Y Dderwen Bop ar Crai.
Dwysaodd y protestio yn Eisteddfod Dyffryn Lliw ym 1980.
Dyblwyd y fantais chwarter awr yn ddiweddarach.
Dyblwyd y fantais gan McGregor - peniad arall - o groesiad Darren Ferguson ddeg munud wedyn.
Dychmygaf rhyw wyddonydd heb ddim gwell i'w wneud yn cyhoeddi nad yw Sion Blewyn Coch yn mwynhau ieir a ffowls a hwyaid Llyn y Felin ar ei fwrdd cinio.
Dychmygwch am eiliad eich bod wedi cael eich ethol yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, neu'n arwain un o ymgyrchoedd y Gymdeithas.
Dychmygwch am eiliad eich bod wedi clywed Kate Crockett yn dweud wrth Branwen Niclas dros goffi yn y Cabin yn Aberystwyth ei bod nhw am fynd allan i beintio un o flychau post y dref yn binc llachar.
Dychmygwch am eiliad eich bod yn annerch rali o blaid 'Achub Ciwcymbyrs Coch Prin Powys' - dim problem yn fanna, tan i chi sylweddoli fod Dafydd Morgan Lewis - yr arch derfysgwr - yn llechu ynghanol y dorf yn ei sbectol dywyll, ei farf ffug a'i falaclafa du.
Dychmygwch beth fyddai canlyniad dibynnu ar ewyllys da yn hytrach na deddfwriaeth i amddiffyn yr amgylchedd.
Dychmygwch fy syndod, rai oriau yn ddiweddarach, o sylwi imi fod ar goll yn y nofel ers oriau.
Dychwelant atynt byth a beunydd i ymdrybaeddu yn nirywiad ein diwylliant.
Dychwelodd ar l Nadolig 1998 ond twyll oedd y cwbl a gadawodd ar l dwyn arian o 'safe' y caffi.
Dychwelodd Dic yn 1987 wedi gwneud digon o arian i ddechrau ei fusnes sgipiau ei hun a buan y cyflogodd ei hen ffrind, Denzil.
Dychwelodd Emma i Gwmderi a chwalwyd ei byd unwaith eto wrth iddi ddarganfod fod Diane wedi bod yn anffyddlon i Reg.
Dychwelodd eto yn 1999 ac unwaith eto daeth i aros at Denzil.
Dychwelodd Huw Edwards, cyflwynydd Six O'Clock News, i'r radio gan siarad ag amrywiaeth o bobl a ddaeth i'r amlwg mewn penawdau newyddion.
Dychwelodd Huw Edwards, cyflwynydd Six OClock News, i'r radio gan siarad ag amrywiaeth o bobl a ddaeth i'r amlwg mewn penawdau newyddion.
Dychwelodd Lisa unwaith eto a'r tro hwn penderfynodd fyw'n agored gyda Fiona.
Dychwelodd Sab ar gyfer priodas Maggie Post yn 1988.
Dychwelodd Stacey drachefn ym mis Tachwedd 1999 - 'roedd Kath a Dyff angen ei help i achub busnes y Deri.
Dychwelodd Stacey i Gwmderi am ambell wyliau ond prinhau wnaeth yr ymweliadau.
Dychwelodd Stevens yn sionc i Sheffield neithiwr ac fe ddylai fod yn dawel hyderus ynglyn 'i obeithion yn y gm.
Dychwelodd y canwr opera rhyngwladol enwog, Bryn Terfel, i'w wreiddiau i roi anrheg Nadolig i'r gwylwyr yn Canrif o Gn lle canodd rai o ganeuon ei ieuenctid, gan gynnwys cerdd dant a fersiwn o Hen Feic Penny Farthing Fy Nhaid.
Dychwelodd y ddau yn fuan a ganwyd mab, Robat Dilwyn, iddyn nhw yn 1983.
Dychwelodd y gynulleidfa at Peter Karrie - Unmasked yn wythnosol ac mae'r gyfres wedi haeddu cael ei hail-gomisiynu.
Dychwelyd i gartref Apple.
'Dydan ni ddim yn hapus iawn efo'r sefyllfa.
Dydd Gwener bydd tocynnau ar gyfer yr wyl yn mynd ar werth.
Dydd Gwener, Mawrth 9, 2001 Os ydach chi'n llwgu am gerddoriaeth Gymraeg, a hwnnw'n dda, yna dyma'r rist i chi.
Dydd Llun reit gyffredin.
Dydd Mawrth, Mehefin 6, 2000 It's only for kids really, meddai gwraig benwyn mewn cap polethin.
Dydd Sadwrn yr oedd hi, meddan nhw, yn National Coming Out Day.
Dyddiadur Cymraes yn China.
Dyddiadur dwyieithog, 17 mis, ar gyfer sefydliadau Cymreig.
Dyddiadur tri mis yn cofnodi teimladau'r awdur tra bo'i dad yn wael ac yn marw.
Dyddiadur tri mis yn cofnodi teimladau'r awdur tra oedd ei dad yn wael.
DYDDIAU GYL A DATHLU Gol.
Dydi adeilad presennol y Cynulliad Cenedlaethol ddim yr harddaf nar mwyaf trawiadol o'r adeiladau syddi yn y cyffiniau.
Dydi democratiaeth ddim yn golygu cael yr hawl i anfon Cynog i Gaerdydd yn lle Llundain.
Dydi hyd yn oed ein gwleidyddiaeth ni ddim mor gynhwysol ag i olygu fod pob AC yn aelod o fwy nag un blaid ar y tro.
Dydi o ddim yn lle y byddain ei fynychu yn aml iawn.
Dydi o ddim yn rhywbeth syn digwydd i mi yn aml.
Dydi pethau eraill y mae rhywun yn eu darllen yn y papurau ddim yn awgrymu rhyw ofal mawr och pobol gan y sefydliad hwn.
Dydi taro'i gwaelod yn galed gyda chledr llaw ddim yn gweithio ychwaith.
Dydi trafod pam y mae eich tad wedi cysgu efo cariad eich chwaer neu eich mam wedi rhedeg i ffwrdd efo cariad gwraig y dyn drws nesaf yn cyfrannu yr un iod at ansawdd bywyd neb nac yn help o gwbwl i leddfu arteithiau gwirioneddol ymwneud personol rhai pobl ai gilydd.
Dydi'r stori na'r cymeriadau hynny ddim yn Pearl Harbour.
Dydio ddim gwerth os 'dio ddim yn canu, ychwanegodd heb holi o gwbwl am yr hyn a gafodd ei ddweud.
Dydio ddim, rywsut, yr ymadrodd syn siwtior achlysur.
Dydi'r drefn bresennol o roi y Gymraeg yn nwylo rhai unigolion ddim yn ei diogelu na'i datblygu.
Dydw i ddim mor siwr.
Dydw i ddim wedi fy synnu o gwbwl fod merched yn gwneud yn well na bechgyn yn eu arholiadau ysgol.
Dydw i ddim wedi penderfynu eto.
Dydw i ddim wedi trio fy hun ond yn l haid o wyddonwyr o Brifysgol Llundain fedrwch chi ddim goglais eich hun.
Dydw i ddim yn broffwyd ond rwyn darogan y bydd y Frenhiniaeth rhyw ddydd a ddaw yn melltithio y penwythnos diwethaf wrth i'r holl ddalennau o siwgwr cyfoglyd eplesu - fel maen nhw'n siwr o wneud - yn fustl.
Dydw i ddim yn cofio a oedd Dafydd Elis Thomas yn un ohonyn nhw; ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mi fuo na sawl un yn cwyno i'r Wasg Brydeinig droi ei chefn ar Gymru.
Dydw i ddim yn cydfynd a Rhodri Morgan pan ddywed fod gwylior Cynulliad Cenedlaethol wrth ei waith mor gyffrous gwylio paent yn sychu.
Dydw i ddim yn ddefnyddiwr mawr ar fysus Caerdydd.
Dydw i ddim yn edrych ymlaen at y penwythnos yma. 
Dydw i ddim yn gweld hyn yn digwydd o fewn Plaid Cymru.
Dydw i ddim yn siwr ai'r math o athrawon na fedran nhw eistedd, gwrando a thrafod yn gall fyddwn i eu heisiau mewn ysgol lle byddai gen i blant.
Dydw i ddim yn siwr iawn faint mwy cyfforddus fyddwn i'n disgwyl bod; a minnau wedi arfer cael tri throns am ddegpunt o Marks.
Dydw i ddim yn un o ffans mwyaf Bart.
Dydw i ddim yn ymwybodol fod yna ffraeo o'r fath yn y byd actio Cymraeg.
Dydw i'n hoffir un ohonyn nhw ar ffafr fwyaf y gellid ei gwneud a mi fyddai fy nhroi allan o'r ty gynted a phosib.
Dydy canlyniad Cymru, yn colli 3 - 0 yn Portiwgal, ddim yn ymddangos cynddrwg nawr.
Dydy datrys pob ps ddim yn waith anodd bob amser.
Dydy Henry, sydd yn St Johns, Canada, gyda Charfan Ddatblygu Cymru, yn dweud dim.
'Dydy hi ddim yn edrych yn dda, ond mae nifer o bwyntiau ar gael o hyd,' meddai.
Dydy hi ddim yn glir eto beth fydd tynged yr ardal ar l cael ei meddiannu am gymaint o amser - nag yn wir beth fydd effaith hyn i gyd ar y broses heddwch yn y Dwyrain Canol yn gyffredinol.
Dydy hi ddim yn gyfrinach bod y clwb yn ei chael hi'n anodd denu cefnogwyr a'r cyfarwyddwr newydd Geoff Farrell sydd wrth wraidd y syniad.
Dydy hi ddim yn rhwydd - falle bod hi'n rhwydd iddo fo, ond dwi'n siwr mai crefft yn cuddio crefft ydy hi yn ei hanes o.
Dydy Killen ddim yn cael chwarae am mai chwaraewr Manchester City yw e a dyw Mardon 'chwaith ddim yn cael chwarae oherwydd na wnaeth e ymuno mewn pryd o West Brom.
Dydy nhw ddim digon da, yn l y swyddogion.
Dydy Norwy ddim y tm mwyaf creadigol - maen nhw chwarae fel Wimbledon - Route 1! Mae blaenwyr tal gyda nhw ond yn anffodus dim chwaraewyr creadigol.
'Dydy o byth yn sgorio, felly mi fydd o'n cofio'r gl honna am hir iawn.
Dydy o ddim yn ddigon i osgoi disgyn ond mae gobaith o bethau gwell i ddod.
Dydy ond tair oed a dydy o ddim yn deall.
Dydy pethau ddim yn dda tua Pharc y Strade ar l i Lanelli golli o 65 pwynt i 16 yn erbyn Caerdydd yn rownd 16 olaf Cwpan y Principality.
Dydy Stewart ddim wedi ei gyhuddo o dderbyn o drefnu canlyniadau.
Dydy Stewart ddim yn chwarae i dîm Lloegr yn erbyn Tîm y Noddwr yn Pakistan ar hyn o bryd.
Dydy ymddiheuriad, waeth pa mor swyddogol, fod y fersiwn Eidaleg ddim yn barod eto, ddim yn gwneud y tro; os nad ydy fersiwn pob iaith yn barod, dydy'r dasg o baratoi'r papurau ddim wedi ei chwblhau.
Dydy'r Asiantaeth ddim am wneud sylw nes y bydd ei ymchwiliadau wedi dod i ben.
Dydy'r hylif ei hun ddim yn newydd.
Dydym ni ddim yn byw mewn bythynnod to gwellt yn byseddu ein gramadegau Gwyddeleg.
Dydyn nhw ddim wedi penderfynu eto ai un clwb fydd yn mynd lan ac un yn disgyn, neu a fydd yna gemau ail-chwarae.
Dydyn nhw ddim wedi penderfynu pwy fydd ar y bwrdd rheoli - fe fydd cynrychiolwyr o'r Undeb a'r Clybiau.
Dydyn nhw ddim yn cael cofrestru eu plant yn ddwyieithog.
Dydyn nhw ddim yn rhagweld yr un trafferthion yn erbyn Cymru.
'Dydyn ni ddim yn poeni gormod am hyn'na.
Dydy'r anaf i'w bigwrn ddim yn gwella er gwaetha'r driniaeth.
Dydy'r Gymraeg ddim yn defnyddio'r ffurfiau lluosog ar o+l rhifau.
Dyfarnwyd y Fedal ym 1951 i R. Ifor Parry am Diwinyddiaeth Karl Barth , traethawd a wobrwywyd ym 1948.
Dyfernir y gwobrau am Lwyddiant Unigol mewn Animeiddio gan banel o feirniaid o blith Animeiddwyr o fri o fewn yr Academi Celfyddydau a Gwyddorau Teledu (sy'n cynnal y seremoni Primetime Emmys bob blwyddyn).
Dyfnallt Owen, prifardd coronog 1907.
Dyfynnaf y Saesneg gwreiddiol.
Dyfynnodd y ffermwr fel hyn: Mr Hague, medda fo, if you ever see a satisfied farmer o'r a dead donkey sit on it.
Dygwyd i gof ambell gelwydd.
Dygwyd i gof yn bennaf ymdrechion efengylwyr mawr fel William Wilberforce i ddileu caswasiaeth.
Dylai awdurdodau unedol, yn arbennig, ynghyd 'r Bwrdd ac asiantaethau perthnasol eraill fod yn barod i ateb y galw am sefydlu mentrau newydd; rhaid bod yn barod ar yr un pryd i ddatblygu'r mentrau sy'n gweithredu eisoes.
Dylai deddf iaith newydd fod yn gam tuag at ddod swyddi i Gymru.
Dylai fod cydymdeimlad a Thony Blair - a'i fusus - ymhlith pawb sydd wedi ceisio magu plant.
Dylai fod yn brofiad a hanner.
Dylai fod yn destun rhywfaint o bryder i Lafur i wleidydd mor brofiadol gael ei daflu oddi ar ei echel mor hawdd.
Dylai holl staff y Cynulliad hefyd fod yn ymwybodol o gyd-destun diwylliannol a gwleidyddol unigryw Cymru.
Dylai hyn achosi ychydig o bryder, gan mai ychydig o bobl fyddai'n gallu delio gyda merch fel Sheryl yn eu bywydau bob dydd.
Dylai pob Bwrdd Llywodraethol hefyd drafod sut y gellir agor ysgolion fel canolfannau addysg a diwylliant i'r gymuned gyfan a hybu addysg efallai i rieni a phlant ar y cyd e.e. dysgu Cymraeg i fewnfudwyr a'u plant.
Dylai pob disgybl, erbyn iddo orffen ei addysg orfodol yn 16 oed fod wedi dod yn eithaf rhugl yn y Gymraeg.
Dylai pob gwybodaeth ynglyn a sut i lenwi'r cyfrifiad fod yn gwbl ddwyieithog hefyd.
Dylai staff Bwrdd yr laith gael eu trosglwyddo i'r Cynulliad gan fod yn atebol i'r Cynulliad trwy'r Fforwm laith Ddemocrataidd.
Dylai swyddogion y Cyfrifiad yn ardal Aberystwyth allu siarad Cymraeg.
Dylai unrhyw fenter newydd gynnwys astudiaeth o: sut i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg a chyfathrebu i'r pentrefi ac hyd yn oed fel Canolfannau Busnes i ddatblygu mentrau newydd; a sut y gallai grwpiau o ysgolion bach cyfagos gydweithio er mwyn cynnig profiadau addysgol eang a chyffrous i'r disgybl.
Dylai unrhyw un a fagodd blant wybod yn well na defnyddio'u plant i fflangellu rhieni.
Dylai unrhywun gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 99999.
Dylai'r Cynulliad Cenedlaethol sicrhau ei fod yn cael ei gefnogi'n egnïol er mwyn sicrhau fod yna strwythur strategol i alluogi Cymru i fanteisio i'r eithaf ar ei chryfderau yn y maes.
Dylai'r anrhydedd o agor y Llyfrgell fynd i rhywun sydd wedi cyfoethogi ein bywydau.
Dylai'r corff hwnnw gynnwys mudiadau sydd yn hybu'r Gymraeg ynghyd mentrau iaith cymunedol.
Dylair cyhoedd fod yn wyliadwrus o'r hyn y mae gweision sifil yn ei alwn arbenigwyr.
Dylai'r Cynulliad Cenedlaethol felly basio penderfyniad fod angen Deddf Iaith Newydd a pharatoi'r ffordd tuag at ddeddfwriaeth newydd; a hynny cyn diwedd ei dymor cyntaf. Beth alla i ei wneud?
Dylai'r Cynulliad chwarae rhan i gryfhau rl y Rhanbarthau yn Ewrop.
Dylai'r Cynulliad ddatblygu ffyrdd newydd o hybu diwylliant ieuenctid byw yn y Gymraeg a'r Saesneg trwy gryfhau cefnogaeth i bobl ifanc gymryd rhan mewn cyhoeddi ac adloniant.
Dylai'r Cynulliad ddatblygu ffyrdd o hybu diwylliant yng Nghymru sy'n gynrychioladol o bob agwedd ar fywyd yng Nghymru gan gynyddu yn benodol gyfleoedd i'r boblogaeth ddi-Gymraeg gyfranogi yn yr iaith Gymraeg.
Dylai'r Cynulliad ddileu Tai Cymru fel Quango a chryfhau darpariaethau Cymdeithasau Tai Lleol yn y sector rhentu gan eu galluogi i brynu mwy o dai o'r stoc dai presennol yn hytrach na'u gorfodi i godi tai newydd.
Dylai'r Cynulliad fynnu'r hawl i reoli'r farchnad dai ac eiddo yng Nghymru er budd cymunedau Cymru.
Dylai'r Cynulliad gydnabod na all yr un sefydliad cenedlaethol ynddi ei hun hyrwyddo a rhyddhau holl botensial pobl a chymunedau Cymru.
Dylai'r Cynulliad gynorthwyo i sbarduno symudiad yn Ewrop am Ddeddf Iaith i Ewrop gyfan fydd yn sicrhau statws cyfartal i holl ieithoedd Ewrop.
Dylai'r Cynulliad hefyd sefydlu Cynulliad Cysgodol i bobl ifanc.
Dylai'r Cynulliad sefydlu Pwyllgor Pwnc Cysylltiadau Rhyngwladol.
Dylai'r Cynulliad sicrhau cefnogaeth ariannol digonol i brosiectau diwylliannol cymunedol fel bod cyfle i ddiwylliant a chelfyddyd ffynnu ar lefel gymunedol yn ogystal chenedlaethol.
Dylai'r Cynulliad sicrhau ffyrdd o hybu datblygiadau penodol trwy'r iaith Gymraeg megis creu cyfleoedd i gael papur dyddiol Cymraeg, gwasanaeth darlledu teledu a radio cyflawn yn y Gymraeg ac adloniant ieuenctid yn y Gymraeg. 06.
Dylai'r Cynulliad sicrhau lle ac adnoddau cefnogol i grwpiau lobo a chynrychiolwyr y sector gwirfoddol yng Nghymru.
Dylai'r Cynulliad weithredu mewn ffordd wrth-orthrymol fyddai'n sicrhau cyfle cyfartal gwirioneddol i bawb gymryd rhan yn y Cynulliad.
Dylai'r Cynulliad wrthod y pwysau sydd oddi wrth y Toriaid, prifathrawon rhai ysgolion mawr ac eraill yn Lloegr am ddosrannu cyllidebau'n uniongyrchol i ysgolion gan dorri allan Awdurdodau Lleol.
Dylai'r Cynulliad, felly, newid y pwyslais yn y cylch penderfyniadau i gryfhau ymhellach llais y gymuned a'r boblogaeth yn gyffredinol, ac, yn enwedig, llais carfanau a anwybyddir ar hyn o bryd gan y Llywodraeth.
Dylai'r holl ddogfennau sy'n berthnasol i'r cyfarfod fod yn y naill iaith a'r llall.
Dylai'r iaith Gymraeg dderbyn statws o'r radd uchaf o fewn un o Bwyllgorau Pwnc y Cynulliad gydag un o Ysgrifenyddion y Cynulliad yn amlwg gyfrifol am yr iaith Gymraeg.
Dyle Cymru ddechrau fel ffefrynnau ond gyda'r tywydd fel mae e galle rhywbeth ddigwydd.
Dylech geisio cael adborth gan aelodau'r Pwyllgor am y ffordd wnaethoch chi gadeirio'r cyfarfod o ran dwyieithrwydd.
Dylech wneud cais yn ddi-oed i Glerc Llys yr Ynadon.' Drueni nad oeddynt wedi dweud o'r blaen.
Dyletswyddau Brenhinoedd a Barnwyr a Llywodraethwyr Gwledig ac Eglwysig, heb law eu bod yn faith ac yn ddyrus, maent hefyd yn ammherthnasol sywaeth i'r Iaith Gymraeg.
Dylid annog y cyrff sy'n cynnig gwasanaethau dwyieithog i'w gwneud hi'n rhwydd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg gyda hwy.
Dylid bod wedi atal y Gadair yn hytrach na gadael i gynganeddwr carbwl ac anystwyth fel D. Cledlyn Davies ennill.
Dylid creu strategaeth a Chynllun Datblygu Clwstwr a'i gyflwyno i rieni a'r gymuned i geisio cynigion o gymorth o ran codi arian ar gyfer bws mini a dulliau eraill o gludo plant o adeilad i adeilad ac i hybu ymateb o ran addysg gymunedol.
Dylid datgan ar yr agenda bob tro y bydd yn bosibl defnyddio'r naill iaith neu'r llall yn y cyfarfod ac y bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.
Dylid felly roi i gyrff a chwmnau y cyfleusterau, y gefnogaeth a'r anogaeth i ddarparu ar gyfer pobl sydd yn dewis defnyddio'r iaith Gymraeg wrth ddelio gyda hwy, ar yr un sail phetaent yn dewis defnyddio'r Saesneg.
Dylid gorfodi Awdurdodau Addysg, Cynllunio, Tai, Hamdden Gwasanaethau Cymdeithasol i ymgynghori 'r Fforymau Ieuenctid ar faterion perthnasol i anghenion pobl ifanc.
Dylid hefyd roi i'r cyrff a'r cwmnau hynny y cyfleusterau, y gefnogaeth a'r anogaeth i ddarparu ar gyfer pobl sydd yn dewis defnyddio'r iaith Gymraeg wrth ddelio hwy.
Dylid hybu defnyddio'r iaith Gymraeg drwy fagu hyder ymysg ei siaradwyr, drwy wella ei delwedd, a thrwy geisio newid arferion ieithyddol y rhai sy'n ei defnyddio.
Dylid nodi cryn lwyddiant yn y maes dros y degawd diwethaf, yn enwedig ym maes llyfrau plant a phobl ifanc lle y gwelwyd y twf mwyaf, ac mae ansawdd a diwyg y llyfrau'n cymharu'n ffafriol 'r hyn sydd ar gael mewn gwledydd eraill.
Dylid nodi hefyd bod i'r Gymdeithas ei nodweddion confensiynol ochr yn ochr 'r awydd i dorri cwysi newydd.
Dylid nodi mai'r ymarfer gorau yw gosod y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfochrog 'i gilydd neu gefn wrth gefn.
Dylid osgoi gosod un iaith uwchben y llall, ond, os yw hyn yn anorfod dylai'r Gymraeg ymddangos uwchben y Saesneg.
Dylid osgoi rhoi'r baich i weithredu dwyieithrwydd ar y bobl sy'n dewis siarad Cymraeg.
Dylid sicrhau fod addysg Gymraeg, felly, o fewn cyrraedd hwylus i bob plentyn er mwyn rhoi i ddisgyblion afael dda ar yr iaith.
Dylid trafod gydag adrannau eraill o'r cyngor, asiantaethau a'r sector wirfoddol sut y gellir gwneud y defnydd helaethaf o adeiladau ac adnoddau ysgolion i wasanaethu'r gymuned.
Dylsai chwaraewyr Caerffili fod wedi ymateb i'r hyn ddigwyddodd ar y pryd, yn hytrach na chwyno ar l y gm.
Dylsair Undeb benodi swyddog, ond maen rhaid cael person chanddo wybodaeth drylwyr o'r gm.
Dylset fod mor dyner a phosib wrth y person yma.
Dyma ail anaf Budgett y tmor hwn.
Dyma araith Branwen Nicholas i Ynadon Abergele yn yr achos llys a ddilynodd ym mis Tachwedd, lle mae'n esbonio ei rhesymau hi dros ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith dros Ryddid i Gymru Mewn Addysg.
Dyma awdl arall sydd yn dangos y newidiadau cymdeithasol ac economaidd a gafwyd o fewn hanner can mlynedd.
Dyma awdures sydd wedi creu byd o gymeriadau na fydd yn dyddio.
Dyma ddewis o bum cerdyn gan Mumph ar gyfer gwahanol amgylchiadau.
Dyma ddwy stori draddodiadol yn y gyfres Straeon Plant Bach gydag Eira Wen a tri Mochyn Bach wedi eu cyhoeddi yn barod.
Dyma drydedd nofel Shoned Wyn Jones ac mae nofel sydd yn ddarllen byrlymus rhwydd fel hon yn haeddu derbyniad gwresog.
Dyma drydedd nofel yr awdures o Dregarth.
Dyma ei chyfraniad diweddaraf i BBC Cymru'r Byd.
Dyma ei degfed cyfrol o gerddi a'r drydedd i gynnwys cyfieithiadau Saesneg ochr yn ochr a'r cerddi gwreiddiol.
Dyma ei gasgliad cyntaf.
Dyma 'Eisteddfod y Sgandal'. Credai W. J. Gruffydd mai Bobi Jones oedd Efnisien yn y gystadleuaeth, ac ni fynnai roi'r Goron iddo.
Dyma enghraifft arall o roi testun hanesyddol i'r beirdd, yn union fel y byddai 'Yr Arglwydd Rhys' yn destun y Goron ymhen blwyddyn.
Dyma enw cryno ddisg amlgyfrannog newydd o ganeuon gan grwpiau o Sir Gaerfyrddin.
Dyma fardd nad yw'n ceisio bod yn arloesol yn ei bwnc na'i fesur.
Dyma farn Roy Kranz golygydd papur newydd cymunedol Glue yn Boston, America.
Dyma faterion a fu'n poeni rhai ohonom ar Bwyllgor Sefydlog y Mesur Iaith yn y Senedd.
Dyma ffeinal Cwpan UEFA gorau erioed.
Dyma gam newydd i Wasg Gomer - creu dwy fersiwn o'r un stori - un i blant sy'n dysgu Cymraeg a'r llall i blant iaith gyntaf.
Dyma gn sy'n un o'n ffefrynnau ni oddi ar yr albym.
Dyma gn sydd ychydig yn wahanol i'r gweddill - yn bennaf oherwydd natur y gerddoriaeth.
Dyma gardiau arbennig ar gyfer Cariadon.
Dyma gartref cynghanedd ar y we a'r unig safwe rhyngweithiol sydd wedi'i neilltuo'n llwyr i'r gynghanedd a barddoniaeth Gymraeg yn gyffredinol.
Dyma gasgliad arall o farddoniaeth yn y gyfres boblogaidd o Lyfrau Lloerig gan Gwasg Carreg Gwalch.
Dyma gyfle arbennig i chi geisio dyfalu pwy yw perchennog y llais cudd yng nghystadleuaeth Adnabod y Llais.
Dyma gyfnod 'Cwlt y Cnawd'. 'Roedd y Mudiad Rhamantaidd yn awr yn ei anterth, a merched lledrithiol oedd merched y beirdd.
Dyma gyfnod y delfrydau cyn cyrraedd hunanoldeb yr wythdegau, y cyfnod pan oedd yr ifanc yn poeni am bethau'r byd.
Dyma gyfrol sydd newydd gyrraedd silfoedd siopau llyfrau led-led Prydain, a mar ddelwedd liwgar o Cerys ar y clawr yn siwr o sicrhau fod y llyfr yn cael digonedd o sylw.
Dyma gyfrwng delfrydol i sicrhau fod pob sefydliad ac athrawon, rhieni, llywodraethwyr a myfyrwyr yn teimlo fod gyda hwy ran yn y broses o greu trefn addysg deg.
Dyma hefyd y diwrnod y rhyddhawyd y dref o ddwylo'r Twrciaid yn 1912.
Dyma hwyl.
Dyma mae Lloegr wedi llwyddo i'w wneud a rhaid i Gymru efelychu hynny er mwyn cael llwyddiant.
Dyma oedd ail gyngerdd BBC Cymru y penwythnos hwnnw.
Dyma oedd dechrau diwedd ei pherthynas hi a Hywel.
Dyma oedd gan hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, i'w ddweud ar y Post Cyntaf y bore yma.
Dyma oedd nod y cyfarfod - cyfle i leisio'n pryder am yr argyfwng sy'n wynebu ysgolion gwledig Cymru, a chyfle i bwyso ar y Cynulliad i ddangos arweiniad yn y maes. Y sefyllfa bresennol
Dyma olwg arwynebol iawn ar hanfod addysg gynradd a datblygiad plant bach.
Dyma pam yr aeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ysgol y Parc, ger y Bala, i lansio'r peiriant newydd, ac roedd y criw a fu yno yn gytn fod brwdfrydedd ac awydd y plant am ddefnyddiau Cymraeg ar y we yn galonogol y tu hwnt.
Dyma Rafe (Ben Affleck) a Danny (Josh Hartnett) sydd, does dim rhaid dweud, yn tyfu'n ffrindiau mynwesol ac ymhlith awyrenwyr gorau yr Unol Daleithiau.
Dyma rai cwestiynau ac atebion i gyd-fynd 'r ymgyrch.
Dyma rai sylwadau gan Asau Cymru yn ystod y ddadl ar Fesur yr Iaith Gymraeg yn 1993.
Dyma ran o broblem y cynllun presennol o enwi syn dibynnu ar y chwaraewyr neur clybiau i wneud y cyhuddiadau gan nad oes gynllun derbyniol i weithredu ar eu rhan.
Dyma sefydliad addysgol sy'n angenrheidiol i ddyfodol addysgiadol ac economaidd yr ardal.
Dyma swm a sylwedd ein perthynas 'r cyhoedd yng Nghymru ac mae hynny'n gosod cyfrifoldeb mawr ar ein holl staff.
Dyma un her i'r hinsawdd wleidyddol Gymreig newydd: creu diwylliant gwleidydda a llywodraethu yng Nghymru sydd yn weithredol ddwyieithog.
Dyma un o awdlau gorau ail hanner yr ugeinfed ganrif yn sicr.
Dyma un o awdlau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus y ganrif.
Dyma un o bryddestau gorau'r Eisteddfod Genedlaethol.
Dyma un o feirdd pwysicaf y dyfodol yn ymddangos ar y llwyfan eisteddfodol, ac yn llunio awdl ragorol a oedd yn drwm o dan ddylanwad athroniaeth Thomas Aquinas.
Dyma un o wythnosau goraur flwyddyn i Gapricorniaid.
Dyma un o'r cerddi a glywyd yn Sioe Beirdd 1995, Bol a Chyfri' Banc a fu o amgylch Cymru yn ddiweddar.
Dyma wasanaeth ar gyfer myfyrwyr TGAU yng Nghymru.
Dyma wendid mawr y cyngerdd: roedd yr awyrgylch a'r canu yn wych ond trueni na fyddai'r trefnwyr wedi gosod sgriniau er mwyn osgoi yr holl wthio a stwffio yn ystod y perfformiad.
Dyma wers, efallai, i eglwysi eraill.
Dyma yn fyr beth yw ein bwriad ni yng Nghymdeithas Gymraeg Cambrian Caergaint.
'Dyma yw'r rhan orau o sustem ddemcvrataidd.
Dyma'r ardd fotaneg fawr gynta i'w chreu ym Mhrydain ers dros ddwy ganrif.
Dyma'r cam cyntaf i wneud Cymru'n rhydd o ddeunydd GM, meddai Cyfeillion y Ddaear.
Dyma'r dip gorau ar gyfer trin defaid ond yr un mwyaf peryg i ddyn.
Dyma'r diweddara mewn cyfres o drafferthion i daro'r lle.
Dyma'r rhaglenni sydd i ddod: Drefach Mai 19 Rhodri Morgan, Prif Ysgrifennydd y Cynulliad; Helen Mary Jones, Aelod y Cynulliad dros Lanelli; Jon Gower, darlledwr; Gareth Davies, cyn-chwarewr rygbi rhyngwladol.
Dyma'r tro cyntaf i Bitesize gael ei gyflwyno yn y Gymraeg.
Dyma'r unig gwmni sy'n barod i arbed swyddi ac mae peidio cholli swyddi'n bwysig yn y diwydiant ceir sy'n wynebu trafferthion ar hyn o bryd.
Dyma'r ail noson RAP I'w chynnal ac mae'n prysur dyfu i fod yn ddigwyddiad cyffrous a phwysig iawn yng nghalendr y Sn Roc yng Nghymru.
Dyma'r cwestiwn pwysicaf i unrhyw un sy'n gwneud rhywbeth efo'r celfyddydau.
Dyma'r drydedd gn ar yr albym.
Dyma'r eildro o fewn tair blynedd i'r ferch ddawnus 18 oed o Abergele ennill y gystadleuaeth.
Dyma'r llawysgrif hynaf o'r Canterbury Tales gan Geoffrey Chaucer, un o brif gampweithiau llenyddiaeth Saesneg yr Oesoedd Canol.
Dyma'i fuddugoliaeth gynta ar gylchdaith Ewrop ers saith mlynedd - a honno, hefyd, oedd Pencampwriaeth Portiwgal.
Dymar actor a ddaeth i enwogrwydd cyffredinol yn sgl y gyfres deledu Saesneg, Hornblower, ac a ddywedodd mai ei ddau uchelgais yw chwarae Romeo yn nrama Shakespeare a bod yn arwr mewn ffilm gowbois.
Dyma'r ail ddadl am chwarae brwnt o fewn wythnos i D. R. Davies.
Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i BBC Cymru ennill y wobr hon, a hynny am ddramu treiddgar ar y ddau achlysur.
Dyma'r cyfle i drawsnewid diwylliant ieithyddol gwleidyddiaeth a llywodraethu Cymru.
Dymar drydedd ffilm Dalmatians ond y mae llawer ohonom o'r farn nad oedd gwir alw am y fersiwn actorion-go-iawn yn 1996 gystled oedd y fersiwn animeiddiedig wreiddiol.
Dyma'r eildro yn unig i United golli yn yr Uwch Gynghrair y tymor hwn.
Dyma'r fath o agwedd negyddol y mae'n rhaid ei newid.
Dyma'r flwyddyn y dathlodd Radio Cymru ei phen-blwydd yn 21ain.
Dyma'r flwyddyn y gwelwyd swyddog o Dde Fietnam yn saethu dyn a amheuwyd o fod yn Vietcong yn ei ben.
Dyma'r gyntaf o'r gyfres o awdlau marwnad a gafwyd yn yr wythdegau.
Dyma'r Hendry o'r hen ddyddiau.
Dyma'r lefel uchaf o gynnyrch rhwydwaith y mae unrhyw ddarlledwr Cymreig wedi ei gyflawni erioed ac mae'n arwydd o'n huchelgais yn y dyfodol, meddai Geraint Talfan Davies.
Dyma'r math o bethau sydd eu hangen ar gwmnau er mwyn rhoi gwasanaeth yn Gymraeg.
Dyma'r math o gyrff sy'n tynnu cyflogaeth o Gymru.
Dyma'r plant fydd i'w gweld mewn sefyllfaoedd cyfoes a chyffrous o fewn y naw sgil cyfathrebol.
Dyma'r project darlledu allanol mwyaf uchelgeisiol i'w drefnu erioed, gyda phob rhaglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio Wales yn cynhyrchu darllediadau arbennig o ddwy stiwdio symudol yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd.
Dyma'r pumed aelod seneddol Cymreig i arwain y Blaid.
Dyma'r safle a fydd yn gweddnewid y sin gerddoriaeth Gymraeg yn y blynyddoedd nesaf yng Nghymru.
Dyma'r tro cyntaf erioed i gerdd vers libre cynganeddol ennill y Gadair.
Dyma'r tro cyntaf i ferch hedfan ar draws yr Iwerydd.
Dyma'r trydydd llyfr mewn cyfres o anturiaethau gan Tedi, ond y cyntaf i gyrraedd ty ni.
Dyma'r unig dro yn yr ugeinfed ganrif i'r un bardd ennill y Goron am y trydydd tro yn olynol.
Dymau tro cynta nhw yn y gystadleuaeth, a maen nhw'n ddisgybledig.
Dymunai Cynan roi'r Goron i Amanwy (D.
Dymunai Gerallt Lloyd Owen roi'r Gadair i Emyr Lewis.
Dyn busnes o Donegal, yng Ngweriniaeth Iwerddon, a chyn-aelod o'r Dail yw perchennog y gwesty, James White.
Dyn bychan ffon yn ei law.
Dyn digon swil gyda merched oedd Denzil nes iddo gyfarfod ag Eileen Walters.
Dyn efo ci wedi ei stwffio a enillodd y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth ufudd-dod cwn yn Siapan yn ddiweddar.
Dyn o'r enw Ekumdayo Badmus a anwyd yn Nigeria ydi pencampwr cenedlaethol newydd chwarae Monopli yn Iwerddon.
Dyn tawel iawn yw Madog ond mae wedi llwyddo i ennyn sylw a diddordeb Emma.
Dyna awgrym holl naws y llyfr a diau y bydd ambell un mwy eangfrydig yn gwrido braidd wrth rai o'r sylwadau.
'Dyna beth o'n i'n meddwl o'n ni am wrth Gaham Henry yn y lle cynta.
Dyna brofi pa mor effeithiol ydi Rhodri fel prif leisydd, ac yn sicr fe fyddwn i'n creosawu mwy o'r math ysgafnach hwn o ganu.
Dyna brofiad Ieuan Brydydd Hir, Michael Jones, ac Emrys ap Iwan.
Dyna ddangos yn deg mor ddieffaith, mor ddirym, mor ddibwys ym mywyd politicaidd Cymru ac yn natblygiad ei meddwl hi ar faterion cymdeithasol fu traddodiad amddiffyn yr iaith Gymraeg.
Dyna ddull rhai fel Lindsay Davenport ac Anna Kournikova beth bynnag.
Dyna drefn gemau rownd gyn-derfynol Euro 2000.
Dyna fater llyfr J R Jones, Prydeindod; a'r llyfr hwnnw a'i ddarlith ef, A Raid i'r Iaith ein Gwahanu yw Dail Sibul ein tynged ni a thynged ein hiaith.
Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi a osodwyd yn nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn y mesur a elwir yn Ddeddf Uno Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536.
Dyna fyddai dewis y rhan fwyaf o gefnogwyr nid oes amheuaeth.
Dyna gyhoeddodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn eu cyfarfod yn Llanelli.
Dyna hanes cystadleuaeth a chydnabyddir bellach fel prif gystadleuaeth lleisiol y byd.
Dyna i chi Jason Little, i enwi dim ond un.
Dyna i gyd.
Dyna mae'n debyg fydd disgwyliadau Aelodau'r Cynulliad hefyd.
Dyna ogoniant y cyfrwng newydd hwn, hwylustod y cysylltiad, cymaint gwell na'r post tost.
Dyna paham yr ydym wedi gosod yn deitl i'r papur hwn Her i Ysgolion Gwledig. Dyna paham y gresynwn wrth glywed addysgwyr yn cwyno am 'broblemau' ysgolion pentrefol.
Dyna pam bod y cynnig yna bore yma yn bwysig - am ei fod yn gosod cyfle i ni rwan.
Dyna pam fo Cusan Dyn Dall yn gasgliad mor werthfawr.
Dyna pam fod angen Deddf Iaith Newydd i ddelio bywyd fel y mae yn y ganrif newydd.
Dyna pam fod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu i drawsnewid sefyllfa'r Gymraeg yng Nghymru.
Dyna pam i ni drefnu rali drwy'r dre yn galw am Ddeddf Iaith i'r Ganrif Newydd.
Dyna pam y dwedodd Graham Henry taw Lloegr yw'r ail wlad gryfa yn y byd y dyddiau hyn, drwch blewyn y tu l i Awstralia.
Dyna pam y gweithiodd mor galed ac yr aberthodd gymaint wrth gynorthwyo i sefydlu a datblygu Plaid Genedlaethol Cymru.
Dyna pam y gwnaed yr awdur, JK Rowling, yn aelod er anrhydedd o'r BWMA - British Weights and Measures Associaction - cymdeithas sydd a'i bryd ar ddiogelu'r peint a'r chwart a'r pwys a'r owns.
Dyna pam y mae cael awdurdod teledu a darlledu annibynnol i Gymru yn fater byw neu farw i'r iaith.
Dyna pam y mae cymaint o bobl denau yn cael eu gyrru i redeg a loncian.
Dyna pam y treuliais ran helaeth o bennod gyntaf y gyfres newydd yn ceisio penderfynu pwy yw pwy a sut maen nhw'n ffitio'r darlun.
Dyna pryd y bu iddo wrthryfela - hynny a'r newydd fod ei fam yn diodde o ganser y frest.
Dyna pryd y cyflwynir deiseb i'r Cynulliad yn galw ar i'r sefydliad hwnnw weithredu'n egniol dros hawliau pobl ifanc.
Dyna rydan ni wedi bod yn anelu amdano ers 'mod i efo'r clwb.
Dyna sut y mae Hindwiaid yr India yn ffarwelio a'u cyd-ddyn.
Dyna sut 'yf fi'n dysgu'n sgripts.
Dyna sy'n mynd 'mln, a mae fe'n drueni.
Dyna union ganran yr Aelodau Seneddol presennol o Gymru sy'n medru siarad Cymraeg.
Dyna ydi dialectig y frwydr — bod ni'n herio syniadau pobl ac yn peri i newid digwydd.
Dyna, rwyn credu enillodd y gm i fi.
Dyna'r sefyllfa oedd yn wynebu Cyngor y Celfyddydau yn niwedd y 90au.
Dyna'i reswm dros ddewis Rhys Williams yn gefnwr.
Dyna'r cwestiwn.
Dyna'r enw ar y rhenti blynyddol a dderbyniai Llywelyn Ap Gruffydd.
Dyna'r gwir heddiw am y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru; a Chymru Gymraeg a'i creodd hi, ei chynnal hi, dotio ar ei graddau anrhydeddus hi, a bodloni mai gradd diraddiad y Gymraeg yw diploma ei hanrhydedd hi.
Dyna'r math o ŵyrdroad enaid a meddwl sy'n wynfyd o broblem i'r seiciatrydd, ond y mae'r ysbryd ar gynydd yn Neau Cymru a gall frysio diwedd yr Eisteddfod.
Dyna'r math o ymgyrchu mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn ei wneud i geisio dad-wneud effeithiau'r mewnlifiad ar y Gymraeg.
Dyna'r neges ar y posteri wrth i ddau gant o brotestwyr aros am y Cynghorwyr y tu allan i Gyngor Sir Gaerfyrddin fore Llun 31 Ionawr.
Dyna'r un erlynwraig, a doedd hi heb ddysgu Cymraeg.
Dynion dewr bydd d'enw di.
Dynoda'r pastwn ein bod mewn lle peryglus ac fe wni'r chwisl ein hatgoffa y byddai arnom, o bryd i'w gilydd, angen help," meddai yn gynnar yn y gyfrol.
Dyrchafu Abertawe yn ddinas.
Dyrchafu Abertawe yn ddinas. 
Dyrchafu Coleg Polytechnig Trefforest yn Brifysgol Morgannwg.
Dyrchafu Tyddewi yn ddinas.
Dysgodd bechgyn cefn-gwlad Cymru grefft newydd sbon.
Dysgodd oes o brofiad iddo beidio a gwneud hynny yw un neges yn y gyfrol.
Dysgu yn y bore a mynd i gyfarfod Wang Jun er mwyn cael tl mis Mawrth o'r swyddfa.
Dysgu yn y bore.
Dysgu, yna e-bostio.
Dysgwch Cymraeg gyda Catchphrase.
Dysgwn am y natur ddynol mewn straeon eraill hefyd.
'Dyw Adrian Shaw ddim yn chwarae.
Dyw Arwel ddim wedi gwneud dim byd o'i le, sgoriodd e gais pert a rwyn credu bod ei amddiffyn e wedi bod cystal Neil Jenkins.
Dyw Baulch ddim yn cystadlu yn y rs 400 metr unigol.
Dyw dwster a Sheryl ddim yn taro deuddeg rhywsut, ond os na fydd dwster i fyny'i llawes, credwch chi, fe fydd rhyw gynllun craff fydd yn diddanu'r gwylwyr a thrigolion Pobol y Cwm.
Dyw e ddim yn rhad ond maen ffordd o ddiogelu y bydd Cwpan Lloegr yn dod i Gaerdydd a bydde colli'r gystadleuaeth honno yn ddrutach o lawer.
'Dyw Graham Henry ddim yn credu mewn gwastraffu eiliad.
Dyw hyn ddim yn profi bod y gm yn fwy mochaidd nag y bu.
Dyw pethau ddim wedi bod yn hawdd i Gaerdydd yn erbyn y tîm o Orllewin Cymru yn ddiweddar.
Dyw pethau ddim yn hawdd i'r Unol Daleithau ar daith ar hyn o bryd a falle bod y tîm rheoli Cymru yn gweld hwn yn gyfle i adeiladu ar yr hyn ddigwyddodd echdoe.
Dyw pethe fel hynny ddim yn digwydd yn amal iawn y dyddie yma.
Dyw rhai chwaraewyr byth yn cael y cyfle i chwarae yn erbyn Lloegr a'r Alban.
Dyw rhoi'r borfa ar y pallets ddim wedi gweitho, meddai Albert Francis, cyn-dirmon Parc yr Arfau ar y Post Cyntaf y bore yma.
Dyw sgorio ceisie ddim yn haws i Gymru chwaith.
Dyw Taylor ddim wedi gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Cymdeithas Pl-droed Cymru.
Dyw'r Gyrcas ddim yn cael yr un hawliau milwyr Prydain er eu bod yn gwneud yr un gwaith," meddai.
Dywed Cymdeithas yr Iaith fod angen newid agwedd llwyr, a strategaeth gadarnhaol i ddatblygu ysgolion pentrefol fel asedau gwerthfawr. Dd.
Dywed cynllunydd y fath wiriondeb nad yw hyn yn achosi unrhyw niwed na phoen i'r pryfetyn.
Dywed fod pobl denau, ar y llaw arall, yn llawn tyndra ac anniddigrwydd parhaus syn ei gwneud yn amhosib bron iddyn nhw ymlacio.
Dywed Heddlu De Cymru eu bod yn chwilio am fachgen 15 oed sy wedi diflannu o'i gartre" ers bron i wythnos.
Dywed mai y gemau hyn, mwy na thebyg, fydd ei gemau paralympaidd ola hi, ond mi fydd hi'n cynrychioli Cymru yng ngemau'r Gymanwlad ymhen dwy flynedd.
Dywed Maniffesto Cymdeithas yr Iaith fod yn rhaid wrth bolisau newydd — o ran tai, cynllunio a'r economi — wedi'u hanelu at sicrhau bywyd a pharhd i gymunedau lleol a rhyddid iddynt lunio'u dyfodol eu hunain.
Dywed rheolwr y Llewod, Donal Lenihan, nad yw'r rhestr hon yn derfynol o gwbl.
Dywed Undeb Rygbi Cymru nad oes dim a all ef ei wneud yn y mater - a dydi hynnyn synnu neb - a phenderfynodd clwb Chris Stephens, Penybont, mai dim ond dirwy yr oedd yn ei haeddu - nid gwaharddiad.
Dywed y capten dros dro, Adrian Dale, y byddai'n hwb mawr i'r tm tasai James yn gallu wynebu Gwlad yr Haf yng Nghaerdydd yfory.
Dywed y Cynulliad fod problem y cleifion allanol yn effeithio ar bob un o'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru.
Dywed yr Ysgrifennydd Cyffredinol, David Collins, y gallai adroddiad y dyfarnwr, Mark Cowburn, gyrraedd cyn diwedd yr wythnos ac y byddan nhw mewn sefyllfa bryd hynny i drafod y cam nesa.
Dywedir fod y gwr hwn, yn ei ddydd, yr un mor adnabyddus Thwm o'r Nant, ein hanterliwtiwr mwyaf ni fel Cymry.
Dywedir nad oedd hi ddim yn beth anghyffredin yn ystod y briodas i Harris ddiflannu o bryd i'w gilydd ar feddwad.
Dywedodd 19% y byddent yn fwy tebygol o ddefnyddio siop neu fusnes yng Nghymru petai'r rheiny'n gwneud ymdrech i ddefnyddio Cymraeg a Saesneg.
Dywedodd 45% o'r rhai a holwyd nad oedd y sector preifat yn defnyddio digon ar y Gymraeg.
Dywedodd Alun Michael iddo ymweld r ysbyty ddwywaith yn ddiweddar - yn ceisio cywain pleidleisiau i Lafur, mae'n debyg - ond ddim digon i gadw Helen Mary draw.
Dywedodd BMW ei fod yn ystyried mai Phoenix oedd y ceffyl blaen yn y ras bellach.
Dywedodd Bob Phillips, prif-weithredwr y clwb, mewn cyfarfod stormus yn y ganolfan sglefrio neithiwr fod posibilrwydd y bydd yn rhaid i'r tm a'r clwb symud yn ei grynswth o Gaerdydd i rywle arall.
Dywedodd Branwen Niclas, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 'Bydd hwn yn gyfarfod hanesyddol ac mae'r Gymdeithas yn ei drefnu er mwyn dysgu am sefyllfa'r Basgeg yng Ngwlad y Basg.
Dywedodd Branwen Niclas, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 'Rhaid gwneud yn siwr y bydd y Gymraeg yn hanfod yn y corff newydd.
Dywedodd Branwen Niclas, Cadeirydd y Gymdeithas, 'Mae'n bwysig fod y Cynulliad yn gweithredu'n ddemocrataidd ar ran holl bobl Cymru.
Dywedodd Cadeirydd S4C, Elan Closs Stephens: "Mae Awdurdod S4C wedi ymrwymo i fod yn agored ac o fewn cyrraedd y cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu, i roi cyfrif llawn am arian cyhoeddus rydym yn ei wario ar eu rhan ac i raglenni o'r safon uchaf posibl.
Dywedodd cadeirydd yr awdurdod, Syr David Rowe-Beddoe: Mae twf y gwasanaethau ariannol ac e-fasnach yn hanfodol er mwyn gwneud Cymru'n fwy llewyrchus.
Dywedodd Catrin Brace, Pennaeth Digwyddiadau egni: "Mae'r rhychwant eang o raglenni mae S4C yn eu darlledu yn cynnig cyfle gwych i dynnu gwylwyr y sianel sydd diddordebau penodol at deithiau a digwyddiadau arbennig yn gysylltiedig 'r rhaglenni.
Dywedodd Churchill mai ef oedd 'y Cymro mwyaf ers y Brenhinoedd Tuduraidd'. Sefydlodd y Wladwriaeth Les, arweiniodd Brydain drwy'r Rhyfel Mawr, a dinistriodd y Blaid Ryddfrydol.
Dywedodd cwmni Corus, sydd bia'r gwaith yn Llanwern, eu bod wedi llwyddo i ostwng y lefel oedd yn cael ei gollwng 10% y llynedd.
Dywedodd Cymdeithas yr Iaith 'NA' a dal i ymgyrchu dros gyfiawnder i Gymru.
Dywedodd Dafydd Lewis, 'Mae'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym ers tair blynedd a Rhodri Morgan yn Brif Ysgrifennydd Cymru.
Dywedodd Dafydd Morgan Lewis Swyddog Ymgyrchoedd y Cynulliad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 'Rhaid diolch i Simon Brooks yn y cylchgrawn Barn am dynnu ein sylw at y geiriau hyn.
Dywedodd Dafydd Morgan Lewis Swyddog Ymgyrchoedd y Gymdeithas: 'Mae'n siwr y bydd nifer o fudiadau yn dymuno dathlu chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Glyndŵr eleni.
Dywedodd Dafydd Morgan Lewis, 'Mae'r ffigurau yn achos tristwch.
Dywedodd Dafydd Morgan Lewis, Swyddog Ymgyrchoedd y Cynulliad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ' Yr ydym am gael y cyfarfod brys hwn gyda phenaethiaid yr adrannau newyddion perthnasol er mwyn trafod dulliau o isdeitlo a/neu drosleisio mwy effeithiol.
Dywedodd Dafydd Morgan Lewis, Swyddog Ymgyrchoedd y Cynulliad 'Mae'r sefyllfa hon yn un llawn dirgelwch a dyna pam yr ydym wedi cyflogi detectif enwocaf Prydain (a'i gynorthwydd) i'n helpu i ddatrys y broblem.
Dywedodd Dr Roberts fod nifer yn peidio mynd at eu meddygon oherwydd pryder am y driniaeth.
Dywedodd ei fod yn rhyfeddu fod amddiffyn timaur undeb wedi cryfhaun sylweddol ond nododd ei syndod i hyn ddigwydd ar draul symudiadau ymosodol.
Dywedodd Elan Closs Stephens, Cadeirydd Awdurdod S4C, "Mae datblygu a gwarchod busnes sylfaenol S4C, sef creu rhaglenni teledu Cymraeg y mae'r cyhoedd yn eu mwynhau ac yn eu gwylio, yn flaenoriaeth gennym.
Dywedodd Emlyn Williams, Llywydd Glowyr De Cymru, nad oedd yn cytuno thactegau Scargill, ac fe'i rhybuddiodd i gadw draw.
Dywedodd eu llefarydd Pete Riley: Dydy iechyd y ffarmwr ddim yn cael ei effeithio pan mae'r ffarmwr yn trochi'r defaid cymaint ond wrth drin yr hylif wedyn hefyd.
Dywedodd fod 80,000 o deithwyr eraill yn croesi ffiniau'r wlad bob dydd.
Dywedodd Geraint Talfan Davies, Rheolwr BBC Cymru, "Rydym yn falch i fod yn gysylltiedig ffilm unigryw oedd yn llawn menter greadigol, ieithyddol a thechnegol."
Dywedodd Graham Henry bod perfformiad Neil Jenkins a Robert Howley yn Ffrainc ddydd Sadwrn wedi profi eu bod nhw'n chwaraewyr o'r safon ucha.
Dywedodd Gwilym Owen i Jon Gower, Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru, ddisgrifio achlysuron pan nad oedd ond dau neu dri wedi dod i weld dramau mewn neuaddau lleol.
Dywedodd Haf Elgar sy'n arwain ymgyrch ddarlledu y Gymdeithas,'Yr ydym yn gwneud y cais hwn am gyfarfod yn dilyn derbyn nifer o gwynion llafar ac ysgrifenedig oddi wrth aelodau'r Cynulliad sy'n dweud eu bod o dan anfantais os siaradant Gymraeg.
Dywedodd hi mai dim ond ar l iddi ofyn cyngor ei merch y cynigiodd ei henw am uchel swydd o fewn y Blaid.
Dywedodd Huw Jones, Prif Weithredwr S4C,: "Rwy'n hapus dros ben o feddwl fod ffilm o safon mor eithriadol - cywaith rhwng animeiddwyr tair gwlad, gan gynnwys Cymru - wedi ei chydnabod gan yr Academi Americanaidd.
Dywedodd Huw Lewis un o arweinwyr y cerddwyr, ' Hyd yn oed os yw'r prinder tanwydd yn golygu fod llai o bobl yn gallu teithio i Gaerdydd i ffarwelio ni, ac hyd yn oed os collwn ni ein cerbyd wrth gefn, fyddai yn ein gorfodi i gario ein holl baciau ar ein cefnau, yr ydym yn benderfynol o fynd yr holl ffordd i Lundain.
Dywedodd Huw Lewis, un o arweinwyr yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith, wrth baratoi am y daith gerdded gyda Chymdeithas yr Iaith Gymraeg: 'Yr ydym wedi troi ein taith gerdded o Gaerdydd i Lundain yn daith noddedig er mwyn i'n cefnogwyr gael cyfle i gefnogi Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ariannol.
Dywedodd hynny ar l i gyn-gapten De Affrica, Hanse Cronje, honnu iddo gyflwyno Azzaradin i fwci.
Dywedodd Lefi Gruffudd ar ran Y Lolfa fod y gyfrol yn rhoi golwg ffresh o Gymru a'r Gymraeg.
Dywedodd Lenihan na wneir unrhyw gyhoeddiad cyn diwedd y mis.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Eritrea fod ymosodiad ar Zalambessa, tua 100 cilomedr i'r dde o brif-ddinas Eritrea, Asmara, wedi cael ei yrru'n l ddydd Mawrth.
Dywedodd llefarydd Gwasanaeth y Carchardai: Dyw'r mater ddim yn ymwneud thrin carcharorion.
Dywedodd llefarydd Israel bod hofrenyddion y fyddin wedi ymosod ar dri adeilad yn perthyn i Fatah, gan gynnwys eu pencadlys yn Hebron, canolfan arfau yn Jericho ac adeiladau yn Beit Jala ger Jerwsalem.
Dywedodd Mike Phillips, Rheolwr Microsoft Office ym Mhrydain: Mae yna gydweithio wedi bod i edrych ar sut i ddatblygu'r gwasnaeth.
Dywedodd Mr Thapa a'i bartner Nicola Thapa fod raid iddyn nhw werthu'u t gan na allen nhw dalu'r morgais.
Dywedodd nad oedd yn addas iddo wneud unrhyw sylw.
Dywedodd nad oes yna ddim byd yn mynd i ddigwydd yn sydyn.
Dywedodd nifer o bobl wrth Lowri Davies a Bethan Elfyn iddynt ddod yno i weld Estella yn canu oherwydd eu swn unigryw.
Dywedodd reffar y gyfres, Hanumant Singh, mai dyma'r gyfres anodda iddo ei dyfarnu erioed.
Dywedodd rheolwr Leeds, David O'Leary, na ddylsai'r dyfarwr fod wedi caniatau'r gl.
Dywedodd Sin Tudur hynny ar gywydd.
Dywedodd Steve Hamer, Cadeirydd clwb Abertawe, na fyddain gwrthwynebu os bydd Hollins yn mynd am gyfweliad gyda'r clwb o Gaerlyr.
Dywedodd Sue Roderick, sy'n chwarae rhan Cassie: Roedd cael y llun wedi ei dynnu yn brofiad gwahanol.
Dywedodd Thomas Sebastian Price o Lanfyllin mewn llythyr Lladin yn 1700 fod y Gymraeg erbyn hynny wedi peidio 'i harfer oddieithr gan y werin iselradd.
Dywedodd un colofnydd teledu mai'r corff oedd yr actor gorau yn un o'r penodau.
Dywedodd un tyst wrtho fod y Cymry o'r bryniau a aeth i ymuno gyda Siartwyr Frost yn credu mai cyrchu Llundain oedd eu nod, ymladd yno un frwydr fawr ac ennill teyrnas.
Dywedodd Wiliam Salesbury a'r Esgob Morgan yn debyg.
Dywedodd wrth "Taro Naw" nad oedd y diwydiant twristiaeth yng ngorllewin Iwerddon wedi ffynnu drwy fod yn wrth-Seisnig ac y dylai Cymry Cymraeg newid eu hagwedd.
Dywedodd y cwmni betio Ladbrokes fod gobaith iddi werthu'n well nag unrhyw record arall dros yr wyl.
Dywedodd y llywodraeth y bydden nhw'n barod i roi cymorth ariannol i Phoenix petai cais y cwmni i brynu Rover yn llwyddiannus.
Dywedodd Ymgynghorydd Chwaraeon S4C, Gareth Davies: "Rydym yn falch y gallwn gynnig uchafbwyntiau llawn o gmau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.
Dywedodd ysgrifennydd y Gymdeithas, David Collins, oedd yn y cyfarfod y bydd swyddog UEFA, Lars Christa Olsen, yn llunio adroddiad am y trafodaethau.
Dywedwyd wrth un aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg mai ef oedd y person cyntaf i ofyn am ffurflen o'r fath - sylw cwbl hurt o ystyried ein bod yn Aberystwyth.
Dywedwyd yn union hynny yn y Ddeddf Uno, yn y Llyfrau Gleision, a throeon lawer.
'Dyw'r adeiladwaith, falle, ddim yn berffaith ond mae'n gam cywir a rwyn gobeithio nawr y bydd safon y gm yng Nghymru yn codi.
Dyw'r bechgyn ddim yn disgwyl i fi wneud pethe felna.
Dyw'r bobol ifanc ddim gyda ni bellach.
'Dyw'r cyflesterau ddim yn ddelfrydol.
Dyw'r drws ddim wedi caun hollol arno fe eto.
Dyw'r Gymraeg, y Fasgeg y Gatalaneg ayb, ddim yn meddu ar y statws hwn.
Dyw'r ham ddim yn edrych yn hapus iawn ''chwaith, atebodd Nellie.
Dyw'r Llywodraeth erioed wedi rhoi dim i'r Gymraeg heb ein bod ni'n brwydro amdano.
'Dyw'r Stadio Flaminio ddim cymaint 'r meysydd eraill ond bydd croeso twym yno.
Dyw'r ymosodwyr ddim yn ddigon galluog i ddryllior amddiffyn ac yn dilyn hyn gwelwch gemau anniddorol syn ein suo i gysgu.
E. T. John, A. S. Rhyddfrydol dwyrain Sir Ddinbych, yn cyflwyno mesur Ymreolaeth i Gymru, ond ni chafodd fawr o sylw oherwydd y Rhyfel.
E-bost: newyddionarlein@bbc.co.uk Fe fyddwn yn ystyried eich sylwadau'n ofalus.
Ebostiwch: xxx am ragor o wybodaeth.
Ebrill 1999. Tai a Chynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.
Edgar Evans o Rosili yn marw ar daith Scott i Begwn y De.
Edgar Phillips oedd y trydydd i bob pwrpas, a Rolant o Fn yn ail.
Edmund Hilary a Tensing yn cyrraedd copa Everest.
Edrychaf ymlaen at ddychwelyd i Gymru dros yr Wyl.
Edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei chyngor i'w mam ynglyn ag Arian Amcan Un ac yn y blaen.
Edrychent ar y Deyrnas Gyfunol fel uned gyda'r Saesneg yn iaith yr uned honno.
Edrychodd Gerallt Lloyd Owen, yn ei awdl fuddugol, ' Cilmeri ', yn Eistedfod Abertawe, 1982, yn l dros saith canrif at ddiwrnod arall o anobaith i Gymru.
Edrychodd Sarah Dickins, cyflwynwraig Working Lunch a Business Breakfast y BBC ar gyflwr amaethyddiaeth yng Nghymru heddiw.
Edrychodd Sin Eirian yn l yn hiraethus ar gyfnod y mudiad protest yn ei gerdd 'Ymgais i Weithredu', er enghraifft.
Edrychwch ar Brifysgol Jerwsalem heddiw a'r Hebraeg a oedd yn iaith farw hir oesoedd cyn Crist yn gyfrwng ei holl hyfforddiant yn y gwyddorau mwyaf cyfrwys a modern.
Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.
Edrychwch o'ch cwmpas a be welwch chi ond bagad o droseddwyr.
Edrychwch ymlaen at weld Dolur Gwddw - ep newydd Topper yn y siopau a gwnewch yn siwr eich bod yn cael copi achos y mae hi'n ardderchog.
Edrychwn ymlaen at berthynas agos a chynhyrchiol gyda'r Cynulliad Cenedlaethol, fel y dechreuwyd arni eisoes pan gyflwynais i Adroddiad yr Awdurdod i Brif Ysgrifennydd y Cynulliad, y Gwir Anrhydeddus Alun Michael AC, AS.
Edrychwn ymlaen at yr ymateb.
Edward VII yn agor gwaith dwr Cwm Elan.
Edward VII yn marw, Sir V yn dod yn frenin.
Edwards fod dyn bellach yn defnyddio technoleg newydd yr oes i greu dinistr ar raddfa eang, a chyfeirir at yr awyrennau bomio ynddi.
Edwards yn ei feirniadaeth.
Edwina Currie yn gorfod ymddiswyddo wedi iddi ddweud fod y rhan fwyaf o wyau wedi eu heffeithio gan salmonella.
Ef a gafodd y cynnig cyntaf i chwaraer rhan a ddaeth ag enwogrwydd i Clint Eastwood yn y ffilm A Fistful of Dollars.
Ef a roes fawredd i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yn erbyn gwarth arwisgiad y tywysog Charles yng Nghaernarfon, seremoni, fe wyddom heddiw, a wthiwyd ar eu gwaethaf ar y teulu brenhinol Seisnig gan Swyddfa Gymreig y Blaid Lafur er mwyn lladd cenedlaetholdeb Cymru.
Ef a wnaeth y rhan fwyaf o'r gwaith o ddiwygio iaith y Beibl Cymraeg cyn cyhoeddi argraffiad 1620 ohono yn dilyn cyfieithiad cyntaf Morgan.
Ef o'i fyfyrgell yn rheithordy Mallwyd, oedd ysgolhaig mwyaf cyfnod olaf y Dadeni Dysg yng Nghymru.
Ef oedd awdur rhaglen ymarfer, Building the Classic Physique the Natural Way a bun hyfforddi llanciau ifanc yn y grefft gan gredu y byddain fodd i'w helpu wrthsefyll temtasiwn cyffuriau.
Ef oedd Cyfarwyddwr Lliw "Chwedl y Wraig o Gaerfaddon".
Ef oedd yn iawn wrth gwrs.
Ef oedd yr unig lais o'r llwyfan, yr unig wyneb ar glawr maniffesto oedd yn cynnig Arweinyddiaeth" yn Ewrop.
Ef yw fy eilun, medda fo.
Ef, meddid, oedd superstar cynta'r gm.
Ef, yn 28 oed, oedd yr ieuengaf o gystadleuwyr y noson gyntaf ac ef oedd enillydd y noson.
Efallai bod rhai gwleidyddion, gohebwyr, gwylwyr a gwrandawyr wedi diflasu ar etholiadau'n gyffredinnol eleni, ond roedd ansawdd yr apl agoriadol yn yr ornest Ewropeaidd yn druenus.
Efallai bod rhai ohonoch chi yn meddwl eich bod yn heddychwyr.
Efallai bod Tafod y Ddraig a Chymdeithas yr Iaith yn bur ddieithr i chwi os digwyddoch ddod ar ein traws ni ar hap; os felly, a'ch bod am gael mwy o fanylion gyrrwch at un o'r cyfeiriadau E-Bost, neu'n well fyth llenwch y ffurflen aelodaeth a gyrru honno yn l.
Efallai bod y dryswch ynglyn phatrwm prif gynghrair Cymru y tymor nesa ar fin cael ei ddatrys.
Efallai ei fod o'n iawn i chwaraewyr rygbi blewog ruthro ar ei hyd a'i led ond doedd o ddim yn gweddu gystal ar gyfer y rhai hynny sy'n cicio yn hytrach na thaflu pl at ei gilydd.
Efallai eich bod chi dan yr argraff eich bod yn aelod o fudiad pwyso oedd yn defnyddio dulliau o weithredu uniongyrchol di-drais.
Efallai eich bod yn credu fod y Gymdeithas yn enghraifft o fudiad protest hynod lwyddiannus oedd yn llwyddo yn ei hamcanion drwy gyfuniad o ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol.
Efallai fod gennym ni y stadiwm gyda'r gorau yn y byd yng Nghaerdydd i gynnal gemau rygbi, pl-droed a chyngerddau ynddo.
Efallai fod y reverb sydd wedi ei roi wrth gymysgu, wedi effeithio ar gryfder swn yr offerynnau gwreiddiol ac o ganlyniad mae'n tynnu oddi ar y gn.
Efallai i mi wneud hynny yn reddfol fel yn union y sgwenish i ati hi yn holi am ddt yn y Cwps.
Efallai i Who Wants to be a Millionaire ennill y frwydr am lygaid yn erbyn pennod olaf Victor Meldrew.
Efallai mae gwendid sylfaenol y cynnig yw diffyg adnoddau Gogledd Iwerddon ar angen i berswadio UEFA i ganiatau pedair gwlad i fod yn y rowndiau terfynol fel timau cartref.
Efallai mai cyd-ddigwyddiadau sy'n gyfrifol am hyn neu'r ffaith bod argyfyngau gwleidyddol ein cefndryd Celtaidd mor niferus gwyliau'r Eglwys.
Efallai mai'r person mwyaf diddorol oedd Twi, dyn digartref o Gaerdydd a brofodd newid dramatig yn ei ffawd ei hun yn ystod y gyfres.
Efallai mair person mwyaf diddorol oedd Twi, dyn digartref o Gaerdydd a brofodd newid dramatig yn ei ffawd ei hun yn ystod y gyfres.
Efallai mair syndod mwyaf un dan yr amgylchiadau oedd maint y gefnogaeth i'r bechgyn coch.
Efallai na chefais glywed amdanyn nhw am nad oedden nhw yn wyr a gwragedd o egwyddor fawr.
Efallai na cheir rhyw lawer o amrywiaeth ar yr EP Farming in Space, ond gyda'r bedair cn o dan bedair munud o hyd does dim peryg i unrhyw un ddiflasu arnynt.
Efallai na fydd neb yn cytuno, ond mae'n rhaid i ni gyfaddef fod Just Tonight yn ein hatgoffa o Catatonia i ryw raddau.
Efallai na fyddai'r creadur wedi rhoi ei draed ynddi fel yna pe byddai'r llyfr Sut i... Drefnu Priodas ar gael yr adeg honno.
Efallai nad ar raglen Jimmy Springer y mae'r bai i Nancy Campbell-Panitz gael ei lladd - ond dydi hynny ddim yn rheswm dros beidio bod yn llawdrwm r teip yma o raglenni teledu.
Efallai nad ydi sengl Stereophonics wedi cyrraedd y siopau eto, ond mae'r gn ddiweddaraf gan David Gray yn anelu at y deugain uchaf yn barod.
Efallai nad yw hon yn Lerpwl yn erbyn Arsenal - ond mae'n gm bwysig er gwaetha hynny.
Efallai taw'r gwirionedd hwn sy'n gorwedd wrth hanfod llwyddiant Eglwys Glenwood i sefydlu pont mor effeithiol rhwng pethau'r nef a phethau Pentwyn.
Efallai wir fod y ffaith nad yw ein cymunedau Cymraeg wedi diflannu'n llwyr yn destun clod i ymgyrchwyr a aeth ati wedi 1984 i greu polisiau iaith newydd yn ein hysgolion, ym myd tai a chynllunio ac a greodd hyder newydd o ganlyniad i'r ymgyrchu.
Efallai y byddai wedi bod yn well i'r sgrifenwyr rygbi eraill hefyd fod wedi oedi a phwyllo cyn rhuthro mor gyflym i ganmol ar sail tystiolaeth digon bregus.
Efallai y byddai yn rhagorach cyfrol o fod wedi closio at arddull y nofel, dyweder.
Efallai y cofiwch i Rhys Owen a Lleucu Meinir beri difrod i Swydda Bwrdd yr Iaith dros flwyddyn a mwy yn l.
Efallai y dygai'r iaith hunan-lywodraeth yn ei sgil: 'wn i ddim.
Efallai y dylai'r eglwysi hefyd arddel ychydig mwy o onestrwydd ynghylch y broses o greu seintiau.
Efallai y dylem gofio weithiau yr hyn a ddigwyddodd yng Nghymru yn dilyn y refferendwm yn 1979.
Efallai y dylem ninnau deimlon brafiach am wneud yr un modd.
Efallai y dylid gwneud y cwestiynau ryw 'chydig yn anos er mwyn roi ychydig mwy o sialens i'r cystadleuwyr.
Efallai y dylsair dyfarnwr fod wedi rhoi diwedd ar y cecru.
Efallai y dywedwch chi na ellid hynny fyth, na cheid fyth ddigon o Gymry i gytuno ac i drefnu'r peth yn ymgyrch o bwys a grym.
Efallai y gall un ohonoch chi fy helpu.
Efallai yr a'n nhw yr holl ffordd.
Effeithiodd nifer o newidiadau eraill yn weladwy ar lif y gm yn union fel a ddigwyddodd pan fu newidiadau tebyg tuag at ddiwedd y gm yn erbyn yr Unol Daleithiau.
Efo mwy a mwy o'r sector cyhoeddus yn cael ei throi'n asianteithau preifat mae hynny yn golygu fod y Gymraeg yn mynd i gael ei gweld mewn llai a llai o lefydd.
'Efo pwysa Sam Hammam, y Cadeirydd, tu l i'r clwb a'r arian sy gynno fo rwyn meddwl y bydd Caerdydd yn gallu gwneud marc yn yr Ail Adran.
E-gardiau arbennig.
e-gardiau bendigedig BBC Cymru'r Byd yn syth i'w sgrn.
Eglurodd Ms Lewis fod yr enw Saesneg Bitsize wedi cael ei gadw er mwyn manteisio ar lwyddiant y gwasanaeth Saesneg.
Eglurodd Victoria Davies o Benybont-ar-Ogwr - sydd yr orau o ferched tenis Cymru ac yn 460 o ran safon drwy'r byd i gyd - mai'r bwriad oedd codi proffil y gm a'u proffil hwythau fel chwaraewyr.
Eglurodd y byddai'r swm yn gymharol isel ar gyfer y blynyddoedd cyntaf ond yn cynyddu wedyn.
Eglwys Loegr yn pleidleisio i ganiatu merched i fod yn offeiriaid.
Egyr y gyfrol gyda A Dyfod Adref yn Ddigerydd, stori am dri bachgen sy'n crwydro o wers rygbi yn yr ysgol ac yn canfod hen dy diarffordd.
ehangu'r ddarpariaeth i gynulleidfaoedd craidd yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd i gynnwys pob oedran.
Ei amcan yw hybu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ei holl agweddau a chyd-gysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, ac hefyd i gynorthwyo a chefnogi awduron.
Ei blaid biau llawer iawn ohono.
ei bod yn afresymol disgwyl i athro unigol feddu ar lefel uchel o arbenigedd mewn mwy nag ychydig o'r meysydd cwricwlaidd.
ei bod yn anodd mesur gwerth ysgol i'r gymuned leol.
Ei dad yw'r cyn archdderwydd, John Gwilym Jones, Bangor.
ei dawns daer a rewyd yn stond.
Ei ddiben yw amddiffyn y cyhoedd.
Ei drefniadau teithio oedd yn gyfrifol am hynny ond dwi yn ame y bydde fe wedi gwneud yr un peth petae e ddim yn dychwelyd i Gymru.
Ei dyddiad newydd yw Gorffennaf 12 -14, 2002 gyda dyddiadau cau cystadlaethau'r Gadair, y Goron ac yn y blaen yn symud ymlaen flwyddyn.
Ei ferch, Janet Hazell, fyddai'n son wrthyf am y troeon hyn yn ystod ei hymweliadau blynyddol Chricieth.
Ei ffigurau oedd wyth wiced am 164 oddi ar 74 pelawd.
Ei frawd Sir VI yn ei olynu.
Ei gyfanswm o wicedi am y gyfres oedd 32.
Ei gyffyrddiad cynta o'r bl fu ei chodi allan o gefn y rhwyd.
Ei hamser oedd 49.
ei hegin hi er ei gwanwyn newydd.
Ei hyfforddwr yw Emmanuel Stuart sy wedi paratoi Lennox Lewis a Naseem Hamed ar gyfer pencampwriaethau byd.
Ei hymateb negyddol oedd i osgoi cyfrifoldeb a dweud mai mater i Awdurdodau Lleol oedd hyn.
Ei mam yn gwneud matiau bambw.
Ei oddef a wnaeth y Cymry.
Ei reolwr yw Bill Cayton oedd yn gofalu am Mike Tyson pan oedd ar y brig yn niwedd yr 80au.
Ei safle swyddogol ond dim ond ei gynnyrch diweddaraf sy'n cael sylw.
Ei wrthwynebydd fydd Omar Sheika o Balesteina.
Eich clwyd i Gramadeg yr iaith Gymraeg.
Eifion Wyn oedd y gorau yn l Tafolog, ond yr ail yn l y ddau feirniad arall, ond.
Eifionydd yn wreiddiol.
Eigra Lewis Roberts oedd yr ail.
Eilyddion: C Jones, A Moore, R Sowden-Taylor, D Peel, A Durston, T Shanklin.
Eilyddion: Hajdan, Rzasa, Marcin Zewlakov, Pater, Kryszalowicz, Kukielka, Krzynowek.
Eilyddion: Nakamura, N Okubo, Hoshikawa, Kitagawa, Nagatomo, Yamaguchi, Hojo.
Ein cais yn syml yw ar i'r Cynulliad ddatgan - yn ystod ei thymor cyntaf - fod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.
Ein cyfrifoldeb ni tuag at gynaliadwyedd ieithyddol y byd yw sicrhau fod amodau teg yn cael eu creu i'r Gymraeg er mwyn sicrhau amrywiaeth ieithyddol yn y rhan hon o'r byd.
Ein cyfrinach ni ydi na wnaethom ni erioed ildio, tra eu bod nhw yn Llywodraeth ganolog, yn llywodraeth leol ac yn gwmnau preifat, bach a mawr, wedi ildio i ni drosodd a throsodd.
Ein dadl sylfaenol yw fod angen gweld ysgolion bychain yn asedau cadarnhaol yn y broses o adfer cymunedau pentrefol yn hytrach nag fel problemau.
Ein dadl syml yw y dylai'r Cynulliad wneud popeth o fewn ei allu i gydlynu a symbylu a gweithredu'r fath strategaeth. Petai'r Cynulliad yn rhoi neges glir a phendant o'r dechrau ei fod yn gorff sy'n gosod pwyslais creiddiol ar y Gymraeg byddai hynny yn sicr o gael effaith gadarnhaol eang ar bob math o gyrff a sefydliadau eraill yng Nghymru yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.
Ein dyletswydd ni yn awr yw ei chryfhau a gweld cydnabod y Gymraeg fel priod iaith Cymru.
Ein gobaith yn awr yw dechrau cynyddu aelodaeth y mudiad ymhellach trwy greu ymgyrchoedd aelodaeth yn y gwahanol ranbarthau mewn cydweithrediad efallai 'r Swyddog Ymgyrchoedd, Charlie Williams.
Ein gobaith yw y bydd i'r ddarlun hon o Gymru 2000 sbarduno'n pobl i weithredu i atal y tueddion hyn a chreu dyfodol newydd i'n gwlad.
Ein hymgyrch amlycaf yw ILDIWCH I'R GYMRAEG a fu'n ymgyrch weithredol ers dechrau mis Chwefror, ac wedi llwyddo i gadw momentwm ers hynny.
Ein mater ni, ein cyfrifoldeb ni, ni'n unig, oedd Tryweryn.
Ein prif nod yw cael cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol.
Ein prif uchelgais yn ddiamau fydd darparu rhaglenni sy'n diwallu gofynion ein cynulleidfa ac yn rhoi gwerth am arian iddyn nhw, talwyr y drwydded.
Ein prif uchelgais yn ddiamau fydd darparu rhaglenni syn diwallu gofynion ein cynulleidfa ac yn rhoi gwerth am arian iddyn nhw, talwyr y drwydded.
Ein tuedd ni, yma yng Nghymru, pan yn cyrraedd ffordd drol yw arafu a rhoi'r car mewn gr cyn lleied a phosib.
Eira trwchus drwy Gymru ddechrau Ionawr.
Eirwyn Pontshan, Moses Glyn Jones, Leopold Khor, Dyfnallt Morgan, Alun Owen, Caitlin Thomas, Harri Webb, Richard Nixon, Jackie Onasis.
Eisiau inni ddysgu cn arall i'r myfyrwyr yn yr English Corner.
Eisioes mae dwsinau o swyddi cydrannau ceir wedi cael eu colli yn ne a gorllewin Cymru a chwmnioedd wedi beio cryfder y bunt.
Eisoes crybwyllwyd enw Bracknell fel lle posib.
Eisoes gwerthwyd 25,000 o docynnau.
Eisoes mae dau sesiwn wedi eu cynnal gyda Melys, Zabrinsky, Evans, Tystion, Cint, Something Personal, Angel a mwy a mi fydd dwy noson arall yn y gyfres yn cael eu cynnal cyn hir.
Eisoes mae dros gant o'r peiriannau gwerth 7,000 wedi cael eu gwerthu i Railtrack.
Eisoes mae golygon pawb yn troi tua'r penwythnos a rownd derfynol Cwpan y Principality ddydd Sul - Casnewydd yn erbyn Castell Nedd.
Eisoes mae nhw wedi disgyn i'r Drydedd Adran a neithiwr ychwanegodd Wrecsam at y diflastod drwy ennill gm ddarbi Cymru yn yr ail adran - o gol i ddim.
Eisoes mae yna swnian ynglyn chost a thrafferth a phethau felly.
Eisoes mae'r corff sy'n arolygu'r diwydiant dwr, OFWAT, wedi dweud ystyried cynlluniau Glas Cymru ar gyfer y diwydiant.
Eisoes yn 1847 yr oedd Lingen wedi sylwi ar hyn a rhagweld ychwaneg.
Eisoes, y mae'r geiriau yn y rhychiau yn duo a mynd yn aneglur iawn i'r darllenydd.
Eisteddfod 1991 oedd y gig gwaethaf erioed yn y Buckley Tivoli.
Eisteddfod Caerdydd ym 1960 oedd yr Eisteddfod gyntaf i elwa ar y drefn newydd.
Eisteddfod dan gysgod y rhyfel oedd Eistedfod Dinbych ym 1939.
Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych.
Eisteddfod lenyddol yn unig oedd hon.
Eithr y tu allan i fyd y plentyn a'r ysgol erys y ffaith mai Saesneg yn unig sy'n angenrheidiol i bob swydd neu offis weinyddol yng Nghymru.
Eleni dwi isio diolch i Golwg am gymryd un o gynigion y Cyf Cyff, ffonio pobl i ffeindio gwrthwynebiad, ac yna creu 'rhwyg' yng Nghymdeithas yr Iaith ar dudalennau hardd eu cylchgrawn nhw.
Eleni, hefyd, ar l i'r Gymdeithas fod ar yr hen ddaear yma am deugain namyn dwy o flynyddoedd fe lwyddwyd i wneud rhywbeth, chwyldroadol, na wnaethom erioed o'r blaen, sef apwyntio dau gadeirydd.
Eleni, Kilkenny ac Offaly fu wyneb yn wyneb.
Eleni, mae clamp o goeden yn sefyll yn browd yn ein lolfa da Santa yn ei choroni yn hytrach na'r angel arferol.
Eler ati o ddifri a heb anwadalu i'w gwneud hi yn amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg.
Eler ati o ddifri a heb anwadalu i'w gwneud hi'n amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg.
Eleri Wyn Lewis, Golygydd Addysg BBC Cymru fu'n egluro be sydd ar gael ar y safle.
Elin Haf Gruffydd Jones, ysgrifennydd Cell Gogledd Ceredigion ac aelod o Grwp Democrat­iaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n gosod her i'r Cynulliad, sef bod yn sefydliad cenedlaethol gweithredol dwyieithog.
Ella bod llawer o'r bobl yma'n dyheu am weld pethau'n newid ond eu bod nhw'n dewis gadael y gwaith i bobl eraill.
Elvis, gyda llaw, oedd ar ben y rhestr gyda Muhammad Ali yn ail a Noel Gallagher yn drydydd.
Emile Haskey a Nicky Barmby sgoriodd i Lerpwl.
Emile Heskey, Gary McAllister o'r smotyn a'r eilydd Robbie Fowler sgoriodd i Lerpwl.
Emile Heskey, gyda gl dair munud o'r diwedd, roddodd fuddugoliaeth i'r tîm cartref.
Emyr Davies, y Goron yn yr un Eisteddfod.
Emyr Lewis oedd yr ail orau.
Emyr Lewis, mab Allan Lewis, fydd ar yr asgell.
Enghraifft arall o'r elfen athronyddol hon yw Rhywogaethau Prin sydd mewn dull negyddol yn dangos nad ydym ni fel pobl yn cyfri dim ar y blaned hon yn y pen draw.
Enghraifft o hyn yw'r sefyllfa a welir yng Ngholeg Ceredigion ar hyn o bryd sydd mewn perygl o gael ei gau oherwydd diffyg ariannu.
Enghraifft o'r geidwadaeth hon oedd amharodwydd nifer o w^yr dosbarth canol i ganiatu eu gwragedd i gwrdd Morfydd Llwyn Owen.
Enghraifft o'r gwrthdaro hwn oedd ymgyrch y merched, a oedd yn rhan o'r ysbryd gwrthryfelgar a ysgubai drwy Ewrop, y chwyldro i ryddhau cymdeithas o afael hualau gormesol y gorffennol.
Enghraifft o'r ymateb anffafriol i'r gerdd yng Nghymru oedd erthygl a ysgrifenwyd gan y Parch.
Enghraifft wych o hyn yw'r stori John Williams Tresalem, John Ford, Lillian Gish a D W Griffith sy'n adrodd hanes Cymro, John Williams, a aeth i'r Amerig i chwilio am well bywyd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif ond na chafodd fawr o lwyddiant erioed, er iddo fod yn ecstra mewn ffilm fawr, gan adael cofnod ohono mewn hanes.
Enillodd 48 o gapiau rhyngwladol a bu'n chwarae'n broffesiynol nes yn 50 oed gan sgorio dros 500 o weithiau.
Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.
Enillodd ASHLEY POTTER, Arlunydd Cefndirol "Chwedl Offeiriad y Lleian", wobr am Lwyddiant Unigol Arbennig.
Enillodd Becky Morgan o Gasgwent ond collodd Becky Brewerton o Abergele.
Enillodd Charlton 2 - 0 yn erbyn Caerlyr yn yr Uwch Cynghrair.
Enillodd Chris Small o ddeg ffrm i wyth yn erbyn Marco Fu a mae'r cyn-bencampwr Stephen Hendry ar y blaen o chwech i dair yn erbyn Mark Davis.
Enillodd Cymru bob un o'r pum gm ac fe wnaeth nifer o chwaraewyr argraff.
Enillodd Devils Caerdydd eu gm yn erbyn London Knights 4 - 2 neithiwr.
Enillodd ei chwaer, Venus, y set gynta 6 - 4 yn erbyn Martina Hingis.
Enillodd e'r loteri ym mish Gorffennaf, ch'wel.
Enillodd ffilm ar John Cale y Rhaglen Gerddoriaeth Orau yng ngwobrau BAFTA Cymru eleni, a Satellite City gafodd y Wobr Adloniant Ysgafn Orau ar yr un achlysur.
Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a dyfarnwyd iddo radd er anrhydedd gan Brifysgol Cymru.
Enillodd hi'r rs gan metr cadair olwyn ddoe.
Enillodd Jamie Baulch o Gasnewydd ei rs 400 metr yn Stockholm neithiwr.
Enillodd JOANNA QUINN hefyd y wobr ar gyfer Animeiddiwr Arbennig.
Enillodd JOANNA QUINN Primetime Emmy am Lwyddiant Unigol Arbennig ym maes Cynllunio Cynhyrchiad.
Enillodd Kelly Morgan o Donteg ger Caerdydd, ei gm rownd gyntaf ym mhencampwriaeth Agored Siapan.
Enillodd LES MILLS o Gaerdydd hefyd wobr am LWYDDIANT UNIGOL ARBENNIG.
Enillodd Llanelli 11 - 0 neithiwr.
Enillodd Lloegr eu gm gynta yn y gyfres griced un-dydd yn erbyn Pakistan.
Enillodd Martina Hingis a cholli wnaeth Anna Kournikova.
Enillodd Pedrog y Gadair am awdl ddiflas hir yn nhraddodiad y ganrif flaenorol.
Enillodd pedwar o'r pum tîm o Gymru yng Nghwpan Heineken dros y penwythnos.
Enillodd rhaglen o gyfres llynedd, Annwyl Kate, Annwyl Saunders a ddangoswyd eto oherwydd ceisiadau niferus, y wobr am y Rhaglen Ddogfen/Drama Ddogfen Orau yng Ngwobrau BAFTA Cymru.
Enillodd Taro Naw y wobr am y rhaglen newyddion a materion cyfoes orau yn yr Wyl Ffilm a Theledu Celtaidd gydag adroddiad teimladwy ar deulu o fferm fynydd Gymreig a orfodwyd i ymfudo i Ganada oherwydd yr argyfwng amaethyddol yng Nghymru.
Enillodd Wrecsam gartre yn erbyn Caerfyrddin yn Ngrwp A yn y Cwpan Cenedlaethol neithiwr.
Enillodd Yeovil, o Gynghrair y Conference, 1 - 0 yn Blackpool ddoe yn Ail Rownd Cwpan Lloegr.
Enillon nhw eu gm gynta mewn pump yn erbyn Manchester City yn Stamford Bridge.
Enillwn yr hawl nawr i Gymry di-Gymraeg adennill eu hetifeddiaeth.
Enillwyd medal aur gan Gymraes arall, Emma Brown o Bentre'r Eglwys, ger Pontypridd.
Enillwyd y bencampwriaeth yn Harlech gan Becky Brewerton.
Enillydd arall yn y Gwobrau oedd Dewi Llwyd, cyflwynydd Newyddion.
Enlli yw'r ynys swynol ger arfordir Gogledd Cymru sydd wedi bod yn hudo ymwelwyr ers miloedd o flynyddoedd.
Ennill am yr eildro yn unig yn y Cynghrair wnaeth Glyn Ebwy neithiwr.
Ennill wnaeth y pencampwyr, Manchester United, 2 - 0 ar faes Celtic yng ngm dysteb capten ac amddiffynnwr y clwb o'r Alban, Tom Boyd.
Enoch Powell yn traddodi ei araith hiliol 'rivers of blood'.
Enw newydd arall syn creu cynnwrf ydyr grwp Evans o Gaernarfon.
Enw newydd y car fydd Tempo - ond yr un hen Yugo fydd o yn l yr arbenigwyr ceir.
Enw sengl newydd y grwp Melys o Fetws y Coed ydi Un Darllenwr Lwcus.
Enw'r albym ydy D.I.Y. yn bennaf oherwydd i'r grwp gynhyrchu'r albwm bron i gyd eu hunain, ac wedi gwneud llawer o'r gwaith arni yn eu cartref wrth droed yr Wyddfa.
Enwau'r traciau sydd ar Yr Eiliad Hon ydi Cn y Coleg, Hedfan Heb Adenydd, Pishyn Del, Y Ferch i Mi, Trist yw fy Stori a Nofio yn Erbyn y Lli.
Enwebu Saunders Lewis am wobr lenyddiaeth Nobel.
Enwi Caernarfon yn fwrdeistref frenhinol gyntaf Cymru.
Enwi Cwmbrn yn dref newydd gyntaf Cymru.
Enwi David, mab Sir V, yn Dywysog Cymru.
Enwi Eryri yn Barc Cenedlaethol cyntaf Cymru.
Enwi Neil Kinnock yn Gomisiynydd Ewropeaidd.
Enwi Penrhyn G^wyr yn Ardal Genedlaethol o Brydferthwch Neilltuol.
Enwi'r Drenewydd ym Mhowys yn ail o'r trefi newydd yng Nghymru.
Enwodd ef Emrys Roberts yn hoff awdur Cymraeg a Dyddiau Gras yn hoff lyfr.
Enwyd y Brifysgol yn URRACAN, wedi corwynt mawr 1988.
Er bod 18% o'r rhai a ymatebodd yn eu hystyried eu hunain ar hyn o bryd yn rhugl, dywedodd 3% arall iddynt fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl yn y gorffennol.
'Er bod Caerdydd heb Neil Jenkins roedd 13 o chwaraewyr rhyngwladol yn y tm.
Er bod carfanau yng Nghymru yn erbyn y Rhyfel, fel yr anghydffurfwyr a oedd yn ymfalcho yn nhraddodiad heddychlon Henry Richard, a ddywedodd fod 'pob rhyfel yn groes i ysbryd Crist', ffafriol at ei gilydd oedd yr alwad am wirfoddolwyr.
Er bod Cymru ar y blaen am y rhan fwyaf o'r gm yn erbyn pencampwyr rygbi Japan, Suntory, boddi wrth ymyl y lan oedd yr hanes yn y diwedd, wrth i'r chwaraewyr redeg allan o stm yn y chwarter awr olaf.
Er bod gennyf chwe wythnos i baratoi yr oedd profiad wedi dysgu na ddylwn laesu dwylo.
Er bod hadau'r Mudiad Rhamantaidd wedi eu plannu cyn troad y ganrif, dyma flaenffrwyth y Mudiad.
Er bod hwn yn gyfnod o wrthdaro ac o aniddiddigrwydd ymysg rhai merched a gweithwyr, 'roedd y gerdd hon yn adlewyrchu meddylfryd y cyfnod Edwardaidd: cyfnod o ffyniant a chyfnod o heddwch a hawddfyd.
Er bod hyn yn broblem yn Saesneg hefyd, mae'n waeth yn Gymraeg.
Er bod hynny, efallai, yn ddweud yr amlwg eglura Angharad Price fod "afrealaeth fel petai'n hydreiddio" gwaith Robin Llywelyn.
Er bod job hir a digalon o'i flaen o, mi fydda fo wedi hen orffen ymhell cyn i ddymuniad y sloganwr gael ei wireddu.
Er bod Manchester United wedi methu ennill y dwbwl eleni, mae un o aelod o'r tm wedi llwyddo i sicrhau dwbwl.
Er bod Maya Angleou, Geralllt Lloyd Owen, R.S. Thomas, Steve Eaves a llawer iawn mwy yn y ras, Waldo sy'n ennill bob tro.
Er bod mics Steffan Cravos yr un mor sinistr 'r fersiwn wreiddiol, mae'r offerynnau pres yn chwarae rhan amlwg ar y trac cyntaf, ac maent yn ychwanegu llawer at effeithlonrwydd y gn.
Er bod optimistiaeth ar ddiwedd y gerdd, cydnabu'r bardd buddugol fod yna anesmwythder wedi'r Rhyfel.
Er bod pawb wedi hen anghofio amdanynt erbyn hyn, mae gofyn canu clodydd grwpiau fel Nid Madagascar ac Wwzz wrth drin a thrafod cerddoriaeth ddawns Cymru.
Er bod teimladau dwys ac ingol y tu l i bryddest fuddugol L. Haydn Lewis, pryddest eiriog a chwithig ei chystrawen ydyw.
Er bod testun fel hwn yn rhoi cyfle i'r beirdd gyfeirio at y Rhyfel, awdl yn yr hen ddull a gafwyd gan aelod o'r hen do, J. T. Job, heb gyfeirio o gwbwl at y lladdfa.
Er bod y beirniaid yn amlwg yn meddwl mai cerddi Ianws oedd y gorau, gwobrwywyd Meirion Evans.
Er bod y Bwrdd Marchnata Llaeth yn sicrhau siec fisol i rai ffermwyr, rhyw grafu byw mae'r mwyafrif sy'n gweithio'r tir.
Er bod y bws o Esquel awr a hanner yn hwyr yn cychwyn ar ei hwyth awr o daith i'r Gaiman y mae pawb mewn hwyliau da.
Er bod y byd amaeth yn cychwyn ar gyfnod o newid mawr, gyda'r defnydd a wneid o beriannau wedi lledaenu er mwyn lleihau'r angen i fewnforio bwyd yn ystod y Rhyfel, gan arwain yn anochel at leihau'r nifer o weision a weithiai ar ffermydd a pheri i'r Llywodraeth ddarparu prisiau sefydlog am gynnyrch fferm, cyflwyno portread eithaf rhamantaidd o fyd yr amaethwr a wnaeth Geraint Bowen.
Er bod y clybiau wedi cytuno i wneud hynny maen nhw'n anfodlon o hyd gyda'r strwythur sy'n golygu bod naw clwb o Gymru yn y cynghrair yn hytrach na'r wyth y cytunwyd arnyn nhw yn wreiddiol.
Er bod y Czar wedi ffurfio Duma mae'r aniddigrwydd yn parhau yn Rwsia gyda 1,500,000 ar streic, dim cyfraith a threfn.
Er bod y ddau o safbwynt cerddoriaeth, chwaeth gerddorol ac agwedd at fywyd yn debyg.
Er bod y dystysgrif geni yn dweud i'w daid gael ei eni yn Oldham credwn nad yw hynny, o anghenraid, yn wir.
Er bod y gßn yn gorffen mewn tri munud maen ail gychwyn eto ddau funud yn ddiweddarach.
Er bod y geiriau "Ty'd Mewn O'r Glaw" yn tueddu i fod yn ailadroddus, y mae'n gn sy'n wych o ran techneg gerddorol ac yn sicr yn un i ymlacio gyda hi.
Er bod y grwp yn bod ers 1998, yn ystod y misoedd diwethaf y setlodd ar ei ffurf bresennol.
Er bod y newidiadau wedi rhoi gwell safon byw i bobl, mae nhw wedi creu problemau hefyd.
Er bod y profiad yn eithriad i mi, ymddangosai yn un cyffredin iawn iddyn nhw tran disgwyl y gwr adref o'i waith neur plant o'r ysgol.
Er bod y Saeson yn wannach nag y dylsen nhw fod, oherwydd absenoldeb Lee Westwood, mae ganddyn nhw dri profiadol o gylch-daith Ewrop yn y tîm - Roger Chapman, Brian Davis a Jamie Spence.
Er bod yma ymgais i gyflwyno cerddoriaeth sydd fymryn yn galetach na'r arfer, nid grwp roc mo Chouchen, ac oherwydd hynny nid yw'r traciau hyn yn taro deuddeg.
Er bod yna 215,579 cilometr o ffyrdd yn yr Ariannin dim ond ar 29 y cant ohonyn nhw y mae yna wyneb iawn.
Er bod yna wrthwynebiad i'r ardd ymhlith y trigolion lleol sydd wedi gweld cynydd yn y lefelau o draffig, dywedir bod y cynllun wedi dod £10m i'r economi.
Er bod yr arddull yn weddol debyg, ar strwythur dal yn adnabyddus fel Slip, mae gallur grwp i ychwanegu chydig o bop i fewn i'r caneuon wedi gwneud gwahaniaeth gwerthfawr.
Er bod yr awdurdod yn hyderus eu bod wedi clirio'r rhan fwya o asbestos, maen nhw'n cyfadde y gall rhywun fod wedi dadlwytho'r deunydd yn anghyfreithlon ar y safle.
Er bod yr Eisteddfod i weld yn bell iawn i ffwrdd erbyn hyn a bod Dolig bron a bod yr un mor agos mi hoffwn gychwyn drwy edrych yn l ar yr wythnos boeth honno yn Awst a diolch i bawb fu o gymorth i'w gwneud hi yn wythnos mor lwyddiannus.
Er bod yr hen ffordd o fyw wedi diflannu, nid oedd yn angof.
Er bod yr hyn a saethwyd eisoes yn "fendigedig" eglura Mary Simmonds fod y tm cynhyrchu yn anelu at "berffeithrwydd".
Er bod yr iaith yn destun gwawd ac ymosod barnwyr ac esgobion a gweision sifil, ni chododd neb i fynnu ei hawliau iddi yn y Senedd nac ar lwyfan.
Er cefais dipyn o sioc hefyd.
Er cymaint y mae rhywun yn edmygu clyfrwch y The Second Coming yna ni allaf yn fy myw beidio a chredu ei fod o hefyd yn amharchus o gred grefyddol miliynau o bobl.
Er diogelwch, y BBC yn symud eu hadran adloniant o Lundain i Fangor.
Er ei bod hi'n anodd egluro pam, mae'r gn hon yn atgoffa rhywun o arddull Doves grwp poblogaidd iawn yn ystod y flwyddyn 2000 ac mae hi'n eithaf gwahanol i'r hyn sydd wedi cael ei rhyddhau gan Zabrinski yn y gorffennol.
Er ei bod hi'n olaf a chryn hanner awr ar l y lleill yr oedd hi'n wn o glust i glust - yn amlwg wedi mwynhau ei phnawn.
Er ei bod wedi ei lleoli yng nghyfnod Maelgwn Gwynedd, yn y chweched ganrif, 'roedd iddi hi neges amserol iawn, sef dyfodol ysbrydol a diwylliannol Cymru ar l blynyddoedd barbaraidd yr Ail Ryfel Byd.
Er ei bod yn un gref, nid yw'r gwaith cymysgu yn cweit wedi daro deuddeg.
Er ei fod yn ddiniwed, fe geisia ef amddiffyn Gwennan, ond yn ofer.
Er ei fod yn ymddangos yn gryn gaffaeliad siomedig, ar adegau, yw y Geiriadur Idiomau o safbwynt y rhai sy'n rhugl yn y Gymraeg.
Er ei gallu, mae Gwenan yn ddall i broblemau amlwg Dyfan.
Er enghraifft Carmen Ejojo, seren Loves Labours Lost yn ansicr, medda hi, ai ar l opera Bizet y cafodd ei henwi ynteu ar l y rolars gwallt, Carmen.
Er enghraifft, drwy gyfrwng ein menter Cynllunio mewn Partneriaeth, mae BBC Cymru wedi gwneud arbedion sylweddol mewn costau stiwdio.
Er enghraifft, er bod menywod yn amlwg fel gweithredwyr o'r cychwyn cyntaf, lleiafrif oeddynt ymhlith yr arweinwyr dros y cyfnod ar ei hyd, darlun sy'n adlewyrchu natur gwleidyddiaeth Cymru yn gyffredinol hyd heddiw.
Er enghraifft, roedd An Evening with Max Boyce, gan Presentable Productions, yn llwyddiant ysgubol gan ddenu cynulleidfa o 550,000, a chyfran anhygoel o 65 y cant.
Er enghraifft, rydym wedi amlygu a blaenoriaethu ein perfformiad wrth ymateb i alwadau ffn i'r fath raddau fel y llwyddwyd, ym mis Ebrill, i ateb dros 70% o alwadau o fewn tri chaniad ac 80% o fewn pum caniad.
Er enghraifft, rydym wedi amlygu a blaenoriaethu ein perfformiad wrth ymateb i alwadau ffn i'r fath raddau fel y llwyddwyd, ym mis Ebrill, i ateb dros 70% o alwadau o fewn tri chaniad ac 80% o fewn pum caniad.
Er enghraifft, sefydlwyd clwb Cymraeg yn Bahrain dros ugain mlynedd yn l ac y mae cymdeithasau sefydlog hefyd yn Kuwait ag Abu Dhabi.
Er enghraifft, wrth chwilio yn ddiweddar am ddeunydd ar Owain Glyndwr, roedd llawer o wybodaeth ar gael, ond roedd y cynnwys yn rhy academaidd a chymhleth i fod o ddefnydd ac o ddiddordeb i blant ygsol gynradd.
Er enghraifft, y dylid rhoi yr hawl i ffermwyr adeiladu tai ar eu tir ar gyfer ymddeol neu ar gyfer aelodau o'u teuluoedd.
Er enghraifft, yn wahanol i'r hyn a gredai rhai pobl, cafodd Huw Jones ei eni tua 20au neu 30au'r ddeunawfed ganrif.
Er enghraifft, yn yr adran Chwaraewch' ar BBC CYMRU'R BYD, efallai y gwelwch yr icon yma os nad oes gennych estyniad Shockwave.
Er enghraifft, yn yr adran Chwaraewch' ar BBC CYMRU'R BYD, efallai y gwelwch yr icon yma os nad oes gennych estyniad Shockwave.
Er enghraifft:BT -- wedi blynyddoedd o ddanfon biliau dwyieithog at bawb yng Nghymru, penderfynodd BT y byddai'n rhaid i bobl ofyn yn arbennig am filiau Cymraeg.
Er ffonio a ffonio, does dal dim ateb ar l awr o geisio cysylltu ag arwyr yr iaith.
Er fod tlodi eithafol ymysg y bobl hyn, cafwyd croeso cynnes, ac o ddiddordeb arbennig i'r Cymry oedd gweld y prosiect dwyieithog ar waith mewn ysgolion.
Er fod yna nifer o gamgymeriadau blr fyddain gwylltio puryddion (ers pryd mar Gorkys yn dod o Ogledd Cymru?!), ar y cyfan maen gofnod difyr, manwl a hawdd ei ddarllen nid yn unig o ddatblygiad anhygoel cwlt Cerys, ond hefyd o'r chwyldro cerddorol gymerodd blynyddoedd i'w lunio.
Er fy mod yn gyfarwydd a'r gair nithlen - nithlan i mi - am sach wedi ei rwygo yn agored i greu cynfas ddwywaith arwynebedd y sach gwreiddiol ni wyddwn mai'r ystyr wreiddiol oedd "cynfas o sachlian a ddefnyddid i greu gwynt ar y llawr dyrnu i wahanu'r us oddi wrth y grawn" a'r bathiad yn gwbl resymol o weld mai'r enw am "un yn gwyntyllio... ar y llawr dyrnu" oedd nithiwr a'r enw ar y weithred yn nithio.
Er gallai Caerdydd fod wedi talu'n ddrud am ffolineb ei capten.
Er gofid, cytunwyd nad oedd modd yn y byd i'r Cynulliad rwystro'r gyflafan a gafwyd yn nhermau swyddi.
Er gwaethaf apl gan eu harweinydd, Joe Gormley, y glowyr yn hawlio cyflog o 135 am wythnos bedwar diwrnod o waith.
Er gwaethaf hynny, fodd bynnag, mae effeithlonrwydd y caneuon hyn yn ddi-os.
Er gwaethaf rhybuddion teulu a ffrindiau, myn Gwenan aros efo Dyfan ac mae'r diwedd trist yn anochel.
Er gwaethaf y gofid ynghylch colli 73 o swyddi'r wythnos yn y byd amaethyddol a'r colledion pellach ym myd cynhyrchu, cafwyd arwyddion cadarnhaol.
Er gwaethaf y gwrthwynebiad unfryd hwn y mae Straw yn dweud ei fod on gwybod yn well na senedd a phobol yr Alban beth a ddylai ddigwydd yn y wlad honno.
Er gwaethaf y perfformiad da hwn, mae amrywiaeth o ffactorau allanol a all effeithio ar y gyfradd, a bydd yn cymryd cyfnod sylweddol o amser a buddsoddiad i gynnal y cyfraddau cymeradwyaeth sy'n sylweddol uwch na'r rheini a gofnodwyd ar gyfer 1999.
Er gwaethaf y tywydd poeth mae rygbi yn dal yn boblogaidd yma gyda Julian yn un o drefnwyr gornest ryngwladol i fechgyn ysgol dan 19 bob Pasg.
Er gwaethaf ymosodiadau John Morris-Jones ni allai'r Eisteddfod ei anwybyddu.
Er gwaethai antics cyn, a wedir ornest yn erbyn Lou Savarese maen ymddangos bod gan Mike Tyson un cyfle ola i ennill pencampwriaeth pwysa trwm y byd.
Er gwaetha'r ansicrwydd oherwydd clwy'r taed a genau mae gm fawr y penwythnos ymlaen - Cymru yn erbyn Ffrainc yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad.
Er gwaetha'r glaw a'r gwynt, daeth dros hanner cant ynghyd yn nghanolfan yr awyrlu yn y Fali ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Dachwedd.
Er gwaetha'r gwynt a'r glaw cafodd tîm rygbi'r gynghrair Cymru fuddugoliaeth ysgubol yn erbyn Ynysoedd Cook.
Er gwaetha'r holl ganrifoedd o garcharu mae'r ddadl ynglyn phwrpas carchar yn un sy'n dal i gael ei gwyntyllu.
Er gwaetha'r llawenydd i Gasnewydd cafwyd un nodyn chwerw.
Er gwaetha'r tywydd bydd y gm ar Barc Ninian rhwng Caerdydd a Lincoln yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide yn mynd rhagddi.
Er hynny mae tm arbennig o dda gyda ni ar y funud - Phil Simmons a Steve Barwick wedi whare lot o geme ar y safon uchaf.
Er hynny parhau yn isa ond un mae Llanelli yn y Cynghrair Cenedlaethol.
Er hynny, buan mae'r drymiau a'r gitars yn tarfu, gan gyfleu'r gwahaniaeth rhwng yr ochr angylaidd a'r agweddau mwy sinistr sydd i fywyd.
Er hynny, bydd cricedwyr Lloegr yn eitha bodlon ar y sefyllfa.
Er hynny, cafodd y Cymry gychwyn ofnadwy gan ildio cais yn y funud gynta.
Er hynny, ceir yma ddechrau byrlymus i'r EP, gan arwain at gytgan eithaf bachog.
Er hynny, daeth cri am help oddi wrth Emma yng nghanol 1999 gan ei bod wedi ei harestio gan yr heddlu yn Amsterdam ar amheuaeth o achosi marwolaeth ei ffrind, Liz.
Er hynny, gobeithiaf yn fawr na fydd hyn yn amharu'n ormodol ar ddyfodol y grwp, yn enwedig gan eu bod mor frwdfrydig a gweithgar.
Er hynny, maddau iddo wnaeth Rhian ond bu'r berthynas rhwng y ddau yn un stormus.
Er hynny, mi fydd y cais yn cael ei drafod yn y ffordd arferol, meddai.
Er hynny, penderfynodd Emma ei bod am barhau 'u perthynas a symudodd i fyw ato.
Er hynny, yn dilyn eu cyfarfyddiad gyda'r ddirprwyaeth yng Nghymru fe fyddent yn ystyried cyflwyno polisi dwyieithog yn eu siopau yng Nghymru yn enwedig gan eu bod ar fin agor nifer yn rhagor ohonynt.
Er hynny, yr oedd arwyddion calonogol i Gymru er eu bod ar l 24 - 5 ar yr egwyl.
Er i aelodau a swyddogion y gell fod yn sensitif iawn i ddymuniadau yr aelodau hynny oedd yn gweithio yn y Llyfrgell penderfynwyd mynd ati i wthio'r cwch i'r dr gyda llythyr agored yn y Wasg.
Er i David Walsh arbed rhai ergydion yn gl Wrecsam a Stuart Roberts yn taro'r bar roedd hi'n anodd i Abertawe o flaen torf oedd yn ddigon naturiol yn fach ac yn dawel.
Er i drefnwyr yr wyl orfod newid ychydig ar drefn y diwrnod wrth i grwpiau dynnu nl, ni amharodd hynny o gwbl ar uchafbwynt Gwyl Pendrawr Byd.
Er i Essex ddechraun dda, roedden nhw yn 113 am ddwy, fe ddaeth Keith Newell ymlaen i gipio tair wiced am 36, ei ffigurau gorau mewn gm undydd.
Er i Gasnewydd ennill yn gyffyrddus yn erbyn Cross Keys mae eu hyfforddwr, Allan Lewis, yn poeni nad yw ei dm wedi bod ar eu gorau yn diweddar.
Er i Ieuan Griffiths weithio'n galed iawn i ddinistrio gyrfa Stan, llwyddodd Stan i adfer ei hunan barch.
Er i John Morris-Jones ymosod yn ddidrugaredd ar yr Orsedd gan ddweud fod 'Cymdeithas yr Orsedd yn ddi-fudd, a'i graddau'n ddiwerth, oherwydd y rhwyddineb y gollyngir pob annheilyngdod iddi.
Er i Loegr fod ar y blaen 2 - 0 yn erbyn Portiwgal ymhen ychydig dros chwarter awr mynd rhagddynt i golli wnaethon 3 - 2 yn eu gm gyntaf yn Euro 2000.
Er i Luke Staton sgorio i'r Barri ychydig cyn yr egwyl a'r eilydd Marvin Blake yn cael un arall cyn y diwedd roedd Wrecsam yn feistri corn.
Er i Papua Guinea Newydd gael llwyth o feddiant yn yr ail hanner fe ddeliodd Cymru nhw'n gyffyrddus gan ildio ond un cais i John Wilshere.
Er i Teg weithio'n galed iawn i ailafael yn ei berthynas gyda Cassie methiant fu ei ymdrech a gwahanodd y ddau yn 1999 gan adael Cassie yn fam sengl ar ei phen ei hun.
Er i Zabrinsky fod wrthi ers rhyw bum mlynedd, y llynedd y daeth eu halbym gynta Screen Memories ac ar sail hynny dewiswyd y grwp yn grwp newydd gorau.
Er i'r anterliwtiwr dawnus hwn gyhoeddi cyfrol y gellir ei hystyried yn arloesol, o waith beirdd eraill, a chyfrol o'i waith ei hun, yr oedd yn llawer enwocach am ei faledi.
Er iddo fod yn ddigon grasol i osgoi mynegi barn am raglenni teledu heddiw dichon fod elfen o feirniadaeth wrth iddo drafod y datblygiad a fu o ran technegau dros y pum mlynedd ar hugain er pan wnaeth ef y ddwy raglen a ddangoswyd.
Er iddo gyflawni sawl peth da yn ystod cyfnod o flwyddyn, yr oedd lle iddo wella.
Er i'r Ffrancwr arall Nicolas Fabiano gael ei ddanfon o'r maes am benio Danny Carter ac Abertawe'n gorfod chwarae gyda deg dyn yn unig yn yr ail hanner 'doedd gan Ferthyr fawr o fygythiad yn y llinell flaen.
Er mai am saith mae'r ffilmio i ddechrau y mae'r gynulleidfa o gant y paratowyd lle ar ei chyfer o flaen y llwyfan yn dechrau ymgasglu toc wedi pump.
Er mai cantorion ar drothwy eu gyrfa yw cystadleuwyr Canwr y Byd Caerdydd, nid cantorion di-brofiad mohonynt o bell ffordd.
Er mai cyfrol sy wedi ei hanelu at blant yw hon bydd pawb yn cael mwynhad o'i darllen.
Er mai dim ond 2,000 o gopiau a argraffwyd yn wreiddiol gwerthwyd 15,000,000 erbyn hyn ac y mae'r Misa Criolla gyda'i rhythmau gwerinol, i gyfeiliant gitars, charangos a bombas yn waith y mae parch a phoblogrwydd mawr iddo yn yr Ariannin.
Er mai dim ond blwydd a hanner ydy Magi mae'n mwynhau dilyn straeon trwy gyfrwng lluniau.
Er mai ganddo ef mae'r hawl cyfreithiol i benderfynu y mae ei bendderfyniad yn gwneud nonsens o ddatganoli a democratiaeth.
Er mai grwpiau indie a geir gan amlaf, fel Zabrinski a Derrero, yr ail artist i ryddhau sengl oedd MC Mabon sy'n golygu fod cerddoriaeth hip-hop hefyd yn rhan o agenda Boobytrap.
Er mai gwr bychan o gorff yw'r Arglwydd - Dafydd" i Brif Ysgrifennydd y Cynulliad ac i arweinyddion y pleidiau - y mae eisoes yn llenwi ei le gan ddod a thipyn o liw a steil i'r siambr.
Er mai Mi Welais Long yn Hwylio ydy teitl y llyfr, nid llongau'n hwylio yw canolbwynt y stori.
Er mai pedair o ganeuon a geir ar EP gan amlaf, mae Gwacamoli yn amlwg yn teimlo'n hael, gan fod yna bump ar Clockwork; ac yn sicr mae hynny'n beth da, gan mai Cwmwl 9 ydi'r gn orau ar yr EP yma heb unrhyw amheuaeth.
Er mai Saesneg oedd yr iaith swyddogol a orfodwyd o du allan, trwy gyfrwng y Gymraeg y bu i'r trigolion hyn ymwneud 'i gilydd a diffinio eu hunaniaeth.
Er mai yn y blynyddoedd 1909 1915 y cyrhaeddodd y Mudiad Rhamantaidd ei anterth, gyda 'Gwlad y Bryniau', 'Yr Haf' ac 'Eryri', yr oedd y llanw wedi troi yn erbyn Rhamantiaeth erbyn hynny, gan fod darllenwyr wedi syrffedu ar yr awdlau a'r pryddestau hyn a oedd wedi eu lleoli mewn rhyw orffennol chwedlonol, ac wedi syrffedu hefyd ar eirfa'r Rhamantwyr.
Er mai'r Dewin Dwl - yr un bach comic - yw hoff gymeriad Sian o hyd, Cosyn oedd hoff gymeriad Ben erbyn diwedd y stori.
Er mai'r Ceidwadwyr a'r Rhyddfrydwyr oedd prif bleidiau Prydain, 'roedd pethau'n dechrau newid.
Er mawr ddifyrrwch i bawb arall.
Er mawr siom i Dil aeth Sabrina yn l at Jac ac yn 1984 symudodd y teulu i Fryste.
Er mawr siom iddo collodd Llew Rhys, mab Nia, i Hywel.
Er mod i wedi gwneud llond Chevette glas o'r enw Fflem o bethau gwallgo, pentwr go fawr o bethau gwyllt a llond casgen o bethau gwirion, a phob tro mae rhain yn cyfuno i fod yn wallgo gwyllt a gwirion bost elli di fentro bod Branwen ac Angharad nepell i ffwrdd; er mod i wedi gneud tomen o betha gwirion, y gwir ydi, a dwi yn meddwl hyn o ddifri, dwi ddim yn credu mod i'n difaru gwneud dim erioed.
Er mor annhebygol ei bod hi'n aelod o'r Seiri Rhyddion yr oedd hi'n aelod o Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol a fu'n gyfrifol am wneud yr argymhelliad a doedd neb yng Nghymru - a dim ond un ffigur uchel yn y Seiri Rhyddion yn Llundain - wedi cwyno.
Er mor boblogaidd oedd y cyfuniad o lun a sain yn y sinemu, 'roedd y wasg yn gyfrwng pwerus o hyd.
Er mor boblogaidd y digwyddiad gyda gwylwyr gartref mae trefnwyr golff yr Alban wedi addo mai ar eu gwaetha nhw y digwydd yr un peth yr wythnos hon yn y Royal and Ancient yn St Andrews lle chwaraeir yr Open eleni.
Er mor boncyrs mae'r holl senarios dychmygol uchod yn swnio, mae nhw i gyd yn seiliedig ar gymalau go iawn yn y Mesur Terfysgaeth 2000.
Er mor bwysig yw addysg i bob cymuned mae credu fod y system addysg ar ei phen ei hun yn gallu newid ymddygiad ieithyddol yn dwyllodrus.
Er mwyn archebu copi o'r calendr gyrrwch siec am 4.50 yn daladwy i BBC Cymru i Calendr Pobol y Cwm, Ystafell C1038A, BBC Cymru, Llantrisant Road, Caerdydd, CF5 2YQ.
Er mwyn cyflawni'r nod yma, bydd rhaid i'r Cynulliad sicrhau seiliau cymunedol cryf i'r iaith Gymraeg ar draws Cymru gyfan, ac, yn yr ystyr yma, y mae lles y Gymraeg yn mynd law yn llaw lles gorau holl gymunedau Cymru.
Er mwyn cynnal newidiadau golygyddol angenrheidiol, mae'n hanfodol i'r rhaglen trosglwyddo FM gael ei hymestyn i Gymoedd De Cymru ar frys.
Er mwyn cynnal newidiadau golygyddol angenrheidiol, maen hanfodol i'r rhaglen trosglwyddo FM gael ei hymestyn i Gymoedd De Cymru ar frys.
Er mwyn gallu codi'r holl arian yma, rydym wedi bod yn golchi ceir staff yr ysgol, a trigolion y pentref, cynnal boreuon coffi, ac ar fore yr eisteddfod ysgol eleni, fyddwn ni yn cychwyn ras balwns, a fydd yn cael ei ffilmio gan HTV.
Er mwyn gweld cerdyn yn ei lawn faint cliciwch arno.
Er mwyn gweld pa anifail sy'n cuddio, mae'n rhaid llithro rhannau o'r tudalennau cadarn i un ochr.
Er mwyn hybu democratiaeth gynrychioladol rhaid i'r Cynulliad sicrhau ffyrdd o gynnal deialog real a pharhaus gyda mudiadau pwyso sydd am lobio aelodau'r Cynulliad a gyda'r sector gwirfoddol.
Er mwyn hyrwyddo trafodaeth o bynciau yn Gymraeg nad yw'n arfer cael eu trafod yn Gymraeg, gellid sicrhau bod geirfu o dermau perthnasol yn cael eu cylchredeg ymhlith yr aelodau a'r cyfieithwyr.
Er mwyn i'r iaith gael cyfle i ffynnu mae'n rhaid i nifer o bethau, sy'n rhan mor gynhenid o'r hen drefn, ildio.
Er mwyn medru darllen holl reolau ac amodau y gystadleuaeth cliciwch yma.
Er mwyn pwysleisio mai ymgyrch weithredol oedd hon dyma blastro'r blychau ffn a basiem gyda phosteri pwrpasol.
Er mwyn sicrhau cefnogaeth eang i'r ymgyrch rydym yn lansio deiseb genedlaethol.
Er mwyn sicrhau hynny rhaid wrth fwy na system gyfieithu effeithiol.
Er mwyn sicrhau llwyddiant ac effeithiolrwydd y Polisi Dwyieithog o'r diwrnod cyntaf, galwn ar y Swyddfa Gymreig i sefydlu Grwp Tasg i gydlynu ymdrechion a syniadau er mwyn ymbaratoi at gyflwyno Polisi Dwyieithog yn y Cynulliad.
Er na chafodd hynny lawer o sylw gan y cyfryngau, rhoddwyd adran gyfan yn y Cytundeb ar hybu'r iaith.
Er na cheir amheuaeth mai trac gan Gruff Meredith ydi hi, mae Go Iawn Wir Yr fymryn yn galetach na'r arfer, sydd yn brawf o bosib mai bwriad Boobytrap ydyw cynnig y cyfle i artistiaid Cymru arbrofi gyda'u cerddoriaeth.
Er na chyhoeddwyd pryddest 'Mab y Bwthyn' gan Cynan hyd Eisteddfod Caernarfon ym 1921, mae'n rhoi hanes yr hyn a ddigwyddodd i filwr diniwed o L^yn o'r cyfnod pan ymuna 'r fyddin hyd at ei ymateb i'r gyflafan yn ffosydd Ffrainc.
Er na ellir gorfodi neb sy'n medru'r Gymraeg i'w defnyddio, mae'n rhaid ceisio eu darbwyllo i deimlo perchnogaeth arni.
Er na enillodd neb o Gymru y brif gystadleuaeth, enillwyd yr ail wobr Lieder gan Gymro arall - Neal Davies - yn 1991.
Er na feddyliais erioed am Awstralia fel gwlad lle mae cywirdeb gwleidyddol yn rhemp y mae hi, maen ymddangos, yn wlad lle mae ffeministiaeth yn gryf.
Er na fedrwn wneud rhyw lawer o cynnwyr o sylwadau Chris Williams.
Er na fu'r gyfres honno yn llwyddiant mawr, aeth Ioan ymlaen i ymddangos yn Hornblower a Titanic ymysyg pethau eraill.
Er na fydd eu record hir, Stwff, yn apelio at bawb, mae'r amrywiaeth yn sicr o blesio'r rhai hynny sy'n mwynhau cerddoriaeth heb gitars a drymiau diddiwedd.
Er nad oedd gm gan Abertawe neithiwr fe gawson nhw newyddion drwg.
Er nad oes gan y Ceidwadwyr yr un aelod seneddol yng Nghymru ar hyn o bryd, mae o'n edrych ymlaen at yr her o arwain yr ymgyrch nesaf.
Er nad oes gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau deddfu cynradd mae Deddf Llywodraeth Cymru yn dweud y gall y Cynulliad 'wneud unrhyw beth i gefnogi neu i gynnal yr iaith Gymraeg'. Credwn mai hawl foesol y Cynulliad yw deddfu dros y Gymraeg.
Er nad oes unrhyw dystiolaeth fod cotwm naturiol yn well; yr wyf i o'r farn y bydd pobl yn reddfol yn teimlon well ynddyn nhw, meddai perchen y siop.
Er nad oes unrhyw un o Gymru wedi ennill y teitl hyd yn hyn, daeth ag enwogrwydd i Bryn Terfel yn dilyn brwydr enwog y baritoniaid.
Er nad ydi proffil cyhoeddus y grwp wedi bod yn amlwg mae'r gwaith yn parhau i gael ei wneud.
Er nad ydw i'n arbenigwraig ar anghenion dysgwyr dwi'n siwr y bydd y fersiwn arbennig hon yn boblogaidd gyda rhieni sydd a'u plant yn dysgu Cymraeg gan ei fod wedi ei anelu atyn nhw yn benodol.
Er nad ydw i'n ddoctor rwyn credu ei bod yr un mor rhesymol tybio y gallair dewis anghywir o lyfr wneud dirfawr ddrwg i rywun hefyd.
Er nad yw Dyfrig yn ...gallu meddwl yn glir ai ben mewn anialdir maen syndod fod ei lais cystal efor dolur gwddw - dyma lais Dyfrig ar ei orau gyda harmoneiddio cryf a melodi swynol dros ben - cynnyrch yn amlwg o'r un ffatri a Cwsg Gerdded.
Er nad yw hon yn dechneg newydd, roedd yn hynod effeithiol.
Er nad yw'n arferol cyhoeddi enw'r ail fe wnaed y noson honno gan mor arbennig oedd perfformiad Patricia.
Er nad yw'n ymddangos yn llawer o gymharu ag S4C ac S4C Digidol mae'n bethcythgam mwy nag oedd gan y Llydawiaid o'r blaen.
Er nad yw'r gn yn un hir y maen bleserus iawn ac yn dangos elfennau o gerddoriaeth bync Gymraeg - mae yna gyffyrddiadau syn atgoffa rhywun o gerddoriaeth Ffa Coffi Pawb.
Er pan ddysgodd ein teidiau wneud papur o goed.
Er tegwch iddo.
Er y cyfeiriad yng Nghytundeb Belffast at ieithoedd eraill, i bob pwrpas siartr hybu'r Wyddeleg yw'r adran sy'n delio ag ieithoedd.
Er y gwaith cefndir manwl iawn am ddatblygiad poblogrwydd y Cyrff a gweddill sr sn yr 80au hwyr, fel mae'r teitl yn awgrymu, Catatonia a Cerys yn benodol syn cael y prif sylw.
Er y gwelwyd datblygiadau mewn sawl maes, mae angen i BBC Cymru bellach ailddynodi ei rl ai sefyllfa mewn marchnad ddarlledu syn newid yn gyflym, wrth i ddatblygiadau technolegol gynnig cymysgedd o ddewis i'r gwylwyr ar gwrandawyr, ar deledu digidol ar hyn o bryd, ar radio sain digidol cyn bo hir, ac yn fuan drwy wasanaethau arlein.
Er yn byw yn y de ers rhai blynyddoedd un o fechgyn Pwllheli yw'r awdur ac hefyd yn awdur clasur o lyfr ar hanes y dref honno.
Er yn gyfnod pan oedd nifer o'r ychydig raglenni teledu Cymraeg oedd ar gael yn rhai pennau'n siarad - ac wedi eu halltudio i berfeddion nos ar ben hynny - yr oedd hwn hefyd yn gyfnod pan ddangoswyd rhai rhaglenni gwir ysbrydoledig.
Er yn safle answyddogol mae wedi ei gymeradwyo gan Catatonia eu hunain.
Er, ar yr un pryd dydw i ddim yn siwr gyda pha awdurdod y mae on medru dweud yr hyn y maen ei ddweud ar wahan i'r ffaith ei fod o pwy ydi o.
Er, mae'n debyg, yn arferol, mae'r cofnodi i fod yn y ddwy iaith os yw'r siaradwr yn siarad Cymraeg ond yn uniaith Saesneg os yw'r siaradwr yn siarad Saesneg.
Er, mi fyddan nhw'n siwr o fod yn fwy gofalus wrth ddewis nani y tro hwn.
Eraill yn dyfalu mai ef oedd Tom Jones ac mai jc oedd y cyfan.
Eraill yn mynnu y dylai fod hawl gyda phob lleiafrif i ymarfer eu crefydd a'u diwylliant.
Eraill yn y gystadleuaeth: Cyril Jones ac Aled Rhys Wiliam.
Erbyn 1911 yr oedd llawer rhagor na hanner poblogaeth Gymraeg Cymru yn ardaloedd y glo, 'wantoning in plenty' chwedl Lingen, a dyna sut y llwyddodd Gwyddoniadur Thomas Gee a'r cyhoeddi helaeth Cymraeg.
Erbyn 1914 'roedd technoleg y ffilm wedi datblygu, ac 'roedd yn barod i gofnodi rhith a realaeth, ffantasi a ffaith.
Erbyn 1937 'roedd y BBC wedi sefydlu gwasanaeth rhanbarthol ar gyfer Cymru.
Erbyn 1945 'roedd 10% o dir Cymru yn eiddo i'r Swyddfa Rhyfel.
Erbyn amser cinio 'roedd cricedwyr Morgannwg wedi cyrraedd 183 am bum wiced wedi 42 pelawd.
Erbyn amser cinio, daeth yn amser ffarwelio 'r lle, ac roedd hyd yn oed Dafydd Morgan Lewis yn gyndyn i adael.
Erbyn amser te yr oedd Lloegr yn cael y gorau o'r gm a Pakistan wedi llithro i 151 am bum wiced.
Erbyn bod y cr ar y llwyfan am saith mae chwe chant a mwy o bobl yno yn disgwyl yn eiddgar yn y gwres wedi eu harfogi hetiau rhag yr haul ac wedi chwistrellu eu hunain rhag mosgitos ffyrnig.
Erbyn canol y prynhawn roedd cannoedd wedi ymgasglu i weld y limosns yn tywys y gwesteion yno ar gyfer y briodas.
Erbyn chwarter wedi chwech, mae hanner y seddau yn llawn a dim un ar l erbyn saith a phobl yn dal i gyrraedd, rhai gyda'u cadeiriau eu hunain yn eu llaw.
Erbyn chwater olaf yr ugeinfed ganrif 'roedd y cyfrifiadur wedi dechrau disodli'r teipiadur, ac 'roedd chwyldro mawr technolegol arall y ffordd.
Erbyn cyrraedd colegau Prifysgol Cymru dyw pethau ddim wedi gwella ers y pumdegau a'r chwedegau, fe gewch chi wneud Cymraeg, Hanes, Ysgrythur a Daearyddiaeth os ydych chi'n lwcus, drwy gyfrwng y Gymraeg a dyna ni.
Erbyn diwedd gm y Springboks, fodd bynnag, nid yn unig yr oedd rhywun yn teimlo fel caur to ond cau pob ffensant a thynnu pob cyrtan hefyd rhag i neb ein gweld.
Erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif penodwyd John Griffith, Llanfair Is Gaer, Sir Gaernarfon, yn Dderbynnydd Cyllid Tiroedd dros y rhanbarth a Brenianllaeth Caer.
Erbyn diwedd y ganrif mae'r diwydiant glo wedi diflannu i bob pwrpas, mae'r gweithfeydd dur mawr yn Shotton, Glyn Ebwy a Chaerdydd wedi cau, ac mae nifer y rhai sy'n gweithio mewn amaethyddiaeth wedi haneru.
Erbyn diwedd y tridegau 'roedd yr awyr yn duo uwch Ewrop.
Erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif y mae agweddau eraill ar yr hyn a gyflawnodd y llywodraeth yna, yn enwedig y gwasanaeth iechyd a chymorth i amaethwyr, dan fygythiad.
Erbyn ei fodloni mae'n hanner nos a Chr Esquel wedi penderfynu mai ei hel hi'n syth am adref fyddai'r cynllun gorau.
Erbyn heddiw mae bron i 50,000 o aelodau gan Urdd Gobaith Cymru rhwng 8 - 25 oed.
Erbyn heddiw y mae hyfforddiant arbennig ar gael i Shonis Corn.
Erbyn heddiw, mae diwydiant teledu Cymraeg yn allforio i'r byd — arwydd o'r hyder a roddodd brwydr y Gymdeithas i bobl Cymru.
Erbyn hyn esblygodd yr Adran Addysg Gorfforol yn Ysgol Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Hamdden.
Erbyn hyn fe welwyd ffrwyth y brotest arwyddion ffyrdd wedi i'r Llywodraeth gytuno i osod arwyddion dwyieithog, Yn y gerdd hon nid gofyn 'paham yr anniddigrwydd' y mae'r bardd, ond edmygu gwydnwch y protestwyr yn hytrach.
Erbyn hyn fe wyddom iddo gasglu a phentyrru 8.6 miliwn o bunnau.
Erbyn hyn mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal ymchwiliad.
Erbyn hyn mae CBAC wedi sefydlu fel cwmni a gyfyngir trwy warant, ym mherchnogaeth ac yn cael ei reoli gan y 22 cyngor unedol yng Nghymru.
Erbyn hyn mae ei henw yn adnabyddus i garwyr cerdd ledled y byd.
Erbyn hyn mae enwogrwydd y mesur wedi ymestyn o Siapan ac yn cael ei arfer gan feirdd ar draws y byd.
Erbyn hyn mae pethau wedi newid yn arw.
Erbyn hyn mae rhai ohonyn nhw yn wag.
Erbyn hyn mae WPD wedi cytuno i werthu Dwr Cymru i Glas Cymru.
Erbyn hyn mae'r cwmni wedi derbyn £538m o Gronfa'r Loteri.
Erbyn hyn mae'n enwocach na Dmitri - o ychydig.
Erbyn hyn mae'n siwr mai hon ydy un o ganeuon enwocaf Caban.
Erbyn hyn mae'r cyfrifiadur yn adnodd hanfodol ym mhob ysgol gynradd.
Erbyn hyn nid oes unrhyw reolaeth democrataidd dros Addysg Bellach - mae'r holl gyfrifoldebau yn nwylo'r Quangos.
Erbyn hyn 'roedd sifiliaid wedi ymuno yn yr ymladd, a phensiynwyr, gwragedd a phlant yn dioddef ymosodiadau o'r awyr.
Erbyn hyn wrth gwrs, nid Cymry oddi cartref yw'r Archentwyr-Cymraeg sydd yma ond Archentwyr sydd yn dilyn calendr eu gwlad eu hunain.
Erbyn hyn y mae categoriau cymdeithasol newydd ar gyfer pobl.
Erbyn hyn, fodd bynnag, mae cerddoriaeth yn rheoli fy mywyd i raddau helaeth.
Erbyn hyn, gwahanol yw'r ddealltwriaeth ynghylch nodweddion y teulu dedwydd.
Erbyn hyn, gweinyddir yr Ynys gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, a sefydlwyd yn 1979 i warchod y naws unigol, ac i sicrhau y bydd yr Ynys a'i thrysorau ar gael i bobl fwynhau am flynyddoedd i ddod.
Erbyn hyn, mae arian Ewrop yn dechrau cyrraedd prosiectau arbennig yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Erbyn hyn, mae diwylliant ieuenctid cyfoes a chyffrous yn y Gymraeg.
Erbyn hyn, mae hi'n un o aelodau Iwerddon yn Senedd Ewrop.
Erbyn hyn, mae'r cwmni wedi ei ddewis a'r gobaith ydy y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn gynnar yn 2001 ac y bydd y tri safle ar gael i'r cyngor erbyn Medi 2002.
Erbyn hyn, mae'r mater hwnnw wedi ei ddatrys, ac mae defnydd o'r iaith yn cynyddu.
Erbyn hynny yr oedd yn adran iau yr ysgol gynradd ac yn rhy hen i gael Mam yn ei chwrdd wrth y giat.
Erbyn i chi ddarllen hwn, bydd cynhadledd Merched Peryglus Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn Aberystwyth.
Erbyn i Emyr Afan ymddangos gyda Tom, Kelly, Stuart a Cerys datgelir mai Larry Adler yw'r henwr anhysbys.
Erbyn i Hick gael ei fowlio gan Waqar Younis nid oedd angen ond ugain rhediad ar Loegr i ennill.
Erbyn iddyn nhw weld perfformiad Cura, y mae'n nhw'n falch na allent ei fforddio.
Erbyn i'r chwarae orffen ddiwedd y dydd yr oedd Sri Lanka mewn dyfroedd dyfnion ar 98 am chwech.
Erbyn Tachwedd 'roedd y Bwrdd Glo yn honni fod 55 o'r 174 o byllau yn gweithio, a phenderfynodd glowyr Gogledd Cymru ddod 'r streic i ben.
Erbyn troad y ganrif 'roedd y gwleidydd ifanc disglair hwn wedi bod yn areithio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ers deng mlynedd, ac 'roedd deugain mlynedd arall o areithio o'i flaen.
Erbyn y ddeunawfed ganrif ceir digon o dystiolaeth i effeithiau'r Ddeddf Uno ar yr iaith.
Ergyd arall oedd ildio gl wedi 25 munud, Geoff Thomas yn penio heibio Kevin Dearden.
Eric Harris (18 oed) a Dylan Klebold (17 oed) yn lladd 12 o'u cyd-ddisgyblion ac yn anafu 20 arall yn Columbine High School, Denver, Colorado, cyn eu lladd eu hunain.
Erica Rowe yn rhedeg yn fron-noeth yn Twickenham.
Erlyn cwmni cyhoeddi Penguin am ffieidd-dra am gyhoeddi nofel D.H. Lawrence Lady Chatterley's Lover.
Erlynwyd yr undeb gan reolwyr y cwmni a bu'n rhaid iddo dalu'n ddrud am gefnogi'r streicwyr.
Ernest Bevin, y Gweinidog Llafur, yn galw am 100,000 o ferched i ddod i weithio mewn ffatroedd.
Ers 1962, bu'r Gymdeithas yn ymgyrchu am gonsesiynau i'r iaith oddi wrth gynrychiolwyr y Llywodraeth Brydeinig yn Llundain ac yng Nghaerdydd.
Ers 1967 mae'r Lolfa wedi bod yn cyhoeddi nofelau a'r ffuglen newydd mwyaf cyffrous, cerddoriaeth, barddoniaeth answyddogol a chyfresi o lyfrau cwbl wreiddiol i blant.
Ers 1992, mae 120 o bobl wedi cael eu holi gan yr heddlu o dan amheuaeth o fod wedi rhoi lloches i derfysgwyr ETA.
Ers 1995 bu'r Corws dan gyfarwyddyd a hyfforddiant Simon Halsey.
Ers bod yng Nghwmderi mae Rhian wedi cael sawl carwriaeth - er mawr siom i Reg bu'n gweld Steffan ac yna Gavin.
Ers canol y 1970au daeth Cymdeithas yr Iaith i gredu fod tynged yr iaith yn dibynnu'n bennaf ar barhd cymunedau lleol. Nid oes llawer o bwrpas cael statws i'r iaith na dysgu Cymraeg i'n plant os bydd ein cymunedau lleol yn chwalu.
Ers cyn cof bron mae'r grwp wedi creu cloriau unigryw ac yn meddwl o hyd am ffordd o wneud eu cds yn rhai cofiadwy.
Ers dechrau Medi mae 200 o bobol, Palestiniaid yn bennaf, wedi cael eu lladd.
Ers Deddf Tai 1998 mae'n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu lle i fyw i'r digartref.
Ers diwedd Tachwedd bu Strasbourg yn disgrifio ei hun fel Dinas y 'Dolig ac yn darparu llu o gyngherddau clasurol a chrefyddol.
Ers dros dwy flynedd buom yn casglu enwau ar ddeiseb fawr dros Ddeddf Iaith Newydd -- dewch i Gaerdydd i'w chyflwyno i'r Cynulliad ac i ddangos cefnogaeth i'r galwad.
Ers dyfodiad y Cynulliad cenedlaethol bu rhywfaint o dro ar fyd.
Ers ei ffurfio ym 1992 datblygodd alfresco i fod yn o gwmniau mwyaf sefydlog y sector annibynnol yng Nghymru.
Ers ei gyflwyniad nodedig ym mis Medi 1998 mae BBC Choice Wales wedi ymsefydlu'n eithriadol.
Ers ei gyflwyniad nodedig ym mis Medi 1998 mae BBC Choice Wales wedi ymsefydlun eithriadol.
Ers ei lansio ym mis Ionawr, mae Station Road eisoes wedi denu dilynwyr ffyddlon.
Ers ei sefydlu fel consortiwm o awdurdodau addysg lleol ym 1948, mae Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) wedi profi ei werth i'r gymuned addysgol yng Nghymru.
Ers ei sefydlu ym 1983, mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Corws Cymreig y BBC gynt, wedi ennill ei blwy'n eang yn un o'r corau cymysg blaenllaw yn y Deyrnas Gyfunol.
Ers ei sefydlu ym 1996, bu Iechyd Morgannwg Health yn gweithio gyd phartneriaid i sicrhau gwell iechyd i'r bobl sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe a Bwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont.
Ers hynny aeth yr is-label o nerth i nerth yn gyfrifol am nifer o grwpiau fel Big Leaves, Topper ac, rwan, Anweledig.
Ers hynny bu nifer fychan o rai oedd yn bleidiol i'r iaith yn gweithio i sicrhau dyfodol iddi o fewn i'r cyfyngiadau gormesol a roed arni gan reolaeth sectyddol y llywodraeth yn y gogledd.
Ers hynny yr ydw i wedi gweld yr hysbyseb hon hyd syrffed - ac wedi cael mwy na llond bol arni.
Ers hynny, mae Grwp Deddf Eiddo Gwynedd yn cyfarfod ac yn gweithredu yn erbyn enghreifftiau o escploetio amlwg.
Ers i mi fynd ar y Senedd gyntaf fel golygydd y Tafod roedd hi'n ymddangos i mi fod pob Cadeirydd yn mesur ei hamser neu ei amser yn y gadair yn l faint o erthyglau cadeiryddol oedd ar l i'w sgwennu i'r Tafod.
Ers marwolaeth Diana bu rhyw fath o rs ymataliol ac maen debyg mair lluniau dros o Sul ydoedd y gwyro gwirioneddol cyntaf oddi wrth hynny - a hynny dan sl bendith y Frenhiniaeth ei hun a oedd yn siwr o fod yn ymlawenhau yn yr holl sylw canmoliaethus.
Ers mis Chwefror diwethaf yr ydw i wedi bod mewn sawl digwyddiad ller oedd AC yn bresennol.
Ers pasio'r ddeddf hon, newidiodd hinsawdd ieithyddol Gwlad y Basg.
Ers peth amser gwelwyd newid mawr ym mhroffil ieithyddol llawer o ardaloedd yng Nghymru lle'r oedd y Gymraeg gynt yn iaith y mwyafrif.
Ers rhyw dri mis, bellach, yr ydw i wedi cael mynediad i Channel Five.
Ers sawl blwyddyn bellach rydym yn gweithredu system sy'n golygu ein bod yn atgoffa pob aelod ei bod yn amser iddynt ail ymaelodi bob 12 Mis.
Ers sefydlu Teledu Annibynnol mae nifer y sianelau wedi cynyddu yn gyson, a'r cynnydd wedi cyflymu yn aruthrol yn ystod y degawd diwethaf gyda theledu lloeren ac, yn ddiweddar, teledu digidol.
Ers tair blynedd mae'r colegau addysg bellach ac uwch wedi bod yn cydweithio ar y cynllun.
Ers Tanglewood, mae Llewellyn wedi ymddangos yn aml yn yr Unol Daleithiau.
Ers y Calan eleni mae'r Gymdeithas wedi cychwyn ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd.
Ers y cyfarfod, rydym wedi adrodd yn l i'r rhai a arwyddodd y datganiad, gan ofyn iddyn nhw bwyso ymhellach ar y Cynulliad drwy ysgrifennu at Ms Butler fel unigolion.
Ers y ddeddf gyntaf gwelwyd trawsnewidiad ieithyddol o ran defnydd cyhoeddus o'r iaith a gosod hawliau allan yn glir.
Ers y dyddiau hynny hefyd mae arfer o weithio mewn mwy nac un iaith yn fwy cyfarwydd ac mae'r cyd-destun gwleidyddol Ewropeaidd a byd-eang yn caniatáu i ni elwa o brofiadau gwledydd eraill yn hwylus.
Erthylodd Stacey blentyn Hywel.
s i ddim am beli gwyllt - ond ymysg y peli o'n i'n sgoro'n dda.
Es i ymlaen, beth bynnag, gan fod y clerc a'r ynadon yn Gymraeg.
Esboniodd aelodau o'r Gymdeithas eu bod eu bod yn gwrthod yn llwyr gyd-ddatganiad y mis diwethaf rhwng 'Orange' a'r quango, y Bwrdd Iaith, lle bu cyfeirio at 'ystyried' y 'posibiliadau o ddefnyddio'r Gymraeg'.
Essex felly ar 223 am chgwech.
Essex syn batio gyntaf yng Ngerddi Sophia ac er i Forgannwg gael cychwyn da gan gipio dwy wiced gynnar, y diweddaraf yw fod Essex yn 123 am dair.
Esso yn agor y burfa olew gyntaf yn Hwlffordd.
Estynnwn at fudiadau radicalaidd eraill gyda her.
Ethiopia sy wedi'n gorchfygu ni a byddwn yn ymladd yn erbyn yr ymosodiadau hyn yn fwy nag erioed ac, yn y pendraw, ni fydd yn ennill," meddai.
Ethol Arthur Scargill yn arweinydd y glowyr.
Ethol Bill Clinton yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Ethol Clement Attlee yn arweinydd y Blaid Lafur.
Ethol Dafydd Wigley yn Llywydd Plaid Cymru.
Ethol George Bush yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru.
Ethol Hindenberg yn Arlywydd Yr Almaen.
Ethol Jimmy Carter yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Ethol Keir Hardie ym Merthyr Tudful.
Ethol Nai Bevan am y tro cyntaf yng Nglynebwy.
Ethol Ramsay MacDonald, A.S. Aberafon, yn Brif Weinidog cyntaf Llafur.
Ethol Richard Nixon yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Ethol Ronald Reagan yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Ethol tair merch yng Nghymru: Megan Lloyd George, Irene White a Dorothy Rees.
Ethol William Hughes, Cymro Cymraeg, yn Brif Weinidog Awstralia.
Ethol y fenyw gyntaf i'r Senedd.
Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Mn.
ethol yn ddiwrthwynebiad.
Etholiad Cyffredinol a Margaret Thatcher yn dod i rym.
Etholiad Cyffredinol: ailethol y Llywodraeth Genedlaethol ond y Toraid gyda mwyafrif mawr.
Etholiad gwael i'r Rhyddfrydwyr: o'r 475 o ymgeiswyr etholwyd 9 yn unig a 5 o'r rhain yng Nghymru.
Etholwyd Cyngor newydd ym Mai 1999.
Etholwyd Keir Hardie yn aelod seneddol cyntaf y blaid newydd yng Nghymru ym Merthyr Tudful ym 1900.
Etholwyd Llywodraeth Lafur yn 1945, gyda chymeradwyaeth trwch poblogaeth Cymru, a sefydlu'r wladwriaeth les a'r gwasanaeth iechyd cenedlaethol, yn creu sustem i gefnogi'r diwydiant amaeth, yn gwladoli nifer o ddiwydiannau polisau sy'n cael mesur helaeth o gefnogaeth, o leiaf tan y 1970au.
Eto maen anodd meddwl am unrhyw gyd-destun lle na fyddai ymadrodd mwy naturiol Gymreig yn well nag ef.
Eto Trundle ddaeth Wrecsam yn gyfartal.
Eto, dwin dal i gredu nad ydan i wedi gweld y gorau o Ffrainc.
Eto, go brin y byddai neb am ei anfon ef ar gwrs cyfathrebu y dywedir fod meddygon o'r India a gwledydd eraill gymaint eu hangen.
Eto, nid oes dim byd anorfod am dranc y Gymraeg.
Eto, nid yw'n fl i gyd.
Eto, os bu'r trafod a'r dewis ar sail yr hyn mae Graham Henry wedi'i weld yn ystod y tymor yma falle bod e'n benderfyniad digon teg.
Eto, pan ddioddefodd sgathru maleisus gan chwaraewr o Seland Newydd gadawodd y condemnio i eraill.
Eto, yn gwbl ddirwgnach mae athrawon cydwybodol yn parhau i ysgwyddo y dyletswydd hwn a hynny gan amlaf heb air o ddiolch - ond gan wybod y byddant dan feirniadaeth lem pe byddai rhywbeth yn mynd o'i le.
Eu gobaith yw penodi Dean Saunders, ymosodwr Cymru yn chwaraewr/hyfforddi Abertawe, a Leighton James yn aelod o'r tm rheoli.
Eu gwahodd nhw am bryd ddydd Mercher i ddathlu fy mhen-blwydd.
Eu gwrthwynebwyr fydd y clwb o Wlad y Basg, Alaves.
Euros: yn ymdopi yn dda.
Even the Frogs did better than us, oedd sylw Chris Brasher.
Ewch ati heno i baentio mwy o arwyddion, a chofiwch ffonio'r swyddfa yn Aberystwyth er mwyn i ni eu hychwanegu at y cyfanswm.
Ewch dros y llinell fantais trwy gysylltu a chyfeillion gydag un o gardiau ebost rygbi, BBC Cymru'r Byd.
Ewch i chwilio am lyfrau Cymraeg ynddyn nhw er enghraifft.
Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynau.
Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynnau.
Ewch yn iach, Sieffre o Fynwy, clywsom atsain olaf eich Brut.
Ewel - Ceri ydi'r hufen ar y gacen ac ef ydi'r wyneb.
Faint callach a gwell ein byd ydym ni o wybod hynny dydw i ddim yn siwr.
Faint wyddoch chi am hanes Cymru?
Falle bo nhw wedi gweld bod rhyw ddileit barddoni yndda i.
Falle bod Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus yn Ewrop drwy ddibynnu ar y pac, eu hamddiffyn ac esgid Neil Jenkins.
Falle bod rhai yn meddwl i ni fod yn lwcus yn ein gm gynta yn erbyn Caerlyr ond fe aethon ni lan yna i ennill, meddai.
Falle bydd Bangor yn arwyddo R. Giggs erbyn eu gm yn erbyn Rhayadr ar y penwythnos.
Falle bydd rhain yn werth arian mawr o fewn ychydig o flynyddoedd, ac mae'r grwp wedi addo copau fel gwobrau ar Gang Bangor, felly daliwch i wrando.
Falle bydd y steil ddim yn bleser i'w wylio ond maen rhaid creu steil iddyn nhw eu hunain.
Falle bydde well 'da ni gael un o'r time mawr, ond mae hwn yn rhoi gwell cyfle i ni fynd trwodd i'r bedwaredd rownd.
Falle nad oedd e'r perfformiad mwya gwefreiddiol erioed ond doedd dim o'i angen.
Falle nawr y daw e yng nghynt nar disgwyl.
Fe a Steve James, a sgoriodd 53, yn cyfrannu 101 am yr ail wiced.
Fe a'th y peth trwy'n meddwl i y galle fe ddod 'nl ac ennill 13 - 12.
'Fe adawon ni gl wael mewn o gic rydd.
Fe aethon nhw adre yn sicr bod rhaid cefnogi'r sianel Lydewig a bod ynddi y gallu i wneud gwahaniaeth i sawl agwedd o fywyd Lorient a Llydaw.
'Fe alla i ddeall ei benderfyniad e ar l bod yn y swydd fy hunan.
Fe allai Caerdydd fod wedi talu'n ddrud, ergyd wych o ddeugain llath gan Sasha Opinel yn rhoi gl i'r ymwelwyr ac yn brawychu ffyddloniaid Parc Ninian.
Fe allai capten Abertawe, Scott Gibbs, fod mewn dyfroedd dyfnion, hefyd.
Fe allai ddychmygu ei bod hi'n hawdd idd nhw gael gwirfoddolwyr i helpu ar y funud.
Fe allai gyrfa liwgar John Hartson fod ar fin datblygu eto o fewn y dyddiau nesa.
Fe allai Ryan Giggs golli dwy gm nesa Cymru yn rownd ragbrofol Cwpan Pl-droed y Byd.
Fe allai'r dewiswyr gael eu gorfodi i wneud mwy o newidiadau i'r tm - mae'r canolwr Mark Taylor wedi anafu'i bigwrn yn ystod y paratoadau ar gyfer y gm.
Fe allai'r pump gael eu gwahardd am oes os bydd yr ymchwiliad yn eu cael nhw'n euog.
Fe allan nhw whare gemau pl-droed ond fe ddylsen nhw whare'r gemau pl-droed o flaen y gemau rygbi.
Fe allasai fod wedi bod yn waeth arnyn nhw.
'Fe alle fod rywle rhwng saith a deg o Gymry ar y daith,' meddai.
Fe alle fod yn waeth! Mi gollodd tîm pl-droed Guam 16 - 0 yn Tajikistan yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ddoe.
Fe alle hynny fod yn bwysig iawn yn y diwedd.
Fe allech chi gredu bod y Prif Weinidog yn ymgeisydd! Dim ond ynfytyn fyddai'n amau ased mor gref yw'r Prif Weinidog i'w blaid.
Fe allen nhw ddisgyn yn l i'r drydedd.
'Fe allen ni ostwng safon a mynd lawr i gynghrair y BNL ond fydde'r gost ddim llawer llai.
Fe arwyddodd nifer ohona ni sydd yn aelodau o staff y Llyfrgell y llythyr.
Fe brofodd Tiger Woods ei fod e'n feidrol wedi'r cwbl yn niffeithwch Dubai.
Fe daerid fod y cyfryw ymgyrch yn lladd ein siawns i ddenu ffatroedd Seisnig i'r ardaloedd gwledig Cymraeg; a diau mai felly y byddai.
Fe ddadleuwyd fod Senedd yr Alban yn haeddu grymoedd deddfwriaethol gan fod y wlad honno a'i chyfundrefn gyfreithiol ei hun.
Fe ddaeth newyddion y bydd Epitaff yn lansio Follow Me eu hail ep nos Lun, 11 Medi mewn gig hyrwyddo arbennig yng Ngwesty y Snowdonia Parc, Waunfawr am 8:30 yr hwyr.
Fe ddaeth rhyw bobol o'r Eisteddfod a dweud wrtho, mae gynnon ni newydd da i chi, mae eich brawd wedi ennill y Goron'. Roedd o wrth ei fodd, wrth gwrs, a mi fuon nhw'n trafod y peth am rhyw bum munud neu ddeg.
Fe ddaeth y ceisiau mor gyson a'r glaw.
Fe ddaeth y gemau pan oedd Robert Earnshaw yn chwarae'n arbennig o dda i Gaerdydd a chael chwe gl.
Fe ddaeth y newyddion y bydd Texas Radio Band, grwp a enillodd y wobr am Grwp Newydd Gorau 99 yng noson wobrwyo RAP Radio Cymru, y byddan nhw'n mynd i stiwdio Fflach yr wythnos yma i gychwyn recordio Ep chwe chan fydd allan ar label RASP yn y dyfodol agos.
Fe ddaethon nhw'n agos ddwywaith ond ymdrechion yr asgellwyr Kevin James a Shane Williams yn cael eu gwrthod.
Fe ddaethon ni i'r penderfyniad mai'r Cynulliad yw ein targed ni: er mai yn San Steffan y byddai angen pasio'r ddeddfwriaeth, fe ddylai gael ei chyflwyno gan y Y Cynulliad.
Fe ddangosodd y capten Graham Thorpe y ffordd gyda 62 heb fod ms.
Fe ddaw hynny yn amlycach wrth i'r ymgyrch ehangu.
Fe ddaw rhywun ar yn l i hefyd.
Fe ddechreua Just Enough Education to Perform yn yr un modd yn union 'r albym flaenorol, wrth i'r gerddoriaeth gynyddu'n raddol nes ffrwydro tua munud wedi i'r trac agoriadol, Vegas Two Times, ddechrau; ond yr hyn sy'n fy nharo i wedi'r ffrwydrad hwn yw pa mor debyg i gerddoriaeth Aerosmith yw'r gn yma.
Fe ddechreuodd pethau'n addawol ym mis Ionawr, pan laniodd Buck Rogers gan Feeder yn rhif pump yn siart y senglau.
Fe ddechreuodd y chwaraen brydlon am saith o'r gloch ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor yng Nghasnewydd.
Fe ddeuair arolygwyr heibio yn flynyddol i fygwth caur lle, meddai Syd Aaron, prif-ddarlithydd addysg gorfforol yr hen goleg hyfforddi pan oeddwn i yno, ddiwedd y pum-degau a dechraur chwe-degau.
Fe ddeue gwaith i filoedd ar filoedd o bobol - y mwyafrif ohonyn nhw'n bobol dduon, a mi fydde hynnyn bwysig iawn.
Fe ddigwydd lot o bethe oddi ar y bl, hefyd, ac yr oedd yn amlwg oddi wrth sylwadau'r Saeson ar l y gm bod nhw wedi cael tipyn o siom o golli gartre.
'Fe ddwedodd e wrthon ni am dynhau ein gm.
'Fe ddwedon nhw wrthon ni ddeg diwnod yn l, gan fod cynifer o gemau 'da ni ar l 'tasan ni'n cael hyd i gae 'basan nhw'n fodlon i ni chwarae fanno.
Fe ddylai pobl sydd am i ddatganoli gael ei estyn a'i wireddu weld y potensial sydd gan ddeddfu o blaid y Gymraeg i osod cynseiliau deddfu mewn meysydd eraill.
Fe ddylai'r grym fod yn amlwg yn cael ei ddatganoli o'r gwaelod i fyny.
Fe ddylai'r Gymraeg fod ymhlith yr ieithoedd hynny sydd yn gallu dal eu tir ac estyn allan, ond, heb seiliau cadarn a chynllunio bwriadus a strategol, wnaiff hyn ddim digwydd.
Fe ddylech fod yn chwerthin yr holl ffordd i'r banc.
Fe ddylen nhw, o bawb, wybod pa mor ofnadwy o annheg yw hi i ymweld ag anwiredd plant ar eu tadau.
Fe ddylen ni wybod heddiw pa mor ddifrifol yw'r broblem.
Fe ddylsai rhywun fod wedi taclo Reeves.
Fe ddylse nhw roir parch eitha iddyn oherwydd mae chwaraewyr dawnus gyda nhw.
Fe ddywed y Quran yn Sura 42, adnod 41: 'Nid yw'r sawl sy'n ymladd pan fyddant dan ormes yn euog, ond bydd Allah yn cosbi'r gormeswyr.' Deued y dydd.
Fe ddywedwyd wrthym flwyddyn yn l y byddai'r Cynulliad yn 'aeddfedu i ddwieithrwydd' ond y gwrthwyneb sy'n wir.
Fe deimles i dipyn o siom ar l i ni gollir ffeinal Benson & Hedges, ond mae rhywbeth wedi dod ms ohono fe, meddai Croft wrth BBC Radio Cymru.
Fe dynhaon nhw bethau a chau'r Barbariaid ms yn gynfangwbl.
Fe ellid fod wedi dweud hynny ar l protest Trefechan, gellid fod wedi dweud hynny ar l ennill arwyddion dwyieithog, fe ellid fod wedi dweud hynny — yn wir fe ddywedwyd hynny — ar l ennill y sianel ac mae nhw'n dal i ddweud hynny ers Deddf Iaith 1993.
Fe ellir achub y Gymraeg.
Fe enillan nhw gyda llond cart o geisiau prynhawn fory yn Sain Helen, ac fe gn nhw gysgu'n dawel y penwythnos yma.
Fe enillodd Caerdydd ddydd Sadwrn dan reolaeth newydd a mae'n bwysig nawr bod nhw'n dechrau mynd am y bencampwriaeth.
Fe fethon nhw ag ennill un gm yn rowndiau agoriadol y gystadleuaeth am y tro cynta ers 1986.
Fe fodlonodd Daniel O'Connell a'i gyd-weithwyr ganrif a hanner yn l i'r Wyddeleg farw.
Fe fowlion nhwr pelawdau yn araf, hefyd, felly dim ond 44 o belawdau oedd gan Forgannwg i fatio.
Fe fu cynnydd hefyd yn y mewnfudo i Fn fel bod 30% o boblogaeth y sir wedi eu geni y tu allan i'r Ynys erbyn 1991.
Fe fu cynnydd hefyd yn y mewnfudo i Fn fel bod 30% o boblogaeth yr sir wedi eu geni y tu allan i'r Ynys erbyn 1991.
Fe fu son y byddai Iwerddon yn chwarae'u gemau ar gaeau niwtral - ym Mharis, neu Barcelona.
Fe fu'r mis cyn yr Eisteddfod honno yn fis o bwysau mawr arna i.
Fe fuodd na ddigwyddiad yn achos Joe mewn gm rhwng Cymru a'r Alban yn Anfield yn 1978.
Fe fuodd y bore yn hynod llwyddiannus i Loegr gyda Pakistan erbyn yr egwyl gyntaf yn 71 am dair wiced.
Fe fydd cyfle hefyd i edrych yn l ar yr hyn gyflawnwyd dros y Gymraeg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Fe fydd Cyfrifiad 2001 yn fesur bras o sefyllfa'r Gymraeg yng Nghymru.
Fe fydd cyhoeddiadau swyddogol y Senedd yn ddwyieithog, fe gyhoeddir testun y Bwletin Swyddogol (yr 'Hansard') mewn Basgeg a Sbaeneg, ac fe fydd y ddwy iaith yn cael eu hystyried yn wreiddiol.
Fe fydd din tueddu i arafu tipyn yr wythnos hon, ac y maen hen bryd.
Fe fydd en ymwybodol iawn bod wyth o'i chwaraewyr nhw'n chwaraen yr uwch-gynghrair a hefyd bydd en gwybod bod nhw'n dm cadarn.
Fe fydd hi'n bosib hefyd i fynd i glinigau arbennig mewn ysbytai ar hyd y wlad ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Man Geni 5 Mehefin.
'Fe fydd hi'n dipyn o gyfres.
Fe fydd hi'n gm galed dros ben, heno, rwyn siwr o hynny, meddai Peter Manning sy'n sgowt dros Glwb Caerfaddon.
'Fe fydd hi'n gm wych - dau dm gyda chymaint o dalent, a bydd y lle'n llawn.
Fe fydd nifer o ddarllenwyr ardal Llanelli yn siwr o gofio'r digwyddiad erchyll hwn, ond difyr yw gweld y datblygiadau gwyddonol sy'n helpu i adeiladu achos yn erbyn Graham Bowen, a chael hynny o safbwynt y gyfraith.
Fe fydd rhaid ymdrechu ymdrech galed i gyflawni'r agenda syml 'da ni wedi'i osod i ni'n hunain -- wn i ddim ydych chi am ei galw hi yn frwydr ai peidio, ond fe fydd rhaid gwneud y gwaith beth bynnag da chi am ei alw fo.
Fe fydd tipyn o waith 'da ni brynhawn fory, sdim amheuaeth am hynny.
Fe fydd uchafbwyntiau gyda'r nos o gmau eraill Cymru yn erbyn Siapan (Sadwrn, 9 Hydref) a Samoa (dydd Iau 14 Hydref) ac o unrhyw gmau pellach y bydd Cymru yn eu chwarae yn ystod y gystadleuaeth.
Fe fydd y '45 Llydaw' yn sefyll eu prawf ynghyd 40 o bobl eraill – Basgiaid, pobl o Baris, ac o lefydd eraill.
Fe fydd y Corws yn ymddangos yn rheolaidd ym Mhroms y BBC yn y Royal Albert Hall, ac eleni perfformiodd hefyd yng nghyngerdd cyntaf Proms yn y Parc y BBC yn Abertawe.
Fe fydd y darllediadau'n cychwyn nos Wener Hydref 1 gydag uchafbwyntiau gm agoriadol Cymru yn erbyn Yr Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.
Fe fydd y rhaglenni yn bwrw golwg ffresh a newydd ar berfformiadau ein tm cenedlaethol.
Fe fydd y safle yn cael ei ddatblygu yn ystod y flwyddyn addysgol nesaf gan mai cymorth i fyfyrwyr ail iaith Cymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd.
Fe fydd y teulu yn dwrdio fy mod weithiau yn dweud pethau mawr dros y ffn.
Fe fydd yna hefyd gyfle i drafod syniadau newydd yn y sesiwn Storom Syniadau.
Fe fydd yr etholiad hwn - yn fwy na'r un arall dybiwn i - yn cael ei ymladd ar y tonfeddi ac yn nhudalennau'r wasg.
Fe fyddai Cymdeithas yr Iaith ynghyd llu o fudiadau di-drais eraill yn syrthio'n dwt i'r categori yma.
Fe fyddai ennill statws swyddogol i'r Gymraeg yn arbed y dryswch presennol: fe fyddai'n neges ddiamheuol i bobl yng Nghymru fod gwerth ar yr iaith a bod modd ei defnyddio heb rwystr.
Fe fyddai hynny'n gwneud yn iawn i Gymru gan y bydd dros hanner carfan Iwerddon wedi chwarae gm galed iawn yn rownd gyn-derfynol Cwpan Heineken Ewrop yn Ffrainc wythnos yng nghynt.
Fe fyddai'n ddigon hapus yn dod i Forgannwg, yn enwedig ar l chwarae gyda'i gapten Waqar Younis, fu'n chwarae i'r sir bedair blynedd yn l.
Fe fyddai'r gwr ifanc gyda'i fowlio cyflym a'i fatio yng nghanol y rhestr yn aelod gwerthfawr o unrhyw dm.
Fe fyddan nhw'n cnoi ewinedd eto dros y Sul gyda'r ddau dm am fuddugoliaethau fydd yn sicrhau'r lle ola i'r nall dm neu'r llall yn Ewrop.
Fe fydde cynnal Cwpan y Byd yn Ne Affrica yn bwysig i'r wlad - yn bwysicach hyd yn oed na chynnal Cwpan Rygbir Byd.
Fe fydden dod a lot o waith ac fe fydden gwneud gwahanieth mawr i'r wlad.
Fe fydde'n wych i Gymru ac i John Hartson petae e 'nl yn chwarae yn yr Uwch Adran.
Fe fyddwn i yn meddwl bumgwaith drosodd a dweud Na bob tro pe byddai rhywun yn gofyn i mi fynd chriwiau o blant pobl eraill ar dripiau ac ymweliadau.
Fe fyddwn i yn mynd ymhellach a dweud mai dim ond un o'i gamgymeriad oedd ffeirio ffleihaff.
Fe fyddwn i'n dadlau fod Eirin Peryglus yn gweddu i ddiwedd yr 80au a dechrau'r 90au, tra bo Llwybr Llaethog o flaen eu hamser.
Fe fyddwn yn ystyried eich sylwadau'n ofalus.
'Fe fysen i'n disgwyl i Gaerdydd ennill.
Fe gadarnhaodd nad oedd porthorion, staff y dderbynfa na thy bwyta'r Celt yn cael siarad Cymraeg o fewn clyw gwesteion na fyddai'n eu deall, ond gwadodd bod hynny'n gyfystyr a bod yn wrth-Gymreig.
Fe gafodd ei dwy nofel flaenorol, Fory Ddaw ac Adlais, groeso brwd gan ddisgyblion ysgolion uwchradd ac yn bendant fe gaiff y nofel hon yr un croeso.
Fe gafodd ei wobr, a chafodd Caerdydd bwynt.
'Fe gafodd Sion Meredith gyfle gwych, ond dyna ydw i'n dda.
Fe gafodd Swindon - mewn sefyllfa debyg - fynd lawr dwy adran cyn cael dod fyny'n l ar apl.
Fe gafodd Wrecsam gweir yn y diwedd a hawdd fyddai bod yn feirniadol ohonyn nhw.
Fe gafodd y cynllun ei gyflwyno ar l i'r Cynulliad Cenedlaethol ddarparu arian ychwanegol ar 1 Mai.
Fe gafodd y gm rhwng Lloegr a'r Alban ei chwarae er gwaetha clwy'r traed a'r genau.
Fe gafwyd adlais o'r hen Gastell Nedd ddoe, y pum blaen yn rhagori yn yr agweddau tynn ac yn cyfrannu tipyn yn y chwarae rhydd.
Fe gaiff Juice gyfle i dorri'i syched ar Ffordd Farrar unwaith eto.
Fe gawn ni'r ateb i'r ddau gwestiwn yna o fewn yr wythnosau nesa.
'Fe gawson nhw 'chydig o anlwc yn Northampton yn ddiweddar - colli yn y munde ola.
Fe gawson nhw ddigon o gyfleon i ennill y gm yn hawdd.
Fe gawson nhw lawer mwy o gyfleon ac fe fyddan nhw'n siomedig safon cyffredinol eu gorffen.
Fe gei di siarad Cymraeg, os wnei di ddisgwyl… a disgwyl.
Fe geir gwrthgyferbyniad llwyr ar ddechrau Hang on to Your Halo, gan fod yma ddefnydd o biano, ac yn amlwg mae hyn yn creu naws gwbl wahanol.
Fe geir yma wefr y caru cyntaf ond gwewyr y dadrithio hefyd.
'Fe ges i amser caled ms yn Sri Lanka - a thipyn bach o lwyddiant hefyd.
Fe gs i ngwarchod yn ofalus iawn.
Fe gewch gylchlythyrau yn rhoi gwybod am waith y Gymdeithas a digwyddiadau pwysig.
Fe gewch wybod am eich cysylltwr lleol os gysylltwch 'r Brif Swyddfa yn Aberystwyth. Holwch y cysylltwr am y gwaith lleol a dyddiad y cyfarfod nesaf.
Fe gododd sawl peth diddorol o gynigion y Cyf Cyff gan gynnwys cyfarfod phennaeth Radio Cymru.
Fe gofiwch ei fod ef yn y Bardd Cwsc yn dangos y Gymraeg yn iaith llysgenhadon a llythyrau brenhinoedd.
'Fe gollodd ei le yn nhm Cymru y tymor dwetha ond fe ddaeth 'nl a dangosodd e fod cymeriad cryf gydag e.
Fe gollodd Leeds, 3 - 2, yn Real Madrid.
Fe gollodd yn erbyn Fergal O'Brien o Iwerddon yn y ffrm olaf un o naw ffrm i wyth.
Fe gollon nhw 2 - 0 yn Sbaen neithiwr ond fe lwyddo nhw i ddal gafael diolch i'w buddugoliaeth 3 - 0 gartre a sicrhau gm gyda Valencia ddechrau Mai.
Fe gollon nhw ddydd Sadwrn yn erbyn Reading - y tro cynta iddyn nhw golli gartre ers mis Tachwedd.
Fe gollon nhw wiced Sanath Jayasuriya, y capten, am 14 rhediad.
Fe gollon nhw, 2 - 1, yn Charlton.
Fe gollon nhw'u gm gynta ers ymadawiad Hoddle, 3 - 0, yn erbyn Ipswich.
'Fe gollon ni dair blynedd yn l yn erbyn y Crysau Duon.
Fe greodd Cymru y cyfleon ac fe ddylser gm fod yn sff ymhell cyn yr egwyl.
Fe groesodd y crysau gwynion linell Cross Keys wyth o weithiau gyda'r wythwr Lee Jones yn sgori ddwywaith.
Fe gurodd e Luis Figo o Bortiwgal a Rivaldo o Brazil i gipio'r anrhydedd.
Fe gurodd e Paul Hunter neithiwr o bum ffrm i ddwy.
Fe gurodd e Paul Wallace - hefyd o bump i bedair.
Fe gurodd hi Sara Mountford yn y rownd gynderfynol cyn ennill o ddau dwll ac un yn weddill yn erbyn Sarah Jones o Abertawe yn y rownd derfynol.
Fe guron nhw Aberystwyth oddi cartre, 2 - 0.
Fe guron nhw Charlton 2 - 1.
Fe guron nhw Everton 3 - 2.
Fe guron nhw Grimsby neithiwr, 4 - 1, a maen nhw nawr bedwar pwynt ar y blaen i Bolton gyda thair gm ar l.
Fe guron nhw Port Talbot ddoe, tra roedd eu gwrthwynebwyr agosa Cwmbran yn colli yn erbyn Caerfyrddin.
Fe guron nhw Tottenham 3 - 1 yn Anfield.
Fe gyhoeddir yn swyddogol amser cinio mai Graham Henry fydd hyfforddwr y Llewod ar y daith i Awstralia haf nesaf.
Fe gymerodd Saqlain Mushtaq 4 wiced am 74.
Fe gynhaliwyd cyfarfod o'r Uwch-Bwyllgor Cymreig fis Mai eleni yng Nghaerfyrddin i drafod yr economi gwledig yng Nghymru.
Fe gyrhaeddodd Cymru rownd derfynol y plt.
'Fe gysyllton ni a'r Cynullad Cedlaethol a fe gawson ni gyngor digon cryf wrthyn nhw, fel y cawson ni o Iwerddon.
Fe ildion nhw gl wedi dau funud yn unig a diolch i Roger Feestone mai gl yn unig oedd ynddi hyd chwarter awr o'r diwedd.
Fe leicsen i ddweud dyw Pwyllgor y Llewod ddim wedi gwneud penderfyniad eto, a fel dwin deall y sefyllfa, byddan nhw'n gwneud hynny ddechrer mis nesa.
Fe lwyddodd y Gymdeithas i amharu'n ddifrifol ar y cyfarfod hwn a bu trafodaeth breifat rhwng Sioned Elin, cadeirydd y Gymdeithas yn Sir Gaerfyrddin, a Meryl Gravell, arweinydd y Cyngor.
Fe oedd fy hyfforddwr pan dreuliais gyfnod yn chwarae yn y wlad honno.
Fe ofynir hyn i Rhodri Morgan.
Fe orffennodd y gyfres brawf rhwng Lloegr a Phacistan yn gyfartal, un yr un, ar l i'r ymwelwyr ennill gm hynod yn Old Trafford.
Fe orffennon nhw'n ail yn eu grwp drwy guro Sturm Graz 3 - 0.
Fe sefydlwyd Ty Tawe fel cymdeithas yn ystod Eisteddfod Abertawe 1982 gyda'r bwriad o brynu canolfan I hybu defnydd o'r iaith ymysg yr ifainc a dysgu hanes Cymru a'i Hiaith i bawb a feddai ddiddordeb yn y wlad a'i diwylliant.
Fe sgoriodd e 3 gl yn erbyn Norwy ac Armenia ym mis Mawrth.
Fe sgoriodd e i ail dm Arsenal yn erbyn Tottenham Hotspur neithiwr.
Fe sgoriodd Jason Koumas gl i Tranmere yn ei ail gm o'r bron neithiwr.
Fe sy'n dal record ceisiau Cymru o hyd gyda 28 ond mae Neil Jenkins bellach wedi hen basio ei record e o gapiau.
Fe wedodd Stephen wrtha i wedi'r gm ma'r potio pell oedd wedi gwneud hi i fi ddoe - oedd e'n anhygoel, medde fe.
Fe wellodd pethau o dipyn i beth ac erbyn canol y prynhawn yr oedd Loegr wedi cyrraedd 101 am bump.
Fe welodd y grwp eu cyfnod prysura ar ddechrau'r 90au - erbyn hyn wedi hen sefydlu ac yn mynd o nerth i nerth gan fod, bellach, yn un o gonglfeini'r sn gerddoriaeth yng Nghymru.
'Fe welon ni gicie adlam Neil Jenkins a fel dwedodd Graham Henry rhaid cymryd y pwyntie.
Fe wnaeth bowlwyr Lloegr yn dda ar lain digon deche yn cadw Sri Lanka i 226 am chwe wiced oddi ar 50 pelawd.
Fe wnaeth e ddinistrio'r gm - dim gadael iddi lifo o gwbwl.
Fe wnaeth Iwerddon yn dda iawn yn erbyn De Affrica - falle dylsen nhw fod wedi ennill.
Fe wnaeth John Peel ddweud hynny.
Fe wnaeth Lloegr wharen well yn erbyn Portiwgal - a cholli.
Fe wnaeth Lloegr whare'n well yn erbyn Portiwgal - a cholli.
Fe wnaeth Wrecsam ddigon, gan elwa o flynyddoedd o brofiad yn yr Ail Adran.
Fe wnaethon nhw ei gadael hi'n hwyr.
Fe wnaethon ni ddioddef, ond roedd yr artaith yn werth y boen.
Fe wnes i eu canmol nhw, hefyd, am gael pwynt yn erbyn tîm da fel Norwy.
Fe wrthsafon nhw adfywiad Penybont a mynd lawr i ben arall y cae i sgori ac arwain 13 - 5.
Fe wyddom heddiw nad a ddywedid ar goedd ac ar brint oedd gwir farn amryw byd o ddeiliaid Elisabeth y Gyntaf.
Fe wyddwn i ble roeddwn i'n sefyll.
Fe yw'r Cymro cyntaf i ennill y gystadleuaeth un o brif gystadlaethau'r byd sboncen.
Fe yw'r dyn syn rheoli yng nghanol y cae.
Fe yw'r ffefryn i arwain y garfan uwch i Japan yr haf nesaf.
Fe yw'r ffefryn i arwain yr ymosod gyda Emil Heskey.
Fe yw'r rheolwr y tro yma ac yn ddios bydd e'n arwain dewis terfynol Graham Henry gyda'r gobaith o greu'r un anian a chreu Llewod llwyddiannus.
Fe'i ganwyd yn Y Garnant a'i fagu yn Gymro Cymraeg.
Fe'i llefarwyd gan Ioan Gruffudd, ac fe'i cynhyrchwyd gan Antena.
Fe'i lleolir yn Awstria ac yn Abertawe, lle magwyd yr awdur.
Fe'i olynwyd gan David Murray a ymunodd BBC Cymru o Deutsche Grammophon.
Fe'i sefydlwyd yn Llanrwst yn Nyffryn Conwy yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd ac mae'r prif waith yno mewn ffatri yn Iard yr Orsaf o hyd.
Fe'n hogir i feddwl yn ogystal ag awchu am wybod mwy drwy gydol y gyfrol.
Fe'n sobreiddiwyd braidd o sylweddoli na fu'r newid yn gyfangwbl er gwell er gwaethaf datblygiadau technegol a oedd y tu draw i ddychymyg cenhedlaeth Gwyn Erfyl o wneuthurwyr rhaglenni.
Feddylies i erioed y byddwn yn dathlu fy mhen-blwydd yn 23 oed yn China.
Fedra i ddim llai na chredu fod profiad aelodau Sinn Féin o weld mudiad di-draisyn ennill hawliau ieithyddol a chydraddoldeb diwylliannol i siaradwyr wedi mynd peth o'r ffordd i ddangos iddynt nad oes raid wrth drais i ennill bob amser.
Fedra i ddim meddwl pryd ddysgais i gynganeddu - rwy'n meddwl mai darllen llyfr wnes i.
Fedrwn ni ddim peidio son am gyfraniadau Lauren Bentham a Geraint Jarman i Stwff.
Fedrwn ni ond diolch i griw label RASP am ryddhau Pedair Stori Fer gan gefnogi grwp ifanc arall yn y broses, a hynny yn dilyn llwyddiant EPs gan Yr Anhygoel, Cacamwci a llawer mwy.
Fedrwn ni ond gobeithio y bydd cerddoriaeth o'r fath yn cyrraedd y siopau'n eithaf buan ond, yn y cyfamser, fe fydd Gang Bangor yn ei chwarae byth a beunydd, a does gennym ni ddim bwriad ymddiheuro am hynny.
Fe'i cefnogir gan haid o wleidyddion, cyfreithwyr, barnwyr, academyddion a dynion busnes, pob un yn cuddio tu l i'r honiad nad ydynt yn gwneud dim ond eu dyletswydd, gwy^r a gwragedd sy'n rhy ofnus i olchi'r piso o'u dillad isaf.
Fe'i condemniodd hi am ei bod yn gogoneddu hunanleiddiaid, ac oherwydd ei bod yn anfoesol, yn enwedig y darn am y butain.
Fe'i cyflwynwyd iddo 'yn ysbryd Owain Glyndŵr', ond y cyfan a ddywedodd Mr Michael oedd, 'Gawn ni dipyn o ysbryd heddiw, ia?' cyn dechrau edliw cymaint oedd yn siarad Cymraeg yn y Cynulliad.
Fe'i disgrifiwyd fel 'digwyddiad canolog Cymru yn yr ugeinfed ganrif'.
Fe'i disgrifiwyd fel 'digwyddiad canolog Cymru yn yr ugeinfed ganrif'. Stalin yn ennill grym.
Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndwr ym Medi 1400.
Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwechanmlwyddiant ymgyrch Owain Glyndwr ym Medi 1400.
Fei ganed ar Ragfyr 18, 1947, yn Cincinnati, Ohio.
Fe'i heclodd droeon, ymosododd arno yn y wasg ac ar lu o raglenni teledu a radio.
Fei llefarwyd gan Ioan Gruffudd, ac fei cynhyrchwyd gan Antena.
Fe'i lluniwyd mewn cyfnod a oedd ar y ffin rhwng amaethu traddodiadol ac amaethu yn y dull newydd.
Fei olynwyd gan David Murray a ymunodd BBC Cymru o Deutsche Grammophon.
Fei sefydlwyd yn Llanrwst yn Nyffryn Conwy yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd ac mae'r prif waith yno mewn ffatri yn Iard yr Orsaf o hyd.
Fel "trefniant gwerinol" o offeren y Nadolig y disgrifiodd un aelod o'r cr ef i mi.
Fel arall, maen nhw'n gwbl gyfforddus yn gyrru trwy we o graciau.
Fel Barry John, JPR Williams a Neil Jenkins.
Fel Cadeirydd y Pwyllgor Democratiaeth, bu Alun Llwyd yn siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol am weledigaeth Cymdeithas yr Iaith o Ryddid i Gymru.
Fel cam tuag at sicrhau hyn galwn ar y byd addysg yn y sir i wrthod cyd-weithio 'r Prif Swyddog Gweithredol ac unrhyw Ofalwr o Loegr a benodir i'w rheoli.
fel caneuon newydd, gan eu bod yn hen ffefrynnau ers rhai misoedd.
Fel Cristion, fe ddylwn i faddau.
Fel Cyfarwyddwr Peirianneg a Thechnoleg S4C, bydd yn rheoli tm o tua 35 ac yn gosod ac yn arwain strategaeth dechnegol y sefydliad, yn ogystal rheoli systemau gwybodaeth i ddefnyddwyr Technoleg Gwybodaeth trwy'r corff drwyddo draw.
Fel Cymdeithas, bwriadwn wneud popeth posib i bwyso ar aelodau a staff y Cynulliad i gefnogi a gweithredu ein hargymhellion.
Fel Cymdeithas, mynnwn fod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru a'i fod yn hen bryd i'r Gymraeg gael ei normaleiddio fel prif iaith ein gwlad. Edrychwn at y Cynulliad i arwain a gweithredu strategaeth genedlaethol gynhwysfawr ac integredig fydd yn galluogi pawb yng Nghymru i gyfranogi yng nghyfoeth yr iaith gan fagu hyder cyffredinol ym mhwysigrwydd yr iaith Gymraeg.
Fel cymeriad egwyddorol ni allai Haydn fyw gyda'r twyll a gorffennodd gyda Kath.
Fel Dysgu Nofio mae diweddglo'r gn yma yn drawiadol hefyd, wrth i'r piano a'r bt ddiflannu yn raddol, gan adael llais i ganu'r gytgan heb unrhyw offerynnau yn y cefndir.
Fel ergyd ymatebodd Harris: Aaa, Miss Norwy.
Fel few bobbles yr oedd ysgrifennydd Cymdeithas Bl-droed Cymru yn disgrifio yr hyn oedd yn digwydd.
Fel ffuredau mae rhai o'n sylwebyddion praffaf wedi gafael yn dynn yng ngeiriau Elin H G Jones heb fwriad i'w gadael yn llonydd.
Fel gweddill ei deulu agos, cyrhaeddodd Mark Gwmderi yn 1993 ac er fod gweddill y gymuned yn ei gasu ceisiodd Hywel Llewelyn weld y gorau yn Mark ond talodd Mark ei garedigrwydd yn l drwy losgi car Hywel a dwyn ei draethawd ymchwil.
Fel gweddill y teulu yr oedd Tudur Dylan yn eisteddfotwr o ddyddiau ifanc.
Fel gwobrau, roedd gennym ddau gyfrifiadur i-Mac DV.
Fel gyda fersiwn Llwybr Llaethog o Llanrwst, mae Karamo gan Anweledig bellach yn addas ar gyfer unrhyw un o glybiau mawr Prydain.
Fel gyda gweddill y llyfrau, mae'r lluniau sy'n cyd-fynd a'r stori yn ddeniadol o syml a'r llyfr ei hun yn fach ac yn dwt ac o faint cyfleus i'w ddarllen yn y gwely.
Fel gyda llawer o gartwnau yr oedd elfen o wir ac elfen fawr o annhegwch yn hwn.
Fel gyda phopeth gwerth ei wneud, yr her oedd ein hysbrydoliaeth.
Fel gyda'r gyfres deledu ei hun, GARETH LEWIS sy'n lleisio.
Fel gyda'r gweddill, dyma stori dda, sy'n cael ei hadrodd yn dda ac sy'n creu ymateb, emosiwn a chynhesrwydd.
Fel hwyluswr a chyd-bartner y mae'r Bwrdd yn gweld ei ran.
Fel hyn, bydd ysgolion yn cadw at ofynion y gyfraith ond hefyd yn datblygu mewn modd cadarnhaol, gan 'ddod rownd' un gofyniad statudol arall eto nas lluniwyd gydag ardaloedd gwledig mewn golwg.
Fel hyn, rwyn siwr, y teimlai Charlie wrth fynd i mewn i'r ffatri Siocled - ond hen ffatri bop yw hon yn y Porth, Rhondda.
Fel mae portread Golwg (mensh no.
Fel mae'r teitl yn awgrymu, mae hon yn stori arswyd sydd yn sn am arth grisli.
Fel mae'n digwydd yr wyf yn cytuno hwy yn eu gofid am 'safon' iaith, ond ofnaf fy mod yn gweld eu dehongliad o'r hyn sy'n digwydd yn annigonol.
Fel maen digwydd, mae dal hamster yn rhywbeth y mae gen i rywfaint o brofiad ohono.
Fel mae'r wythnosaun mynd yn eu blaen mi fydd yna un tm yn colli ei le yn y gystadleuaeth fel ein bod yn ffurfio cynghrair.
Fel mam, yn naturiol, 'dwi yn llawn dyheadau a gobeithion wrth iddo fentro i'r sustem addysg a chymryd un o'r camau mwyaf yn ei fywyd.
Fel mater o flaenoriaeth, dylai'r Cynulliad arwain ymgyrch marchnata eang wedi ei thargedu yn arbennig at bobl ifanc er mwyn meithrin hyder yn y Gymraeg a'u hannog i'w dysgu a'i defnyddio.
Fel mewn cymaint o feysydd eraill mae'r sefyllfa erbyn hyn yn llai du a gwyn, yn fwy llwyd.
Fel mowldiwr ei gorff ei hun y daeth i amlygrwydd gyntaf ac nid oes amheuaeth fod ei gorff lluniaidd yn destun edmygedd.
Fel pe na byddai hynny yn ddigon i wneud i rywun roi ei ddwylo yn ei boced i wneud yn siwr fod popeth yn dal yn ei le, wele luniau graffig o ffariar yn ymosod chyllell ar geilliau ci er mwyn tawelur anifail.
Fel pe nad oedd yn disgwyl gweld neuadd fawr heb ynddi yr un sedd wg.
Fel rhan o Gwrs Cymraeg Ysgol Haf y Dysgwyr cynhelir gig yn y Fic, Porthaethwy ar nos Wener, Mehefin 29.
Fel rhan o gyfraniad cadarnhaol S4C i fywyd ieithyddol, diwylliannol ac economiadd Cymru, mae 95% o'r gyllideb raglenni yn cael ei gwario'n uniongyrchol yng Nghymru gan greu swyddi a chyfrannu at ffyniant economaidd y wlad.
Fel rhan o'i ymgyrch i ddelio ag ymddygiad anghymdeithasol mae'r llywodraeth yn ystyried cynlluniau i gosbi perchnogion tafarndai anghyfrifol.
Fel rhan o'r arolwg, lluniwyd holiadur cwbl ragfarnllyd gan wahodd ymatebwyr i nodi ai cau'r mwyafrif o ysgolion bach y sir neu dim ond rhai ohonynt oedd y llwybr gorau i ddatrys materion fel codi safonau academaidd, hwyluso gwaith staff etc.
Fel rheol chi yw'r arwydd cynta i ddweud eich meddwl, ond rydych chi'n rhyfedd o dawedog yr wythnos hon, yn fyr eich tymer ac yn byw ar eich nerfau.
Fel roedd hi, roedd Castell Nedd bron yn cicio'i hunain am ddod o fewn dim i adael y gm lithro o'u gafael.
Fel roeddwn i'n dweud, cyfrwng sarhad a sen rhyfedd iawn - gwisgo megis mewn anrhydedd enw eich gelyn.
Fel roeddwn i'n dweud, wn i ddim beth maen ei ddweud amdanaf i ond fyddwn i ddim eisiau treulio bore yng nghwmni yr un o'r bobl hyn heb sn am naw wythnos.
Fel roeddwn yn dweud, gwnaeth y ffilmio clyfar argraff ddofn.
Fel sy'n digwydd yn aml, gwna esgusion lu dros ei ymddygiad yn bersonol ac yn breifat gan ei beio ei hun yn aml.
Fel tad, y peth ola rwyn ei ddymuno tran gwylio fy mab yn chwarae rygbi fyddai gweld rhywun yn damsgen ar ei ben.
Fel un na welodd ond cwta ddwy bennod o'r gyfres Big Brother fydda i ddim yn siomedig o weld y gyfres wirion yn dirwyn i ben.
Fel wy ishws 'di gweud, wy a Dyff a Mark yn byw fan hyn yn y Deri Arms.
'Fel wy ishws 'di gweud, wy a Dyff a Mark yn byw fan hyn yn y Deri Arms.
Fel y bu Cymru'r Byd a'r Post Cyntaf yn ddarogan ers wythnos mae Robert Croft yn l yng ngharfan griced Lloegr ar gyfer y daith i Sri Lanka yn y flwyddyn newydd.
Fel y bu myrdd o ganeuon poblogaidd yn dweud ers canrifoedd; yr ydan ni i gyd yn chwilio am rywun i'w garu.
Fel y ceisiodd un athrawes bwysleisio wrth ei diadell o blant anystywallt.
Fel y cyfeiria yn y rhagair, mae i Ystad y Goron gefndir o fil o flynyddoeddt a phan gollodd Cymru ei hanibyniaeth yn 1282 aeth darnau ohoni yn rhan o'r Ystad.
Fel y dadleuodd Cymdeithas yr Iaith yn ei dogfen Dwyieithrwydd Gweithredol, rhaid i'r Cynulliad ddatblygu polisi iaith cynhwysfawr ac integredig a sefydlu fframwaith i roi'r polisi hwnnw ar waith.
Fel y disgwylid, Martin Johnson o Loegr fydd y capten. Ef, hefyd, oedd capten Y Llewod ar y daith i Dde Affrica ddwy flynedd yn l.
Fel y dwedodd y dyn, does yna ddim parti tebyg i barti gan ein cyfnitherod yn yr Hen Ogledd.
Fel y dywed Branwen Niclas, Cadeirydd cyfredol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y rhagymadrodd i raglen y Cyfarfod Cyffredinol, 'Ym mlwyddyn ola'r mileniwm gwelwn gyfle allweddol i Gymdeithas yr Iaith arwain newidiadau sylfaenol yng Nghymru ac mae agenda'r Cyfarfod Cyffredinol yn gosod seiliau ar gyfer hynny.
Fel y dywed ef maent yn sylwadau mwy teilwng o Frad y Llyfrau Gleision neu George Thomas nac o'r Cynulliad Cenedlaethol cynhwysol newydd.
Fel y dywedais, mae meiri Ffrainc yn bobol graff.
Fel y dywedodd rhywun, llawn cystal nad ydyn nhw'n mynd i ddisgwyl nes y bydd Michael Douglas wedi adfer ei siap ef hefyd.
Fel y gallwch ddychmygu, fi unwaith eto oedd Mrs. Chauffeur i Rich, Lowri fy chwaer a John ei gwr.
Fel y garafan ben bore, y mae dicter yn dal i fudlosgi ym mynwes rhai o'r Gwyddelod di-aelwyd hyn.
Fel y gwelwn o'r gynulleidfa bob nos, Wales Today yw'r rhaglen newyddion y mae pobl am ei gweld.
Fel y mae'n digwydd, dim ond ychydig yn llai nodedig fu 1998/99: ymweliad Cyngor Gweinidogion Ewrop Chaerdydd, ymddiswyddiad Ron Davies AS o'r cabinet, y gystadleuaeth am arweinyddiaeth ei blaid, penderfyniad y BBC i wneud buddsoddiad enfawr ym maes newyddion a materion cyfoes yng Nghymru mewn ymateb i'r Cynulliad Cenedlaethol newydd, BBC Cymru yn lansio ei wasanaeth digidol cyntaf - BBC CHOICE Wales - y gwasanaeth cyntaf gan BBC Cymru i fod ar gael drwy'r DG.
Fel y nodwyd eisoes, mae'n rhaid i'r iaith gael ei defnyddio'n naturiol y tu allan i'r dosbarth.
Fel y nodwyd eisoes, ni fydd yn ffynnu os yw ei defnydd yn y cartref a'r gymuned yn lleihau, hyd yn oed os yw nifer y siaradwyr newydd a ddaw o'n hysgolion yn cynyddu.
Fel y nodwyd uchod fe ryddheir y ffigurau llawn Dydd Mercher.
Fel y noson wefreiddiol pan gyfarfu Dmitri Hvorostovsky o'r Undeb Sofietaidd fawr a Bryn Terfel o Gymru fach ym mrwydr y ddau gawr o faritn yn 1989.
Fel y profodd y Farwnes Young yr wythnos diwethaf.
Fel y profwyd yn achos Diana a Charles yr un peth syn sicr yw na all y rhai syn defnyddior wasg i'w dibenion eu hunain ei rheoli hefyd.
Fel y tîm o'r Alban, sgoriodd Llanelli bedwar cais - dau i'r capten Scott Quinnell ac un bob un i Dafydd James a Chris Wyatt.
Fel yn y lleill mae na ddoniolwch yn stori Cosyn gyda hiwmor yr awdur yn sefyll yn y cof.
Fel yn 'Y Mynach', y gwrthdaro rhwng cnawd ac ysbryd yw thema'r awdl, ond, yn wahanol i awdl fuddugol 1926, y mae'r cnawd a'r enaid yn un erbyn y diwedd 'Y Sant', gan ddilyn athroniaeth Thomas Aquinas.
Fel yr awgryma'r teitl, mae Gwenan yn "gwirioni".
Fel yr awgrymwyd y llynedd mae Mr.
Fel'na mae hi ar Ynysoedd Groeg.
Felly ar y foment rwyn credu bod y clwb a'r tm yn mynd i'r wal.
Felly arhosodd hi dan dair munud o'r diwedd ac yr oedd ewinedd cefnogwyr croch Caerdydd lawr i'r byw.
Felly bant a'r tair ohonom ni i Kakadu 'da ffrind newydd o Cape Town, Charlie.
Felly bydd chwech o'r tm sgoriodd ddeg cais a 67 o bwyntiau yn erbyn Tm A Canada yn chwarae eu hail gm mewn pedwar diwrnod.
Felly byddan nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl.
Felly doedd dim osgoi ar ddulliau o anufudd-dod dinesig.
'Felly eu troi nhw, a chadw'r pwyse arnyn nhw oedd y dacteg.
Felly fe fydd rhaid mynd ati i wneud rhywbeth.
Felly fydd Catherine Zeta Jones ddim yn priodi nes y bydd ei chorff wedi dod yn l i siap ar l iddi esgor ar ei babi.
Felly gawn ni setlo un neu ddau o bwyntiau.
Felly hefyd fy nhaid a fy hen daid.
Felly hefyd Gwynn Pritchard yn BBC Cymru.
Felly hefyd y gm rhwng Bangor ac Aberystwyth.
Felly llacia afael a chanolbwyntia ar y teulu.
Felly mae gynnon ni un siawns mewn pedwar ou chwarae nhw.
Felly mae pwyse anferthol arno fe a'r tm.
Felly mae'n rhaid bod rhywfaint o gyfaddawd wedi bod.
Felly mi ddyliwn fod yn dathlu gyda'r newydd fod golchi llestri yn gallu peryglu eich iechyd.
Felly paid cwyno gormod.
Felly pan glywch chi rybudd i beidio siglo'r cwch peidiwch a meddwl am funud mai dyna'r tro cyntaf i'r alwad honno gael ei gwneud — fe'i gwnaed droeon dros y blynyddoedd.
Felly pwysodd y Gymdeithas ar gynghorau i ddiogelu tai i bobl leol.
'Felly ro'dd e'n eitha profiadol ac yn haeddu bod yma.
Felly roedd gen i Faer ar fy mhlt, Norbert Metairie, cyn-athro Ffrangeg.
Felly roedd yn fater o beth brys ein bod yn mynd i'w weld cyn i hynny ddigwydd.
Felly sefydlodd Grwp Iechyd Lleol Gwynedd y cynllun ac mae Nyrs Angela Roberts wedi cael ei phenodi'n arweinydd.
Felly un o gyn-sr India'r Gorllewin, sy'n arwain Cymru, Phil Simmons.
Felly wrth fynd ati i baentio arwyddion Give Way gyda'r gair Ildiwch cofiwch fod ei arwyddocd yn ehangach o lawer nag un gair ar arwydd anghysbell.
Felly yr un cynlluniau asesu sydd ar y gweill i'r gorau o Ynysoedd Prydain yn ogystal 'r brwdfrydedd sy'n rhan annatod o gymeriad lliwgar Steve Black.
Felly, anodd iawn yw dathlu gwyl nawddsant o wlad sydd yn ddiarth i'r rhan fwyaf.
Felly, be mae'r gymdeithas yn tueddu i'w wneud yw trefnu'r swper yng nghanol mis Mawrth.
Felly, er fy mod yn poeni am 'safon' iaith fel ein sylwebyddion, y tu fas i'r Cynulliad Cenedlaethol / Cyngor Sir / Cymdeithas Adeiladau / Cwmni Ffns Symudol y mae lle Cymdeithas yr Iaith i brotestio o hyd; ac nid trwy gynnal darlleniadau cyhoeddus o Ramadeg y Gymraeg yn y gobaith y bydd rhywrai'n cael eu hadfer i ddefnyddio'r treigliad llaes yn ei holl ogoniant.
Felly, fy annwyl gyd-derfysgwyr cawn eich gweld yng Nghyfarfod Cyffredinol y flwyddyn nesaf os na fydd pob copa walltog ohonom yn y carchar wrth gwrs.
Felly, lawr a hi cyn y flywddyn newydd.
Felly, mae brwydr y Gymraeg yn rhan o'r frwydr ehangach i geisio creu byd sydd yn fwy teg a chyfartal.
Felly, mae yma ddathlu dwbwl.
Felly, mae yna frwydr ddiddorol iawn yn ein haros.
Felly, mynnwn mai'r ffordd effeithiol o ymdrin 'r Gymraeg ydyw trwy gael rhaglen lorweddol sefydlog fel a argymhellir yn y Papur Ymgynghorol ar gyfer Ewrop, Cyfleodd Cyfartal, yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth.
Felly, ni ellir ond cymeradwyo cyfrol sy'n mynd i ddatgelu mwy o berlau'r iaith Gymraeg i'w siaradwyr presennol.
Felly, nid un digwyddiad yn unig fydd hwn, ond rhywbeth fydd yn datblygu.
Felly, os bydd y gm yn cael ei chwarae, mae prynhawn anodd yn wynebu Cymru.
Felly, os y gwyddoch chi am Gymry sydd bywydau neu storiau difyr i'w dweud yn lle bynnag yn y byd, d'wedwch Hywel amdanyn nhw.
Felly, pa bwrpas fyddai yna i fynd chi i'r llys?'' eglurodd cyfaill.
Felly, pan oedd bechgyn yn pasion well na merched yr esboniad a gynigwyd oedd fod bechgyn yn glyfrach na merched.
Felly, rhaid annog a chynorthwyo rhieni - yn enwedig rhieni newydd a rhieni di-Gymraeg - i gofleidio'r Gymraeg trwy gynnig cyfleoedd atyniadol iddynt ddysgu'r iaith.
Felly, treuliais weddill y dydd a hanner y nos mewn cell yn nhwlc Aberteifi.
Felly, yn ein barn ni, mae'n hanfodol fod y Cynulliad, o'r cychwyn cyntaf, yn cael ei sefydlu fel corff fydd yn gallu gweithredu'n effeithiol i ymrymuso'r iaith Gymraeg a hybu datblygiad cymunedau rhydd, cryf a Chymreig. 01.
Felly, yn naturiol, roedd yn rhaid i ni wneud' y ddinas - y ty opera, traeth Bondi,safle yr Olympics yn Homebush ar Blue Mountains.
Felly,dymuniadau gorau i ddarllenwyr BBC Cymru'r Byd gan rai o Gymry'r byd.
Felna y daeth yr wythnos y cyhoeddodd Rhodri Morgan ei fod yn cloffi ynglyn r adeilad efor peli bach gwydr yn gartref i'r Cynulliad i ben.
Fe'm ganwyd i yn 1968.
Fergal O'Brien, concwerwr Matthew Stevens, oedd ei wrthwynebydd.
Fersiwn accapella' ydi'r trydydd trac ac yma fe geir prawf pendant o'r ffaith nad peth hawdd yw rapio.
Fersiwn o'r stori wedi ei symleiddio ar gyfer dysgwyr, gyda geirfa yn y cefn.
Ffacsiwyd ein hymateb at y tri arweinydd Cyngor yn Neuadd y Sir heddiw, ac ynddo mynna Cyd-Gadeirydd y Gymdeithas, Aled Davies, fod adolygiad trylwyr o Bolisi Iaith y Cyngor yn digwydd a noda bod obsesiwn y cyngor gyda rheolwriaeth yn troi pobl ifanc, ynghyd phobl proffesiynol, i ffwrdd o'r broses ddemocrataidd, gan eu bod yn teimlo na fydd neb yn sylwi ar eu barn.
Ffactorau economaidd sy'n bennaf gyfrifol am y newid hwn.
Ffars y garreg las oedd testun Y Byd ar Bedwar (HTV/S4C) yr wythnos hon.
Ffarwel, felly, i obeithion Wrecsam o gyrraedd y gemau ail gyfle.
Ffarweliodd saith o'r detholion r gystadleuaeth - yn eu plith Leyton Hewitt o Awstralia.
Ffasgwyr yn lladd y bardd a'r dramodydd Federico Garca Lorca yn Sbaen.
Ffeithiol a phwyllog yw'r hanesion yn hytrach na'u bod yn llawn tensiwn a chyffro.
Ffenomen ddiddorol a phwysig arall ym maes cyhoeddi yng Nghymru yw'r papurau bro.
Fferm wynt fwyaf Ewrop yn agor yng Ngharno, Powys.
Ffermwyr cefn gwlad, ysgolheigion, athrawon a gweision sifil oedd swmp y siaradwyr Gwyddeleg ers oes.
Ffermwyr yn protestio yn y porthladdoedd.
Ffindio nhw fe'n galed yn y sgrym yn erbyn Toulouse.
Fflat cyffyrddus, pedair ystafell, teledu, vcd, peiriant golchi yr un, cyfrifiadur a chegin i'w rhannu.
Ffliw Hong Kong yn lladd 2,850 ym Mhrydain mewn wythnos.
Ffoaduriaid yn llifo i Orllewin Berlin o'r sector Rwsiaidd.
Ffonio mam a dad.
Ffonio Ms Xia i ddarganfod pryd mae'r gwyliau mis Mai.
Ffonio, am ei bod wedi mynd gartref dros y penwythnos ac nad oedd unrhyw un arall yno.
Ffoniodd Glyn Ebwy y gwesty lle roeddan nhw'n aros i wneud trefniadau prydau bwyd.
Ffoniodd Mr Yang i ofyn imi a fyddwn i'n fodlon cael fy holi ar y teledu.
Ffordd arall angenrheidiol ond anuniongyrchol o gynyddu cyfleoedd yw drwy ddatblygu cymorth cynhaliol.
ffordd o ail asesu a/neu ddileu yn gyfan gwbl hen ganiatadau cynllunio.
Fforwm Addysg i Gymru Ceredigion Paratowyd dogfen yn rhoi ein gofynion yng nghyd-destun y sir ar gyfer cynhadledd gyda'r Cyfarwyddwr Addysg, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg, undebau, llywodraethwyr etc.
Fforwm i drafod dyfodol y Gymraeg yng nghymunedau sir Gaerfyrddin.
Ffrainc a Phrydain yn penderfynu adeiladu twnel o dan y sianel.
Ffrainc fydd gwrthwynebwyr nesa Cymru - os caiff y gm ei chwarae.
Ffrainc sydd drwodd i rownd derfynol Euro 2000 ar l i Zinedine Zidane sgorio o'r smotyn ym munudau ola yr hanner awr ychwanegol.
Ffrainc ydyr ffefrynnau newydd i ennill y gystadleuaeth ar l iddyn nhw chwaraen ardderchog a churo Denmarc 3 - 0 yng Ngrwp D. Yn yr un grwp, roedd y ffefrynnau cyn i'r gystadleuaeth ddechrau, Yr Iseldiroedd, yn ffodus o ennill 1 - 0 yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.
Ffrainc yn ennill Cwpan Pl-droed y byd am y tro cyntaf yn ei hanes.
Ffrainc yn erbyn Portiwgal ym Mrwsel Nos Fercher ar Iseldiroedd yn wynebur Eidal yn Amsterdam Nos Iau.
Ffrainc yn gwahardd mewnforio cig eidion o Brydain, a bu 'rhyfel ^wyn' rhwng Ffrainc a Phrydain.
Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.
Ffrind Beti.
Ffrind gorau Denzil.
Ffrind Maggie Post.
Ffrind Mark.
Ffrwydrad yng nglofa'r Universal, Senghenydd, yn lladd 81.
Ffrwyth partneriaeth rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a Phrosiect y Canterbury Tales, dan arweiniad y Dr Peter Robinson o Brifysgol De Montfort, yw'r CD-ROM.
Ffurf ar ymddygiad pobl ydyw.
Ffurfio Cwmni Moduron Ford.
Ffurfio Cwmni Opera Cymru, Cavalleira Rusticana ac I Pagliacci oedd y cynyrchiadau cyntaf.
Ffurfio cwmni Rolls Royce.
Ffurfio Cymdeithas Ddawns Gwerin Cymru.
Ffurfio Cymdeithas Heddychwyr Cymru yn yr Eisteddfod.
Ffurfio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi i Saunders Lewis draddodi'r ddarlith 'Tynged yr Iaith'.
Ffurfio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi i Saunders Lewis draddodi'r ddarlith 'Tynged yr Iaith'. Agor gwaith dur Llanwern.17 yn marw o'r frech wen yn Ne Cymru.
Ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd.
Ffurfio Cyngor y Celfyddydau yn lle y Pwyllgor Cymreig o Gyngor Celfyddydau Prydain.
Ffurfio Plaid Gomiwnyddol Prydain.
Ffurfio Sinn Fein dan arweiniad Arthur Griffith.
Ffurfio Undeb Amaethwyr Cymru.
Ffurfio Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol y Merched dan arweiniad Emmeline Pankhurst.
Ffurfio'r Cenhedloedd Unedig.
Ffurfio'r Gwarchodlu Cymreig.
Ffurfio'r mudiad 'Adfer'.
Ffurfio'r mudiad 'Adfer'. Methodistiaid yn caniatu i ferched fod yn weinidogion.
Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND.
Ffurfiwyd Cymdeithas Rheilffordd Eryri i gefnogi ac i gymryd rhan flaenllaw yn y broses o atgyweirio a chynnal y Rheilffordd ac mae'n cefnogi Rheilffordd Ffestiniog yn y gwaith o ailadeiladu'r lein.
Ffurfiwyd Ffederasiwn Glowyr Prydain Fawr yng Nghasnewydd ddeng mlynedd cyn troad y ganrif.
Ffurfiwyd Llwybr Llaethog nl ym 1986 pan ryddhawyd eu sengl gynta, Dull Di Drais, ar label Recordiau Anrhefn.
Ffurfiwyd TAC yn 1982 fel cymdeithas fasnach i gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr annibynnol syn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer darlledwyr Cymreig, S4C, BBC Cymru a HTV Cymru.
Ffurfiwyd y Gymdeithas yn 1981 yn uniad o'r Cymdeithasau Hanes Teuluol a oedd yn bodoli yng Nghymru.
Ffurfiwyd y Gymdeithas yn 1981 yn uniad o'r Cymdeithasau Hanes Teuluol a oedd yn bodoli yng Nghymru.
Ffurflenni Cymraeg, Arwyddion Cymraeg, Cymraeg yn y Swyddfa Bost ayyb ayyb.
Fi a John yn sgrifennu caneuon ar acwstig gitar a chaneuon Saesneg oedden nhw.
Fi?
Fidel Castro yn dod i rym ar ynys Ciwba.
Fideo 2 awr o hyd ar gyfer myfyrwyr Celf TGAU.
Fideo da iawn, hefyd.
Fideo o'r gyfres wedi'i hanimeiddio ar gyfer plant ifanc.
Fi'n dwli gwneud y gwaith t.
'Fi'n ofnadw' o gartrefol.
Fis diwethaf, roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi herio Prif Ysgrifennydd y Cynulliad Cenedlaethol, Alun Michael, i wneud yn siwr y byddai Araith y Frenhines (sydd yn gosod ger bron raglen waith llywodraeth Westminster am y flwyddyn i ddod) yn cynnwys ymrwymiad i ddarparu Deddf Addysg.
Fis Medi mae'r ias honni ar ei dwysaf pan fydd y ddau dm gorau yn Iwerddon yn cwrdd yn Groke Park i frwydro am y gwpan McCarthy.
Fis ynghynt lladdwyd 165 pan fomiwyd Caerdydd.
Fitamin C yn rhoi dolur rhydd ichi a fitamin A yn gwneud ichi gollich gwallt.
Florence Nightingale, Mark Twain, Tolstoy a Henri Rousseau yn marw.
Flwyddyn yn ddiweddarach enillodd yr un wobr eto, am ddrama arall, A Light in the Valley, a ysgrifennwyd gan Ian Rowlands ac a gyfarwyddwyd gan Michael Bogdanov.
Flwyddyn yn l cododd Abertawe i'r Ail Adran, ond yn l i'r Drydedd maen nhw'n mynd ar l colli gartre 2 - 1 i Oldham ddydd Sadwrn.
Flynyddoedd yn l, cerddi A.A.Milne yn y gyfres When We Were Very Young oeddwn i yn eu darllen a chael fy hudo gan y geiriau a'r delweddau hyfryd.
Fo ydy'r gweinidog sydd chyfrifoldeb dros y Dm.
Fo ydy'r bygythiad mwya.
Fo ydy'r Cymro cynta erioed i ennill y gystadleuaeth hon.
fod disgwyl i'r Is-gadeirydd ymgyrchu gweithredol (a'r swyddog sydd chyfrifoldeb dros y maes) gynorthwyo a hybu gwaith cadeiryddion rhanbarth).
Fod y ferch ifanc yn sylweddoli o leiaf un peth; mai benywaidd yw'r pethau hyn sydd rhwng coesau gwrywod.
Fodd bynnag mae pethau'n newid ac erbyn hyn mae llawer o bobl yn rhy brysur i drefnu "ty agored" onibai mai'r Sadwrn yw dydd y dathlu.
Fodd bynnag wrth gymryd y grym oddi wrth Lywodraeth Leol, rhannwyd y cyfrifoldebau am wahanol feysydd yn y byd addysg ymysg y Quangos.
Fodd bynnag, ar wahan i'r chwarter olaf, mae'r ffilm yn brin o gyffro ac effeithiau gweledol.
Fodd bynnag, braf gweld nad y Gymraeg yw'r unig iaith syn cael trafferth dygymod ar arfer Saesneg gwirion o gael dau air am yr un peth.
Fodd bynnag, cododd y Cristnogion eglwys bwysig er cof amdano yn y fan lle bu farw.
Fodd bynnag, credwn yn gryf y dylai'r Cynulliad weithredu o'r cychwyn cyntaf fel corff sydd yn dymuno ennill yr hawl i basio deddfwriaeth gynradd.
Fodd bynnag, dathlu gwyl ein nawddsant oedd yn flaenaf ym meddyliau criw a ddaeth ynghyd y tu allan i senedd-dy'r wlad am wyth o'r gloch ar fore Mawrth 1 - gryn ddeng awr o'n blaenau ni yng Nghymru.
Fodd bynnag, dros y blynyddoedd diwethaf o sls parhaus aeth yr arfer o fargeinio fel hyn allan o ffasiwn.
Fodd bynnag, dywedodd Markus Donsbach, rheolwr cyffredinol y Celtic Royal a mab-yng-nghyfraith i Mr White na fu yna broblem erioed gyda'r Gymraeg.
Fodd bynnag, er bod yr NCT yn cymryd cam i'r cyfeiriad cywir, ofna'r Gymdeithas nad ydyw'r Swyddfa Gymreig wedi achub y cyfle i lunio canllawiau grymus a fyddai'n fodd i warchod yr iaith yn ei chadarnleoedd traddodiadol a hyrwyddo ei hadferiad mewn ardaloedd a'i collodd yn ystod y ganrif a hanner diwethaf.
Fodd bynnag, er mawr syndod dywedodd y Cymro tu l i'r ddesg nad oedd y fath beth ar gael yn Gymraeg.
Fodd bynnag, fe ddylai etholwyr syn byw yn y gogledd bryderu nad oes ynar un aelod o'r Cynulliad yno y mae Rhodri Morgan yn ei ystyried yn ddigon galluog i eistedd o amgylch yr un bwrdd ag ef.
Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn poeni o hyd na chynhaliwyd trafodaeth lawn eto yng Nghymru am yr opsiwn newyddion integredig, ac y bu diffyg data monitro rheolaidd.
Fodd bynnag, mae'n achos pryder i'r Cyngor Darlledu bod cyrhaeddiad a chyfran gwrandawyr BBC Radio Wales wedi gostwng flwyddyn ar l blwyddyn.
Fodd bynnag, mae'r argyfwng sy'n wynebu'r Gymraeg a'n cymunedau ar drothwy'r Mileniwm nesaf yn un dwfn yn sgil gostyngiad parhaus yng nghanran siaradwyr Cymraeg ein cymunedau.
Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn poeni o hyd na chynhaliwyd trafodaeth lawn eto yng Nghymru am yr opsiwn newyddion integredig, ac y bu diffyg data monitro rheolaidd.
Fodd bynnag, y gobaith yw y bydd nifer o Reolwyr eraill - o'r rhengoedd isaf mewn sefydliadau mawr i reolwyr/berchnogion yn y cwmnïau lleiaf - yn cael budd o'r gwefan.
Fodd bynnag, y gobaith yw y bydd nifer o Reolwyr eraill - o'r rhengoedd isaf mewn sefydliadau mawr i reolwyr/berchnogion yn y cwmnau lleiaf - yn cael budd o'r gwefan.
Fodd bynnag, yn anffodus, yn y cyfarfod hwnnw yng Nghaerfyrddin, doedd y gwasanaeth cyfieithu ddim yn gweithio am gyfnod oherwydd nam technegol yng nghyflenwad y trydan, ac mae'r Hansard sy'n cofnodi'r cyfarfod hwnnw yn rhoi'r cyfieithiad Saesneg yn unig, nid y gwreiddiol Cymraeg.
Fodd bynnag, yn sgl datganoli, mae'r Cyngor o'r farn fod y gwasanaethau newyddion teledu hwyrnos a phenwythnos cyfredol i gynulleidfaoedd yng Nghymru yn anfoddhaol.
Fodd bynnag, yn sgl datganoli, mae'r Cyngor o'r farn fod y gwasanaethau newyddion teledu hwyrnos a phenwythnos cyfredol i gynulleidfaoedd yng Nghymru yn anfoddhaol.
Fodd bynnag, yr oedd dau beth a amlygai eu hunain yn fwyaf arbennig - yn enwedig yn y portread o Annigoni - ceinder ac artistri y gwaith ffilmio a sylwedd a dyfnder deallusol y sylwebaeth.
Fore Llun, Mawrth 20fed, bydd aelodau o Ranbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn codi baner enfawr ger mast ffns symudol yn y Felinheli.
Forster yn marw.
Franco yn dienyddio pump aelod o fudiad ETA o Wlad y Basg, ond yn marw ddau fis yn ddiweddarach a'r Brenin Juan Carlos yn dod yn ben ar y Llywodraeth, hyn yn arwain at ailsefydlu democratiaeth yn Sbaen.
Franco yn fuddugol yn Rhyfel Cartref Sbaen.
Freddie Welsh o Bontypridd yn ennill gwregys Lonsdale am y tro cyntaf.
Frederick West yn cyflawni hunanladdiad.
Fu yna erioed ddim byd tebyg o'r blaen ond gydag Eisteddfodau yr Urdd, Mn a Phontrhydfendigaid ddim yn cael eu cynnal - heb sn am yr amheuon ynglyn 'r Eisteddfod Genedlaethol - mae gwefan Annedd y Cynganeddwyr "wedi llamu i'r bwlch" a threfnu e-steddfod ar gyfer y beirdd.
Fum i erioed mewn parti Ann Summers ond rwyn siwr y gallwn fwynhau fy hun yn iawn yn y fath le.
Fum i erioed yn farchog ac achubais i erioed unrhyw feinwen deg o grafangau unrhyw fwystfil rheibus.
Fuon nhw ddim unwaith ar y blaen ac yr oedd y problemau amddiffynnol yn amlwg.
Fwy neu lai lle saif yr ysbyty heddiw.
Fy enw yw Griffith John Keith Roberts.
Fy hoff gerdd yn y gyfrol yw Pwy? lle mae Selwyn Griffiths yn cyfuno diniweidrwydd cwestiynau plant hiwmor mewn ffordd hynod o effeithiol.
Fy hun, fe fyddwn i'n poeni mwy am hynny nag am ferched au mannau goglais yn swrth a chyda mwy o amser ar eu dwylo nag o sens yn eu pennau.
Fy mhroblem i yw ble mae en mynd i gael yr amser i wneud y pethe yma i gyd.
Fy mwriad yw sicrhau bod BBC Cymru yn cadw ei safle amlwg fel y darlledwr cenedlaethol yng Nghymru.
Fy nghyfaill Bernard, sy'n Gyfarwyddwr Skol Uhel ar Vro, cyfarwyddwr diwylliannol y dref, a chyfarwyddwr Datblygiadau Economaidd.
Fy nghyngor i, felly, fyddai i Stuart, Kelly a Richard ystyried newid cyfeiriad o ryw fath erbyn yr albym nesaf, cyn i'r Cymru ifanc roi'r gorau i'w cynnwys ar eu rhestr o hoff grwpiau...
Fy Ngwlad, Gerallt Lloyd Owen.
Fy nheimlad i oedd mai dim ond hyfforddwr o'r peder gwlad alle gael ei ddewis ond maen amlwg nawr nad felna mae hi.
Fy niffyg amynedd.
Fydd Andrew Flintoff, sy'n bowlio a batio, ddim yn chwarae i Loegr yn y gyfres o Gemau Prawf ym Mhacistan oherwydd anaf i'w gefn.
Fydd Caerdydd ddim yn enwi clo Abertawe, Tyrone Maullin, wedi tacl uchel dorrodd n a thrwyn asgellwr Caerdydd, Paul Jones, yn y gm yng Nghynghrair Cymru a'r Alban ar Sain Helen.
Fydd David Beckham ddim yn cael ei ddisgyblu gan UEFA wedi iddo wneud arwydd anweddus tuag at gefnogwyr Lloegr ar ddiwedd y gm.
Fydd David Beckham ddim yna - mae e wedi'i wahardd.
Fydd dim mwy o Henmania yn Wimbledon am flwyddyn arall.
Fydd hi ddim yn hir cyn y gwelwn blastro ei luniau ar wyneb pob tabloid bob tro y bydd yn newid ei drons neu'n chwythu ei drwyn.
Fydd hi ddim yn hir yn awr cyn y bydd rhyw Gywir Wleidyddyn yn torchi ei lewys er mwyn mynd ati i ail-sgrifennu pob stori am gwningod i blant fel eu bod yn adlewyrchu y gwirionedd newydd hwn.
Fydd hyn yn golygu bod yn amhoblogaidd efo llawer iawn o bobl barchus, ac unwaith ddaw'r Cynulliad i fodolaeth fe fydd 'na fwy o bobl barchus nag erioed o'r blaen yn cau am ei gilydd ac yn gwarchod ei gilydd.
Fydd John Robinson ddim ar gael 'chwaith.
Fydd Niedzwiecki ddim allan o waith yn hir.
Fydd Olivier Bierhoff, a sgoriodd y gl enillodd y gystadleuaeth yn 1996 ddim yn nhm Yr Almaen fydd yn chwarae Lloegr nos Sadwrn.
Fydd pawb yn nabod rhywun mewn swydd bwysig, fe fydd llawer yn perthyn iddyn nhw -- fe fydd yn rhaid bod yn barod i wynebu, nid y di-wyneb, ond y wynebau cyfarwydd sy'n anodd eu pechu.
Fydd Pencampwr 400 metr dan-do y Byd, Jamie Baulch, ddim yn cael y cyfle i amddiffyn ei deitl.
Fydd prif sgoriwr Caerdydd, Robert Earnshaw, ddim yn chwarae.
Fydd Ryan Giggs ddim yn mynd i Armenia ar l anafu'i goes.
Fydd Sven-Goran Eriksson ddim yn dechrau'i swydd fel rheolwr newydd Lloegr tan fis Mehefin nesaf.
Fydd y Cynulliad ddim yn gyfrifol am ddarlledu.
Fydd y ffermwyr ddim yn cael eu digolledu.
Fydd y prop, David Whittle, ddim yn chwarae eto yn y gystadleuaeth ar l cael anaf i'w wddf yn ystod y gm yn erbyn Seland Newydd.
Fydd y Sais Robert Coles, syn arwain gydag wyth ergyd yn well nar safon, ddim yn dechrau tan ganol y prynhawn.
Fydd y timau hynny ddim yn dod i fewn i'r gystadleuaeth tan rownd yr 16 ola - un rownd yn hwyrach nag ar hyn o bryd.
Fydd yna ddim cosb i unrhyw un o chwaraewyr De Affrica yn dilyn honiadau gan Loegr o chwarae brwnt gan y tramorwyr.
Fydda hi'n dda, tae'r Cynulliad yn gyfrifol am ddarlledu, iddyn nhw allu gwneud rhywbeth am hyn.
Fydda i ddim yn un o'r rhai a fydd yn ei golli.
Fyddai hynny ddim yn bosib,wrth gwrs, am bod Llafur yn hoelio'i hapl bron yn llwyr ar Mr Blair ei hun.
Fyddai'n dda gofyn i'r Cynulliad wneud rhywbeth am hynny.
Fyddai'n dda gofyn i'r Cynulliad, tra'n trefnu eu Cymreigrwydd eu hunain, i gael golwg ar Gymreigrwydd sefydliadau eraill hefyd.
Fydden ni ddim yn caniatau plannu cnydau os na fydden ni'n hyderus nad ydyn nhw am wneud drwg i bobol, anifeiliaid na'r amgylchedd.
Fyddwn i ddim am i hynny ddigwydd gyda'r Geiriadur Idiomau gan y bydd yn gaffaeliad arbennig i ddysgwyr a fydd yn ei ddefnyddio yn llusern i'w goleuo am ddywediadau dieithr.
Fyddwn i'n gobeithio bod llawer yn gwneud hynny o ddydd i ddydd mewn sawl swydd mewn sawl sefyllfa amrywiol ble mae'n hegwyddorion ni fel aelodau o'r Gymdeithas yn dod i wrthdrawiad a'n buddianau personol ni yn ein lle gwaith.
Fyddwn i'n gobeithio ein bod ni i gyd fel aelodau Cymdeithas yr Iaith, er efallai yn ymateb yn reddfol i sefyllfa, yn hyderus fod y reddf honno wedi ei seilio ar egwyddor o hir ymarfer.
'Fysen i'n dweud fod yr ugain munud ola yn waeth i'r bobol adre oedd yn gwylio'r gm ar y teledu.
Gadawodd Carol a symudodd Lisa i fyw at Dic.
Gadawodd Cassie Teg cyn Nadolig 1998 a rhedeg i ffwrdd at Mrs Mac.
Gadawodd Craig Ryall ei gartre yn Heol Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, am naw o'r gloch nos Iau.
Gadawodd Jason y caffi a chafodd waith adeiladu gyda Graham.
Gadawodd Ramprakash sesiwn ymarfer ar l anafu ei wddf.
Gadawodd y garej ac ymunodd 'r gwasanaeth ambiwlans.
Gaddafi yn dod i rym yn Libia.
Gadewch i eraill farnu oherwydd yn sgl hynny all neb eich cyhuddo chi o fod gwynwyr uchel eich cloch.
Gadewch i mi fod yn glir.
Gaeaf caled o luwchfeydd a rhew am saith wythnos yn gwaethygu'r sefyllfa ynghylch prinder tanwydd.
Gaffie du Toit fydd y cefnwr yn lle Delport gafodd ei anafu yn erbyn Cymru.
Ga'i ychwanegu dau sylw.
Gair sy'n cwmpasu cymaint o'r hyn sydd wrth wraidd Cymdeithas yr Iaith.
Gala Chwaraeon oedd yr enw ar achlysur.
Galaru'r golled i Gymru drwy farwolaeth Llywelyn saith gan mlynedd ynghynt a wnaeth Gerallt Lloyd Owen, gan ofidio ar yr un pryd am amharodrwydd Cymry ei ddydd i dderbyn unrhyw ffurf ar hunan-lywodraeth.
Gall BBC Cymru'r Byd ddatgelu bod Wrecsam am chwarae nifer o'u gemau cartre y tymor nesaf ar nos Wener, yn hytrach na phrynhawn dydd Sadwrn.
Gall Caerdydd edrych ymlaen at gm gartre yn erbyn Cheltenham yn yr ail rownd fis nesa a chroesawu'r amddiffynnwr Rhys Weston o Arsenal i Barc Ninian.
Gall Cymru fod ar flaen y symudiad yn l at ddyrchafu gwerthoedd dynol a chymdeithas yn lle elw.
Gall Cymru fod yn falch ohoni.
Gall dadlau fel hyn am bris siwt neu soffa godi cywilydd arnoch chi weithiau, os yr ydych yn digwydd bod efo fo, ond dros y blynyddoedd arbedodd bunnoedd i mi wrth fargeinio drosof.
Gall ddosbarth drwy'r byd.
Gall diffyg statws swyddogol effeithio ar bolisiau o Ewrop a gwariant ar raglenni perthnasol.
Gall diwinyddion a gwleidyddion da godi eu llygaid tu hwnt i ofynion caeth enwad neu blaid.
Gall Gilles Grimandi gael ei wahardd am gyfnod hir petai UEFA yn ei gael yn euog o daro Diego Simeone yn ystod gm Arsenal yn erbyn Lazio neithiwr.
Gall hi adael hynny i'r awdurdodau lleol Cymreig a'r pleidiau politicaidd yng Nghymru.
Gall hyd yn oed yr offeiriad deimlo'r caddug yn cau amdano wrth iddo weinyddu'r offeren.
Gall sgarmes sydd wedi ei stopio, ail-gychwyn - mor belled a bod hynny'n digwydd o fewn pump eiliad.
Gall Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru lawenhau iddyn nhw gyflwyno perfformiad y buasai unrhyw gwmni proffesynol yn falch ohono.
Gall unrhyw un sy'n ymuno Chymdeithas yr Iaith fwrw iddi yn syth.
Gall wneud pethau drwg, pethau da, a dichon, ceir digon o le iddo wella.
Gall y cyfryngau hyn hefyd chwarae rhan bwysig yn y gwaith o hybu defnyddio'r Gymraeg a magu hyder ymysg ei siaradwyr.
Gall y Cynulliad wneud unrhywbeth y mae yn ystyried yn briodol i gefnogi...
Gall y plant chwarae'r gmau ar eu pennau'u hunain ond bydd angen i oedolion/athrawon fod gerllaw i helpu darllen y wybodaeth ar y sgrin a darllen y stori.
Gall y safle eich helpu i wella'ch Cymraeg, dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac ysgrifennu mewn Cymraeg clir, dealladwy.
Gall y safleoedd fod yn ymwneud ag unrhyw bwnc neu ddiddordeb - ond rhaid iddynt fod yn safleoedd Cymraeg neu'n gwbl ddwyieithog.
Gall yr Airbus gludo 37 tunnell am 5000 km, neu hyd at 140 parasiwtydd.
Gall yr awdures ysgrifennu'n gelfydd, creu rhai cymeriadau cofiadwy a llwydda i gadw diddordeb y gynulleidfa gydag amryw o droadau diddorol yng nghynffon y straeon.
Gall yr Ysgrifennydd Gwladol anwybyddu argymhellion y Bwrdd Iaith.
Gallaf awgrymu ffordd newydd ddiddorol a chyffrous i Blairs a Wigleys y byd yma ennill etholiadau.
Gallaf ddweud fy mod yn cofio y gwibiwr, Peter Radford, medal efydd yn Gemau Olympaidd Rhufain yn 1960, yn dod i'r coleg.
Gallaf ddychmygu clywed hen arogleuon amaethyddol wrth bori drwy'r gyfrol hon.
Gallaf gydymdeimlo chyfieithwyr yn yr Alban a fu mewn dyfroedd dyfnion yn ystod trafodaethau'r senedd yn diwygio Cymal 28 yno.
Gallai dyn un ai reoli'r peiriannau neu adael i'r peiriannau ei reoli ef.
Gallai fod wedi chwarae i Loegr hefyd.
Gallai hynny olygu Sosialydd neu fe allai olygu Comiwnydd.
Gallai rhywbeth fel YByw Syn Cysgu lethu ysbryd unrhyw un.
Gallai'r Cynulliad fynd yn bellach a threfnu ar gyfer 2000 symposiwm cenedlaethol ar ddatblygu ysgolion gwledig fel un o'n hasedau fel Cymry.
Gallan nhw wneud hyn yn rhan amser a gwneud eu gwaith cwrs un ai yn y gymuned, yn eu gwaith, dros y rhyngrwyd neu drwy gynllun addysg o bell.
Gallant ddiolch fod Cristngion mor ddifeind ou cred a'u crefydd hwy.
Gallasai fod wedi bod yn haws i Abertawe.
Gallech weld y goreuon isod.
Gallwch archebu Albym's a senglau diweddaraf grwpiau Cymru yn ogystal a darllen y newyddion diweddaraf am y grwpiau a'r gigiau.
Gallwch gofrestru eich tm drwy ein ffonio ar 74983, neu drwy ein e-bostio i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - a chofiwch y cynta i'r felin gaiff falu.
Gallwch gyfrannu at gadw ansawdd BBC Ble ar y We wrth roi gwbod inni os yw unrhyw safle'n annerbyniol neu'n peri tramgwydd.
Gallwch hefyd ymweld 'n colofn wythnosol yn BBC Cymru'r Byd am y newyddion diweddaraf o'r blaned bop.
Gallwch lawrlwytho Flash Player am ddim yma.
Gallwn brofi pwysigrwydd yr uned bentrefol trwy gyfeirio at nifer o enghreifftiau e.e.l. Pan unir capeli, gan gynnal gwasanaethau bob yn ail mewn gwahanol bentrefi, tuedda'r mwyafrif o'r gynulleidfa ddod bob amser o'r pentref y cynhelir y cwrdd ynddo e.e.2. Pan fydd plentyn yn cael ei symud - trwy ddewis rhieni - i ysgol pentref arall, tuedda'r plentyn golli cysylltiad cymdeithasol anffurfiol hefyd gweddill plant y pentre e.e.3. Pan gae'r ysgol, bydd holl blant y pentre'n colli'r ymwybyddiaeth o fod yn griw y pentre wrth fynd i'r ysgol uwchradd ac felly'n colli'r ymwybyddiaeth o berthyn ar y lefel hon.
Gallwn gynig pob math o safleoedd, o safle syml un tudalen i safleoedd cymleth dros nifer o dydalenau.
Gallwn gysgu yn dawel.
Gallwn hefyd fanylu ar ddiweddglo sawl stori lle mae'r tro yn un anghyfarwydd.
Gallwn naill ail eistedd yn l i sgwennu pryddest am hyn ac ochneidio neu gallwn wynebu'r her a gweithredu'n bositif.
Gallwn ymfalcho fod gennym drtaddodiad llenyddol a barddol cystal ag unrhyw un o wledydd Ewrop.
Galw ar i'r Cynulliad osod esiampl dda drwy weithredu'n hollol ddwyieithog ac ysytyried effaith pob polisi ar bobl ifanc yng Nghymru.
Galw sylweddol o du siaradwyr Cymraeg am ragor o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, yn enwedig wrth siopa neu wrth gysylltu gwasanaethau cyhoeddus a'r cyfleustodau sydd wedi eu preifateiddio.
Galw yr oedd o am i bregethwyr heddiw roi mwy o dn yn eu prgethau trwy astudio dulliau ambell i hoelen wyth fel Billy Graham ac areithwyr mawr fel Winstone Churchill, John F. Kennedy a Martin Luther King.
Galwch hi'n ffasiwn ddiweddar ond mae yna nifer o weithdai roc yn cael eu cynnal dros y lle.
Galwn ar i'r Cynulliad Cenedlaethol i ymddiheuro ac i ddatgysylltu ei hun yn llwyr oddi wrth y geiriau uchod gan wneud yn siwr na fyddant yn ymddangos yn y fersiwn derfynol o'r ddogfen a anfonir i Ewrop.
Galwn ar i'r Cynulliad Cenedlaethol weithredu o ddifrif i greu deddfwriaeth newydd fydd yn gosod seiliau cadarn i drawsnewid sefyllfa'r Gymraeg a hynny o fewn ei dymor cyntaf.
Galwn ar y Cynulliad Cenedlaethol i ymateb ar fyrder i'r bygythiad sy'n wynebu ysgolion gwledig Cymru a chreu strategaeth gadarnhaol newydd a fydd yn diogelu eu dyfodol.
Galwn ar y Cynulliad i ddileu y Quangos sy'n gweithredu yn y maes yma a chryfhau gallu ymarferol ein cymunedau i reoli eu dyfodol eu hunain drwy gefnogi mentrau cymunedol gydag adnoddau digonol.
Galwn ar y Cynulliad i gadarnhau na fydd unrhyw ysgol yn cael ei chau nes y cynhelir adolygiad trylwyr o'r sefyllfa.
Galwn ar y Cynulliad i ymateb i'r her sydd ymhlyg yn y Ddeddf hon.
Galwn ar y Llywodraeth a'r Gwrthbleidiau i ddiwygio Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a gosod seiliau cyfreithiol cadarn iddi, ynghyd gweithredu strategaethau ymarferol a phellgyrhaeddol.
Galwn ar yr holl ymgeisyddion i'r Cynulliad ddatgan eu hymrwymiad i'r iaith Gymraeg ac i roi statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg wrth ymwneud 'r cyhoedd.
Galwn ar yr holl ymgeisyddion sydd yn medru'r Gymraeg i ddangos eu hymrwymiad i'r iaith trwy ei defnyddio fel eu prif iaith yn y Cynulliad.
Galwn felly am fabwysiadu strategaeth gynyddol i wneud y Gymraeg yn brif iaith gweinyddiaeth fewnol y Cyngor Sir - gan ddechrau yn syth yn yr Adran Addysg, ac yn ymledu dros gyfnod rhesymol i Adrannau fel Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyfathrebu, Cynllunio nes cwmpasu pob adran gan gynnwys Swyddfa'r Prif Weithredwr ei hun.
Galwn hefyd ar i'r Cynulliad ddatgan ei hawl foesol fel corff llywodraethol democrataidd ein gwlad i ddeddfu ar yr iaith Gymraeg, a mynnu gweithredu arni yn hytrach na'i gadael yn San Steffan.
Galwn nawr ar i bob Cyngor Unedol arall ddilyn esiampl Ceredigion trwy greu Cynllun Addysg Cymunedol, sefydlu Is-Bwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, a hybu datblygu Fforwm Addysg i Gymru.
Galwodd John Morris-Jones ef 'Y meistr mwyaf ar y gynghanedd o'r ymgeiswyr oll'.
Galwyd ar i ysgolion Cymru i wrthod pwysau newydd eleni gan y Toriaid i optio allan o'r gymuned leol ac i mewn i reolaeth uniongyrchol gan y Toriaid a'u Quangos.
Gameboy lliw i dri.
Gan aros ym maes y "gm brydferth", y cewri cynnar oedd ar Pl-droed y Celt (Concordia/S4C) yr wythnos hon gan gychwyn gyda'r athrylith o'r Waun, Billy Meredith.
Gan barhau r thema gerddorol, darlledwyd Songs of Praise cyntaf y mileniwm newydd o Gaerdydd, lle daeth 72,500 o bobl o bob cwr o Brydain i'r stadiwm ar 2 Ionawr.
Gan bod prinder affwysol llyfrau o'r math yn ein diwylliant gwleidyddol heddiw dylid croesawu'r cyhoeddiad yn gynnes.
Gan brofi cyflwr mor braf yw'r un benywaidd erbyn hyn.
Gan ddefnyddio ei wybodaeth a'i ymchwil helaeth cynhyrchwyd cyfres dwy ran ar gyfer History Zone BBC Two, Boer War. Cafwyd canmoliaeth fawr i'w ddehongliad hynod bersonol o'r digwyddiadau.
Gan ddefnyddio ei wybodaeth ai ymchwil helaeth cynhyrchwyd cyfres dwy ran ar gyfer History Zone BBC Two, Boer War.
Gan ddefnyddio llyfrgell helaeth o ddeunyddiau archif, rhoddodd y gyfres olwg ddiddorol ar fywydau Pushkin, Tolstoy, Chekhov a Gorky.
Gan ddefnyddio'r ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigia'r rhaglen y goreuon o blith adroddiadau'r dydd.
Gan ddefnyddior ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigiar rhaglen y goreuon o blith adroddiadaur dydd.
Gan ddewr dywysogion, gwlatgarwyr o fri.
Gan ddweud mae'n hachubiaeth yw'r gwych Ddafydd l.
Gan Doli mae'r trac cyntaf ac y mae Dim yn drac egniol syn gweithion dda efo llais unigryw Mared, y prif leisydd.
Gan dybio fod Cymreictod ar drai, torrodd y Llywodraeth newydd ei haddewid i roi ei sianel ei hun i Gymru pe ci ei hethol.
Gan ei bod hi'n bum mlynedd ers i Menna Elfyn gyhoeddi cyfrol o farddoniaeth yr oedd hi'n hen bryd inni gael blasu ei danteithion eto.
Gan ei bod yn ddiwrnod braf, mynd am dro efo'r myfyrwyr i ben y bryn gyferbyn a'r coleg i hedfan barcud.
Gan fod Cardi wedi lladd bron i bob planhigyn yn y ty - gan arbenigo mewn planhigion Yukka - maen amlwg nad oes caniatad iddo ef fynd i'r lolfa o gwbl pan fyddwn ni allan neu byddai'r goeden yn ufflon.
Gan fod Cymru wedi gwrthod cael senedd, 'roedd yn rhaid i'r 'Steddfod weithredu fel senedd i'r Cymry.
Gan fod deg o ferched ar y ddirprwyaeth, cafwyd seminar i fenywod Nicaragua a Chymru drafod yr hyn sy'n debyg rhyngddynt.
Gan fod delwedd yn rhan bwysig o raglenni o'r fath hoffwn nodi fod y set yn un effeithiol.
Gan fod ffasiwn ddiweddar yr un llythrennau a fu enwau i; wrth gwrs bod gen i ddiddordeb ynddi.
Gan fod hon yn fenter newydd fe fyddem yn ddiolchgar o unrhyw gyngor, barn neu syniad newydd.
Gan fod hon yn gyfrol mor swmpus mae yma ystod eang o arddulliau gan gynnwys y rhai mwy arbrofol na'r arfer fel yr anachronistiaeth.
Gan fod hynny'n opsiwn dwedodd hefyd y bydde'n ffl i beidio'i ystyried a mae'n dishgwl i'w reolwr gael gair gyda Graham Henry yma yn Brisbane dros y dyddiau nesa.
Gan fod hynnyn werth bron 1,000,000 fe drosglwyddodd y neges i Gymdeithas Pl-droed Cymru.
Gan fod pob arwydd y bydd darlledu analog yn dod i ben cyn diwedd y degawd hwn, bydd angen i BBC Cymru lunio strategaeth glir a fydd yn sicrhau ei fod yn ennill ei blwyf ei hun, lle y gall barhau i gynnig gwasanaethau safonol i bobl Cymru.
Gan fod pob rhan o'r ymgynghori wedi dangos mesur helaeth o gymeradwyaeth i'r ddogfen ymgynghorol, yr oedd yn gwbl resymol, felly, dderbyn y ddogfen ymgynghorol fel sail gadarn i'r strategaeth ei hun, gan ychwanegu'r her o newid arferion defnyddio'r iaith, ac annog pobl i gymryd mantais o'r cyfleoedd a ddarperir at y tair prif her a nodwyd yn y ddogfen ymgynghorol.
Gan fod y gyfundrefn yn un gwbl gyfrannol, rhaid cystadlu ar lefel rhanbarth sylweddol.
Gan fod y prif reswm dros y dirywiad yn un economaidd, dylid ystyried yr holl ffactorau economaidd a sosio-economaidd a allai effeithio ar yr iaith wrth ymdrin ag atgyfnerthu'r iaith yn y gymuned.
Gan fod y reddf i chwilio am deth mor gryf mewn anifail sugno, ceir cryn drafferth weithiau i gael llo i ddygymod ag yfed o'r bwced.
Gan fyfyrio ar flwyddyn o newid mawr ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol, rwyf yn ymfalcho yn y ffordd y mae BBC Cymru wedi llwyddo i adlewyrchu datblygiad y corff newydd, ac effaith datganoli ar y wlad, gydag ystod o raglenni newydd ardderchog.
Gan fyfyrio ar flwyddyn o newid mawr ers sefydlur Cynulliad Cenedlaethol, rwyf yn ymfalcho yn y ffordd y mae BBC Cymru wedi llwyddo i adlewyrchu datblygiad y corff newydd, ac effaith datganoli ar y wlad, gydag ystod o raglenni newydd ardderchog.
Gan gadw anghenion economi lwyddiannus mewn cof, gobaith BBC Cymru yw datblygu menter newydd sbon yn 2000 - Ysgol Busnesau Bach BBC Cymru - y bwriedir iddi ymdrin gofynion hyfforddi Busnesau Bach yng Nghymru.
Gan greu awyrgylch nos Sadwrn, cyflwynodd DJ ieuengaf erioed BBC Radio Wales, Leanne Pearce (Precious) sy'n 20 oed, y rhaglen House Party.
gan gwmni o bobol ifanc.
Gan imi orfod disgwyl am beth amser, gwelais yn dda i elwa ar lyfrgell yr eglwys.
Gan mai Cymraeg y ddeunawfed ganrif yw Cymraeg yr anterliwtiau cynhwyswyd geirfa yn y cefn sydd yn hwyluso'r darllen gymaint.
Gan mai dyma gartref y grŵp Anweledig, bachwyd ar y gair hwnnw fel slogan.
Gan mai gorau po ieuengaf mae rhywun yn dysgu iaith, mae'n amlwg fod yn rhaid rhoi'r pwyslais pennaf ar ddysgu Cymraeg i blant a phobl ifanc, gan gofio hefyd am y gynhaliaeth sydd ynghlwm wrth hynny, megis rhieni a'r teulu estynedig ar yr un llaw, a chyfundrefnau addysg a hyfforddiant ar y llaw arall.
Gan mai penwythnos yn unig oedd gen i, byddai'n ddelfrydol hedfan i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd felly dyma ddechrau ar y gwaith o holi am brisiau tocynnau i Gaerdydd a Bryste.
Gan mwyaf, gellir priodoli'r gostyngiad i nifer o ffactorau sosio-economaidd cymhleth: arwydd fod cryfder yr iaith mewn rhai ardaloedd ynghlwm wrth ddatblygu cynaladwy o fewn y gymuned ac yn ddibynnol arno.
Gan na allwn siarad Saesneg yn dda iawn doeddwn i ddim eisiau gadael Cymru am wlad newydd mor bell i fwrdd.
Gan nad oed y Toraid yn gallu ennill grym democrataidd yng Nghymru, sefydlon nhw eu Quangos o'u pobl eu huanin i'n rheoli.
Gan nad yw Ms Butler wedi ateb na chydnabod ein llythyrau mae'n rhaid holi nifer o gwestiynau poenus y gobeithir cael atebion iddynt.
Gan nad yw Ms Butler wedi ateb na chydnabod ein llythyrau mae'n rhaid holi nifer o gwestiynau poenus.
Gan nad yw'n rhoi gofynion ar y sector preifat, mae'n dilyn syniadaeth Doraidd na ddylid ymyrryd yn y farchnad, ac mai'r farchnad sydd yn teyrnasu dros bob grym arall.
Gan nad yw'r Cynulliad 'r hawl i basio deddfwriaeth gynradd, pwyswn arnoch i fynnu fod senedd Westminster yn neilltuo amser penodol i drafod Deddf Addysg gyfochrog i Gymru fydd yn gweithredu barn y Cynulliad Cymreig.
Gan wasgu 'nannedd yn dynn.
Gan yr ymddengys ei fod wedi camddeall diben y brotest, bydd llythyr arall yn cael ei anfon ato - ar ffurf mwy confensiynol - er mwyn iddo ddeall yn iawn beth yw gofynion y Gymdeithas.
Ganed Arshad Rasul, 45, ym Mhacistan ac ar hyn o bryd mae'n byw yn Harpenden, Swydd Hertford gyda'i wraig a'i ddau blentyn.
Ganed Grant Llewellyn ym 1960 yn Ninbych-y-pysgod, yn Ne Cymru.
Ganed y Dr John Davies yn y Rhondda, ac fe dderbyniodd ei addysg yn Nhreorci, ym Mwlchllan, Tregaron, ac wedyn ym Mhrifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt.
gang@bbc.co.uk neu pleidleisiwch am y gn waethaf o'r rhestr uchod.
Ganol y noson darlledwyd ail hanner Cyngerdd Gala yr Uwch-Gynhadledd Ewropeaidd o Gastell Caerdydd gyda Dennis O'Neill a Lesley Garrett.
Ganol y prynhawn yr oedd Indiar Gorllewin wedi sgorio 140 am un gyda Sherwin Campbell a Wavell Hinds yn gyffyrddus iawn.
Garin Jenkins yw'r bachwr a Nathan Budgett fydd yn safle'r wythwr.
Gartref, dilynodd BBC Radio Wales y digwyddiadau mawr - y Sioe Frenhinol, Gwyl y Gelli a'r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Gartref, yng Nghymru, bum yn gwylio'r haul yn machlud o ben clogwyn yn Eryri y tro hwn.
Gary Proctor yw rheolwr newydd Clwb Pl-droed Llanelli.
Gary Sobers yn taro chwe chwech mewn un pelawd oddi ar fowlio Malcolm Nash yn Abertawe.
Gary Teichmann yn ei gm olaf gafodd y wefr o godi'r tlws.
Gavin Allen a Glyndwr Hughes (2) oedd sgorwyr Aberystwyth.
Gavin Gordon, ymosodwr Lincoln, yw'r chwaraewr diweddara i ddal llygad y rheolwr Alan Cork.
Gavin Thomas, Phil Booth a Steve Jones sgoriodd y ceisiau a Ceri Sweeney yn trosi dau ohonyn nhw.
Geiriau chwyldroadol, rhaglen chwyldroadol.
Geisio sefydlu Fforwm Addysg i Gymru i ddwyn pwysau ar y Llywodraeth i ddarparu adnoddau digonol Mewn cyfnod pan fo'r Cynghorau newydd yn gyffredinol yn cael eu llesteirio gan fanylion ad-drefnu, mae cynghorwyr Ceredigion yn haeddu clod am geisio gweledigaeth o drefn addysg deg ar gyfer y dyfodol.
Gellid amau bod y bennod hon eto'n enghraifft o allu'r prif weithredwr i ddefnyddio cynghorwyr Sir Gr.
Gellid cyhoeddi llun pedwar ymennydd yn Y Tafod hwn hefyd a'r lleiaf o'r rhai hynny, gryn dipyn yn llai nag un Toynby, fyddai un Betts.
Gellid dadlau efallai mai awgrym o foeswers sydd yma i ddarllenwyr ifanc, rhybudd rhag syrthio i'r un fagl.
Gellid dadlau mai Bill Parry yw un o'r cymeriadau mwyaf lliwgar yng Ngogledd Cymru.
Gellid dadlau mai Bill Parry yw un o'r cymeriadau mwyaf lliwgar yng Ngogledd Cymru.
Gellid dadlau mai dyma'r cyfnod mwyaf allweddol ac effeithiol o ran gosod sylfeini a fydd yn sicrhau fod plant yn gwbl rugl ddwyieithog ac yn barod i ddefnyddio'r Gymraeg trwy gydol eu hoes.
Gellid dadlau nad oes disgwyl i grwp llwyddiannus newid arddull yn ormodol ond, wedi dweud hynny, mae rhywun yn chwilio am arbrofi o rhyw fath.
Gellid disgwyl y byddai'n dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth glasurol - cyfoes glasurol - ond clasurol, serch hynny.
Gellid gofyn i'r Cynulliad wneud rhywbeth am hynny.
Gellid gosod targed hollgynhwysol ar gyfer cynyddu niferoedd, o gofio fod cyfnod y strategaeth yn ymestyn dros gyfnod Cyfrifiad 2001 hyd at gyhoeddi canlyniadau Cyfrifiad 2011.
Gellid gwneud mwy hyd yn oed i annog adborth, o bosibl drwy ehangu a hyrwyddo cyfleusterau arlein.
Gellir bwcio Penwythnos Sr S4C trwy ddau drefnydd teithiau o bwys yng Nghymru; Silver Star Holidays yng ngogledd Cymru a Diamond Holidays yn ne Cymru.
Gellir cael copi o ymateb y Gymdeithas i'r canllawiau newydd o'r brif swyddfa yn Aberystwyth.
Gellir cynnal astudiaethau, cyfarfodydd gweddi a nosweithiau cymdeithasol yn yr ystafelloedd eraill.
Gellir cynnig y Gymraeg ar gyfer arholiad y gwasanaeth sifil.
Gellir dweud fod hynny yr un mor wir pan alwodd ei thad heibio yn 1937.
Gellir dweud fod sawl ffactor yn gyfrifol am y dirywiad hwn.
Gellir ei gweld ar sianel Setanta, sianel chwaraeon Celtaidd sy'n darlledu ym Mhrydain ac yn Ewrop.
Gellir priodoli llwyddiant y sianel i gorff o gyflwynwyr ymroddedig a hyblyg ynghyd r cyfleoedd gwych a gynigir ganddi ar gyfer dyfeisgarwch a chreadigrwydd.
Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.
Gellir tanysgrifio trwy gyfrwng y safle yma hefyd, neu fel arall holwch yn eich siop recordiau leol mae ambell i gopi yn cael ei ddosbarthu rai wythnosau wedi i'r tanysgrifwyr dderbyn CD yn y post.
Gellir teimlo rhyw awyrgylch na ellir ei ddisgrifio geiriau.
Gellir tynnu un wers o bwys oddi wrth agwedd y Llywodraeth.
Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.
Gellwch ddod o hyd i safleoedd drwy ddefnyddio A -Y sy'n fap o'n safle cyfan, drwy glicio yma.
Gellwch lwytho estyniad Shockwave i lawr o safle Macromedia.com.
Gellwch lwytho RealPlayer i lawr o wefan cwmni Real.com.
'Gem anhygoel,' oedd sylw un o gefnogwyr brwd Lerpwl, Rhian Price ar y Post Cyntaf y bore yma.
Gm baratoi ar gyfer Cwpan y Byd yw hon.
Gm eitha anniben, hefyd, tan y chwarter awr olaf pryd sgoriodd y tm cartre dri chais.
Gm fawr yfory fydd honno ar Barc yr Arfau rhwng Llanelli a Chaerdydd.
Gm gyfartal 1 - 1 yn erbyn Porthmadog gafodd Llangefni, sy'n yr ail safle.
Gm gyfartal, 1 - 1, gafodd Gwlad Pwyl yn erbyn Yr Alban mewn gm gyfeillgar yn Begosh.
Gm gyfartal, 1 - 1, gafodd Halifax gyda Brighton.
Gm gyfartal, 1 - 1, oedd hi.
Gm gyfartal, 3 - 3, oedd hi rhwng Leeds a Lazio.
Gm gyfartal, felly, a digon i Alan Cork gnoi cil yn ei gylch.
'Gm Lloegr oedd tro cynta i fi ddechrau gm yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad.
'Gem o ddau hanner' yw fy hoff lyfr.
Gm y penwythnos yn ddïau fydd honno rhwng Caerfyrddin, y tîm sy'n ail, ac Aberystwyth, sy'n drydydd.
Gmau ar gyfer plant rhwng tua 3 - 6 blwydd oed.
Gemau i blant 3-6 oed sydd am ddysgu Cymraeg.
Geni Dylan Thomas.
Geni George Thomas, yn ddiweddarach Arglwydd Tonypandy, yn Port Talbot.
Geni Geraint Evans.
Geni Harry Secombe.
Geni Kyffin Williams yn Llangefni.
Geni Louise Brown, y babi 'test-tube' cyntaf.
Geni Neil Kinnock.
Geni Richard Burton.
Geni Shirley Bassey ac Anthony Hopkins.
Geni Sian Phillips.
Geni Tom Jones, neu Thomas Woodward, ym Mhontypridd.
Geni Vernon Watkins ym Maesteg.
Geni'r arlunydd Ceri Richards yn Abertawe.
Geni'r cerddor Daniel Jones ym Mhenfro.
Geni'r Dywysoges Elizabeth.
Geni'r nofelydd Gwynn Thomas yn Y Porth, Cwm Rhondda.
Geni'r plant cyntaf yr effeithiwyd arnynt gan Thalidomide.
Geni'r tywysog Charles.
George M. Ll.
George Orwell yn cyhoeddi 1984.
George Thomas yn olynu Cledwyn Hughes fel Ysgrifennydd Cymru.
George yn ail gan ddau o'r beirniaid; Mathonwy Hughes.
Geraint Jarman - Chwilio am y Llais Angerddol, S4C 8.00 Nos Iau, Medi 28ain.
Gethin Cunnah, 19, o Brestatyn oedd y llanc gafodd ei ladd mewn damwain ffordd ym Mhrestatyn nos Wener.
Gig Anferth yng Nghlwb Nos Porky's, Aberystwyth.
Glenn Hoddle yw rheolwr newydd Tottenham Hotspur.
Glowr yw Mr Beasley.
Glowyr De Cymru yn cytuno i ffurfio'r NUM a dod dyddiau'r 'Fed' i ben.
Glowyr De Cymru yn mynd ar streic i ennill rhagor o gyflog.
Glowyr De Cymru yn streicio am dri mis.
Glowyr yn derbyn codiad cyflog o 35%.
Glowyr yn derbyn codiad cyflog o 35%. Pleidlais yn penderfynu y dylai Prydain aros yn y Farchnad Gyffredin.
Glyndwr Richards, a oedd wedi llunio awdl garbwl yr oedd ei chynganeddu fel cynganeddu awdlwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Glynne Davies am ennill y Goron yn ei dref enedigol ac am osod safonau newydd i feirdd newydd ail hanner yr ugeinfed ganrif.
Go brin bod y Gymdeithas yn haeddu'r disgrifiad o fod yn fudiad torfol ar unrhyw adeg yn ystod ei bodolaeth.
Go brin ei fod o y gwleidydd cyntaf i fod yn euog o'r drosedd honno.
Go brin ei fod yn arbenigwr yn y maes nac yn gwybod llawer mwy na chi a fi.
Go brin fod angen imi ddweud nad oedd ynar un alwad o Mozambique.
Go brin fod cyn-bencampwr y byd erioed wedi chwarae'n well nag y gwnaeth e brynhawn ddoe.
Go brin fod hynny yn fy ngwneud yn gymwys i siarad gydag unrhyw awdurdod am actio ac actorion ond fe fum yn darllen gyda diddordeb mwy na'r cyffredin am yr hyn oedd gan Josh Cohen i'w ddweud wrth edrych ymlaen at actio gyferbyn a Jerry Hall noethlymun yn The Graduate.
Go brin fy mod i'n afresymol yn disgwyl gwell gwasanaeth gan brif siop lyfrau Cymraeg ein Prifddinas.
Go brin mai bws yw'r peth cyntaf y mae rhywun yn meddwl amdano o glywed enw Liz Hurley.
Go brin mai rhyw hiraethu sentimental a barai i rywun holi a yw'r gallu creadigol hwnnw ar gaely dyddiau hyn o dwpeiddio diddiwedd i wneud rhaglenni o'r un radd.
Go brin y bydd hynny yn wir am Helen Mary Jones os y bydd hi'n cael ei dyrchafu o fewn Plaid Cymru.
Go brin y bydd o, wedyn, yn troin Americanwr.
Go brin y bydd Tony Blair yn poenin ormodol am ganlyniadau etholiadau dydd Iau diwethaf.
Go brin y byddai hynny'n gweithio yng Nghymru er fy mod i wedi prynu digonedd o lyfrau nad wyf wedi cael y mwynhad a ddisgwyliwn oddi wrthynt.
Go brin y bydden nhw'n ffansou lwc yn erbyn rhywun mor nobl a Helen Mary Jones, dyweder.
Go brin y byddwn i wedi dychmygu flwyddyn yn l wrth i Olygydd Y Tafod alw fy ngholofn i yn 'Gair o'r Gofod' ar gorn fy llys enw, Rocet, y byddai'r gair o'r gofod yn datblygu i fod yn Air o'r Seibr Ofod.
Go brin y cafwyd cychwyn mwy cyffrous mewn unrhyw gm yn y gystadleuaeth hon erioed.
Go brin y gellid cyhuddo yr un aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru o fod funud yn brin o awr.
Go brin.
Gobaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw y bydd y ddogfen Arwain o'r Gadair fel ei rhagflaenydd Dwyieithrwydd Gweithredol a gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith yn rhoi seiliau cadarnach i'r Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.
Gobaith Robert Croft yw y gall Morgannwg ailadrodd camp llynedd a chyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth.
Gobaith y tm rheoli newydd yw y bydd y gm gyda Lloegr yn yr haf yn gychwyn patrwm newydd o gemau mwy cyson i Gymru.
Gobeithio - yng Nghymru - yr ysgogith hynny y pleidiau eraill i dorchi llewys hefyd - ac osgoi'r sefyllfa debygol trwy weddill y Deyrnas Unedig lle fydd etholiad pwysig yn dennu nifer truenus i chwarae rhan ynddo.
Gobeithio bod hynny wedi agor llyged rhai pobol yng Nghymru ynglyn beth rwyn gallu gwneud ar l i fi fod bant yn Lloegr am sbel fach.
Gobeithio bydd y ddau dîm yn cynnal y safon ddangoson nhw yng Nghwpan Heineken.
Gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd pwyntie oddi arnyn nhw, falle ennill - mae'n rhaid meddwl yn bositif.
'Gobeithio cawn ni'r fuddugoliaeth honno yng Nghaerffili 'fory.
Gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn hon y gallwn ddatgan fod camau pendant wedi eu cymryd yn yr ymgyrch hon.
'Gobeithio galla i gael y gore ar Allan ddydd Sul.
'Gobeithio galla i wneud yr un peth a llynedd.
Gobeithio nawr y galla i fynd mlaen a sgorio rhagor.
Gobeithio y bydd Texas Radio Band yn parhau i gyfansoddi caneuon o'r math yma ac y byddan nhw'n meddwl am recordio albym neu ep yn fuan.
Gobeithio y bydd y fenter yn datblygu i fod yn un llwyddiannus o gofio mai'r prif nod ydy hybu y Sn Roc yng Nghymru.
'Gobeithio y Sadwrn wedyn y bydda i yn chwarae yn erbyn Iwerddon.
Gobeithio, rwan, fod pethau'n dechrau digwydd meddai ar y Post Cyntaf.
Gobeithio.
Gobeithion am heddwch yng Ngogledd Iwerddon wedi i bleidiau o'r ddwy ochr gytuno ar gyfamod all arwain at ffyrfio cynulliad.
'Gobeithion y clwb oedd cael chwara yn y Cynghrair Cenedlaethol.
Gobeithiwn y bydd yr argraffiad newydd hwn yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd o Gymry i weithio dros eu cenedl a'u hiaith, a gobeithiwn y bydd yn rhoi hwb i eraill ail-afael yn y frwydr.
Gobeithiwn y byddai hyn yn rhoi terfyn ar ddatblygiadau di-anghenraid mewn gwahanol ardaloedd.
Godrir y llaeth a rhoi dogn mewn bwced i bob un o'r lloi.
Goering yn cyflawni hunanladdiad, crogi deg o Natsaid yn Nuremburg.
Gofiwch chi'r Yugo?
Gofyn pob math o gwestiynau imi - sut i ddelio phlant sy'n cambyhafio, sut i wneud gwersi gramadeg yn ddiddorol, sut i dynnu lluniau diddorol ar y bwrdd du...
Gofynir hefyd os mai dechrau gyrfa barddonol tag uchafbwynt ydi ennill Coron neu Gadair.
Gofynna i gyd-weithiwr iddo geisio ffonio hefyd, ond heb lwc.
Gofynnir hefyd os y dylid datblygu'r gweithgareddau ar y cyrion fel mae gwyl Caeredyn wedi i wneud.
Gofynnodd ei thad a yw pawb ym Mhrydain yn gwrthod bwyta cig moch gan feddwl mai gwlad Fwslwmaidd yw hi.
Gofynnodd i Gorfforaeth Galway, yr awdurdod lleol, am le i fyw.
gofynnodd Mam-gu i fi.
gofynnodd Mr Windsor.
Gofynnwn i chi ddangos yma eich bod yn ymateb i anghennion Cymru'n hytrach na dilyn yn gaeth y llwybr o Lundain''.
Gofynnwn iddynt gefnogi'n galwad i ddileu'r Bwrdd Iaith ar y sail ei fod yn Quango a sefydlwyd yn sgl Deddf Iaith 1993 i wneud dim ond gweinyddu polisau'r Toraid ar yr iaith Gymraeg.
Gofynnwyd am awdl 'mewn cynghanedd gyflawn' yn hytrach nag ar y mesurau traddodiadol arferol.
Gofynnwyd i Dafydd Iwan, sydd nid yn unig yn un o gantorion ysgafn mwyaf blaenlalaw Cymru ond hefyd wedi bod yn flaenllaw yn y frwydr genedlaethol, ganu yn y cyngerdd yn y Bae ond ni allai dderbyn oherwydd iddo gytuno i ganu mewn noson Gymraeg yng Nghaerfyrddin.
'Gofynnwyd i'r beirdd rodio Afallon yng nghanol Armagedon y Rhyfel.
Gohiriwyd gm Abertawe a Northampton yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide neithiwr.
Gohiriwyd y gm ar Barc Jenner oherwydd cyflwr y maes gyda chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill a TNS ar y blaen 3 - 2.
Gl Richard Rufus yn yr ail hanner enillodd y gm i'r tm cartre.
'Gollon ni yn erbyn Llanelli ar Y Gnoll - gm o'n i'n gobeithio ennill.
Golwg ar wleidyddiaeth a hunaniaeth genedlaethol yr Eidal.
Golyga hyn fod gan Gaerdydd gyfle i esgyn i'r Ail adran fel pencampwyr y Drydedd Adran.
Golyga hyn fod y cwmni, a sefydlwyd gan Dafydd Iwan, Huw Jones a Brian Morgan Edwards nl yn 1969, yn barod i droedio i'r Mileniwm newydd gyda chryn dipyn o hyder ac yn gyfrifol am hyd yn oed fwy o grwpiau ac artistiaid.
Golyga hyn y bydd un o lyfrau plant pwysicaf yr ugeinfed ganrif (a welodd olau dydd gyntaf yn 1931) yn ymddangos ar ei newydd wedd erbyn y flwyddyn 2000.
Golyga hyn y dylai holl staff y Cynulliad fod yn ddwyieithog neu gael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn effeithiol yn ystod oriau gwaith fel amod o'u cytundeb.
Golyga hyn y dylai'r Cynulliad ddileu y Quangos Addysg a sefydlu Cyngor Addysg Democrataidd i Gymru.
Golyga hyn y dylai'r Cynulliad sicrhau cynrychiolaeth gref ac uniongyrchol yn nhrafodaethau y gymuned Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig.
Golygai hyn oll newid mawr yn y drefn, a llawer mwy o reolaeth gymdeithasol.
Golygai hyn y byddai 20% o'r set wedi bod yn ddi-Gymraeg, sydd yn awgrymu fod canu'n Saesneg yn bwysig iawn i Maharishi.
Golygfa arall yn y ddrama yw gwneud osgo gadael - ar l dangos i'r gwerthwr fod gennych arian sychion yn eich waled.
Golygfa fythgofiadwy gyda'r baneri yn chwifio yn nwylo'r plant bach.
Golygydd Gwasg Carreg Gwalch.
Golygydd Lyn Ebenezer.
Golygydd, A Cynfael Lake.
Gorau cyn gynted y dywedan nhw wrthyn ni pa bryd y bydd y dadleuon gwleidyddol yna yn cael eu teledu y flwyddyn nesaf.
Gorau po fwyaf o arferion da'r Cyngor hwnnw gaiff eu trawsblannu i'r Cynulliad.
Gorawydd rhywiol (am anifail), gwylltineb rhywiol, gorwasodrwydd (buwch), gorfarchusrwydd (caseg), gorlodigrwydd (hwch).
Gorbachev yn ymddiswyddo.
Gorchfygwyd Cymru o'r Newydd gan y Llyfr Sieciau.
Gorffennaf 7 oedd y dyddiad gafodd ei nodi'n wreiddiol.
Gorffennodd Colin Jackson yn gyfartal ail yn y 110 metr dros y clwydi mewn amser o 13.
Gorffennodd ei raglen gyda'r un gn allan o Verdi ag a ganodd Nigel Smith fel ei gn olaf ar y noson gyntaf.
Gorffennodd Lloegr ar un rhediad heb golli wiced.
Gorffennodd Phillip Price un ergyd dros y safon yn y bencampwriaeth golff yn Valderama, Sbaen.
Gorffennodd tîm golff Cymru - Ian Woosnam a Phil Price - yn bymthegfed allan o 24 yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd yn Buenos Aires.
Gorffennodd Tinning 15 ergyd yn well nar safon, un yn well na David Howell o Loegr a thair yn well nag Ian Woosnam, ddechreuodd y rownd olaf ar y blaen o un ergyd.
Gorffennodd Woods ddeuddeg ergyd yn well na'r safon.
Gorffennodd y Cymro Phil Price yn wythfed yn rhestr y detholion - ei berfformiad gorau erioed.
Gorfod gohirio pryd gyda'r myfyrwyr gan fod yr Adran Saesneg wedi trefnu pryd i Kate a minnau i ddathlu fy mhen-blwydd fory.
Gorfodaeth ar ddynion Prydeinig dros 20 oed i ymuno 'r Lluoedd Arfog.
Gorfodaeth ar yrwyr i wisgo gwregys diogelwch.
Gorfodi pob Iddew yn Yr Almaen i wisgo Seren Dafydd felen.
Gorfodwyd 5,300,000 i ymuno 'r Lluoedd Arfog.
Gorfodwyd y Llywodraeth i wahodd CBAC i sefydlu Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg democrataidd, ond torrodd Wyn Roberts ei air i roi cyllid iawn i'r corff newydd.
Gormod o dorheulo'n aml sydd yn gyfrifol am y cynnydd mewn achosion o ganser y croen.
Gorymdaith y di-waith yn cerdded o Lerpwl i Lundain.
gorymdeithio ar y strydoedd, baneri coch yn chwifio a Leon Trotsky yn annog pobl i fod yn barod am chwyldro.
Gosododd deledu Saesneg yng Nghymru ar lefel newydd, gan gyflwyno dulliau newydd o weithio, talent newydd ac ategu ein gwasanaeth analog yn llawn.
Gosodwn (neu gadarnhawn) yn flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol ein prif feysydd ymgyrchu canolog am y flwyddyn ganlynol.
Gosodwyd pryddest gan Harri Gwynn yn uchel yn y gystadleuaeth.
Gosodwyd pryddest John Llewelyn Roberts yn uchel yn y gystadleuaeth.
Gosodwyd tair cystadleuaeth i gyd ac yr oedd degau o gynigion i'w gweld ar dudalennau'r Annedd o fewn ychydig ddyddiau i lansio'r Rhestr Testunau.
Gosodwyd trefn fonitro yn ei lle.
Gough oedd yr olaf allan, coes o flaen wiced i Vaas am 10.
Graddiodd Arshad Rasul mewn Peirianneg Electronig o Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Manceinion (UMIST) yn 1976 ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ym maes peirianneg teledu.
Graeme Thorpe fydd capten tm criced Lloegr yn y gyfres o gemau un-dydd yn Sri Lanka fydd yn dechrau ddydd Gwener.
Graffiti Cymraeg - Mae deugain eiliad cynta'r gn yn eiddo i Alwyn a Dan ar y drymiau a'r bongos.
Gresyn iddi fynd ar nerfau pawb gyda'i hystumiau a'i ymhel di-baid gyda'i siol.
Gresyn o beth na fyddai y llywodraeth wedi gweld yn glir i dderbyn y gwelliannau a fyddai wedi dileu'r amheuon uchod.
Gresynu oedd Ms Clwyd, ar ran 'miloedd o Eisteddfodwyr', ein bod wedi ymosod ar Mr Hague, 'blondyn bach del efo gwn ddigon o ryfeddod', rhinweddau gwleidyddol sylfaenol yn yr oes sydd ohoni -- well spotted Hefina.
Gruffydd ddatgan yn Y Llenor fod oes yr awdl ar ben.
Gruffydd mai Bobi Jones oedd Efnisien yn y gystadleuaeth, ac ni fynnai roi'r Goron iddo.
Gruffydd mai'r cylchgrawn hwn oedd 'un o'r achosion cryfaf na chollodd Cymru ei henaid yn hollol yn nydd y gwallgofrwydd mawr'.
Gruffydd yn ennill ac yn aros yn y Senedd hyd 1950.
Gruffydd yn sefyll fel Rhyddfrydwr yn erbyn Saunders Lewis o Blaid Cymru.
Gruffydd, a ddywedodd fod dylanwad y Rhyfel hwn ar ddyfodol Cymru a'r iaith Gymraeg yn anhraethol fwy na dylanwad y Rhyfel Mawr.
Gruffydd, er enghraifft, fod Catholigiaeth ar gynnydd yng Nghymru.
Grwp Gweinyddol a Senedd y Gymdeithas sydd yn trafod gwaith y Swyddog Aelodaeth.
Gustavo Kuerten o Brasil enillodd gystadleuaeth y dynion ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Ffrainc ym Mharis.
Guto'r Glyn.
Gwadu'r cyhuddiadau mae Mr Morgan sy ar ymweliad swyddogol Lyon yn Ffrainc.
Gwae'r gymdeithas a ddirmygo ddyn.
Gwaeth fyth; yn aml iawn, mae perfformiad da ar ei ben ei hun yn ddigon i lawer o bobol.
Gwaetha'r modd, nid yw hyn yn wir am "CJ yn unig".
Gwaetha'r modd mae anafiadau wedi tarfu ar eu trefniadau nhw, hefyd.
Gwaethygodd eu priodas yn arw wrth i Eileen helpu ei chwaer, Gina, ac ym mis Mai 1996 gwahanodd y ddau ar l i Denzil gael gwybod fod Eileen yn cael affr gyda Jon, cyfreithiwr Gina.
Gwaethygodd y broblem pan ruthrodd plismyn ar geffylau at dorf o 300,000 yn Sgwr Trafalgar.
gwahodd yr aelodau sy'n medru rhywfaint o Gymraeg i gyfrannu yn Gymraeg.
Gwahoddir pawb i fynd allan efo paent du i ychwanegu'r gair ILDIWCH i'r arwyddion uniaith Saesneg 'GIVE WAY' yn ystod y cyfnod gan fod y Swyddfa Gymreig mewn cyfnod o ymgynghori ynglyn ag arwyddion ffyrdd.
Gwahoddir pawb sy'n rhannu dymuniad y Bwrdd i weld yr iaith yn ffynnu, ac sydd am weithio mewn partneriaeth gyda ni, i fynnu eu rhan yn y strategaeth hon ac i gyfranogi o'i gwireddiad.
Gwahoddwyd cynrychiolwyr o gyrff sydd, ym marn y Bwrdd, rhan allweddol i'w chwarae mewn datblygu sefyllfa a statws y Gymraeg.
Gwahoddwyd cynulleidfaoedd Cymreig i ymuno yn awyrgylch Last Night of the Proms gyda chyngerdd a chyswllt arbennig i Lundain.
Gwahoddwyd fi i Strasbourg i weld gwleidyddion ar waith.
Gwahoddwyd ni i 'wledd' gan Ganghellor y Coleg.
Gwaith Angela fydd helpu doctoriaid i ddatblygu cofrestrau afiechydon i sicrhau y bydd cleifion sy'n debyg o ddiodde o glefyd y galon yn cael y driniaeth orau bosib," meddai.
Gwaith creadigol, ar unrhyw ffurf lenyddol, yn dangos tyndra rhwng dyn a'i gydwybod.
Gwaith da, hefyd, gan Adrian Dale, Owen Parkin a Robert Croft - dwy wiced yr un iddyn nhw.
Gwaith dur Duport yn Llanelli yn cau a cholli 1,100 o swyddi.
Gwaith dur East Moors, Caerdydd, yn cau.
Gwaith petro-gemegol Bae Baglan yn agor.
Gwaith Swyddog Aelodaeth Cenedlaethol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw gofalu amaelodaeth y Mudiad.
Gwaith y tri chyntaf fydd cydweithio 'r unigolion hynny o fewn y grwpiau ymgyrchu sy'n gyfrifol am elfennau polisi, cyfathrebu a gweithredu o'r ymgyrchoedd.
Gwaith, cyweithiau, gwybodaeth ynghylch y Gerddorfa a chefndir i rai o'r chwaraewyr fydd peth o'r cynnwys ar safwe sy'n bennaf ar gyfer ysgolion er mwyn hyrwyddo mwy o gysylltiad Cherddorfa'r BBC hithau'n methu bod yn bresennol yn gorfforol bob amser ledled y wlad.
Gwallgo gwyllt a gwirion bost wrth gwrs.
Gwarchae Berlin yn dod i ben.
Gwarchae Leningrad yn dod i ben.
Gwarchae Sidney Street yn nwyrain Llundain wedi i griw o anarchwyr dan arweiniad 'Peter the Panther' ladd tri phlismon.
Gwasanaeth archebu o hen gatalog.
Gwasanaeth cyflwyno busnes syn cyflwyno buddsoddwyr i gwmnau syn ymofyn cyllid ychwanegol ac syn barod yn eu tro i gynnig cyfran ecwiti yn y busnes.
Gwasanaeth fferi Abertawe-Cork yn cychwyn.
Gwasanaeth Gwaed Cymru - Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn uned o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Gwasanaeth gwybodaeth sy'n delio a materion yn ymwneud ag amrywiaeth ieithyddol yn Ewrop.
Gwasanaeth Milwrol Gorfodol yn dod i ben.
Gwasanaeth Radio Cymraeg dan reolaeth pobl ifanc.
Gwasanaeth Rhyngrwyd sydd ar gael am ddim yw WelshNetCymraeg (WNC) yn cynnwys lansiad gwasanaeth rhyngrwyd dwyieithog cynta'r byd - yn cynnwys e-bost safleoedd Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob defnyddiwr.
Gwasanaeth sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor, adnoddau a gwasanaethau datblygu ym maes anabledd ac sy'n canolbwyntio ar bobl ag anabledd corfforol a nam ar y synhwyrau yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru.
Gwasaneth telegram i ddod i ben.
Gwasg Carreg Gwalch.
Gwasg Carreg Gwlach.
Gwasg Pantycelyn.
Gwasg Prifysgol Cymru.
Gwawriodd y ganrif newydd pan oedd oes Victoria yn machlud.
Gwe awduro safonol i gyrff cyhoeddus a chwmniau Cymraeg gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.
Gwebost Gwyn (yn absenoldeb Glyn) Fe wnaethon ni benderfynu ddydd Sadwrn bod yn rhaid mynd i Aberystwyth ar Llyfrgell Genedlaethol i weld Llythyr Pennal ar Arddangosfa Owain Glyndwr.
Gweddnewidiwyd y gm gan ddiffyg disgyblaeth difrifol Nigel Jemson, capten Yr Amwythig, a gafodd ei hel o'r maes eiliadau cyn yr egwyl.
Gwefan fywiog ar gyfer plant blynyddoedd cynnar - pob math o gemau, storiau a llawer mwy.
Gwefan i'r achos o addasu'r porwr Mozilla i Gymraeg, h.y. botymau 'Yn Ol' 'Chwilio' i helpu mewn gallu darganfod yn fwy uniongyrchol gwefannau a gwasanaethau gwe yng Nghymraeg e.e. chwilotwyr Cymraeg.
Gwefan Saesneg ar BBC Online).
Gwefannau sydd yn ymwneud hyfforddiant busnas a rheolaeth yng Nghymru.
Gweinyddu, pwrcasu, yswirio etc ar ycyd.
Gweithgareddau Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
Gweithgareddau drama a pherfformio fydd sail y gyfres.
Gweithio i'r gwasanaeth ambiwlans.
Gweithio yn y siop gyda Maggie 'roedd Sabrina.
Gweithiodd Henryn galed ar rai agweddau on gm ac ar ddiwrnod da gallwn herio Lloegr.
Gweithiodd Vincent Kane am 35 mlynedd yn BBC Cymru.
Gweithred ddigon diniwed ond un a gynddeiriogodd rhyw bwt o heddwas yn arw.
Gweithred gyntaf Cymdeithas yr iaith Gymraeg pan rwystrwyd trafnidiaeth ar Bont Trefechan, Aberystwyth.
Gweithrediaeth Rhaglenni Ewropeaidd Cymru - Bwriad Gweithrediaeth Rhaglenni Ewropeaidd Cymru yw cael arian o Ewrop i weithio dros Gymru.
Gweithredodd gan amharu ar y farchnad dai haf.
Gweithredodd y Gymdeithas dros ryddid Hydref 1996 Rali fawr o dros 1,000 o bobl tu allan i'r Swyddfa Gymreig gyda Pharti Ffarwél i'r Toraid a Gorymdaith dros Ryddid trwy strydoedd y Brifddinas.
Gweithredoedd y 'killing fields', Pol Pot a'r Khmer Rouge yn dechrau dod i'r amlwg.
Gweithredu bob wythnos am flwyddyn yn erbyn Quangos Addysg y Llywodraeth 1995 Taith o amgylch Cynghorau Sir newydd Cymru i bwyso arnynt i adeiladu Trefn Addysg Gymreig o'r gwaelod.
Gweithredu y strategaeth cyflenwi rhwydwaith y cytunwyd arni i ychwanegu at gynyrchiadau rhwydwaith gan BBC Cymru.
Gweithredu'n erbyn Swyddfeydd y Toraid a'r Llywodraeth.
Gweithredu'r Drefn Deg — grwpiau o ddeg o fyfyrwyr, disgyblion, rhieni, athrawon, llywodraethwyr yn gweithredu'n erbyn Swyddfeydd y Llywodraeth.
Gweithwyr fferi ar streic.
Gweithwyr rheilffyrdd yn protestio fod gormod o yrwyr croenddu yn cael eu cyflogi.
Gweithwyr siopau yn ennill yr hawl i weithio dim mwy na 60 awr yr wythnos.
Gweithwyr y rheilffordd a gweithwyr sifil yn mynd ar streic.
Gweithwyr yng Ngwlad Pwyl yn sefydlu 'Solidarity' dan arweiniad Lech Walesa.
Gwl Cymdeithas y laith Gymraeg sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol fel un o'r digwyddiadau pwysicaf yn holl hanes diweddar Cymru.
Gwl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y cysyniad o ‘wasanaeth' yn egwyddor sylfaenol ac angenrheidiol i ddeddfwriaeth newydd ar gyfer yr iaith Gymraeg.
Gwelaf fod cwmni diodydd yn rhannu pwysau a dymbels bychain arbennig ar gyfer ystwytho tafodau pobl.
Gweld dinas Akrotiri, y bu archaeolegwyr yn ei dadorchuddio o'r lafa folcanig er 1967 gan ddangos yn eglur sut yr oedd yr ynyswyr yn byw 1,500 o flynyddoedd Cyn Crist, pan ffrwydrodd mynydd tanllyd a llyncu rhannau o'r ynys yn gyfan.
Gweld rhai o fy myfyrwyr oedd yn disgwyl canlyniad cyfweliad efo adran addysg talaith arall, felly ffwrdd a fi i ddisgwyl efo nhw.
Gweld y drafodaeth am ffederaliaeth Ewrop yn 'beth iach' y mae'r Prif Weinidog Lionel Jospin, llywydd y Blaid Sosialaidd.
Gweld y Gymuned Ewropeaidd yn magu peth sofraniaeth y mae'r Almaenwyr.
Gweledigaeth y Cynulliad Cenedlaethol yw gweithio fel 'bydd y Gymru yr ydym yn ei chreu nawr yn wlad well i fyw a gweithio ynddi yn y dyfodol.'
Gweler Agenda i'r Cynulliad Cenedlaethol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Awst 1998.
Gweler Datganiad Byd-Eang Hawliau Ieithyddol, Barcelona 1996.
Gweler Dwyieithrwydd Gweithredol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 1999.
Gweler hefyd 'Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ddogfen Bwrdd yr Iaith - Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Cymraeg a Dwyieithog'.
Gweler y Cofnod Swyddogol, 28 Mehefin 2000 a 4 Gorffennaf 2000.
Gwellodd Lloegr mewn sawl agwedd - mae nhw'n fwy ffit, yn gryfach ac yn fwy trefnus nag erioed o'r blaen.
Gwelodd Cymru fod hwn yn fudiad a oedd yn fodlon gweithredu yn ogystal siarad.
Gwelodd merch yr Arlywydd, Caroline, yn dda roi llun Charlie ar ddalen flaen cylchgrawn merched.
Gwelodd y flwyddyn gyntaf ni yn cerdded o gwmpas efo'r drydedd.
Gwelodd yn dda i ffonio acw wedi buddugoliaeth Cymru dros y Gwyddelod.
Gwelsom hyn yn digwydd droeon a thro yn ystod y gm yn erbyn De Affrica a maen elfen a barodd loes imi.
Gwelwn Ddeddf Iaith Newydd i'r Gymraeg fel ffordd synhwyrol ac angenrheidiol o greu hinsawdd ffafriol ble gall y Gymraeg ffynnu.
Gwelwn felly fod gwagle ar hyn o bryd - diffyg arweiniad a diffyg dychymyg o ran dyfodol ysgolion gwledig.
Gwelwn sut y gallai cymeriad ansicr Catrin flodeuo wrth iddi gael sylw am y rhesymau cywir ond mae'r tro yng nghynffon y stori yn pwysleisio'r ffaith bod y gymdeithas yn gwneud iddi deimlo'n alltud.
Gwelwyd Alex Wharf yn arwain y ffordd gyda ffigurau campus o dair wiced am 18 oddi ar ei ddeg pelawd.
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn ein darllediadau rhwydwaith, ar y radio a'r teledu.
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn ein darllediadau rhwydwaith, ar y radio ar teledu.
Gwelwyd y digwyddiadau hyn yng nghyd-destun yr Eisteddfod, er enghraifft protestiadau'r suffragettes yn Eisteddfod Wrecsam ym 1912, a'r ymgyrch dros y sianel deledu Gymraeg yn y 1970au a'r 80au.
Gwelwyd y digwyddiadau hyn yng nghyd-destun yr Eisteddfod, er enghraifft protestiadaur suffragettes yn Eisteddfod Wrecsam ym 1912, ar ymgyrch dros y sianel deledu Gymraeg yn y 1970au ar 80au.
Gwelwyd y dirywiad mwyaf yn yr ardaloedd gwledig.
Gwelwyd y dirywiad mwyaf yn yr ardaloeddgwledig Mewn aradloedd fel Trearddur, Moelfre, Llanfair-yn-neubwll, Brynteg a Llanbedr - goch yr oedd 40% o'r boblogaeth wedi ei geni y tu allan i Gymru a thros 40% o'r boblogaeth hynny yn uniaith Saesneg.
Gwelwyd yr elfen hon yn y gm rhwng Caerdydd a Llanellir Sadwrn diwethaf.
Gwenallt Llwyd Ifan, enillydd y Gadair flwyddyn yn ddiweddarach, oedd y gorau.
Gwendid sylfaenol arall yw nad y'r Gymraeg yn cael ei chydnabod fel un o 'ieithoedd swyddogol' Prydain.
Gwendidau: Yn y cyfnod cyn Quangos, yr oedd Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am yr ystod cyfan o ddarpariaeth addysg ar gyfer y gymuned o Addysg Feithrin hyd at Gynradd, Uwchradd ac Addysg Bellach.
Gwenwyn yn y Gwaed gan Roy Davies.
Gwerth y mark Almaenig yn parhau i ddisgyn.
Gwerthfawrogiad o un o ysgolheigion mwyaf y Gymraeg a fu'n cynorthwyo William Morgan, cyfieithydd y Beibl.
Gwerthfawrogwn fod yr her i'r Cynulliad a amlinellwn yn y ddogfen hon yn un arwyddocol a sylweddol.
Gwerthfawrogwyd fersiwn Kelly Jones yn fawr gan y bobl tu fas.
Gwerthfawrogwyd y cyfle i rannu syniadau.
Gwerthwraig cyfrifiaduron.
Gwerthwyd 20,000 o dai, 1000 o siopau, 250 o dafarndai ynghyd theatrau, ffermydd a mn bentrefi.
Gwilym Owen (colofn gas Golwg) yn dweud mai ymgyrchwyr y Sianel oedd pobl mwyaf siomedig diwedd y degawd.
Gwinllanau sy'n britho'r rhan fwyaf o diroedd isaf, calchog, Santorini gyda gwinwydd cwta, bler yr olwg, yn tyfu yno.
Gwir fod D J yn rhoi o helaethrwydd ei gydymdeimlad a'i hoffter o'r natur ddynol ym mhob cyflwr, a Lingen yn dadansoddi'n oer heb flewyn ar ei dafod.
Gwir fod hyn yn hwylus a didrafferth ond y mae hefyd yn amddifad o ymdrech a theimlad.
Gwir y geiriau.
Gwirioneddau sydd wedi gwrthsefyll rhaib y canrifoedd yn cael eu bygwth, eu darnio au dymchwel mewn cymdeithas syn prysur fynd ai phen iddi.
Gwirioni gan Shoned Wyn Jones.
Gwlad anial i'w threfedigaethau ydyw.
Gwlad Pwyl sy'n aros ar frig y grwp gyda saith pwynt.
Gwlad Pwyl yw'r ffefrynnau i ennill y grwp, ac mae Belarus a'r Wcrain yn cystadlu am yr ail safle.
Gwladoli 1500 o lofeydd.
Gwladoli'r rheilffyrdd a'r gwasanaeth trydan.
Gwladwriaeth y siri a'r ysbwr a'r ceisbwl oedd hi, ac nid a gredai a ddywedai'r call.
Gwledd arall gydag aelodau adran Saesneg y coleg.
Gwna dro da neu ddau, fe wnaiff hynny fyd o les i ti, a chodi dy broffil.
Gwna dy ffilm ar-lein dy hunan.
Gwnaed cynnydd ardderchog wrth ddatblygu safleoedd newyddion a safleoedd arlein eraill ar gyfer BBC Cymru dros y deuddeg mis diwethaf, ac mae BBC Cymru'r Byd, papur newydd' Cymraeg arlein dyddiol a lansiwyd ar 1 Fawrth 2000 eisoes yn denu ymateb gan siaradwyr Cymraeg ledled y byd.
Gwnaed datganiadau amrywiol dros y blynyddoedd ar i ni wneud hynny.
Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mercher 29 Medi) y byddai yna rai rhaglenni Cymraeg ar S4C o Gwpan Rygbi'r Byd, a hynny yn dilyn trafodaethau manwl yn ystod yr wythnosau diwetha'.
Gwnaeth fyd o les i mi, beth bynnag.
Gwnaeth hi anwybyddu Mr Windsor.
Gwnaeth llais cyfoethog Tom Slater a ganai ran Faust argraff arbennig, yr oedd fel nofio trwy fl.
Gwnaeth Mihangel Morgan lawer i ymestyn a datblygu terfynau y stori fer...
Gwnaeth tm nofio Prydain yn salach y tro hwn nad ar unrhyw adeg yn eu hanes.
Gwnaeth un o brif gynyrchiadau animeiddiedig S4C a BBC Cymru gryn farc yn seremoni 51fed Gwobrau Blynyddol Primetime Emmy a gynhaliwyd yn Hollywood ar Awst y 4ydd 1999.
Gwnaeth y ffaith fod Gwynn yn adnabod amryw o staff yr egin gwmni TV Breizh - neu Tele Breizh fel y'i gelwir - wedi gwneud tipyn o argraff ar yr ymwelwyr.
Gwnaeth yr obsesiwn gyda chreu cystadleuaeth ddinistrio llawer o'r adrannau o'r gwasanaeth addysg Gymraeg.
Gwnaethon nhw lai o gam-gymeriadau hefyd.
Gwnaethon ni wrthod cymryd rhan yn arolwg rhagfarnllyd Cyngor Ceredigion.
Gwnaethpwyd ymdrech sylweddol i greu cyfleusterau penodol i gwrdd dyletswyddau'r BBC o ran darlledu o'r Cynulliad Cenedlaethol newydd.
Gwneir hynny trwy ddefnyddio cyfres Llyffantod (Gwasg Gomer) yn sail i'r rhaglenni.
Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod nwyddau' n cael eu hanfon cyn dyddiad darlledu'r cyfresi pethnasol.
Gwneud dipyn o waith yn y prynhawn.
Gwneud nesa peth i ddim.
gwneud sylwadau ar y cyd-destun cystadleuol a gwleidyddol yng Nghymru i'r graddau y mae'n effeithio ar raglenni a gwasanaethau BBC Cymru.
Gwnewch eich sieciau yn daladwy i Beatbox Taffia, a hynny am 2.50.
Gwobrwywyd arwrgerdd affwysol o wael gan gystadleuydd mynych ei wobrau yn adran farddoniaeth yr Eisteddfod yn y cyfnod.
Gwobrwywyd traethawd Dafydd Jenkins, Y Nofel: Datblygiad y Nofel Gymraeg ar l Daniel Owen , a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol 1946.
Gwobrwywyd traethawd Dafydd Jenkins, Y Nofel: Datblygiad y Nofel Gymraeg ar l Daniel Owen, a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol 1946.
Gwr Doreen.
Gwr ifanc dy, Stephen Lawrence, yn cael ei lofryddio mewn ymosodiad hiliol yn nwyrain Llundain.
Gwr Kath.
Gwr sydd wedi ateb dadleuon Dafydd Elis Thomas yn eglur yw'r Dr Dylan Phillips, ac mae'n werth darllen ei bamffled, Pa ddiben protestio bellach.
Gwraig Dyff.
Gwraig Glan.
Gwraig gyntaf Harris oedd Elizbaeth, merch Arglwydd Ogmore.
Gwraig Jac Daniels, mam Robat Dilwyn, merch Dil a Bet.
Gwraig Reg Harries.
Gwrandewch am ddyddiadaur gigs ar Gang Bangor wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.
Gwrandewch hefyd ar sesiynau Gang Bangor trwy glicio isod.
Gwrthdaro rhwng Almaenwyr a milwyr Ffrainc yn y Rhur.
Gwrthdaro rhwng Ty'r Cyffredin a Thy'r Arglwyddi wrth roi'r drafodaeth am annibyniaeth i Gymru a'r Alban o'r neilltu.
Gwrthdaro rhwng yr Heddlu a 5,000 o bicedwyr y tu allan i argraffty Rupert Murdoch yn Wapping.
Gwrthdrawiad rhwng trenau yn Nhwnel Hafren yn anafu 100 o bobl.
Gwrthdystio yn Prg wedi i Jan Palach ei losgi ei hun i farwolaeth mewn protest yn erbyn goresgyniad Rwsia.
Gwrthodant gyfrannu tuag ati neu gyfrnnu cil-dwrn tuag ati oblegid mai sefydliad Cymraeg yw hi.
Gwrthododd hithau dalu'r dreth nes ei gael.
Gwrthododd toreth o Gymry adnewyddu eu trwydded deledu; arestiwyd a charcharwyd llawer o genedlaetholwyr eraill am beri difrod i drosglwyddyddion.
Gwrthododd y beirniaid goroni pryddest Cynan am fod ynddi ormod o sn am y Rhyfel, a choronwyd yn hytrach bryddest ddof Robert Beynon.
Gwrthododd y Prif Weinidog, Stanley Baldwin, gyfarfod 200 o lowyr di-waith a orymdeithiodd 180 milltir o'r Rhondda ym mis Tachwedd.
Gwrthodwn yr honiad fod cymunedau pentrefol wedi marw ac nad yw felly o bwysigrwydd cymdeithasol gynnal ysgolion pentrefol.
Gwrthodwn yr honiad na all ysgol fach gyflwyno'n effeithiol y Cwricwlwm 'Cenedlaethol'. Mae'n wir na ellid yn rhesymol ddisgwyl gan 2 athro yr amrywiaeth o arbenigedd i gyflwyno ar eu pennau eu hunain yr holl gwricwlwm, ac felly na allai ysgolion bach, yn eu ffurf draddodiadol, gyflwyno'r cwricwlwm yn gyflawn.
Gwrthodwn yr honiad na all ysgol wledig fach fod yn ysgol dda o ran yr addysg a gynigir.
Gwrthodwyd caniatau i'r garfan ymarfer yn Stadiwm Genedlaethol Armenia y bore yma.
Gwrthryfel a phrotestiadau hiliol yn yr Unol Daleithiau.
Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn.
Gwrthryfela ym Malaya.
Gwrthun i'r gymuned Iddewig fu ymdrechion diweddar i ganoneiddio Isabella o Sbaen.
Gwrthun, nid yn gymaint oherwydd yr hyn a wnaeth Tyson yn y gorffennol achos y mae dadl ei fod wedi talu'r pris am hynny a chanddo'n awr yr hawl i fyw ei fywyd.
Gwrthwynebiad gan bobl amlbleidiol i'r bwriad i adeiladu cronfa ddwr yng Nghwm Tryweryn i ddarparu dwr i Lerpwl, ond methiant fu pob ymgyrch.
Gwrthwynebir yr ymweliad am sawl rheswm.
Gwrthwynebwn unrhyw awgrym y dylid cyflwyno dwyieithrwydd mewn dull graddol a chondemniwn unrhyw ymesgusodi rhag dwyieithrwydd cyflawn ar sail cymal 'rhesymoldeb' Deddf y laith Gymraeg 1993.
Gwrthwynebydd arall yw'r Cynghorydd Rhys Sinnett sy'n poeni am gamddefnydd o arian y cyhoedd ac yn anghytuno barn Lyn Davies bod unrhyw gyhoeddusrwydd i Sir Benfro (boed dda neu ddrwg) i'w groesawu.
Gwta awr a hanner y tu draw i frys soffistigedig Dubai mae Fujairah yn ardal boblogaidd gydag ymwelwyr o Ddubai ei hun ac - yn fwy aml y dyddiau yma - o dramor hefyd.
Gwybodaeth am amgueddfeydd ac orielau Cymru.
Gwybodaeth am gemau, chwaraewyr a hanes y clwb.
Gwybodaeth am gerddoriaeth a recordiau Rhys Mwyn yr l-bynciwr a fu'n canu gydag Anhref a grwpiau eraill.
Gwybodaeth am gigs; adolygiadau; sain; lluniau; geiriau a newyddion.
Gwybodaeth am weithgarwch y Gymdeithas a'r cysylltiad rhwng Cymru a'r Wladfa ym Mhatagonia.
Gwybodaeth am y clwb, y chwaraewyr a'r cyfleusterau.
Gwybodaeth am y coleg, addysg bellach, addysg uwch, y gwasanaethau a'r cyrsiau mae'r coleg yn cynnig.
Gwybodaeth am yr Urdd ac ymaelodaeth.
Gwybodaeth gefndir ddefnyddiol am y iaith Gymraeg ac am Fwrdd yr Iaith Gymraeg a'i waith.
Gwybodaeth Personol(c.v.), Gwybodaeth Teuluol, Gwybodaeth Lleol, Hwyl, 2 Cwis, Hel Achau ar Camera Hudol Digidol.
Gwybodaeth ysgrifennedig am y recordiau diweddara yn ogystal a rhywfaint o dudalennau yn olrhain hanes recordiau Ankst a gwybodaeth cefndir ar rai o fandiau recordiau ankstmusik.
Gwyddom yn dda am gytundeb Dydd Gwener y Groglith, a'r wythnos hon, cafwyd dychwelyd i Gynulliad Gogledd Iwerddon ar drothwy'r Dyrchafael.
Gwyddom yng Nghymru o brofiad chwerw a phoenus bod mwy i ddemocratiaeth na bwrw pleidlais pob pum mlynedd.
Gwyddonwyr yn poeni fod llosgi tanwydd ffosil yn peri i'r tymheredd godi.
Gwylais gm o Ffrainc ar y teledu y dydd o'r blaen a chawsom wledd o chwarae dyfeisgar ac atyniadol gyda'r amddiffynfeydd yn diodde cyfnodau lletchwith aruthrol.
Gwylio ffilm - Charlie's Angels efo nhw ar y VCD.
Gwylltio efo un dosbarth oedd yn cau ateb cwestiynau.
Gwyndaf, gyda cherdd vers libre cynganeddol, y tro cyntaf i gerdd o'r fath gyrraedd cystadleuaeth y Gadair, Caradog Prichard a Brinley Richards, gydag awdl ddychan ysgafn.
Gwynedd Syniad o gyfarfod grwp cynghorwyr Plaid Cymru sy'n rheoli'r Cyngor -- dim symud ffurfiol eto.
Gwynedd, wrth gwrs, yw'r corff llywodraethol mwyaf drwy'r wladwriaeth i gyd sy'n gweithredu'n fewnol mewn iaith ar wahn i Saesneg.
Gwynfor Evans yn bygwth ymprydio hyd farwolaeth oni fyddai'r Llywodraeth yn newid ei meddwl ac yn dilyn ei maniffesto ynghylch sefydlu sianel deledu Gymraeg yng Nghymru.
Gwynfor Evans yn cyhoeddi bwriad i ymprydio Buddugoliaeth Ildiodd y Toraid.
Gwynfryn: Sefydlwyd label Gwynfryn ganol y nawdegau - ond tua diwedd y degawd ehangodd y cwmni gan ddechrau denu nifer o grwpiau ifanc fel Maharishi, Epitaff a Caban.
Gwynn ap Gwilym oedd yr ail.
Gwynn Jones oedd un o'r beirniaid.
Gwynn Jones, ac awdl a oedd hefyd yn drwm dan ddylanwad Gwynn Jones yn gyffredinol.
Gwynoro Jones o'r Blaid Lafur yn trechu Gwynfor Evans o dair pleidlais yn etholaeth Caerfyrddin.
Gwynoro Jones, Llafur, yn cipio etholaeth Caerfyrddin oddi ar Gwynfor Evans.
Gwyr pawb fod amheuon ac ofnau yn yr ardaloedd gwledig y bydd yr ardaloedd diwydiannol yn eu dominyddu.
Gwyra tair hwyaden oddi ar eu llwybr fel pe bai i gael golwg well ar y dyrfa oddi tanynt.
Gwysiwyd hi a Mr Beasley dros ddwsin o weithiau gerbron llys yr ustusiaid.
Gyda Barry John yn hynod hael ei ganmoliaeth i Arwel Thomas yn dilyn y gm yn erbyn Samoa yr oedd yn anodd deall pam y bu Graham Henry mor grintachlyd disgrifio perfformiad y maswr bach fel adequate yn unig.
Gyda blaenwyr fel Tore Andre Flo, Solskjaer ar sgoriwr Iversen syn whare i Spurs a chynrychiolaeth o Everton, Manchester United a Lerpwl yn y cefn maen nhw'n adnabod chwaraewyr Prydain.
Gyda chamera digidol a sgiliau technegol ei staff, mae'r Llyfrgell wedi creu'r delweddau electronig gorau posibl, o bob tudalen o'r llawysgrif hynod hon.
Gyda cheir yn hongian wrth ei gilydd gerfydd y tyllau lle'r arferai rhwd fod dydy'r heddlu ddim yn debyg o'ch stopio chi i ofyn oes gennych chi yr hyn sy'n cyfateb i MOT.
Gyda Chesterfield yn colli pwyntiau, yn sydyn iawn mae'n bosib i Gaerdydd nid yn unig esgyn i'r Ail Adran, ond esgyn fel pencampwyr.
Gyda Chwpan Rygbi'r Byd yn gosod yr agenda chwaraeon ar gyfer 99, llwyddodd Rygbi Rhyngwladol i wneud cyfiawnder digwyddiad chwaraeon mawr olaf yr 20fed ganrif.
Gyda Chwpan Rygbir Byd yn gosod yr agenda chwaraeon ar gyfer 99, llwyddodd Rygbi Rhyngwladol i wneud cyfiawnder digwyddiad chwaraeon mawr olaf yr 20fed ganrif.
Gyda chymaint o ansicrwydd ynglyn chymaint o bynciau eraill yr ydym yn disgwyl arweiniad Arbenigwyr arnyn nhw y dyddiau hyn go brin y gall yr un ohonom ni fforddio cysgun dawel iawn.
Gyda chymaint o grwpiau addawol yn gwneud eu gorau i adael eu marc ar y sn, braf ydyw gweld label sydd yn barod i gefnogi cymaint ohonynt.
Gyda chyrhaeddiad oes newydd mewn llywodraeth leol, bachwyd ar y cyfle i ddwyn pwysau ar yr awdurdodau unedol i fabwysiadu egwyddorion Deddf Eiddo ac i'w cynnwys yn eu polisau tai a chynllunio.
Gyda cynhadledd pob plaid ond yn parhau am wythnos does neb wedi egluron iawn pam y maen rhaid i bob aelod unigol gael tair wythnos i fynychu ei gynhadledd.
Gyda DJ Dafis yn parhau i arbrofi, felly, heb sn am gerddoriaeth drum n' bass Dau Cefn a'u tebyg, mae'r sn ddawns Gymraeg yn dechrau ehangu o'r diwedd.
Gyda dwy noson i fynd mae'r gystadleuaeth eisoes yn gwneud i ni ysu am nos Sadwrn.
Gyda dyfodiad y Cynulliad y mae mwy o alw nag erioed am fudiad cryf i sefyll dros hawliau ieithyddol a chymunedol Cymru a Chymdeithas yr Iaith yw'r unig fudiad sy'n ymgyrchu'n radicalaidd gyda phobl a chymunedau Cymru.
Gyda dyfodol y Wembley newydd yn y fantol, mae Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru Dennis Gethin wedi dweud y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau 'r Gymdeithas Bl-droed ynglyn 'r posibilrwydd o ddod a mwy o brif gemau pl-droed Pydain i Gaerdydd.
Gyda Fabio Cannavaro ac Alessandro Nesta yn dal yr amddiffyn efoi gilydd rwyn gweld nhw jyst yn gwrth-ymosod yn sydyn a dwyn gl efo Inzaghi a Totti fynyn y blaen.
Gyda ffilmiau B am gymeriadau mytholegol, Groegaidd a Beiblaidd yr ydym yn cysylltu Reeves a gwnaeth 18 o ffilmiau i gyd.
Gyda grwpiau fel Manic Street Preachers a Stereophonics yn derbyn canmoliaeth o bob twll a chornel - ac nid ym Mhrydain yn unig - mae'r rhai hynny a oedd yn fwy na pharod i feirniadu bellach wedi gwirioni ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig.
Gyda help Derek achosodd Mrs Mac ddamwain ddifrifol a chafodd ei charcharu.
Gyda hyn yn gefndir, penderfynodd Cymdeithas yr Iaith mai syniad addas iawn fyddai cyflwyno Ail Lythyr Pennal i'r Prif Ysgrifennydd Alun Michael.
Gyda Iechyd Da (Bracan/S4C) fi sy'n cychwyn yn y lle anghywir gan nad ydwyf wedi gwylio'r cyfresi blaenorol.
Gyda llais fel un Andrea nid oes posib methu gan ei bod yn rhoi hunaniaeth i'w cerddoriaeth.
Gyda llaw, dydio ddim yn fwriad gen i ymweld a Sir Fn yn y dyfodol agos.
Gyda lleuad crwn yn codi yn yr awyr y mae adar i'w gweld yn hedfan i glwydo.
Gyda llun potel o'r wisgi gerllaw gydag arwyddair y cwmni, When you know.
Gyda nifer o gyhoeddiadau ar faterion pur dechnegol y cychwynnodd ar sesiwn cwestiynau llafar y Cynulliad ddydd Mercher.
Gyda Patrick Horgan fel corgi wrth eu sodlau roedd y llwyfan wedi ei osod am fuddugoliaeth.
Gyda phawb sy'n dod ar y penwythnos yn aros yng ngwesty pedair seren Jury's ynghanol Caerdydd bydd amser rhydd yn cael ei neilltuo ar gyfer mymryn o siopa Nadolig yn y brifddinas yn ystod yr ymweliad.
Gyda phawb yn mynd i wahanol brifysgolion mae trefnu ymarferion a sesiynau recordio yn siwr o fod yn gur pen.
'Gyda Phrydain yn paratoi ar gyfer y Rhyfel, gohiriwyd Eisteddfod Bangor ym 1914.
Gyda Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm dridiau i ffwrdd, roedd Lerpwl neithiwr yn dal i dro sicrhau eu lle yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa.
Gyda sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol enillodd y Gymraeg statws newydd yng Nghymru.
Gyda'i dad yn forwr, cafodd ei fagu ar straeon am anturiaethau teithio.
Gyda'i gymeriad hoffus, ychydig yn ddireidus, Williams fu'n gyfrifol am lwyddiant y gyfres chwe rhan hon.
Gyda'r 21ain ganrif yn mynd rhagddi, roedd yn bryd bwrw golwg yn l dros y mileniwm diwethaf.
Gyda'r Cynulliad Cenedlaethol ar ei draed, sefydlodd BBC Radio Wales ddau slot newydd i gwmpasu'r materion.
Gyda'r ffilmio wedi ei drefnu i gychwyn am saith - yn unol a'r arfer Ariannaidd mae'n cychwyn yn brydlon toc cyn wyth.
Gydag amser, enillodd y Gymdeithas brofiad a chasglodd gronfa o wybodaeth na all yr un mudiad neu blaid sy'n sefydlu ei hun o'r newydd fyth gystadlu ag ef.
Gydag arogl arbennig yn cyrraedd y ffroenau tybiais fod yr Iddewon yn iawn.
Gydag egni ac ymroddiad aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas gallwn sicrhau y bydd gwireddu ein amcanion yn nod realistig.
Gydag ugain mund o'r hanner cynta yn weddill daeth Wrecsam yn gyfartal.
Gydai ffrog wedii thorri o faner y Ddraig Goch, llwyddodd i ddod ag apl secsi i'r Cynulliad tran cyfleu neges ddifrifol.
Gydai gymeriad hoffus, ychydig yn ddireidus, Williams fun gyfrifol am lwyddiant y gyfres chwe rhan hon.
Gyda'i pholisau ar ystod eang o feysydd, ymdebyga'r Gymdeithas yn fwyfwy i blaid wleidyddol.
Gyda'n pecynnau bwyd - diolch eto i Elin - yn ein dwylo, i lawr ni at Eglwys Nanhyfer yng nghwmni ein tywysydd lleol Lyn Lewis Dafis, neb llai na golygydd y cylchgrawn hwn.
gydaNi! Mae cymaint i'w wneud o hyd.
Gyda'r 21ain ganrif yn mynd rhagddi, roedd yn bryd bwrw golwg yn l dros y mileniwm diwethaf.
Gyda'r awgrym yn cael ei wneud y dylai hen awduron ildiou lle i awduron ifanc.
Gyda'r Cynulliad Cenedlaethol ar ei draed, sefydlodd BBC Radio Wales ddau slot newydd i gwmpasur materion.
Gyda'r Deri yn wag a busnes yn brin, maen rhaid i Diane feddwl am gynllun yn reit sydyn i roi syched ar bobol a'u denu i'r dafarn.
Gyda'r esgus eu bod yn archwilio'r gwahanol bosibiliadau, gwnaeth Awdurdod Addysg Ceredigion arolwg yn nechrau 1998 o'r ddarpariaeth o addysg gynradd yn y sir.
Gyda'r geiriau dramatig yna y disgrifiodd un o gystadleuwyr Blind Date sut y bun rhaid iddi daflu ei hesgid at y bachgen ai henillodd er mwyn gwneud iddo wrando.
Gyda'r gwin (y Pino-shite o Chile) bellach yn llifo, cafwyd trafodaeth hir a ffyrnig hyd yr oriau mn ar safonau newyddiadurol yng Nghymru.
Gyda'r gyfres yn parhau am naw wythnos mae hynnyn 5,670 i gyd.
Gyda'r haf bron a dod i ben, yr wythnos yma rydan ni am edrych yn l ar yr Wyl ola i ni, fel Gang Bangor, fod yn ymhel a hi.
Gyda'r haneri, Stacey Jones yn enwedig, a Henry Paul yn rheoli fel lifodd y ceisiau'n gyson.
Gyda'r holl son fu wedyn am 'Gymraeg crap' rhaid nodi i'r cynigion oll gael eu cyflwyno mewn Cymraeg caboledig a graenus fyddai'n siwr o roi gwefr orgasmig i Gwilym Owen a Hafina Clwyd.
Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgr sylweddol yn ei batiad cyntaf.
Gyda'r mwya o bleidleisiau erioed wedi eu bwrw maen argoeli'n noson wych.
Gyda'r nos, mynd i barti pen-blwydd Jerry.
'Gyda'r pedwar yna yn ychwanegol at y rhai sy'n weddol sicir mae chwaraewyr fel Mark Taylor, Dafydd James.
Gyda'r rhai gwirioneddol anobeithiol o dwp yn gwrando arnyn nhw.
Gyda'r Stryd mae rhywun yn medru cymryd saib am gyfnodau go faith ac ail-gydio'n hawdd yn y stori, gan mai yn ara bach mae cymeriadau'n newid.
Gyda'r twf yn y defnydd o gyfrifiaduron, y we, canolfannau galw, ffns symudol, a.y.y.b., rhaid cael Deddf Iaith a fydd yn mynnu lle i'r Gymraeg yn y meysydd newydd hyn.
Gydol ei oes gyhoeddus, hefyd, dadleuodd bod anufudd-dod dinesig yn anorfod yn y frwydr genedlaethol yng Nghymru.
Gydol y rhaglen cafwyd cyfraniadau gwerthfawr gan y Dr Geraint Jenkins ac Elwyn Edwards, y ddau ohonynt yn cael eu disgrifio fel awduron.
Gymanwlad yn Kuala Lumpur ymgymerodd y darlledwr chwaraeon Iolo ap Dafydd swyddogaeth darlledwr newyddion yn gwbl ddidrafferth, gan aros ymlaen wedi'r Gêmau i adrodd yn l ar y sefyllfa wleidyddol a'r terfysgoedd ym Malaysia.
Gyrrwyd crynodeb o Ddeddf Eiddo at bob awdurdod unedol gan alw arnynt i bwyso ar y llywodraeth ganol am fwy o rym gweithredol yn eu hardaloedd ac i ystyried anghenion cymunedau wrth lunio polisau tai.
Haf 1972, Hydref 1985, Gwanwyn 1997. Y ddarlith a newidiodd hanes Cymru.
Hafal i hwn mae'n siwr.
Hai, Kath odw i.
Hakan Sukur sgoriodd y ddwy gl a chafodd golwr y Belgiaid, Filip De Wilde, ei ddanfon o'r maes am drosedd.
Hanes a phensaernaeth mannau addoli yng Nghaerdydd a adeiladwyd yn ystod y mil o flynyddoedd diwethaf.
Hanes bywyd a gyrfa'r gantores o Gaerdydd hyd yn hyn.
Hanes carwriaeth sydd yma ond carwriaeth sy'n llawn poen a chreulondeb a'r hanes wedi'i adrodd gan awdures brofiadol, Shoned Wyn Jones.
Hanes cefndir a phensaernaeth pontydd diddorol yng Nghymru.
Hanes Cymdeithas yr Iaith yw hanes cenedlaetholdeb Cymreig o 1962 hyd heddiw.
Hanes cymhleth yw hanes Tribiwnlys Flood a Moriarty - enwau'r barnwyr sydd yn eu cadeirio.
Hanes dylanwad y blaid ar wleidyddiaeth yr ugeinfed ganrif.
Hanes gyrfa'r grp poblogaidd hyd yn hyn.
Hanes gyrfa'r grwp poblogaidd hyd yn hyn.
Hanes Heledd yn cael trafferth dygymod bywyd wedi i'w mam ailbriodi.
Hanes MAC a'r FWA, a fu'n herio llywodraeth Lloegr yn y 1960au.
Hanes Megan yn mynd am wyliau i Abergwaun at ei thaid sydd yma, lle mae'n gallu gweld y llongau'n hwylio am Iwerddon a breuddwydio am ddod o hyd i neges mewn potel ar y traeth.
Hanes stad Nanteos ger Aberystwyth.
Hanes yr aelodau; yr atebion i gwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml; digon o ryngweithio; cyfweliadau; siop; lluniau.
Hanfod arall yw gwrth-ymosod a rhwygo amddiffyn, nid unwaith ond dwywaith neu dair os taw dynar angen.
Hanner awr o daith mewn bws 'Crosville' unllawr, hen ffasiwn, a'r conductor yn dosbarthu tocynnau unigol o flwch pren pwrpasol.
Hanner awr wedi saith o'r gloch un gyda'r nos yr oeddem ninnau yn brin o rywbeth i'w wneud.
Hanner brawd Mai.
Hanner can mil yn gwylio tm oedd yn gwbl ddibynnol ar ei glgeidwad yn ystod yr hanner cyntaf ar torfeydd mor drwchus ar strydoedd Caerdydd yr oedd yn rhaid gwthio drwyr bobl.
Harbajan Singh oedd bowliwr mwyaf llwyddiannus y tm cartre.
Harddwch yn dechrau Cerdded gan Emrys Roberts.
Hardly catchy, fel y dwedodd y chwaraewr criced o China.
Harold Macmillan yn cynhyrfu'r dyfroedd yn Ne Affrica gyda'i araith 'wind of change'.
Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.
Haul tanbaid, awyr ddigwmwl o fora gwyn tan nos, a'r mr yn las, las.
Hawdd addo y byddai gwawd a dirmyg y sothach newyddiadurwyr Saesneg yn llaes feunyddiol.
Hawdd cuddio y tu l i ystadegau.
Hawdd i ni fod yn ysmala ynglŷn phlastro posteri, dim ond i ni gofio y gellir dehongli gweithredu o'r fath fel terfysgaeth yn y dyfodol agos iawn ar l i'r llywodraeth gael ei ffordd.
Hawdd iawn yw codi breichiau mewn arswyd at y ffaith fod copa'r Wyddfa ar werth.
Hawdd yw bod yn genfigennus o'r angerdd yn ei cherddi ac o'i brwdfrydedd.
Hawliant droi diwrnod o'i phum niwrnod hi yn ddydd Saesneg cyn cyfrannu at ei chynnal hi'n anrhydeddus.
Hawlier fod papur y dreth yn Gymraeg neu yn Gymraeg a Saesneg.
Hawlio fod pob papur etholiad a phob ffurflen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg.
Hawliodd y Gymdeithas fuddugoliaeth yn ei hymgyrch o blaid Deddf Eiddo ym mis Rhagfyr pan gyhoeddodd y Swyddfa Gymreig ddrafft o Nodyn Cyngor Technegol (NCT) ar `Yr Iaith Gymraeg -Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheoli Cynllunio'. Drafftiwyd y canllawiau newydd yn sgil pwysau oddi wrth y Gymdeithas a nifer o awdurdodau cynllunio lleol am ddiwygio'r canllawiau cyfredol a gyhoeddwyd fel `Cylchlythyr 53/88' ym 1988.
Haws dweud na gwneud, mi wn, ond o lwyddo i ffrwyno yna prin yw dewisiadau ymosodol Lloegr.
Haydn Lewis, pryddest eiriog a chwithig ei chystrawen ydyw.
Heb anghofio Emily Kate yr eliffant.
Heb anghofio Larry Adler, y cerddor harmonica-geg byd-enwog sydd, mae'n debyg, wedi treulio peth o'i amser yng Nghymru.
Heb drydan a dwr y rhan fwyaf o'r diwrnod eto.
Heb fod yn ddoeth nac yn wybodus yn ffyrdd y creaduriaid hyn; drwy un o'r rholiau cardbord yna syn cadw tinfoil efoi gilydd y daeth o allan yn y diwedd.
Heb gadarnleoedd ieithyddol, mae'n anodd i unrhyw iaith gynyddu: dyna mae profiad gwledydd eraill wedi ei ddangos hyd yma.
Heb gymoedd glo a gweithiau'r Deheudir troesai'r dylifiad pobl o Gymru wledig yn dranc i'r Gymraeg megis y bu'r newyn yn Iwerddon yn dranc i'r Wyddeleg.
Heb hynny, ni fydd hyder yn y cyfieithu, a heb hyder yr aelodau yn y cyfieithu, dyma ddechrau sawl cynnen.
Heb os amddiffyn gwych ddaeth 'r fuddugoliaeth hon i Gaerdydd.
Heb os, Abertawe yw un o'r timau sy'n chwarae orau ac Arwel Thomas yw un o'r unigolion gorau.
Heb os, Ceffyl Pren yw'r gn orau ar yr ep - gyda riff y gitar yn gafael o'r cychwyn.
Heb os, Llwybr Llaethog oedd un o'r grwpiau arbrofol cynta i Gymru ei glywed ac mae eu cerddoriaeth yn dal i fod yn arloesol.
Heb os, mae rhywun yn cael yr argraff na fyddai rhaglenni o'r fath yn cydorwedd yn esmwyth ag athroniaeth rhaglenni heddiw.
Heb rym gwleidyddol ac economaidd ni all pobl Cymru amddiffyn eu cymunedau a'u hiaith.
Heb sylweddoli mai pobl ddoe yw Iypis erbyn hyn.
Heb y wybodaeth hon, ni all y Cyngor lunio barn ar hyn o bryd am berfformiad cyffredinol y fenter.
Heb ymosodwr ymhlith eu heilyddion prin y daeth tm John Hollins yn agos at sgorio.
Heblaw am y trysorydd, dylent ffurfio gweithgorau i'w cynorthwyo yn eu gwaith.
Heblaw am yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas sy'n rasol a rhadlon a llond ei gadair.
Heblaw hynny, roedd sgorio Lloegr yn arbennig o araf, dim ond mymryn dros dair rhediad y belawd oedd eu hangen ar Sri Lanka i ennill.
Heblaw tro stopio tacsi yn Aberystwyth unwaith efallai... ond stori arall ydi honno.
Heddiw ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Mn, lansiwyd CD-Rom newydd o Sam Tn, y gyfres animeiddiedig boblogaidd i blant.
Heddiw bydd Pencampwriaeth Tenis Wimbledon yn dechrau.
Heddiw bydd yr amddiffynnwr o Trinidad, Denys Lawrence, yn cael prawf meddygol a bydd y blaenwr o'r Rhyl, Lee Trundle, yn arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda Wrecsam.
Heddiw cyfarfu dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg - oedd ar daith gerdded o Gaerdydd i Lundain dros Ddeddf Iaith - chwmni ffn symudol Vodafone.
Heddiw enillodd y rs 200 metr cadair olwyn.
Heddiw mae gweddillion ymylon y ceudwll hwnnw i'w gweld mewn hanner cylch o glogwyni sy'n codi'n serth dros fil o droedfeddi o'r mr.
Heddiw mae rhyw 600 o bobl o wlad y Basg ar ffo yn Ffrainc, a nifer helaeth ohonynt yn Llydaw.
Heddiw mae'n fater o agor carchardai a chau capeli.
Heddiw ni all Cymru fforddio chwalu cartrefi'r iaith Gymraeg.
Heddiw nid yw hynny'n bosibl.
Heddiw teledu yw pennaf lleiddiad y Gymraeg.
Heddiw y mae Adran Gymreig y Weinyddiaeth Addysg yn noddi'r Gymraeg a'i chymell ar yr ysgolion yn daerach na'r awdurdodau lleol Cymreig.
Heddiw, bydd cysgod iselder yn treiddio trwy ddrysau caeedig a moethus ein profiadau maestrefol Cymreig.
Heddiw, cyhoeddodd Awdurdod S4C ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Faterion Cymreig ar Ddarlledu yng Nghymru a'r Cynulliad Cenedlaethol.
Heddiw, hefyd, bydd Lerpwl yn gwybod pwy fydd eu gwrthwynebwyr nhw ym mhedwaredd rownd Cwpan UEFA. Dydy Lerpwl ddim ymhlith detholion y gystadleuaeth, felly medran nhw ddisgwyl y byddan nhw'n chwarae un o fawrion Ewrop, naill ai Barcelona, Roma, Celta Vigo neu Porto.
Heddiw, mae'r gwasanaeth Prawf yn bodoli, ynghyd dedfrydau gohiriedig, rhyddhau amodol a rhyddhau diamod.
Heddwch yng Nghyprus.
Hefyd allan neithiwr aeth cyn-bencampwr y byd, Steve Davis, a Jimmy White.
Hefyd am 2.95 mae'n bris da am lyfr gwreiddiol Cymraeg - gyda llawer o luniau a stori a "gafael" ynddi.
Hefyd ar l yr Ail Ryfel Byd, bu raid i nifer o Lydawiaid ffoi, i Gymru ac Iwerddon yn bennaf.
Hefyd ar yr un noson fe ryddhaodd y Gymdeithas ffigurau sy'n dangos fod y defnydd o'r Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi gostwng yn ystod y flwyddyn.
Hefyd bydd blaen-asgellwr Abertawe, Paul Moriaty, yn teithio i Ogledd Lloegr, ond fydd e ddim yn cael ei gynnwys yn nhîm Cymru os na fydd yswiriant wedi ei drefnu ar ei gyfer.
Hefyd bydd yn rhaid i'r bobol hynny syn gwneud y penderfyniade wneud yn siwr bod Cymrun whare gartre.
Hefyd 'dyw Caerhirfryn ddim wedi cael dechrau rhy dda i'r Bencampwriaeth.
'Hefyd 'dyw hi ddim yn hawdd ennill yn Rhufain.
Hefyd fe ddylid disgyblu unrhyw un fu'n gyfrifol am roi y geiriau hyn i mewn yn y ddogfen yn y lle cyntaf.
Hefyd fe fyddai hyn yn ffordd o sicrhau mai un fersiwn Cymraeg fyddai, ac nid cyfieithiad gan aelod o un tueddiad gwleidyddol a chyfieithiad arall gan aelod o dueddiad gwleidyddol arall.
Hefyd fe gollodd y tm, 14 - 7, i Dde Affrica yn y Plat.
Hefyd heno chwaraeir ail gymal rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.
Hefyd heno yn y Cynghrair, Casnewydd yn chwarae yn Glasgow.
Hefyd http://www.superfurry.com/ - er mai'n anaml y mae'n cael ei ddiweddaru mae'n safle sy'n edrych yn dda gyda newyddion, adroddiadau am gyngherddau a sgyrsiau.
Hefyd mae angen iddyn nhw finiogir sgiliau fel uned syn diogelu gofod i redwyr syn ymosod o bellter.
Hefyd mae gennym fynediad i ffynonellau y tu allan i'r BBC, fel asiantaethau newyddion rhyngwladol.
Hefyd mae is-deitlau Saesneg ar y sgrîn ar rifyn omnibws Pobol y Cwm ar ddydd Sul.
Hefyd mae is-deitlau Saesneg ar y sgrn ar rifyn omnibws Pobol y Cwm ar ddydd Sul.
Hefyd mae nifer o swyddogion blaenllaw Awdurdod Datblygu Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru am eu hamheuon bod y Cynulliad yn ceisio tarfu ar gyfrifoldebau a statws y corff.
Hefyd mae'r Gymdeithas am weld y Gymraeg yn ennill statws ym maes Technoleg Gwybodaeth.
Hefyd nid oedd y swyddogion oedd yn galw o ddrws i ddrws yn siarad Cymraeg.
Hefyd o Ewrop, cynrychiolir Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Groeg.
Hefyd ymysg yr ymwelwyr byddai arweinydd yr wrthblaid, oedd hefyd yn Llywydd Skol Uhel ar Vro(Sefydliad Diwylliannol Llydaw, rhywbeth tebyg i Gyngor Celfyddydau Cymru).
Hefyd yn achos deddfau hawliau'r anabl, camwahaniaethu ar sail hil neu ryw, nid deddfau i'r sector cyhoeddus yn unig ydynt.
Hefyd yn l yn y garfan mae Mark Ealham o Gaint.
Hefyd yn l yn y tm fydd yr asgellwr Jonathon Coates.
Hefyd yn wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol, bydd Aberystwyth yn teithio i Wrecsam.
Hefyd yn y Cyf Cyff, etholwyd Senedd Newydd i'r Gymdeithas.
Hefyd yn y tm am y tro cyntaf fydd Leigh Jones sydd wedi ymuno Llanelli o Fryste.
Hefyd yn ymuno Glyn Ebwy mae dau chwaraewr rheng l Cross Keys, Will Thomas a Rhys Williams.
Hefyd yng Ngrwp 5 neithiwr, curodd Gwlad Pwyl Armenia 4 - 0 a llwyddodd Belarws i guro Norwy 2 - 1.
Hefyd yr oedd awdl Gwenallt yn Babyddol ei syniadaeth a'i delweddaeth, ac ofnai llawer ar y pryd, W. J. Gruffydd, er enghraifft, fod Catholigiaeth ar gynnydd yng Nghymru.
Hefyd, bob nos (Llun-Gwener, amserau'n amrywio) bydd cyfle unigryw i flasu gweithgareddau'r Babell Ln, mewn rhaglen awr neu fwy o hyd.
Hefyd, bydd bowliwr Swydd Derby, Dominic Cork, ddim yn chwarae i Loegr yn y Prawf Cyntaf oherwydd anaf i'r gefn, ond mae'n bosib y bydd y capten, Nasser Hussain, Michael Vaughan a Craig White yn ddigon iach i chware.
Hefyd, bydd yn gwneud sesiwn i Gang Bangor yn ystod yr wythnosau nesa.
Hefyd, ceir y drysau gwydr dwbl hynny sy'n nodweddu adeiladau a'r fath.
Hefyd, cyhoeddir pwy fydd 21ain Cadeirydd y mudiad (bydd aelodau yn derbyn ffurflenni pleidleisio trwy'r post yn fuan, os nad ydych wedi eisoes), a thrafodaeth Merched Peryglus.
Hefyd, dywedodd Bob Phillips bod angen £250,000 ar y clwb a hynny ar frys.
Hefyd, ewch i weld be sydd ar stereo Gang Bangor yr wythnos yma.
Hefyd, gwybodaeth am eu holl gigiau.
Hefyd, mae Williams, sydd wedi bod yn y diffeithwch o safbwynt Cymru yn y blynyddoedd diwetha, wedi ymuno thm A Cymru, fydd yn wynebu'r Eidal nos yfory.
Hefyd, mae'r Gerddorfa yn hybun rheolaidd gerddoriaeth o Brydain ac yn enwedig waith cyfansoddwyr o Gymry fel Grace Williams, Daniel Jones, Alun Hoddinott a William Mathias, meddai llefarydd.
'Hefyd, o'n i'n meddwl i sawl cic gosb fynd yn ein herbyn ni ac o'n i ddim yn deall pam.
Hefyd, ychydig o draddodiad o ddefnyddio Basgeg mewn bywyd cyhoeddus oedd pan sefydlwyd y Senedd.
Hefyd, ym mhen draw'r byd bydd profiad yn holl bwysig.
Helmed, gyda llaw, a werthwyd am 2,4000 mewn ocsiwn yn gynharach eleni.
Helpwch ni i gario baner Cymru at uchafbwynt Morocco.
Helynt y criw wrth iddynt fynd ati i addurno.
Hen air sydd yn cael ei or-ddefnyddio wrth ddisgrifio nofelau ond y tro hwn, y gair perffaith.
Hen demos gallwch chi ddadlwytho.
Hen hanes oedd hynny bellach.
Hen stori drist o gyfarwydd sydd yma am ferch ifanc, ddiniwed braidd yn gwirioni' ar y cariad cyntaf.
Hen stori felly mewn gwisg newydd a hynny ar bwnc addas i bobl ifanc heddiw.
Henaint ni ddaw ei hunan.
Heno chwaraeir ail gymal yr ail gm gyn-derfynol.
Heno chwaraeir gm gynta tm datblygu Cymru ar eu taith yn Canada.
Heno mae'r gm bwysig a 'does dim dwywaith y bydd Iwcrain yn dipyn gwell tm nag oedd Armenia.
Heno mae'r her yn wahanol - a mi fydd hi'n dipyn o her.
Heno tro Leeds fydd hi - yn erbyn Valençia.
Heno yn erbyn Bangor fydd fy ngm gynta i i'r tîm llawn.
Heno, noson Cymru, Belarus, Israel, Croatia a'r Philippines yw hi.
Heno, yn Grwp C, bydd Iwgoslafia, gyda phedwar pwynt yn chwarae yn erbyn Sbaen sydd thri phwynt.
Henrik Stenson o Sweden enillodd Bencampwriaeth Ryngwladol Benson & Hedges ddoe, gyda sgr o 13 yn well na'r safon.
Henry Cambell-Bannerman y Rhyddrydwr yn Brif Weindog yn lle'r Tori Balfour.
Herbert Asquith yn dod yn Brif Weinidog wedi gwaeledd Campbell-Bannerman.
Heriai bob sen a brad.
Heskey a Babbel sgoriodd goliau eraill Lerpwl, gyda Ferguson ac Unsworth yn sgorio i Everton.
Hi oedd enillydd ail noson Canwr y Byd Caerdydd, ac os na chawn ni wefr debyg eto yng nghystadleuaeth eleni fydd neb yn cwyno.
Hi oedd yr olaf i ganu ac mewn cystadleuaeth lle mae'r cantorion yn tueddu i gyflwyno pump neu chwe chn mewn rhaglen o ryw ugain munud - dwy gn yn unig gawson ni gan y ferch 32 oed hon.
Hi, yw un o'r ynysoedd mwyaf oddi ar arfordir Cymru.
Hilma Lloyd-Edwards oedd ffefryn Gwynn Ap Gwilym ar un adeg.
Hilma Lloyd-Edwards.
Himmler yn gorchymyn adeiladu Auschwitz.
Hindenburg yn marw a Hitler yn cyhoeddi ei fod am gael ei adnabod fel 'Fuehrer'.
Hir pob aros - ond drychwch - mae rhywbeth yn digwydd gyda char yn llithro drwyr porth.
Historical and Comparative.
Hitler a Stalin yn penderfynu peidio rhyfela yn erbyn ei gilydd.
Hitler ac Eva Braun yn cyflawni hunanladdiad, a'r Almaen yn ildio.
Hitler a'i fyddinoedd yn gorymdeithio i mewn i Vienna, a chael croeso.
Hitler yn agor ffatri Volkswagen.
Hitler yn agor gemau Olympaidd Berlin.
Hitler yn cael ei ddedfrydu i garchar ac yn ysgrifennu Mein Kampf... Fy Mrwydr, yn ystod cyfnod ei garchariad.
Hitler yn cael ei gymryd i'r ddalfa yn Munich wedi iddo geisio arwain chwyldro.
Hitler yn dod yn Ganghellor Yr Almaen.
Hitler yn torri ei addewid ac yn ymosod ar Rwsia.
HOFF HWIANGERDDI / FAVOURITE WELSH NURSERY RHYMES Gol.
Hoffem gael cadarnhad hefyd y bydd yr arolwg ar yr iaith Gymraeg yr oedd y Pwyllgor Addysg dros 16 wedi cytuno arno rai wythnosau yn l yn mynd rhagddo yn mis Ebrill.
Hoffwn feddwl amdanynt yn magu perspectif eang ar fyd ac ar fywyd, perspectif wedi ei seilio ar werthoedd a phrofiadau eu cymuned.
Holir hi gan y Bnr.
Holl gwmnau preifat -- ffrindiau'r Toraid -- yn cael eu hesgusodi rhag gofynion y Ddeddf Iaith.
Holwyd 129 o bobl, Cymraeg a di-Gymraeg, mewn saith ardal gynrychiadol drwy Gymru.
Holwyd nifer o'r plant heb i'w rhieni fod yn bresennol.
Hon fydd dy wythnos di - a ddim oherwydd ei bod yn Nadolig.
Hon fydd gm olaf y blaenwr Chris Killen fydd yn dychwelyd i Manchester City.
Hon fydd gm ola'r tymor yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, gm ola y cefnwr Mike Rayer a gm ola Lyn Howells fel hyfforddwr y clwb.
Hon hefyd oedd y flwyddyn y daeth BBC Cymru yn wirioneddol unigryw fel cynhyrchydd dramu, gan gynhyrchu dim llai na thair cyfres ddrama ddyddiol - Pobol y Cwm ar gyfer S4C, Eileen ar gyfer BBC Radio Cymru a Station Road ar gyfer BBC Radio Wales.
Hon oedd ail fuddugoliaeth Caerdydd yn olynol dan Alan Cork.
Hon oedd blwyddyn 'gaeaf yr anniddigrwydd' pan welwyd biniau sbwriel yn ymgasglu ar y strydoedd, ysbytai yn gwrthod cleifion, toriadau yng nghyflenwad bwyd a phetrol, miloedd ar y clwt ac ambell enghraifft o dorrwr beddau yn gwrthod agor beddau.
Hon oedd buddugoliaeth gynta Chelsea oddi cartre ers mis Ebrill y llynedd.
Hon oedd cenhedlaeth y bilsen a'r ddeddf erthylu.
Hon oedd ei gm gynta ers saith wythnos, eto oherwydd anaf.
Hon oedd oes aur newyddiaduriaeth.
Hon oedd oes aur y cyfrwng newydd, y radio.
Hon oedd yr ardal gyntaf o'i bath ym Mhrydain.
Hon ydy gm ola Lloegr cyn y Prawf Cynta yr wythnos nesa.
Hon ydyw'r ail cd i'w rhyddhau yn y gyfres ac i Rhun Lenny o'r grwp Doli mae'r diolch pennaf am ei chynhyrchu.
Hon yw eu hymdrech ola i berswadio BMW i beidio a gwerthu'r cwmni i Alchemy.
Hon yw gm ola'r tymor i'r ddau glwb, a gallwn ddisgwyl tipyn o barti.
Honnir fod hwiangerddi yn llawn 'ageism, sexism a racism'. Cwmni Macdonald yn penderfynu tynnu cyfeiriadau at 'golliwogs' du o straeon Noddy.
Honnir mai digwyddiad Canwr y Byd Caerdydd yw'r gystadleuaeth gerddorol glasurol sy'n cael ei gwylio fwyaf yn y byd.
Honnir mai digwyddiad Canwr y Byd Caerdydd yw'r gystadleuaeth gerddorol glasurol syn cael ei gwylio fwyaf yn y byd.
Howard Winstone yn ennill pencampwriaeth pwysau plu y byd.
HTV yn gyfrifol am deledu annibynnol yng Nghymru yn lle TWW.
Hufenfa De Arfon - SCC Wales - Mae Hufenfa De Arfon wedi bod yn cynyrchu caws yn Chwilog, Pen Llyn ers 1938.
Hugan Fach Goch oedd y ffefryn gyda Ben a Sian.
Hugh Gaitskell yn marw a Harold Wilson yn dod yn Brif Weinidog.
Hugh Gaitskell yn olynu Attlee fel arweinydd y Blaid Lafur.
Hugh Griffiths, Johnny Owen, Oswald Mosley, Alexi Kosygin, Admiral Doenitz, John Lennon, Cecil Beaton, Graham Sutherland, Jimmy Durante, Alfred Hitchcock, Jean Paul-Sartre, Henry Miller, Peter Sellers, Mae West, Ben Travers, Jesse Owens, Marshall Tito a Billy Butlin yn marw.
Hunangofiant y bardd, gwleidydd, cyfreithiwr a barnwr, W.R.P. George.
Hunaniaeth - Un o uchafbwyntiau'r albwm a chn sy'n rhyngwladol ei hapl.
Hunan-lywodraeth i Gymru yn dod yn bolisi swyddogol gan Blaid Genedlaethol Cymru.
Hurling yw gm genedlaethol Iwerddon, nid pl droed na rygbi.
Huw Wheldon, Otto Preminger, Benny Goodman, Henry Moore, Christopher Isherwood, Harold Macmillan a James Cagney yn marw.
Hwn fyddai crys t dryta'r Eisteddfod.
Hwn oedd ail gyfarfod yr Uwch Bwyllgor pan fu cyfieithu ar y pryd (o'r Gymraeg i'r Saesneg). Dim ond os yw'r Uwch Bwyllgor yn cyfarfod yng Nghymru y mae aelodau yn cael siarad yn Gymraeg siwr iawn, ac mae'n rhaid iddyn nhw roi rhybudd yn Saesneg eu bod am wneud hynny, a dim ond yn Saesneg hefyd y gellir codi pwyntiau o drefn.
Hwn oedd y ffrwydrad olaf mewn gwaith glo yn Y Rhondda.
Hwn oedd y tro cyntaf ers y Tywysog Charles, Charles 1 wedyn, ym 1616.
Hwn ydy'r diweddara mewn cyfres o drafferthion i daro'r atomfa.
Hwn yw'r ail enwebiad yn olynol i S4C, yn dilyn Yr Enwog Ffred y llynedd, a'r trydydd o gofio am Hedd Wyn yn '94.
Hwnna oedd cannwyll llygad Syd pan oeddwn i yno.
Hwyl dysgu'r iaith - os ydych am ddysgu Cymraeg ond yn ei chael yn anodd i fynychu dosbarthiadau'n reolaidd, Dyna Hwyl! yw'r ateb.
Hwylio ar wyneb y ceudwll oeddan ni, gan edrych i fyny i ben y clogwyni lle mae trefi bychain gwyngalchog yn disgleirio yn yr haul, fil o droedfeddi uwch ein pennau.
Hwyrach ei bod yn bryd i ti feddwl dechrau rhyw brosiect arall - rhag ofn.
'Hwyrach eich bod yn iawn.
Hwyrach fod y botel ddwr sydd ganddo o'i flaen i lenwi ei wydr yn help.
hybu a hyrwyddo cynhyrchu adnoddau dysgu newydd lle bo angen.
hybu a marchnata'r ddarpariaeth Gymraeg drwy ymgyrch cyhoeddusrwydd.
hybu cydweithio a rhwydweithio yn y maes.
Hybu defnyddio'r Gymraeg drwy sicrhau'r ddarpariaeth briodol o lyfrau, cylchgronau a phapurau a gyhoeddir, a cheisio sicrhau darllen eang arnynt.
hybu defnyddio'r Gymraeg yn y sector addysg feithrin Saesneg.
hybu rhwydweithio er mwyn hwyluso darparu gwasanaethau o safon uchel.
Hyd at 400,000 yn protestio yn Llundain yn erbyn taflegrau Cruise.
Hyd at ddechrau'r 20fed ganrif yr oedd mwyafrif o bobl Cymru yn medru siarad Cymraeg.
Hyd at heddiw mae'n diffyg ni o ymwybyddiaeth cenedl, ein hamddifadrwydd ni o falchter cenedl, yn rhwystro inni amgyffred arwyddocd ac arwriaeth yr antur ym Mhatagonia.
Hyd at y diwedd un mynnodd fod yr 'iaith yn bwysicach na hunan-lywodraeth'.
Hyd at, efallai, os… Mae'r sefyllfa yn gofyn fod pobl yn gallu gweld gwahaniaethau mwy cynnil rhwng lliwiau gwleidyddol erbyn hyn na du a gwyn yn unig.
Hyd heddiw, nid oes bosib i rieni gofrestru baban yn uniaith Gymraeg.
Hyd y gallaf i weld nid oedd unrhyw reswm pam na ellid fod wedi chwarae y gm hon ar y Sadwrn.
Hyd y gallaf i weld, yr oedd y Cymry huawdl yn rhy brysur yn cwyno am y trafferthion a gawson nhw i ffonio cystadleuaeth Cn i Gymru.
Hyd y gwyddom hwn fydd y tro cyntaf i aelod amlwg o'r Blaid Geidwadol i gytuno i siarad mewn cyfarfod a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Hyd y gwyddom, dyma'r peiriant chwilio (search engine) cyntaf i chwilio am safleoedd Cymraeg.
Hyd y gwyddwn ddaru 'run ohonyn nhw anfon Cerdyn Post i egluro.
Hyd y sylwais i, ni chafwyd unrhyw drafferthion oherwydd darlledu'r rhaglen yn fyw.
Hyd yma 17 milltir a deithiwyd gyda mwy na 200 milltir eto i fynd.
Hyd yma mae 230 wedi'u lladd ers i'r trais ddechrau fis Medi, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n Balestiniaid.
Hyd yma, mae trefnu cyfieithu ar y pryd i'r Gymraeg wedi cael ei weld fel faux pas gan y bobl sy'n gwybod, ond rhaid derbyn bod rhai elfennau yn niwylliant dwyieithog y Cynulliad yn mynd i fod yn newydd i ni hefyd.
Hyd yma, y datblygiad mwyaf cyffrous a welwyd ym maes cynllunio ieithyddol yw'r mentrau iaith.
Hyd yn ddiweddar, Saesneg oedd iaith pob ffurflen ac arwydd a Saesneg oedd iaith pob adran o'r Llywodraeth.
Hyd yn hyn mae gen i Ice Cream, Snail, Plummary, Rainbow, Nice, Lazybill i'w dysgu.
Hyd yn hyn mae'r gyfres wedi teithio i bob cwr o Gymru ac wedi trafod yr holl bynciau llosg syn corddi y Gymru wledig ar Gymru drefol.
Hyd yn hyn, nid oes unrhyw dystiolaeth fod yna weithredu ar yr argymhelliad hwnnw a'r canlyniad yw'r sefyllfa anfoddhaol bresennol lle y mae dryswch ac ansicrwydd ynglŷn dwyieithrwydd yn y Cynulliad a phenderfyniadau unigol yn cael eu cymryd gan unigolion y tu allan i fframwaith cyffredinol i'r corff cyfan.
Hyd yn oed chadernid statws iaith swyddogol y tu cefn iddi, a dros ddeugain y cant o'r aelodau yn siaradwyr Basgeg, nid yw'r canran hwn yn cael ei hadlewyrchu yn y defnydd o'r iaith Fasgeg yn y siambr a'r pwyllgorau.
Hyd yn oed i rywun fel fi, sydd a'r nesa peth i ddim diddordeb mewn pl-droed, roedd digon yn y rhaglen hon i gadw fy sylw, er gwaetha goslef llais soporiffig John Ogwen yn cyflwyno.
Hyd yn oed o fewn y sector cyhoeddus, caiff y Gymraeg ei defnyddio pan y bydd yn 'rhesymol ymarferol o dan yr amgylchiadau'. Rhaid cyfiawnhau defnyddio'r Gymraeg o fewn y telerau hyn.
Hyd yn oed os bydd Caerdydd yn ennill ar Barc y Strade bydd eisiau record byd o fuddugoliaeth arnyn nhw.
Hyd yn oed os wyt ti'n teimlo y dylset ti fod yn gwneud rhywbeth arall.
Hyd yn oed os ydy aelodau Pwyllgor Gwaith Mn yn dweud nad oes agen y bae mi fydd yna rai enwau llefydd ar yr ynys yn aros waeth pa mor od ydy nhw - City Dulas, er enghraifft.
Hyd yn oed pan sgoriodd James O'Connor naw munud o'r diwedd mi gadwodd pawb eu pennau.
Hyd yn oed petae Caerffili yn penderfynu peidio a'i enwi ar l eu gm nhw ddydd Sul.
Hyd yn oed wedi pedair awr o ymarfer caled yn y gwres 'na fe ddaeth pawb oddi yno gyda gwn ar eu hwyneb.
Hyd yn oed wedyn doedd y gm ddim ar ben.
Hyd yn oed ym 1995 dydi hynny ddim yn bosib - os rhywbeth mae'n bwysicach fyth.
Hyd yn oed ym mis Rhagfyr fe allai'r gm hon fod yn hollbwysig yn y frwydr am y bencampwriaeth eleni.
Hyd yn oed yma, mae'n mynnu defnyddio geiriau sy'n ei gwneud yn anodd i ni ddarllenwyr cyffredin ddeall be sy dan big ei chap.
Hyd yn oed ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl, byddai eu hanner yn llenwi ffurflen trwyddedu cerbyd yn Saesneg, yn rhannol oherwydd eu bod yn credu fod y fersiwn Saesneg yn eglurach na'r un Cymraeg.
Hyd yn oed yn yr oes pan fu'r addysg yn gyfangwbl Saesneg, rhoddai'r ysgol i'r disgyblion yr ymdeimlad o berthyn ac aethant i'r ysgol uwchradd fel 'criw' y pentref.
Hyd yn oed yr adeg honno yr oeddem yn cael anhawster derbyn fod yna rai merched clyfar a rhai merched twp yn union fel ag y mae yna rai bechgyn clyfar a rhai bechgyn twp.
Hyderwn y bydd cyhoeddi'r ddogfen hon -- law yn llaw dulliau eraill o weithredu -- yn sbarduno trafodaeth ac yn ennyn cefnogaeth i ddeddfu er mwyn gosod seiliau cadarn i ddatblygu'r iaith Gymraeg yn iaith genedlaethol, fyw i Gymru gyfan fel rhan o'r broses ehangach o ddemocrateiddio ein gwlad.
Hydref 20 CACAN WY EXPERIENCE a RHIAN MOSTYN yn Llanfair Arms, Llanfairfechan.
Hydref 23 ANWELEDIG a MANGRE yn gig RADIO 1, Queens Vaults, Caerdydd.
Hydref 25 Gig Byw Radio 1 Topper, Murry the Hump.
Hydref 25 TOPPER yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd.
Hydref 26 MANGRE yn Le Pub,Casnewydd.
Hydref 28 ANWELEDIG a GOGZ ym Mhafilwin Corwen.
Hyfryd oedd gweld y llyfryn bach hwnnw, Mere Christianity, o eiddo C.S. Lewis, yn cael lle mor anrhydeddus ar y silffoedd.
Hyn am ddau reswm, un am fod neb o gwmpas i ddathlu, a'r llall am fod neb o gwmpas i drefnu'r dathliad.
Hyn ar l iddo sgorio 38 ym matiad Morgannwg.
Hyn mewn ateb i 391 Awstralia yn eu batiad cyntaf nhw.
Hyn neu fynnu'r hawl i ddeddfu ar faterion ieithyddol.
Hyn oll yn gwneud imi feddwl am y yr holl wersi syrffedus yna y bu'n rhaid i mi ac eraill eu dioddef yn yr ysgol - ac y mae plant yn dal i'w dioddef mae'n debyg.
Hyn oll, dim ond dau ddegawd ar l lansio BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, dau ben-blwydd a ddathlwyd ar adegau gwahanol o'r flwyddyn ddiwethaf.
Hyn yn arwain at ethol Margaret Thatcher yn Brif Weinidog.
Hyn, i raddau helaeth, a fydd yn penderfynu a fydd dyfodol i'r Gymraeg.
Hynny er bod hyn yn un o rinweddau pennaf gwleidyddion mawr y gorffennol.
Hynny er ei bod yn amlwg fod Jayasuriya wedi taro'r bl yn galed i'r ddaear.
Hynny oherwydd bod natur iaith y rheini yn peri fod eu tafodau yn cael yr holl ymarfer maent ei angen wrth iddyn nhw ynganu geiriau Ffrangeg ac Eidaleg.
Hynny sy'n dod i fyny ar Radio Cymru.
Hynny ydi, mae gwadu ffaith drwy beidio newid y sefyllfa yn gwbl ddi-ystyr.
Hynny yw, cornel ar gyfer llyfrau a fu'n cael llawer o sylw yn y papurau newydd ac ar y teledu ar radio ac ati.
Hynny yw, ffraethineb, hiwmor a sefyllfaoedd abswrd sy'n taro'r hoelen ar ei phen.
Hynny yw, maen nhw'n dal yn glyfrach ond ddim yn trio.
Hynny yw, mi fedrwch chi, fel y dyn yn yr hysbyseb, siopio yn eich trons, yn gorweddian ar eich gwely, heb symud o'r ty.
Hynny yw, os oes coel i fy sr yn fy mhapur Sul.
Hynny yw, welwch chi ddim son o gwbwl am sentimetrau a chilogramau yn y llyfrau hyn.
Hynny yw, y bl yn bownsio fel pe byddai ganddi ei meddwl ei hun wrth rowlio dros wyneb y gwair.
Hynny yw, y ddau beth a'i gyrrai oedd ei sl Gristnogol a'i frwdfrydedd ysol dros y Gymraeg.
Hynny yw, ymhlith pob tri o'ch ffrindiau y mae yna un troseddwr.
Hynny yw, yn un mewn gwisg goch swyddogol barf.
Hynny yw; yr oedd yna gnwd allweddol o actorion amatur hynod o dda yng Nghymru gyda'r diweddar Guto Roberts, Elen Roger Jones a Charles Williams, maen debyg, ymhlith y mwyaf rhagorol ohonyn nhw.
Hynny, oherwydd bod dweud hynny yn awgrymu fod aelodau ein senedd genedlaethol yn lliwgar.
Hynny, oherwydd mair Cymro Cymraeg, Ioan Gruffudd yw'r arwr.
hyrwyddo rhwydweithiau cymunedol newydd.
Hysbysebwyd yr alldaith, fel 'Profiad cryfhau cymeriad, sydd yn creu cyfeillgarwch sydd yn para oes'.
i ail-greu Caernarfon ar ei newydd wedd.
I amddiffyn y Grns maen ymddangos y bydd yr hyn syn cael eu galw yn specialist streaker spotters yn cymysgu r gwylwyr.
i ba beth, yn wir, mae'r byd yn dod.
I bawb arall, mae Cymru'n ennill wedi dod yn beth mor anghyffredin y dyddiau hyn, fel mai'r gorau y gall neb ei ddisgwyl erbyn hyn yw peidio a cholli.
I bechadur fel fi sy'n disgyn yn fyr iawn o gael deg allan o ddeg, mae hyn yn newyddion da iawn.
I blaid Cymru, mae'n gyfle i weld ai dim ond y cyd-destun Cymreig a'i helpodd yn etholiad y Cynulliad, neu a yw etholwyr yn hen ardaloedd Llafur Cymru yn ymddired ynddyn nhw i'w cynrychioli ar lefel ryngwladol.
I bob pwrpas mae'r hen ddeddf yn creu ac yn cynnal anghyfiawnder. 09.
I Bwllheli y daeth y Bargyfreithiwr Walter Glyn, tra ar ei wyliau ym Mrynhir, Cricieth, yn lle ymuno busnes llongau ei dad yn Lerpwl.
I ddathlu hanner can mlwyddiant gwaith Cyngor Ewrop edrychodd y rhaglen arbennig ar waith y Llys Hawliau Dynol Rhyngwladol, gan gynnwys ffilm o garchardai yn Rwsia ac achosion o fynd yn erbyn iawnderau dynol yn Nhwrci.
I ddechrau fe wnaeth Prydain yn well nag mewn unrhyw gemau ers 80 mlynedd.
I ddechre ni'n whare oddi cartre.
I eraill ohonom yr oedd yn braf cael bod yn un o'r kids am wythnos er i'r lle droi yn dipyn o stomp erbyn dydd Sadwrn ac i minnau, fel sawl un arall, godi llaw a dweud ta-ta yn gynnar ar warchodwyr y maes parcio a'i hel hi am adra.
I ffurfio Cynllun Addysg Cymunedol -- mewn trafodaeth a phawb yn y Sir, i ddamgos sut y gall pob ysgol, coleg a mudiad gwirfoddol gydweithio 'i gilydd.
I ffwrdd a fi felly o Firmingham i Baris ac ymlaen i Strasbourg.
i gadw pawb yn hapus tan yr oriau mn.
I gael clywed y rhestr i gyd cofiwch am Y Goeden Roc nos Lun am 18.12 ac wedyn b'nawn Sadwrn am 12:30.
I gael Cymru i arddel gwleidyddiaeth y Dde.
I gael wybodaeth pellach am ein gwaith, neu aelodaeth neu rhoddion, defnyddiwch y ffurflen uchod, neu'r cyfeiriadau post ac e-bost.
I gefnogi hyn mae yn gobeithio y bydd Cr Meibion Treorci a drymwyr y Ffiwsilwyr Cymreig yn dod allan yma yn ystod yr Wyl a thrwy hynny dynnu sylw at Gymru a'r cwmniau Cymreig sydd yn y rhan hon o'r byd.
I gefnogi sefydliadau i greu Fforwm Addysg Democrataidd i Gymru i wrthbwyso grym y Quangos.
I glirio'r ddyled, bydd rhaid i Rhys wenud heb y swm yma am gant ac ugain o wythnosau.
I gloi'r gyfres cafwyd dadl, In Place of Wales, a drafododd y newidiadau chwyldroadol a gafwyd yng Nghymru yn ystod y 15 mlynedd o 1985 hyd heddiw gan edrych ar y rhagolygon i'r dyfodol.
I gloir gyfres cafwyd dadl, In Place of Wales, a drafododd y newidiadau chwyldroadol a gafwyd yng Nghymru yn ystod y 15 mlynedd o 1985 hyd heddiw gan edrych ar y rhagolygon i'r dyfodol.
I gloi'r noson, felly, cafwyd ambell i gn gan Maharishi... wel, pump a dweud y gwir, achos fel mae pawb yn gwybod, bellach, mi fuo na gryn helynt ar y noson am fod rhai aelodau o'r gynulleidfa yn gwrthwynebu i'r hogia ganu'n Saesneg.
I goroni noson ddiflas Abertawe mae sibrydion bod eu golwr rhyngwladol, Roger Freestone, ar ei ffordd i Gaerdydd.
I Graham Henry roedd buddugoliaeth 1999 yn drobwynt pendant.
I greu dyfodol real i'r iaith Gymraeg rhaid wrth strategaeth draws-bynciol er cyd-gysylltu mentrau polisi mewn meysydd amrywiol.
I grynhoi, ceisiwyd gwneud yr achlysur yn un cenedlaethol i Gymru gyfan, i alluogi Caerdydd a Chymru i ddangos eu hochr orau i'r byd.
I gyd fynd ar lawnsio mi fydd yn recordio sesiwn acwstig i ni ar Gang Bangor i'w ddarlledu mewn pythefnos ac yn ystod yr wythnos honno mi fydd yna gopiau o'r ep wediu harwyddo gan Topper fel cystadleuaeth.
I gydfynd swn amrwd y gitars mae yna riff cofiadwy iawn yn rhedeg drwy'r gn ac i Pwdin a'i allweddellau mae'r diolch am hwnnw.
I gydfynd 'r dathlu, bydd llawysgrifau a llyfrau printiedig yn cynnwys gweithiau Chaucer yn cael eu harddangos yn y Llyfrgell Genedlaethol.
I gyflawni'r gamp yr oedd Mr Wolff wedi hawlio tl o $71ar ei ffurflen gostau am ddwy ddol vodoo a set o hoelion arch o sefydliad yn dwyn yr enw Dr Zombie's House of Voodoo yn New Orleans.
I Gymru gaur bwlch ar y timau hyn bydd yn rhaid i Mark Hughes godi hyder y chwaraewyr, au hatgoffa nhw beth yw ennill.
i herio'r drefn a ddinistriai ein hiaith.
I label Topsy mae'r diolch am yr EP yma ac mae'r gwahaniaeth rhwng Clockwork a Topsy Turvy yn syfrdanol.
I lawer ohonynt, mae undeb cynyddol yn gwbl angenrheidiol.
I mi roedd rhywbeth gwirioneddol naturiol am gerdded o fyd y siopau, stondinau y gluewein ar castanau a cherdded i mewn i eglwys ymysg cannoedd i wrando ar gr yn canu carolau.
I mi roedd yr holl brosiect fel petai wedi cychwyn yn y lle anghywir.
I mi, fe gafwyd llwyddiannau pendant o gwmpas Rhodri Morgan yn nhermau'r berthynas sy'n bodoli rhwng cymunedau ffydd a'r Cynulliad.
I mi, felly, dyna pam fod yr albym yma mor siomedig.
I mi, un o gerddi mwyaf yr ugeinfed ganrif yw 'Difiau Dyrchafael' gan Saunders Lewis.
I nifer 'roedd y bwriad i adeiladu gorsafoedd niwcliar yn Nhrawsfynydd a'r Wylfa ym Mn yn Benyberth arall.
I nodi'r achlysur trefnwyd dau gig yn Y Cwps; Nos Wener Mai 31, Meic Stevens; Nos Sadwrn Mehefin 1, Geraint Lövgreen.
I Norman Closs Parry y dymunai John Roderick Rees roi'r Goron.
I orffen y rhaglen fe gawn ni gyfraniad gan unigolyn sydd wedi chwarae mewn nifer o grwpiau dros y blynyddoedd.
I rai disgyblion bydd hyn yn golygu dwyieithrwydd llawn.
I rai mae'r ateb yn un digon hawdd.
I sefydlu Is-Bwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg fel bod peirianwaith barhaol i gryfhau a hybu datblygiadau newydd a bod yn fforwm i drafod problemau fel swyddi athrawon bro.
I sicrhau hynny, rhaid ceisio dylanwadu'n gadarnhaol ar agweddau ac arferion siaradwyr Cymraeg o ran defnyddio'r iaith.
I unrhywun wnaeth ddilyn yr hanes roedd oriau olaf negodi'r cytundeb yn un llawn drama gydag Unoliaethwyr a Gweriniaethwyr yn gadael ystafelloedd ac yn strancio gan fynnu bod eu safbwynt hwy yn cael ei ddiogelu gan y geiriad.
I wneud hyn, rhaid rhoi y cyfleoedd, y cyfleusterau a'r anogaeth briodol i bobl i'w galluogi i ddefnyddio'r iaith yn naturiol wrth gynnal eu busnes neu wrth dderbyn gwasanaethau dwyieithog.
I ychwanegu sen at sen, derbyniodd Rhys ffurflenni uniaith Saesneg gan Lys Ynadon Caernarfon.
I ymosodwr Wrecsam, Lee Trundle, ddaeth yn seren dros nos ers ymuno Wrecsam o'r Rhyl, mae'r tymor wedi gorffen yn siomedig.
I Yousouf Youhana (104) ac Inzaman-ul-Haq (123) yr oedd y diolch am y modd y llwyddodd Pakistan i daro'n l.
I'r Democratiaid Rhyddfrydol - ddaeth yn bedwerydd trwy Brdain wyth mlynedd yn l, mae angen mwy o seddi arnyn nhw i roi hygrededd iddyn nhw ar y lefel Ewroeaidd y mae nhw'n honni sydd mor allweddol.
I'r Cymry wedi taith o dri mis, mae'n siwr ei bod yn olygfa ryfeddol.
I'r fan honno roeddwn i'n anelu ar fwrdd hen sgwner anferth, yng nghwmni tua chant o ymwelwyr, i weld llosgfynydd sydd, er yn dal i ffrwtian, yn ddiogel i'w ddringo.
Iaith ar encil yw'r Gymraeg yng Nghymru mwaych, iaith lleiafrif a lleiafrif sydd eto'n lleihau.
Iaith fyw ydi iaith sy'n amlwg ac yn cael ei siarad yn y cymunedau hynny.
Iaith yn perthyn i bawb ydi gallu siarad a defnyddio a gweld y Gymraeg heb wneud cais penodol am hynny.
Iaith yn perthyn i ychydig ydi cae Steddfod, S4C ac ychydig sefydliadau eraill.
Ian Paisley yn agor un o eglwysi ei enwad ym Mhorth Tywyn.
Ian Woosnam sy'n arwain chwaraewyr Prydain ar hyn o bryd. Mae e un ergyd yn well na'r safon ar l rownd gynta o 71.
Ian Woosnam, cyn-brif ddetholyn y byd, oedd hwnnw.
Iawn, mae'n hollol amlwg ers tro byd bod Dafydd l wedi hen flino ar 'frwydr yr iaith'. Brwydrau pobl eraill ar draws y byd dros ryddid a chyfiawnder -- dim problem; rhaid yn wir iddo ddangos cefnogaeth (darllener ei genadaethau eangfrydig a thrawswladol yn ei golofn wythnosol yn yr Herald Gymraeg). Ond, jyst am fod Dafydd l wedi penderfynu ei fod am optio allan o'r broses drafferthus honno o greu trefn newydd yng Nghymru a 'hyrwyddo' chwyldro yn hytrach na bocsys te dwyieithog, yna does bosib bod disgwyl i'r gweddill ohonom lyncu gweledigaethau ffantasol a thra cyfnewidiol y cyn-gefnogwr streiciau dros hawliau gweithwyr a chym-unedau a symudiadau ymgyrchol/protestgar cyffelyb.
Iddo fo golli bydd yn rhaid iddo fo gael pedwar diwrnod eitha ciami a rhaid i rywun arall gael pedwar diwrnod rhyfeddol.
Iddo fo mae'r diolch mai cyfartal oedd y sgr yn y diwedd.
Iddyn nhw, ffordd o ddial ar droseddwyr yw eu carcharu a'u cadw dan glo lle na allant amharu ar weddill cymdeithas.
Ideoleg neo-ryddfrydol sydd y tu cefn i'r hen Ddeddf Iaith.
Idi Amin yn dod yn Llywydd Uganda.
Ie ynteu nage.
Ieir a chwn yn rhedeg o gwmpas y lle a neb yn malio dim amdanynt.
Ieithoedd swyddogol yr aelod-wladwriaethau yw ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.
Ieuan Wyn a Tom Parry-Jones oedd y ddau orau.
Ieuan Wyn, Aled Rhys Wiliam.
Ifor Parry am Diwinyddiaeth Karl Barth, traethawd a wobrwywyd ym 1948.
Ildiodd Swindon gl i Martyn Chalk wedi pymtheg eiliad ond daeth y tîm cartre'n gyfartal hanner awr yn ddiweddarach - Danny Invincible oedd y sgoriwr.
Ildion nhw bedair gl ofnadwy.
'Ildiwch' ydi gair mawr yr wythnosau hyn.
I'm syndod, bu'r erlynwraig yn ddi-Gymraeg.
India a Pacistan yn eu llywodraethu eu hunain wedi 163 blynedd o reolaeth Brydeinig.
India a Phacistan yn arbrofi ag arfau niwcliar.
Internet Explorer 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorïau.
Internet Explorer 4+ Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch Homepage o'r rhestr o gategorïau.
Internet Explorer 5+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Tools ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch General o'r rhestr o gategorïau.
Internet Explorer for Windows 3.1 Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Options Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorïau.
Ionawr 1997 Meddianwyd Swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd -- William Hague -- yng Ngogledd Lloegr i brotestio'n erbyn rheolaeth ar Gymru o Loegr.
Ir addolwyr hyn, nid syniad yw undeb Ewropeaidd, ond realiti.
I'r chwaraewyr hynny sydd ar y cyrrion bydd hwn yn gyfle i ddenu sylw Graham Henry.
I'r graddau y bydd yr ysgolion yn agor eu hunain i'r gymuned leol y bydd y fantais hon yn cynyddu'n bellach.
i'r Ifanc I roi'r grym a'r gallu i bobl ifanc adeiladu dyfodol i Gymru a'r iaith.
Ir lleill sydd ar l mae'r abwyd yn awr yn amlwg.
I'r perwyl hwn, dylai'r Cynulliad sefydlu Fforymau Ieuenctid sefydlog ym mhob sir i edrych ar bob penderfyniad o bwys i'w cymunedau lleol.
I'r rhai ohonon ni sy'n byw yn y byd go iawn, mae'r anghyfiawnder a wneir 'r iaith Gymraeg i'w weld yn amlwg ac yn ddyddiol.
I'r ysgolion y bydd y cyfrifiaduron yn cael eu cyflwyno.
Iraq yn ymosod ar Kuwait.
Isel oedd nifer y cystadleuwyr ac isel oedd y safon.
Is-etholiad Caerffili a Phlaid Cymru yn dod o fewn 1,874 i bleidlais Llafur.
Is-etholiad Gorllewin Y Rhondda a Phlaid Cymru yn dod o fewn 2,306 i'r Blaid Lafur.
Is-etholiad Merthyr ac Emrys Roberts yn dod o fewn 3,710 i bleidlais Llafur.
Is-etholiad yn Nhrefaldwyn wedi marwolaeth Clement Davies.
Islwyn Edwards oedd dewis Nesta Wyn Jones am y Goron.
Isod gwelir faint o arwyddion sydd wedi eu hardduno hyd yma, fesul rhanbarth.
It is prurient to speculate, i know, medda fo.
Ithiel - cymeriad sy'n gwrthgyferbynnu 'r rheolwr llwyddiannus, Mr.
Ithiel, fydd yn dangos i ni sut i wneud pethau'n iawn.
It's not for us, ychwanegodd wrth lywio ei gwr drwy fwd Urddasol Llandudno fore Sadwrn diwethaf.
ITV yn agor yn Llundain.
ITV yn cychwyn News at Ten.
ITV yn dechrau darlledu mewn lliw.
I'w gweld yn llythrennol bob awr o'r dydd ar nos rhoddant yr argraff eu bod yn trafod yn ystyrlon y pynciau rhyfeddaf dan haul.
James Jones yn gywaith oherwydd ei fod ef a Jon Dressel wedi bod yn gweithio ar y cerddi ochr yn ochr 'i gilydd.
James Jones, Hilma Lloyd Edwards, Tegwyn Pughe Jones.
James Jones, ond am glust i'w siom yn ei gydwladwyr wedi canlyniad y refferendwm ar ddatganoli.
James Jones, y Goron yn yr un Eisteddfod.
Jamie Baulch sydd wedi ennill brwydr y Cymry i gynrychioli Prydain yng Nghwpan Athletau Ewrop ymhen deng niwrnod.
Jamie Moralee sgoriodd sgoriodd ddwy gl gynta Y Barri, un wedi 19 a'r llall wedi 71 munud.
Jason Brown o Sir Northampton yw'r troellwr arall fydd yn ymuno Croft ac Ashley Giles - un lwyddiannau'r daith yn Pakistan.
Jean-Louis oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Datblygiadau Diwylliannol Lorient.
'Jeans' yn ymddangos am y tro cyntaf.
Jenna - they'll lock you up if you don't speak Welsh, rhybuddiodd.
Jeremy Thorpe yn olynu Jo Grimond fel arweinydd y Rhyddfrydwyr.
Jeremy Thorpe yn ymddiswyddo fel arweinydd y Rhyddfrydwyr, a David Steel yn ei olynu.
Jerry Hunter Soffestri'r Saeson Gwasg Prifysgol Cymru.
JGE, hefyd, ydir dyn yna y mae'r merched i gyd yn heidio i'r ffenest i rythu arno yn yr hysbyseb Coke.
Jimmy Wilde yn ennill pencampwriaeth pwysau pryf y byd.
Jns a chrys t yw ei steil a does dim mwy na llyfiad bach o golur ar ei hwyneb siriol.
Joanna, sy'n gweithio yng Nghaerdydd, oedd yn gyfrifol am "Chwedl y Wraig o Gaerfaddon" yn hanner gyntaf Chwedlau Caergaint, Gadael Llundain.
Joanne oedd enillydd Cystadleuaeth Cantorion Cymru 2000.
Joanne Thomas o Donyrefail fydd yn cychwyn y noson.
Job, heb gyfeirio o gwbwl at y lladdfa.
John Cleese yn creu Fawlty Towers.
John Davies o Fallwyd gan Ceri Davies.
John Davies, hanesydd amlycaf Cymru, sydd wedi ysgrifennu fersiwn arbennig o hanes y genedl yn arbennig ar gyfer y We.
John Higgins yw'r daeargi miniocaf ei ddannedd yn y gm.
John Logie Baird yn cyflwyno'r teledu yn y Royal Institution.
John Major yn cael problemau gydai'i bolisi 'back to basics' oherwydd agwedd rhai aelodau o'r Llywodraeth.
John Major yn ymddiswyddo a William Hague yn ei olynu.
John Morris yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.
John Morris-Jones a achubodd y dydd drwy nodi fod mesur y tri-thrawiad yn perthyn i ddosbarth Morgannwg o fesurau, sef y dosbarth a ddyfeisiodd Iolo Morganwg ei hun.
John Redwood yn Ysgrifennydd Cymru.
John Rhys a Brynmor Jones yn cyhoeddi The Welsh People.
John Smith yn ei olynu.
John Stonehouse, y cyn-Archesgob Ramsey, Fenner Brockway, Kim Philby a Kenneth Williams yn marw.
John Walter Jones -- Un arall o anifeiliaid anwes yr Anrhyd-eddus Hague a'i blaid, y Gogoneddus Geidwadwyr.
JOHN: Dwi 'di gofyn erioed.
JOHN: Dwi wedi bod yn argyhoeddiedig erioed.
Johnson yn Arlywydd yn ei le.
Join Bowns to play games, sing a song and read a story.
Join the humorous character Bowns to play some interesting games and to read a story.
Jones, prif sylfaenydd y Blaid Genedlaethol, a oedd newydd farw.
Jones, y llywydd, yn son am Gymdeithas Gymreig Dew Sant Ardal y Brifddinas yn Albany, Talaith Efrog Newydd.
Juha Kankkunen - gwr arall o'r Ffindir - mewn Subaru oedd yn gynta neithiwr.
Kate a finnau yn gollwng ein bagiau i gyd un wrth un o'r trn a disgwyl ar y platfform am rywun o Goleg Athrawon Yiyang i'n tywys yno.
Kate dwi'n credu ddywedodd fod y seiding bach rhydlyd yr yda ni ynddo fo, yn l Betts, yn seiding bach rhydlyd uffernol o brysur.
Kate eisiau acupuncture i helpu rhoi'r gorau i ysmygu.
Kate Roberts a Chynan, Bobi Jones, Llywarch Hen.
Kate yn mynd i Beijing i weld y doctor heddiw.
Kate yn mynd i gael acupuncture a thriniaeth drydan i'w phen-glin.
Kath Jones.
Keir Hardie yn marw.
Keith Newell a Matthew Elliott yn rhannu 46 mewn naw pelawd cyn i Elliott fynd am 21.
Keith Ryan gafodd gl Wycombe efo tri munud ar l.
Kel Coslett o St Helens yw rheolwr newydd tm rygbi tri-ar-ddeg Cymru.
Kelly heb Stu a Rich: Cafwyd cadarnhad y bydd Kelly Jones o'r Stereophonics yn teithio ar ei ben ei hun fis Tachwedd gan gychwyn yn Nulyn ar Dachwedd 13 a gorffen yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, Tachwedd 24.
Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
Kennedy yn mynd i Berlin ac yn llefaru'r geiriau: 'Ich bin ein Berliner'.
Kevin Evans oedd hwnnw ac fe gafodd e ei wobr yn y diwedd.
Kingsley Amis, Syr Charles Evans, Glyn Evans, Marie James, Dilwyn John, Geraint Morgan, Alun Pask, Myfanwy Talog, Meirion Roberts, Syr Cenydd Treherne, Emlyn Williams (NUM), Gwyn Alf Williams, Harold Wilson, Rose Kennedy, James Herriot a Kenny Everett yn marw.
Kipling yn marw.
Kurt Nogan sgoriodd gl gynta'r gm, gyda pheniad deheuig.
Label recordiau Neola syn gyfrifol am ryddhaur EP yma, label newydd a sefydlwyd gan Geraint Williams, syn aelod o Slip.
Lansio gwasanaeth Radio Cymru i ddarlledu 90 awr yn Gymraeg.
Lansio Ymgyrch Senedd i Gymru yng Nghaernarfon.
Lansio'r llong Titanic.
Lansiwyd label Boobytrap yn hwyr y llynedd, a hynny yng Nghaerdydd.
LAWR I'R FFERM AETH PAM A FI: Addas.
Lawrence Dallaglio, blaenasgellwr Lloegr a Wasps, fydd capten y Barbariaid yn y gm yn erbyn De Affrica.
Lawrence yn creu cynnwrf drwy ddisgrifio dau ddyn yn ymladd yn noeth yn ei nofel Women in Love.
Leciwn i weld Cymru yn dysgu unwaith ac am byth na enillwn i ddim byd dan y Saeson.
Lee Briers y mewnwr a greodd gryn argraff, Mick Jenkins a Kieron Cunningham sgoriodd y ceisiau eraill.
Lee Harvey Oswald, a gyhuddwyd o ladd Kennedy, yn cael ei saethu gan Jack Ruby.
Leeds United gafodd y sioc fwyaf - y tîm o'r uwch-adran yn colli, 3 - 2, ar l amser ychwanegol yn erbyn Tranmere Rovers.
'Leicien i fod yn Stadiwm y Mileniwm uwaith eto ym mis Mai - 'se dim ond er mwyn yr holl bobol sy'n ein cefnogi ni.
'Leicien i weld e'n cael tamed bach mwy o le ond bydde'n neis cael rhywn fel John Leslie yn y canol gyda ni.
Lenin yn marw.
Lenin yn ymddeol.
Lenin yn ystyried mai glowyr De Cymru oedd byddin flaen y Chwyldro.
Lerpwl enillodd gm ddarbi fawr Glannau Mersi.
Lerpwl yn erbyn Arsenal - ail dm yn erbyn y trydydd yn yr Uwch-gynghrair, gogledd yn erbyn de, ac argoelion gm i'w chofio.
Lewis Valentine yn ennill 609 o bleidleisiau yn etholaeth Caernarfon yn ymdrech gyntaf Plaid Cymru mewn Etholiad Cyffredinol.
Lewis yn Y Brython: 'Nid rhyw sydd oruchaf, ac nid yw dyn yn gymaint caethwas iddi ag y myn y bardd hwn i ni gredu.
Lladd 34 yn ystod cyrch awyr ar Abertawe.
Lladd 52 o lowyr mewn ffrwydrad yng nglofa'r Maine, Glynebwy.
Lladd a phrotestio gan bobl ddu yn nhaleithiau'r De yn yr Unol Daleithiau.
Lladd cenedlaetholdeb yw pregethu i etholwyr Cymru mai mantais economaidd iddynt hwy fyddai fod gan Gymru annibyniaeth neu mai felly'n unig y cnt hwy lywodraeth sosialaidd.
Lladd wyd 41 o bobl o'r Eidal a Gwlad Belg.
Lladdodd yr un fwled honno dros ddeng miliwn o bobl.
Lladdwyd 86 gan gynnwys 11 o blant.
Lladdwyd Cadi mewn ffrwydriad yng ngweithdy Nerys.
Lladdwyd menyw pan gwympodd dan lori mewn protest debyg yn Lloegr.
Lladdwyd nifer o bobl ar draws Cymru, yn Rhosllannerchrugog a Phencae, Clwyd, Pontrhydyfen, Port Talbot, Y Rhondda a Chasnewydd.
Lladrad y ' Great Train Robbery'.
Llaeth o'r bwced Dull o roi llith i'r llo pan nad yw'r llo yn sugno'i fam.
Llafur yn colli'r Etholiad Cyffredinol a Churchill yn Brif Weinidog ar Lywodraeth Doraidd.
Llafur yn dod i rym wedi'r etholiad cyffredinol.
Llafur yn ennill mwyafrif mawr yn yr etholiad cyfredinol.
Llafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a Clement Attlee yn Brif Weinidog.
Llai na 150,000 sydd ar y clwt yn swyddogol, gostyngiad o dros 25% dros ychydig flynyddoedd.
Llai na chant o'r gynulleidfa wreiddiol sydd ar l erbyn hyn wedi eu lapio'n dyn mewn cotiau trwchus rhag oerni unarddeg y nos.
Llai na chwarter yn dewis darllen a sgwennu Cymraeg.
Llais fel pres, yn gyfoethog ac yn sgleiniog ac yn aeddfed.
Llais soprano swynol a thlws iawn, yn arbennig lle'r oedd galw am berfformiad tyner.
Llais y pl-droediwr John Hartson oedd y llais yma: Bydd llais newydd i'w glywed yma yfory.
Llais yr ifanc iawn.
Llanbedr Pont Steffan oedd cyrchfan miloedd o ieuenctid wrth i'r wyl ieuenctid fwyaf yn Ewrop gael ei chynnal.
Llanbedr Pont Steffan oedd cyrchfan miloedd o ieuenctid wrth i'r wyl ieuenctid fwyaf yn Ewrop gael ei chynnal.
Llanelli - mae eisie iddyn nhw sgori pwyntiau a cheisiau.
Llanelli a'r Athrofa sydd nawr ar waelod y tabl.
Llanelli gollodd y gm, nid bod Northampton wedi ei hennill hi.
Llanelli, wrth gwrs, yw fy hen glwb i - fel chwaraewr ac fel hyfforddwr.
Llangefni Mehefin 23 Gareth Thomas, Aelod Seneddol; Yr Athro Derec Llwyd Morgan, Prifathro Prifysgol Cymru Aberystwyth; Bethan Evans (Gwanas), awdures; Y Cynghorydd Goronwy Parry.
Llanrwst yn ystod Eisteddfod yr Urdd Mai 26 R Alun Ifans, cyn-bennaeth y BBC yn y gogledd; Rhiannon Lewis, Llywydd yr Urdd Elwyn Jones, darlledwr a chyn-drefnydd y Ceidwadwyr yn y gogledd; Nic Parri, darlledwr a chyfreithiwr.
'Llaw Duw' yn helpu Maradona i drechu Loegr yng nghystadleuaeth Cwpan Pl-droed y Byd.
Llawer ar draws y byd yn protestio yn erbyn y rhyfel.
Llawer o holi deallus a gwybodus.
Llawer o siarad am ddatblygiadau i ddod, fel y Coleg Digidol.
Llawlyfr ar gyfer adolygu Cymraeg a gloywi iaith.
Llawlyfr astudio ar gyfer plant sy'n dysgu gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.
LLAWLYFR ASTUDIO GWYDDONIAETH: GWYDDONIAETH CA2 - Y LLYFR ASTUDIO Gol.
Llawlyfr lliwgar yn dangos sut i greu patrymau Celtaidd deniadol.
Llawlyfr yn egluro sut y gellid sicrhau economi gadarn a sicr.
Llawn mor fygythiol yw agwedd meddwl cynghorau sir ac awdurdodau lleol y parthau Cymraeg.
Lle arall?
Lle ardderchog am yr annisgwyl yw cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd.
Lle bo bwlch, dylai'r is-gadeirydd perthnasol ei lenwi.
lle bu'n gyfrifol am eu codi i fod ymhlith timau gorau'r wlad.
Lle bynnag y gesyd fy hanes teuluol dwi'n gobeithio fod rhyw gymaint o egwyddor a gweithredu uniongyrchol fy nghyndeidiau wedi gwaddodi yn fy ngwythiennau i.
Lle cynhwysol lle bydd y cyhoedd yn medru gweld beth sy'n digwydd.
Lle i ddysgwyr Cymraeg.
'Lle ydach chi wedi bod?' mae'n ffrind yn gofyn yn betrusgar.
Lledaenodd fflam y Chwith adweithiol newydd drwy Ewrop, protestiai Americanwyr ifanc yn erbyn y rhyfel yn Fietnam, a phrotestiai'r duon yn erbyn gormes y gwynion.
Lln y Llenor.
Llenor a hanesydd o'r enw Yvonig Gicquel.
Lleoliad yn addas iawn.
Lleolir pentre dychmygol Cwmderi rhywle rhwng Caerfyrddin a Llanelli.
Lleolir pob stori yng Nghymru a hefyd ceir amrywiaeth o themu diddorol i ddifyrru ac ymestyn y plentyn - e.e. bwlio, anabledd a diogelu'r amgylchfyd.
Llesteiriwyd tipyn ar waith y grwp yn gynnar yn y flwyddyn wrth fod yr ysgrifennydd wedi ymddiswyddo.
Llew Jones - sy'n cael ei gydnabod fel un o feistri canu caeth Cymru - ei fod ef yn llai calonogol ynglyn dyfodol yr iaith Gymraeg heddiw nag oedd yn y chwedegau hyd yn oed.
Llew Jones yn cynnig portread rhamantaidd o dir a phobl y gorllewin.
Llew Jones yn un o awduron mwyaf toreithiog Cymru gyda'i gyfraniad yn enfawr ym maes llenyddiaeth plant.
Llew yn un o nifer o feirdd cadeiriol a oedd yn trafod eu hawdlau yng Ngwyl yr Academi Gymreig yn Nhy Newydd ger Cricieth yn ddiweddar.
Llewellyn fydd capten Castell Nedd y tymor nesaf.
Llifogydd ym Mae Kinnmel a Thywyn, Clwyd.
Llifogydd yn creu difrod yn nghanolbarth Cymru a Chaerdydd.
Lloegr alwodd yn gywir a gofyn i Indiar Gorllewin fatio gyntaf.
Lloegr fydd yn chwarae yn erbyn Yr Eidalwyr yn yr Wyth Ola os caiff tm Kevin Keegan gm gyfartal yn erbyn Romania yn Charleroi.
Llofruddio Martin Luther King.
Llofruddio Rasputin.
Llog morgeisi yn codi i 15.4%.
Llogwyd craen o'r ugeinfed ganrif i gyflawni'r dasg hon.
Llond ceg o Justin.
Llond lle o dai bwyta bychain, siopau a marchnad.
Llong ofod yn glanio ar y blaned Mawrth.
Llongwyr ar fwrdd y llong ryfel Rwsiaidd Potemkin yn cymryd y llong drosodd, taflu'r swyddogion i'r m"r a chodi'r faner goch.
Llongwyr ar fwrdd y llong ryfel Rwsiaidd Potemkin yn cymryd y llong drosodd, taflu'r swyddogion i'r mr a chodi'r faner goch.
Llongyfarch Joschka Fischer 'am ei waith ardderchog ac am ei weledigaeth' a wnaeth Chirac, gan dynnu blewyn o drwyn Jospin yn gyhoeddus.
Llongyfarchiadau i Caban ar eu halbwm gynta ac os oes gennych chi bunten neu ddwy cofiwch ei phrynu.
Llongyfarchiadau i'r enillwyr.
Llongyfarchiadau mawr i bawb anrhydeddwyd - ac o edrych ar yr enillwyr mae'n amlwg fod yna gyfoeth anhygoel yn y byd roc a phop yng Nghymru.
Llongyfarchiadau yn ogystal i label Fitamin Un, sydd yn mynd o nerth i nerth ar hyn o bryd; ac os ydych yn awyddus i archebu copi o sengl Pep Le Pew, cyfeiriad y label ydi: Fitamin Un, 8 Stryd Tywysog Leopold, Caerdydd.
Llosgi llyfrau ar sgwr y tu allan i Brifysgol Berlin.
Llosgi'r Reichstag.
Lloyd aeth i'r gl ar faes Flexsys Derwyddon Cefn fis diwetha ar l i Tony Tucker gael cerdyn coch ar ol dau funud yn unig.
Lloyd George yn apelio ar Gyngres yr Undebau Llafur i roi cefnogaeth i streicwyr y Penrhyn.
Lloyd George yn cael problemau oherwydd y penderfyniad i rannu Iwerddon yn ddwy, ac yn ffurfio'r garfan Heddlu Prydeinig Black and Tans i geisio cadw trefn.
Lloyd George yn cyflwyno cynllun Yswiriant Cenedlaethol i dalu i weithwyr pan oeddent yn wael ac yn ddi-waith.
Lloyd George yn cyhoeddi ei ymddeoliad o'r senedd.
Lloyd George yn cyhoeddi fod y Llywodraeth am ganiatu i ferched dros 30 gael pleidlais.
Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog ym mis Rhagfyr.
Lloyd George yn ennill yn yr Etholiad Cyffredinol.
Lloyd George yn Ganghellor y Trysorlys.
Lloyd George yn gyfrifol am gynhyrchu arfau.
Lloyd George yn Lywydd y Bwrdd Masnach.
Lloyd George yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog.
Lloyd Jones gyflawni ei waith fel beirniad oherwydd gwaeledd).
Llundain Mehefin 30 Deian Hopkyn, hanesydd; Dr Tim Williams; Hywel Williams, aelod amlwg o'r Ceidwadwyr; Sin Lloyd, y ferch tywydd.
Lluniau gwych eto, ar ffurf "sbecian drwy dwll" i weld pa anifail sydd dros y ddalen.
Lluniau, hanes ac enghreifftiau o ganeuon.
Lluniau... fideos... cyfweliad...
Lluniodd gerddi am bynciau cyfoes ar y pryd fel y gwrthdystio yn erbyn y Rwsiaid ym Mhrg, protestiadau Cymdeithas yr Iaith, yn ogystal 'r ysbryd protestgar byd-eang yn y cyfnod, y glanio ar y lleuad ym 1969, Fietnam, y newyn yn Biaffra, ac yn y blaen.
Lluniwyd 'Datganiad Egwyddorion' er mwyn ysgogi trafodaeth a symud ymlaen tuag at greu Cyngor Cymraeg ei gyfrwng yn Sir Gr.
Lluwchfeydd ar draws De Cymru ar l y gm rygbi rhwng Cymru a'r Alban ym mis Chwefror.
Llwydda i bortreadu sawl cymeriad, sydd yn ferched gan amlaf, mewn modd sensitif.
Llwydda i gyfleu llonyddwch a bodlonrwydd cymeriadau wrth iddynt werthfawrogi byd natur.
Llwydda Shoned Jones i ddarlunio dirywiad perthynas a'r amheuon a'r twyll sy'n dod yn sgil y dirywiad yn fyw iawn gan osgoi'r melodrama all ddod i'r golwg mor rhwydd mewn stori fel hon.
Llwyddodd BBC Adnoddau, Cymru i wella ar y targedau ariannol ar gyfer 1999/00 yn sgl incwm gwaelodol cynyddol yn ogystal pharhau i leihau costau oherwydd holl ymdrechion staff BBC Adnoddau, Cymru i sicrhau llwyddiant i'r busnes hwn ynghyd 'r awydd i gryfhau a chynnal y sylfaen grefft ar gyfer BBC Cymru.
Llwyddodd BBC Adnoddau, Cymru i wella ar y targedau ariannol ar gyfer 1999/00 yn sgl incwm gwaelodol cynyddol yn ogystal pharhau i leihau costau oherwydd holl ymdrechion staff BBC Adnoddau, Cymru i sicrhau llwyddiant i'r busnes hwn ynghyd r awydd i gryfhau a chynnal y sylfaen grefft ar gyfer BBC Cymru.
Llwyddodd BBC Cymru i ddod 'r digwyddiadau hyn oll yn fyw i aelwydydd pobl Cymru.
Llwyddodd BBC Cymru i ddod r digwyddiadau hyn oll yn fyw i aelwydydd pobl Cymru.
Llwyddodd Beti i gael ei hun i mewn i ddyledion enfawr.
Llwyddodd Blackburn i guro Preston 1 - 0 a sicrhau y byddan nhw yn l yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa.
Llwyddodd Danish Kaneria, y troellwr coes deunaw oed, i gipio'i wiced gyntaf mewn gm brawf pan dwyllodd Marcus Trescothick am 30 rhediad.
Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.
Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.
Llwyddodd Graham Thorpe i lywio cricedwyr Lloegr i fuddugoliaeth annisgwyl yn y drydedd gm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi.
Llwyddodd Gwlad Pwyl i daro'n l a dod yn gyfartal gyda pheniad gan Glowacki.
Llwyddodd haid o ddewiniaid i greu'r argraff i ddyn da o deulu dedwydd gael ei ladd.
Llwyddodd hefyd i amlygu elfennau dynol y gwleidyddion gan sgwrsio gydag aelod gwahanol o'r Cynulliad Cenedlaethol bob wythnos.
Llwyddodd hefyd i amlygu elfennau dynol y gwleidyddion gan sgwrsio gydag aelod gwahanol o'r Cynulliad Cenedlaethol bob wythnos.
Llwyddodd i berswadio Cassie i adael iddi ddod i fyw i'r Deri Arms a buan iawn y dechreuodd hi fynd ar nerfau Teg.
Llwyddodd i wneud ffrindiau a bachgen gan ei bod yn gwybod gymaint am bel-droed.
Llwyddodd Kath i amharu ar yr hapusrwydd hwnnw a daeth tro arall ar fyd Mrs Mac pan ddychwelodd Kirstie i'r Cwm yn haf 1997.
Llwyddodd Kilkenny i gyrraedd y ffeinal llynedd a'r flwyddyn gynt, ond colli wnaethon nhw.
Llwyddodd Sri Lanka i ddial ar Loegr ddoe am eu curo nhw yn y gemau prawf.
Llwyddodd y cerddi hyn i lusgo cystadleuaeth y Goron o'r merddwr yr oedd ynddo ar y pryd, a rhoi nod a chyfeiriad pendant i feirdd rhydd y dyfodol.
Llwyddwyd hefyd i dynnu arian sylweddol iawn o'r Trysorlys.
Llwyddwyd i addasu'n gyflym i anghenion cyfnewidiol BBC Cymru a'n cwsmeriaid eraill yn ogystal chyflawni perfformiad ariannol cryf iawn.
Llwyddwyd i addasun gyflym i anghenion cyfnewidiol BBC Cymru an cwsmeriaid eraill yn ogystal chyflawni perfformiad ariannol cryf iawn.
Llwyddwyd i dderbyn addewid o 100,000 o arian Loteri ond er bod cadeirydd Menter Preseli, y Cynghorydd Lynn Davies, wedi cydnabod ar y rhaglen fod 50,000 eisoes wedi ei wario does dim arian Loteri wedi cyrraedd hyd yn hyn.
Llwyddwyd i gael y Swyddfa Gymreig i roi Statws Cynllunio i'r Iaith.
Llyfr am hen bethau Cymreig, yn seiliedig ar y gyfres deledu.
Llyfr bwrdd i blant ifanc yn cyflwyno'r cymeriad Guto Gwningen.
Llyfr bwrdd i blant ifanc yn cyflwyno'r cymeriad Twm Grwndi.
Llyfr clawr caled, swmpus fydd e, meddai Myrddin ap Dafydd, perchennog Gwasg Carreg Gwalch.
Llyfr cyfeiriadau Cymraeg ar gyfer busnesau.
Llyfr cyfeiriadau Cymraeg.
Llyfr cyfrif gyda phanelau sy'n llithro o ochr y dudalen.
Llyfr dwyieithog yn rhoi hanes Elfed, yr eliffant clytwaith.
Llyfr fydd yn ffefryn efo Magi am flynyddoedd gan y bydd hi'n tyfu efo fo, a ffordd ddelfrydol o gyflwyno'r gwanwyn i blant bach, a'r syniad o fynd am bicnic.
Llyfr i blant yw hwn ac mae cyfrolau o'i fath yn ffordd ardderchog o gyflwyno barddoniaeth i glustiau bychain, ifainc.
Llyfr i gyd-fynd chyfres deledu o'r un enw, gyda thros 150 o luniau a mapiau.
Llyfr lliwgar fformat mawr yn rhoi hanes Shompa a'i bywyd yn India.
Llyfr lliwgar yn cyflwyno synau anifeiliaid.
Llyfr lluniau yw hwn yn y bon, yn dangos taith Pam a "Fi" o gwmpas y fferm.
Llyfr stori-a-llun am ddau dedi yn cael antur ar yr afon.
Llyfr stori-a-llun gwreiddiol i blant bach am gymeriad newydd sbon.
Llyfr stori-a-llun i blant ifanc am Teigr Bach yn gofalu am Teigres Fach.
Llyfr sydd yn dangos yr elfennau sylfaenol gyda thros 35 o luniau.
Llyfr yn cyflwyno anifeiliaid fferm a'u rhai bach yn eu cartrefi.
Llyfr yn dadlau nad oedd Gorllewin Gwyllt Hollywood yn ddim byd ond myth.
Llyfrau a phamffledau J R Jones yw clasuron ein cenedlaetholdeb ni heddiw.
Llyfrau bwrdd addysgiadol i blant ifanc.
Llyfrau bwrdd am Smot y ci.
Llyfrau bwrdd lliw-llawn yn cyflwyno syniadau i blant ifanc.
Llyfrau bwrdd yn dysgu sgiliau i blant ifanc.
Llyfrau Cymraeg a Saesneg i oedolion a phlant.
Llyfrau syml iawn, yn cyflwyno gwahanol deganau a thywydd sylfaenol gyda pwt o frawddeg yn disgrifio'r llun ar y top.
Llygod - sgwaters ydyn nhw nid rhai dof - a slygs ac mae'r slygs yn bwyta'r gwenwyn llygod.
Llys-ferch Reg.
Llystad Barry John.
Llythyr gan y frenhines wnaeth i mi feddwl am hyn.
Llywodraeth De Affrica yn penderfynu cyflwyno'r awenau i lywodraeth mwya frif du.
Llywodraeth Lafur leiafrifol am yr ail dro.
Llywodraeth yn derbyn argymhelliad Crawford y dylid sefydlu Sianel Deledu Gymraeg.
Llywodraethwyr yr Eglwys yng Nghymru yn pleidleisio yn erbyn ordeinio merc hed.
Lol ydi hyn i gyd wrth gwrs.
Lolliporage.
Louis Bleriot yn llwyddo i hedfan awyren ar draws Mr Udd.
Lowry, Fritz Lang, Benjamin Britten, Stanley Baker a Richard Hughes yn marw.
Lunio dogfen gyda galwadau ar i'r Awdurdodau Unedol newydd dderbyn yr egwyddor uchod a gweithredu polisau cynllunio economaidd sy'n rhoi llai a gobaith i gymunedau ynghylch eu dyfodol.
Lyn Dafis yn bwrw golwg ar un agwedd ar y digwyddiadau diweddaraf yng ngogledd Iwerddon.
Lynn - enillydd y fedal aur yng Ngemau Olympaidd Tokyo 1964, ar medalau aur Ewropeaidd a Chymanwlad ar l hynny.
Lynn Davies yn ennill medal aur yn y gemau Olympaidd yn Tokyo.
Ma' brains 'da Stacey ni - 'di ca'l colej a chwbwl.
Ma Caban wrthin brysur yn recordio albym newydd yn eu stiwdiou hunain yn Llanberis.
Ma' hi newydd osod y fflat i Emma a Madog, ch'wel.
Ma' hwnnw 'di bod ar ddrygs 'fyd.
Ma nhw di bod wrthin ddiwyd yn hyrwyddor mini-albym newydd, ac yng nghanol y gigs i gyd, daeth y bois i mewn i'r stiwdio yma ym Mrynmeirion i recordio sesiwn acwstic 3 cn - ac maen swnion WYCH. mae'r traciau i'w clywed ar Gang Bangor gydol yr wythnos, a bydd cyfle i ennill copiau o'r CD wedi eu harwyddo.
Ma' pawb yn trafod popeth wrth y bar 'na.
Ma' record 'da Dyff... a Mark 'fyd.
Maae amddiffynnwr Barnsley, Darren Barnard, hefyd wedi tynnu allan o'r garfan.
Mab Cassie.
Mab Diane a Graham.
Mab Kath a Dyff.
Mab Meic.
Mabel a Cecilia (dwy o fyfyrwyr y drydedd) yn dod draw i goginio inni.
Mabwysiadodd Cliff a Megan fab bychan - Gareth Wyn.
Machno Humphreys, ac 'roedd pryddest Dyfnallt yn tra-rhagori arni.
Machreth Rees, sef Prifarddbuddugol y Gadair ym 1904.
Mackintosh oedd yr ymgeisydd cryfa' ar restr fer o dri.
Macmillan yn traddodi ei araith enwog: ' Most people have never had it so good'.
Macmillan yn traddodi ei araith enwog: ' Most people have never had it so good'. 
Macmillan yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog, ac Alec Douglas-Home yn ei olynu.
Maddeuwch i mi am gredu fod y rhan fwyaf o'r bechgyn twp yn mynd yn ystadegwyr.
Mae 11 o ddisgyblion blwyddyn 12 YSGOL GYFUN LLANHARI wrthi'n trefnu alldaith i Forocco, lle y bwriadwn ddringo fynydd ucha'r wlad.
Mae 12 pelawd ar l gan Forgannwg.
Mae 16,000 yn dal i gael eu cyflogi yn Llanwern, Port Talbot a Shotton ar Lannau Dyfrdwy.
Mae 17 o chwaraewyr o Loegr wedi eu dewis, tri o'r Alban - gan gynnwys Simon Taylor, dewis 'annisgwyl' y daith - a chwech o Iwerddon.
Mae 1999 yn flwyddyn holl bwysig yn hanes Cymru gyda'r etholiadau ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu cynnal ym mis Mai.
Mae 40 yn dipyn o oed i gyfres deledu.
Mae 49 y cant o'r holl wylio a gwrando a wneir ar radio a theledu yng Nghymru yn cael ei wneud i wasanaethau'r BBC a 67 y cant o'r holl wrando a gwylio ar raglenni Cymraeg yn cael ei wneud i raglenni a ddarlledir neu sydd wedi eu gwneud gan BBC Cymru.
Mae 800 yn fwy o bobol o'u cymharu mis yn l yn aros am driniaeth.
Mae Abertawe ar dn a'r unig siom yw fod y gemau Cwpan Heineken drosodd tan Ionawr.
Mae Abertawe eisoes wedi disgyn i'r Drydedd Adran, ond mae yna ddigon o gyffro o hyd cyn y gm.
Mae Abertawe eisoes wedi ennill y Cynghrair.
'Mae Abertawe gyda ni dydd Sadwrn a mi fydd honna'n gm galed.
Mae Abertawe hefyd wedi cyhoeddi eu bod nhw'n bwriadu arwyddo dau ymosodwr newydd.
Mae Abertawe nawr wedi disgyn i'r 19ed safle yn y tabl.
Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu tîm ar gyfer eu gm yn erbyn Wasps yfory.
Mae Abertawe yn addo na fydd yna dan-gyflawni yn y gystadleuaeth eleni.
Mae Abertawe yn aros ar frig eu grwp nhw.
Mae Abertawe yn aros yn y safle isa ond un - saith pwynt tu l i Luton sy un safle yn uwch.
Mae Abertawe yn awr wedi talu'r pwyth yn l gan enwi tri o chwaraewyr Stade Français - Diego Dominguez, David Auradou a Fabrice Landreau.
Mae Abertawe yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.
Mae Abertawe yn chwarae Bournemouth a mae tipyn o bwysau ar John Hollins y dyddiau hyn.
Mae Abertawe yn cynnal trafodaethau gyda Mark Stein.
Mae Abertawe yn dm corfforol, maen nhw i gyd yn gyflym a mae digon o brofiad 'da nhw.
Mae Abertawe yn obeithiol y bydd y canlyniad o'u plaid nhw.
Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dm yn Grwp C y tu l i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.
Mae Abertawe'n chwarae Glasgow yfory - ac yn ffefrynnau cryf i ennill y Bencampwriaeth.
Mae Abertawe'n chwarae Penybont yn Nghynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ar Sain Helen heno.
Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar l iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.
Mae Acen yn gweithredu fel cwmni cyfyngedig o'i swyddfeydd yng nghanol Caerdydd.
Mae Addysg BBC Cymru yn darparu rhaglenni radio a theledu ynghyd ag adnoddau print i gefnogi gwaith athrawon wrth gyflwyno pynciaur Cwricwlwm Cenedlaethol yn ein hysgolion.
Mae Adnoddau Cymru yn falch o led a chryfder y gwasanaethau a ddarperir ac yn credu y gallwn, mewn partneriaeth BBC Cymru, wneud cyfraniad positif i enw da y BBC yng Nghymru a thu hwnt.
Mae adran Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru yn parhau i ddarparu rhaglenni a dadansoddiad cynhwysfawr o'r Cynulliad Cenedlaethol ac o weithgareddau yn San Steffan.
Mae adroddiadau bod Brazil ar fin tynnun l eu cais i gynnal rowndiau terfynol Cwpan Y Byd 2006 ac y byddant yn cefnogi cais De Affrica yn lle hynny.
Mae adroddiadau eraill gan arolygwyr yn cadarnhau'r un argraff cyffredinol o lwyddiant academaidd yr ysgolion pentrefol bach.
Mae Aduniad yn stori am wraig a ddychwelodd i'w hen gynefin yn dilyn ysgariad.
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio'r cyfarfod fu rhyngddynt a'r Ysgrifennydd Gwladol Alun Michael ddoe (Dydd Mercher Ionawr 6ed) fel un adeiladol.
Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg sy'n cerdded o'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd i'r Senedd yn Llundain wedi derbyn gwahoddiad oddi wrth Vodafone i alw heibio i'w gweld yn Newbury dydd Mercher 20/09/00.
Mae aelodau'n derbyn cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn ac mae gwahoddiad iddyn nhw ddod i'r cyngherddau a'r cyflwyniadau sy'n deillio o weithgarwch gyda chymunedau lleol.
Mae aelodau'r Cyngor yn an-weithredol, yn rhan amser ac yn cael eu dewis i adlewyrchu ystod eang o brofiad a diddordebau.
Mae aelodaur Cyngor yn an-weithredol, yn rhan amser ac yn cael eu dewis i adlewyrchu ystod eang o brofiad a diddordebau.
Mae aelodau'r Cyngor yn dal i aros am benderfyniad boddhaol ar faterion cyllidol sy'n ymwneud Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac maent yn ceisio cael eglurhad ar fyrder.
Mae aelodau'r Cyngor yn parhau i aros am benderfyniad boddhaol ar y materion cyllidol hyn ac mae'n ceisio cael eglurhad ar fyrder.
Mae aelodaur grwp - Marc Flanagan, Sion Evans, Meic Parry a Richard Chitty yn hanu o ardal Caernarfon ac ymhlith un ou dylanwadau penna mae'r Big Leaves.
Mae agwedd Elin yn parhau i beri pryder.
Mae agwedd yr ystadegwyr yn adlewyrchu hyn.
Mae ail gymal Cynghrair y Pencampwyr yn dechrau heno.
Mae Airbus yn mynd ymlaen i adeiladu awyren fwya'r byd, efo'r adennydd yn cael eu cynhyrchu yng Nghymru.
Mae Alchemy'n barod wedi datgan na fyddai ceir yn cael eu cynhyrchu ar raddfa fawr yn ffatri Longbridge os yw eu cais yn llwyddiannus.
Mae Alison yn son am ferch syn dipyn o bishyn! Yn agor gyda sain gitars amrwd syn effeithiol ac ynan datblygu i fod yn eitha roci.
Mae All Played Out yn gwbl hudolus - yn felodig a theimlad mwy acwstig iddi nag syn arferol gan y grwp.
Mae am dreulio mwy o amser gydai deulu.
Mae am y cyfle i ddweud wyneb yn wyneb beth yw ei safbwynt.
Mae ambell i aelod wedi smyglo potel o vino tinto i gefn y llwyfan ond heb ddim i dynnu'r corcyn.
Mae amddiffynnwr canol Abertawe, Matthew Bound, ar fin arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.
Mae amddiffynnwr canol cae Llanelli, Andrew Mumford, eisoes wedi ymuno ag Abertawe ar gytundeb blwyddyn.
Mae amddiffynnwr Celtic, Alan Stubbs, wedi'i gymryd i'r ysbyty unwaith eto.
Mae amheuaeth am ffitrwydd Craig Quinnell.
Mae amheuaeth mawr ynglyn ffitrwydd Robbie Savage sy'n parhau i gael triniaeth gan ei glwb.
Mae amheuaeth y gallai capten Morgannwg Steve James golli dechrau'r tymor newydd.
Mae amheuon gen i.
Mae amheuon nad ydy Mr Morgan yn gallu cynnal ei ddwy swydd.
Mae Andrew Flintoff a Matthew Hoggard wedi eu cynnwys yng ngharfan Lloegr - ond y tebygrwydd yw y dewisir yr un tîm ag a chwaraeodd yn y prawf cyntaf yn Lahore.
Mae Andrew Flintoff wedi tynnu allan o garfan Lloegr.
Mae Andy Robinson o Gaerfaddon wedi cymryd lle Clive Woodward fel hyfforddwr tm rygbi Lloegr.
'Mae angen cael ein hyder yn l arnon ni ar colli yn erbyn Penybont.
Mae angen cymryd camau breision ymlaen yn awr o ran hybu cydweithrediad rhwng cylchoedd o ysgolion gwledig cyfagos i'w datblygu fel unedau academaidd cryf.
Mae angen darganfod beth fydd effaith y gystadleuath rhwng y ddwy raglen," meddai.
Mae angen datblygu'r ddarpariaeth ymhellach er mwyn sicrhau fod darpariaeth ar gael ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno ennill sgiliau ieithyddol neu eu gwella.
Mae angen Deddf newydd sy'n rhoddi statws swyddogol lawn i'r iaith er mwyn i ni gael cydnabyddiaeth o Ewrop.
Mae angen dybryd i wella ansawdd y gwaith o ddadansoddi ystod eang o bynciau ar gynyrchiadau newyddion a materion cyfoes BBC Cymru.
Mae angen hybu cydweithio rhwng y prif gyfranwyr yn y maes hwn ar bob lefel, yn genedlaethol ac yn lleol, er mwyn sicrhau lefel addas o ddarpariaeth addysg Gymraeg.
Mae angen i bob aelod o'r Gymdeithas chwarae rhan yn yr ymgyrch yma.
Mae angen i weithwyr gael cyfrifoldeb dros eu diwydiannau.
Mae angen iddyn nhw ennill heno a'r gm gartre yn erbyn Reading ddydd Sadwrn.
Mae angen iddyn nhw gytuno i benodi Ruddock yn hyffordwr tm A Cymru er mwyn i'r cyflog ar telerau fod yn iawn.
Mae angen i'n hysgolion ni gydweithio yn lle cystadlu, a dibynnant lawer ar wasanaethau cefnogol Awdurdodau Lleol.
Mae angen i'r BBC ddatblygu camau nesaf y broses o drosglwyddo BBC Radio Wales i FM ar fyrder, i'w wneud yn fwy cystadleuol, ac o ran radio digidol, gwna'r Cyngor bopeth posibl i gefnogi nod pendant BBC Darlledu o ddarparu BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru digidol ar yr un pryd fersiynau digidol gwasanaethau rhwydwaith y BBC.
Mae angen rhaglen newyddion i Gymru ar l 7pm, ac erys y crynodeb byr am 9.28pm ar BBC Un yn annigonol.
Mae angen sarad r bos - a dweud wrthon gywir fel tin teimlo.
Mae angen sicrhau fod cyfleoedd ar gael i ddefnyddio'r Gymraeg yn naturiol ymhob agwedd ar fywyd.
Mae angen sicrhau fod ffn Dafydd a Charlie ar y rhif 999991 fel y gellir rhyddhau'r llinell arall i'r ffacs.
Mae angen tair ffrm arall ar Williams i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.
Mae angen triphwynt yn ddirfawr ar Abertawe, ac ar Luton.
Mae angen ymennydd i chwarae rygbi.
Mae angen ymroddiad ynglwm disgyblaeth ac mi allai perfformiad ddatgan mwy am obeithion hir dymor Cymru na thriphwnt yn Kiev.
Mae angen ystyried hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant-mewn-swydd er mwyn sicrhau fod digon o athrawon cymwys ar gael i ddysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae anghenion ein pobl ifanc mwyaf bregus yn barhaol yn cael eu gwthio o'r neilltu, ar bob lefel, oherwydd nad ydym eisiau wynebu canlyniadau'r ffaith ein bod yn ddiamynedd.
Mae Ann Tudor, un o bentrefwyr Llanilar, yn flin iawn fod hyn wedi digwydd.
Mae ansicrwydd o hyd ynglyn ag ariannu'r nawfed clwb hwnnw.
Mae Antur Waunfawr wedi sefydlu eu hunain fel cwmni arloesol sydd nid yn unig yn hyfforddi ac intigreiddio pobl gyda anhawsterau dysgu, ond hefyd yn chwarae rhan allweddol i ysgogi y gymuned leol i adfywio'r gymuned ac adfer eu hamgylchedd yn unol gofynion Agenda 21.
Mae ar gael mewn siopau ledled Cymru.
Mae arlywydd a llywodraeth gyda ni o hyd.
Mae arnom angen strategaeth gadarnhaol ar gyfer addysg yn yr ardaloedd gwledig ac mae'r model Seisnig yn gwbl annerbyniol.
Mae Arsenal, felly, bum pwynt tu l i Manchester United sydd ar frig yr Uwch Gynghrair.
Mae arweinydd y Ceidwadwyr William Hague wedi beirniadu cynlluniau i gynnwys miloedd o filwyr Prydeinig fel rhan o lu ymateb cyflym Ewropeaidd.
Mae asgellwr Casnewydd Matt Mostyn yn symud y sydyn ar, ac oddi ar, y cae y dyddiau hyn.
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn dweud mai gwaith dur Llanwern ger Casnewydd sy'n cynhyrchu'r gwastraff gwenwynig ucha yng Nghymru a Lloegr.
Mae astudio adroddiadau arolygwyr yn ei gwneud yn amlwg fod gan y naill beth effaith ar y llall h.y. fod creu amgylchfyd diogel a bywiog i blant, lle cant eu hadnabod a datblygu fel unigolion, yn hybu'r broses o ddysgu.
Mae Awdurdod Datblygu Cymru yn ymrwymedig i gynorthwyo busnesau presennol i ehangu a ffynnu ac annog mewnfuddsoddiad, adleoli diwydiant a chreu swyddi yng Nghymru.
Mae Awdurdod y Palesteiniaid wedi dechrau ymchwiliad i'r digwyddiad ac yn gofyn i'r Israeliaid beidio ymateb fel na fydd y sefyllfa'n gwaethygu," meddai llefarydd.
Mae Awdurdodau Lleol yn disgwyl arweiniad gan y Cynulliad ac, yn dilyn Brad Bwlchygroes, mae gobaith y daw cynnig newydd yn awr gan y Glymblaid sydd mewn grym.
Mae Awstralia mewn trafferth yn eu hail fatiad yn y prawf ola yn erbyn Yr India yn Madras.
Mae Awstralia'n parhau i ymestyn eu record anhygoel.
Mae bachgen pedair oed a menyw sy'n gweithio yn y gegin yn Ysgol Fabanod Ynysboeth yn Abercynon yn cael triniaeth yn yr ysbyty.
Mae Bae Colwyn wedi enwi'r amddiffynnwr Colin Caton fel chwaraewr-rheolwr newydd y clwb - ar l i Bryn Jones benderfynu ymddiswyddo.
Mae Bae'r Mr Ladron yn drac reggae dub bendigedig gyda Geraint Jarman yn ei leisio - mae'n creu naws drwy'r defnydd o ddrymiau ac amrywiaeth o effeithiau swn - effeithiol iawn.
Mae BAFTA Cymru yn ymroddedig i ddod phobl o bob rhan o'r diwydiant cyfryngau at ei gilydd i drafod, rhwydweitho ac ymchwilio pynciau perthnasol a chyfoes a chynorthwyo i wella safonau drwy hyfforddiant, gweithdai a dangosiadau.
Mae Bangor wedi enill Cwpan Cymru i ferched am yr eildro.
Mae Bangor yn parhau ar y gwaelod ar l cael cweir, 4 - 0, yng Nghaerfyrddin echdoe.
Mae Bardi McLennan yn cydnabod mai Walter Glyn oedd cymwynaswr pennaf y Daeargi Cymreig, fel hanesydd o Goleg y Drindod Caergrawnt, Rhydychen, beirniad, awdur erthyglau a llysgennad mwyaf y brd.
Mae Barry Williams - oedd yn aelod o garfan y Llewod aeth i Dde Affrica - yn gadael clwb Bryste ac yn ymuno Chastell Nedd, ei hen glwb.
Mae batiwr Morgannwg a De Affrica, Jacques Kallis, wedi tystio bod y capten Hansi Cronje wedi dod ato fo a dau chwaraewr arall - Lance Klusener a Mark Boucher - cyn y gm yn erbyn India ym Mis Mawrth a dweud ei fod wedi cael cynnig i gollir gm yn fwriadol.
Mae batiwr Morgannwg, Jacques Kallis, wedi sgorio dwy fil a hanner o rediadau mewn gemau prawf i Dde Affrica.
Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gm.
Mae BBC CHOICE Wales wedi cynnig cyfle i dimau cynhyrchu fod yn wreiddiol, yn ffres ac yn greadigol.
Mae BBC CHOICE Wales yn cynrychioli chwyldro, llam anferth i'r oes ddigidol, gwell ansawdd, dulliau newydd o weithio, talent newydd - gan ddyblu'r nifer o oriau o raglennu y mae BBC Cymru yn ei gwneud.
Mae BBC Cymru Adnoddau wedi bod ar y blaen wrth ddarparu datrysiadau technolegol dyfeisgar i gefnogi Gwasanaeth Teledu Digidol i'r Cyhoedd yng Nghymru.
Mae BBC Cymru Adnoddau wedi llwyddo i ddod ag elw i'r ganolfan gorfforaethol yn unol ffigurau'r Llywodraeth ar gyfer Ymgorffori.
Mae BBC Cymru Adnoddau yn rhan o'r cwmni newydd ac yn darparu amrywiaeth llawn o wasanaethau cymorth darlledu i wneuthurwyr rhaglenni yng Nghymru.
Mae BBC Cymru bellach yn unigryw gan ei fod yn cynhyrchu tair cyfres ddrama ddyddiol: Pobol y Cwm ar gyfer S4C, Eileen ar gyfer BBC Radio Cymru a Station Road ar gyfer BBC Radio Wales.
Mae BBC Cymru hefyd wedi cyfrannu'n helaeth at Radio 3, gan gynhyrchu rhaglenni megis Artist of the Week, Composer of the Week ac Opera in Action.
Mae BBC Cymru hefyd wedi sefydlu fforwm sgwrsio o'r enw talkwales i alluogi gwrandawyr a gwylwyr i gyfathrebu am faterion Cymreig.
Mae BBC Cymru wedi creu rhaglenni unigol eraill i'r rhwydwaith, a ddangoswyd gyntaf yng Nghymru.
Mae BBC Cymru yn atebol i bobl Cymru.
Mae BBC Cymru yn bwriadu gwneud cyfraniad sylweddol tuag at helpu i gyflawni amcanion Strategaeth Economaidd Genedlaethol Cymru.
Mae BBC Cymru yn cyflenwi 30 y cant o gynnyrch Cymraeg S4C, ond yn denu bron i 50 y cant o'r holl wylio a wneir ar raglenni Cymraeg.
Mae BBC Cymru yn cyflenwi 30 y cant o gynnyrch Cymraeg S4C, ond yn denu bron i 50 y cant o'r holl wylio a wneir ar raglenni Cymraeg.
Mae BBC Radio Cymru wedi cwblhau cyfres o ganllawiau newydd a rhestr eirfa i gyflwynwyr.
Mae BBC Radio Cymru wedi parhau i adfywio rhaglenni, gyda chymorth strategaeth farchnata fywiog yn seiliedig ar ystod o ddigwyddiadau a chyngherddau awyr agored yr ymddengys eu bod wedi cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.
Mae BBC Radio Cymru wedi parhau i gynyddur gynulleidfa o siaradwyr Cymraeg ac mae wedi llwyddo i ehangu ei apl i drawsdoriad ehangach o wrandawyr.
Mae bechgyn fel Gareth Cooper, y mewnwr, Gavin Thomas yn y rheng l a hefyd mae Nathan Thomas ar y fainc gyda ni.
Mae Beks (Rebekah Walters) yn cyflwyno ei sioe siartiau gerddorol Y Bît ar BBC Radio Cymru.
Mae Belarus yn chwilio am reolwr newydd lai na thri mis cyn eu gm gyntaf yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Cymru.
Mae Ben yn ffan mawr o'r straeon a chyda phob stori newydd mae na gymeriad newydd i ddod i'w nabod a'r hen ffefrynnau fel y Dewin Dwl, Rwdlan a'r Llipryn Llwyd i'w cyfarfod unwaith eto.
Mae Ben, Mererid a Karen yn mynd ar l newyddion ymhob rhan o Gymru ac ambell waith bydd y tm yn mentro dramor.
Mae Beryl yn teimlo'n euog.
Mae Bill bellach wedi troi'n Dian ac mae'n aros am y llawdriniaeth olaf i ddod yn ferch.
Mae Bill bellach wedi troin Dian ac maen aros am y llawdriniaeth olaf i ddod yn ferch.
Mae Blake yn parhau i wella ar l triniaeth i'w figwrn.
Mae blwyddyn a mwy ers i Gymru guro De Affrica yn y gm gynta yn Stadiwm y Mileniwm.
Mae blwyddyn yn weddill o gytundeb Hollins gydag Abertawe.
Mae BMW yn colli £2m y diwrnod oherwydd problemau Rover, dydi'r ceir ddim yn gwerthu.
'Mae bob amser yn neis sgorio cais, ond 'sdim ots da fi pwy sy'n sgori'r ceisiau.
Mae Bob Hilyer a'i wraig Mona yn anfon dymuniadau da ar Ddydd Gwyl Dewi.
Mae bod yn swmpus yn arbennig o rinweddol.
Mae bodolaeth cynlluniau iaith yn brawf fod angen cynllunio bwriadol ar gyfer y Gymraeg ond nid ar gyfer y Saesneg wrth ddarparu gwasanaethau dwyieithog yng Nghymru.
Mae bosibl hyd yn oed i'r Cadeirydd uniaith hyrwyddo dwyieithrwydd yn y cyfarfod.
Mae Bradford, o'r Uwch Adran, wedi gwrthod cais Caerdydd i arwyddo'u gl-geidwad nhw, Matt Clarke, ar gyfnod o fenthyg.
Mae brandio holl gynnyrch BBC Cymru ar S4C wedi ei gryfhau mewn modd cynhwysfawr a brwdfrydig.
Mae Brinley Richards hefyd yn cyfeirio at y problemau a oedd yn wynebu Cymru wedi'r Rhyfel.
Mae Bryn Terfel yn dweud mai hon fydd y gyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg.
Mae buddugoliaeth yn Florida'n allweddol i ymgeiswyr y Democratiaid a'r Gweriniaethwyr fel ei gilydd.
'Mae buzz mawr o gwmpas y Stadiwm.
Mae Bwrdd Criced De Affrica wedi cyhoeddi na fydd y batiwr agoriadol Herschelle Gibbs yn y garfan ar gyfer y daith i Sri Lanka fis nesa ar l i Gibbs gyfaddef ei fod o wedi derbyn cynnig o $15,000 gan ei gapten Hansi Cronje i sgorio llai nag ugain o rediadau mewn gem undydd yn India.
Mae Bwrdd Criced India wedi cwynon swyddogol yn erbyn Pennaeth Criced De Affrica, Ali Bacher.
Mae bwriad i adeiladu stadiwm newydd yn Nulyn ac yng Nghymru mae Stadiwm y Mileniwm.
Mae Bys a Bawd, sy'n fusnes teuluol a sefydlwyd ym 1955, yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg a Chymreig ac yn fusnes sy'n hollol ymrwymiedig i'r iaith Gymraeg a'i diwylliant.
Mae bywyd personol Llew wedi bod yr un mor gymhleth a'i yrfa.
Mae Cadeirydd Stadiwm y Mileniwm, Glanmor Griffiths, wedi dweud y dylai Cymdeithas Pl-droed Lloegr newid eu cynlluniau ar gyfer ail-adeiladu Wembley.
Mae cael babi ar yr aelwyd yn gwneud iddyn nhw ymddangos yfel pe byddan nhw'n bobol go iawn.
Mae cael y cyfieithiad yn agoriad llygad - nid i ddeall y cerddi, ond i weld cerdd o safbwynt rhywun arall.
Mae Caerdydd a Lincoln wedi cytuno ar swm o £550,000 am yr ymosodwr 21 oed, Gavin Gordon.
Mae Caerdydd ar rediad campus ar hyn o bryd.
Mae Caerdydd wedi ildio'r fantais gartre am fod tm Cymru angen ymarfer ar Barc Ninian y noson honno.
Mae Caerdydd wedi methu cyrraedd rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol.
Mae Caerdydd yn cadw at yr un garfan a gurodd Hartlepool ar gyfer eu gm yn erbyn Torquay sy'n cychwyn am hanner dydd.
Mae Caerdydd yn cael trafferthion wrth geisio cofrestri Peter Rogers ar gyfer Cwpan Ewrop.
Mae Caerdydd yn drydydd yn y tabl, dri phwynt y tu l i Abertawe sy ar y brig.
Mae Caerdydd yn mwynhau cyfnod llwyddiannus yn Nhrydedd Adran y Cynghrair Nationwide.
Mae Caerdydd yn mynnu bod y gystadleuaeth hon yn un bwysig iddyn nhw.
Mae Caerdydd yn parhau yn y trydydd safle, sef y safle isa ar gyfer esgyn.
Mae Caerdydd yn sicrach fyth o ddyrchafiad i Ail Adran y Cynghrair Nationwide ar l i banel disgyblu Cymdeithas Pl-droed Lloegr argymell y dylai Chesterfield - sydd ar frig y tabl - golli naw pwynt.
Mae Caerdydd yn siomedig gyda phenderfyniad Undeb Rygbi Cymru i wahardd eu blaen-asgellwr Dan Baugh am ddeuddeg gm am sathru yn stod y gm yn erbyn Abertawe y mis dwetha.
Mae Caerdydd yn yr wyth ucha ac os enillan nhw, a Brighton yn colli, efalle gwnan nhw godi i'r ail safle heno.
Mae Caerdydd yn yr wythfed safle yn y Drydedd Adran yn dilyn gm gyfartal oddi cartref yn erbyn Chesterfield, y tîm sydd ar y brig.
Mae Caerdydd, ers dyfodiad arian mawr Sam Hammam, yn mynd o nerth i nerth.
Mae Caerdydd, felly, yn parhau yn y trydydd safle.
Mae Caerdydd, sy'n drydydd, yn Halifax, sy'n agos i'r gwaelod.
Mae Caerffili, er hynny, wedi gofyn i D.R.Davies edrych ar sawl digwyddiad gan gynnwys un pan gafodd y cefnwr Chris John anaf i asgwrn ei foch.
Mae Caerliwelydd (Carlisle United) wedi sicrhau y byddan nhw'n aros i fyny yn dilyn gm gyfartal, 1 - 1, yn Lincoln.
Mae Caerlyr yn bedwerydd ar l colli 1 - 0 yn Coventry, sy wedi codi o'r tri isa.
Mae cannoedd o risiau i'w dringo o'r ddinas i'r porthladd.
Mae Canolfan Pentre Ifan yn glyd, cysurus, hardd hyd yn oed, a moethus.
Mae Canrif o Brifwyl yn adrodd hanes Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif drwy gyfrwng yr Eisteddfod Genedlaethol.
Mae Canwr y Byd Caerdydd wedi cerdded ymhell ers cynnal y gystadleuaeth gyntaf ym 1983.
Mae Capten Caradog yn mynd Sglod am dro yn ei gwch.
Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Matthew Maynard, wedi derbyn cais wrth ddewiswyr Lloegr i ymuno r garfan un-dydd i wynebu Zimbabwe ac Indiar Gorllewin.
Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, wedi cadarnhau mai Adrian Dale fydd ei is-gapten y tymor nesaf.
Mae capten Morgannwg, Steve James, yn chwarae'i gem bencampwriaeth gyntaf y tymor hwn.
Mae capten tîm Libanus, Darren Maroon, wedi ei gyhuddo o fod ag olion cyffur anghyfreithlon yn ei ddwr.
Mae capten tm rygbi tri-ar-ddeg Cymru, Iestyn Harries, wedi gorfod tynnu allan o gm Sir Gaerhirfryn yn erbyn Sir Efrog heno.
Mae car arall yn tarfu ar y dyfalu - gwleidydd y tro hwn - Paul Murphy, yr Ysgrifennydd Gwladol.
Mae Caravan Holiday, ar y llaw arall, yn arwydd o'r naws acwstig y gall Stereophonics ei chreu, ac yn bersonol fe fyddwn i'n gwerthfawrogi cael clywed mwy o'r math yma o beth.
Mae carchar yn lle rhyfedd.
Mae Carfan Datblygu Rygbi Cymru wedi cyrraedd adre ac yn ymlacio ar l taith lwyddiannus yn Canada.
Mae carfan ddatblygu Cymru o fewn un gm i adael Canada gyda record gant y cant ar l buddugoliaeth 32 - 17 dros Canada Ifanc yn Calgary neithiwr.
Mae carfan Norwy wedi dechrau eu paratoadau yng Nghaerdydd ar gyfer y gm brynhawn Sadwrn yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd.
Mae carfan pl-droed Cymru yn ymarfer yn La Manga yn Sbaen ond mae'r rheolwr Mark Hughes heb naw o'r garfan wnaeth e ddewis yn wreiddiol.
Mae carfan Y Llewod yn paratoi am eu hail gm o'u taith yn Awstralia.
Mae cartrefi mewn llawer o'n hardaloedd yn troi yn dai haf ac yn dai i bobl ymddeol; codir stadau mawr mewn llawer pentref ar gyfer pobl o'r tu allan. Mae ieuenctid ein gwlad yn cael eu cyflyrru i dderbyn mai gadael eu bro eu hunain i chwilio am waith yw eu tynged.
Mae Casnewydd yn awyddus i arwyddo un arall o fawrion y gm i gymryd ei le.
Mae Casnewydd yn chwarae Caerffili a bydd Cross Keys yn wynebu Abertawe.
Mae Casnewydd yn sff o'u lle yn Ewrop y tymor nesaf, a bydd eu meddyliau nhw'n troi at rownd derfynol Cwpan y Principality wythnos i ddydd Sul.
Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar l curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.
Mae Cassie wedi cael affrs gyda Rod, Dic Deryn ac Eddie.
Mae Cassie'n awyddus i greu calendr tebyg i un beiddgar y WI, ac mae hi'n un o'r cynta i wirfoddoli i ymddangos yn noethlymun (bron!) yn y calendr.
Mae Catrin, sy'n ugain oed, ac yn gwarchod y plant, yn cofio hoffi Rala Rwdins pan oedd hi'n fach.
Mae cefn gwlad wedi newid yn llwyr, mae pobl yn mwynhau'r un moethusrwydd a phobl y trefi, a lleiafrif bellach sy'n byw yn y wlad sy'n uniongyrchol dibynnol ar y tir am eu bywoliaeth.
Mae cefnogaeth swyddogol iddynt – mae cyngor tref Carhaix wedi trefnu i 6 o'r Basgiaid gael ty cyngor.
Mae cefnwr 20 oed Abertawe, Leigh Devulgt, wedi arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda'r clwb.
Mae ceisiadau Ceri, wrth iddo chwilio am berffeithrwydd mewn sain a llun bob amser yn gwrtais wrth ofyn am ail a thrydydd wneud gwahanol rannau.
Mae Cell Gogled Cerdigion wedi bod yn ystyried pa fath o wrthwynebiad ellid ei ddangos i 'r ymweliad brenhinol.
Mae cenedl Nigeria hefyd ar brawf, ei rheolwyr presennol a'u cynorthwywyr nhw.
Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael ei chyfrif yn un o'r goreuon ymysg cerddorfeydd symffoni gwledydd Prydain.
Mae cerddoriaeth yn ffordd o ddianc.
Mae Chelsea wedi cytuno i dalu £11 miliwn i West Ham am y chwaraewr canol-cae rhyngwladol.
Mae Chelsea wedi esgyn i'r pumed safle yn yr Uwch Gynghrair ar l curo Spurs yn White Hart Lane 3 - 0.
Mae Chelsea wedi talu 4 miliwn i Bolton am yr ymosodwr o Ynys yr I, Eidar Gudjohnsen.
Mae Chris Schofield, Mark Ealham a Steve Harmison wedi eu rhyddhau o'r garfan.
Mae Christian Stoica wedi'i symud o safle'r cefnwr i'r canol.
Mae chwarae ail ddiwrnod gm griced Lloegr yn erbyn Bwrdd Criced Pakistan wedi'i ohirio oherwydd glaw.
Mae chwaraewr canol-cae Cymru, John Robinson, wedi methu ymuno yn sesiwn ymarfer carfan pl-droed Cymru yn Yerevan y bore.
Mae chwaraewr canol-cae Ffrainc, Emmanuel Petit, ymunodd Barcelona o Arsenal yr haf diwetha, wedi dweud ei fod eisiau gadael y Nou Camp.
Mae chwaraewr canol-cae Leicester City a Chymru, Robbie Savage, wedi dweud ei fod yn ffyddiog y bydd yn l yn y tm cynta yn erbyn Manchester City wythnos i'r Sadwrn.
Mae chwaraewr canol-cae Wrecsam, Wayne Phillips, wedi bod yn gefnogwr Manchester United gydol ei oes.
Mae chwaraewyr Abertawe, hefyd, wedi bod yn canmol clodydd Robinson.
Mae chwaraewyr arbennig ganddyn nhw - fel Pat Lamb a Lima a Bachup, meddai cyn-fewnwr Cymru, Gareth Edwards, ar y Post Cyntaf y bore yma.
Mae chwaraewyr da gyda ni, chwaraewyr ifanc, a bydd 11 o'r chwaraewyr aeth gyda ni i Canada gyda ni heno.
Mae chwaraewyr da gyda ni, mae chwaraewyr rhyngwladol gyda ni a digon o brofiad.
Mae chwaraewyr fel Hazem El Masri a Sami Chamoun wedi whare yng Nghwpan Winfield ms yn Awstralia a bydd yn anodd torri drwy eu hamddiffyn nhw.
Mae chwaraewyr rygbi Lloegr wedi mynd ar streic oherwydd frae ynglyn thal a chytundebau.
Mae chwaraewyr Rygbi Undeb Cymru wedi arwyddo eu cytundebau rhyngwladol o'r diwedd.
Mae chwe Chymro yn y tm - Dai Young yw'r capten - ac i bobol fel Dafydd James a Neil Jenkins mae'n gyfle iddyn nhw ennill eu lle yn y tm prawf.
Mae chwe newid yn nhîm Lloegr o'r tîm gollodd yn erbyn Yr Almaen.
Mae Chwefror 18, 1968, yn ddiwrnod na fyddaf yn ei anghofio byth - y diwrnod yr oeddwn yn gadael Cymru am Awstralia.
Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cychwyn ei gm gynta ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn Northampton heddiw.
Mae Clwb Cymry Dubai yn un ieuanc iawn o'i gymharu a rhai eraill yn y rhan yma o'r byd.
Mae Clwb Hoci Devils Caerdydd mewn trafferthion.
Mae clwb Lazio wedi dweud na fyddan nhw'n rhwystr os yw Eriksson yn dymuno bid yn rheolwr tîm pl-droed Lloegr.
Mae Clwb Pl-droed Caerdydd wedi esgyn yn ddiogel i Ail Adran Cynghrair y Nationwide diolch i gm gyfartal, 3 - 3, ar faes Caerefrog - York City - echdoe.
Mae Clwb pl-droed Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd Alan Cork yn hyfforddi a dewis y tîm yn lle Bobby Gould o hyn allan.
Mae Clwb Pl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.
Mae Clwb Rygbi 13 St Helens yn mynnu bod yn rhaid i Anthony Sullivan a Keiron Cunningham fynychu diwrnod i gydnabod y cefnogwyr ddydd Sul nesa a hynny ar draul hedfan i Dde Affrica gyda charfan Cymru sy'n paratoi ar gyfer Cwpan y Byd gyda gm gyfeillgar yn erbyn Rheinos De Affrica.
Mae Clwb Rygbi Harlequins yn bygwth gwrthod chwarae eu gm rownd gyn-derfynol gyda Newcastle yn Nharian Ewrop.
Mae Clwb Rygbi Nant Conwy bellach yn chwarae yn y Gynhrair Genedlaethol Cynghrair 6 y Gogledd.
Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi arwyddor bachwr Jonathan Evans o Fryste ar asgellwr Richard Johnson o Gastell Nedd.
Mae Clwy'r Traed a'r Genau wedi cyrraedd Cymru.
'Mae clybiau eraill wedi bod yn wych, hefyd.
Mae clybiau pl-droed Cymru sydd yn chwarae yn Lloegr i gyd gemau heno.
Mae clywed y geiriau hyn yn mynd a ni'n l fymryn mewn amser.
'Mae Coleg Menai yn arbenigwyr mewn creu cyrsiau ar reoli,' meddai Dr Eleri Wyn Lewis.
Mae Colin Montgomerie bump ar y blaen i Padraig Harrington ym Mhencampwriaeth Tyllau'r Byd yn Wentworth.
Mae Colin Webster, un o sr tm pl-droed Cymru yng Nghwpan y Byd yn 1958, wedi marw.
Mae colli Hagi, oherwydd y gwaharddiad, yn golled fawr iawn i Romania.
Mae Colm Mac Eochaidh, y cyfreithiwr a roddodd gychwyn i'r gyfres o ddatgeliadau wrthi'n sefydlu plaid newydd.
Mae Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol yn cefnogi achos Mr Thapa.
Mae cost adeilad Richard Rogers wedi cynyddu i £32m ac mae Mr Morgan eisiau sicrhau ei fod o'n cael gwerth yr arian.
Mae Coulthard nawr bedair pwynt y tu l i Schumacher yn nhabl y gyrrwyr.
Mae Coventry, felly, ddau bwynt y tu l i Middlesbrough, a mae'r pwysau ar dm Terry Venables nawr, ar l iddyn nhw golli 2 - 1 yn erbyn Ipswich.
Mae Craig White 89 heb fod ms a rhannodd e a Thorpe bartneriaeth o 166 am y chweched wiced.
Mae cricedwyr Lloegr wedi colli'r gm brawf gynta yn erbyn Sri Lanka yn Galle o fatiad a 28 o rediadau.
Mae cricedwyr Lloegr wedi curo tîm A Pacistan o ddeg wiced yn Karachi.
Mae cricedwyr Lloegr yn paratoi am y drydedd gm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi ar l i ddwy gm gyntaf y gyfres orffen yn gyfartal.
Mae croeso i bob aelod ddod i hwn i bleidleisio ar gynlluniau'r Gymdeithas am y flwyddyn ganlynol.
Mae croeso i unrhyw grwp o unrhyw ardal wneud cais i gymeryd rhan yn y nosweithiau yma.
Mae Croesoswallt nawr dri phwynt uwchben Llanelli.
Mae Croesoswallt, y clwb o Loegr, wedi sicrhau tymor arall yn y Cynghrair Cenedlaethol.
Mae Cronje ei hun wedi cyfaddef iddo gymryd arian oddi wrth fwci ar fwy nag un achlysur.
Mae Cross Keys, felly, ar y gwaelod - naw pwynt y tu l i Lyn Ebwy.
Mae Crystal Palace - sydd mewn perygl o syrthio o'r Adran Gyntaf - wedi diswyddo'u tm rheoli, sef Alan Smith a Ray Houghton.
Mae Cura yn cyfnewid geiriau gydag aderyn crawclyd arall a hynny, rywsut, yn cael pethau i gychwyn eto mewn ysbryd eithriadol o dda ymhlith cantorion sydd wedi sefyll yn hir ar lwyfan.
Mae Cura yn ymateb gyda rhyw ffraethineb i grawc aderyn sy'n tarfu ar gychwyn un o'i ganeuon.
Mae Cwmbran allan o Gwpan Intertoto ar l colli 1 - 0 yn erbyn FC Nistru yn Moldova yn ail gm y rownd gynta, 2 - 0 ar gyfanswm goliau.
Mae cwmni Go wedi agor desg ym maes awyr Bryste dyma ffactor sy'n siwr o ddenu nifer yno gan gynnwys Cymry o'r de a'r gororau mae Bryste yn elwa tra bo Caerdydd yn colli.
Mae Cwmni Gwerin Pont-y-Pwl yn ceisio cadw'n fyw diwylliant a thraddodiad dawnsio mewn arddangosfeydd, twmpathau a gwyliau gwerin.
Mae cwmni Sportsmaster, TSN, wedi cyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer cylchdaith snwcer newydd y tymor nesa.
Mae Cwmni Thrifty Car Rentals Caerdydd yn rhan o Thrifty, Y Deyrnas Unedig, ac hefyd yn rhan o rwydwaith byd eang Thrifty, yn cynnwys 1000 a mwy o ganolfannau mewn dros 50 o wledydd.
Mae Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ar y gorwel, yn ei safle newydd ym mis Mawrth.
Mae Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas newydd fod, a chafwyd llond penwythnos o hwyl, sbri a gweithredu.
Mae cyfarwyddwr hyfforddi Clwb Rygbi Casnewydd Allan Lewis, yn cwyno'n enbyd am strwythur y gm yng Nghymru.
Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi croesawu penderfyniad y Cynulliad.
Mae cyflawni'r rhain yn sail i holl amcanion strategol hir dymor y Bwrdd.
Mae cyfle i archebu cynnyrch drwy'r catalog.
Mae cyfle i archebu cynnyrch drwyr catalog.
Mae cyfle i chi darllen adroddiadau blynyddol grwpiau Gymdeithas yn barod.
Mae cyflwyniad gan yr ymgynghorydd iaith, Betty Root, tu mewn i'r clawr, yn egluro bwriad y gyfres a rhoi syniadau i'r rhiant ar sut i ddarllen y llyfr gyda'u plant.
Mae cyfnod Mark Taylor fel capten tîm rygbi Cymru wedi dod i ben gyda'r newydd y bydd yn derbyn triniaeth lawfeddygol i'w ben-glîn heddiw.
Mae cyfraniad Harvinder Sangha - a gyfrannodd hefyd i Hen Wlad Fy Mamau rai blynyddoedd yn l - yn un pwysig i lif y gn gyda'r bt ethnig yn amlwg ac yn sicr yn un o uchelbwyntiau'r albwm sy'n dangos yn eglur faint o feistri ar eu crefft ydy Llwybr Llaethog, yn gosod y llais mewn mannau allweddol yn y cyfoeth o gerddoriaeth.
Mae cyfraniad y sector gwirfoddol o ran darparu gwasanaethu i'r cyhoedd wedi dod yn gynyddol bwysig, yn enwedig y gwasanaethau gofal a chynghori.
Mae cyfres o fideos diogelwch wedi eu cyflwyno gan Selina Scott wedi eu cynhyrchu o'n huned gorfforaethol ym Mangor.
Mae cyfresi megis Talwrn y Beirdd ac O Flaen Dy Lygaid yn ffefrynnau cyson.
Mae cyfrifoldeb ar holl aelodau'r Cynulliad fod y statws hwn yn cael ei warchod.
Mae cyfrifoldeb arbennig ar gadeiryddion y pwyllgorau i greu awyrgylch fydd yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
Mae cyfrifoldeb mawr ar y cornel.
Mae cyfrifoldebau manwl - fel yswirio athrawon - yn awr i'w trefnu ar lefel ysgol unigol sydd heb lawer o rym (megis yr Awdurdod Addysg gynt) i ddadlau achos gyda chwmniau preifat.
Mae cyllideb yr Awdurdod - sy'n cael ei phennu gan y Cynulliad - yn dipyn yn llai na'r hyn roedden nhw'n ei ddisgwyl.
Mae CYMAD yn cynrychioli ardal sy'n ymestyn o Aberdyfi yn y de i Abergwyngregyn yn y gogledd.
Mae cymaint o bosibiliadau cyffrous newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg, cyfathrebu a sgiliau newydd i gymunedau lleol - rydym wedi bod yn pwyso ar yr Ysgrifennydd Addysg tan 16 oed i lunio strategaeth gadarnhaol newydd i ddatblygu ysgolion gwledig.
Mae Cymanfa Ganu ym mis Hydref.
Mae Cymdeithas Ddawns Werin Cymru yn elusen gofrestredig, a'i hamcanion yw addysgu'r cyhoedd yng nghelfyddyd dawnsio gwerin.
Mae Cymdeithas Pl-droed Cymru wedi dweud y bydd yn rhaid iddyn nhw chwarae'r gemau hyn i gyd erbyn Mehefin 2 - tair gm yr wythnos.
Mae Cymdeithas Pl-droed Cymru'n disgwyl adroddiad y dyfarnwr ar l y gm rhwng Wrecsam a Millwall ar y Cae Rs ddydd Sadwrn.
Mae Cymdeithas Pl-droed Lloegr wedi cwyno'n swyddogol i FIFA ar l y gm gydag Albania neithiwr.
Mae Cymdeithas yr Iaith felly yn pwyso am gyfarfod gyda Meryl Gravell ar Chwefror 21 i glywed y canlyniad.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg am weld Cyngor Ynys Mn yn mynd i'r afael 'r broblem hon ar unwaith drwy wneud ymchwil manwl a pharhaol ym mhob cymuned i'r angen lleol am dai ac eiddo gan lunio strategaeth fanwl i ddiwallu'r anghenion hynny oddi mewn i'r stoc tai ag eiddo presennol ac wrth ddiddymu pob caniatd cynllunio sydd dros ddeng mlwydd oed ac nas gweithredwyd arno.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw wedi anfon llythyr chwyrn at y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yn Llundain a'r Swyddog Cyfrifiad Lleol yn Nhregaron i gwyno oherwydd fod yr ymarfer hwn yn rhagfarnu yn erbyn Cymry Cymraeg.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r cychwyn cyntaf wedi galw am Gynulliad Cenedlaethol trwyadl ddwyieithog.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r farn fod yr ymchwil gan Social & Market Strategic Research yn rhybudd clir a phendant fod dyfodol y Gymraeg ym Mn yn simsan iawn.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon llythyr heddiw at y Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan yn cyhdo'r Cynulliad Cenedlaethol o fradychu'r Gymru wledig trwy eu penderfyniad i wrthod apel rhieni Bwlchygroes Sir Benfro, i gadw eu hysgol ar agor.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon neges frys at Rosemary Butler AC (Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad) yn gofyn iddi wario'r arian ychwanegol ar gyfer addysg mewn modd gwahanol yng Nghymru i'r hyn a fwriedir ar gyfer Loegr.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi barnu'n llym Araith y Frenhines heddiw (Mercher, Tachwedd 17), gan nad yw'n darparu Deddf Addysg benodol i Gymru.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwrdd a nifer o aelodau eraill y Cynulliad erbyn hyn yn cynnwys Alun Michael, rhai o ysgrifenyddion y Cabinet a nifer o'r aelodau eraill.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyflogi un o dditectifs enwocaf Prydain Fawr (a'i gynorthwydd) i ddod o hyd i Rosemary Butler yr aelod o Gabinet y Cynulliad Cenedlaethol sydd a chyfrifoldeb dros addysg dan 16 oed.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi derbyn llu o gwynion gan bobl yn Aberystwyth am na chynigiwyd ffurflen Gymraeg iddynt.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am gyfarfod brys gyda Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru ar l i'r Awdurdod Heddlu apwyntio dau Ddirprwy Brif Gwnstabl sydd yn ddi-Gymraeg.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi herio Alun Michael A.C. Prif Ysgrifennydd y Cynulliad Cenedlaethol i wneud yn siwr y bydd Araith y Frenhines y Mis nesaf (fydd yn gosod ger bron raglen waith llywodraeth Westminster am y flwyddyn i ddod) yn cynnwys ymrwymiad i ddarparu Deddf Addysg benodol i Gymru.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn croesawu datganiad heddiw gan Ann Beynon, Rheolwraig Cenedlaethol BT yng Nghymru ynglñn a negeseuon Pagers BT.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ffyddiog y bydd yn llwyddianus yn ei dasg gan fod y Pwyllgor Addysg y mae Ms Butler yn Ysgrifennydd iddo yn cwrdd y bore hwnnw.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ac Arweinydd y Cyngor i ymddiswyddo, gan eu bod wedi colli ymddiriedaeth a hyder y byd addysg yng Nghymru, ac wedi dwyn anfri ar enw Sir Gaerfyrddin fel bod pobl yn amharod iawn i weithio yn y sir.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn llongyfarch Christine Humphreys AC am lunio gwelliannau sydd yn ymgorffori rhai o'n dyheadau a dadleuon sylfaenol.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu i weld y Gymraeg yng nghanol hynny ac nid ar y cyrion fel mae ar hyn o bryd.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymrwymo i uniaethu ag unrhyw gymuned sy'n brwydro i gadw eu hysgolion ar agor a'u datblygu fel canolfannau dysg a chyfathrebu i'r gymuned.
Mae Cymdeithas yr Iaith hefyd wedi tynnu sylw Rosemary Butler at y mater ac wedi galw arni i ddwyn yr archwilydd dosbarth i drefn yn syth.
Mae Cymdeithas yr Iaith hithau yn y broses o wneud arolwg o'r posibiliadau ledled Ceredigion a Chaerfyrddin gan ddanfon holiadur (mwy cynhwysfawr nag eiddo Cyngor Ceredigion) at lywodraethwyr pob ysgol wledig yn y ddwy sir.
Mae Cymdeithas yr Iaith newydd benodi Meirion Davies o Gapel Seion, Aberystwyth, yn Swyddog Maes.
Mae cymdeithasegwyr yn yr Unol Daleithiau wedi nodi wyth ohonyn nhw.
Mae cymeriadau wedi eu hanimeiddio yn cynnig atebion i bob math o broblemau mathemategol yn y gyfres fywiog hon.
Mae Cymru 2000 yn wahanol iawn i Gymru yn 1945.
Mae Cymru ar gwledydd Celtaidd eraill wedi dechraur broses am y fraint o gynnal Pencampwriaeth Pl-droed Ewrop 2008.
Mae Cymru saith pwynt y tu l i'r naill a phum pwynt y tu l i'r llall.
Mae Cymru wedi colli eu gm gynta yng nghystadleuaeth rygbi 7-bob-ochr Dubai, 24 - 14, yn erbyn De Affrica.
Mae Cymru wedi ennill eu gm agoriadol yng nghystadleuaeth rygbi 7-bob-ochr Hong Kong.
Mae Cymru wedi ennill parch mewn cystadleuaeth oedd yn dechrau colli'i ffordd.
Mae Cymru wedi gwneud popeth oedden nhw'n moyn wneud - sef cyrraedd y rownd gyn-derfynol.
Mae Cymru yn wlad amlieithog fel bron i bob gwlad yn y byd amlieithog hwn.
Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar l gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.
Mae Cymru'n edrych am eu buddugoliaeth gyntaf ar y lefel yma ers tair blynedd.
Mae Cymry heddiw felly yn cael eu trin yn is-raddol.
Mae cyn-bencampwr arall, John Parrott, allan.
Mae cyn-fewnwr Cymru, Robert Jones, yn ystyried ail-ddechrau chwarae rygbi.
Mae cyn-flaenasgellwr Cymru, Kingsley Jones, yn disgwyl bod ar y fainc ar gyfer gm Caerloyw gyda Chaerlyr yn rownd gyn-derfynol Cwpan Heineken ddydd Sadwrn.
Mae cyn-gapten a chlo Cymru, Gareth Llewellyn wedi ail-ymuno Chastell Nedd o'r Harlequins.
Mae cyn-gapten Morgannwg, Alan Jones, yn Sri Lanka a wedi bod yn dilyn y gyfres.
Mae cyn-gapten tm criced India, Mohammed Azzaradin, wedi gwadu fod ganddo unrhyw gysylltiad threfnu canlyniadau gemau criced.
Mae Cynghorwr Llafur o Sir Gaerfyrddin wedi gwrthwynebu beirniadu Quangos Toraidd.
Mae Cyngor Ceredigion yn dadlau fod yr holl gysyniad traddodiadol o gymuned bentrefol wedi dod i ben.
Mae Cyngor Darlledu Cymru yn cynorthwyor Bwrdd Llywodraethwyr yn ei arolwg o waith y BBC drwy gynrychioli barn gwylwyr a gwrandawyr yng Nghymru.
Mae cyn-hyfforddwr Cymru, Terry Yorath, wedi cytuno i adael Bradford wedi i'r clwb beidio ai ystyried ar gyfer swydd rheolwr nac is-reolwr y clwb.
Mae cynifer o chwaraewyr creadigol fel Rui Costa, Figo a Gomes ganddyn nhw.
Mae cynllun Airbus yn brawf digamsyniol fod y drefn newydd honno, fel sofraniaeth Ewrop, yn cael ei harddel ar lan y Rhein, ac o ystyried geiriau Jaques Chirac, ar lan y Seine hefyd.
Mae cynllun Bitesize gan adran Addysg BBC wedi bod yn hynod lwyddiannus drwy gyfrwng y Saesneg.
Mae cynnwys y deunydd a osodwyd ar hysbysfwrdd yr eglwys nodedig hon yn llefaru cyfrolau.
Mae cynnwys y Gymraeg fel rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol, ac felly'n rhan o brofiad addysgol pob plentyn, yn golygu y gellir anelu at sicrhau isafswm o ruglder yn y Gymraeg gan bob plentyn.
Mae cynnwys y sector preifat yn rhan hanfodol o greu deddfwriaeth newydd.
Mae cynnyrch BBC Cymru yn denu 67 y cant o'r holl wylio a gwrando ar radio a theledu Cymraeg yng Nghymru.
Mae cyn-reolwr Cymru, Terry Yorath, wedi ei benodi yn hyfforddwr Sheffield Wednesday.
Mae cyn-reolwr Wimbledon, Joe Kinnear, wedi'i benodi'n ymgynghorydd gyda Chlwb Pl-droed Rhydychen.
Mae cyn-reolwr y clwb, Tommy Docherty, wedi ymosod yn chwyrn ar Keane am wneud y fath sylwadau.
Mae cyn-seren y gm rygbi 13, Ellery Hanley, yn ymuno thîm hyfforddi carfan rygbi undeb Lloegr ar gyfer y paratoadau am y gemau yn erbyn Awstralia, Ariannin a De Affrica.
Mae cynulleidfa BBC Radio Cymru yn parhau i gynyddu ar draws pob maes.
Mae cynyddu nifer y plant sy'n rhugl yn y Gymraeg erbyn eu bod yn 11 oed yn nod amlwg hefyd.
Mae cyn-ymysodwr Lloegr Ian Wright wedi cyhoeddi ei fod am roir gorau i chwarae pl-droed proffesiyniol.
Mae cynyrchiadau'r BBC yn cyfrannu'n sylweddol i 20 Rhaglen Uchaf S4C bob wythnos.
Mae cyrff a chwmnau sy'n gweithredu yng Nghymru yn gweld bod yn rhaid iddyn nhw weithredu yn Saesneg, ond maen nhw'n gweld gweithredu yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog fel rhywbeth sy'n fater o ddewis iddyn nhw.
Mae dadlau ynglŷn dŵr wedi dod yn amlwg iawn yn y dwyrain canol dros y blynyddoedd diweddar.
Mae Dafydd Rowlands yn dychwelyd at y thema o barodrwydd yr ifainc i brotestio a dioddef er mwyn eu hachos.
Mae dagrau yng nghanu hwn.
Mae Dal Ati yn ceisio helpu dysgwyr Cymraeg a'r ieithoedd Celtaidd eraill.
Mae Dal Ati yn ceisio helpu dysgwyr Cymraeg ar ieithoedd Celtaidd eraill.
Mae darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg effeithiol a hygyrch yn hanfodol ar gyfer cynnig sylfaen dda o Gymraeg i blant sy'n siarad Cymraeg ac i blant sy'n dysgu siarad Cymraeg.
Mae darparu aar gyfer addysg Gymraeg yn ganolog i'n cyfundrefn ni.
Mae darparu ar gyfer addysg Gymraeg yn ganolog i'n cyfundrefn ni.
Mae Darwin hefyd yn gartref i lawer o frodorion - aborigini - felly dyma'r lle i ddod i ddysgu am eu celfyddyd a'u hanes.
Mae Darwin yn lliwgar, llawn persenoliaeth ac yng nghanol tymor y Monsoon.
Mae datblygiadau cyffrous newydd ar y ffordd ynglyn maes cyfrifiaduron a'r iaith Gymraeg.
Mae dau aelod o dîm Stade Français, wedi'r holl ddadlau, nawr wedi clywed eu bod yn cael eu henwi am chwarae brwnt honedig yn erbyn Abertawe.
Mae dau aelod o'r tîm, Peter Rogers a Spencer John wedi eu dyrchafu i'r brif garfan.
Mae dau bentre dychmygol arall yn agos i Gwmderi sef Llanarthur a Chwrt Mynach.
Mae dau fath o is-deitlau i'w cael ar Pobol y Cwm yn nosweithiol.
Mae dau gennym ar hyn o bryd a dim ond un ohonynt sy'n gweithio yn foddhaol.
Mae dau ifanc newydd wedi cael cyfle.
Mae dau newid arall ymhlith y chwaraewyr eraill - Craig Williams yn lle Gareth Thomas ar yr asgell ac Owain Williams yn lle Emyr Lewis yn safle'r wythwyr.
Mae dau o'n haelodau - Huw Lewis, 20 oed o Aberystwyth, a Dylan Davies, 20 oed o Bencader - yn bwriadu cerdded bob cam o'r 150 milltir.
Mae dau swyddog llawn amser yn gweithio o'r Brif Swyddfa yn Aberystwyth sef y Swyddog Gweinyddol (Dafydd) a'r swyddog Ymgyrchoedd (Charlie). Ymddengys y bydd y Swyddog Maes (Meirion ) yn gweithio i ni am gyfnod o'r Swyddfa hon hefyd.
Mae David Beckham yn ymweld ag arbenigwr heddiw, i benderfynu a oes angen llawdriniaeth ar ei benglin.
Mae David Bradshaw yn berchennog cwmni loriau yn Abertawe.
Mae David Lloyd wedi galw am i Tim Henman gael hyfforddwr newydd - rhywun sydd wedi cyflawnu mwy yn y gamp na David Felgate.
Mae David Owens yn pwysleisio pa mor anodd oedd hi i berfformio a chynnal cyfweliadau a photo-shoots tran cadwr tensiwn o fewn y grwp a straen dadfeiliad perthynas Cerys a Mark yn gyfrinach.
Mae David Park dair ergyd yn well nar safon ar l y twll cynta a Phil Price un yn well nar safon ar l dau.
Mae De Affrica wedi ennill yr ail brawf yn erbyn India'r Gorllewin yn Trinidad o 69 rhediad.
Mae De Libanus bellach yn nwylo'r ymladdwyr Mwslemaidd eithafol - Hezbollah.
Mae dechrau'r gn yn arbennig yn gwneud i rywun feddwl am stwff cynharaf Cerys a'r criw, ac mae'r modd mae llais Gethin yn symud o un uchelseinydd i'r llall yn effeithiol tu hwnt.
Mae Deddf Iaith 1993 San Steffan wedi profi yn hynod ddiffygiol,ac mae disgwyl mawr bellach ar i'r Cynulliad gael trafodaeth lawn ar y mater.
Mae Deddf Llywodraeth Cymru 1998 yn gosod dyletswydd statudol ar y Cynulliad i weithredu'r egwyddor fod y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal ei fusnes.
Mae Deddf yr Anabl 1996 yn sn am gamwahaniaethu wrth ddarparu nwyddau cyfleusterau a gwasanaethau i aelodau o'r cyhoedd, ond nid oes rhaid i fusnesau addasu eu hadeiladau yn llawn tan 2004.
Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn perthyn i oes a fu - i'r ganrif ddiwethaf - ac mae bellach wedi colli ei phlwc a'i pherthnasedd i fywyd pobl Cymru heddiw.
Mae deddfau yn danfon negeseuon clir ynghylch yr hyn sy'n dderbyniol o fewn cymdeithas.
Mae deg o chwaraewyr o Gymru wedi eu dewis i fynd ar daith Y Llewod i Awstralia yr haf yma.
Mae deg pwynt i'r alwad y mae Cymdeithas yr Iaith yn ei gyflwyno i'r Cynulliad y diwrnod hwnnw.
Mae deigryn ar bob rudd.
Mae Delaney wedi mynd i Aston Villa am ryw £500,000 ond ryw £10,000 gawson ni.
Mae Delyth Roberts o Sir Fn yn treulio dwy flynedd yn athrawes Saesneg mewn coleg yn China.
Mae democratiaeth ynghlwm rhoi'r grym yn l yn nwylo cymunedau.
Mae deng mlynedd bellach ers dymchwel Wal Berlin.
Mae Dennis Yates, 57, o Sir Derby, wedi'i gyhuddo o geisio cael arian drwy fygwth pobol ac o fod a nwyddau wedi'i ddwyn yn ei feddiant.
Mae Derby wedi pellhau o'r frwydr ar y gwaelod ar l curo Caerlyr 2 - 0 ac enillodd Newcastle, hefyd, 2 - 1 yn erbyn West Ham.
Mae Dewin yn gwmni sy'n arbenigo ar bob agwedd o ddelio chyfrifiaduron - gan gynnwys trin a thrafod systemau, cronfeydd data, cynnal a chadw systemau cyfrifiadurol cwmniau cyfan, a chreu safleoedd gwe syml a chymhleth.
Mae dibynnu ar ewyllys da mewn gwirionedd yn golygu dibynnu ar bobl i ymgyrchu ac i fynnu gwasanaeth yn Gymraeg.
Mae Dic Jones yn gwbl wahanol.
Mae Dic wedi dychwelyd ddwywaith ers hynny.
Mae digon o law yma, od dwi ddim yn meddwl y gwneith hynny lawer o wahaniaeth.
Mae digon o waith gydag e i'w wneud yng Nghymru, ac un o'r pethe fydd y Pwyllgor yn ei ystyried yw pa effaith - os caiff e ei ddewis i hyfforddir Llewod - fydd hynnyn gael ar y job mae en neud yng Nghymru.
Mae digwyddiad ar l digwyddiad - ar hyn a ddaeth i'r fei yn dilyn trychineb yr wythnos diwethaf - yn profi nad mynd o flaen gofidiau yr oedd y rhai hynny a fun darogan gwae ynglyn phreifateiddio.
Mae digwyddiadau'r flwyddyn a fu wedi tynnu'r gorau unwaith eto o'n newyddiadurwyr a'n gwneuthurwyr rhaglenni mewn radio a theledu - blwyddyn o orchestion cyson a sylweddol.
Mae dinasyddion swyddogol ac answyddogol ein gwlad yn siarad sawl iaith ac mae hynny yn cyfrannu at gyfoeth ieithyddol ein gwlad.
Mae disgwyl cadarnhad canlyniadau profion meddygol ar Craig Morgan a Jamie Robinson.
Mae disgwyl i glwb rygbi Casnewydd gyfarfod heddiw i drafod olynydd i Gary Teichmann, a chwaraeodd ei gem olaf i'r clwb yn rownd olaf Cwpan Principality.
Mae disgwyl i Gymru ennill a mae'n gyfle cynnar i'r chwaraewyr i gyd i sicrhau eu llefydd yn y tîm ar gyfer y profion anos i ddod.
Mae disgwyl i Mark Hughes gynnwys Jason Koumas o Tranmere yn y garfan.
Mae disgwyl i Middlesborough arwyddo Dean Windass o Bradford am £600,000.
Mae disgwyl i Neil Jenkins wella mewn pryd i chwarae yng ngm gyntaf y Llewod yn erbyn Gorllewin Awstralia ddydd Gwener.
Mae disgwyl iddo fe gyflwyno ei benderfyniad newydd ar y mater rywbryd yn nes ymlaen heddiw.
Mae disgwyl torf o 11,000 yn Rodney Parade a fe fydd yn dipyn o achlysur.
Mae disgwyl y bydd consortiwm Airbus yn cadarnhau ddydd Mawrth y bydd yn mynd ymlaen i gynhyrchu'r awyren A3XX.
Mae disgwyl y bydd cytundeb ynglyn chyfansoddiad y gystadleuaeth erbyn diwedd yr wythnos nesaf.
Mae diwedd y fileniwm yn swnio'n bell i ffwrdd; tydi o ddim.
Mae dolen i Chwilio ac A-Y ar gael ar gornel chwith uchaf pob tudalen.
Mae Dominic Dale, o Lanfihangel ar Arth, drwodd i chweched rownd Pencampwriaeth Snwcer Liverpool Victoria Prydain.
Mae doniau anhygoel da nhw.
Mae Doreen a Hazel yn ei hannog i gyfaddef y gwir, ond mae Sab yn benderfynol o roi tro arni.
Mae Drama, Comedi, Chwaraeon, Newyddion a Materion Cyfoes, Gmau a Chwisiau, Cerddoriaeth o bob math a Rhaglenni Plant a Phobl Ifanc yn rhan reolaidd o amserlen S4C.
Mae dros 200 o bobl yn gweithio i'r papur newydd a'r orsaf radio ac y maent wedi dechrau cyhoeddi papur newydd arall sy'n cael ei ddosbarthu o law i law Euskadi Información. Ceir hefyd safle ar y we, www.euskalherria.net.
Mae dros ddwy fil o ddisgyblion yn yr ysgol a nifer ohonyn nhw yn cysgu'r nos yno.
Mae Duncan Bell, bachwr Sale sydd wedi cynrychioli tm dan 21 Lloegr, yn ymuno Phontypridd.
Mae Duw o'u plaid.
Mae dweud fod protestio yn hen ffasiwn mor ddiystyr dweud fod rhyfel yn hen ffasiwn.
Mae dwy gn ar bob CD, gan olygu mai rhyw chwe munud o hyd ydyw pob un.
Mae dwy gm anodd iawn yn wynebu tm Brian Flynn.
Mae dwy gm arall heddiw, Norwy yn erbyn Sbaen y prynhawn yma a Iwgoslafia yn erbyn Slovenia heno.
Mae dwy ran o dair o gynyrchiadau addysgol BBC Cymru yn Gymraeg, 'r traean arall wedi'i addasu'n benodol ar gyfer anghenion dysgu yng Nghymru.
Mae dwy ran o dair o gynyrchiadau addysgol BBC Cymru yn Gymraeg, r traean arall wedii addasun benodol ar gyfer anghenion dysgu yng Nghymru.
Mae dwy wlad arall, sef Rwsia a Norwy, yn bwriadu dechrau rhaglen newyddion i blant cyn bo hir.
Mae dycnwch meddyliol cyn bwysiced chaledi corfforol ac mae'r elfen hon fel pe ar goll yng nghyfansoddiad rhai on chwaraewyr presennol.
Mae dyddiau datganoli grym yn dod yn nes.
Mae dyfais newydd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi chwyldroi y ffordd y mae siaradwyr Cymraeg ar draws y byd yn gallu defnyddio'r we fyd eang.
Mae dyfalu mawr ai Graham Henry, hyfforddwr tm rygbi Cymru, fydd hyfforddwr tm y Llewod fydd yn teithio i Awstralia yr haf nesaf.
Mae dyfarnwr da yn gwybod beth yw beth, gan adael i'r chwaraewyr eu hunain wastoti pethe.
Mae dyfodol clwb hoci i Caerdydd - y Cardiff Devils - yn y fantol.
Mae dyfodol disglair o'i blaen a chefnogaeth lwyr dau riant sydd am sicrhau'r gorau iddi hi.
Mae dyfodol Queens Park Rangers, a'i chwaer-glwb, clwb rygbi Wasps, yn ansicr ar l i'r gweinyddwyr gael eu galw i fewn gan y perchnogion, Loftus Road Cyfyngedig.
Mae dyfodol y ganolfan - ac felly hefyd swyddi'r rhai sy'n gweithio yno - o dan fygythiad o hyd ac fe fyddwn i'n argymell i unrhyw un sy'n chwylio am le i gynnal cwrs, neu hyd yn oed am wyliau gyda chriw o ffrindiau, i fentro i'r ganolfan hyfryd hon yn y gorllewin gwyllt.
Mae dyn wedi marw ar l damwain ffordd ger Wrecsam.
Mae dyn yn ymddangos yn y llys ddydd Llun mewn cysylltiad lladrad peiriant Enigma o amgueddfa yn Sir Buckingham.
Mae e allan am weddill y tymor gydag anaf i'w bigwrn.
Mae e 'chydig bach yn ansicr - sa i'n gwbod lot am y peth.
Mae e eisoes wedi cael trafodaethau gyda Glyn Ebwy a chytuno telerau.
Mae e mor greadigol.
Mae e saith ergyd yn well na'r safon.
Mae e siwr o fod yn gwybod pa fath o dîm mae e eisie ar gyfer y gm yn erbyn Lloegr wedi'r Nadolig - ac yn erbyn De Affrica ymhen ychydig wythnose.
Mae e wastad yn tro creu yr annisgwyl a mae e wedi gwneud gwaith da gyda chlwb Castell Nedd.
Mae e wedi cael anaf i'w bengln.
Mae e wedi cael ei godi yng nglwb Wimbledon a rwyn ame a fydd llawer o newid - y ffordd mae e'n delio gyda'r chwaraewyr, efallai.
Mae e wedi gwneud newidiade i'r tîm - dod Iestyn Thomas a Deiniol Jones mewn.
Mae e wedi setlo lawr a mae wedi dangos ei ddoniau ar y cae pl-droed gyda Wimbledon ar l y siom o fethu mynd i Rangers.
Mae e wyth ergyd yn well na'r safon, a chwe ergyd yn well na'r Cymro gorau - sef Philip Price o Bontypridd.
Mae e y teip o chwaraewr sy'n chwarae fel cefnwr de neu gefnwr yn y canol (centre-half) a fel chwaraewr canol cae.
Mae e yn y gm yn gyflym ac yn gorffen y ceisiau bant yn arbennig o dda.
Mae economegwyr yn amcangyfri y gall 50,000 o swyddi ddiflannu yng ngwledydd Prydain, gan gynnwys 1,500 yng Nghymru.
Mae ef a Marcus Trescothick, Gwlad yr Haf, wedi eu galw i'r garfan oherwydd anafiadau i Nasser Hussain a Nick Knight.
Mae ef wedi dweud mai Aelodau Seneddol Lloegr yn unig ddylai bleidleisio ar ddeddfwriaeth Seisnig.
Mae Eglwys Glenwood yn parhau i blannu, i dyfu ac i ddwyn ffrwyth.
Mae egwyddorion yr hyn rydyn ni'n galw amdano wedi'u gosod allan mewn cynnig a basiwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol y llynedd.
Mae ei broffesiynoldeb a'i awdurdod wedi bod yn ysbrydoliaeth i bob darlledwr, ac rydym yn falch y bydd yn parhau i gyfrannu'n rheolaidd i'r orsaf.
Mae ei chartref mewn pentref bach yr ochr arall i Yiyang.
Mae ei chwaer, Anne Brazier, yn gweithio yn America ym myd eiddo a mae hi'n filiwnydd.
Mae ei chwaer-raglen Post Prynhawn, fel yr orsaf, yn dathlu ei 21ain blwyddyn.
Mae ei chyfansoddi yn wreiddiol ac yn bwerus: cyfoes, ie, ond eto'n hen-ffasiwn; neis.
Mae ei ddyfodiad yn sicr yn garreg filltir: dyma'r sianel adloniant gyntaf gan y BBC mewn mwy na 30 o flynyddoedd ers lansio BBC Dau ym 1964; a'r bloc dwy awr o raglenni di-dor nosweithiol cyntaf yn Saesneg wedi eu gwneud yng Nghymru ar gyfer Cymru - gan bron iawn ddyblu cynnyrch teledu Saesneg BBC Cymru o fwy na 600 o oriau i 1,170 o oriau y flwyddyn. Mae cryn dipyn ohono'n rhaglennu byw.
Mae ei glwb, St Helens, wedi cadarnhau bod Abertawe wedi gwneud ymholiadau ynglyn 'i arwyddo ar gyfer y tymor nesaf.
Mae ei grymoedd yn ehangach na phwerau ein Cynulliad ni, ac mae eu deddf iaith bresennol, sy'n dyddio o 1982, yn gryfach na Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.
Mae ei gyfnod wrth y llyw wedi bod yn fuddiol ond mae'r cytundeb heb ei arwyddo.
Mae ei gyfraniad wedi bod yn fwy na'r hyn oedd yn digwydd ar y cae, oherwydd ei bersonoliaeth a'i ddylanwad ar ei gyd chwaraewyr.
Mae ei swydd newydd yn cyfuno cyfrifoldeb dros arwain a rheoli holl weithgaredd peirianyddol S4C yn ogystal 'i hanghenion Technoleg Gwybodaeth.
Mae ein cynulleidfaoedd yn disgwyl hynny.
Mae ein hadnoddau Cyfathrebu Symudol wedi gwella gyda Cherbyd Lloeren Digidol a'n cyfleusterau Ol-gynhyrchu Clywedol wedi eu huwchraddio i gynnwys Stereo Dolby llawn.
Mae ein hanghenion ni yng Nghymru - ac yn enwedig yn y Gymru wledig gyda llawer o ysgolion bychain - yn gwbl wahanol.
Mae ein llwyddiant ni yn erbyn y Saracens wedi rhoi hwb i ni.
Mae ein papur newydd dyddiol Cymraeg arlein, BBC Cymru'r Byd, yn eithriadol o boblogaidd ac yn adlewyrchu ymrwymiad BBC Cymru i ddatblygu technoleg newydd mewn ffyrdd llawn dychymyg.
Mae ein papur newydd dyddiol Cymraeg arlein, BBC Cymrur Byd, yn eithriadol o boblogaidd ac yn adlewyrchu ymrwymiad BBC Cymru i ddatblygu technoleg newydd mewn ffyrdd llawn dychymyg.
Mae ein rhaglenni yn rhoi perfformwyr Cymru, talent cynhyrchu Cymru a phrofiad pobl Cymru ar yr awyr ar draws y DG a thu hwnt.
Mae ein tîm o newyddiadurwyr yng Nghaerdydd a Bangor yn tynnu ar yr holl ddeunydd sy'n cael ei ddarlledu ar deledu a radio gan Adran Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru.
Mae eisiau i ti fod yng nghanol pobol, a mae eisiau i ti edrch ar l dy berthynas mor ofalus ag y medru di.
Mae elfennau crefyddol a gwleidyddol yn ei gwaith ond annheg fuasai gosod unrhyw label felly arni.
Mae Elin yn ymweld chartre'r henoed ac yn methu adnabod Martha, hen fenyw a arferai fod yn adnabyddus yn y gymdogaeth fel person cymwynasgar oedd yn rhedeg siop y pentref.
Mae Emlyn Penny Jones yn byw gyda'i wraig, Sin, a'u tair merch yn ardal Tonteg ger Pontypridd.
Mae Emma yn disgwyl a pha beth gwell na babi i ddod a theulu ynghyd?
Mae Emmanuel Petit yn holliach ac ar gael i Ffrainc ac y mae gan Portiwgal garfan lawn i ddewis ohoni.
Mae Emrys Roberts yn fardd ac yn awdur adbanyddus a'i ymdriniaeth o'r Gymraeg yn dangos hynny.
Mae Emyr Lewis wedi profi gm Caerdydd a Llanelli o'r ddwy ochr ac i'r ddau glwb.
'Mae e'n arbennig o dda.
Mae e'n chwarae'n gyflymach o lawer yn erbyn Ronnie O'Sullivan.
Mae e'n dweud y bydd e'n aros tan ddiwedd y tymor cyn penderfynu beth i'w wneud.
'Mae e'n ffodus iawn bo fe'n weddol ysgafn a gobeitho gallwn ni gadw'i bwyse fe lawr i farchogaeth ar y fflat,' meddai Hywel.
Mae e'n gwlffyn o fachan, chwe troedfedd a chwe modfedd a thros ddeunaw stn.
Mae e'n moyn rhoi cyfle i'r bechgyn hyn i whare ar y safon ucha.
Mae e'n symud i Filbert Street mewn dl sy'n werth £3 miliwn a wedi dewis ymuno rheolwr dros-dro Lloegr yn hytrach na rheolwr Cymru.
Mae e'n wael - pan ych chi am basio'r bl mae'n gallu hobo i bob cyfeiriad, meddai.
Mae e'n whariwr arbennig ac o ystyried bod e'n gapten y Tm A roedd hynna yn sioc.
Mae enillwyr Cwpan Gilbert y llynedd, Y Barri, drwodd i rownd derfynol eleni ar l curo Llanelli 4 - 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol ar Barc Stebonheath.
Mae enillydd y gm hon i fod i chwarae John Higgins yn rownd yr wyth olaf ddydd Gwener.
Mae enw da y coleg am gynhyrchu sr chwaraeon yn un y byddai unrhyw goleg ym Mhrydain ymfalchio ynddo.
'Mae enw dan i'r clwb, yn Ewrop ac yng Ngogledd America.
Mae enwaur sr yma yn medru bod yn ddiddorol.
Mae Epitaff eisoes wedi profi eu bod nhw gymaint yn gryfach wrth arbrofi gyda cherddoriaeth sydd ychydig yn feddalach na'r arfer, ac rydym yn ffyddiog y byddai Vanta yn cryfhau trwy wneud hynny hefyd.
Mae eraill yn crwydro'r haf ond yn bwrw'r gaeaf mewn halting sites, sef safleoedd arbennig y mae'r awdurdodau lleol yn eu darparu ar eu cyfer.
Mae Estella wedi hen brofi erbyn hyn eu bod yn rhoi perfformiad egniol a thynn wrth ganun fyw.
Mae Ethiopia wedi diodde eu colledion mwya" mewn diwrnod ers iddi ailddechrau'r rhyfel bythefnos yn l," meddai.
Mae eu gwrthwynebwyr heno, yr Iwcrain, wedi dangos yng Nghaerdydd eu bod nhw'n dm hynod beryglus.
Mae eu prif sgoriwr Giovane Elber wedi gwella o'r anaf i'w goes a disgwylir y bydd yn chwarae.
Mae Everton wedi gofyn i Mark Hughes ymestyn ei gytundeb gyda'r clwb am flwyddyn arall.
Mae Everton yn gobeithio arwyddo Steve Watson o Aston Villa am ddwy filiwn a hanner o bunnau.
Mae Ewrop wedi rhoi hawl i dyfu'r corn GM a gall felly ei dyfu fel arbrawf yn unrhyw le ym Mhrydain.
Mae Ferguson yn diodde oherwydd anaf i'w droed.
Mae Ffederasiwn Pl-droed yr Eidal wedi ysgrifennu at UEFA i gwyno am ddyfarnwr y gm.
Mae Ffeil yn un o'r rhaglenni sy'n cael eu paratoi gan Adran Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru.
Mae ffitrwydd yr ymosodwr Stefan Iversen sy'n chwarae i Spurs yn y fantol.
Mae ffns y ddau yn dechrau poethi wrth iddynt ill dau ddechrau colli amynedd a ffonio bob yn ail, bob yn ail munud.
Mae ffrind Meinir TJ wedi ymuno 'da ni a hi drefnodd ein bod yn aros yn Backpacker Melaleuca yn Darwin.
Mae ffrindiau o'r farn fod rhywbeth yn drist yn y ffaith fy mod i'n meddwl fod dillad M&S yn rhy trendi - ond peth arall ydi hynny.
Mae Ffrindiau'r Gerddorfa yn cefnogi gwaith addysgol y Gerddorfa.
Mae ffurfio grwp tra'n astudio yn yr ysgol yn llawn manteision ac anfanteision.
Mae ffurflenni Cymraeg ar gael drwy'r swyddfeydd lleol yn Gymraeg - o dan ddeddf 1993.
Mae fy ffrind - feu galwn yn Ieuan - o'r farn na ddylai neb byth dalur pris gofyn am unrhyw beth a dyma ei linell gyntaf wrth fargeinio.
Mae fy niddordeb arbennig, fodd bynnag, ym maes addysg a'r rl arbennig y gall BBC Cymru ei chwarae wrth ddatblygu gwasanaethau addysgol newydd, gan gynnwys arlein, ac edrychaf ymlaen at glywed mwy am gynlluniau ar gyfer y maes hwn o ddarlledu a ddylai chwarae rhan mor bwysig yn natblygiad cymdeithas ac economi Cymru.
Mae fyny i bobol eraill ddweud os ydw i'n fardd neu os ydw i'n sgrifennu barddoniaeth o safon.
Mae fyny i ni wneud yn siwr na fyddan nhw'n dod i wylio gemau Chelsea yn y dyfodol, meddai.
Mae galwadau o hyd am fwy o ymchwil ar yr effaith sydd yna ar y ffermwyr.
Mae gan BBC CHOICE Wales, y gwasanaeth digidol newydd, y potensial i gael ei ddatblygu'n wasanaeth Saesneg llawnach ac arbennig i bobl Cymru.
Mae gan BBC Cymru gynlluniau niferus ac amrywiol yn y maes hwn, ac un project ym 1999 oedd pecyn hyfforddiant Medrau Allweddol i athrawon, darlithwyr a chyflogwyr.
Mae gan BBC Cymru lawer o wneuthurwyr rhaglenni gwych ac mae'n rhaid i ni sicrhau y daw pobl eraill yr un mor ddawnus a chreadigol i ymuno hwy i alluogi BBC Cymru i barhau i gynhyrchu rhaglenni ardderchog.
Mae gan BBC Cymru lawer o wneuthurwyr rhaglenni gwych ac maen rhaid i ni sicrhau y daw pobl eraill yr un mor ddawnus a chreadigol i ymuno hwy i alluogi BBC Cymru i barhau i gynhyrchu rhaglenni ardderchog.
Mae gan BBC Cymru ran arwyddocaol i'w chwarae wrth gyflwyno ysbryd Cymru a'i phobl i gynulleidfa eang ledled Prydain diolch i ystod amrywiol o raglenni o ansawdd uchel.
Mae gan BBC Cymru ran arwyddocaol i'w chwarae wrth gyflwyno ysbryd Cymru ai phobl i gynulleidfa eang ledled Prydain diolch i ystod amrywiol o raglenni o ansawdd uchel.
Mae gan Bellamy gytundeb pedair blynedd gyda chlwb Highfield Road - ac, yn gyhoeddus o leia, mae hi'n ymddangos y bydd yn parchu'r cytundeb hwnnw.
Mae gan Benybont ddwy gm ar l - oddi cartre yn erbyn Caerffili ddydd Sadwrn, ac yn erbyn Abertawe wythnos i heno.
Mae gan Blair amser eto i adfer ei boblogrwydd ond bydd yn rhaid i Hague feddwl am strategaeth newydd wedi i'r etholwyr anwybyddu ei alwad i roi ffoaduriaid dan glo a saethu lladron.
Mae gan bob un gariad tuag at gerddoriaeth a brwdfrydedd dros ganu.
'Mae gan bob un o'r pum neu chwech chwaraewr yna obaith da iawn.
Mae gan bob unigolyn ddewis.
Mae gan chwaraewyr Tîm A Cymru gyfle heno i brofi eu gwerth cyn i'r prif dîm chwarae De Affrica ddydd Sul.
Mae gan Darren gi o'r enw Snot.
Mae gan ddarlledu cyfrwng Cymraeg a di-Gymraeg botensial enfawr i effeithio ar agweddau a phatrwm defnyddio'r iaith Gymraeg gan y cyhoedd.
Mae gan dm pl-droed Cymru lawer i'w brofi heddiw.
Mae gan Gaerdydd bum blaenwr yn barod a thra bod y clwb wedi mynnu dro a thro na fyddan nhw'n gwerthu eu prif sgoriwr y tymor hwn - Robert Earnshaw - mae'n bosib y byddan nhw'n fwy parod i Leo Fortune-West, Kevin Nugent, Paul Brayson neu Kurt Nogan adael.
'Mae gan Gerallt Lloyd Owen ddyfnder ym mhob peth mae e'n ddweud, mae o'n gryno, mae'r cynildeb yna yn ei waith o.
Mae gan Gwyn Thomas gerdd drawiadol yn darlunio carcharor gwleidyddol yn cadw ei bwyll trwy ymgyfeillachu a chrocrotsien yn unigrwydd ei gell.
Mae gan Jac broblem - y mae wedi colli ei het bl-droed.
Mae gan Mark Hughes broblem cyn gm nesa Cymru yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd - yn erbyn Gwlad Pwyl ddechrau Mehefin.
'Mae gan Mark Hughes rywbeth i adeiladu arno.
Mae gan Meic fab o'r enw Kevin.
Mae gan Mr Thapa basport Prydeinig.
Mae gan nifer o'r camau a nodwyd oblygiadau ariannol iddynt, neu maent yn gofyn am ddarparu adnoddau ychwanegol neu am wneud defnydd gwahanol neu fwy effeithiol o'r hyn sydd ar gael.
Mae gan RSPB Cymru dros 40,000 o aelodau sy'n cydweithio i achub cynefinoedd a rhywogaethau sydd o dan fygythiad.
Mae gan United, sydd ar frig y cynghrair, bellach 16 o bwyntiau yn fwy nag Arsenal, sy'n ail.
Mae gan wleidyddion y dalaith gythryblus hon y ddawn ryfeddaf o brofi argyfyngau gwleidyddol o gwmpas gwyliau Cristnogol.
Mae gan Y Barri broblem wrth baratoi am eu gm yn erbyn T.N.S. (Llansantffraid) yn rownd wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol ar Barc Jenner nos yfory.
Mae gan y BBC gyfrifoldeb i ehangu sylfaen ei wasanaethau hefyd, a thrwy sylfaen mwy strategol y gall rhaglenni BBC Cymru barhau i ddenu gwylwyr a gwrandawyr.
Mae gan y clwb draddodiad, ers bron 25 blynedd, o groesawu timau tramor.
Mae gan y disgyblion agwedd da tuag at ddysgu.
Mae gan y Gerddorfa hefyd raglen Addysg a Chymuned brysur gyda llinell ffn arbennig i drosglwyddo gwybodaeth a gwerthu tocynnau.
Mae gan y grwp ddawn anhygoel, ac rydw i'n parhau i synnu at y ddawn arbennig honno, sef eu gallu parhaol i gyfansoddi nifer fawr o ganeuon byr, bachog a syml.
Mae gan y Gymdeithas grwp arbennig i ofalu am agweddau gwahanol o'r gwaith (Grwp Addysg, Grwp Statws, Grwp Adloniant ayyb). Cewch ddod yn aelod o'r grwpiau hyn yn syth, dim ond i chi nodi hynny ar y ffurflen ymaelodi.
Mae gan y Llydawiaid draddodiad cryf o gynnig lloches i alltudion.
Mae gan y sefydliadau hyn brofiad gwerthfawr ac ymarferol o weithio mewn mwy nac un iaith.
Mae gan y Swyddog Ymgyrchoedd wedyn gyfrifoldeb dros y Grwpiau Craidd, gan wneud gwaith ymchwil ar eu rhan, rhyddhau datganiadau i'r wasg a chysylltu 'r aelodaeth yn gyffredinol ar ran y grwpiau craidd.
'Mae gan y tm gefnogaeth dda - gwell nag unrhyw dm yn yr Uwch Gynghrair - ond os na fydd rhywbeth yn digwydd mae'n bosib y bydd y tm yn chwarae allan o Gymru dan franchise arall.
Mae gan yr aelodau hyn o'r Cynulliad Cenedlaethol ar Senedd yn yr Alban hawl i 40,000 yn rhyw fath o iawndal am hepgor eu seddau yn San Steffan.
Mae gan yr Archentwr Carlos Esquivel lais bas melfedaidd, rhyfeddol aeddfed a chyfoethog o ystyried ei fod yntau'n ifanc - bron yn union yr un oed ag enillydd y noson.
Mae gan yr atomfa hawl i ollwng rhywfaint o sodiwm hypochloreid i'r mr i stopio gwymon a phlanigion dyfu y tu mewn i'r pibellau sy'n cario dwr i'r mr.
Mae gan yr awdurdodau yma y cyfle i ailfeddiannu grym.
Mae gan Yr Eidal, Sweden, Gwlad Belg, Romania, Awstria bob un ei rhaglen ei hun, ac yn y Ffindir mae 'na ddwy - un i blant sy'n siarad Ffinneg a'r llall i blant sy'n siarad Swedeg.
Mae ganddi gysylltiad rhaglenni newyddion tebyg ar draws Ewrop.
Mae ganddi tua 180 o aelodau o bob rhan o Gymru ac o nifer o rhannau o Loegr, yr Alban ac America.
Mae ganddi tua 35 o gryno ddisgiau ar y farchnad gan gynnwys CD dwbl o Symffonau 5, 6 a 10 Shostakovich, dan arweiniad ei Chyfarwyddwr Cerddorol, Mark Wigglesworth, a Symffonau 5 ac 8 Rubbra, dan arweiniad y Darpar Brif Arweinydd, Richard Hickox.
Mae ganddo ferch, Sinead, o'i briodas gyda Mared ond nid yw wedi gwneud llawer o ymdrech i gadw mewn cysylltiad gyda hi.
Mae ganddo hyder un a fagwyd ym mri ac urddas dau sefydliad arall" - yr unig un yn Siambr y Cynulliad i brofi rhin ac awyrgylch y ddau dy Llundeinaidd.
Mae ganddyn nhw chwaraewyr da iawn, hefyd, fel Zidane, Djorkaeff a Dugarry wnaeth yn dda iawn ddoe.
Mae Gareth Jenkins, hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli, wedi bod yn cwyno am drefn gemau'r tymor.
Mae Gareth Roberts yn llywio'r cwis yn ddiogel ac mae'r cwestiynau, yn l arfer cwisiau Cymraeg, yn gymharol hawdd fel nad oes peryg i'r un tim o gystadleuwyr orfod gadael heb wobr o ryw fath.
Mae Geiriadur y Brifysgol yn cael ei gyhoeddi fesul cyfrol.
'Mae gm anodd gen i ddechrau yn erbyn Tony Drago.
Mae gm Caerdydd yn erbyn Yr Amwythig heno wedi'i gohirio.
Mae gm fawr 'da ni yn erbyn Llanelli ddydd Sadwrn lawr yn Strade a dyna'r gm ni'n edrych ymlaen amdani.
Mae gm galed yn wynebu Wrecsam gartre yn erbyn Wycombe.
'Mae gm Iwerddon yn mynd i fod yn dipyn o sialens.
Mae gm pi-po fel'ma wastad yn mynd lawr yn dda gyda'r plant bychan o tua blwydd a hanner i fyny ac mae'r llyfrau clawr caled yma yn llawn digon cryf a chadarn i wrthsefyll bysedd bach yn tynnu i bob cyfeiriad.
'Mae gm Stevens fwy neu lai yn berffaith,' meddai Hendry.
Mae gemau Cwpan Heineken Ewrop yn dechrau heno gyda Llanelli a Chaerdydd yn chwarae.
Mae gemau'r rownd gyn-derfynol dros 33 ffrm ac yn para am dridiau.
'Mae gen i atgofion melys o'r dyddiau difyr, da hynny,' meddai.
Mae gen i awydd eu gwahodd nhw draw acw.
Mae gen i barch mawr, mawr, at ei waith o ac at ei farn o.
Mae gen i gof imi sgwennu un ohonyn nhw.
Mae gen i record o Martin Luther King yn traddodi tair neu bedair o'i areithiau mawr.
Mae gen i wlad i'w rhedeg, meddai Tony Blair pan ofynnwyd iddo a fydd yn cymryd gwyliau tadolaeth.
Mae genethod da yn mynd i'r nefoedd - ond genethod drwg yn mynd i bobman: Helen Gurley Brown, awdur Sex and the Single Girl.
Mae gennym beirianwaith ar gyfer datblygu ein cwricwlwm ein hunain.
Mae gennym ninnau, Gymry, le i gwyno am y diffyg gofal a pharch y mae'r Ffrancod yn ei ddangos tuag at Lythyr Pennal Owain Glyn Dwr.
Mae gennyn ni'r grwp gorau a mwyaf gweithgar o ymgeiswyr ac rydyn ni wedi dewis ymgeiswyr ar gyfer bron bob un o seddi San Steffan.
Mae Geraint hefyd yn awyddus i ehangur label ac i gynnig cymorth i grwpiau eraill i ryddhau deunydd ar y label.
Mae Giles wedi bowlio'n arbennig o dda - gan gymryd tair o wicedi Pakistan.
Mae Glas Cymru Cyfyngedig yn gonsortiwm o bump o gyfarwyddwyr, gan gynnwys Geraint Talfan Davies, cyn-reolwr BBC Cymru, a dau o gyn-gyfarwyddwyr Dwr Cymru.
Mae Glas Cymru wedi dangos diddordeb mewn prynu Dwr Cymru unwaith o'r blaen.
Mae Glenn Hoddle wedi'i gadarnhau'n swyddogol fel rheolwr newydd Spurs.
Mae Glyn Ebwy wedi bygwth tynnu allan o'u gm yn erbyn Dax yn Nharian Ewrop, heno.
Mae Glyn Ebwy wedi rhyddhau eu capten, Mark Jones, cyn-wythwr tm Cymru.
'Mae Glyn Ewy wedi gwella i rywle ers y tro dwetha wharion ni nhw,' meddai Allan.
Mae gobaith gwirioneddol gan Leeds o gyrraedd rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.
Mae gobaith i minnau.
Mae gobaith y caiff Clwb Pl-droed Hull ei achub rhag mynd i'r wal.
Mae gobeithion Castell Nedd o gyrraedd Cwpan Rygbi Heineken y tymor nesa yn fyw o hyd.
Mae gobeithion Leeds United o le yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi'u chwalu - ar l iddyn nhw golli 3 - 0 yn Valencia.
Mae gobeithion Manchester United o ail-adrodd llwyddiant 1999, pan enillon nhw Gynghrair y Pencampwyr, ar ben.
Mae goblygiadau strategol ar gyfer datblygu gwasanaethau addysg y BBC, a rhaid i unrhyw berthynas gyda'r Brifysgol Diwydiant ystyried anghenion penodol Cymru.
Mae goff ar gael i fwy o bobol yng Nghymru nawr, ond mae'n dal i gael ei gweld falle'n elitaidd.
Mae gofidiau clwb Joe Royle yn cynhyddu.
Mae gohebydd pl droed Radio Cymru, John Hardy, yn teithio i'r Wcrain gyda'r tm.
Mae golwr Wrecsam, Christian Rogers, wedi mynd ar fenthyg i Rushden and Diamonds am fis.
Mae Gorsedd Lloegr yn sumbol o undod Prydain Fawr.
Mae Graham Henry wedi cyhoeddi Tm Rygbi Cymru i wynebu Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm brynhawn Sadwrn.
Mae Graham Henry wedi dod draw i Gymru a mae e wedi gwneud gwaith da i ddechre.
Mae Graham Henry wedi dweud ei fod e eisiau rhedeg y bl yn l at y Ffrancwyr fory - yn lle chwarae gm gicio.
'Mae Graham Henry wedi dweud mai dyma'r ffordd ymlaen a dyna deimlad yr Undeb, hefyd,' meddai.
Mae Greg Rusedski allan o Bencampwriaethau Stella Artois yng Nghlwb Queens.
Mae Greg Rusedski wedi ennill ei dwrnameint cynta ers dwy flynedd.
Mae Gruff yn brysur iawn ar hyn o bryd gan ei fod yn troi ei law at actio ac yn ffilmio ar gyfer ffilm fydd yn cael ei dangos ddiwedd y flwyddyn.
Mae Grwp Statws Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi mis o ymgyrchu mawr o Chwefror y 1af i Fawrth y 1af.
Mae grwpiau adloniant Cymdeithas yr Iaith yn trefnu gigs ledled Cymru, ac yn ystod 1996 talwyd cyfanswm o tua £25,000 i'r grwpiau.
Mae Gustavo Kuerten a Juan Carlos Ferrero drwodd i rownd gyn-derfynol y dynion.
Mae gwahaniaeth rhwng lleuad a lleuad mewn gogoniant hefyd gyda thros ugain o dermau lleuad yn rhan ohonyn nhw - yn amrywio o lleuad fain i leuad march melyn a lleuad naw nos ola.
Mae gwahoddiad cynnes i ddisgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol gwrdd Rapscaliwns - dwy garfan o ffrindiau, y naill yn byw yn y De a'r llall yn y Gogledd.
Mae gwaith ail-adeiladu i'w wneud gan Lyn Ebwy yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones a Nathan Budgett i Benybont.
Mae gwaith eisoes ar gael ar eirfaoedd angenrheidiol a lle ceir anghenion pellach mae digon o gyfreithwyr dawnus Cymraeg eu hiaith a allai hefyd lunio geirfaoedd.
Mae gwaith y chwaraewyr yn y gymuned yn gwneud Cerddorfa'r BBC yn uniongyrchol berthnasol i fywydau llawer o bobl yng Nghymru yn enwedig y rheiny nad ydyn nhw hwyrach wedi tywyllu drws neuadd gyngerdd o'r blaen.
Mae gwaith y chwaraewyr yn y gymuned yn gwneud Cerddorfar BBC yn uniongyrchol berthnasol i fywydau llawer o bobl yng Nghymru - yn enwedig y rheiny nad ydyn nhw hwyrach wedi tywyllu drws neuadd gyngerdd o'r blaen.
Mae gwaith ymchwil yn dangos fod y powlenni a'r cadachau yn gyforiog o germau.
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn uned o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn rhan o Awdurdod Iechyd Arbennig, sy'n atebol i'r Swyddfa Gymreig.
Mae gwasanaethau arlein BBC Cymru wedi datblygu'n gyflym yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid yn unig drwy sefydlu safleoedd newyddion, ond hefyd drwy gyfrwng ystod eang o safleoedd sydd wedi esblygu yn gysylltiedig rhaglenni.
Mae gwasanaethau arlein BBC Cymru wedi datblygun gyflym yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid yn unig drwy sefydlu safleoedd newyddion, ond hefyd drwy gyfrwng ystod eang o safleoedd sydd wedi esblygu yn gysylltiedig rhaglenni.
Mae gwasanaethau yn prysur cael eu hawtomeiddio.
Mae Gwasg Carreg Gwalch yn un o weisg prysuraf Cymru, yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau ac yn cynnig gwasanaeth argraffu.
Mae Gwasg Gomer yn gwahodd pobl Cymru i ddewis eu hoff gerddi serch Cymraeg i'w cyhoeddi mewn cyfrol ar gyfer y Nadolig nesa.
Mae Gwe Preseli yn cynnig gwasanaeth cyhoeddi tudalennau gwe, gwasanaeth ysgrifennu a gweini.
Mae gwedd Gymreig i'r News of the World ac y mae yna Welsh Mirror erbyn hyn a gohebwyr yn cael eu hel i Gymru unwaith eto.
Mae Gweinidog Amaeth Ffrainc wedi cyhoeddi'n swyddogol y bydd gm Ffrainc a Chymru ym Mharis ddydd Sadwrn.
Mae Gweinidog Nawdd Cymdeithasol yr Wrthblaid, David Willetts, yn gwadu honiadau Llafur y byddai'r pensiynwyr tlotaf yn dioddef.
Mae gweithwyr wedi bod wrthi hyd y munudau olaf i sicrhau bod popeth yn ei le ar gyfer yr agoriad swyddogol.
Mae gwell newydd i rai o athletwyr eraill Cymru.
Mae Gwenallt yn archwilio pynciau fel natur pechod yn yr awdl, ond cythruddwyd y beirniaid gan y disgrifiadau agos-at-yr-asgwrn o ryw a geid ynddi, yn enwedig mewn llinellau fel 'Ar hyd ei blows biws rhedai blys bysedd'. Galwyd yr awdl yn 'bentwr o aflendid' gan John Morris-Jones.
Mae gwendidau mawr i weld yn y ffordd mae FEFCW yn gweithredu.
Mae gwesty yng ngogledd Cymru wedi gwyrdroi polisi dadleuol o wrthod caniatau i'w staff siarad Cymraeg.
Mae Gwil ar ei orau yn y gan a'r adlais sy'n cael ei ychwanegu at ei lais yn effeithiol drosben.
Mae Gwil, y prif leisydd, yn dweud wrth y person yma am "cwlio" gan ategu fod ei fyd yn "troi yn sydyn".
Mae gwir angen cynnal ymchwil bwrpasol i ddarganfod ffyrdd deniadol ac effeithiol a fydd yn ysbrydoli a symbylu pobl ifanc i ddefnyddio'r iaith yn fwy naturiol.
Mae Gwlad Pwyl wedi enwi 8 o'r 11 a ddechreuodd y gm yn erbyn Cymru ym mis Hydref ar gyfer y gm nesaf rhwng y ddwy wlad yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 2.
Mae gwledd rygbi mis Tachwedd wedi dechrau.
Mae gwledydd eraill sydd yn cymryd normaleiddio eu hiaith o ddifrif bellach yn gweld twf yn y niferoedd sy'n medru'r iaith ar draws y sbectrwm oedran er gwaetha'r pwysau cynyddol oddi wrth ieithoedd dominyddol y byd.
Mae gwleidyddion Prydeinig wedi arfer chael 'Hansard' y diwrnod ar l y drafodaeth.
Mae Gwobr Beacon wedi cael ei gwobrwyo i Goleg Menai am ddefnyddio rhaglenni radio Addysg BBC Cymru i gyflwyno dysgu o bell i fyfyrwyr.
Mae gwraig 51 oed yn cael triniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar l y ddamwain ar ffordd Llai.
Mae gwraig hyfforddwr rygbi Cymru wedi bod yn y llys ar l cael ei dal yn gyrru'n rhy gyflym.
Mae gwreiddioldeb fel hyn mor bwysig heddiw yn ein llenyddiaeth am fod cymaint o dechnegau ac elfennau wedi eu defnyddio'n barod.
Mae gwybodaeth am eu gwaith ar y we.
Mae gwyddonwyr yn Siapan yn honni fod yfed chydig o alcohol - dim gormod rwan, cofiwch - yn eich gwneud yn fwy galluog.
Mae gwylio'r Archentwyr yn gyrru yn brofiad.
'Mae gyda ni gyfres o ralau drwy Gymru ym mis Mai sydd yn tynnu sylw at y diffyg yma,' meddai Sin Howys, cydlynydd yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith i'r ganrif newydd.
Mae gynno fo gefndir lliwgar, oes.
Mae gynnon nhw chwe phwynt yn fwy na Hartlepool sy'n bedwerydd a wedi chwarae un gm yn llai.
Mae hanes am rywun yn torri ar draws Lloyd-George pan oedd hwnnw'n areithio'n danbaid am hunanlywodraeth.
Mae hanes Cymru yn ymestyn nl i'r 6ed ganrif OC.
Mae hanes o'u tu.
Mae Harry Redknapp yn honni iddo gael ei ddiswyddo gan West Ham.
Mae hawl gan bob Aelod Seneddol o Gymru i fynychu.
Mae hawl gan ysgolion a cholegau recordio rhaglenni os oes ganddynt drwydded oddi wrth yr Asiantaeth Recordio Addysgol.
Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau eu bod wedi cael cwynion am y bachgen.
Mae hefyd wedi gweithio i'r IBA, Yorkshire TV, Teledu Oman a TV-am.
Mae hefyd yn adrodd hanes Ewrop a hanes y byd yn gyffredinol, ac yn dangos sut y bu i ddigwyddiadau hanesyddol effeithio ar Gymru ac ar yr Eisteddfod.
Mae hefyd yn awdur nifer o erthyglau, llyfrau a gwers lyfrau gwyddonol Basgaidd.
Mae hefyd yn digwydd bod yn frawd i'r brodyr Dyfrig a Iwan o Topper.
Mae hefyd yn enghraifft arall o Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn gweithio'n agos gydag asiantaethau eraill i ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg ym maes technoleg gyfoes.
Mae hefyd yn rhestru cerddoriaeth a chanu ymhlith ei weithgareddau hamdden gan ei fod yn gyn-gadeirydd cocirc;r cymysg Godre'r Garth ac yn aelod o Barti'r Efail, parti cerdd dant sy'n cyfarfod yn Efail Isaf.
Mae hefyd yn rhoi neges i fuddsoddwyr eraill, yn lleol, yn Brydeinig ac yn rhyngwladol.
Mae hefyd yn un o sylfaenwyr y papur newydd dyddiol Basgeg EGUNKARIA.
Mae helynt cyffuriau eisoes wedi codi ym Mhencampwriaeth Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd.
Mae Henry yn poeni fod chwaraewyr yn gorfod chwarae gormod o gemau mewn tymor.
Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.
Mae hi a Haydn yn datblygu i fod yn gryn ffrindiau.
Mae hi eisoes wedi canu prif rannau gydag Opera Cenedlaethol Cymru.
Mae hi eisoes wedi ennill y rs 800 metr ac y mae hi'n gobeithio ennill y rs 200 yn hwyrach yr wythnos hon.
Mae hi hefyd yn astudiaeth seicolegol o unigrwydd ac o golled.
Mae hi yn 27 mlwydd oed ac yn meddu ar radd mewn gwleidyddiaeth.
Mae hi yn sicr yn stori o lwyddiant o dan amgylchiadau sy'n swnio'n ofnadwy.
Mae hi'n aelod o dim golygyddol Pobol y Cwm, a bydd hyn yn golygu y bydd cymeriadau fel Cassie, Kath, Stacey, Denzil, Darren, Derek, Hywel a Steffan, i enwi rhai, yn fuan yn ymddangos ar waliau ceginau yn y flwyddyn newydd.
Mae hi'n amlwg fod Gwacamoli wedi cymryd sylw o boblogrwydd Mary Jane oddi ar yr EP ddiwethaf, gan fod hon yn ymdebygu o ran naws.
Mae hi'n anodd gwybod beth i'w ddisgwyl gan grwp mor flaenllaw Big Leaves.
Mae hi'n anodd penderfynu mewn gwirionedd os mai mantais ynteu anfantais ydyw'r ffaith fod nifer o'r caneuon hyn wedi cael eu chwarae'n gyson ar raglenni Radio Cymru ers dros flwyddyn bellach.
Mae hi'n gn di-flewyn ar dafod, yn sicr, gan fod ynddi regfeydd cyson.
Mae hi'n gantores brofiadol sydd wedi ymddangos ar lwyfannu cyngerdd gan gynnwys cyfres o gyngherddau yn y Klavierfest Ruhr 2000 - bydd hi'n l yno eleni eto.
Mae hi'n nos erbyn i'r cr orffen canu a chael gwybod y bydd yn rhaid gwneud yr un peth unwaith eto yn dilyn seibiant o hanner awr.
Mae hi'n argoeli'n flwyddyn a hanner i artistiaid Cymreig felly, ac ni allwn ond dymuno pob lwc i bob un, er nad oes angen peth felly ar yr un ohonyn nhw.
Mae hi'n gwyn od, honno na ddewisodd Rhodri Morgan ACau o'r gogledd yn aelodau o'i gabinet.
Mae hi'n hen bryd i ni droi ymadrodd ar ei ben.
Mae hi'n llachar, mae hi'n lliwgar a dyw hi'n cymryd dim gwamalu, gan neb.
Mae hi'n rhan o dreftadaeth ddiwylliannol pob un yng Nghymru, yn wir ym Mhrydain, yn Ewrop a thu hwnt.
Mae hi'n sefyllfa wan.
Mae hi'n swydd y gallwn i ei gwneud.
Mae hiwmor naturiol y grwp yn cael ei adlewyrchu yn eu cerddoriaeth, sydd yn debyg i'r hiwmor sy'n cael ei ddangos yng nghaneuon Anweledig.
'Mae holl sefyllfa y gystadleuaeth yn gymhleth.
Mae holl weinyddiaeth y Cynulliad yn dal i ddilyn patrwm Saesneg y Swyddfa Gymreig ac yn dibynnu ar gyfieithu yn hytrach na cheisio newid diwylliant a sicrhau gweinyddu dwyieithog effeithiol.
'Mae hon eto'n gm leol, yn erbyn y Cryse Gwyn, ar un o'r llwyfanne gore yn y byd,' meddai.
Mae hon yn edrych fel cantores Mozartaidd.
Mae hon yn foment dyngedfennol sy'n dangos yn glir bellach mai twyll oedd datganoli i hwyluso gweinyddu polisiau Llundain yng Nghymru, yn hytrach na chymryd y cam cyntaf tuag at ffurfio polisiau datganoledig gwirioneddol Gymreig.
Mae hon yn gm fawr i ni a gobeithio medrwn ni gael pwynt - neu dri o ran hynny - wrthyn nhw.
Mae hon yn nofel gyffrous.
Mae hon yn stori wych a fydd yn gwneud i bobl feddwl dwywaith am frenhines ein Lln.
Mae hon yn ysgol dda.
Mae honna'n elfen bwysig iawn, meddai Gibbs.
Mae Hughes yn ffyddiog y bydd Delaney yn ddigon iach i chwarae fory.
Mae hurling yn gm roes ias yng nghalon y Gwyddyl ers mil o flynyddoedd.
Mae Huw Gwyn bellach wedi ymadael o'i swydd fel Trefnydd y Gogledd Cymdeithas yr Iaith.
Mae Huw Jenkins yn un o gefnogwyr brwd y Devils ac wedi bod yn dilyn y sefyllfa wrth iddi ddatblygu.
Mae Huw Lewis sy'n 20 oed yn dod o Pencrug, Gerddi-Padarn, Llanbadarn Fawr, yn fyfyriwr yn Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Mae Huw Lewis, Heledd Gwyndaf, Danny Grehan a Ffred Ffransis yn wynebu cyhuddiadau yn ymwneud threfn cyhoeddus am eu rhan yn y brotest Deddf Iaith Newydd yng Nghaerdydd ar Ionawr y 6ed.
Mae hwn yn arwydd pellach o'r newidiadau a'r awydd am newidiadau sydd yna ar y Cae Rs.
Mae hwn yn cael ei sgrifennu gan bobl ifainc Beddau, Rhondda Cynon Taf, gyda'r cyfansoddwyr John Hardy a Luke Goss.
Mae hwn yn ddiwrnod mawr nid yn unig i'r person sy'n dathlu ond i'w deulu i gyd.
Mae hwn yn ffrind ffyddlon i'w feistr, ond yn troi'n sarrug wrth eraill.
Mae hwn yn gam mawr ymlaen i statws yr iaith yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol.
Mae hwn yn glasur ac yn trafod hanfod Cristnogaeth mewn modd sy'n gwbl glir hyd yn oed i'n cenhedlaeth ni.
Mae hwn yn gyfarfod arbennig gan fod Inaki Irzabalbeita o Wlad y Basg wedi derbyn gwahoddiad i'w annerch.
Mae hwn yn un o'r dyfeisiau cyfryngol mwyaf arwyddocaol yn Gymraeg ers agor S4C ar ddechrau'r 1980au, ac mae eisoes yn denu cannoedd o ymweliadau gan siaradwyr Cymraeg ledled y byd.
Mae hybu darllen yn rhan hanfodol o unrhyw strategaeth i hybu'r iaith ac nid oes unrhyw amheuaeth o werth darllen fel ffordd o feithrin hyder mewn pobl i ddefnyddio'r iaith ar bapur yn ogystal ag ar lafar.
Mae hyd yn oed y cynlluniau iaith eu hunain yn dda i ddim am na all y Bwrdd Iaith eu monitro'n iawn. Pa fath o Ddeddf Iaith sydd angen i'r ganrif newydd?
Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar l taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.
Mae hyfforddwr Caerdydd, Lyn Howells, wedi cyhoeddi y bydd e'n gadael y clwb ar ddiwedd y tymor, ar l dwy flynedd wrth y llyw ar Barc yr Arfau.
Mae hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, eisoes wedi arwyddo Allan Bateman, ac wedi ail-arwyddo Brett Sinkinson yr wythnos hon.
Mae hyfforddwr Clwb Rygbi Penybont-ar-Ogwr, Dennis John, wedi dweud mai dehongliadau o'r rheolau yn ymwneud 'r ryc sy'n gyfrifol am ddiffyg llwyddiant clybiau Cymru yn Yr Alban y tymor hwn.
Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cadarnhau bod chwaraewr canol cae Lerpwl, Steven Gerrard, wedi gwella o anaf i'w goes.
Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cyhoeddii dm ar gyfer eu gm gynta yn Euro 2000 yn erbyn Portiwgal yn Einhoven heno.
Mae hyfforddwr Morgannwg, Jeff Hammond, yn gobeithio codi proffil y sir yn y tymor newydd drwy gael mwy o chwaraewyr yn nhm Lloegr.
Mae hyfforddwr PSV Eindhoven, Eric Gerets, wedi galw ar reolwr Manchester United, Syr Alex Ferguson, i benderfynu ydy o eisiau arwyddo ymosodwr PSV, Ruud van Nistelrooy, ai peidio.
Mae hyfforddwr rygbi Cymru, Graham Henry, wedi gwneud pedwar newid i'r tîm ar gyfer y gm yn erbyn yr Unol Daleithau ddydd Sadwrn.
Mae hyfforddwr Tm Criced Lloegr, Duncan Fletcher, a'r Cadeirydd, David Graveney, yn cyfarfod heddiw i drafod cytundebau ar gyfer yr haf.
Mae hyfforddwr tm pl-droed Yr Eidal, Dino Zoff, wedi ymddiswyddo.
Mae hyfforddwr y Devils, Troy Walkington, wedi dweud y byddai'n barod i symud gyda'r clwb i Ddulyn petae raid.
Mae hyfforddwr y Llewod, Graham Henry, wedi dewis ei dm cyntaf o'r daith yn Awstralia - ar gyfer y gm yn erbyn Gorllewin Awstralia yn Perth ddydd Gwener.
Mae hyn er waetha'r ffaith y bydd yr arian cyhoeddus a dderbynnir oddi wrth DCMS, yn newid yn unol graddfa chwyddiant yn unig.
Mae hyn eto'n gadael y darllenydd yn rhwystredig a'r unig ateb yw darllen ymlaen gan obeithio am stori fer hollol gyflawn sydd ddim am chwarae triciau bfwriadol 'r darllenydd.
Mae hyn hefyd yn golygu edrych ar gyfrifoldebau yr Awdurdodau Unedol newydd a gwaith y Quangos, a cheisio creu strwythur sydd yn datganoli grym, yn atebol ac yn dod a grym yn nes at y cymunedau.
Mae hyn o ddefnydd i bawb sy'n siarad neu'n dysgu Cymraeg ac sy'n defnyddio'r we, ond yn amlwg fe fydd o ddefnydd arbennig i ysgolion.
Mae hyn oll yn dod ag elfen o gomedi ac ysgafnder i'r gyfres.
Mae hyn oll yn dod yn fater brys iawn erbyn hyn oherwydd - cyn diwedd 1999 - mi fydd yn rhaid i bob ysgol wledig (yn l statud) ffurfio ei Bwrdd Llywodraethol unigol.
Mae hyn wedi arbed llawer o bentrefi rhag y difrod a wnaethpwyd i lefydd fel Harlech, Gaerwen a Dinbych yn y 1980au.
Mae hyn wedi bod ar y gweill ers tipyn.
Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig i blant mewnfudwyr.
Mae hyn wedi bod yn dipyn o siom i ni.
Mae hyn wedi digwydd i mi cyn hyn.
Mae hyn wedi esgor ar nifer o ymholiadau a negeseuon o gefnogaeth o bob ran o Gymru a'r byd (neges o Senegal ydi'r un mwyaf annisgwyl hyd yma!), ac mae nifer wedi cyfrannu'n ariannol wedi darllen y tudalennau.
Mae hyn ychydig yn well na'r disgwyl ond ni ddewiswyd seren taith Y Llewod i Dde Affrica bedair blynedd yn l, Scott Gibbs, canolwr Cymru ag Abertawe.
Mae hyn yn adlewyrchiad o duedd gweinyddwyr trwy'r saithdegau a'r wythdegau i weld ysgolion bach fel 'problemau' costus i'w cau pan deuai cyfle oherwydd fod nifer y disgyblion wedi disgyn i'r lefel mympwyol o 16.
Mae hyn yn arbennig o bwysig am fod y Gymdeithas wedi clywed o ffynhonnell ddibynnadwy fod y trefniadau cyfieithu ar gyfer y Cynulliad yn dipyn o draed moch ar hyn o bryd.
Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn cyfarfodydd pan na fydd ond ychydig o bobl yn cymryd rhan yn Gymraeg.
Mae hyn yn arwydd arall bod de Cymru'n yn lle deniadol ar gyfer cwmnau yn y sector ariannol.
Mae hyn yn beth od gan nad oes gwr yng Nghymru a lwyddai fel arfer i'w chynddeiriogi yn fwy nag ef.
Mae hyn yn codi'r angen am swyddfa llawer mwy.
Mae hyn yn crisialu ymrwymiad y BBC i ddatganoli gan sicrhau y caiff materion y dydd y sylw dyledus.
Mae hyn yn cryfhau'r dweud fel yn y gerdd sy'n difrio'r Orsedd am beidio ag anrhydeddu Sion Aubrey cyn i Emrys Roberts, fu gynt yn Archdderwydd, ymddiswyddo yn 1994.
Mae hyn yn dangos mai canlyniad i bolisi swyddogol y Cynulliad yw dwyieithrwydd y cyfarfod, nid mympwy personol y Cadeirydd.
Mae hyn yn ddatblygiad o'r meddalwedd CySill, y gwirydd sillafu Cymraeg a gafodd ei gomisiynu gan Brifysgol Cymru Bangor yn 1995.
Mae hyn yn dilyn dirywiad o 14% a fu rhwng 1951 ac 1991.
Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar ein gallu i ddenu grantiau o'r Undeb Ewropeaidd i hybu'r Gymraeg.
Mae hyn yn ein helpu i gyfnewid straeon o wahanol rannau o Ewrop ac mae'n golygu bod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar hyd a lled Ewrop.
Mae hyn yn gyson 'r cysyniad ffasiynol yn ninasoedd Lloegr o ysgolion mawr a grymus yn cystadlu 'i gilydd yn y 'farchnad' am ddisgyblion.
Mae hyn yn helpu i lenwi unrhyw fylchau yn nealltwriaeth dysgwr o'r Gymraeg a hefyd yn atgoffa darllenwr sy'n rhugl o amrywiaeth a chyfoeth ein hiaith.
Mae hyn yn holl bwysig yn yr oes electronig.
Mae hyn yn mynd ymlaen am tua dwyawr reit dda gyda'r MC yn galw enw'r enillydd ac yn trafod gyda'r beirniaid cyn galw am y teirw nesaf.
Mae hyn yn newid sylfaenol yn y ffordd y mae ein cymdeithas yn gweithredu o ddydd i ddydd.
Mae hyn yn profi unwaith eto yr angen am Ddeddf Iaith Newydd i'r ganrif newydd.
Mae hyn yn rhywbeth y dylai Mr Kinnock wybod yn iawn amdano ac yntau a chymaint o brofiad o fethu mewn etholiadau.
Mae hyn yn rhywbeth yr ydym ni yn gyfarwydd iawn ag ef yn y Gymraeg hefyd - er yn yr achos hwn maen debyg y byddair geiriau canllawiau ac arweiniaid wedi llenwir bwlch.
'Mae hyn yn siom fawr i Lee,' meddai Wayne Phillips.
Mae hyn yn wir hefyd am enwau: er enghraifft, gellid chwilio am safleoedd Cymraeg am Aberystwyth, am y Mabinogi, neu'r Super Furry Animals, neu Dafydd Morgan Lewis hyd yn oed. Golwg ar y Chwilotydd newydd
Mae hyn, yn amlwg, yn hybu cystadleuaeth rhwng colegau ac yn gorfodi'r colegau i gystadlu yn erbyn ei gilydd i gael myfyrwyr (sydd yn golygu arian) a llenwi eu cyrsiau, yn hytrach na chyd-weithio er mwyn darparu'r addysg orau bosib.
Mae hynna i gael ei benderfynu mewn mis.
Mae hynna'n bwysig.
Mae hynny yn beth prin yng Nghymru.
Mae hynny yn dilyn y cynnydd rhyfeddol a fu mewn stricars.
Mae hynny yn rhywbeth yr ydym ni yng ngwledydd Prydain yn gwybod yn iawn amdano.
Mae hynnyn bendant yn wir am ddisgyblaeth yn wyneb dyfarnu oedd yn bathetig.
Mae hynnyn brawf o pa mor bwysig yw hyfforddir Llewod yng ngolwg Graham Henry.
Mae hynny'n bwysig gan fod y Cynghrair Celtaidd fod i ddechrau ganol Awst.
Mae hynny'n gadael un cyhuddiad - ynglyn throsglwyddiad Luke Beckett.
Mae hynny'n golygu bod tîm Gerard Houlier wedi colli'r cyfle i godi i'r tri ucha yn y tabl.
Mae Hywel Jenkins, chwaraewr rheng l Abertawe, wedii ddanfon adre o daith carfan ddatblygu Cymru yng Nghanada ar l bod allan yn yfed y noson cyn i'r tm guro Tm Canada A, 67 - 10.
Mae Hywel wedi cael sawl perthynas stormus ers iddo gyrraedd y cwm - llwyddodd i chwalu priodas Beth a Sgt James wrth iddo ef a Beth gael affr gyfrinachol am gyfnod hir.
Mae i ddatblygiadau Technoleg Gwybodaeth oblygiadau pwysig o ran cynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.
Mae i Edward yn Hedfan yr ymdeimlad o ymdeithgan filwrol.
Mae i ganwr neu gantores gystadlu yng Nghanwr y Byd Caerdydd yn ddigon i ennyn diddordeb cwmnau opera a threfnwyr cyngherddau ledled y byd.
Mae iaith y cerddi yn llifo'n bwrpasol ac nid yw'r geiriau, fel arfer, yn cael eu gwanhau ar l eu trosi.
Mae Ian Woosnam a Phil Price yn mynd i ddod, meddan nhw.
Mae Ian Woosnam un ergyd y tu l i Price.
Mae Ian Woosnam yn ail ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru.
Mae icon y jig-so yn nodi bod y dudalen yn defnyddio estyniad nad yw wedi'i arsefydlu ar eich cyfrifiadur.
Mae ieithoedd nad ydynt yn ieithoedd 'gwladwriaeth' oddi mewn i Ewrop yn mwynhau uwch statws.
Mae Iestyn Thomas a Deiniol Jones yn haeddu cael eu dewis, meddai Rowland Phillips.
Mae Inaki Irazabalbeitia yn dod i'r Cyfarfod Cyffredinol fel cynrychiolydd y mudiad Kontseilua.
Mae Ipswich yn dal yn y rs am le yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Mae Ipswich yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair ar l ennill 1 - 0 yn Lerpwl, sy nawr wedi syrthio i'r chweched safle.
Mae i'r Wasg restr hir o amrywiol deitlau yn cynnwys gweithiau enwog ar bob math o bynciau, ac mae dros 500 o deitlau mewn print ar hyn o bryd.
Mae Iwan Llwyd yn mynd ni yn l i flasu eto y chwerwder a'r siom a brofwyd un mlynedd ar ddeg ynghynt wedi i Gymru droi ei chefn ar Ddatganoli.
Mae Jamaica yn whare'n aml a maen nhw wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn y gorffennol, meddai John.
Mae James Thomas ar fin creu record newydd drwy chwarae'i ddeunawfed gm dros y tm.
Mae James yn gweithio yn y cyfryngau ar hyn o bryd yn rhoi sylwadau ar Abertawe i gwmni radio lleol.
Mae Jeff Jones ac Allan Watkins wedi whare lot o weithie i Loegr ond mae records yna i'w torri.
Mae Jenkins yn teimlo y dylid trefnu dyddiadau gemau'r cynghrair yn well.
Mae Jimmy Maher ar 34 a Mike Powell ar 23 - y ddau heb fod ms.
Mae Jimmy Maher ar 73 heb fod ms.
'Mae Jimmy Maher yn dod heddi - mae e wedi ca'l cyfartaledd o 70 dros y tymor yn Awstralia.
Mae Joe Swail yn tro'o orau i gadw'r roced, Ronnie O'Sullivan, o fewn cyrraedd.
Mae Joe yn brysur iawn ar yr albym gan mai swn unigryw ei allweddellau sy'n agor y gan yma eto, ac mae Justin hefyd yn amlwg ar yr organ geg.
'Mae Joe'n barod i wynebu'r Americanwyr 'ma.
Mae John Deveraux, oedd yn nhîm Cymru yn y Gystadleuaeth Cwpan y Byd ddiwetha, ac sy'n awr yn chwarae Rygbi Undeb i Benybont, wedi cael caniatad ei glwb i chwarae yn gm ddydd Sul.
Mae John Higgins yn arwain Graham Dott o chwe ffrm i dair ar l sesiwn gynta'u gm nhw.
Mae John Hollins yn gwadu hynny yn bendant.
Mae John Robinson a Robbie Savage wedi ail ddechrau ymarfer gyda gweddill chwaraewyr Cymru.
Mae John Towers wedi llwyddo o'r blaen i achub y cwmni a gwrthsefyll cau ffatri.
Mae John Towers, cyn-bennaeth Rover, wedi derbyn cefnogaeth swyddogion undeb y cwmni.
Mae Jones Hughes yn parhau i ddiodde oherwydd yr anaf gafodd o i'w bengln yn Abertawe dair wythnos yn l.
Mae Jones yn l ar y fainc.
Mae Josh Low, Rhys Weston, Daniel Gabbidon a Gavin Gordon i gyd wedi'u hanafu, ac yn annhebygol o deithio gyda'r garfan.
Mae Julian yn gobeithio cydweithio a'r Cynulliad Cenedlaethol i drefnu dathliad o fwyd o Gymru yn ystod yr Wyl y flwyddyn nesaf.
Mae Justin, bachgen 13 oed, wedi cael ei adael ar ei ben ei hun ar fferm ei ewythr Mac a phan fo'r arth grisli, sydd wedi lladd anifeiliaid ffermydd cyfagos, yn lladd anifail sydd yn annwyl iawn i Justin, mae o am ddial.
Mae Juventus allan hefyd.
'Mae jyst yr amser nawr i Mark Hughes i roi nhw mewn a gweld mor dda maen nhw'n gallu gwneud.
Mae Kallis am ganolbwyntio ar y gemau cartre ac oddi cartre sydd gan Dde Affrica yn erbyn Awstralia.
Mae Kelly Morgan, yn annisgwyl, wedi colli ei gm ail rownd ym mhencampwriaeth badminton y byd yn Seville.
Mae Kevin Keegan wedi ymbil ar gefnogwyr Lloegr i fyhafio ar l i UEFA fygwth taflu Lloegr allan o bencampwriaeth Euro 2000.
Mae Kevin Morgan yn un o'r 38 chwaraewr yng ngharfan Cymru fydd yn mynd ar y daith i Siapan mewn llai na mis.
Mae Koumas wedi penderfynu mai i Gymru y mae am chwarae ac nid i Gyprus.
Mae lansio'r Chwilotydd yn Ysgol Gynradd y Parc, ger y Bala, hefyd yn dangos pa mor bwysig yw cael adnoddau technoleg yn Gymraeg ar gyfer plant.
Mae Lazio, y ffefrynnau cyn cychwyn cystadleuaeth Pencampwyr Ewrop, felly, heb yr un pwynt wedi dwy gm yn ail ran y gystadleuaeth.
Mae Lazlo wedi gwrthod ei ryddhau cyn diwedd ei gytundeb.
Mae Lee Jenkins wedi'i ychwanegu i'r garfan.
Mae Leeds United trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar l curo Deportivo La Coruna 3 - 2 dros ddau gymal.
Mae Leeds wedi apelio yn erbyn y gwaharddiad, ond fyddan nhw ddim yn gwybod beth fydd canlyniad yr apl tan ddydd Gwener.
Mae lefel y galw hwn yn gyson ymhlith siaradwyr rhugl a dysgwyr.
Mae lefel yr ymlyniad yn amrywio e.e. ym 1987, bu bygythiad i gau Ysgol Llanfihangel-ar-Arth (a leolir yng nghanol pentref nad sydd ag unrhyw neuadd arall) ac hefyd Ysgol Penwaun (a wasanaethai ardal wledig wasgarog). Achubwyd y naill a chaewyd y llall.
Mae Lerpwl trwodd i drydedd rownd Cwpan UEFA ar l curo Slovan Liberets yn y Weriniaeth Czech neithiwr.
Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar l curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.
Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar l curo Fulham 3 - 0 neithiwr.
Mae Lerpwl wedi cael ail hanner ardderchog i'r tymor a nhw sy wedi bod y tm gore yn y cyfnod yna.
Mae Lerpwl wedi codi i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar l curo Coventry 4 - 1 ddoe.
Mae Lerpwl wedi cyrraedd eu rownd derfynol gynta yn Ewrop er 1985 ar l curo Barcelona yn Anfield neithiwr yn ail gymal Cwpan UEFA 1 - 0 neithiwr.
Mae Lerpwl yn aros yn bumed ar l cael eu curo, 2 - 1, gan Newcastle.
Mae Llafur yn paratoi i'n argyhoeddi na fydd Quangos yn Quangos os ydyn nhw'n llawn o bobl Lafur.
Mae llai o geir yn cael eu gwerthu er bod mwy o geir yn gael eu cynhyrchu.
Mae Llanelli - gollodd yn erbyn Caerdydd ddydd Sadwrn - driphwynt tu l iddyn nhw.
Mae Llanelli yn gyfarwydd iawn 'r Cwpan Heineken ar l cyrraedd y rownd gyn-derfynol y llynedd.
Mae llawer gwell newyddion na'r disgwyl am Robin McBryde.
Mae llawer o chwedlau am Dimitrius - ei wyrthiau a'r olew per a darddodd o'i fedd.
Mae llawer o gyfleoedd newydd i weld Cymru yn cael ei chynrychioli ar fwy o lwyfannau, a hefyd mwy o ddulliau cyflwyno i gyrraedd talwyr y drwydded.
Mae llawer o infrastructure y wlad - fel y system drafnidiaeth - wedi cwmpo yn ystod y ddwy neu dair blynedd ddwetha a dwin siwr y bydde dod ar gystadleuaeth i'r wlad yn sicrhau bod ni'n cal bysus newydd, y ffyrdd yn cal eu atgyweirio ar rheilffyrdd yn cal eu gwella.
Mae llawer o waith o hyd i'w wneud o ran hybu'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob maes o fywyd Cymru.
Mae llawer o weithgarwch gwirfoddol yn mynd ymlaen yn y Swyddfa hefyd.
Mae llawer o'r cynyrchiadau ar y sianel ddigidol yn fyw felly mae angen i'r cyflwynwyr feddu ar feddwl chwim a pheidio cholli eu pennau: her y mae'r criw talentog yn fwy na pharod i'w chwrdd.
Mae llawer ohonynt wedi arwyddo llythyr agored at swyddogion y Llyfrgell yn gofyn iddyn dynnu'r gwahoddiad yn l a chynnig yr anrhydedd i rhywun mwy cymwys.
Mae llawer o'r cynyrchiadau ar y sianel ddigidol yn fyw felly mae angen i'r cyflwynwyr feddu ar feddwl chwim a pheidio cholli eu pennau: her y mae'r criw talentog yn fwy na pharod i'w chwrdd.
Mae llawer yn y byd busnes yng Nghymru yn falch mod i yn y swydd fel Ysgrifennydd Datblygu Economaidd gan fy mod i'n rhoi blaenoriaeth i'r hyn y maen nhw eisiau.
Mae Lloegr allan o gystadleuaeth griced un-dydd yr ICC yn Kenya.
Mae Lloegr ar eu ffordd adre o bencampwriaeth Euro 2000 ar l colli 3 - 2 yn erbyn Romania.
Mae Lloegr i gyd allan am 315 yn ei batiad cynta ar drydydd diwrnod eu gm yn erbyn Tîm y Llywodraethwyr yn Peshawar, Pakistan - mantais o 91 ar y batiad cynta.
Mae Lloegr wedi cael cychwyn da yn nwy awr agoriadol y prawf cynta yn erbyn Pakistan yn Lahore.
Mae Lloegr wedi galw'r cefnwr Matt Perry yn l i'r tîm ar gyfer y gm yn erbyn De Affrica ddydd Sadwrn.
Mae Lloegr wedi rheoli'r Chwe Gwlad y tymor hwn a disgwylir i'r garfan adlewyrchu hynny.
Mae Lloegr yn aros ar waelod Grwp 9.
Mae Lloegr yn gwella ond tybed a oes digon o ddawn ganddyn nhw yn y garfan?
Mae Lloegr, felly, wedi dewis dau droellwr, Ashley Giles ac Ian Salisbury.
Mae llosgi'r meirw yn arfer bydeang.
Mae llwyddiant y Cymro Mark Williams ar y gylchdaith snwcer yn parhau.
Mae llwyddiant y dulliau heddychlon yr wyf i yn eu harddel yn dibynnu ar ba benderfyniad y daw ein gormeswr iddo, pa arwyddion y bydd yn ei drosglwyddo i'r cyhoedd tu allan.
Mae llygedyn o obaith o hyd, meddai, ac mae'n annog cefnogwyr Cymru i fod yn amyneddgar.
Mae llygedyn o obaith o hyd, meddai, ac mae'n rhaid cadw i fynd.
Mae Llyn Cwmstradllyn yn lecyn delfrydol i'r rhai sy'n hoffi pysgota mewn mannau anial.
Mae Llys Goruchaf Florida yn ystyried a yw'r ail gyfri sy'n digwydd mewn sawl man yn y dalaith yn ddilys ai peidio.
Mae llythrennedd, rhifedd a sgiliau TGCh yn rhan hanfodol o agenda BBC Cymru.
Mae llythyr Ann Beynon yn profi'r angen am Ddeddf Iaith fyddai yn gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Iwerddon yn poeni yn fawr y byddai hynny'n lledu'r clwy ymhellach.
Mae llywodraeth yr Ynysoedd Balearaidd (Mallorca, Menorca, Eivissa ac ynysoedd llai) yn hurio heddlu iaith i glirio rhai o 'ghettos' ieithyddol yr ynysoedd lle mae'r holl arwyddion mewn ieithoedd tramor.
Mae Llywodraeth Zimbabwe wedi rhoi'r hawl iddo'i hun i feddianu bron i fil o ffermydd ffermwyr croenwyn.
Mae llywodraethau yn gyson yn newid hen ddeddfau a phasio rhai newydd yn eu lle -- deddfau sydd yn fwy addas ar gyfer yr oes.
Mae llywydd FIFA Sepp Blatter wedi dweud mai Affrica fydd yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn y flwyddyn 2010.
Mae lot o chwaraewyr newydd gyda ni ar y foment, chwaraewyr sy'n dod trwodd.
Mae lot o ffrindie 'da fi yn Llanelli.
'Mae Luton un safle yn is na ni yn y tabl a mae hon yn mynd i fod yn gm fawr.
Mae Lyn Jones hefyd yn ymwybodol o'r gystadleuaeth rhyngddo fe ac Allan Lewis - ond bydd e'n ceisio rhoi hynny i'r neilltu ddydd Sul.
Mae Maharishi newydd gadarnhau eu bod am gymryd rhan yng Ngwyl Rhuthun ar Orffennaf 13.
Mae Maher, hefyd, wedi ei gynnwys ymhlith y deuddeg.
Mae Mair Evans yn grefftus yn ei phortread o Leni fel merch hunanol a didostur yn ei hawydd i ddod o hyd i'r gwirionedd ond mae hyn yn ennyn diddordeb y darllenwr i weld a ydy hi'n llwyddo ai peidio.
Mae Manchester United a Leeds ar frig eu grwpiau yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Mae Manchester United allan o Gwpan Worthington ar l colli, 2 - 1, ar l amser ychwanegol yn erbyn Sunderland.
Mae Manchester United gam yn nes at rownd wyth ola Cynghrair y Pencampwyr ar l gm gyfartal, 1 - 1, yn Panathanaikos.
'Mae Manchester United wedi dangos bod ennill y Cynghrair yn dod yn hawdd iddyn nhw a'r cam nesa ydy cael llwyddiant cyson yn Ewrop.
'Mae Manchester United yn y bencampwyr am y seithfed tro mewn aw mlynedd ac wedi ennill 15 tlws ers i Alex Ferguson fod yn gyfrifol am y clwb.
Mae manylion am leoliad pob Eisteddfod, yr Archdderwyddon, a manylion am y prif gystadlaethau llenyddol.
'Mae Mario Veit wedi bod i'r sgwr ryw 30 o weithie, o'dd e erid wedi colli a wedi atal 18 o'i wrthwynebwyr.
Mae Mark Hughes a charfan bl-droed Cymru wedi cael un hwb galonogol cyn y gm gydag Iwcrain nos Fercher.
Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pl-droed Cymru, wedi ymuno chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.
Mae Mark James mewn criw o dri sydd bum ergyd yn well nar safon.
Mae Mark Jones ar y fainc.
Mae Mark Lewis-Francis wedi ennill medal aur ym Mhencampwriaethau Athletau Ieuenctid y Byd yn Santiago.
Mae Mark Stein wedi profi ym mhob Adran ei fod yn medru sgorio goliau.
Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar l iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrm i dair.
Mae Mark Williams wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer China.
Mae Mark Williams wedi sicrhau'i le ar frig rhestr detholion snwcer y byd am dymor arall.
Mae Mark Williams, y Pencampwr Byd, trwodd i rownd yr 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Bournemouth ar l curo Tony Drago, naw ffm i un.
Mae Mark yn anhapus gyda llwyddiant Dyff ar y loteri gan mai dim ond £10,000 a gafodd gan ei dad.
Mae Mark, fel ei dad, wedi treulio cyfnod yn y carchar a hynny am werthu cyffuriau i blant ysgol - defnyddiodd fan hufen i i guddio ei fusnes twyllodrus.
Mae Marks & Spencers a Spar a Tesco wedi rhoi lle i'r Gymraeg am y tro cyntaf ym myd masnach er bod llawer iawn o waith i'w wneud yn y maes hwn eto.
Mae Martin Johnson yn chwaraewr uchel ei barch.
Mae Mary Simmonds yn galw am drefn trwy gyfieithydd.
Mae Matt Cardy wedi chwaraei gm olaf ar y daith.
Mae Matthew Stevens allan o'r Grand Prix snwcer yn Telford.
Mae Matthew Stevens dair ffrm i ddwy ar l yn erbyn Gary Ponting yn gm 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Plymouth.
Mae Medrau Allweddol yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth ac mewn cydweithrediad ag ACCAC, TECs Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol roedd pecyn BBC Cymru yn rhan o'r rhaglen dreigl ar gyfer Medrau Allweddol 2000.
Mae Medrau Allweddol yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth ac mewn cydweithrediad ag ACCAC, TECs Cymru ar Cynulliad Cenedlaethol roedd pecyn BBC Cymru yn rhan o'r rhaglen dreigl ar gyfer Medrau Allweddol 2000.
Mae Meinir yn byw yn Sydney.
Mae Meleri Wyn James hefyd wedi gwneud defnydd da o'i chymeriadau deheuol yn cwrdd rhai o'r gogledd.
Mae Menna Elfyn wedi teithio dros y byd yn darllen ei gwaith i gynulleidfaoedd; mae'r llefydd anghysbell y mae hi wedi ymweld hwy a'r bobl y mae hi wedi eu cyfarfod yn ychwanegu at ei gwaith.
Mae mentrau atebolrwydd eraill yn cael eu datblygu, gan gynnwys defnyddio tudalennau ar y we yn fwy effeithiol.
Mae mesurau yn cael eu cymryd mewn gwledydd eraill, a dydi'r Gymdeithas ddim yn gofyn am ddim mwy na rheolaeth gymunedol dros dir a thai.
Mae Michael Owen wedi dechrau pump o chwe gm ddwetha Lerpwl ac wedi sgorio chwe gl mewn wythnos.
Mae Michael Schumacher (Ferrari) dipyn ar y blaen ym Mhencampwriaeth y Gyrrwyr ar l ennill Grand Prix Canada ym Montreal.
Mae Michael Vaughan wedi'i gynnwys yn nhîm criced Lloegr ar gyfer y gm yn erbyn bwrdd criced Pakistan yfory.
Mae Michael Vaughan wedii ychwanegu at y garfan.
Mae Mike German, Gweinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad, wedi croesawu'r datblygiad.
'Mae miliynnau o bobl a oedd cynt yn anwybyddu'r etholiad yn cymrryd sylw yn awr.
Mae miloedd o bobl yng Nghymru na chawsant gyfle teg i ddysgu'r Gymraeg tra yn yr ysgol ac sy'n dymuno cael cyfle yn awr i ddysgu'r iaith.
Mae milwyr Israel wedi arestio 15 o aelodau o filisia Fatah ar amheuaeth eu bod wedi ymosod ar filwyr a phobol Israel.
Mae modd cael addysg Gymraeg… hyd at ryw bwynt.
Mae modd gwneud un o ddau beth.
Mae Morgannwg a Chymru yn nhrydedd rownd Tlws y Natwest heddiw.
Mae Morgannwg ar y blaen, felly, o 168.
Mae Morgannwg wedi cychwyn yn ofalus yn eu gm bencampwraeth yn erbyn Gwlad yr Haf yng Ngerddi Soffia.
Mae Morgannwg wedi enwi carfan o ddeuddeg ar gyfer eu gm bencampwriaeth gynta fydd yn dechrau yn Northampton ddydd Gwener.
Mae Morgannwg yn cychwyn tua Northampton heddiw ar gyfer eu gm gyntaf yn y Bencampwriaeth sy'n dechrau yfory.
Mae Morgannwg yn dal ar waelod Ail Adran Pencampwriaeth Criced y Siroedd ar l gm gyfartal yn erbyn Essex ar Erddi Sophia ddoe.
Mae Mr Evans yn benderfynol o wella ar berfformiad 1997.
Mae Mr Freud, bendith arno, yn cyhoeddi popeth yn y ddwy iaith.
Mae Mr Morgan wedi dweud ei fod eisiau ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael iddo ac ystyried y gost.
Mae Mr Morgan wedi gofyn i swyddogion baratoi adroddiad ar y sefyllfa ac ar ei holl opsiynau cyn iddo wneud penderfyniad terfynol erbyn diwedd mis Mehefin.
Mae Mr Thapa eisiau 500 y mis, yr un faint ag y byddai is-gorporal ym myddin Prydain yn ei dderbyn.
Mae Mrs Mac wedi dychwelyd i'r cwm ddwywaith ers gadael.
Mae Ms Marsh wedi galw ar y llywodraeth i benodi comisiynwyr plant drwy Brydain, fel fydd yna yng Nghymru gyda hyn.
Mae mwy byth o waith i'w wneud o ran creu trefn newydd lle y gall y Gymraeg fyw ynddi.
Mae mwy nag erioed o gynyrchiadau teledu Saesneg wedi derbyn cyfran uwch o'r gynulleidfa nag a gafwyd i raglenni rhwydwaith a ddarlledwyd ar yr un pryd.
Mae mwy nag un aelod o'r ddirprwyaeth, sydd ar staff Prifysgol Cymru, wedi mynegi awydd i ddychwelyd i Bluefields i dreulio cyfnod fel darlithwyr yn y Brifysgol.
Mae mwy o broblemau gydag anafiadau.
Mae mynd un cam ymhellach, a defnyddio diffiniad swyddogol y Llywodraeth o 'ysgol fach' fel un llai na 90 o blant, yn gadael cysgod dros ddyfodol cannoedd o ysgolion.
Mae mynydd o dasg yn wynebu tm John Hollins os ydyn nhw'n mynd i aros yn yr Ail Adran.
Mae mynyddoedd yr Hajar yn cadw gormod o'r anialwch o'r fan hon, tra bo'r cwrel yn gwneud yn siwr fod digon o bysgod lliwgar i'w gweld dan donnau'r Indian Ocean.
Mae myrdd o rwystrau cyfundrefnol a seicolegol yn sefyll yn ffordd dwyieithrwydd gweithredol, ond gydag ymdrech drefnus y mae modd eu gorchfygu.
Mae 'na bump o bobl yn gweithio drwy'r amser ar y tm.
Mae na doreth o emosiynau yn y straeon bach cynnes yma hefyd gyda nifer o'r cymeriadau yn ennyn hoffter.
Mae 'na dyfiant mawr yn yr ochr ariannol o'ch siart o'r wythnos hon ymlaen - am flwyddyn i ddod.
Mae 'na grefft i gadeirio cyfarfod dwyieithog, a chamau ymarferol i'w cymryd gan y cadeirydd i roi'r un chwarae teg ieithyddol i bawb.
Mae na gyfres deledu lwyddiannus yn seiliedig ar Wlad y Rwla.
Mae na hen ddisgwyl wedi bod am yr ep gyda chwe chn swynol iawn.
Mae na hen edrych ymlaen am y gystadleuaeth i grwpiau yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, ddiwedd y mis yma.
Mae na ragolygon am noson ddifyr!! Pob hwyl am y tro.
Mae 'na rwbath yn dod i fyny ar Radio Cymru.
Mae 'na sianel Gymraeg… ond yn llawn cyfweliadau Saesneg.
Mae natur yr addysg yn newid yn flynyddol a'r plant yn mynd yn fwyfwy o fictims i agenda gudd y Toraid yng Nghymru.
Mae naw aelod o'r tm ddechreuodd yn Murrayfield ddwy flynedd yn l yn dechrau eto yfory, ac y mae Allan Bateman ar y fainc.
Mae nawr 22 pwynt o flaen Yr Albanwr David Coulthard orffennodd yn seithfed.
Mae neges Wrecsam yn glir.
Mae Nerys Fullerlove, sydd wedi cwblhau ymchwil ar Rover, yn gweld fod cynnig Mr Towers a chonsortiwm Phoenix yn mynd i fod yn obeithiol am ddau reswm.
Mae Newcastle United wedi arwyddo ymosodwr Wimbledon Carl Cort am 7 miliwn.
Mae Newcastle United, yn l adroddiadau, wedi methu yn eu hymgais i arwyddo ymosodwr Cymru a Wimbledon, John Hartson, ar fenthyg.
Mae Newell yn 30 heb fod ms, Steve James wedi sgori 8, ac fe ddylse Morgannwg ennill yn ddigon rhwydd heddiw.
Mae newidiadau yn nhm Morgannwg ar gyfer gm heno.
Mae newyddion gwell am y cefnwr Rhys Williams.
Mae Newyddion yn ymfalchïo yn y ffaith y gall ddod 'r holl ddigwyddiadau allweddol i'r gwyliwr Cymraeg ei iaith.
Mae nhw allan o gystadleuaeth eleni ar l colli yn erbyn Bayern Munich yn rownd yr wyth ola.
Mae nhw wedi colli pob un o'u deuddeg gm ddwetha.
Mae nhw wedi mabwysiadur dacteg o ledu ar draws y cae er mwyn ymateb i unrhyw fygythiad.
Mae nhw wrthi fel lladd nadroedd yn y Llyfrgell Genedlaethol.
Mae nhw'n gallu chwerthin, becso a mwynhau'r rhyddhad pan fo dihangfa'n dod.
Mae nhw'n lyfrau clawr caled gyda thudalennau bwrdd sydd eto o faint twt a chyfleus am bris rhesymol.
Mae nhw'n lleoedd gwaraidd.
Mae Nick Walne o Gaerdydd yn di-sodli Matthew Robinson ar yr asgell dde.
Mae Niedzwiecki'n gadael Chelsea wedi cyfnod o bron ugain mlynedd ac mae hynny'n amlwg wedi bod yn ergyd i gyn-golwr Cymru ond yn l nifer o bobol o fewn y gm, Chelsea fydd ar eu colled.
mae nifer cynyddol o'r gynulleidfa wedi troi at BBC Cymru.
Mae nifer fu'n gweithio yn yr orsaf bwer ble roedd yna ddefnydd helaeth o asbestos yn dioddef o afiechydon sy'n gysylltiedig ag e.
Mae nifer o aelodau'r Gymdeithas newydd ddychwelyd o Nicaragua... dyma adrodd eu hanes yno.
Mae nifer o anafiadau yng ngharfan Wrecsam a maen nhw'n gorfod dewis chwaraewyr allan o'u safle - mae McGregor, er enghraifft, yn gorfod chwarae yng nghanol yr amddiffyn yn hytrach na'i safle arferol o gefnwr de.
Mae nifer o bethe i'w hystyried.
Mae nifer o bobol busnes Trearddur yn dweud na fydd ymwelwyr yn gallu dod o hyd i'r lle heb y gair Bae ar ei gynffon.
Mae nifer o gerddi tebyg sy'n amlwg wedi rhoi pleser mawr i'r bardd.
Mae nifer ohonynt wedi eu cadw yn y ddalfa ers 3 mlynedd yn aros i'r heddlu a'r barnwr Laurence Le Vert, sydd 'i harbenigedd ym maes y frwydr yn erbyn ETA, gasglu tystiolaeth.
Mae nifer o'r rhaglenni hyn yn adlewyrchu cryfder BBC Cymru o ran newyddiaduraeth materion cyfoes, ac roedd hyn yn amlwg trwy gydol y flwyddyn gyda chyfraniadau i ddarllediadau ar radio a theledu o ddigwyddiadau megis yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd, a phrif raglenni dogfen ar y teledu megis Place of Safety, am yr ymchwiliad i gam-drin plant yng Ngogledd Cymru, ac In The Red Corner, a ddilynodd gystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru.
Mae nifer y cymunedau lle mae'r mwyafrif yn teimlo eu bod ar ymylon cymdeithas, o bosib, yn fwy yn 2000 nag oedden nhw yn 1945.
Mae nifer yr oriau a gomisiynwyd wedi cynyddu o 37 i 70, sy'n werth 16.03 miliwn o incwm y rhwydwaith.
Mae nifer yr oriau a gomisiynwyd wedi cynyddu o 37 i 70, syn werth 16.
Mae nifer yr ymwelwyr i amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol Cymru wedi cynyddu 34% ers cyflwyno mynediad am ddim i blant a phensiynwyr.
Mae nodiadau yng nghefn y llyfr i gynorthwyo'r darllenydd ddeall cefndir y cerddi a'r awdur ei hun.
Mae Norwy yn yr un grwp rhagbrofol a Chymru yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd ac yr oedd yn siwr fod Mark Hughes ddiddordeb mawr ym mherfformiad y tm o Ogledd Ewrop.
Mae o ben ac ysgwyddau'n well na phawb.
Mae o chwe ergyd yn well nar safon, saith yn well nar Cymro David Park syn amddiffyn ei goron.
Mae o faint hwylus ar gyfer poced a bag llaw er, efallai, y byddai rhai yn hoffi hefyd gyhoeddiad mwy cylchgronol gyda lluniau o wisgoedd, steils gwallt ac yn y blaen.
Mae o hefyd yn profi falla bod o'n rhy dda i'r adran yma.
'Mae o wedi dangos y tymor yma bod o'n fodlon rhoi ei arian lle mae ei geg o.
Mae o wedi dweud pan fydd o'n rhoi'r gorau i chwarae y bydd o'n gwneud hynny yn y Brif Adran.
Mae o wedi gofyn eilwaith ac mae o'n disgwyl ateb y bore ma.
Mae o wedi rhoi popeth sy ganddo fo i Rygbi Cynghrair ac i St Helens a mae o am sialens newydd, medda fo.
Mae o'n credu ei bod yn bwysig i'r arbrawf barhau.
Mae o'n byw yn Dubai ers chwe blynedd.
Mae o'n gallu dweud mewn englyn neu gywydd byr yr union beth mae o isio'i ddweud.
Mae oblygiadau cyhoeddus a chymdeithasol i ddefnyddio iaith ac i beidio 'i defnyddio.
Mae o'n dal i ddiodde anaf i'w ffr.
Mae o'n weddol ond fe all fod yn well.
'Mae pac cryf ofnadw 'da nhw.
Mae paratoadau Morgannwg ar gyfer y tymor newydd yn parhau heddiw gyda gm gyfeillgar yn erbyn Sir Gaerwrangon.
Mae paratoadau yn barod ar gyfer y safle Cymraeg iaith gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
Mae Parciau Cenedlaethol i'w cael ym mhob rhan o'r byd ac wedi eu sefydlu i amddiffyn golygfeydd a bywyd gwyllt mwyaf gwerthfawr y gwledydd hynny.
Mae pawb efo swydd arall, ac eilbeth yw buddiannaur tm cenedlaethol.
Mae pawb o bwys yng nghyd-destun pl-droed Ewrop yng Ngenefa heddiw i weld pwy fydd yn chwarae pwy yng Nghwpan UEFA a Chynghrair y Pencampwyr y tymor nesaf.
Mae pawb wrthi yn datgan ei faniffesto yn barod i hawlio ei le neu ei lle yn y Gymru newydd.
Mae pawb yn brifo weithiau.
'Mae pawb yn gwybod be mae e'n gallu 'neud ar y lefel ucha.
Mae pawb yn gwybod yn iawn pryd i stopio yfed - does byth ddim meddwi yn y Wladfa.
Mae pawb yn sgwennu.
Mae pedwar Cymro yn y tm.
Mae pedwar troellwr, gyda llaw, yn nhîm Pakistan.
Mae Pencampwriaeth Golff Ryngwladol Agored Benson & Hedges wedi dechrau ar gwrs y Belfry.
Mae Pencampwriaeth Golff y Byd yn parhau heddiw yn Valderrama.
Mae Pencampwriaeth y Byd yn dal heb ei phenderfynu'n derfynol.
Mae penodiad o'r fath yn un blaengar a holl bwysig os ydym am ddiogelu buddiannau plant yn ein gwlad.
Mae penodiad o'r fath yn un blaengar ac holl bwysig os ydym am ddiogelu buddianau plant yn ein gwlad.
Mae penwythnos ola'r Cwpan Heineken, am dri mis beth bynnag, yn nesau.
Mae Penybont yn bumed a Glyn Ebwy yn isa on un.
Mae Penybont yn dal ar frig y Cynghrair - wedi colli dim ond tair gm hyd yn hyn.
Mae Penybont yn dathlu y byddan nhw - o drwch blewyn - yn chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.
Mae Penybont yn dipyn o dîm ar Gae'r Bragdy - dim ond Caerdydd sy wedi curo nhw lawr yna.
Mae persarniaeth l glasurol yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol yn berffaith i naws gythryblus y stori.
Mae perygl y gallai'r clwb fynd i'r wal.
Mae Peter Ebdon ar y blaen o naw ffrm i chwech yn erbyn James Wattana a phencampwr 1997, Ken Doherty, wedi ennill pedair ffrm gynta ei gm o yn erbyn Nick Dyson.
Mae Peter Nicholas, Rheolwr Y Barri, yn bygwth cyfraith ar Gymdeithas Pl-droed Cymru yn dilyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gm a ohiriwyd ar ganol amser ychwanegol, ar faes TNS (Llansantffraid) - nid ar Barc Jenner.
Mae Peter Rogers wedi bod yn amddiffyn ei resymau dros symud o Gasnewydd i Gaerdydd.
Mae pethau wedi gwella.
Mae pethau wedi mynd yn well na'r disgwyl.
Mae pethau yn gwella lle mae Gwyl Dewi Sant mewn golwg.
Mae pethau'n dechrau pan fo'r gwr efo corn siarad yn cyrraedd.
Mae pethau'n gyfartal iawn ar ddiwedd diwrnod cyntaf y prawf criced rhwng Lloegr a Pakistan yn Faisalabad.
Mae pethaun troi dy ffordd di, yn arabach, ac y mae arwyddion dy fod tin ennill.
Mae Pisces ar eu ffordd i bethau mawr.
Mae Plaid Cymru yn ymdrechu'n galed i fachu ei lle wrth y bwrdd mawr newydd yn y gobaith y bydd hwnnw'n Ewropeaidd ei natur.
Mae plant ein hysgolion hefyd yn dysgu sut mae'r llywodraeth yn gweithio.
Mae plant wastad yn hoffi cymeriad maen nhw'n eu hadnabod o lyfrau eraill (fel Smot, Tecwyn), ac er bod cefn y llyfr hwn yn awgrymu ei fod yn addas i blant o ddwy i fyny, credaf ei fod yn addas i blant llawer ieuengach na hynny, sydd yn dechrau adnabod anifeiliaid.
Mae pob cymdeithas sydd grym deddfu yn deddfu ar yr hyn sydd yn bwysig iddi -- i geisio annog yr hyn sy'n werthfawr a cheisio atal yr hyn sy'n ddinistriol -- yn l ei gwerthoedd ei hun.
Mae pob darparwr gwasanaeth, cyfleusterau a nwyddau yng Nghymru yn defnyddio iaith, ond Saesneg yw'r iaith honno bron yn ddieithriad o edrych ar ein bywydau yn eu cyfanrwydd.
Mae pob ecstra a gyflogir ar y gyfres yn aelod o Undeb yr Actorion, Equity.
Mae pob math o bynciau yn cael sylw ar y rhaglen - chwaraeon, cerddoriaeth, gwyddoniaeth, ysgol, yr amgylchedd, straeon doniol a thrist, a hyd yn oed wleidyddiaeth weithiau.
Mae pob math o ddigwyddiadau cyffrous yn eich aros.
Mae pob modfedd o'r lle yn byrlymu bywyd.
Mae pob mudiad ymgyrchu sy'n ymdrechu i sicrhau newidiadau cymdeithasol o bwys yn gaeth i'w fytholeg arwrol ei hun i ryw raddau: canmolir yr arloeswyr, mawrygir y merthyron, a dethlir yr uchafbwyntiau a'r llwyddiannau.
Mae pob mudiad yn gwerthfawrogi eu hen wynebau ynghanol llanw a thrai yr aelodaeth gyffredinol a tydi Cymdeithas yr Iaith yn ddim gwahanol i hynny.
Mae pob peth newydd, er enghraifft, ffonau symudol, i'w cael yn Saesneg ond nid yn Gymraeg.
Mae pob rhaglen yn awr brand adnabod y BBC i'w weld yn y teitlau agoriadol.
Mae pob un o'r timau Cymreig yn wynebu gemau anodd - a neb yn fwy na Phenybont.
'Mae pobol dda 'da ni yn y clwb, maen nhw wedi gweithio'n galed dros y ddwy flynedd ddwetha.
'Mae pobol Roy Jones wedi siarad am yr ornest dros y misoedd.
Mae pobol wedi bod yn dweud ei fod dipyn bach yn hen ond mae dawn sgorio goliau ganddo fe a dyna ydan ni eisiau - fe fydd en gaffaeliad i Abertawe.
Mae pobol wedi codi tipyn o firi am ddiffyg gofal yr Amgueddfa Brydeinig o'r cerrig Elgin a gipiwyd o Wlad Groeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Mae Pobol y Cwm yn parhau yn flaenllaw ymysg y deg rhaglen sy'n cael eu gwylio fwyaf ar S4C, ac mae'r ffaith bod cynhyrchydd operu sebon rhwydwaith profiadol wedi'i recriwtio i'r gyfres yn awgrymu y bydd yn parhau yn ei safle cadarn.
Mae Pobol y Cwm yn parhau yn flaenllaw ymysg y deg rhaglen syn cael eu gwylio fwyaf ar S4C, ac mae'r ffaith bod cynhyrchydd operu sebon rhwydwaith profiadol wedii recriwtio i'r gyfres yn awgrymu y bydd yn parhau yn ei safle cadarn.
Mae Pobol y Cwm, a gynhyrchir gan BBC Cymru, yn dal ar y brig o ran ffigurau gwylio S4C.
Mae pobol yn dweud mai tîm un-dyn ydyn ni ar y funud - a mae e'n whare'n wych.
Mae pobol yn gwrthod dweud a yw'r Arlywydd Mandela yn Zurich neu beidio y funud hon.
Mae pobol yn whare golff yng Nghymru ond ddim cymaint ag sy yna yn Yr Alban.
Mae polisau Marchnad Rydd y Toraid wedi chwalu cymunedau lleol trwy Gymru.
Mae polisiau tai a datblygiadau economaidd wedi ei gwneud yn anos i bentrefi barhau i gynhyrchu cenedlaethau newydd o ddisgyblion ysgol.
Mae Pontypridd yn dal yn obeithiol o gael chwarae yn Ewrop y flwyddyn nesaf.
Mae Pontypridd yn seithfed a Llanelli yn bumed a'r ddau dm yn awyddus i orffen yn y pum ucha er mwyn cael chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.
Mae popeth gan hon.
'Mae popeth gydag e.
Mae Popi a Macs yn meddwl pa swyddi y byddan nhw'n eu gwneud ar l tyfu i fyny.
Mae posibilrwydd y bydd cyn-ganolwr Cymru, John Deveraux, yn chwarae i dîm Cymru yn erbyn Seland Newydd brynhawn Sadwrn.
Mae prawf meddygol gafodd Van Nistelrooy ym Manceinion dros y Sul wedi profi ei fod wedi gwella'n llwyr o'r anaf i'w bengln a'i rhwystrodd rhag ymuno Manchester United am £18.5 miliwn y llynedd.
Mae pren gwastraff yn cael ei losgi i wresogi'r adeiladau ac mae'r glaw yn cael ei ddefnyddio hefyd yn ein toiledau, meddai Rhodri Clwyd Griffiths, Swyddogol Gwyddoniaeth.
Mae presenoldeb bywiog a chryf yn y meysydd hyn yn allweddol i ddyfodol y Gymraeg, ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymrwymo i'r ymgyrch hon, gan adeiladau ar yr ymgyrch i Gymreigio ffonau symudol, cwmni Microsoft a chanolfannau galw.
Mae prif glybiau Cymru'n cyfarfod a'r Undeb eto heno i gytuno ar amserlen gemau'r tymor nesa.
Mae Prif Weinidog Ethiopia Meles Zenawi wedi proffwydo y bydd y rhyfel ar ben o fewn ychydig o ddyddiau wedi i'w filwyr ennill tir yn gyflym yng nghyffiniau Zalambessa.
Mae Prif Weinidog y wlad Mahendra Chaudry ac aelodau o'i Gabinet yn dal i gael eu dal yn gaeth gan wrthryfelwyr yno.
Mae Prince Naseem Hamed wedi colli coron pwysau plu WBO y Byd oherwydd ei amharodrwydd i amddiffyn ei deitl yn erbyn Istvan Kovacs o Hwngari.
Mae problem ynglyn ag ail stadiwm yng Nghymru ond mae son bod Abertawe yn mynd i gael stadiwm i ddal 25,000.
Mae problemau gan y Ffrancwyr, hefyd.
Mae problemau lu gan Loegr ar l colli yn erbyn Yr Almaen a'r rheolwr Kevin Keegan yn ymddiswyddo.
Mae problemau o'r fath yn gyffredinol yno.
Mae profiad Gwlad y Basg yn dangos ble all rhai o'r problemau godi.
Mae profiadau personol a phoenus y bardd yn amlwg yn y gerdd Lladron Nos Dychymyg sy'n trafod salwch henaint.
Mae pum newid yn nhîm Lloegr o'r pymtheg ddechreuodd eu gm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn diwetha.
Mae pwyllgor technegol Undeb Rygbi Cymru wedi argymell penodi Ruddock yn hyfforddwr Tm A Cymru a mae o wedi cael cynnig swydd hyfforddwr Glyn Ebwy.
Mae Pwyllgor technegol yr Undeb eisoes wedi cymeradwyo cais Henry.
Mae pwysau ar Manchester United, hefyd, ar l iddyn nhw golli 2 - 1 oddi cartre yn erbyn Anderlecht.
'Mae pwysau ar y dyfarnwr drwy'r amser - rhaid iddo ganolbwyntio am chwe awr y dydd.
Mae pwysau'r farchnad yn amlwg yn effeithio ar y Colegau a'r addysg a gynigir.
Mae Quintin Hann yn yr wyth olaf ar l trechu Gerard Greene o naw ffrm i ddwy.
Mae ralio ceir wedi ei effeithio gan y clwy traed a'r genau.
Mae Ramirez yn taro Yesterday ar yr allweddau a Cura yn canu'r geiriau.
Mae Reg wedi bod yng Nghwmderi ers y dechrau - ef yw'r unig gymeriad gwreiddiol sydd ar l yn y gyfres.
Mae rhaglenni newyddion BBC Radio Cymru, hefyd, wedi parhau i gadw llygad manwl ar ddigwyddiadau.
Mae rhagor o brofion wedi dangos bod angen mwy o driniaeth arno.
Mae rhai cwsmeriaid yn treulio y rhan orau o bnawn yn pori trwy lyfrau neu'n byseddu a darllen cylchgronau.
Mae rhai gwleidyddion a chefnogwyr y diffynyddion yn dweud bod criminaleiddio lloches i'r Basgiaid yn arwydd o erydu'r hawl i loches wleidyddol.
Mae rhai o aelodau Cymdeithas yr Iaith ar daith gerdded i Lundain i gyflwyno'r alwad am Ddeddf Iaith Newydd i'r senedd yn San Steffan.
Mae rhai o aelodau un o brif grwpiaur 90au cynnar yn ail-gydio yn yr gitars.
Mae rhai o gymeriadau Llyfr Mawr y Plant wedi cael eu hanfarwoli ar deledu ers dyfodiad S4C ac mae Wil Cwac Cwac a Sin Blewyn Coch yn gyfarwydd i blant ledled y byd erbyn hyn trwy werthiant tramor y cyfresi.
Mae rhai o'r peiriannau hefyd wedi cael eu gwerthu dramor.
Mae rhai o'r 'atebion' a gynigir yn beryglus iawn i ddyfodol cymunedau.
Mae rhai plant yn mynd chacennau siocled i'r ysgol i'w rhannu a'u ffrindiau.
Mae rhai pobol yn honni fod y ffaith fod Mr Morgan yn Brif Ysgrifennydd ac yn Ysgrifennydd Datblygu Economaidd yn tanseilio hyder y gymuned fusnes.
Mae rhai wedi codi amheuon ynghylch ymarferoldeb darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y Cynulliad gan honni hwyrach nad oes digon o bobl ar gael gyda'r arbenigedd yma yng Nghymru.
Mae rhaid cofio fod yma ddathliad arall sy'n llawer mwy priodol i'r Gwladfawyr - Gwyl y Glaniad, ar Orffennaf 28 i ddathlu glaniad y Cymry cyntaf ar y traeth ym Mhorth Madryn.
Mae rhai'n siarad am ornest gyda Roy Jones, er enghraifft.
Mae rhan o'r wefan yn cael ei alw'n Gofynnwch i'r Athro lle mae'r myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiwn drwy'r we a'i anfon i'r BBC ac o fewn 48 awr mae yna ateb gan athro ar gael.
Mae rheolaeth leol ar gyllid a dyletswyddau cynyddol o ran gweinyddu ac asesu'n gosod baich aruthrol ar brifathrawon sydd bellach 'r cyfrifoldeb statudol o gyflawni'r holl ddyletswyddau hyn yn eu hysgolion nhw.
Mae rheolwr cyffredinol gwesty'r Celtic Royal yng Nghaernarfon wedi sicrhau ymgyrchwyr iaith na fydd y gweithwyr yn cael eu gwahardd rhag siarad eu mamiaith o hyn ymlaen.
Mae rheolwr Abertawe John Hollins yn disgwyl i gyn-ymosodwr Chelsea, Mark Stein, roi gwybod iddo fo fory ydy o eisiau ymuno r clwb ai peidio.
Mae rheolwr Abertawe, John Hollins, wedi cytuno ar delerau gyda'r clwb ac wedi arwyddo cytundeb tair blynedd.
Mae rheolwr Caerdydd, Alan Cork, wedi pwysleisio hynny'n barod.
Mae rheolwr cyffredinol Chelsea, Gwyn Williams, wedi rhybuddio unrhyw gefnogwyr Lloegr sydd wediu dal gan y plismyn ym Mrwsel a Charleroi na fydd am eu gweld yn dod i gemau Chelsea eto.
Mae rheolwr Cymru'n gobeithio y bydd ei berthynas agos rheolwr Manchester United, Alex Ferguson, yn golygu y gall Giggs chwarae yn erbyn Iwcrain yng Nghaerdydd, wythnos i fory.
Mae rheolwr newydd Bradford, Jim Jeffries, wedi dweud ei fod yn fodon i Saunders fynd i Dundee.
Mae rheolwr newydd Chelsea, Claudio Ranieri, wedi diswyddo Graham Rix a Ray Wilkins o'i staff rheoli.
Mae rheolwr Sunderland, Peter Reid, yn edmygydd mawr o Earnshaw sydd eisoes wedi chwarae i dîm dan 21 Cymru.
Mae rheolwr Y Barri, Peter Nicholas, wedi gofyn i swyddogion y gystadleuaeth am ganiatad i Digby chwarae ond maen nhw wedi gwrthod.
Mae Rheolwr yr Almaen, Erich Ribbeck, wedi cadarnhau mai Ulf Kirsten a Carsten Jancker fydd yn yn eu llinell flaen.
Mae Rhian yn un o blant gwreiddiol y cwm a chafodd ei geni yn 1979 yn ferch i Megan a'r diweddar Cliff.
Mae rhoi'r amodau gorau i'r cyfieithwyr yn hollol angenrheidiol os am gael cyfieithu o safon uchel a chyfieithu sy'n toddi i'r cefndir yn naturiol.
'Mae Rhys yn rhoi opsiwn a dimensiwn arall i'n chwarae.
Mae rhyw awch iddyn nhw yn y gystadleuaeth yma a dwin meddwl mai nhw wnaiff ennill.
Mae rhyw ddawn arbennig yn perthyn iddo, mae o mor rhwydd.
Mae rhyw ddyfnder bob tro yn ei ganu fo.
Mae rhywbeth cymharol sinistr ynghylch hon ac, yn sicr, mae hi'n profi fod gan Teflon Monkey ddigon i'w gynnig yn y Gymraeg yn ogystal.
Mae rhywbeth yn yr awyr, ac yn edrych yn addawol.
'Mae rhywfaint o fantais gan Lerpwl, maen nhw wedi bod yn Stadiwm y Mileniwm o'r blaen a rwyn gwybod bod Gary McAllister meddwl uchel o'r stadiwm.
Mae rhywfaint o newydd da i Wrecsam, fodd bynnag.
Mae rhywrai gerllaw yn siarad amdanat ti, ac fe alle fynd mlaen am beth amser, felly paid rhoi cyfle i bobol ddweud pethau cas amdanat ti.
Mae rhywun mewn chwys oer yn ofni a ddigwydd rhywbeth tebyg yma y flwyddyn nesaf.
Mae rhywun yn amau, yn awr, a fu inni werthfawrogi ar y pryd wir hyd a lled ei gelfyddyd oherwydd ein hanfodlonrwydd cyffredinol ar y pryd gyda phrinder a lleoliad oriau teledu Cymraeg a'r diffyg amrywiaeth.
Mae rhywun yn barod i ddatgelu popeth i ti, a byddi di yn y lle iawn ar yr amser iawn.
Mae rhywun yn cymryd yn ganiataol ei bod hi'n rhy ifanc i gofio y wefr gerddorol a sgubodd fyd cerddoriaeth ddeng mlynedd ar hugain yn l.
Mae rhywun yn meddwl beth fyddai'r canlyniad wedi bod petae Lee Trundle wedi chwarae'r gm gyfan.
Mae rhywun, byth a hefyd, yn cyhuddo cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a Chyngor Llyfrau Cymru o fod yn swil ac aneffeithiol pan yw hi'n fater o werthu eu cynnyrch.
Mae Richard Vaughan o Lanbradach trwodd i rownd wyth ola Pencampwriaeth Badminton y Swisdir.
Mae Richard Vaughan o Lanbradach wedi cychwyn yn hyderus ym Mhencampwriaeth Badminton Lloegr.
Mae Rioch yn dod yn lle John Benson, a ymddiswyddodd ar l i'r tm golli yn rownd derfynol gemau ail-gyfler Ail Adran.
Mae Robbie Savage wedi arwyddo cytundeb newydd gyda chlwb pl-droed Leicester City.
Mae Robbie Savage yn gobeithio chwarae ei gm gynta i Leicester City ers iddo gael llaw-driniaeth i'w bengln lai na thair wythnos yn l.
Mae Robert Croft wedi bowlio'n dda - wedi cipio wiced am 41 oddi ar 16 pelawd.
Mae Robert Croft yn l yng ngharfan Lloegr.
Mae Robert Croft, troellwr Morgannwg, yn y garfan.
Mae Robert Howley yn l yn y tîm ar l colli ei le yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad y tymor diwetha.
Mae Romania, felly, trwodd i'r wyth olaf, yn yr ail safle yn Grwp A tu l i Portiwgal.
Mae Ronnie Irani, eu capten, yn 69 heb fod ms a sgoriodd Paul Prichard 59.
Mae Rosemary Butler wedi derbyn saith llythyr i gyd oddi wrth y Gymdeithas (dyddiedig 31.5.99, 22.6.99, 5.7.99,20.7.99, 22.7.99,16.11.99,3.12.99). Mae'r llythyrau hyn yn gofyn am gyfle i drafod dyfodol addysg yng Nghymru yn arbennig addysg Gymraeg a dyfodol ysgolion gwledig.
Mae rowndiau yr Eisteddfod Roc yn prysur ddod i ben.
'Mae Roy Jones yn dewis ei wrthwynebwyr yn ofalus ond mae nifer o ornestau sylweddol posib ms yna ar hyn o bryd - gyda bocswyr fel Charles Brewer, Thomas Tate, Byron Mitchell a hefyd mae yna Almaenwr arall o'r enw Sven Ottke sy'n bencampwr yr IBF.
Mae Ruddock, oedd gynt yn hyfforddi Abertawe wedi bod gyda Leinster ers tri thymor a wedi bod yn rhan o dm hyfforddi carfan ryngwladol Iwerddon.
'Mae Rupert a Guy wedi bod yn arbennig o dda yn helpu fi - maen nhw wedi dysgu lot i fi dros y flwyddyn.
Mae Ryan Giggs ar restr fer Cymdeithas y Pl-droedwyr Proffesiynol am yr anrhydedd o Chwaraewr Gorau'r Flwyddyn.
Mae rygbi yn gm galed.
Mae rygbin parhau cyn galeted, gorfforol a di-gyfaddawd ag a fu erioed petaech ond yn ystyried nifer y pwythau a wnwyd yn Twickenham yn ystod y gm rhwng Lloegr a De Affrica.
Mae S4C yn fodlon iawn ar gynnig Gwasg Carreg Gwalch ac yn edrych ymlaen at weld cynnyrch o safon uchel yn ymddangos yn y siopau cyn hir.
Mae Sadwrn wedi bod yn eich arwydd ers tro bellach ac wedi rhoi rhwystrau di ri o'ch blaen.
Mae safle Asiantaeth yr Amgylchedd yn trafod pynciau sy'n effeithio ar yr amgylchedd yng Nghymru.
Mae safon iaith y dosbarthiadau yn amrywiol iawn.
Mae Sam Hammam wedi cael ei ethol yn aelod o fwrdd Clwb Pl-droed Dinas Caerdydd.
Mae Sam Hammam wedi rhoi cymaint o arian mewn i'r clwb - a mae bob amser angen arian ar glwb proffesiynol.
Mae Sambarama hefyd yn cynnwys fersiwn Saeneg o'r un gn, Bright Nights/Dark Days ac er fod y gerddoriaeth wrth reswm yr un peth, mae'r acen Eingl-Gymreig yn debyg i gymaint o grwpiau eraill, ac yn amharu ychydig ar y fersiwn hon.
Mae San Steffan yn cyflwyno deddfwriaeth gyson ar faterion pwysig fel cyfathrebu a darlledu i ymateb i her datblygiad.
Mae Saunders, felly, yn debygol o ennill ei gap rhif 74.
Mae sawl cerdd am bobl sy'n smalio bod yn giami yn gyson er mwyn peidio mynd i'r ysgol.
Mae sefydliadau cefnogi busnes, cenedlaethol a lleol, wedi cydgyfrannu eu hadnoddau er mwyn darparu llwybr cyflym a syml ar gyfer busnesau i mewn I wybodaeth, cyngor a chefnogaeth o ansawdd uchel.
Mae sefydliadau trawsewropeaidd wedi hen arfer defnyddio mwy nac un iaith: yr Undeb Ewropeaidd 'i un iaith swyddogol ar ddeg, a Chyngor Ewrop yn defnyddio pump yn aml.
Mae senglau yn bethau prin iawn ar y Sn Roc Gymraeg, yn wahanol i'r hyn a geir yn Lloegr.
Mae Serena Williams eisoes trwodd i'r rownd gyn-derfynol ar l curo ei chyd-Americanes, Lisa Raymond, 6 - 2, 6 - 0, y prynhawn yma.
Mae sesiynau acwstig wedi bod yn rhan annatod o raglenni Gang Bangor byth ers i'r rhaglen ddechrau ddwy flynedd yn l, felly does dim amheuaeth ein bod yn gwerthfawrogi cerddoriaeth o'r fath.
Mae sgil-effaith buddsoddiad cyhoeddus yn S4C i'w weld yn y ffordd mae partneriaethau wedi datblygu ac wrth edrych i'r dyfodol bydd Huw Jones yn sn yn benodol am bartneriaethau sydd eisoes wedi eu sefydlu neu a ddylai gael eu datblygu yng nghyd-destun cynlluniau Amcan 1.
Mae sgil-effaith buddsoddiad cyhoeddus yn S4C i'w weld yn y ffordd mae partneriaethau wedi datblygu ac wrth edrych i'r dyfodol bydd Huw Jones yn socirc;n yn benodol am bartneriaethau sydd eisoes wedi eu sefydlu neu a ddylai gael eu datblygu yng nghyd-destun cynlluniau Amcan 1.
Mae sgrifennu cynghanedd fel gwneud jig-so - un ai mae o'n iawn neu dydy o ddim," meddai'r Prifardd Tudur Dylan Jones.
Mae Shane Howarth wedi dod dros yr anaf i'w ysgwydd a bydd yn nhm Casnewydd ddydd Sul.
Mae Shane Warne wedi ei gynnwys yng ngharfan Awstralia fydd ar daith yn Lloegr yr haf yma.
Mae Sheika wedi ennill ugain o'i 21 gornest ond gydai arddull ymosodol fe fydd yn siwtio Calzaghe yn well na steil negyddol Rick Thornbury a David Starry.
Mae Sheikan ddewis doeth fel gwrthwynebydd i Calzaghe.
Mae Shell ar brawf yma hefyd, a da yw gweld fod eu cyfreithiwr yn y llys yn dyst i'r hyn a ddigwydd yma heddiw.
Mae sialens a hanner yn wynebu Manchester United os ydyn nhw am fynd trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.
Mae sialens enfawr o'i flaen e oherwydd ar wahan i'r cyfrifoldeb o arwain y tîm bydd James yn agor y batio.
Mae Sian Howys, aelod amlwg o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan y Prif Ysgrifennydd sy'n galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.
Mae Sin Howys, aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd, wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan, y Prif Ysgrifennydd, yn galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.
Mae siawns i fi nawr fynd lan i whare i Loegr unwaith eto.
Mae sibrydion bod chwaraewr canol-cae Cymru, Craig Bellamy, am symud o Coventry - tasai'r clwb yn disgyn o'r Uwch-gynghrair ddiwedd y tymor.
Mae sibrydion bod Rhys Weston, amddiffynnwr Arsenal a chapten tîm dan 21 Cymru, ar fin arwyddo i Gaerdydd.
Mae sibrydion fod Dundee United am arwyddo ymosodwr Cymru, Dean Saunders, ar fenthyg o Bradford.
Mae sibrydion fod John Hollins, rheolwr tm llwyddiannus Abertawe ar y rhestr fer am swydd rheolwr Leicester City.
Mae Silvinho wedi aros gartre oherwydd anaf i'w goes.
Mae Sior y Saeson yn enghraifft amlwg.
Mae Smot ei hun yn hen ffefryn gyda phlant o bob oed, ac mae croeso mawr bob tro mae na lyfr newydd gyda Smot ynddo fo - er nad dim straeon am Smot yw'r ddau lyfr yma, yn hytrach rhestrau o deganau a gwahanol dywydd.
Mae son bod cyn-berchennog Wimbledon, Sam Hammam yn awyddus i brynu Clwb Pl-droed Caerdydd.
Mae son bod United am arwyddo golwr Blackburn, Alan Kelly, ar fenthyg.
Mae son bydd chwaraewyr rygbi Samoa sy'n wynebu Cymru ddydd Sadwrn yn derbyn £10 am chwarae.
Mae son fod bachwr tîm rygbi 13 Cymru, Keiron Cunningham, ar fin gadael St Helens.
Mae son y bydd Caerdydd yn trafod y peth gyda'u cyfreithwyr.
Mae son y bydd canolwr Pontypridd, Sonny Parker o Seland Newydd, yn cael cynnig cytundeb gyda'r tîm cenedlaethol.
Mae son y bydd y golwr Celtic, Stewart Kerr, hefyd yn dod i Gaerdydd.
'Mae Sri Lanka wedi batio'n arbennig o dda ond ni wedi cadw mewn yn y gm, a gobeithio, gyda'r bl newydd bore 'fory, y medrwn ni gael wiced neu ddwy yn gynnar.
Mae Sri Lanka, felly, wedi ennill y ddwy gm gynta a bydd y drydedd - a gm ola'r daith yn dechrau yn Colombo yfory.
Mae staff mewn canolfan arall, canolfan First Line, sy'n gwerthu ffns symudol, wedi cael gwybod y bydd eu cyflogau'n gostwng.
Mae Station Road yn gam dewr i fyd yr opera sebon.
Mae Statud Awtonomi Gwlad y Basg a'r ddeddf iaith yn nodi mai Basgeg yw iaith naturiol Gwlad y Basg; ac mai ieithoedd swyddogol Gwlad y Basg, yw Basgeg a Sbaeneg.
Mae statws y Gymraeg yn wanach na nifer o ieithoedd eraill Ewrop nad ydynt yn ieithoedd gwladwriaethol.
Mae Stephen Hendry a Ronnie O'Sullivan allan o Gystadleuaeth Snwcer Agored Yr Alban.
Mae Steve James, sy'n agor y batio i dîm criced Morgannwg, wedi ei ddewis yn gapten y clwb.
Mae Steve yn chwaraewr poblogaidd dros ben.
Mae Stevens a Mark Williams wedi dychwelyd i Gymru i ymarfer cyn eu gemau ail rownd.
Mae stori am un o'r pethau ifainc hyn yn actio yn yr un cynhyrchiad a Charles Williams nad oedd yn enwog am oddef ymhonwyr yn dawel ac a oedd wrth ei fodd yn rhoi sbocsen yn eu holwyn.
Mae stori drist yn gysylltiedig 'r gystadleuaeth.
Mae straen y Nadolig yn dod i'r wyneb wrth i Kath gychwyn poeni am dreulio'r Nadolig ar ei phen ei hun, tra bod Cassie yn gorfod gwylio beth mai'n ddweud wrth i Hywel fynd dros ben llestri yn prynu anrhegion Dolig i Rhys.
Mae streic carfan rygbi Lloegr ar ben.
Mae swyddogaeth gymunedol yr ysgol bentref wedi dod yn bwysicach yn siroedd Dyfed yn ystod y ddegawd ddiwethaf oherwydd dirywiad yr iaith yn y cymunedau ehangach a dyfodiad y polisi iaith newydd i ysgolion y siroedd.
Mae swyddogion Caerdydd wedi bod ms yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.
Mae swyddogion FIFA wedi bod yn trafod dyfodol Llywydd y Gymdeithas, Sepp Blatter.
Mae swyddogion Pencampwriaethau Tenis Wimbledon wedi cyhoeddi nad pwyllgor fydd yn penderfynu trefn y detholion yng nghystadlaethau senglau'r dynion o hyn allan.
Mae swyddogion Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia am weld cyfyngu'r tymor rygbi rhyngwladol i gyfnod o chwe mis.
Mae Syd yn gymeriad.
Mae sylwadau'r Gymdeithas yn arbennig o berthnasol gan ein bod ar ganol ymgyrch o weithredu uniongyrchol i sicrhau fod y colegau addysg bellach yng ngorllewin Cymru yn dod yn sefydliadau cwbwl ddwyieithog.
Mae symud yn rhan o ddatblygiad pl-droediwr.
Mae syniadau a chynllun cynhwysfawr ar gael yn Llawlyfr Deddf Eiddo.
Mae system meiciau cyswllt newydd a chameru sgrîn lydan wedi eu gosod yn stiwdio C1.
Mae tîm dan 21 Cymru yn wynebu eu cyfoedion o Wlad Pwyl y prynhawn yma.
Mae tîm golff Cymru - sef Phil Price, Ian Woosnam a David Park - yn yr un grwp Lloegr, Yr Alban a'r Almaen ar gyfer rownd gynta Cwpan Dunhill sy'n cychwyn yn St Andrew's yfory.
Mae tîm pl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gm yn Warsaw nos yfory.
Mae tîm pl-droed Lewrpwl wedi codi i'r pedwerydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar l buddugoliaeth o 4 - 0 dros Derby, y clwb sydd ar y gwaelod.
Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.
Mae Tîm y Noddwyr wedi bowlio Lloegr allan am 237 yn y gm yn Rawalpindi.
Mae taclau gwraig weddw yn benigamp am worn out tools fel ag y mae chwys plismon am rywbeth prin iawn er y gellid fod wedi ychwanegu mor brin chachu ceffyl pren ato.
Mae tadau fel arfer yn rhoi Mecano neu Subutio i fechgyn adeg Nadolig, ond roth o lyfr cynganeddion i fi.
Mae tair gl Welton yn golygu, felly, ei fod yn dechrau llygadu y wobr o £30,000 i brif sgoriwr y gystadleuaeth.
Mae taith y cricedwr Dominic Cork yn Pakistan trosodd.
Mae talcen caled gyda ni i fynd - mae yna dime da yn Ewrop ond o leia mae tactege Mark Hughes yn dangos bod rhywfaint o obaith da ni.
Mae talcen caled yn wynebu Leeds yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Mae talent hefyd ar frig yr agenda.
Mae tamed bach o frwydr bersonol rhyngddon ni oherwydd am mai Neil wisgodd y crys coch yng ngm ddwetha Cymru yn erbyn De Affrica, meddai.
Mae tasg anodd o flaen y chwaraewr canol-cae ugain oed.
Mae Taylor, a arweiniodd Gillingham i'r Adran Gyntaf, wedi arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.
Mae technoleg hefyd yn rhan hanfodol o'r ffordd y mae plant yn dysgu. 18.
Mae technoleg wedi symud yn ei flaen yn sylweddol - a gyda phob datblygiad newydd, mae'r Gymraeg yn cael ei gadael ar l.
Mae technoleg yn allweddol i bob cynllunio holistig heddiw.
Mae Teg wedi byw gyda sawl affr mae Cassie wedi ei chael - 'roedd yn gwybod y cwbl am anturiaethau ei wraig ond dewisodd gadw'n dawel gan ei fod yn teimlo'n lwcus ei fod yn wr i Cassie.
Mae teithio yn rhywbeth y mae Hywel yn ei fwynhau, ond yn fwy na hynny mae'n rhywbeth sydd yn ei waed.
Mae teuluoedd y wlad, yn groes i'r polisi un plentyn, yn cael dau neu dri phlentyn yn gyfreithlon.
Mae Tiger Woods yn mwynhau'r paratoadau gorau posib ar gyfer Pencampwriaeth Y Meistri yn Augusta fis nesa.
Mae tm arlein BBC Cymru yn parhau i ennill comisiynau i ddarparu gwefannau ar gyfer Rhwydwaith y BBC.
Mae tm Cymru nl yn y Cwpan Dunhill ar l cyfnod hir allan o'r gystadleuaeth.
Mae tm datblygu rygbi Cymru wedi cyrraedd Calgary ar gyfer eu gm yn erbyn tm Canada Ifanc heno.
Mae Tim Henman allan o senglaur dynion ar l cael ei guro gan Mark Philipoussis yn y bedwaredd rownd - y tro cynta i Henman fethu cyrraedd yr wyth olaf ers pum mlynedd.
Mae Tim Henman drwodd i rownd wyth olaf Cystadleuaeth Meistri Monte Carlo ar l curo Albert Costa o ddwy set i un.
Mae Tim Henman wedi cychwyn ei gm yn erbyn Arnaud Clement.
Mae tm merched America wedi dal gafael ar Gwpan Curtis ar l curo Prydain ac Iwerddon, 10 - 8, yn Ganton, Sir Efrog.
Mae tm pl-droed Cymru'n wynebu wythnos hollbwysig yn eu hymdrech i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd.
Mae Tm Rygbi Dan 19 Cymru yn parhau i gystadlu'n llwyddiannus yng Nghystadleuaeth Ieuenctid Cwpan y Byd yn Chile.
'Mae tipyn wedi digwydd yn y ddau brawf nad ydw i'n hoffi.
Mae Tonga wedi cael y cweir mwy erioed mewn gm bl-droed ryngwladol.
Mae tor-calon blynyddol y Prydeinwyr yn Wimbledon wedi dechraun gynnar eleni.
Mae Tottenham Hotspur wedi cyhoeddi ar y farchnad stoc mai Glenn Hoddle yw eu rheolwr newydd.
Mae trafferthion clwb Wrecsam, oherwydd anafiadau, yn dwysau.
Mae trefniadau ar y gweill i aelodau'r Cyngor eu hunain dderbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth.
Mae trefniadau ar y gweill i aelodaur Cyngor eu hunain dderbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth.
Mae trefnu i wneud o hyd.
Mae trefnwyr amserlen y gemau wedi cael pen tost pellach am fod Caerdydd wedi gwrthod ad-drefnu'u gm gynghrair gydag Abertawe.
Mae trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop, ERC, wedi cadarnhau na chaiff prop Cymru, Peter Rogers, chwarae yn y gystadeuaeth y tymor hwn.
Mae trefnwyr y Cwpan Cenedlaethol wedi gohirio cyfarfod oedd i fod i gael ei gynnal y prynhawn yma.
Mae trefnydd i bob ranbarth ar y Senedd sy'n cyfarfod bob mis.
Mae tri aelod amlwg o Blaid Cymru wedi anfon negeseuon o gefnogaeth i Rali Ddeddf Iaith sy'n cael ei chynnal gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Maes Parcio'r Queen's Blaenau Ffestiniog am 2 o'r gloch Dydd Llun Ionawr 3ydd.
Mae tri llyfr Cymraeg a thri Saesneg ar y rhestr fer gyda gwobr o 3,000 yr un i'r enillwyr ym mhob categori a 1,000 yr un hefyd i'r awduron eraill sydd wedi cyrraedd y rhestr fer..
Mae tri o'r pedwar hanes yn perthyn i oes a fu; yng Nghymru'r 1920au, ond buan iawn y daw hi'n amlwg mai yr un oedd ffaeleddau pobl yr adeg honno ninnau heddiw.
Mae troellwr Morgannwg Robert Croft wedi'i gynnwys mewn carfan o 13 ar gyfer prawf cynta Lloegr gyda Phacistan ddydd Iau.
Mae troellwr Morgannwg Robert Croft yn dal i ddisgwyl clywed a fydd lle iddo fe yn y tm.
Mae troellwr Morgannwg Robert Croft yn l yn nhm Lloegr.
Mae troi pethau o'r fath yn adloniant ac yn ddifyrrwch yn anfoesol.
Mae trwydded presennol yr orsaf yn dod i ben ymhen pedair blynedd, ac mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai'r Wylfa yn cau bryd hynny.
Mae TSN (The Sportsmasters Network) wedi cyhoeddi eu bod wedi prynu cwmni Cuemasters ac am gychwyn cylchdaith fydd yn cynnwys deg o bencampwriaethau - rhai yn Ewrop a'r Dwyrain Pell.
Mae tua 16 o ganeuon ar y gweill - a falle fydd hi'n syndod i gael clywed ambell diwn indie a hyd yn oed unawd clasurol ar y gitar yng nghanol y perlau ska-reggae-rock bywiog ac anarferol sydd gan y grwp.
Mae tudalennau gwe y swydddfa dreth i gyd yn cael eu paratoi yn Lloegr wrth gwrs - ac mae deddf 1993 yn amherthnasol.
Mae Twrci trwodd i rownd wyth ola un o'r prif gystadleuthau pl-droed am y tro cyntaf erioed.
Mae tymor cricedwyr Morgannwg wedi gwella'n rhyfeddol dros y dyddiau diwetha.
Mae tymor trychinebus cricedwyr Morgannwg yn parhau.
Mae tynged Caerdydd nawr yn eu dwylo nhw'u hunain.
Mae tynnu dirwyon o fudd-dal yn gam newydd gan y Wladwriaeth ac yn dangos nad oes gan berson di-waith yr hawl hyd yn oed i wrthod talu dirwy.
Mae ugain o Gynghorwyr Cyngor Bwrdeisdrefol Sirol Caerffili wedi arwyddo deiseb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sydd yn galw am Ddeddf Iaith Newydd.
Mae un diwydianwr - y perchennog busnes biotec Dr Chris Evans - wedi galw ar y Cynulliad i dreblu'r cyflog presennol, £100,000, er mwyn denu'r person gorau.
Mae un newid hwyr yn nhm datblygu Cymru i chwarae Tm A Canada heno.
Mae un newid i'r garfan o'r un gurodd Yr Eidal.
Mae un o aelodau'r llywodraeth wedi awgrymu y dylai fod gan Brydain un tm pl-droed i gynrychioli'r pedair gwlad.
Mae un o'r pererinion yn ateb drwy ddweud fod cyfalafiaeth a diwydiant yn hagru'r wlad, a chyfeirir at ddiweithdra'r tridegau ynddi hefyd.
Mae un tîm yn enwi, wedyn ma'r llall yn enwi.
Mae Undeb Rygbi Cymru yn cynnal cyfarfod brys o'r Cyngor Cyffredinol nos yfory i drafod cynnig y dywedir fod Henry wedii dderbyn.
Mae Undeb Rygbi Lloegr wedi cefnogi'r bwriad i gwtogi tymor Pencampwriaeth y Chwe Gwlad o ddeg i saith wythnos.
Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi bod yn anhapus 'r syniad o glwb newydd.
Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi cadarnhau y byddan nhw, yn eu cyfarfod blynyddol fis nesa, yn trafod creu trydydd tm proffesiynol yn yr Alban.
Mae Undeb y Myfyrwyr ym Mangor wedi cyhoeddi eu bod yn lansio cyfres o nosweithiau er mwyn hybu cerddoriaeth gan grwpiau ifanc.
Mae Undeb y Peirianwyr yn rhybuddio na all hyn barhau a bod rhaid i Brydain ymuno chynllun arian yr ewro.
Mae uned Aml-gyfrwng/Rhyngweithiol wedi ei sefydlu o fewn ein Hadran Dylunio Graffeg ac mae nifer o CD-Roms a Safleoedd ar y We wedi eu creu yma ar gyfer y BBC yn ogystal chwsmeriaid corfforaethol.
Mae unig golwr arall y clwb, Richard Johnson, wedi methu a chael amser yn rhydd o'i waith.
Mae unrhyw genedl sy'n trin y gwan a'r diamddiffyn yn y modd y triniwyd yr Ogoni gan Nigeria yn colli'r hawl i annibyniaeth a rhyddid rhag dylanwadau o'r tu allan.
Mae Valencia trwodd i'r pedwar olaf ar draul Arsenal.
Mae Vasas o Budapest yn swnio ... dwin meddwl y gallen ni ei gorchfygu nhw dros y ddau gymal - fyddan ni ddim yn anhapus ou cael nhw.
Mae Villa nawr wedi codi i'r pumed safle ac Everton nawr yn bymthegfed.
Mae Villa nawr yn seithfed yn yr Uwch Gynghrair.
Mae Walsall yn siwr o'u lle nhw yng ngemau ail-gyfle Ail Adran Cynghrair y Nationwide ar l curo Port Vale 2 - 0.
Mae Walton, syn 31 oed, yn ymuno am ddim o Brighton.
Mae Watford yn ddegfed a Preston yn bumed yn y tabl.
Mae Watkins wedi chwarae ar yr asgell y rhan fwya o'r tymor.
Mae wedi bod ar gael yn Saesneg ac mae naw o bob deg myfyriwr yn dweud bod y safle yn gwneud adolygu yn haws.
'Mae wedi bod yn amser hir ers i'r tlws ddod i Gasnewydd.
'Mae wedi bod yn dymor diflas.
'Mae wedi bod yn dymor hir, tymor caled.
'Mae wedi bod yn dymor siomedig - mae'r haf i ffwrdd gynnon ni a rhaid i ni weithio'n galed ac edrych ymlaen i'r tymor nesa.
Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i Bryn.
'Mae wedi bod yn wythnos dda,' meddai Brewerton ar y Post Cyntaf.
Mae wedi cael anaf i'w stumog.
Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.
Mae wedi cyfaddef hynny ei hun; ond dim ond yn rhannol.
Mae wedi cymeryd dros bedair blynedd i gwblhau un o brosiectau mileniwm mwyaf uchelgeisiol Cymru.
Mae wedi diodde o anaf i'w goes yn ddiweddar.
Mae wedi ennill 75 o gapiau dros ei wlad.
Mae wedi ennill tair Gwobr Gramophone, Grammy (am Peter Grimes), Gwobr Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain am wasanaethau i Gerddoriaeth Prydain, Gwobr Syr Charles Groves a Gwobr y Gymdeithas Ffilharmonig Frenhinol ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus Coleg y Frenhines Caergrawnt.
Mae wedi tynnu cyhyr yn ei goes.
Mae White yn un o bump newid i'r tm gollodd i'r Alban yng ngm olaf pencampwriaeth y chwe gwlad.
Mae Wrecsam ar y blaen 3 - 1 ar l y cymal cyntaf yn erbyn Y Barri ac Abertawe ar y blaen 2 - 0 yn erbyn Merthyr.
Mae Wrecsam bob amser yn dewis tîm cryf i'r gystadleuaeth yma.
Mae Wrecsam heb nifer o chwaraewyr ar gyfer eu gm oddi cartre yn Reading heno.
Mae Wrecsam wastad yn enwi timau cryf ar gyfer gemau'r Cwpan.
Mae Wrecsam wedi gwella ychydig bach ers y gm honno, meddai Dai Davies.
Mae Wrecsam yn ddiogel yng nghanol yr ail adran erbyn hyn.
Mae Wrecsam yn parhau i godi pwyntiau oddi cartre - ond yn dal heb argyhoeddi'n gyfan gwbl.
Mae wythwr Pontypridd, Dale McIntosh, wedi torri ei fraich a nid yw'n debyg o chwarae eto y tymor hwn.
Mae xnos yn bartneriaeth rhwng y partneriaid Cyswllt Busnes, Awdurdod Datblygu Cymru, y Swyddfa Gymreig a CBI Cymru gyda chefnogaeth gan y Gronfa Ddatblygu Ewropeaidd.
Mae y Gorkys yn l yn y stiwdio yn gweithio ar eu halbym hir nesa ar gyfer y flwyddyn 2001 pan fyddan nhw'n dathlu deng mlynedd eu bodolaeth.
Mae yggol y pentref wedi dod, yn aml, yn ffocws Cymraeg y gymuned.
Mae yma gerddi gwefreiddiol ynghanol casgliad cymysg iawn o ran naws.
Mae yma gyfrifoldeb arswydus ar ein hysgwyddau.
Mae ymchwilio manwl hefyd yn un o gryfderau'r gyfres awdurdodol, uchel ei pharch, Taro Naw, sef y rhaglen materion cyfoes fwyaf poblogaidd ar S4C.
Mae ymchwilio manwl hefyd yn un o gryfderaur gyfres awdurdodol, uchel ei pharch, Taro Naw, sef y rhaglen materion cyfoes fwyaf poblogaidd ar S4C. Un o'r pynciau trafod oedd athrawon yn cael eu camgyhuddo o gamymddwyn proffesiynol.
Mae ymddygiad disgyblion a'u hagwedd at waith yn dda a chaiff y rhain ddylanwad cadarnhaol iawn ar safonau cyflawniad.
Mae ymdeimlad o gefn gwlad i'r ardal ac mi gaiff yr ymwelydd flas ar fywyd sydd heb newid ers canrifoedd - yn enwedig ar bnawn Gwener - heblaw, yng ngwres yr haf - gyda chystadleuaeth ymladd teirw.
Mae ymdrech ar y cyd ar droed gan Gymdeithasau pl-droed Cymru, Yr Alban ac Iwerddon i gynnig cynnal rowndiau terfynol pencampwriaeth Euro 2008.
Mae ymdriniaeth yr awdures o'r pynciau hyn yn ddigon celfydd.
Mae ymgyrchwyr amgylcheddol wedi dweud y bydd codi argae Ilusesu yn boddi 52 pentref a 15 tref.
Mae ymgyrchwyr amgylcheddol, cenedlaetholwyr Cwrdaidd a'u cefnogwyr yn ymgyrchu yn erbyn y llywodraeth Llafur Llundain a'i bwriad i roi cymorth economaidd i wladwriaeth Twrci adeiladu argae a fydd yn golygu boddi ugeiniau o bentrefi Cwrdaidd.
Mae ymholiadau Flood a Moriarty yn parhau, a bydd egwyl yr haf yn tawelu'r dyfroedd gwleidyddol.
Mae ymosodwr Cymru, Dean Saunders, sy'n 36 oed, wedi penderfynu rhoi'r gorau i bl-droed ryngwladol.
Mae ymosodwr Lerpwl Robbie Fowler wedi dweud na fydd e'n gallu cuddio'i siom os na fydd e'n chwarae yn erbyn Arsenal.
Mae ymosodwr Yr Iseldiroedd, Ruud Van Nistelrooy, yn debygol o symud i Manchester United o PSV Eindhoven yn ystod y dyddiau nesaf.
Mae ymrwymiad y darlledwr i newyddion yn parhau i fod yr un mor gadarn ag erioed (ystafell newyddion BBC Cymru yw'r ail fwyaf y tu allan i Lundain) a gweddnewidiwyd y ddwy brif raglen newyddion teledu, Wales Today a Newyddion, gyda set stiwdio newydd, teitlau agoriadol a cherddoriaeth newydd sbon.
Mae ymrwymiad y darlledwr i newyddion yn parhau i fod yr un mor gadarn ag erioed (ystafell newyddion BBC Cymru yw'r ail fwyaf y tu allan i Lundain) a gweddnewidiwyd y ddwy brif raglen newyddion teledu, Wales Today a Newyddion, gyda set stiwdio newydd, teitlau agoriadol a cherddoriaeth newydd sbon.
Mae yn air y mae mwy a mwy o ddefnyddio arno y dyddiau hyn.
Mae yn amlwg fod yna nifer o aelodau rhugl eu Cymraeg yn ystyried nad yw'r Gymraeg yn werth trafferthu hi.
Mae yn ganol haf yma - dyddiau poeth difrifol - ddoe gydag echdoe bron yn gant, heddiw dipyn bach o awel.
Mae yn ymdrin a sawl agwedd o sgrifennu Robin gan gynnwys ei ddefnydd diddorol ac arloesol o iaith lenyddol a'i dechnegau naratif.
Mae yna alw mawr am docynnau i weld pencampwriaeth rasys beiciau modur fydd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf y Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.
Mae yna boeni wedi bod ynglyn r cwrs ond maen gwrs syn sychu a does dim problemau ar hyn o bryd.
Mae yna dair ohonon ni.
Mae yna ddisgwyliadau yma.
Mae yna ddyfalu ynglyn dyfodol Mark Hughes fel rheolwr.
Mae yna densiwn hefyd yn yr ardal oherwydd bod angladd Leah Rabin, gweddw Yitzhak Rabin, y prif weinidog Israelaidd gafodd ei lofruddio.
Mae yna dros 2,000 o bobol yn cystadlu eleni wrth i'r wyl ddathlu ei phen-blwydd yn 54 oed.
Mae yna ferch yn y llyfr yma ond does na ddim enw iddi (nac, ychwaith, enw i'r ferch yn llyfr Pam a Fi, uchod), na stori ychwaith.
Mae yna filiwn o bobol wedi archebu tocynnau o flaen llaw, meddai, ac mae yna fwy o bobol yn fodlon ar beth sydd i'w weld yn y Dm nac yn unrhyw atyniad arall ym Mhrydain.
Mae yna ganllawiau sut i fynd ati i adolygu.
Mae yna glybiau house, drum'n bass, garage a trance i enwi dim ond rhai, a dim ond rwan yr ydym ni fel Cymry yn dechrau dod yn gyfarwydd rhai o'r enghreifftiau hyn yn ein mamiaith.
Mae yna gryn dipyn o gynnwrf wedi bod am y cynnyrch gan fod yna doreth o artistiaid eraill yn cyfrannu at y casgliad sydd bellach yn dipyn o draddodiad gan y grwp.
Mae yna gryn dipyn o wahaniaeth rhwng arddull Chouchen ac arddull y Tystion wrth gwrs, a chwyn sawl un am Steffan Cravos a'i fts yw nad oes modd cyd-ganu gyda nhw a'u bod yn rhy swynllyd o lawer.
Mae yna gydweithio rhwng y colegau, yr adran addysg o'r cyngor sir a'r gerddi er mwyn creu swyddi ac mae hynny yn beth da i ardal wledig, meddai'r Cynghorydd Huw John.
Mae yna lawer o sn wedi bod yn ystod y misoedd diwethaf ynghylch cynlluniau Stereophonics i fod yn grwp mwy acwstig ei naws ac fe gadarnhawyd hynny i rhyw raddau pan benderfynodd Kelly Jones fynd ar daith acwstig o amgylch Lloegr ac America wrth gwrs.
Mae yna le o hyd felly i ganu traddodiadol yng Nghymru ac mi fydd y cystadlu ar y llwyfan nos Sadwrn yn para tan yr oriau mn.
'Mae yna lot o rygbi i'w chwarae cyn taith y Llewod, gan ddechrau i Lanelli yn erbyn Caerdydd.
Mae yna naws hamddenol dybaidd' i'r trac - sy'n arbrofol ac yn dangos hyblygrwydd llais Lauren.
Mae yna reolau pendant i'w dilyn ac os 'dach chi'n gwneud llinell sy'n iawn yn gynganeddol - ac yn swnio'n iawn - 'dach chi'n gwbod bod hi'n iawn.
Mae yna rhestr e-bost, bwrdd negeseuon a gwybodaeth cyffredinol am y band.
'Mae yna rywun arbennig yn chwarae wrth ei ochor e, hefyd.
Mae yna sawl un sydd o'r farn fod hogia Bangor wedi gwella'n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf ac felly mi edrychwn ni ymlaen rwan at gael clywed eu sesiwn ar raglenni Gang Bangor yn y dyfodol agos gan mai dyna oedd y wobr yr oedd grwpiau colegau Cymru yn cystadlu amdani.
Mae yna si nad oedd rhai o aelodaur grwp yn cyd-dynnu a phenderfynodd Curig adael.
Mae yna sn y gall Grahame Henry ddechrau'i yrfa fel hyfforddwr y Llewod gydag ambell benderfyniad annisgwyl.
Mae yna stori - am weinidog yn annerch mewn priodas.
Mae yna stori am ddau Gymro llengar yn trafod ar faes Steddfod nofel gyntaf Robin Llywelyn toc wedi iddo ennill y Fedal Ryddiaith.
Mae yna swn llawn iawn gyda swn organ Pwdin yn ychwanegu dyfnder.
Mae yna un gm yn y Cynghrair Cenedlaethol heno - Aberystwyth, sy'n seithfed, yn erbyn Bangor.
'Mae yna un neu ddau gyda tamed bach o ben tost yma y bore yma ar l bod yn dathlu.
Mae yna wario ffri wedi bod ar Barc Ninian ers i Sam Hammam brynu'r clwb.
Mae yna wyth rhaglen ar l yn y gyfres sydd i'w gweld ar S4C ac ar y We ar yr un pryd.
Mae yna ystyriaeth ariannol, hefyd, ond dynar lleia o bryderon Henry wrth ddychwelyd i geisio profi y gall e wneud swyddi Cymru ar Llewod.
Mae yno restr hir o bobl ddigartref yn barod - rhestr a dyfodd o 571 yn 1996 i 800 yn 1999.
Mae yr amser anghywir i roi gl bant.
Mae yr awdur y tro hwn wedi creu stori ddarllenadwy a chwithau'n gwirioneddol eisiau gwybod beth sy'n mynd i ddod nesaf.
Mae yr un mor abswrd dweud wrth ddyn glo ei fod yn cario sachaid o blu ac nid sachaid o lo.
Mae ysgol yng Nghymoedd y De wedi'i chau wedi i ddau achos o lid yr ymenydd gael eu cadarnhau yno.
Mae Ysgrifennydd Addysg Barhaol y Cynulliad, Tom Middlehurst, hefyd yn y cyfarfod yng Nghanolfan Gynadledda Gogledd Cymru, Llandudno.
Mae ysgrifennydd Bangor, Alun Griffiths, wedi dweud bod y clwb am ddechrau edrych am reolwr newydd - gyda'r rheolwr presennol, Meirion Appleton, yn cymryd swydd fel swyddog datblygu ieuenctid ddiwedd y tymor.
Mae Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Pl-droed Cymru, David Collins, wedi dweud eu bod nhw wedi gwneud cais i UEFA, i gynnal rownd derfynol un o brif gystadleuthau Ewrop yn y stadiwm ymhen dwy flynedd.
Mae Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, yr Arglwydd Robertson, wedi wfftio honiadau bod cynlluniau'r Undeb Ewropeaidd i greu eu llu milwrol eu hun yn tanseilio dyletswyddau a dylanwad NATO.
Mae ystod eang o fudiadau yn cynnig cymorth iddynt – mudiadau diwylliannol, ecolegol, heddychwyr ac ati.
Mae Zygotic yn dod o wersi GCSE Bioleg.
Mae'n anodd dychymgu felly sut y gellir ysbrydoli gweithwyr y prif bleidliau i dorchi eu llewys.
Mae'n bosib gweld y canser yma a chael triniaeth yn gynnar iawn.
Mae'n bosib hefyd y bydd yna ail-gyfri mewn tair talaith arall.
Mae'n braf cael gweld y bandiau Cymraeg yma yn canu yng Nghymru, yn enwedig yng ngogledd Cymru lle mae lleoliadau mawr fel y pafiliwn rhyngwladol yn brin.
Mae'n bum troedfedd dwy fodfedd o daldra, yn wyn a chanddo wallt golau.
Mae'n bwysig ein bod yn edrych yn l ac ymlaen ac yn cadw'r hen a chreu'r newydd, meddai Garry Davies, Pennaeth Marchnata.
Mae'n bwysig i amddiffyn y croen rhag yr haul.
Mae'n bwysig nad ydy cleifion yn mynd ar goll yn y sustem," meddai Hefin Francis, rheolwr cyffredinol y grwp.
Mae'n debyg nad oes gan y Cynulliad mo'r grym i'w gwahardd.
Mae'n driniaeth syml os ydy'r cancr yn cael ei ganfod yn fuan.
Mae'n dychwelyd i Brydain yr wythnos yma wedi tymor llwyddiannus yn Nh Opera Efrog Newydd ac yn mynd ar daith i Glasgow, Birmingham, Llundain a Manceinion.
Mae'n gwneud i'r croen heneiddio ac rwy'n croesawu diwrnod i roi sylw i'r afiechyd.
Mae'n gyn-gadeirydd a llywodraethwr ysgol gynradd leol, yn un o swyddogion Clwb Athletau Pontypridd ac wedi rhedeg marathon Llundain bum gwaith.
Mae'n rhaid gwneud rhywbeth," meddai Dr Tillson.
Mae'n rhaid i ffermwyr ddipio defaid yn l y gyfraith yn flynyddol i arbed yr anifeiliaid rhag afiechydon.
Mae'n rhaid i'r amaethwr drin ei ddefaid ond rhaid gwneud hynny yn y modd mwya diogel iddyn nhw hefyd, meddai llefarydd ar ran Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr.
Mae'n werth atgoffa'r pleidiau, er hynny, bod yna gryn dipyn yn y fantol.
Mae'n ymddangos mai dyma'r nifer fwyaf o Primetime Emmys erioed i'w dyfarnu i un ffilm.
Mae'n ymddangos y byddan nhw'n cefnogi'r Prif Weinidog, ond yn argymell maddau i arweinydd y coup" os bydd yr helynt yn dod i ben yn heddychlon.
Mae'r addasiad Cymraeg gan Dylan Williams, gyda Pat Griffiths (o gwmni Atsain) yn gyfrifol am y trosleisio.
Mae'r Arlywydd Clinton wedi cyfarfod Yasser Arafat ac Ehud Barak, Prif Weinidog Israel dros y dyddiau diwethaf i geisio dod r trais i ben.
Mae'r arolwg yn dangos bod y cartref yn le hapus a diogel i'r rhan fwyaf o blant - a dyna sut y dylai hi fod.
Mae'r Awdurdod ar hyn o bryd yn chwilio am brif weithredwr newydd.
Mae'r Awdurdod wedi bod yn ceisio newid yr agwedd taw dim ond cwmnïau tramor sy'n cael help ganddyn nhw - a hynny yn ardal coridor llwyddiannus yr M4.
Mae'r awdurdodau yn Mhalesteina wedi gwadu eu bod eu bod nhw'n gysylltiedig r ffrwydriad.
Mae'r CD-Rom yn cynnwys 40 o weithgareddau ar lefelau gwahanol.
Mae'r cwmnïau mawr yn pwyso ar y llywodraeth yn llawer cryfach na'r ffermwyr sy'n diodde.
Mae'r cwmni wedi dweud mai Yr Wylfa fydd yr orsaf ola i'w chau.
Mae'r cwmni'n obeithiol iawn y bydd y fersiwn nesaf yn cynnwys cefnogaeth i'r iaith Gymraeg.
Mae'r cynllun wedi cael ei ariannu gan BBC Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol.
Mae'r cynllun yma'n cyfuno sgiliau'r ddau sector yma ac rydyn ni'n croesawu'r cwmni i Gymru oherwydd y cyfraniad uniongyrchol i gyflogaeth lleol.
Mae'r Cynulliad am weld maint y dosbarthiadau yn lleihau i lai na 30 yr un.
Mae'r datblygiad yn ymestyn dros 400 acer ar dir stad Neuadd Middelton.
Mae'r ddadl drosodd felly yn dydy, ychwanegodd.
Mae'r ddau adweithydd ar y safle wedi'u diffodd ar l i gyfres o broblemau ddod i'r amlwg ers mis Rhagfyr.
Mae'r Democratiaid yn sicr o apelio i lys uwch.
Mae'r diolch yn bennaf i ffrwyth misoedd o waith rhwng Adran Bolisi Bwrdd yr Iaith a Bill Hicks o Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor, meddai.
Mae'r dyn 54 oed wedi'i wahardd o'i waith tra bod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.
Mae'r elusen hefyd yn honni bod hanner y boblogaeth yn adnabod rhywun sydd wedi anafu ei hun yn fwriadol.
Mae'r ffaith fod ein cymdeithas wedi bod yn araf i gydnabod argyfwng yn gysylltiedig gofal plant ac mor amharod i wrando ar eu lleisiau yn dweud nad ydym wedi dod i oed fel cymdeithas.
Mae'r ffilm yn cyfuno talentau pedwar cyfarwyddwr animeiddio a phedwar steil neilltuol o animeiddio i ddod chreadigaethau amrywiol Chaucer yn fyw.
Mae'r ganolfan yn hunan-gynhaliol ac mae gweithwyr yn ailgylchu'r glaw er mwyn dyfrhau'r planhigion.
Mae'r grwp sy'n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gobeithio y bydd bobol ifanc - sy'n lladd eu hunain fwy-fwy'r dyddiau hyn - yn defnyddio'r gwasanaeth cymorth yma.
Mae'r gwaith wedi cau ar hyn o bryd er mwyn gwaith cynnal a chadw.
Mae'r gwaith yn cael ei oruchwylio'n gyson ac mae'n cyrraedd y safonau cyfreithiol.
Mae'r gyfres i'w gweld ar S4C ac ar y We ar yr un pryd.
Mae'r Gymraeg yn iaith yn ein hysgolion boed yn fam iaith neu'n ail iaith ac mae hyn bellach yn rhoi statws fel bod y ddwy iaith ochr yn ochr, meddai Arwel George, Pennaeth Ysgol Gyfun Penweddig, un a fu'n ymgyrchu dros gael y ddarpariaeth.
Mae'r heddlu'n awyddus i siarad gyrrwr Mercedes r llythyren gorfrestru M welwyd yn yr ardal ar y pryd.
Mae'r heddlu'n trin y mater fel un difrifol ac mae eu hymoliadau'n parhau.
Mae'r hen dirwedd o'r 18fed ganrif wedi cael ei gadw gydag elfennau newydd.
Mae'r nfer y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y cystadlaethau ieuenctid eleni'n galonogol iawn, meddai.
Mae'r peiriant yn pwmpio'r hylif sy'n wedi ei wneud o dywod a phst papur wal.
Mae'r pleidleisiau o dramor bellach wedi'u cyfri ac wedi rhoi ymgeisydd y Gweriniaethwyr George W Bush ar y blaen o 930 o bleidleisiau.
Mae'r poen a welwn ym mywydau plant a gafodd eu camdrin yn effeithio mewn rhyw ffordd arnom i gyd.
Mae'r Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan, yn ystyried y posibilrwydd o godi estyniad i adeilad presennol y Cynulliad yn hytrach nag adeiladu cynllun Partneriaeth Richard Rogers ar gyfer adeilad newydd.
Mae'r pwyllgor yn argymell y dylai'r dip gael ei roi yn l ar y farchnad a hynny mewn pacedi addas" mor fuan phosib.
Mae'r pwyllgor yn argymell y dylai'r hylif fod yn l ar silffoedd y siopau amaethyddol.
Mae'r rhain yn swyddi ble mae angen sgiliau uchel a bydd yna gyfleon gwych a dewis o swyddi yn yr ardal.
Mae'r rheiny sy'n bedwerydd ac yn bumed ar y rhestr yn y bon yn gwastraffu eu hamser.
Mae'r safle'n cydymffurfio meini prawf y pwyllgor gwyddonol.
Mae'r Samariaid eisoes yn derbyn dros 15,000 o negeseuon e-bost ym Mhrydain - nifer helaeth ohonyn nhw gan rai sy'n ystyried lladd eu hunain.
Mae'r strategaeth raglenni a'r cyllid cyhoeddus yn brawf pendant o ymrwymiad Awdurdod S4C i'r flaenoriaeth honno.
Mae'r trefnwyr yn beio'r tywydd garw a diffyg cefnogaeth yr awdurdodau lleol.
Mae'r Uchel Lys ym Mhortiwgal wedi caniatau cais Ffrainc i estraddodi dyn sy'n cael ei amau o lofruddio myfyrwraig o Brydain.
Mae'r un peth yn wir, wrth gwrs, yn y pleidiau eraill, ond bod hyd yn oed llai o'u hymgeiswyr nhw a gobaith o ennill.
Mae'n amhosib dychmygu noson olaf heb y ferch hon.
Mae'n amlwg, o ddarllen yr anterliwtiau fod gan Huw Jones o Langwm ddawn i adrodd stori, rhywbeth sy'n prinhau y dwthwn hwn yn anffodus.
Mae'n amser cyffrous i fod yn rhan o'r BBC.
Mae'n brofiad sy'n uno pawb.
Mae'n bwriadu gwneud rhywbeth tebyg eto, ond y tro hwn gan fentro ychydig yn bellach ac ar gyfer rhaglen deledu.
Mae'n cael ei adnabod fel John Davies Mallwyd oherwydd iddo gael ei benodi yn rheithor yno yn 1604 ond nid am ei waith fel rheithor y mae'n cael ei gofio.
Mae'n chwaraewr sy di methu.
Mae'n cynnwys geiriau, discograffi, hanes, adolygiadau a lluniau.
Mae'n cynnwys llawer o garcharorion na ddylent fod yno.
Mae'n ddiddorol, a dweud y lleiaf, cael cwmni un sydd a barn bendant a diwyro am garcharau a charcharu.
Mae'n debyg iawn i gyngerdd Dydd Gwyl Dewi yng Nghymru.
Mae'n drueni mawr hefyd i gynnyrch Huw Jones o Langwm fynd yn angof yn hanes ein lln.
Mae'n drueni, fodd bynnag, na ellir dibynnu ar y cyhoeddiad hwn i'n cael allan o bob straffig - ond mwy am hynny yn nes ymlaen Geiriadur Idiomau.
Mae'n edrych yn hytrach ar yr hyn a wnaeth Crist drosom ni.
Mae'n ei gwneud yn glir fod carcharau yn llawn o bobl annymunol - a pheryglus, yn aml.
Mae'n ffaith, hefyd, i'r Iarll fynd ati i fridio'r cwn, ond wnaeth o erioed werthu yr un ohonynt.
Mae'n fy atgoffa o gerddoriaeth grwp o'r enw Toto o ddiwedd y 70au.
Mae'n galonogol gweld y fath egni a thalent yn amlwg yn y wlad ac o'r diwedd, yn cael ei werthfawrogi y tu hwnt iddi.
Mae'n gn sy'n arbrawf gan y grwp o ystyried natur eu caneuon arferol, yn bennaf oherwydd y naws Affricanaidd sydd i'w glywed drwy'r gn.
Mae'n gyn hyfforddwr y Springboks ac ar hyn o bryd yn hyfforddi tm 7 bob ochr De Affrica.
Mae'n hir ddisgwyliedig yn ty ni, lle mae'r llyfrau wedi plesio'n enfawr.
Mae'n hynod bwerus a mae'r angerdd y gitars ar gychwyn y gn yn creu'r ymdeimlad o "Angst Bersonol".
Mae'n rhaid cyfaddef fy mod wedi cael pwl o hiraeth i weld teulu a ffrindiau yn ddiweddar, felly doedd dim amdani ond pacio bag ac estyn am y pasport.
Mae'n rhaid diolch hefyd i Gruff Rhys o'r Super Furries. Beth bynnag ydym ni'n ei feddwl am ei honiadau nad yw Mwng yn cael ei chwarae ar Radio Cymru - sy'n gwbwl anghywir gan ein bod yn chwarae caneuon oddi arni yn gyson - roedd hi'n wych i'w weld ar y llwyfan yn derbyn dwy wobr ar ran y Super Furry Animals.
Mae'n rhaid fod yna wers yn rhywle," meddai gan osod y cywair ar gyfer y gyfrol gyfan.
Mae'n RHAID i chi fynnu copi o albym newydd Anweledig, ac os ydach chi eisiau copi am ddim yna mi fyddwn ni'n rhoi copi yn wobr bob nos yr wythnos yma rhwng deg a hanner nos.
Mae'n sn am berson sy'n byw bywyd prysur ".bosys llym, amserlen tynn".
Mae'n wastad yn fy synnu sut mae plant yn hapus i ddarllen yr un hanesion cyfarwydd dro ar l tro mewn diwyg a geiriau gwahanol.
Mae'n wir dweud fod yna nifer o wahanol elfennau wedi'u hymgorffori yn eu cerddoriaeth - acid house, hip hop, reggae, dub, rap a chryn ymdriniaeth ar rhythmau Affricanaidd.
Mae'n ymddangos bod tm rygbi Caerdydd wedi dod o hyd i olynydd i Lynn Howells fel hyfforddwr.
Mae'n ymhyfrydu yn y ffaith i'w yrfa gerddorol gychwyn fel chwaraewr fiola yn Ngherddorfa Ieuenctid Cymru ond yr oedd, yr un pryd, yn chwilio am rywbeth tu hwnt i dawelwch Y Garnant.
Mae'n ystyried y ffordd y bydd penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad, San Steffan ac Ewrop yn effeithio ar bobl Cymru.
Mae'r actor yn deip mwy diddorol fodd bynnag.
Mae'r addasiadau Cymraeg yn dderbyniol er bod y gair etifeddu yn y frawddeg gyntaf yn Pws Esgid uchel wedi bod yn ychydig o rwystr wrth ddechrau'r stori.
Mae'r adran hon o'r gystadleuaeth wedi ei eangu, eleni, i gynnwys cn gelf, cn werin yn ogystal Lieder Almaenig.
Mae'r adran newyddion yn arbennig o dda gyda thameidiau o bedwar ban byd.
Mae'r aelodau yn croesawu'r cynigion ar gyfer penodi gohebwyr a golygyddion arbenigol newydd.
Mae'r albym di hanner ei orffen.
Mae'r Americaniaid yn dathlu canmlwyddiant dyfodiad y Daeargi Cymreig i'w gwlad yr wythnos hon.
Mae'r amgylchiad yn cael ei gofio gyda gorymdaith ym mhob tref gyda'r holl luoedd arfog yn cymryd rhan ochr yn ochr ag ysgolion a gwahanol gymdeithasau - pawb yng ngwisg eu hardal.
Mae'r archif sain unigryw hon o fywyd Cymru wedi'i hanfon i Gronfa Cof y Mileniwm yn y Llyfrgell Brydeinig.
Mae'r arddull yn unigryw o fewn y sn yng Nghymru ac yn torri'n rhydd o'r drefn arferol a'r swn indie mae llawer o grwpiau yn ei ddefnyddio.
Mae'r arwyddion cynnar yn argoeli'n dda i'r Clwb diweddara yma yng ngwlad yr haul a'r tywod.
Mae'r awdur wedi colli'r cyfle i ddatblygu'r cymeriadau gan roi rhywfaint o hygrededd a rhesymeg y tu l i'w gweithredoedd.
Mae'r awyrgylch yn ysgaf a golau.
Mae'r bobl mae Seth yn ei amgylchynu ei hun a nhw yn bobl hunanol, di asgwrn cefn.
Mae'r busnes wedi gwneud camau breision tuag at ymgorffori ymagweddau mwy blaengar i'w arlwy o wasanaethau, gan gynnwys penodi rheolwr datblygu cynnyrch newydd arbenigol i weithio'n agos gyda BBC Cymru mewn meysydd megis technoleg rithwir a llifo byw.
Mae'r busnes wedi ymdrechu'n galed i wella'i wasanaeth i gwsmeriaid a bu'n canolbwyntio ar wella prosesau yn ogystal 'r amgylchedd y mae ein cwsmeriaid yn gweithredu ynddo.
Mae'r Capten yn mynd Sglod am dro yn ei gwch.
Mae'r cerddi'n ddoniol, yn ddiniwed ac yn annwyl.
Mae'r chwaraewr sboncen o Gymru, David Evans, yn amddiffyn ei deitl ym mhencampwriaeth agored Prydain sy'n dechrau heddiw.
Mae'r clwb mewn argyfwng ariannol a chynhelir cyfarfod yr wythnos nesaf yn wyneb sefyllfa sy'n gwaethygu'n ddyddiol.
Mae'r Coleg Digidol yn ddarpariaeth newydd a fydd yn cyfuno gwasanaethau, profiad a sgiliau addysgwyr, hyfforddwyr, byd busnes a diwydiant, S4C a BBC Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth "dysgu gydol-oes" ardderchog i wylwyr Cymru.
Mae'r coleg yn cynnig amrwiaeth eang o gyrsiau ym mhob campws yng Nghastell-nedd a Phort Talbot ynghyd a Choleg Cwmtawe ym Mhontardawe a'r Ganolfan Hyfforddiant Crefftau Adeiladu yn Llansamlet.
Mae'r Corws bob amser yn chwilio am aelodau newydd.
Mae'r Cydymaith yn fwy na geiriadur.
Mae'r cyfeiriadau yn amrywio o'r cyffredin i'r anghyffredin o'r disgwyliedig i'r annisgwyl.
Mae'r cyfrifiaduron yn cael eu cynnig yn wobr am y ddwy wefan orau fydd yn cael eu hanfon i'r gystadleuaeth.
Mae'r Cyngor Darlledu yn gwerthfawrogi gorchestion BBC Cymru o dan ei arweinyddiaeth ysbrydoledig yn fawr, ac yn dymuno pob llwyddiant i'r rheolwr newydd, Menna Richards, wrth i'r byd darlledu yng Nghymru baratoi i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd digidol, ac wrth wynebu'r broses o ehangu darlledu masnachol.
Mae'r Cyngor wedi penodi pwyllgor i'w gynghori ar Addysg, gaiff ei adnabod fel Cyngor Darlledu Addysgol Cymru.
Mae'r Cyngor wedi'i fodloni bod y BBC yn gyffredinol wedi ymateb yn dda wrth ddarparu ystod o raglenni a gwasanaethau sy'n adlewyrchu effaith datganoli, ac sy'n cwmpasu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at weld effaith y newidiadau rhaglenni a gyflwynwyd yn ystod Gwanwyn 2000.
Mae'r Cyngor yn falch bod cyfradd cynulleidfa Cymru o ran y gwasanaethau a ddarperir gan y BBC wedi cynyddu i 7.2 yn ail chwarter 1999, ac wedi parhau ar 7.0 ar gyfer gweddill y flwyddyn, yn uwch na chyfartaledd y DG.
Mae'r Cyngor yn falch iawn o ymroddiad BBC Radio One trwy'r rhaglen benodol i Gymru ar nos Iau.
Mae'r Cyngor yn fodlon ar y ffordd y mae BBC Choice Wales wedi datblygu.
Mae'r Cyngor yn pwysleisio pwysigrwydd trin cwynion mewn ffordd bositif, fel rhan o reolaeth y BBC o'r broses gwneud rhaglenni.
Mae'r Cyngor yn ymwybodol o ymroddiad BBC Cymru i amrywiaeth diwylliannol ac ethnig o fewn ei gynyrchiadau, a mabwysiadwyd y dull systematig tuag at y materion hyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Mae'r cynnwrf yn cychwyn hyd at ddwyawr cyn y gystadleuaeth ei hun a'r teirw yn cyrraedd fesul un a dau - rhai ar gefn pick-ups bach, eraill yn cael eu cerdded ond pob un yn cael ei dywys i'w le bach ei hun lle mae'n cael ei glymu rhwng dwy goeden.
Mae'r cytgan yn aros yn eich pen ac yn nes at ei diwedd mae lleisiau'r merched sy'n canu cefndir yn atgyfnerthu'r swn.
Mae'r ddwy brif raglen newyddion ar y teledu wedi cynnal eu safleoedd cryf.
Mae'r ddwy gyfres - yn y ddau gyfrwng gwahanol - yn ategu ei gilydd.
Mae'r diffyg o ganlyniad i flynyddoedd o ddiffyg buddsoddi yn y celfyddydau gan lywodraethau.
Mae'r digwyddiad lleisiol pwysig hwn bellach yn eitem sefydlog ar y calendr cerddorol.
Mae'r drymiau a'r allweddellau yn asgwrn cefn i'r gn sy'n ei gwneud yn hynod afaelgar a chofiadwy.
Mae'r Frenhines yn chwarae ei rhan yn well ar stamp post.
Mae'r gerddoriaeth wedi newid i ryw raddau hefyd.
Mae'r gerddoriaeth yn nodweddiadol o arddull y grwp ac yn sicr yn gan i godi'ch calon.
Mae'r glaw wedi amharu ar gm bencampwriaeth Morgannwg yn Old Trafford.
Mae'r grwp yn anelu at wasgaru'r wybodaeth amdanynt yn lleol, yn genedlaethol a thramor yn gyson.
Mae'r grwp, sy'n hanu o Lanberis, wedi ffurfio ers rhai blynyddoedd bellach ond dyma'r gwir gynnyrch cyntaf iddyn nhw ryddhau.
Mae'r Gwyddel Michael O'Leary sy'n berchen ar gwmni Ryanair wedi agor swyddfa yn Charleroi sydd tua 40 km y tu allan i Frwsel ac mae bargeinion diri i'w cael.
Mae'r gyfrol yma'n cynnwys Rysait Aros Adra felly os yr ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth i greu cwynion newydd, mi gewch sawl symptom gwreiddiol.
Mae'r hanes a geir yma yn ddiddorol ac, ar y cyfan, yn codi awch ar ddarllenydd i ddysgu mwy am y gwr arbennig hwn.
Mae'r holl gystadleuaeth yn sydyn wedi codi i ryw wastad newydd.
Mae'r iaith yn ln a chyhyrog a'r defnydd o dafodiaith Arfon yn y ddeialog yn realistig iawn.
Mae'r iaith yn lleol ac ar yr yn pryd yn dafodiaethol naturiol ac eto'n cadw at naws a rhythm gwreiddiol y cerddi.
Mae'r iaith yn rhwydd i'w darllen - heb fod yn nawddoglyd - gyda thoreth o eiriau cyfoethog.
Mae'r llawlyfr bychan 70 tudalen gan Bethan Mair a Meleri Wyn James yn cynnig canllawiau - yn hytrach na chynghorion - ynglyn phob agwedd o drefnu priodas o'r ddyweddad i'r mis ml a'r diolch am yr anrhegion.
Mae'r llinellau ar agor o 9yb-10yh yn ystod yr wythnos neu 9yb-9yh ar benwythnosau.
Mae'r lliw yn dal i fod yn leinin fy ngwisg nofio er gwaethaf sawl golchiad.
Mae'r lluniau llawn lliw hyn o safon mor uchel fel bod modd gweld yn eglur fanylion na ellid eu gweld 'r llygad.
Mae'r lluniau'n lliwgar a chlir ond heb y gwreiddioldeb a geir yng Nghyfres Rwdlan.
Mae'r llyfryn yn rhagweld pethau'n mynd o chwith hefyd, achos gall ambell i briodas chwalu cyn iddi ddod at ei gilydd hyd yn oed.
Mae'r mr mawr wedi llenwi ceudwll y llosgfynydd erbyn heddiw ond mae llosgfynyddoedd eraill wedi codi eto yn ei ganol y diweddaraf yn ystod pumdegau'r ganrif ddiwethaf.
Mae'r Nadolig yma ganol haf a'r tywydd yn boeth iawn.
Mae'r neges syml ond ysgytwol yn dweud rhywbeth wrth y glust fodern.
Mae'r neges yn glir.
Mae'r pedair cn yn nodweddiadol o'r grwp, ac o dan dri munud o hyd yn ogystal.
Mae'r plant yn dysgu Cymraeg yn araf deg ac er wedi eu geni yma yn Awstralia mae nhw yn dweud wrth bawb mai Welsh Australians ydyn nhw.
Mae'r plant yn poeni beth sy'n digwydd i'r cymeriadau.
Mae'r plot yn y stori yma yn un addas i stori arswyd ac yn symud yn sydyn.
Mae'r prosiect cyffrous ac arloesol hwn yn dangos sut y gall y dechnoleg newydd ddod 'r gorffennol yn fyw.
Mae'r rhaglen Dan yr Wyneb yn driw i'w henw.
Mae'r rhan fwyaf ohonom yn dueddol o feddwl mai adrodd rhyw fymryn o linellau ydi'r hyn mae rapwyr yn ei wneud ond gwelir yma fod meistrolaeth o rhythm a geirfa yn hanfodol hefyd.
Mae'r safon, fel yr ydym wedi hen arfer ag e yng Nghanwr y Byd Caerdydd, yn ddieithriad uchel.
Mae'r sianel ddigidol wedi llwyddo bron i ddyblu'r cynyrchiadau teledu a wneir yng Nghymru ar gyfer Cymru.
Mae'r siopau hyn yn rhai y mae'r Canadiaid eu hunain yn ymfalchio ynddynt a'r ddau gwmni yn rhai o'r wlad ei hun yn gwrthsefyll cyrch siopau tebyg o'r Unol Daleithiau dros y ffin.
Mae'r stori yn cychwyn gyda dau fachgen bach yn chwarae ar awyren sy'n cael ei chadw i ddiheintio cropiau ar fferm yn Tennesee ym 1923.
Mae'r sustem yn awr dan chwyddwydr.
Mae'r teirw yn ceisio gwthio'i gilydd wysg eu pennau o amgylch y cylch ond dim ond am rhyw ddau funud neu dri mae'r gystadleuaeth yn para - nes y bydd un tarw ar ei liniau neu pan yw'r gwr efo'r corn siarad yn rhoi diwedd ar bethau a dau darw arall yn cael eu tywys i'r cylch a'r holl beth yn dechrau eto.
Mae'r wobr gan Gyngor y Celfyddydau yn mynd i'r llyfr a ddewisir gan banel o feirniaid yn llyfr mwyaf nodedig yn y Gymraeg ac yn y Saesneg a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn 2000.
Mae'r ymateb a fu i Seren Wen ar Gefndir Gwyn a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1992 yn rhan o chwedloniaeth llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar.
Mae'r ysgolfeistr yn ceisio rheoli'r gm yn union fel y byddai athro yn ceisio rheoli dosbarth.
Maen achlysur arbennig i'r chwaraewyr ac i bob un syn dilyn Morgannwg.
Maen addas, yn fy meddwl i, mai Merrydown yw enwr cwmni seidr hwnnw.
'Mae'n adran anodd iawn.
Mae'n adran fawr a phrysur a thrwy'r dydd bydd newyddion yn llifo i mewn o bob rhan o Gymru a'r byd.
Mae'n adrodd yr hanes yn ddirdynnol yn ei nofel Un Nos Ola Leuad.
Maen agoriad gwych i'r sengl.
Maen amlwg ei bod yn ddyddiau lladd nadroedd i gadeirydd Railtrack.
Maen amlwg ei fod wedi mwynhau holi rhai o gymeriadau canolog y sn fel Rhys Mwyn a Iestyn George, a chynhyrchwyr ac aelodau o gwmnau hyrwyddo - nifer o unigolion fuodd o gymorth wrth i Catatonia gael ei lansio ar lwyfannau neuaddau bach cefn gwlad Cymru ac yna i sylw rhyngwladol.
Mae'n amlwg felly fod gwaith enfawr o'n blaenau.
Maen amlwg fod gan Graham Henry ei amheuon o hyd ynglyn maswr Abertawe er mor llwyddiannus yw hwnnw yn rheoli gemau a chicio cywrain nid yn unig rhwng y pyst ond i'r ystlys.
Mae'n amlwg fod Herman Jones, myfyriwr ifanc ar y pryd, wedi atgoffa un o'r beirniaid o leiaf am erchyllterau rhyfel.
Mae'n amlwg i'r protestwyr godi ofn ar y cynghorwyr ac fe welwyd newid cyfeiriad a phwyslais.
Mae'n amlwg nad oes gan y sawl sy'n gyfrifol am eu hysgrifennu ddealltwriaeth na chydymdeimlad a Chymru na'r iaith Gymraeg ac mewn dogfen mor bwysig i ddyfodol ein gwlad gallant brofi'n ddamniol.
Mae'n amlwg nad ydych o'r farn fod dyfodol cymunedau gwledig o bwys.
Maen amlwg nad yw'r Ffrancwyr yn eu ystyried yn ddim o bwys mawr.
Maen amser cyffrous i fod yn rhan o'r BBC. Rwyf yn edrych ymlaen ato yn fawr.
Maen amser da i sgrifennu - geiriau neu gerddoriaeth.
Maen anffodus bod hyn wedi digwydd, meddai Gohebydd Rygbi BBC Radio Cymru, Gareth Charles, oherwydd mae wedi tynnur sylw oddi ar berfformiad arbennig o dda.
Mae'n anhygoel fod Cyngor wedi ei arwain gan Sosialwyr yn cwyno ein bod yn gwrthwynebu rheolaeth Quangos Toraidd ar ein system addysg, ac yn defnyddio hwn yn esgus i beidio thrafod argymhellion y mae sir gyfagos Ceredigion yn eu hystyried yn ddigon pwysig i'w hastudio'n fanwl gan is-bwyllgor arbennig.
'Mae'n anodd dweud pwy yw'r ffefrynnau.
Mae'n anodd gwybod beth fydd ymateb Abertawe.
Mae'n anodd gwybod beth i'w baratoi gan nad oes gen i syniad beth yw diddordeb na safon Saesneg y myfyrwyr.
Mae'n anodd heddiw deall pa mor chwyldroadol oedd y Stryd pan gychwynnodd: cyfres am bobl gyffredin o'r dosbarth gweithiol yng ngogledd Lloegr gyda cherddoriaeth agoriadol ddigalon.
'Mae'n anodd iawn dod lan yma yn enwedig dros y Pasg,' meddai.
Mae'n anodd i'r chwaraewyr chwarae dair gwaith mewn wythnos, felly maen siwr bod gm fawr ym mechgyn Casnewydd, meddai Lyn.
Mae'n anodd rhagweld neb yn dod yn agos iddo.
Mae'n arbennig o falch gyda pherfformiad cyffredinol rhaglenni BBC Cymru, ac mae hyn wedi ei gydnabod gan lu o wobrau gan y diwydiant.
Maen arfer a gychwynwyd gan Madonna pan wnaeth ei hymddangosiad cyntaf ers saith mlynedd ar deledu yn yr Unol Daleithiau.
Mae'n argoeli'n dda arnyn nhw am ddyrchafiad.
Mae'n argoeli'n dda i Ronnie O'Sullivan.
Maen arwydd eithaf trist on hamserau i gymaint o bobol ruthro i agor neges yn dweud hynny oddi wrth rywun cwbwl ddieithr.
Mae'n arwyddocaol iawn fod tri Chymro yn y tm.
Mae'n arwyddocaol, flwyddyn gyfan ar l i'r Cynulliad gael ei sefydlu nad ydym eto wedi cael dadl ar yr iaith Gymraeg.
Mae'n benwythnos pwysig i'r tri chlwb o Gymru yn y Cynghrair Nationwide.
Mae'n bleser calon gennyf fynegi pob cefnogaeth i'r Gymdeithas yn eu hymgyrch dros gryfach Deddf Iaith i Gymru.
Mae'n bosib bo nhw ddim wedi trïo'n rhy galed yn erbyn Seland Newydd a chadw'u chwaraewyr gore i'r ddwy gm bwysica iddyn nhw.
Maen bosib fod hyn yn digwydd oherwydd bod y rhan fwyaf o esbonwyr ystadegau yn ddynion.
Mae'n bosib iawn mai canran debyg o Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol fydd yn ddwyieithog hefyd.
Maen bosib i'r ffaith fod Peter de Villiers wedi torri ei asennau yn y gm yn erbyn Abertawe a bod e ms o'r gm am dair wythnos wedi rhoi mwy o bwyse arnyn nhw i gosbi Garin yn fwy nag Andy Moore.
Maen bosib i'r penodiad gael ei herio gan Auckland, a ganiataodd i Henry adael Seland Newydd ar yr amod na fyddain hyfforddi neb ond Cymru.
Mae'n bosib na chaiff chwarae eto cyn diwedd y tymor oherwydd yr anaf.
'Mae'n bosib o hyd i ni fynd 'fyny.
Mae'n bosib y bydd capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, yn dychwelyd i'r tm yfory ar l triniaeth i'w bengln.
Mae'n bosib y bydd raid i chi wneud penderfyniad pwysig ond eitha anodd yr wythnos hon.
Mae'n bosib y bydd ymosodwr Yr Iseldiroedd, Dennis Bergkamp, yn nhm Arsenal.
Mae'n bosib y bydd yna her i haeriad Robert Croft na fydd e'n chwarae eto i Loegr.
Mae'n bosib y bydd yr ymosodwr o Jamaica, Walter Boyd, ar gael i'r rheolwr John Hollins.
Mae'n bosib y caiff Scott Gibbs gyfle i ymuno 'r Llewod wedi'r cwbl.
Mae'n bosibl prynu rhai o'r ffilmiau diweddaraf, copau anghyfreithlon o ffilmiau yn Hong Kong ydy'r rhan fwyaf.
Mae'n bosibl y daw trefn newydd yn y pen draw.
'Mae'n braf cadw'r ddalen yn ln, cael buddugolaeth 1 - 0 a mynd trwodd i'r rownd nesaf.
Mae'n braf gwylio ffilm Saesneg o dro i dro er mwyn ymlacio.
Maen bryd i rywun yng Nghymru godi ychydig o stwr ac awgrymun garedig i'r Archifau Cenedlaethol ym Mharis mai rheitiach peth i'r ddogfen ddiddorol a hanesyddol hon gael aros yng Nghymru ai diogelun barchus - nid ei chadw mewn amlen frown.
Maen bwysig bod e'n pasio'r profion meddygol.
'Mae'n bwysig bod Lloegr yn galw'n gywir ac yn batio gynta.
Mae'n bwysig bod ni'n mynd mln o hyn - dyw chware'n dda mewn un gm ddim digon da - rhaid i ni wneud e am y pum gm arall.
Mae'n bwysig cael y chwaraewyr gore ms ar y cae.
Mae'n bwysig felly adeiladu ar yr ewyllys da sydd eisoes yn bodoli yn y sector tuag at yr iaith Gymraeg.
'Mae'n bwysig fod y chwaraewyr ddim yn chwarae gormod o gemau.
Mae'n bwysig fod y rhai sy'n darparu gwasanaethau dwyieithog yn canfod gwerth o'u hymdrechion.
Mae'n bwysig hefyd sicrhau fod meddalwedd pwrpasol yn parhau i gael ei ddatblygu ar gyfer y Gymraeg er mwyn hwyluso'r cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith wrth gynnal busnes ac wrth hamddena.
'Mae'n bwysig i ni ennill y gm hon,' meddai.
Mae'n bwysig iawn bod Llanelli'n whare'n dda.
Mae'n bwysig iawn fod aelodau'r Pwyllgor yn deall o'r cychwyn bod modd defnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn y cyfarfod a gellir atgyfnerthu hyn yn weledol drwy osod copi o bolisi iaith y Cynulliad (pan ddaw) neu eiriau Deddf Llywodraeth Cymru ynghylch defnydd y ddwy iaith, neu Reol Sefydlog 8.23 -- 'Caiff aelodau'r pwyllgorau, a phersonau eraill sy'n annerch y pwyllgorau siarad Cymraeg neu Saesneg, a bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer trafodion Cymraeg.
'Mae'n bwysig iawn i glybiau yng Nghynghrair Cymru eu bod yn darganfod doniau ifanc yn lleol.
Mae'n bwysig, felly, ceisio sicrhau fod goblygiadau ieithyddol datblygiadau newydd yn y maes yn cael eu hystyried yn gynnar yn y broses ddatblygu.
'Mae'n bwysig, nawr, bod ni'n aros yn yr Adran Gyntaf yn y dyfodol.
Mae'n ceisio ffonio eto ymhen rhyw bum munud.
Mae'n cilio oddi wrth glybiau gwyllt y ddinas ac yn cyfaddef mai creadures digon cartrefol yw hi.
Mae'n codi arswyd arnom eto gyda'r llun o ferch fach yn rhedeg yn noeth i lawr llwybr o'i phentref yn Fietnam a'i chroen yn friw gan y napalm yr oedd awyrennau bomio yr Unol Daleithiau wedi eu gollwng ar ei chartref.
Mae'n cofio am aberth y merched a fu'n gefn i holl ymdrechion eu g^wyr a'u meibion, y merched a fu'n dioddef y cyni yn dawel.
Maen cychwyn trwy grybwyll grwpiau sydd wedi cael dylanwad mawr ar nifer o fandiau, ond syn cael prin ddim cydnabyddiaeth am hynny - Yr Alarm, Pooh Sticks, Crumblowers, Plant Bach Ofnus ac yn y blaen.
Mae'n cyhoeddi cyfrol o Drafodion (mae cyfrol 1999 ar gael yn awr) ac yn cynnal tri achlysur arbennig pob blwyddyn- Cyfarfod y Gwanwyn, gwibdaith yr Haf a'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda siaradwr gwadd.
Maen cynnwys dwy fersiwn o drac newydd sbon o'r enw Nosweithiau Llachar/ Dyddiau Di Galar, a dwy gn fydd yn gyfarwydd i wrandawyr cyson, Fy Nghelwydd Clai a Dim Dagrau, cafodd eu recordio au darlledu fel rhan o sesiwn Radio Cymru.
Mae'n cynnwys y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w rhoi ar y we: Rebel ar y We gan y Prifardd Robin Llwyd ab Owain a dros 400 o gerddi gan feirdd cyfoes ar gyfer plant cynradd.
Mae'n dal yn bosib i Langefni orffen ar y brig, ond bydd raid iddyn nhw ennill y naw gm sydd gynnon nhw ar l.
'Mae'n damed bach o drueni,' meddai.
'Mae'n dangos shwt ysbryd sy 'da ni lawr yng Nghastell Nedd.
Mae'n dathlu campau'r gwyddonwyr ymhob maes, hyd yn oed yr ymdrech gyntaf i greu bywyd dynol mewn testiwb.
Maen dda gen i ddweud fod y sawl syn fy nghyflogi o'r un farn.
Mae'n ddiddorol nodi i Gymdeithas yr Iaith ennill ei phrif frwydrau, ag eithrio'r ymgyrch arwyddion ffyrdd, ymhell ar l i'r tyrfaoedd ddiflannu. Dafydd Morgan Lewis yn ein harwain yn l ar y stryd
Mae'n ddigon a dychryn rhywun.
Maen ddigon drwg cael y gwleidyddion yn cnocioch drws; yn ymweld a ller ydych yn gweithio; yn brasgamu ar draws strydoedd i ysgwyd llaw a chi ac yn blagardio ar deledu a radio - heb gael Cherie a Ffion yn hewian arnom drwy ebost ar eich cyfrifiadur.
Mae'n ddigon posibl mai hon yw'r genhedlaeth olaf o blant i gael eu magu mewn cymdeithas naturiol Gymraeg.
Maen ddiwrnod y mae'r bechgyn i gyd yn edrych ymlaen ato, meddai troellwr Morgannwg, Robert Crofr.
Maen ddiwrnod y mae'r bechgyn i gyd yn edrych ymlaen ato, meddai troellwr Morgannwg, Robert Croft.
Mae'n dduach fyth ar Abertawe.
Mae'n ddyddiau pryderus i Abertawe.
Mae'n debyg bydd dyfodol chwaraewr canol cae Leeds a Chymru, Matthew Jones, yn cael ei benderfynu y naill ffordd neu'r llall yn y dyddiau nesaf.
Mae'n debyg ein bod ni wedi gweld y gystadleuaeth am y tro olaf ar y ffurf yma.
Mae'n debyg fod bachwr Tm Rygbi 13 Cymru, Keiron Cunningham, ar fin dechrau chwarae rygbi'r undeb.
Mae'n debyg mai fy awr fawr i ar lwyfan oedd ychydig fisoedd yn l fel Doctora mewn sgets yn Esquel, Patagonia - lle cefais yr anrhydedd o fod yr unig feddyg benywaidd gyda barf yn y Wladfa i gyd.
Maen debyg mai hwn fydd y cyfle olaf i glywed cyfraniadau Euros Rowlands fel aelod llawn fel drymiwr ar newyddion ydy bod Pete Richardson o'r grwp Topper yn ymuno efo Gorkys i gymryd ei le.
Maen debyg mai Mark Roberts yw stricar prysuraf Prydain a redodd ar draws cwrt 14 yn Wimbledon eleni gan beri i Anna Kournikova guddio ei phen yn ei thywel.
Maen debyg mai yr Albanwr Ian McGeechan oedd dewis cyntaf Rheolwr y Llewod, Donal Leniham, ond fod McGeechan wedi gwrthod y cynnig.
Mae'n debyg mod i wedi bod yn tipyn o Nashi ers blynyddoedd.
Maen debyg y bydd yn rhaid iddo dawelur dyfroedd gan fod rhai o aelodaur Undeb yn flin iawn nad aeth Pwyllgor y Llewod drwyddyn nhw, a mae'r cynta glywson nhw fod Henry wedi cael cynnig y swydd oedd yn y Wasg ar cyfryngau.
Maen debyg y dylai rhywun lawenhau yn y ffaith fod disgwyl i siopio Nadolig arlein fwy na dyblu eleni o gymharu r llynedd.
Mae'n debygol iawn y bydd canolwr Penybont a chyn-chwaraewr rygbi 13 Widnes, John Deveraux, yn chwarae i Gymru yn erbyn Papua Guinea Newydd.
Mae'n debygol y bydd Neil Jenkins ac Allan Bateman yn colli gm Cymru gyda'r Barbariaid ar Fai 20.
Mae'n defnyddio natur ac effaith yr elfennau arnon ni i'w hysbrydoli i gyfansoddi.
Mae'n deialu'r rhif i'w swyddfeydd moethus yn Stryd y Santes Fair, Caerdydd.
Mae'n deimlad da.
'Mae'n dipyn o broblem,' meddai Brian Owen, rheolwr Clwb Pl-droed Llangefni.
Mae'n dipyn o syndod bod Gareth Thomas o Gaerdydd wedi'i adael allan o'r garfan.
Mae'n dod i'r pen yn y frwydr am y pumed safle yng Nghwpan Heineken y tymor nesa.
Maen dreth ar rywun, weithiau, i fynd i blant ei hun ar drip achos gyda phlant wyddoch chi ddim beth all ddigwydd hyd yn oed gyda'r gofal mwyaf.
'Mae'n drueni mawr i feddwl bod nhw'n chwarae i Brydain a does dim hoci i yn eu cartre nhw.
Mae'n dweud rhywbeth am yr ugeinfed ganrif ac am ei phobol i'r cymeriad cartwn dysfunctional hwn achub y blaen ar Nelson Mandela a'r Fam Teresa - ond yn waeth na hynny, yn fy marn i, Marilyn Monroe ei hun.
'Mae'n dwym ofnadw ms yma.
Mae'n dyddio'n l i'r canol oesoedd, os nad cynt, gyda mosgs a phalasau wedi'u cerfio i mewn i'r graig.
Mae'n edrych yn annhebygol nawr y bydd Lee Trundle yn chwarae eto i Wrecsam y tymor hwn.
Mae'n edrych yn debygol iawn y bydd Lloegr yn ennill y gm rywbryd yn ystod yfory.
Mae'n 'fam' i gasgliad digon difyr o anifeiliaid, gan ei bod yn 'mabwysiadu' anifail gwahanol pob blwyddyn trwy noddi un ar gynllun arbennig sy'n gwarchod anifeiliaid yn eu cynefin.
Maen fater o farn a yw'r gwr a ddaeth yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn haeddu y fath deyrnged ac y maen destun dadl air trwy gyfres deledu o'r fath y dylid talu'r deyrnged honno i arweinydd gwleidyddol, beth bynnag.
Mae'n ffordd ryfedd o dynnu blewyn o drwyn rhywun - ond y ffordd fodern o sarhau rhywun yw gwisgo crys T gydau henw arno.
Maen focsiwr addawol iawn a wedi cyd-weithio gyda dau brofiadol a llwyddiannus iawn yn y gamp.
Mae'n galonogol bod adnoddau yn awr wedi eu dyrannu i gyflawni amcanion arlein ar gyfer y ddwy iaith.
Mae'n galonogol ein bod wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag S4C i ddarlledu'r Cynulliad Cenedlaethol yn fyw ar S4C2.
Maen galonogol gweld y fath egni a thalent yn amlwg yn y wlad ac o'r diwedd, yn cael ei werthfawrogi y tu hwnt iddi.
Maen gantores garismataidd, efo presenoldeb llwyfan heb ei hail, ein arwres ni i gyd, y dynion yn ei ffanso ar merched am ei hefelychu.
Mae'n gefnogol i'r chwith cenedlaethol gyda chysylltiad gyda'r glymblaid Herri Batasuna, sy'n rhoi llais gwleidyddol i fudiad milwrol ETA.
Mae'n gofidio am y bataliynau o goed bytholwyrdd a blannwyd gan y Comisiwn Coedwigo ar draws ucheldiroedd Cymru.
Mae'n golygu bod popeth yn cael ei reoli yn lleol er budd pobl leol. Drwy ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith mae'r nod yna yn gyffredin - Deddf Eiddo, system addysg annibynnol, Deddf iaith o werth - felly dydi'n galwadau yn ddim byd newydd.
Mae'n golygu bod y gymuned gyfan yn rheoli tai, addysg, iaith, diwylliant ayyb.
Mae'n golygu mai'r rheswm dros y penderfyniadau hynny fyddai budd cymunedau Cymru, nid y status quo presennol.
Mae'n gweithio i gynrychioli buddiannau prynwyr a defnyddwyr domestig nwyddau a gwasanaethau yng Nghymru.
Mae'n gweithredu fel cydlynydd ar ran yr holl fudiadau sy'n gweithio ar ran y Basgeg.
Mae'n gweld plentyn yn cael ei genhedlu mewn angladd yn y gerdd 'Angladd', hynny yw, yr oedd Cymru newydd yn codi o arch yr hen Gymru.
Mae'n gwestiwn ers tro am ba hyd fydd John Hartson yn aros yn Wimbledon.
Mae'n gyfartal ddi-sgr ar hyn o bryd ar l y cymal cyntaf yn Barcelona.
Maen gyfle gwerthfawr iawn i grwpiau hen a newydd gael chwarae mewn neuadd syn dal cynulleidfa fawr, a neuadd sydd thechnegwyr a system sain broffesiynnol.
Maen gyfle hefyd i'r bechgyn na whariodd ddydd Sadwrn i anelu at yr un math o safon a chreu yr un argraff ar Graham Henry, Lee Jones a Geraint John ag a wnaeth y 22 oedd wedi chware erbyn diwedd y gm honno.
Maen gyflwr hynod o ffasiynol sy'n apelio at ferched ac ymhlith y JGEs syn cael eu rhestru i brofi hynny y mae y cogydd teledu, Jamie Oliver, yr actor, Jude Law ar canwr, Robbie Williams.
Mae'n hanfodol fod sail gymunedol gadarn i'r iaith.
Mae'n hanu o dde Cymru.
'Mae'n helpu damed bach bo fi wedi guro fe llynedd, ond mae e'n whariwr da.
Mae'n hen bryd i aelodau'r Quango Iaith sylweddoli nad yw brwydr yr iaith drosodd.
Maen hen, hen, ddywediad yn y Rhondda fod y gefnogaeth i Lafur yn un mor unllygeidiog y byddai mul yn cael ei ethol pe byddain sefyll yn enwr blaid.
Mae'n hymgyrchoedd ni yn dwyn y grym oddi arnyn nhw - yn golygu na allan nhw wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau heb ymgynghori.
Mae'n hymgyrchoedd yn rhai sydd angen cefnogaeth nifer o bobl i gyrraedd eu potensial ac mae yna o hyd ddigonedd o waith i'w wneud yn y maes.
Mae'n iawn inni gydnabod dwy ffaith.
Mae'n llawer haws gwneud ffrindiau.
Mae'n Llyfrgell Genedlaethol ni yn cael grant cyn lleied ag ambell Lyfrgell Brifysgol yn Lloegr am fod y Saeson yn ein gweld ni fel Cenedl israddol.
Mae'n mynd i fod yn anodd iawn heno, oherwydd mae'n rhaid i'r Cymry fynd a difetha parti Gwlad Pwyl.
Mae'n mynd i fod yn dynn am yr ail safle - mae Cymru angen ennill a bydd angen pob cefnogaeth arnyn nhw nos Fercher.
'Maen mynd i fod yn gm galed dros ben, yn gm gorfforol.
Maen na lot o hen ffraeo yn y byd actio yn Lloegr rhwng y crachactorion ar actorion mwy gwerinol hynny efo acen 'ranbarthol'. Rhwng y posh ar oiks i ddefnyddio'r termau technegol.
'Mae'n naturiol i beidio bod yn hapus.
Mae'n neis bod 'nl ar y lefel ucha.
'Mae'n neis gweld Cymry ms yma a maen nhw'n sgrechian drosto i a mae lot wedi dod i ddilyn y tm.
Mae'n newyddion ofnadwy yma.
Maen nhw am drafod cynlluniau'r cwmni ar gyfer y dyfodol - yn benodol faint o ddur maen nhw am ei gynhyrchu.
Maen nhw ar werth am ddegpunt yr un o'r Natural Homestore yno ac wedi eu gwneud o gotwm sydd wedi ei dyfun gwbl naturiol.
Maen nhw ar y blaen o bum gl i un ar l y cymal cyntaf.
Maen nhw hefyd wedi tynnu dau bwynt oddi ar Castres - fydd yn chwarae Casnewydd - am gynnwys Norm Berryman yn eu tîm yn erbyn Caerfaddon.
Maen nhw mewn sefyllfa addawol yn ei gm yn erbyn Caint ym mhedwaredd rownd Tlws y NatWest ar l i'r gm yng Nghaergaint ddechraun hwyr ddoe oherwydd glaw.
Maen nhw nawr 11 y tu l i Wigan, sy'n chweched.
Maen nhw wedi arwyddo cynnig yn y Tý Cyffredin i fynegi eu pryder sylweddol a'u dychryn" at benderfyniad Comisiwn y Mileniwm i roi £29m ychwanegol i'r atyniad.
Maen nhw wedi baglu o un rownd i'r nesa ac ar l cyrraedd yr wyth ola falle mai dyna'r gorau oeddan nhw'n ddisgwyl.
'Maen nhw wedi cael nifer o anafiadau a mae wedi bod yn annheg i John Hollins - dydy o ddim wedi medru dewis ei dm gora bob wythnos.
Maen nhw wedi chwarae'n dda yn y ddwy gm pedwar diwrnod.
Maen nhw wedi codi i'r pumed safle efo chwe phwynt yn llai nag Ipswich sy'n drydydd - ond maen nhw wedi chwarae dwy gm yn llai.
Maen nhw wedi curo Uruguay 30 - 3.
Maen nhw wedi cymryd cam bras tuag at y rownd derfynol a gm debygol yn erbyn Wrecsam sydd hefyd dwy gl o fantais dros Y Barri ar l eu gm cymal cynta' nhw.
Maen nhw wedi datblygur ddawn o greu lle ac o ganfod bylchau yn hytrach na chyrff.
Maen nhw wedi gofyn am help yr actor o fri oherwydd ei fod yn hysbysebu'r banc ar y teledu.
Maen nhw wedi syrthio lawr i'r Drydedd Adran ar l colli gartre 2 - 1 yn erbyn Wycombe.
Maen nhw werth oddeutu 1,000 yr un.
Maen nhw'n dal i geisio darganfod yn union beth ydy'r sefyllfa gyfreithiol.
Maen nhw'n gobeithio gallu llwyddo i ostwng y lefel unwaith eto.
Maen nhw'n gobeithio y bydd pobol ifanc yn gofyn am help drwy yrru neges i jo@samaritans.org cyn y bydd hi'n rhy hwyr.
Maen nhw'n mynnu fod Aelodau Seneddol a'r Cynulliad yn eu cefnogi nhw.
Maen nhw'n pryderu fod cryfder y bunt yn ei gwneud hi'n anodd i werthu dur i wledydd tramor a bod eu dyfodol yn edrych yn ddu.
Maen nhw'n cwrdd bob nos Wener, pob un yn cyfrannu pum peso tuag at gynnal ty yr athrawon Cymraeg.
Maen nhw'n dweud na fedrwch chi werthfawrogi'r Paith onibai eich bod chi mynd mewn bws.
Maen nhw'n llyfrau braf i'w perchen ac mae rhes ohonyn nhw ar silff lyfrau'r plant.
Maen nhw'n agosau at le yng Nghynghrair y Pencampwyr.
Maen nhw'n anghofio natur gorfforol sylfaenol y gm ac os ydyn nhw'n anghofior elfen hon fe ddylsent fynd i chwarae rhywbeth arall.
Maen' nhw'n brin ac yn eiddil.
Maen nhw'n broffesiynol eu hagwedd a dydyn nhw'n rhoi dim byd i ffwrdd ac ynan gobeithio dwyn gl - a rydan ni wedi gweld hyn droeon.
Maen nhw'n cael eu talu'n hael am berfformio a chael canlyniade da.
Maen nhw'n chwaraen llawn hyder ac yn defnyddiou cryfder yn chwaraer bl ar hyd y llawr a chadwr meddiant yn dda iawn.
Maen nhw'n chwerthin yn afreolus am ben jcs nad ydynt yn ddoniol i neb arall.
Maen nhw'n credu fod lle i ofni milwreiddio'r Gymuned.
Maen nhw'n cyd-redeg a chwarae dros ei gilydd a bydd talcen caled gyda nir Cymry i'w curo nhw.
Maen nhw'n cydweithio'n rhagorol gyda'i gilydd ac, yn sicr, mae'r caneuon newydd (er nad yw pedair ohonyn nhw mor newydd hynny erbyn hyn) yn dangos cryn aeddfedrwydd a rhyw fymryn o newid mewn naws.
'Maen nhw'n cynrychioli Cymru, wedi'r cyfan.
Maen nhw'n ddigwyddiadau rhyfeddol yn l y sn wrth i ferched hel at ei gilydd i drafod a thrio dillad isaf cynhyrfus ac offer rhywiol eu natur.
Mae'n nhw'n ddiogel yng nghanol y tabl ac fe ellid tybio na fyddan nhw'n cymryd y gm ormod o ddifri.
Maen nhw'n disgwyl cwsmeriaid wrth y miliynau i'r Harry Potter diweddaraf.
Maen nhw'n dweud mai'r stori fer yw seren wib llenyddiaeth.
Maen nhw'n dweud y bydd hynny'n fwy nag sy'n cael eu rannu rhwng y deg presennol.
Maen nhw'n eiriau cyfarwydd iawn i'r rhai a welodd ddyddiau olaf y llywodraeth Geidwadol ddiwethaf.
Maen nhw'n ennill cyfrifiadur yr un.
'Maen nhw'n gryf iawn ond bydd hi'n gm galed.
''Maen nhw'n gwybod os na fedrwch chi fforddio cael car go lew na fedrwch chi fforddio talu'r ddirwy ychwaith.
'Maen nhw'n moyn hyfforddwr sy'n gallu cael y gore ms o'r garfan.
'Maen nhw'n moyn wyth clwb.
Maen nhw'n mynd i Bayern Munich gl i ddim ar ei hl hi wedi'r cymal cyntaf.
Maen nhw'n mynd i ddodi tua can tunnell o bwyse ychwanegol arnyn nhw.
Maen nhw'n parhau i drafod y sefyllfa gyda'r hyfforddwr dros-dro, Peter Taylor.
Maen nhw'n parhau yn y trydydd safle, ddau bwynt ar y blaen i Hartlepool.
Maen nhw'n rhaglenni syn amlhau fel cwningod.
Maen nhw'n ysgytwol er gwaethaf safon y recordio.
Maen nhw'n ystyried y blaenwr yn allweddol os yw'r tîm yn mynd i godi o'r drydedd adran.
Maen nodi bod y Ganolfan Gwybodaeth newydd bellach yn darparu mynediad i'r cyhoedd i BBC Cymru, fel y gall gwylwyr a gwrandawyr fynegi eu barn au pryderon yn uniongyrchol i'r BBC. Gellid gwneud mwy hyd yn oed i annog adborth, o bosibl drwy ehangu a hyrwyddo cyfleusterau arlein.
'Mae'n rhaid cadw'r clwb i fynd am y tair i bum mlynedd nesa nes bod ni'n cael cartre newydd yn y Pentre Chwaraeon.
Mae'n rhaid creu 'siop' o fewn yr uned yn arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Mae'n rhaid cryfhau statws y Gymraeg er mwyn cystadlu'n effeithiol am grantiau i'w hybu o'r Undeb Ewroopeaidd.
Mae'n rhaid cydnabod ar yr un pryd fod cyfleoedd sylweddol ar gael yn yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau cefnogaeth ariannol ac ymarferol drwy gysylltu'r Gymraeg byd gwaith a datblygiadau cymunedol.
Maen rhaid ei fod yn sylweddoli mai'r un peth sydd debycaf o adfer ei ffawd wleidyddol yw lluniau teuluol o'r arweinydd Ceidwadol yn gwenun garuaidd wrth i Fabi Hague gymryd ei gamau cyntaf.
Mae'n rhaid fod plismyn wedi crebachu dros y blynyddoedd, roedd Angharad Tomos yn gallu edrych lawr ei thrwyn ar hwn.
Mae'n rhaid gwneud yn siwr hefyd fod aelodau'r Cynulliad yn gwneud y defnydd helaethaf posibl o'r Gymraeg ac yn manteisio ar bob cyfle i wneud hynny.
Mae'n rhaid i bawb edrych ar bob math o beryg.
Mae'n rhaid i fi gymryd y bai, meddai.
Maen rhaid i Gymru gofio hynny yn ystod y deufis cyn y dawr Saeson i Gaerdydd.
Mae'n rhaid i gynghorau ildio, mae'n rhaid i'r Quangos ildio, ac mae'n rhaid i Lywodraeth ganolog ildio i Gymru ac i'r iaith Gymraeg gael ymryddhau.
Mae'n rhaid i Mark Hughes hennill eu gm yn erbyn Iwcrain.
Mae'n rhaid i ni edrych ar y garfan sy da nhw, meddai maswr Llanelli, Stephen Jones.
Maen rhaid i rywun ofyn - a oedd y Beatles gystal hynny? meddai rhyw Kathryn Knight yn y Daily Express yr wythnos diwethaf gan deimlon dipyn o hogan, maen debyg, wrth ysgwyddor cyfrifoldeb o ofyn y cwestiwn mawr hwnnw.
Maen rhaid i'r Arolwg Blynyddol ar gyfer 1999/2000 ddechrau gyda theyrnged i Geraint Talfan Davies ar ei ymddeoliad fel rheolwr, yn dilyn ymron i ddegawd fel pennaeth BBC Cymru.
Mae'n rhaid i'r cyfleus-dodau ac i gwmnau preifat yn gyffredinol ildio i alwadau pobl Cymru am ryddid.
Mae'n rhaid i'r Cynulliad ddod i benderfyniad yn yr Hydref (gw.
Mae'n rhaid i'r Cynulliad fod llais Cymraeg ei hun, fel y bydd, wrth agor ei ddrysau am y tro cyntaf, yn cyfarch pobl Cymru drwy ddweud 'Bore da, ac mae hi'n fore da iawn yng Nghymru!'.
Mae'n rhaid i'r iaith ddod phobl at ei gilydd, yn hytrach na'u gwahanu; dylai hi gael ei hystyried fel rhywbeth i ymfalcho ynddi a'i defnyddio, nid fel niwsans neu fygythiad.
Mae'n rhaid sicrhau dilyniant o ran cyfleoedd addysgol i bawb nid yn unig er mwyn cynyddu nifer y bobl sydd 'r gallu i siarad yr iaith, ond hefyd er mwyn cael effaith ar batrymau defnyddio'r iaith mewn peuoedd penodol.
Mae'n rhaid sicrhau, felly, fod y cyfleoedd a ddarperir yn berthnasol i ofynion y cyhoedd.
Mae'n rhaid trawsnewid diwylliant dwyieithrwydd o fewn gwleidydda a llywodraethu os ydym am gael mwy na façade ddwyieithog i Adeilad y Cynulliad.
Mae'n rhaid yn arbennig geisio codi proffil yr iaith yn yr ardaloedd hynny lle mae pobl wedi colli hyder yn eu gallu i'w defnyddio.
Mae'n rhaid, felly, feithrin agweddau cadarnhaol ymysg cyrff a phroffesiynau ledled Cymru a thu hwnt o ran hybu defnydd cynyddol o'r iaith.
'Mae'n rhwystredig iawn i ni fod hyn wedi digwydd i ni.
'Mae'n rhy bell o stafell y Wasg i'r seti, mae'n rhy anodd cyrraedd iddyn nhw.
Mae'n rhyfedd, beth all digwydd tra bod chi'n golchi'r llestri.
Mae'n rhyfeddod o gofio'i gefndir - ei dad o hyd yn y carchar ar l ei gael yn euog o lofruddiaeth.
Mae'n rhyfeddol cyn lleied a wybodaeth sydd gan yr athrawon am Brydain a bydd yn rhaid inni roi darlithoedd ymhob cyfarfod athrawon o hyn allan ar amryw o bynciau.
Maen rhyfeddol.
Mae'n rhyfeddu at y dull newydd hwn o gyfathrebu.
Mae'n rhygnu byw yn nhy ei chwaer.
Mae'n rhywbeth llawer mwy na chystadleuaeth golff.
Mae'n rhywbeth sydd wedi mynd a dod.
Mae'n rhywfaint o syndod nad yw asgellwr dawnus Caerdydd, Craig Morgan, yn cael ffafriaeth ar l disglleirio a sgorio dau gais gwych dros ei glwb echdoe.
Mae'n Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm yfory, a llygaid y byd ar Gaerdydd.
Mae'n sicr bellach mai Stephen Hendry, Pencampwr y Byd ar saith achlysur, fydd yn chwarae Stevens yn rownd yr wyth ola.
Mae'n sicr felly na all y drefn bresennol o ysgolion bach barhau fel y mae ac y bydd yn rhaid wrth newidiadau.
'Mae'n sioc fod Huw Harries o Benybont ddim wedi ei gynnwys.
Maen siwr ei fod yn un o'r cyfarwyddwyr y bu mwyaf o alw amdano drwyr ganrif.
Maen siwr gen i fod y Sgotyn hwn yn un o'r awduron mwyaf ei ddylanwad yn y byd.
Mae'n siwr i nifer ohonoch ddathlu troad y mileniwm gyda'r tri ohonynt yng Nghaerdydd ond ers hynny mae Manic Street Preachers wedi bod yn eithriadol o dawel... hynny ydi, tan rwan.
Mae'n siwr y bydd yn rhaid mynd i chwilio am y ddau lyfr arall yn y gyfres rwan - Ar Goll yn yr Eira ac Adre cyn Nos.
Mae'n stori wreiddiol sy'n llawn digwyddiadau wedi eu gosod ar dudalennau lliwgar efo lluniau trawiadol.
Maen teimlo y gallai ei bresenoldeb yn annerch Pwyllgor Technegol Undeb Rygbi Cymru nos Iau, fod yn hollbwysig.
Mae'n un o naw capten sydd wedi eu henwi yn yr adroddiad.
Mae'n union fel pe byddech chi yn gwrthod mynediad i rywun i'ch ty ond y dyn drws nesaf yn eich gorfodi i'w adael i mewn.
Maen union fel petair defnydd o amddiffyn cadarn, o warchod eich llinell gais, yn elfen gwbl newydd.
Mae'n weithredu sydd wedi profi yn hynod ffrwythlon.
Mae'n weithredu sy'n golygu protestio, herio'r Drefn ac ennyn llid ambell un.
Maen wers seml, os ydych chi'n gwahodd ci ffyrnig ich ty rhaid ichi ddisgwyl cael eich brathu ganddo hefyd mae gen i ofn.
Maen werth gadael pobol yn y niwl weithiau.
Mae'n wir deud fod plant bychan yn hoff o anifeiliaid ond mae stori yn bwysicach i'w harwain drwy lyfr.
Mae'n wir fod y werth yn amrywio o bentref i bentref - yn dibynnu ar natur y gymuned leol, union leoliad adeilad yr ysgol, ac unrhyw gyfleusterau eraill yn y pentref.
Mae'n wir fod yr elw economaidd i Gorfforaeth Lerpwl yn enfawr.
Mae'n wir y gallasai cydweithrediad cynghorau sir Gogledd Cymru fod wedi codi trefn well er budd i'w broydd chwarter canrif yn gynt.
Maen Wythnos yr Haiku - wythnos i ddathlur mesur Siapaneaidd cryno lle costrelir eiliad mewn amser a hynny mewn 17 sill.
Mae'n ymddangos bod rheolwr Cymru, Mark Hughes, a'i glwb Blackburn Rovers ar eu ffordd 'nl i'r Uwch Gynghrair.
Maen ymddangos bron yn sicr y bydd cyn-hyfforddwr Abertawe, Mike Ruddock, yn dychwelyd i Gymru.
Mae'n ymddangos fod carfan Cymru mewn gwell hwyliau na charfan Lloegr.
Mae'n ymddangos fod Cymru yn blaned arall i bobl ET. Efallai y byddain syniad i rywun ffonio adref rhyw ddiwrnod.
Maen ymddangos i mi fod llawer o gwyno di-angen , fel pe wedi eu cynllwynio.
Mae'n ymddangos i mi weithiau mai rhyw fusnes llechwraidd bron yw cyhoeddi llyfr yn y Gymraeg.
Maen ymddangos mair unig beth syn peri oedi ynglyn chreu y rhain yw na all neb benderfynu pa liw ddylen nhw fod.
Maen ymddangos nad yw siaradwyr Saesneg mor alluog yn hyn o beth ag yw Eidalwyr a Ffrancwyr, er enghraifft.
Maen ymddangos yn debyg fod penodiad hyfforddwr Cymru, Graham Henry, yn hyfforddwr Llewod 2001 gam yn nes wedi i brif weithredwr Auckland, Geoff Hipkins, ddweud na fyddai gan y clwb yn Zeland Newydd wrthwynebiad petae Henry yn derbyn y swydd.
Maen ymddangos yn debyg mai gm ddi-ganlyniad fydd hon.
Mae'n ymddangos yn debyg na fydd Cymru'n gallu chwarae eu gm gydag Iwerddon, gafodd ei gohirio fis dwetha oherwydd clwy'r traed a'r genau, tan yr hydref.
Maen ymddangos yn debyg y bydd Mike Ruddock yn dychwelyd i Gymru i hyfforddi Glyn Ebwy - a thm A Cymru, hefyd, o bosib.
Mae'n ystyrdeb syrffedus dweud mai'r arwydd sicraf eich bod yn mynd yn hen yw fod plismyn yn edrych yn ifanc.
Mae'n ystyriaeth bwysig bod Matthew Jones ddim yn whare'n gyson i dîm cynta Leeds ar hyn o bryd.
Maen ystyried y ffordd y bydd penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad, San Steffan ac Ewrop yn effeithio ar bobl Cymru.
Maent hefyd am weld Twrci yn dod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd - bu meysydd awyr milwrol Twrci yn ganolfannu cyfleus iawn i alluogi awyrennau yr Taleithiau Unedig fomio Irác.
Maent wedi dal ar y cyfle cyntaf gau'r ysgol yn yr un ffordd negyddol.
Maent yn cynnig 18 mis o gyflog i rhywun sy'n barod i adael cyn y Nadolig, 12 mis o gyflog os gadawant cyn y Pasg ac yn bygwth y cant ddim os gadawant wedi hynny.
Maent yn ffraeth, yn ddifyr ac yn ddoniol, weithiau.
mae'r aelodau yn croesawur cynigion ar gyfer penodi gohebwyr a golygyddion arbenigol newydd.
Mae'r aelodau'n parhau i deimlo nad yw rhaglennu rhwydwaith y BBC yn gwasanaethu Cymru gyfan yn ddigonol, ac mae dyfodiad datganoli yn cynnig sialens newydd i adlewyrchu ac i wasanaethu Cymru a'i thalentau ar wasanaethau rhwydwaith.
Mae'r agenda yn cael ei osod yn yr achos hwn.
Mae'r ail ddeddf iaith yn cyfeirio at hawliau ieithyddol cwsmeriaid yn y farchnad, fel cydnabyddiaeth o realiti bywydau pobl Catalonia.
Mae'r ail gerddwr noddedig, Dylan Wyn Davies sydd hefyd yn 20 oed yn dod o Gwenllan, Llanfihangel ar Arth, Pencader ac yn gweithio i gwmni Cadwyn yn Llanfihangel ar Arth, Sir Gaerfyrddin.
Mae'r ail stori yn dechrau wrth iddi hi a'i mam-gu fynd am wyliau i Blas yn y gogledd sy'n cuddio ambell i gyfrinach.
mae'r Alban wedi cael cweir gan Northland Vikings yn gm gyntaf eu taith yn Seland Newydd.
mae'r Alban wedi cael gm gyfartal 25 - 25 yn erbyn Nelson Bays ar eu taith yn Seland Newydd.
mae'r amser wedi dod i fi sgorio mwy o rediade ond os bydd y bl yn dod i fi treio cadwn dynn.
Mae'r amser yn brin.
'Mae'r anaf i Jason Smith yn anffodus ofnadwy.
Mae'r ansicrwydd ynglyn dyfodol Clwb Pl-droed Abertawe mor ddyrys ag erioed, ar y cae chwarae ac yn y stafell bwyllgor.
Mae'r apwyntiadau hyn yn ansensitif, ac os nad yw'r ddau ddirprwy yn dysgu Cymraeg ym mhen dwy flynedd yna dylid eu di-swyddo.
mae'r archif sain unigryw hon o fywyd Cymru wedii hanfon i Gronfa Cof y Mileniwm yn y Llyfrgell Brydeinig.
Mae'r arddull yn fwriadol 'fodernaidd', ac yn chwithig ac yn gwirclyd iawn ar brydiau.
mae'r arian loteri wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol mewn rhai campau - athletau, hwylio a rhwyfo yn arbennig.
Mae'r Arolwg Perfformiad gydol y flwyddyn wedi dangos yn glir i'r Cyngor Darlledu bod gwneuthurwyr rhaglenni BBC Cymru, a'r rhai sy'n gyfrifol am strategaeth gyffredinol, wedi darparu cyfoeth o raglenni radio a theledu a fu'n berthnasol ac adloniadol i'r gynulleidfa sy'n gwrando ac yn gwylio.
Mae'r ateb yn syml - y pentrefwyr eu hunain ddylent benderfynnu ar bwysigrwydd yr ysgol i'w cymuned.
Mae'r atebion i'w cael yn ein safle Creu Cenedl, gan John Davies.
Mae'r awdl hefyd yn creu darlun trist o'r dirwasgiad a ddaeth i ardal y chwareli llechi wedi i'r economi cenedlaethol wegian, a chau'r chwareli fesul un wrth iddyn nhw orfod cystadlu deunydd toi rhatach o wledydd eraill.
Mae'r awdl hon yn mynd ni yn l i gychwyn y ganrif wrth i Ieuan Wyn ystyried eto y dioddefaint a fu yn Nyffryn Ogwen yn ystod Streic y Penrhyn.
Mae'r awdurdodau wedi gwrthod caniatau iddyn nhw gofrestru bachwr newydd cyn y gm.
mae'r bardd Gwyddelig, Seamus Heaney, enillydd Gwobr Nobel, yn un o'r rhai syn defnyddior mesur.
mae'r bardd Llydaweg, Youenn Gwernig, wrthin paratoi cyfrol tair-ieithog o gant o gerddi yn y mesur.
Mae'r bardd yn adrodd hanes y newid a ddaeth i Gymru wedi'r Rhyfel.
Mae'r Barri naw pwynt ar y blaen, ond mae gan Gwmbran sy'n ail, dair gm wrth gefn.
Mae'r Barri yn agosau at bencampwriaeth y Cynghrair Cenedlaethol unwaith eto.
Mae'r Barri, felly, wedi colli pedair gm yn olynol.
'Mae'r bechgyn i gyd mewn ysbryd da, ond maen nhw i gyd yn gwbod bod lot o waith ar l.
'Mae'r bechgyn i gyd yn gweithio'n galed ms yma,' meddai.
'Mae'r bengln yn iawn, ychydig bach yn stiff.
Mae'r berthynas rhwng y gerddorfa a mynychwyr cyngherddau yn cael ei chryfhau ymhellach gan linell ffn BBC Call NOW - y gyntaf o'i bath yn y DG - a lansiwyd ym mis Medi.
mae'r blaenwr 34 oed am adael Bournemouth ac y maen cael prawf meddygol gan Abertawe ar hyn o bryd.
Mae'r bobl hynny oedd yn ein gwawdio yn '69 heddiw yn dod atom ar y stryd ac yn ein llongyfarch am gymryd safbwynt gwrth-frenhinol.
mae'r brasder yn eu cyrff yn creu cemegau syn eu gwneud yn fodlon ar eu byd.
mae'r brif gn yn gwbl nodweddiadol o gerddoriaeth Melys ond hyd yn oed yn fwy electronig na rhai ou caneuon blaenorol.
Mae'r brif raglen newyddion Wales Today wedi gwneud yn well yn gyson na'i chystadleuwyr lleol ar HTV ac ITN am 6.30pm.
Mae'r bryddest hon yn enghraifft arall o Gwlt y Werin, ac yn arwydd hefyd o dwf Sosialaeth yn y cyfnod.
Mae'r bryddest yn llawn o angst y cyfnod l-Ryfel: siom, dadrith, euogrwydd, gwacter ystyr, a chais i foddi'r gwacter ystyr hwnnw yn y clybiau nos yng nghanol meddwdod, anfoesoldeb, y 'tango' a 'jazz'. Ceir ynddi ddisgrifiadau cignoeth o ymladd yn y ffosydd.
mae'r busnes wedi gwneud camau breision tuag at ymgorffori ymagweddau mwy blaengar i'w arlwy o wasanaethau, gan gynnwys penodi rheolwr datblygu cynnyrch newydd arbenigol i weithion agos gyda BBC Cymru mewn meysydd megis technoleg rithwir a llifo byw.
mae'r busnes wedi ymdrechun galed i wellai wasanaeth i gwsmeriaid a bun canolbwyntio ar wella prosesau yn ogystal r amgylchedd y mae ein cwsmeriaid yn gweithredu ynddo.
Mae'r busnes yn awr yn barod i wynebu'r sialensau o farchnad sy'n mynd yn fwy amrywiol a masnachol.
Mae'r busnes yn gwmni cyd-weithredol gyda dau gant o aelodau.
Mae'r Bwrdd a'i bartneriaid mewn sefyllfa i ddylanwadu'n arwyddocaol ar y canlyniadau hynny, ac, i raddau llai, ar ganlyniadau Cyfrifiad 2001.
Mae'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol wedi cyhoeddi rheolau newydd, wedi'u cynllunio i wneud y gm yn fwy cyffrous.
Mae'r Bwrdd yn cyrchu at weld y dydd pan fo'r rheiny yng Nghymru sydd 'r Gymraeg yn ddewis iaith iddynt yn meddu ar yr un hawliau 'r rheiny sydd 'r Saesneg yn ddewis iaith iddynt.
Mae'r Bwrdd yn ymwybodol fod yn rhaid ystyried datblygiad yr iaith Gymraeg nid yn unig yn y cyd-destun Cymreig, ond hefyd yn y cyd-destun ehangach Prydeinig ac Ewropeaidd.
'Mae'r caeau ms yma yn arbennig o dda - ansawdd gwych.
Mae'r camau diweddaraf hyn wedi uno cenedlaetholwyr o bob math gyda chynrychiolwyr o bob plaid wleidyddol, ynghyd mudiadau eraill, yn cynnal protest enfawr yn Donostia yn erbyn y penderfyniad i gau'r papur newydd.
Mae'r canlyniad hwn yn golygu na fydd Barcelona yn y rownd nesa.
Mae'r cartref, wrth gwrs, yn hollbwysig o ran sefydlu arferion defnyddio'r iaith ymysg pobl ifanc.
mae'r casgliad yn agor, wrth reswm, efor brif gn, Dolur Gwddw, sydd yn wefreiddiol - a dweud y gwir mae hi'n ein hatgoffa o ganeuon Ffa Coffi.
Mae'r cefnwr Pepito Elhorga wedi ei gynnwys yn lle David Bory, er mae'n bosib mai Jean-Luc Sadourny fydd yn chwarae yn y safle hwnnw, fel y gwnaeth yn erbyn Yr Eidal.
mae'r cefnwr Steve Watson wedi cytuno i adael Aston Villa ac ymuno ag Everton.
mae'r chwaraewyr goraun cyfunor ddwy elfen.
Mae'r chwaraewyr rygbi yn troi eu golygon yn l tua Chynghrair Cymru a'r Alban y penwythnos yma.
Mae'r chwe mis ers ethol swyddogion presennol y grwp wedi bod yn brysur, gweithgar a chyffrous iawn, gyda'r gwaith yn gydbwysedd o lunio dogfennau a strategaeth polisi, ac o ymgyrchu a gweithredu uniongyrchol.
Mae'r Chwilotydd yn ddyfais unigryw sy'n dod o hyd i ddalennau Cymraeg ar y We Fyd-Eang.
Mae'r Chwilotydd yn gallu dod o hyd i ddalennau Cymraeg sy'n sn am y pethau hyn. (178)
Mae'r chwyldro mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn trawsnewid addysg disgyblion.
Mae'r chwyldro technolegol wedi cyrraedd pob agwedd ar fywyd, a'r cyfrifia dur wedi dod yn ddelw, os nad yn dduw.
Mae'r clipiau sain (Cynhyrchiad Cwmni Da ar gyfer BBC Cyrnru) o'r rhaglenni hefyd yn rhoi ffocws ar y cymeriad dychmygol, Mr.
Mae'r clipiau sain (Cynhyrchiad Cwmni Da ar gyfer BBC Cyrnru) o'r rhaglenni hefyd yn rhoi ffocws ar y cymeriad dychmygol, Mr. N. Ff. Ithiel, sef rheolwr aflwyddiannus, ac ar sut y mae o'n gwneud cawl o bob dim! Cymeriad wedi ei greu gan yr actor a'r comedïwr Emyr Roberts yw N. Ff. Ithiel - cymeriad sy'n gwrthgyferbynnu 'r rheolwr llwyddiannus, Mr. Ff. Ithiel, fydd yn dangos i ni sut i wneud pethau'n iawn.
Mae'r clwb ar werth, ond yn l y prif weithredwr presennol, Mike Lewis, fydd y clwb ddim ar werth o leia tan ddechrau'r tymor nesa.
Mae'r clwb wedi cael caniatad i chwarae eu gemau cartre ble bynnag medran nhw ddod o hyd i gae tu llan i ardal y gwaharddiad.
Mae'r clwb yn agos iawn at fy nghalon i ac ar l canlyniad Casnewydd yr un cnta rwyn edrych amdano yw un Llanelli.
Mae'r clwb yn beio'r oedi yn y cynllun i adeiladu pentre chwaraeon ym Mae Caerdydd.
'Mae'r clwb yn cynhyddu,' meddai Ieuan.
Mae'r clwb yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair - tu l i Manchester United ac Arsenal.
mae'r Coleg Digidol yn ddarpariaeth newydd a fydd yn cyfuno gwasanaethau, profiad a sgiliau addysgwyr, hyfforddwyr, byd busnes a diwydiant, S4C a BBC Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth dysgu gydol-oes ardderchog i wylwyr Cymru.
Mae'r coleg tuag ugain munud o ddinas Yiyang hefyd gyda rhyw fath o bentref bychan wedi codi o'i gwmpas.
mae'r coleg yn cynnig amrwiaeth eang o gyrsiau ym mhob campws yng Nghastell-nedd a Phort Talbot ynghyd a Choleg Cwmtawe ym Mhontardawe ar Ganolfan Hyfforddiant Crefftau Adeiladu yn Llansamlet.
Mae'r comisiynydd chwarae brwnt, Russell Howell, wedi bod yn edrych ar dapiau fideo o'r gm ac wedi penderfynu nad oes angen cosbi.
Mae'r corff sy'n rheoli snwcer, y WSA, ar fin cyhoeddi eu hymateb i gynlluniau TSN i ffurfio cylchdaith newydd o gystadlaethau fydd yn cynnwys Pencampwriaeth Byd fydd yn cael ei chynnal yr un pryd Phencampwriaeth y Byd Embassy y flwyddyn nesa.
Mae'r cwestiwn yn amserol i ninnau yng ngwledydd Prydain hefyd yn awr fod awdur o Ganada wedi cipio Gwobr Booker unwaith eto.
Mae'r cwestiwn yn un teg, a gallwn ymhelaethu ar y mathau ar newidiadau sydd wedi ei gwneud yn anos cynnal yr hen drefn.
Mae'r cwmni sy' biau'r clwb mewn trafferthion ariannol a'r Superleague wedi bygwth tynnu'r drwydded i ddefnyddio enw'r 'Devils' oddi arnyn nhw.
mae'r cwmni wedi cynhyrchu sioeau cerddoriaeth o fri, opera, rhaglenni dogfen ac adloniant ysgafn yma yng Nhgymru a thu hwnt yn cynnwys America, Hong Kong, Scandinafia a rhan helaeth o gyfandir Ewrop.
Mae'r cwmni wedi llwyddo i osgoi yr achos arbennig hwn ond fe ddaw'n ddydd o brysur bwyso arnynt hwy ac efallai y bydd y gwersi y byddant yn eu dysgu yma heddiw o werth iddynt ddydd a ddaw, oherwydd nid oes amheuaeth yn fy meddwl y bydd yn rhaid iddynt ateb yn hwyr neu'n hwyrach am y rhyfel amgylcheddol a ymladdasant yn y delta.
mae'r cwmnau cynhyrchu wedi eu lleoli ledled Cymru ond gyda'r mwyafrif wedi eu lleoli yn ardal Caernarfon yn y Gogledd a Chaerdydd yn y De.
Mae'r cwmnau ffn symudol yn gwrthod darparu gwasanaethau Cymraeg i'w cwsmeriaid.
mae'r cwn, wrth gwrs, yn ddi-feth.
Mae'r Cwrdiaid yn gweld y cynllun hwn i godi argae Ilusu a boddi eu terfi a'u pentrefi fel rhan o strategaeth fwriadol Twrci i ddinistrio eu diwylliant a'u ffordd o fyw unwaith ac am byth.
Mae'r cwricwlwm yn eang ac yn gytbwys, ac mae'n cwrdd 'r holl ofynion statudol.
mae'r cwyno di-ddiwedd wrth ambell chwaraewr rl derbyn cleisiau corfforol wedi dechrau arfer annerbyniol.
Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn cyfarwyddo pob Rhanbarth perthnasol i ymgyrchu dros newid iaith gweinyddiaeth fewnol yn ein hardaloedd - fel y byddwn yn symud ymlaen at sefyllfa lle bu llywodraeth leol yn yr ardaloedd Cymraeg yn cael ei weinyddi trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn galw, felly, ar y Cynulliad Cenedlaethol i ffurfio Deddf Iaith Gynhwysfawr a fydd yn gosod seiliau cadarn i drawsnewid sefyllfa'r Gymraeg yng Nghymru fel ei bod yn bresennol ac yn hyfyw ym mhob maes fel y gall holl bobl Cymru gael mynediad iddi.
Mae'r cyfarfod hwn yn un o gyfres o gyfarfodydd y mae'r Gymdeithas wedi eu cynnal gyda'r Ysgrifennydd Gwladol, Plaid Cymru a'r Rhyddfrydwyr Democrataidd.
Mae'r Cyfeiriadur yn defnyddio gwybodaeth gan y Brosiect Gyfeiriadur Agored, prosiect sy'n ceisio creu'r cyfeiriadur mwyaf trwyadl o adnoddau ar y We Fyd-Eang, gyda chymorth llu o wirfoddolwyr.
Mae'r Cyfeiriadur yn rhestru nifer o wefannau Cymraeg yn l categori.
Mae'r Cyfeirydd Byd-Eang yn cynnwys dolennau defnyddiol i safleoedd eraill ar y we.
Mae'r cyfrifaduron iMac DV yn cynnig 64MB o RAM, 10GB o gof ar y ddisg galed, a phrosesydd o 400MHz.
Mae'r cyfrifaduron i-Mac DV yn cynnig 64MB o RAM, 10GB o gof ar y ddisg galed, a phrosesydd o 400MHz.
Mae'r Cymro Stephen Dodd chwe ergyd tu l i'r arweinydd Porraig Harrington ym Mhencampwriaeth Agored Singapore.
Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Mark Mouland a Stephen Dodd yn cystadlu yn rownd ola y gystadleuaeth ragbrofol ar gyfer Cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesaf.
Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Steven Dodd a Mark Mouland yn gwybod os gwnan nhw barhau yn eu safleoedd presennol yn rownd ragbrofol olaf y gylchdaith golff Ewropeaidd yn Sbaen y bydd gan bob un docyn ar gyfer cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesa.
Mae'r Cymry Garry Houston, Steve Dodd, Mark Mouland a Mark Pilkington i gyd wedi sicrhau eu lle ar gylchdaith golff Ewrop y tymor nesa.
Mae'r Cynghrair Cenedlaethol wedi gwrthod cais Cwmbran i chwarae gweddill eu gemau cartre y tymor hwn ar Barc Pontypwl am nad yw cyflwr y cae'n addas ar gyfer pl-droed.
Mae'r Cyngor Celfyddydau yn cydnabod - er nad yn hael gydnabod - hawliau diwylliant Cymraeg.
mae'r Cyngor Criced Rhyngwladol wedi rhoi statws gemau prawf i Bangladesh.
mae'r Cyngor Darlledu yn gwerthfawrogi gorchestion BBC Cymru o dan ei arweinyddiaeth ysbrydoledig yn fawr, ac yn dymuno pob llwyddiant i'r rheolwr newydd, Menna Richards, wrth i'r byd darlledu yng Nghymru baratoi i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd digidol, ac wrth wynebur broses o ehangu darlledu masnachol.
Mae'r Cyngor hefyd yn bryderus ynglyn 'r diffyg dealltwriaeth o fewn y BBC o gwricwlwm addysg cenedlaethol arbennig Cymru.
Mae'r Cyngor hefyd yn falch bod adnoddau ar gael yn awr i gyflawni amcanion ar-lein ar gyfer y ddwy iaith.
Mae'r Cyngor wedi monitro effaith y newidiadau a gyflwynwyd i BBC Radio 4 ym 1998, a theimla'r aelodau fod y gynulleidfa'n awr yn dechrau dod i arfer 'r amserlenni a'r rhaglenni newydd.
mae'r Cyngor wedi penodi pwyllgor i'w gynghori ar Addysg, gaiff ei adnabod fel Cyngor Darlledu Addysgol Cymru.
mae'r Cyngor wedii fodloni bod y BBC yn gyffredinol wedi ymateb yn dda wrth ddarparu ystod o raglenni a gwasanaethau syn adlewyrchu effaith datganoli, ac syn cwmpasu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mae'r Cyngor yn awr yn chwilio am fentrau ategol sydd wedi eu cyllido'n ddigonol i gyfathrebu 'r gynulleidfa ar lwyfan ehangach.
mae'r Cyngor yn cyfarfod yn fisol ac mae ganddo hyd at 12 aelod.
Mae'r Cyngor yn falch bod talent cynhyrchu newydd wedi ei ddenu i'r sebon dyddiol Pobol y Cwm gan fod y rhaglen honno hefyd yn wynebu cystadleuaeth fwy ffyrnig o'r rhwydwaith am ei chynulleidfa min nos.
mae'r Cyngor yn falch iawn o ymroddiad BBC Radio One trwyr rhaglen benodol i Gymru ar nos Iau.
mae'r Cyngor yn fodlon ar y ffordd y mae BBC Choice Wales wedi datblygu.
Mae'r Cyngor yn fodlon bod BBC Cymru wedi camu ymlaen yn erbyn yr amcanion a bennwyd ar gyfer 1998/99.
mae'r Cyngor yn pwysleisio pwysigrwydd trin cwynion mewn ffordd bositif, fel rhan o reolaeth y BBC o'r broses gwneud rhaglenni.
mae'r Cyngor yn ymwybodol o ymroddiad BBC Cymru i amrywiaeth diwylliannol ac ethnig o fewn ei gynyrchiadau, a mabwysiadwyd y dull systematig tuag at y materion hyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Mae'r Cynigion hyn yn ymwneud : · Gweinyddiaeth fewnol Cyrff yng Nghymru · Y Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol · Y Cyfryngau a iaith y Cyfryngau yng Nghymru · Gwasanaeth Suful Cenedlaethol i Gymru · Papur Dyddiol Cymraeg · Addysg Bellach yng Nghymru · Tai a Chynllunio yng Nghymru · Cymreigio Cyfrifiaduron Nid cynigion yn unig fydd yn cael eu trafod yn y Cyfarfod Cyffredinol.
Mae'r cynnydd yn statws yr iaith yn arwain at gynnydd mewn defnyddio'r Gymraeg yn y sectorau gwirfoddol a phreifat hefyd wrth i gyrff a chwmnau sydd chysylltiad 'r cyhoedd yng Nghymru fynd ati i ddatblygu eu gwasanaeth Cymraeg i'w cwsmeriaid.
Mae'r cynulliad yn gyfrifol am addysg.
Mae'r Cynulliad yn gyfrifol am dai a chynllunio.
Mae'r Cynulliad yn mynd i fod yn gweithredu yn Gymraeg ac yn Saesneg wrth reswm.
Mae'r cysylltiad rhwng yr economi a pharhad yr cymunedau yn amlwg, ac felly mae'n gwbl glir y dylai'r Gymdeithas fod yn weithredol mewn ymgyrchoedd yn ymwenud 'r economi.
Mae'r daith mor bell ar ben fy hun.
Mae'r datblygiad cyffrous hwn yn gyfraniad ymarferol gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i dechnoleg newydd yn Gymraeg.
Mae'r dawnswyr yn dod o Syrcas Cottle & Austen.
Mae'r ddadl na ellir gwneud y Gymraeg yn swyddogol yng Nghymru am nad oes dogfen yn datgan fod Saesneg yn swyddogol yn non sequitur. 04.
Mae'r ddau achos yma unwaith eto yn tanlinellu'r ffaith nad yw'r Gymraeg yn gyfartal 'r Saesneg yng Nghymru, a hynny er gwaetha'r ffaith bod y Ddeddf Iaith wedi'i phasio ers dwy flynedd.
Mae'r ddau dîm wedi bod yn whare'n dda iawn a gobeithio cawn ni weld gm o safon uchel a phawb yn ei mwynhau hi.
Mae'r ddau dîm wedi gwneud yn dda yn Ewrop, meddai Geraint Lewis, fydd yn chwarae yn rheng l Abertawe.
Mae'r ddau dm arall o Loegr yn wynebu timau o Sbaen.
Mae'r ddau glwb yn disgwyl clywed a fyddan nhw'n cael eu cosbi gan banel disgyblu Cymdeithas Pl-droed Lloegr.
Mae'r ddau Gyngor yn gorff annibynnol gyda'i gadeirydd ei hun, ond gwasanaethir y Cynghorau gan un uned weithredol.
Mae'r ddau yn whare rygbi undeb ac yn whare'n dda, meddai Rowland Phillips.
Mae'r ddeddf yn cydnabod Basgeg fel priod iaith Gwlad y Basg, yn rhoi statws swyddogol i'r iaith ynghyd Sbaeneg ac yn datgan nad oes modd gwahaniaethu ar sail iaith.
Mae'r ddogfen hon ar gael mewn fformat PDF.
Mae'r ddogfen hon yn ceisio dweud yn fras beth ddylai'r Bwrdd ei wneud i sicrhau dyfodol ffyniannus i'r iaith Gymraeg.
Mae'r ddogfen yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i weithredu yn ddwyieithog cyn, yn ystod ac ar l cyfarfodydd pwyllgor.
mae'r ddwy brif raglen newyddion ar y teledu wedi cynnal eu safleoedd cryf.
Mae'r ddwy nofel wedi'u seilio ar ddirgelwch.
mae'r dechrau yn effeithiol iawn gyda swn gwynt a llais plentyn bach yn y cefndir.
Mae'r dewis wedi ennyn ymateb chwyrn wrth gyn-gefnwr Cross Keys, Ioan Bebb.
Mae'r dewisiadau a'r penderfyniadau a gymerir yn ystod blynyddoedd ysgol ag effaith sylfaenol ar agweddau ac arferion pobl ifanc.
mae'r dewiswyr wedi cyhoeddir tm ar gyfer y Prawf Cynta yn erbyn Indiar Gorllewin fydd yn dechrau yn Edgbaston Ddydd Iau.
Mae'r dewiswyr yn cyfarfod heddiw i drafod y tm.
mae'r digwyddiad lleisiol pwysig hwn bellach yn eitem sefydlog ar y calendr cerddorol.
Mae'r diwrnod yma yn wyl swyddogol yn y dalaith a'r arferiad yw mynd i un o'r capeli Cymraeg am de ac adloniant.
Mae'r dorf yma yng Nghaerdydd yn frwdfrydig iawn, meddai Emyr ar y Post Cyntaf.
Mae'r dosbarth lleiaf yn 35 a'r mwyaf tua 42.
Mae'r drafodaeth am ffederaliaeth yn rhan hanfodol o'r drafodaeth am gynnwys rhagor o wledydd yn y Gymuned Ewropeaidd.
'Mae'r draw wedi bod yn dda i ni.
Mae'r dryswch ynglyn beth fydd yn digwydd nesa yn parhau.
Mae'r dyn sy'n cael y clod am helpu Ellen McArthur gyrraedd y brig, Rob Humphreys, wedi ymuno ag ymgyrch Prydain yn yr Americas Cup.
Mae'r eglwys, oddi allan, yn edrych fel canolfan hamdden.
mae'r Eidal bron iawn yn sicr ou lle yn rownd wyth ola Pencampwriaeth Euro 2000.
Mae'r Eidal wedi newid eu holwyr yn llwyr ar gyfer eu gm yn erbyn Lloegr yfory.
Mae'r erlyniad yn disgwyl y talaf £40 iddynt am eu gwaith campus.
Mae'r esgid nawr ar y droed arall.
Mae'r fam yn amddiffynnol o'i merch, ac ofn gadael iddi fynd, tra mae'r ferch yn ddall i anghenion y fam.
Mae'r ffaith bod y carfanau yma wedi uno - er eu bod fel arfer yng ngyddfau ei gilydd - a'u bod wedi cyhoeddi ymateb ar y cyd, oriau'n unig ar l i aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod yn dosbarthu taflenni i staff y cyngor yn tanlinellu pa mor sensitif yw'r mater yma.
Mae'r ffaith bod y carfannau yma wedi uno - er eu bod fel arfer yng ngyddfau ei gilydd - a'u bod wedi cyhoeddi ymateb ar y cyd, oriau'n unig ar l i aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod yn dosbarthu taflenni i staff y Cyngor ddydd Iau diwethaf yn tanlinellu pa mor sensitif yw'r mater yma.
Mae'r ffaith fod Catt yno'n gwella gm Johnny Wilkinson ar y funud.
'Mae'r ffaith nad yw Caerdydd wedi llwyddo i fynd ymhellach na'r wyth ola yn ffactor bwysig achos mae Peter Thomas a chlwb Caerdydd yn moyn i Gaerdydd wneud yn dda ac ennill Cwpan Ewrop.
Mae'r ffefryn i ennill y gystadleuaeth, a'r Gamp Lawn, Tiger Woods, bump ergyd y tu l, ar ddwy ergyd dan y safon.
Mae'r ffeiliau sain a fideo ar BBC CYMRU'R BYD ac ar y rhan fwyaf o wefannau eraill y BBC ar gael fel sain a fideo llifol drwy ddefnyddio fformat RealMedia.
mae'r ffilm yn cychwyn gyda Cruella wedi ei gwella gan seiciatrydd o'r enw Dr Pavlov (! dyma safon y jcs) o'i hatgasedd tuag at gwn.
mae'r Ffrancwyr yn bencampwyr y byd a mae ganddyn nhw chwaraewyr ardderchog o dda fel Zidane a Henry.
Mae'r flwyddyn 2000 yn 600 mlwyddiant ymgais Owain Glyn Dr i wireddu ei dair breuddwyd fawr dros Gymru, sef Prifysgol, eglwys annibynnol a senedd i Gymru.
Mae'r galon wastad yn dweud taw Cymru fydd yn ennill ond Awstralia yw'r ffefrynnau am y cwpan a'r tîm cryfa yn y byd.
mae'r gn Rowlin Mowlin gan Texas Radio Band yn gwbl gyfarwydd - yn gyn gn sesiwn i BBC Radio Cymru maen gwbl nodweddiadol ou harddull unigryw.
mae'r gn syn cloi yn swynol iawn, gyda'r sacsoffon yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol a chryno.
mae'r gn yn frith o sain electronig.
Mae'r ganolfan sglefrio bresennol yn rhy fychan.
mae'r garfan ar ei ffordd i Wersyll y Fyddin yng Nghasgwent heddiw.
Mae'r garfan yn cael eu hymestyn oherwydd fod rhai chwaraewyr dawnus wediu hanafu.
Mae'r garfan yn cael eu hymestyn oherwydd fod rhai chwaraewyr dawnus wedi'u hanafu.
Mae'r garfan yng Nghaerdydd yn ymarfer, a bydd chwaraewr tramor newydd y clwb, y batiwr Jimmy Maher o Awstralia hefyd yn ymuno nhw heddiw.
Mae'r gm hon yn rhan hollbwysig o gynllunie Graham Henry ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Chwpan y Byd nesa.
Mae'r gm rhwng Bangor a Chaerfyrddin yng Ngrwp A wedi ei gohirio oherwydd y glaw.
Mae'r gm rhwng Wrecsam ac Aberystwyth yn sicr o gael ei chwarae.
mae'r gm yn dechrau am ddeg munud wedi pedwar.
Mae'r gmau ar gyfer plant rhwng tua 3 - 6 blwydd oed.
Mae'r gmau wedi'u cynllunio i ddatblygu ystod o sgiliau sylfaenol llythrennedd a rhifedd, ynghyd sgiliau trafod llygoden wrth iddynt ddatblygu medrusrwydd llaw a llygad.
Mae'r gmau'n addas ar gyfer plant Y Blynyddoedd Cynnar sy'n rhugl eu Cymraeg, ac ar gyfer dysgwyr yng nghwmni rhieni/oedolion/athrawon.
Mae'r genedl yn saff.
Mae'r gerdd yn trafod argyfwng ysbrydol Cymru mewn cyfnod o anwareidd-dra ac yn mynegi pryder am ddyfodol y wlad o ganol y Rhyfel.
mae'r gig wedi ei drefnu er mwyn codi arian ar gyfer ffoaduriaid a rhai syn ceisio cael lloches yng ngwledydd Prydain.
mae'r gitars yn drwm ac egnol ar tiwn yn fachog.
mae'r glwr Mark Walton wedi cwblhau ei drosglwyddiad i Gaerdydd ar gytundeb dwy flynedd.
Mae'r goron yno i'n hatgoffa bob dydd mai cenedl wedi ein goresgyn ydym.
Mae'r Grwp am ddod newyddion am frwydrau pobloedd, mudiadau a ieithoedd eraill i dudalennau'r Tafod. Os oes gennwch chi newyddion i'w cyfrannu at y tudalennau – gorau'n byd.
mae'r grwp o Fn yn ailgchwyn ei yrfa gerddorol ac i gydfynd a hynny yn rhyddhau cd yn ystod yr wythnosau nesaf.
mae'r grwp yn anelu at wasgaru'r wybodaeth amdanynt yn lleol, yn genedlaethol a thramor yn gyson.
Mae'r grwp yn dal i fod heb ysgrifennydd felly os oes diddordeb gan rhywun cysylltwch 'r Swyddfa.
Mae'r gwaith o ddewis capten newydd ar fin dechrau.
Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.
Mae'r Gweinidog Materion Cymreig yn gwneud a fedro gyda chymorth adrannau o'r gwasanaeth sifil i hybu'r polisi hwn; nid yn ofer chwaith.
'Mae'r gwesty'n iawn, 'sdim problem o ran hynny, maen nhw'n ddigon cyffyrddus.
mae'r gwledydd, y milwyr ar arfau yn newid, ond yr un yw'r clwyfau mewnol.
Mae'r Gwyddel Padraig Harrington bedair ergyd y tu l iddo.
Mae'r Gwyddelod yn parhau ar frig y grwp.
mae'r gwyn yn dilyn honiad gan Bacher fod buddugoliaeth India yn erbyn Pacistan yng Nghwpan y Byd wedi ei threfnu ymlaen llaw.
Mae'r gyfraith yn bleidiol i'r Gymraeg, a dyna ydi holl bwynt cael Bwrdd statudol i weithredu.
Mae'r gyfres yn cyflogi nifer o awduron proffesiynol a phrofiadol i storio a sgriptio.
Mae'r gyfres yn seiliedig ar wrando, canu a chyd-ddarllen 8 llyfr poblogaidd gyda Iwan Tudor.
Mae'r Gymdeithas a pholisi hefyd o ofyn i bob ymgeisydd sy'n siarad Cymraeg i ymrwymo i siarad Cymraeg yn y Cynulliad.
Mae'r Gymdeithas a Phrif Weinidog Cymru yn trafod dyddiadau ar hyn o bryd.
Mae'r Gymdeithas hefyd wedi gosod allan yr hyn sy angen i'r Cynulliad Cenedlaethol ei wneud yn wyneb y broblem mewnfudo sy'n bygwth cymunedau Cymraeg olaf y byd.
Mae'r Gymdeithas wedi galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru wneud safiad dros ddyfodol addysg yng Nghymru, ac yn galw arnynt nawr i ddangos ei hanfodlonrwydd fod Cymru'n cael ei hanwybyddu, unwaith yn rhagor, ac yn gorfod dilyn syniadau Lloegr.
Mae'r Gymdeithas wedi gofyn i arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin am esboniad o benderfyniad syn y Pwyllgor Addysg, a gyfarfu ar Fawrth y 4ydd.
Mae'r Gymdeithas wedi gofyn iddyn nhw yn benodol i gefnogi tri o welliannau fydd yn cael eu cyflwyno gan Christine Humphreys AC, aelod y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ogledd Cymru.
Mae'r Gymdeithas wedi ysgrifennu at y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol hefyd yn gofyn iddynt sicrhau y bydd ffurflenni cyfrifiad cwbl ddwyieithog yn mynd i bob ty yn 2001 fel na fydd raid gofyn am un yn y naill iaith na'r llall.
Mae'r Gymdeithas Wybodaeth yn cynrychioli un o newidiadau mwyaf sylfaenol ein hoes, gan gynnig cyfleoedd enfawr i sefydliadau ac unigolion yng Nghymru.
Mae'r Gymdeithas yma yn cynnal swper ac adloniant i ddathlu Gwyl Dewi Sant ond nid ar y diwrnod priodol.
Mae'r Gymdeithas yn awr yn gobeithio cwrdd Meryl Gravell ar 21 Chwefror er mwyn cael trafodaeth bellach ar y materion hyn.
Mae'r Gymdeithas yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i sefydlu tasglu arbennig i sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei gadael ar l wrth i dechnoleg symud ymlaen.
Mae'r gymdeithas yn hollol ddwyieithog, yn anwleidyddol ac anenwadol.
Mae'r Gymraeg i'w gweld yn arwynebol mewn cryn dipyn o lefydd erbyn hyn, ond os ydych yn rhan o'r sector preifat does dim rheidrwydd arnoch chi i ddefnyddio Cymraeg o gwbwl.
Mae'r Gymraes Hayley Tullett drwodd i rownd derfynol y rs 3,000 metr ym Mhencampwriaethau Dan-do y Byd yn Lisbon.
Mae'r Gymraes o Gaerdydd, Tanni Grey-Thompson, wedi ennill ei phedwaredd medal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney, Awstralia.
Mae'r Gymraes Tanni Grey-Thompson wedi ennill ei thrydedd medal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney.
'Mae'r gymuned a'r cefnogwyr wedi bod yn wych.
mae'r haul yn tywynnu ac erbyn amser cinio roedd Morgannwg, ar l galwn gywir a dewis batio, wedi cyrraedd 89 am un.
Mae'r hen ddeddf iaith yn gyfyngedig i'r sector cyhoeddus, ac nid yw'n cyffwrdd darparwyr yn y sector preifat, fel y banciau, cwmniau ffn, nwy, trydan, dãr.
Mae'r hinsawdd o newid o fewn llywodraeth yng Nghymru a'r DG, ac yn y farchnad ddarlledu, yn cynnig sialensau mawr i ni a ddylai ein cyffroi yn hytrach na'n brawychu.
Mae'r 'hydref' yn yr awdl yn symbol o ddioddefaint a dadfeiliad y byd ar y pryd.
Mae'r hyfforddwr, Clive Griffiths, wedi dewis yr un tîm a gurodd Ynysoedd Cook ar y Cae Rs, Wrecsam, ddydd Sul.
'Mae'r hyn ddigwyddodd yn y mis dwetha wedi pardduo enw da'r clwb - gyda'r cefnogwyr, pobol busnes a gyda'r chwaraewyr.
mae'r hysbyseb yn dangos andros o ras geir trwy strydoedd un o ddinasoedd yr Unol Daleithiau yn nhraddodiad gorau Bullit ac ati.
Mae'r iaith Gymraeg yn eiddo i holl boblogaeth Cymru, p'un ai ydynt yn siarad yr iaith ai peidio.
Mae'r iaith yn bwysicach na hunan-lywodraeth.
Mae'r llain yn araf ac yn helpu'r batwyr dipyn bach.
Mae'r llain yn debygol o droi ac er nad yw Ian Salisbury wedi bod yn bowlio'n dda mae'n rhaid iddo chwarae.
Mae'r llen yn y bryddest yn llen haearn rhwng yr hen wareiddiad Cymreig a'r bywyd di-Gymraeg.
mae'r llinellau ar agor o 9yb-10yh yn ystod yr wythnos neu 9yb-9yh ar benwythnosau.
mae'r lliw coch yn addas iawn i ti ar hyn o bryd, ac yn gwneud i ti edrych yn dda! Gwnan siwr dy fod tin gwybod ble tin mynd oherwydd fe all tro i'r cyfeiriad anghywir dy fwrw di oddi ar dy echel am amser hir.
Mae'r lluniau lliwgar yn hyfryd gyda digon o fanylder i gadw diddordeb plentyn bychan yn y cymeriadau a'r anifeiliaid.
Mae'r llyfr ar gyfer plant sy'n dysgu Cymraeg wedi cael ei sgwennu mewn iaith symlach gyda brawddegau byrrach gan wneud y stori'n hawdd iawn i'w dilyn.
mae'r llyfr hefyd yn tanlinellur hyn rydyn ni i gyd yn ei wybod yn barod - fod Cerys yn seren hollol unigryw, er fod hi'n cael ei chymharu phob cantores ers degawdau, o Janis Joplin i Debbie Harry.
mae'r llyfr wedii ymchwilion drwyadl, ac maen amlwg fod yr awdur yn wirioneddol frwdrydig am ei bwnc.
mae'r llyfr yn cynnwys popeth fyddech chi'n ddisgwyl mewn cyfrol o'r fath - yr holl straeon chwedlonol am antics meddw, ar blerwch alcoholaidd oedd yn fygythiad i yrfar grwp yn y dyddiau cynnar.
mae'r llyfr yn dilyn stori Catatonia o'r cyfarfyddiad cyntaf rhwng Cerys a Mark yn gig Rhyw Ddydd ym Mhontrhydfendigaid (ie, myth yw'r stori am gyfarfod wrth byscio yng Nghaerdydd), trwy ddyfynnu erthyglau ac adolygiadau o bob math o gyhoeddiadau ar hyd a lled Cymru ar byd - canmoliaeth o bob cyfeiriad.
Mae'r llyfrau yma'n rhoi cyfle ardderchog i rieni a phlant rannu'r profiad o ddarllen straeon ac edrych ar y lluniau sy'n mynd efo'r stori, gydag un frawddeg fer, hawdd, ar dop y tudalen i'r plentyn ei darllen allan yn uchel, ac yna testun hirach ar waelod pob tudalen i'r rhiant ei darllen allan.
mae'r math hwn o gerddoriaeth wedi ei odro hyd syrffed yn ddiweddar.
Mae'r mesur yn rhywbeth all effeithio arnon ni bob un sy'n darllen yr erthygl hon, felly mae na ddau beth allwch ni wneud.
Mae'r milwreiddio yn rhan o gynlluniau Ffrainc a'r Almaen heb os nac oni bai.
Mae'r misoedd Ionawr, Chwefror a dechrau Mawrth yn cyd-daro gwyliau'r haf.
Mae'r mudiad yn gweithredu ar lefel leol.
Mae'r myfyrwyr yn fodlon dysgu ac wrth eu boddau gyda hanesion am Gymru a Phrydain.
mae'r Nadolig yn amser i ni fwynau camnin gilydd.
Mae'r National Mineral Water Information Service yn pregethu y dylem yfed wyth gwydrad o ddwr y dydd.
Mae'r neges yn aros, ar drafnidiaeth gyhoeddus y mae angen gwario nid ar gael mwy o geir ar y ffyrdd.
Mae'r nod a amlinellir yn y dyfyniad uchod yn parhau i fod yn nod y dylid cyrchu tuag ato.
Mae'r ola o'r caneuon, Sr yn llawn egni ond oherwydd fod llais Alex, unwaith eto, yn tueddu i fod yn rhy dawel mae yr effaith fwriadol yn cael ei cholli ar geiriau felly braidd yn anneglur.
Mae'r orsaf hefyd yn darparu gwasanaeth cenedlaethol a lleol rheolaidd rhwng 7am a 6pm.
Mae'r papur gwyn hefyd yn gofyn am syniadau ar sut y gellid datrys y problemau sy'n bodoli.
Mae'r paratoadau wedi mynd yn dda ar gyfer y gm.
Mae'r Pecyn Adnoddau yn cynnwys wyth casét o'r 30 rhaglen a ffolder gynhwysfawr o nodiadau gan Linda Wyn, Coleg Menai.
mae'r penderfyniad i benodi cynhyrchydd newydd gyda phrofiad helaeth o operu sebon teledu rhwydwaith yn dwyn ffrwyth, ac mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at welliannau pellach i straeon, cymeriadau a thechnegau cynhyrchu dros y flwyddyn nesaf.
Mae'r pentre felly'n cuddio yng nghalon Cwm Gwendraeth.
Mae'r penwythnos yn dechrau heddiw.
Mae'r Penwythnos, o dan y teitl 'Gweithredu, Lobo a'r Cynulliad', i'w chynnal yng Nghanolfan Rhyd-ddu, Gwynedd, a'r bwriad yw edrych ar sut i gyfuno dulliau lobo newydd gyda gweithredu uniongyrchol.
Mae'r pleidiau eraill i gyd ymhell ar l - Llafur 2.5%; Rhyddfrydwyr Democrataidd 3.4% (yr unig blaid yn ystod y flwyddyn i ddangos cynnydd yn y defnydd o'r Gymraeg) a'r Ceidwadwyr 0.6%.
Mae'r pleidiau yn amlwg wrthi.
Mae'r polisi hwn hefyd ar hyn o bryd mewn cul-de-sac, ond mae hygrededd ariannol y polisi hwn yn ddibynnol ar benderfyniad gan y Swyddfa Gymreig ar y fformiwla gyllido h.y. a ddylid dehongli 'ffederasiwn' fel un ysgol, neu fel nifer o ysgolion at bwrpas cyllido.
Mae'r potensial gan dechnoleg i hwyluso defnyddio mwy nac un iaith -- ond ar hyn o bryd rydym ni yn defnyddio technoleg i ledaenu'r gagendor rhwng y Gymraeg a'r Saesneg.
Mae'r prawf cynta rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr wedi dechrau y bore yma yn Galle a mae pethau'n argoeli'n dda i'r tm cartre ar hyn o bryd.
mae'r prif ddetholyn, Andre Agassi, wedi gorfod tynnun l ar l anafui gefn yn ystod ei gm yn erbyn Gianluca Pozzi.
'Mae'r prif-swyddog mil-feddygol wedi dweud y galle'r gm, yn eu barn nhw, gael eu chwarae.
Mae'r pwynt yn codi'r Athrofa oddi ar waelod y tabl.
'Mae'r pwyse arnyn nhw yn y Cynghrair yn drwm oherwydd mae angen iddyn nhw ennill bron bob gm os ydyn nhw'n moyn aros yn yr Ail Adran.
Mae'r Quango iaith yn gorfod bod am fod y Saeson yn ein gweld ni fel Cenedl is-raddol.
Mae'r radio'n llawn datganiadau Saesneg gan gerddorion ac S4C yn llawn cyfweliadau Saesneg.
Mae'r rali yng Nghymru am y tro cynta a dwi'n mwynhau hynny.
mae'r record yma wedi aros am sbel fach nawr, meddai Robert wrth y Post Cyntaf y bore yma.
mae'r rhaglen Dan yr Wyneb yn driw i'w henw.
mae'r rhaglen gylchgrawn The wRap (ar yr awyr ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Iau) wedi cyflwyno pynciau ychwanegol yn ogystal chyflwyno ei detholiad arferol o ffyrdd o fyw, chwaraeon, newyddion, adloniant a diwylliant tra profodd After Midnight, sioe jukebox fideo fywiog wedii chyflwyno gan Lisa Matthews, yn boblogaidd iawn.
Mae'r rhaglen wedi cynyddu nifer ei heitemau newyddion diweddaraf, ac am 10 munud olaf yr awr ceir newyddion o'r tri rhanbarth - y Gogledd, y Gorllewin a De a Chanolbarth Cymru.
Mae'r rhaglen yn cynnwys adolygiadau sinema, newyddion gwyddoniaeth a llinell gymorth brysur i ddefnyddwyr, yn ogystal storïau'r dydd.
'Mae'r rhaglenni wnaeth Cwmni Da yn ffantastig.
Mae'r rhagolygon yn wael.
Mae'r rhai syn derbyn y cylchlythyr yn manteisio drwy gael gwybodaeth a newyddion wythnosol, manylion am y cynghreddau a digwyddiadau arbennig, gwybodaeth am newidiadau a chyfle i brynnu newyddau newydd y Gerddorfa.
Mae'r rhain yn ddyddiau tywyll yng Nglwb Pl-droed Abertawe.
Mae'r rhan fwyaf o'n pobl yn gorfod symud o'u hardaloedd i chwilio am waith.
Mae'r rhestr hon gan y Cyngor Llyfrau yn cael ei diweddaru bob dydd Iau.
Mae'r rhestr hon gan y Cyngor Llyfrau yn cael ei diweddaru bobmis.
Mae'r rhwyfwr Steve Redgrave, enillodd ei bumed medal aur yng Ngemau Olympaidd Sydney, wedi cyhoeddi y bore yma ei fod yn ymddeol o gystadlu.
Mae'r Rhyfel yn gwaedu yn y cof o hyd, a chenhedlaeth yn cofio cenhedlaeth.
Mae'r safle yma'n datblygu ar hyd yr adeg ac weithiau gall fod yn anodd i chi ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano.
Mae'r safle yn ceisio cynnig yr holl wybodaeth y byddwch ei angen am Rwydwaith Dysgu Llandrillo.
mae'r safle yn cyflwynor ffordd y mae'r Gwasanaeth Cyflogi, sydd yn asiantaeth o'r Adran Addysg a Chyflogaeth, yn gweithredu ar ffordd maen gweithio gyda cleientiaid, cyflogwyr an partneriaid.
Mae'r safle'n trafod y clwb ei hun, awgrymiadau ar sut i wella'ch ffotograffiaeth, a thudalennau o 'ddiddordeb ehangach', sy'n cynnwys teithiau darluniedig yn yr ardal.
Mae'r saflen trafod y clwb ei hun, awgrymiadau ar sut i wella'ch ffotograffiaeth, a thudalennau o 'ddiddordeb ehangach', sy'n cynnwys teithiau darluniedig yn yr ardal.
Mae'r Sefydliad wedi bod yn gweiddi ildiwch ar Gymdeithas yr Iaith yn gyson ers degau o flynyddoedd.
Mae'r sefyllfa ynglyn Chaerdydd a Peter Rogers dipyn yn fwy cymleth.
mae'r sianel ddigidol wedi llwyddo bron i ddyblur cynyrchiadau teledu a wneir yng Nghymru ar gyfer Cymru.
Mae'r staff wedi gorfod bod yn fwy hyblyg ac wedi gorfod chwilio am ffyrdd newydd o ddatblygu'r dechnoleg i roi gwell gwerth am arian.
Mae'r stori hon yn ennyn ein chwilfrydedd o'r dechrau, ond nid wyf yn credu mai bwriad yr awdures oedd gwneud i rywun chwerthin yn niweddglo'r stori hon, fel y gwnes i.
Mae'r stori yn un hyfryd a chlasurol - un seml iawn am Tedi'n mynd ar bicnic efo'i berchennog, Lili.
Mae'r stori'n creu gwahanol emosiynau - o gyffro cael mynd am bicnic i bryder wrth i Tedi fynd ar goll a gorfoledd pan fo'n dychwelyd yn ddiogel.
Mae'r Swyddfa Gymreig wedi cyfeirio'r penderfyniad hwn ymlaen at y Cynulliad Cenedlaethol.
Mae'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol ar hyn o bryd yn cynnal 'ffug gyfrifiad' yng Ngheredigion a Gwynedd fel ymarfer ar gyfer y Cyfrifiad go iawn gynhelir yn y flwyddyn 2001.
Mae'r swyddfeydd a busnesau yn arafu bron i ddim.
Mae'r Swyddog hefyd yn cydweithio gyda'r Grwp Dysgwyr, yn delio a materion sy'n ymwneud ag Eisteddfodau, Cyfarfod Cyffredinol ac ef sy'n llefaru ar ran Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Mae'r symudiad yma yn esiampl pellach o ymgais llywodraeth asgell-dde y Partido Popular yn Sbaen i gynyddu tensiwn yng Ngwlad y Basg.
Mae'r system addysg estron yn ein hysgolion yn dysgu ein plant i wneud hynny.
Mae'r system hon yn llyncu adnoddau gan fod pob cynllun iaith yn unigryw i'r corff hwnnw yn hytrach na bod yna nod cenedlaethol o newid hinsawdd ieithyddol Cymru.
Mae'r tîm i wynebu'r Barbariaid ddydd Sul yn debyg iawn i'r un ddechreuodd yn erbyn Cymru bythefnos yn l.
mae'r Tafod yn cael ei gyhoeddi wythnos cyn cyrraedd y siopau ar y We Fyd-Eang, sy'n galluogi unrhywun yn y byd sydd chysylltiad i'r Rhyngrwyd i ddarllen y cylchgrawn.
Mae'r tn yn cael ergyd drom ar Bethan yr wythnos hon, ac fe fydd yn effeithio arni am weddill ei hoes, ac i Karen mae'r ty a losgwyd yn adlewyrchu y gwacter yn ei bywyd ar hyn o bryd.
Mae'r teimlad yn y gwersyll yn dda, meddai cefnwr Abertawe, Kevin Morgan.
Mae'r teitl yn addas dros ben oblegid yn yr adroddiadau a gawn gan Emma Walford o bellafoedd byd mae'r swm o wybodaeth yn depycach i'r hyn y gellir ei gynnwys ar gerdyn post yn hytrach nag mewn arweinlyfr.
Mae'r teledu wedi bod yn rhan o fywyd y rhan fwyaf ohonom ers yr Ail Ryfel Byd.
mae'r tm yn chware gyda digon o hyder yn y gm undydd.
Mae'r tm yn gwbl wahanol i'r un sgoriodd dros 100 yn erbyn Gorllewin Awstralia.
'Mae'r tm yn gwella.
mae'r tocynnau, coeliwch neu beidio, am ddim - os dach chi eisiau noson dda yna cysylltwch ar rhifau canlynol 99 96 yn ystod y dydd ac wedyn 999 999991 yn ystod rhaglenni Gang Bangor.
mae'r trac yn agor a mae'r piano yn debyg i un mewn salwn ffilm gowbois.
mae'r trydydd detholyn, Magnus Norman, drwodd i rownd derfynol Pencampwriaethau Tenis Agored Ffrainc yn Paris ar l curo Franco Squillari o dair set i ddim.
Mae'r Trydydd Prawf rhwng De Affrica ac India'r Gorllewin wedi gorffen yn gyfartal.
Mae'r un frawddeg yn cael ei hailadrodd ar bob tudalen er mwyn cyflwyno synau anifeiliaid gwahanol mewn ffordd sy'n gyfarwydd - ac mae'n gweithio.
Mae'r un peth yn wir i bob tîm yng Nghymru, wrth gwrs.
Mae'r un peth yn wir wrth chwilio am enwau priod, fel BBC, neu Mabinogi: mae'r Chwilotydd yn gwahaniaethu rhwng y defnydd Cymraeg a'r gweddill.
Mae'r wasg yn Iwerddon newydd gyhoeddi gyda balchder i economi'r wlad dyfu 11% yn ystod 1999.
Mae'r we yn caniatu chwarae a gweithio, siopa a sbecian o'r cartref.
Mae'r we yn un esiampl, ac fe soniodd Iwan am enghraifft y swyddfa dreth incwm.
Mae'r wefan a'r pecyn adnoddau (gweler isod) yn dilyn strwythur maes llafur NVQ Lefel 4.
mae'r ymchwiliad i honiadau o drefnu canlyniadau gemau criced wedii ohirio am ddeuddydd gan y Barnwr Edwin King.
Mae'r ymdrech i gyflwyno dogma'r farchnad i fyd addysg wedi gosod ysgolion bach yn erbyn ei gilydd.
Mae'r ymdriniaeth o'r cwmwd fel yr uned oedd yn sylfaen gweinyddu yr arglwydd Cymreig yn ddadlennol yn ogystal a'r un o'r treflannau.
Mae'r ymgyrch hon yn bwysig ac rwy'n hollol gefnogol i'r Gymdeithas am gymeryd yr awennau.
Mae'r ymgyrch ILDIWCH I'R GYMRAEG yn parhau i dyfu ac ehangu, ond nid ydym wedi anghofio am yr arwyddion Give Way yna sydd o hyd yn uniaith Saesneg dros Gymru.
Mae'r Ysgrifennydd Addysg yn ystyried ar hyn o bryd argymhellion gan Fwrdd yr Iaith o ran blaenoriaethau datblygu addysg Gymraeg.
Mae'r ystafelloedd cyflwyno teledu digidol angenrheidiol wedi'u comisiynu a'u rhoi ar waith a threfniadau wedi eu gwneud i'r Ardal Dechnegol Ganolog ymdrin 'r gwasanaethau ychwanegol.
Maes arall sy'n mynnu sylw yw maes Cymraeg i Oedolion, lle mae pobl yn dewis dysgu Cymraeg wedi iddynt adael y gyfundrefn addysg.
Maes gwaith amlwg i Bwyllgor Pwnc y Gymraeg fydd i ddileu Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ei ffurf bresennol a sefydlu corff democrataidd yn ei le.
'Mae'u gm nhw'n gwella - run peth a ni.
Magu cymdeithas o bobl ddylai fod pwrpas addysg, ac nid canolbwyntio ar gynhyrchu cyfrifiaduron a pheiriannau ateb ffn yr Unfed Ganrif ar Hugain.
Magwyd yr awdur ym Merthyr Tudful ond y mae yn awr yn byw yn New Jersey.
Magwyd yr awdur yn Ohio; y mae'n byw yng Nghaerdydd.
Mai 1997 Llywodraeth newydd: dywedodd y Blaid Lafur y byddent yn chwalu'r Quangos yng Nghymru, ond mae nhw eto i wneud hynny.
Mai Dyfan yw enw iawn Dyff.
Mai un allan o bob deg o bobl syn ei gwylio.
Mam Cassie.
Mam Jason Francis.
Mam Kirstie, Sean a Daniel.
Mam Mark a Stacey.
Mn siarad yn unig sy wedi bod hyd yn hyn ond mae disgwyl i gynrychiolwyr y gwledydd gwrdd i lunio cynnig mwy cadarn cyn diwedd Awst.
Manchester City fydd y gwrthwynebwyr.
Mantais trefniant o'r fath yw hybu cydweithrediad, ond y berygl amlwg yw ei bod yn haws cau un 'safle' o ysgol nac i gau ysgol gyfan.
Mantais y Blaid, tra bo diddordeb pawb arall mor isel, yw bod ei chefnogwyr wedi cael blas mor dda ar lwyddiant yn ddiweddar.
Manteisiodd ar anlwc Michael Schumacher gan ennill ei ail brif bencampwriaeth am y tymor.
Manteisiodd rhai o'r cystadleuwyr ar ofynion penagored y gystadleuaeth ac anfon cerddi vers libre cynganeddol i'r gystadleuaeth, gan gynnwys y bardd buddugol.
Manylion am artistiaid a recordiau.
Manylion am gynhadleddau ffans a thalwrn trafod.
Manylion heb eu cadarnhau ar hyn o bryd.
Mao Tse-tung yn cychwyn ar ei orymdaith hir.
Mao yn creu Tseina yn weriniaeth gomiwnyddol.
Map 1:25,000 o ardal yn Eryri; rhwymiad gwrth-ddr.
marchnata Cymraeg i Oedolion, ar y cyd ag eraill sy'n gweithio yn y maes.
Marconi yn llwyddo i anfon neges radio ar draws Mr yr Iwerydd.
Marcwis Bute yn gwerthu hanner Dinas Caerdydd am 32,000,000.
Mari'r melinydd a Llew'r llygoden fydd yn cyflwyno enwau'r cymeriadau a theitlau'r llyfrau yn dechrau gyda'r llythrennau penodol.
Martin Keown fydd eu capten newydd nhw yn y gm yn erbyn Y Ffindir.
Martin Lee a Louise Latimer oedd yr unig ddau o Brydain i gyrraedd yr ail rownd.
Martina Hingis yn erbyn Mary Pierce ac Arantcha Sanchez-Vicario yn erbyn Conchita Martinez fydd gemau rownd gyn-derfynol y merched ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Ffrainc ym Mharis.
Martyn Williams, blaenasgellwr Caerdydd, a hwyrach Robin McBryde, bachwr Llanelli, yw'r ddau fwyaf annisgwyl o blith y Cymry.
Marw 5 mewn damwain rheilffordd yng Nghasllwchwr.
Marw A.A. Milne, Bertolt Brecht a Jackson Pollock.
Marw Aldous Huxley, Edith Piaf a Jean Cocteau.
Marw Bob Owen Croesor, William Faulkner, Charles Laughton a Marilyn Monroe.
Marw Christabelle Pankhurst a Ralph Vaughan Williams.
Marw Christabelle Pankhurst a Ralph Vaughan Williams. Archdderwydd William Morris
Marw Dylan Thomas.
Marw Ivor Novello.
Marw Mahler.
Marw Megan Lloyd George A.S. Caerfyrddin, a Gwynfor Evans, Plaid Cymru, yn ennill yr is-etholiad.
Marw Ny Bevan, Sylvia Pankhurst, Albert Camus, Neville Shute, Boris Pasternak a Clark Gable.
Marw Oscar Wilde a John Ruskin.
Marw W. B. Yeats.
Marw y pensaer Frank Lloyd Wright, Epstein, Billie Holliday, Errol Flynn, Mario Lanza a Buddy Holly.
Marw'r arweinydd Llafur, John Smith; Tony Blair yn ei olynu.
Marw'r Brenin Sir VI ac Elizabeth II yn dod yn Frenhines.
Marw'r diwygiwr Evan Roberts.
Mary Pickford, John Wayne a Gracie Fields yn marw.
Mary Whitehouse yn sefydlu Cymdeithas Genedlaethol Gwylwyr a Gwrandawyr.
Mast ffn y Blaenau oedd y lle delfrydol felly i lansio ymgyrch newydd y Gymdeithas - Deddf Iaith 2000.
Maswr Leeds a Phrydain, Iestyn Harries, fydd capten Cymru yng Nghwpan Rygbi 13 y Byd yn nes ymlaen eleni.
Mater i'w drafod yn llawnach mewn Is-Bwyllgor, a gobeithiwn am arweiniad cryf yma.
Mater o gefnu ar hen agweddau ac arferion a chofleidio rhai newydd ydyw.
Mater o ofid hefyd yw crebachiad yr iaith yn yr hyn a ystyrir yn gadarnleoedd ieithyddol.
Mater yw hi o'r Cynulliad yn cynnig esiampl ac arweiniad positif gan felly feithrin hyder cyffredinol yng ngwerth a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg i bawb yng Nghymru.
Mathonwy Hughes oedd yr ail.
Matthias Verschave roddodd Abertawe ar y blaen yn gynnar yn yr hanner cyntaf.
Mawr fu'r trafod yn ddiweddar ynglŷn chael Llythyr Pennal yn l i Gymru.
Mawrth 1997. Dyma Gymdeithas yr Iaith...
Max Boyce Pan ymddangosodd Max Boyce ar ein sgriniau am y tro cyntaf ers deng mlynedd ym 1998 cafodd BBC Cymru y ffigurau gwylio uchaf erioed.
McGregor sgoriodd y gl hollbwysig wedi awr a hanner o chwarae.
Mecanic yng ngarej Derek.
Mecanig lleol yn ei ugeiniau cynnar ydy o ac fe ddywed yntau "dw i ddim wedi bod efo neb fatha chdi o'r blaen".
Medda fo: They are an odd couple.
Meddai Angharad Tomos ar ran Rhanbarth Gwynedd, 'Dyma'r cam nesaf yn ein hymgyrch i gael gwasanaeth yn Gymraeg gan y cwmnau ffns yma.
Meddai Branwen Niclas, 'Mewn man o arwyddocad hanesyddol dwfn, byddwn yn cyflwyno ein gofynion i gynrychiolydd y Cynulliad Cenedlaethol.
meddai Mr Edward Windsor, perchennog y gwesty, wrth i ni gyrraedd.
Meddai un ohonynt, 'Mae gobaith y bobl yma yn wyneb anawsterau fil yn ysbrydoliaeth inni.
Meddiannodd ei swyddfa unwaith (er ei fod yn sefyll yn y drws) drwy ymwthio rhwng ei goesau.
Meddyg gwyn, yn siarad Cymraeg, a chyda blynyddoedd o brofiad yn ei swydd, a ddywedodd mewn ffordd ddifeddwl ac angharedig wrth wraig ifanc fod ganddi hi ganser ai gollwng wedyn yn syth yn l i ward i ganol cleifion eraill.
Meddyliwch am y peth.
Medrwch ganfod bron popeth rydych angen gwybod ynglyn ag un o fandiau Cymru, o'r newyddion diweddaraf a'r disgograffeg i luniau, pytiau sain a llawer mwy.
Megis yr ymosododd Evan Evans ar yr Esgyb Eingl yr ymosododd Emrys ar achosion Seisnig ei enwad a mynd rhagddo i ddadlau mai'r iaith Gymraeg oedd prif fater politicaidd Cymru a chraidd ei bod, mai eilbeth oedd pob problem boliticaidd wrth hon.
Mehefin 1999. Yr angen am frwydr newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg i gymunedau lleol. Llawlyfr Deddf Eiddo
Meic, Christy... ond Steve sydd ar y blaen eto bron yn ddieithriad Mae ehangder y sbectrwm o Viva Reveloution Galesa i Croen Denau yn rhyfeddol.
Melltith y rhan fwyaf o eiriaduron yw y gellir wrth fynd trwyddyn nhw weld bylchau ac weithiau gall hynny ein dallu i'w rhinweddau.
Menter fasnachol yw'r wibdaith, wedi ei threfnu gan Ddigwyddiadau egni, rhan o S4C Rhyngwladol.
Menter Nedd Port Talbot -Noson yng nghwmni Geraint Lovegreen a'r Enw Da yn y Clwb Rygbi am 8 o'r gloch.
Menter newydd a chyffrous iawn yw rhoi lle canolog i'r Gymraeg ym mywyd llywodraeth Cymru a dylai hynny fod ar y sail bod y Gymraeg a'r Saesneg yr un mor ddilys 'i gilydd o ran eu statws annibynnol.
Merch Beryl.
Merch Cliff a Megan.
Merch Kath a'r diweddar Dyff.
Merch o adran Hanes wedi dod i English Corner a rhoi anrheg i Kate a fi.
Merch Terry.
Merched bron-noeth oedd y ffasiwn mewn dillad am gyfnod byr.
Merry Go Roundydy enw albym newydd Maharishi a'r cynnyrch wedi'i ryddhau ar label Gwynfryn.
Mesur ddatblygwyd yn llysoedd Siapan yn yr ail-ganrif-ar-bymtheg drwy ymdrechion y bardd Matsuo Basho.
Mesur Erthylu yn dod yn gyfraith.
Methiant arall oedd un Ryan Giggs ac yntau bum llath yn unig o'r gl.
Methodd 75 o chwaraewyr orffen eu rowndiau oherwydd niwl - Nick Faldo yn un ohonyn nhw.
Methodd Cymru gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth golff am Gwpan Dunhill yn St Andrews.
Methodd gan y Cymmrodorion fagu dosbarth canol diwylliedig Cymraeg.
Methodd Jimmy White ag ennill ei gystadleuaeth gynta mewn wyth mlynedd.
Methodd Woosnam fanteisio ar ei gyfle a roedd Price, er gwaethaf rownd olaf o 65 yn rhy bell ar l i wneud ei farc.
Methodd y gwibiwr o Gasnewydd, Christian Malcolm, a chyrraedd rownd derfynol y 60 metr ym Mhencampwriaethau Athletau Dan-do y Byd yn Lisbon.
Methodd Yr Albanwr, David Coulthard, a gorffen.
Methodistiaid yn caniatu i ferched fod yn weinidogion.
Methu deall yr ydw i pam y dylai presenoldeb gwylanod fod yn syndod i neb sy'n symud i fyw i dref glan mr - be arall maen nhw'n ddisgwyl ei weld yno.
Methu troi meddiant yn bwyntiau am fod y chwaraewyr yn rhy hunanol oedd cwyn Geraint John o dm hyfforddi carfan Cymru.
Methwyd cynnal yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin oherwydd y Rhyfel, ac fe'i cynhaliwyd yn Aberteifi.
Mewn ardaloedd fel Trearddur, Moelfre, Llanfair-yn-neubwll, Brynteg a Llanbedr - goch yr oedd 40% o'r boblogaeth wedi ei geni y tu allan i Gymru a thros 40% o'r boblogaeth hynny yn uniaith Saesneg.
Mewn chwaraeon rhyngwladol fel y rhai hynny, a chwaraeon y Gmau Olympaidd, mae cyfle i'r goreuon ennill clod byd-eang.
Mewn cwmwl tystion.
Mewn cyfarfod arbennig yng Nghaerdydd heddiw, penderfynodd Awdurdod S4C y bydd 99% o'r arian a dderbynnir o'r DCMS (Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon) yn 2000 a 2001 yn cael ei wario ar y gwasanaeth rhaglenni.
Mewn cyfarfod cyhoeddus drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel Caerdydd nos Fawrth Mai 16eg - cyfarfod i lansio deiseb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros Ddeddf Iaith Newydd, deddf a fyddai yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg - fe gafwyd cefnogaeth gref gan Elin Jones, llefarydd Plaid Cymru ar yr iaith Gymraeg, a Christine Humphreys ar ran y Rhyddfrydwyr Democrataidd.
Mewn cyfnod cyfnewidiol i hunaniaeth Cymru, roedd y gyfres Jones, Genes and Evolution (a wnaed gan Fulmar West) yn amserol iawn.
Mewn cyfnodau llwm ac annodd mae teyrngarwch yn rhywbeth sy'n dod i'r amlwg fel clapiau o aur mewn rhidyll.
Mewn cyfres bwysig o'r enw Y Byd Hirgrwn (chwaer raglen The Union Game a gynhyrchwyd gan BBC Cymru ar gyfer BBC Two), bu Huw Llewelyn Davies yn olrhain hanes rygbi ac yn amlinellu sut y datblygodd y gm o fewn ffiniau gwleidyddol a diwylliannol sawl gwlad.
Mewn cyfrol fer o 116 tudalen y mae'n agor cil y drws ar fyd sydd, diolch i'r drefn, yn ddieithr i'r rhan fwyaf ohonom.
Mewn cyhoeddiad mwy gellid cynnwys hefyd rifau ffn a chyfeiriadau defnyddiol ac fe fyddwn i'n bersonol (nid fy mod a fy mryd ar briodi) wedi mwynhau adran helaethach yn ymwneud ag anerchiadau - pe na byddai ond i arbed trafferth i rai fel y gweinidog yn y paragraff cyntaf.
Mewn degawd mae'r ferch a aned yn Llundain i rieni o India'r Gorllewin wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, yn dysgu'r iaith yn ysgol uwchradd Cantonian Caerdydd ac yn cyflwyno ei rhaglen radio ei hun.
Mewn degawd mae'r ferch a aned yn Llundain i rieni o Indiar Gorllewin wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, yn dysgur iaith yn ysgol uwchradd Cantonian Caerdydd ac yn cyflwyno ei rhaglen radio ei hun.
Mewn digwyddiad gwahanol iawn y noson gynt, recordiwyd Stereophonics - Cwmaman Feel the Noize, yn yr un fan, ac enillodd y rhaglen wobr BAFTA Cymru am y criw ar-y-pryd gorau i Avanti.
Mewn dim amser mae Cassie wedi cael rhan helaeth o fusnesi'r Cwm i noddi tudalen yn y calendr er bod amheuon mawr gan Hywel a Steffan yn enwedig o glywed bod ei fam a'i nain yn bwriadu ymddangos yn y calendr.
Mewn egwyddor mae WPD wedi cytuno i werthu Dwr Cymru i Glas Cymru am 1.8bn.
'Mewn gm one-off rwyn ffanso Arsenal bob tro,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.
Mewn gwirionedd, cyn ambell gm rygbi 13, roedd ofn mynd ms ar y cae arna i.
Mewn gwirionedd, lluniodd awdl gywrain ryfeddol, un o'r awdlau buddugol cywreiniaf erioed, ac awdl glasurol a oedd yn efelychu patrymau Beirdd yr Uchelwyr.
Mewn gwirionedd, 'Y Ddinas' yw'r gerdd eisteddfodol fodern gyntaf.
Mewn gwlad fechan phoblogaeth fechan fe fydd y sefydliad o fewn poeriad i bob un ohonom.
Mewn llythyr at D J Williams (15/1/62) dyma'i ddisgrifiad o'r ddarlith hon: '... araith boliticaidd i Blaid Genedlaethol Cymru fydd hi dan y teitl Tynged yr Iaith'. A'r ffaith fod rhai o aelodau'r blaid honno ar y pryd yn agored i'w hargyhoeddi gan yr 'araith' a arweiniodd at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Mewn llythyr at Nick Bourne AC (Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad) mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Toraid i atal eu rhagrith o roi cefnogaeth mewn geiriau i ysgolion gwledig tra bod eu polisau yn eu tanseilio.
Mewn llythyr at y Cynghorydd Gerald Frederick Meyler, dywed Branwen Evans, Ysgrifennydd Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith, 'Mae'r Gymdeithas yn ymateb gyda syndod i benderfyniad y Pwyllgor Addysg.
Mewn Llythyr Rheolaeth diweddar at aelodau'r Pwyllgor Addysg mae'r Archifydd Dosbarth yn ceisio dylanwadu ar benderfyniadau'r Pwyllgor drwy ganfasio'n wleidyddol dros un opsiwn arbennig a fyddai'n golygu cau nifer o ysgolion gwledig y sir.
Mewn llythyr yn Y Cymro mae'r Athro DJ Bowen (un sy'n haeddu'r anrhydedd ei hun) yn cynnig enw Meredydd Evans.
Mewn mannau eraill, roedd yr hen ffefrynnau, String of Pearls, Play It Again Frank, All The Best Tunes a Late Show, Steve Dewitt yn chwarae cerddoriaeth boblogaidd ar draws y sbectrwm.
Mewn noson thematig, yn dwyn y teitl Ar yr Orsedd, fe gymerwyd golwg ddychanol ond, lle y bon briodol, difrifol hefyd ar y Teulu Brenhinol yma ar frenhiniaeth o amgylch y byd.
Mewn ras arall agos, enillodd Al Gore New Mexico o 481 pleidlais.
Mewn rhai achosion mae hyn wedi golygu gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynglyn chwmpas yr hyn a gynigir gan ein gwasanaeth ond mae hefyd wedi'n galluogi i ganolbwyntio'n fwy eglur ar yr hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar ein cwsmeriaid a sicrhau ein bod yn ychwanegu gwerth yn gyson ac yn rheolaidd bob amser.
Mewn rhai achosion mae hyn wedi golygu gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynglyn chwmpas yr hyn a gynigir gan ein gwasanaeth ond mae hefyd wedin galluogi i ganolbwyntion fwy eglur ar yr hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar ein cwsmeriaid a sicrhau ein bod yn ychwanegu gwerth yn gyson ac yn rheolaidd bob amser.
Mewn sgwrs yn y Gyngres Geltaidd y dechreuodd y cwbl.
Mewn siop Smiths ddydd Sadwrn clywais un fam yn dweud wrth un arall fod ei phlant hi yn cwyno fod y Potter diweddaraf mor drwm ei fod yn eu blino nhw wrth ddarllen.
Mewn trafodaeth ar y mater hwn yn y dyfodol, ni fydd y Llywydd yn gallu bod yn amhleidiol wrth lywio trafodaeth i bwyso ar y Cynulliad i gefnogi'r alwad am Ddeddf Iaith.
Mewn ugain pennod, cewch olrhain datblygiad y genedl Gymreig o'r Celtiaid i'r Cynulliad.
Mewn ymateb i'r pwysau am ddeddf iaith, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ei fwriad i sefydlu Bwrdd Iaith Ymgynghorol.
Mewn ystafell fechan (oedd yn cynnwys soffa, teledu, cyfrifiadur.... fel ystafell fyw fechan go iawn) cael ffrwythau i'w bwyta a diod o de.
Mewnforio ceir o Siapan i Brydain am y tro cyntaf.
Mewnfydwyr...
Mi a ddylwn ddweud wrthochi fod llawer hyd yn oed o Ddic-Sin-Dafyddion cyn y flwyddyn 1890 wedi ymuno chymdeithasau Cymreig o fath Kumree Fidd... yr oeddenw, er mwyn ennill cyhoeddusrwydd, ac er mwyn marchogaeth ar y teimlad Cymreig i bwyllgorau, i gynghorau, ac i'r Senedd, yn ymostwng i ddibennu pob araith trwy ddywedyd mewn Cymraeg go ddyalladwy 'Oes y byd i'r iaith Gymraeg'. Ond dyna'r cwbl.
Mi aed sampl o'r defnydd i BBC Cymru ac mi gafodd ei brofi gan labordy annibynnol.
Mi aeth trigolion Glan Aber, Porth Tywyn, at yr heddlu i gwyno am y bachgen, sy'n cael ei alw'n lleol yn Dick Turpin.
Mi aethon nhw a phob peth oddi yno yn flodau ac yn llwyni - a hyd yn oed y pwll pysgod a'i drigolion.
Mi all yr Etholiad Cyffredinol gael ei gynnal mewn cyn lleied chwe mis ac mae'r blaid yn gobeithio gwneud yn well na beth wnaethon nhw yn 1997 pan fethon nhw ag ennill yr un sedd.
Mi alla i gydymdeimlo r dyn yna yr aeth ei hamster ar goll yn ei Fercedes gwerth pedair mil ar hugain o bunnau.
Mi allai gredu damcaniaeth newydd Seiciatrydd o Rydychen, mai dynion a ddechreuodd siarad gyntaf yn y cyfnod cyn hanes.
Mi biciais i draw i M&S ddydd Sadwrn.
Mi ddadleuan nhw eu hachos yn hir ac yn faith tra bo pawb arall yn disgwyl mewn rhes hir tu l iddyn nhw.
'Mi ddaethon ni yma i wneud job o waith a dyna ydan ni wedi'i wneud,' meddai.
Mi ddaw cyfle'r ifanc - ond ddim heno.
Mi ddechreuodd y trafferthion wedi i'w rieni ei adael allan ar ei feic.
Mi ddylse fo wedi gwneud yn llawer iawn gwell yn ddiweddarach o ddeg llath ond fe drawodd o'r bl ymhell dros y bar.
Mi ddylse'r cae fod yn eithaf da ond fe all y gwynt wneud pethe'n anodd.
Mi ddysgais i ddygymod 'r peth dros amser.
Mi ddywedes i wrtho bod yr heddlu wedi bod yma ac nad oedd o i fod i ofyn am felysion.
Mi ddywedon nhw fod yna rhai wedi cwyno amdano, meddai'r fam i bedwar.
Mi ellid fod wedi gwario'r arian ar addysg, iechyd a'r amgylchedd, medden nhw.
Mi fasa dwy gm yn erbyn Celtic yn ein cael ni allan o'r twll ariannol bregus yr ydan ni ynddo fo.
Mi fedra i ddeall pam.
Mi fedra i ddeall y peth yn iawn.
Mi ffoniodd Syr Alex Ferguson o hefyd i ganmol y syniad o gael sesiwn ymarfer yn hytrach na chael gemau cyfeillgar ac i ymddiheurio na fydd Ryan Giggs yn La Manga.
Mi fu Microsoft, Bwrdd yr Iaith a Phrifysgol Cymru Bangor yn cydweithio am chwe mis i weld sut y gellir ychwanegu cefnogaeth Gymraeg i Microsoft yn y dyfodol.
Mi fu staff Asiantaeth yr Amgylchedd ar y traeth yn tynnu lluniau'r gwymon ac yn holi'r staff.
Mi fu'r rhieni'n protestio yn agoriad swyddogol yr estyniad gan ddweud mai gwastraff arian oedd adeiladu'r estyniad os na fydd yna athrawes i lenwi'r dosbarth.
Mi fuasen well gen i pe byddai nhw wedi cwyno wrtha i yn hytrach na mynd at yr heddlu.
Mi fum i'n dipyn o giamstar gwthio berfa ar safle adeiladu flynyddoedd yn l...
Mi fum i'n gweithio i gwmni a enillodd un.
Mi fydd gan gymunedau Cymru yr hawl i ddweud wrth John Walter Jones am bacio ei gs.
Mi fydd hi'n bosib iddyn nhw yrru neges e-bost i'r grwp.
Mi fydd hi'n ffresio cyn bo hir," proffwyda gwraig leol gan ddefnyddio'r gair Cymraeg lleol am oeri - ond mae'n anodd credu hynny mewn gwres sy'n lladdfa i'r aelodau o'r cr sy'n gwisgo ponchos.
Mi fydd hi'n frwydr yng nghanol y cae gyda chwaraewyr o safon Eirik Bakke ac Erik Mykland yn nhîm Norwy.
Mi fydd hi'n galed iawn ar Ffrainc.
Mi fydd hi'n gm anodd, a bydd Romania ddim yn rhoi llawer i ffwrdd.
Mi fydd hyn yn costio miliynau o bunnau i gwmni BNFL Magnox.
Mi fydd mwy o anghydweld os ydy Henry yn cael ei ddymuniad, sef mynd hyfforddwr newydd Lloegr, Andy Robinson, gyda fo i Awstralia.
Mi fydd myfyrwyr yn cael y dewis o ddilyn cwrs llawn neu fodiwl yn unig.
Mi fydd o'n aelod o'r tm cynllunio - ac oriau hir wrth y cyfrifiadur o'i flaen o.
Mi fydd plant yn siwr o hoffi'r atodiad yng nghefn y llyfr - sef map "go iawn" o'r byd yn dangos Cymru a Chanolbarth America.
Mi fydd rhai yn dal i ddadlau bod canu cerdd dant bellach yn draddodiad hen ffasiwn ond mae'n denu pobol ifanc fel aelodau cr cerdd dant Aelwyd Pantycelyn yn Aberystwyth.
Mi fydd swyddogion y Cynulliad yn cyfarfod cynrychiolwyr y cwmni yng Nghaerdydd ddydd Iau er mwyn trafod y cais.
Mi fydd trefn y Quangos wedi eu diarfogi.
Mi fydd y fyddin yn ymosod ar arweinwyr y Palesteiniaid sy'n gyrru plismyn i ymosod arnon ni," meddai'r Uwchfrigadydd Yom-Tov Samia, pennaeth y fyddin yn ne'r wlad.
Mi fydd y gwirfoddolwyr ym Mhen-y-bont yn ateb negeseuon e-bost o draws y byd.
Mi fydd y rhaglen yn cael ei darlledu nos Lun Chwefror 12 am 18:10 ac wedyn yn cael ei hail ddarlledu b'nawn Sadwrn am 12:30.
Mi fydd yn achlysur arbennig ar Erddi Sophia ac os bydd y tywydd yn braf fe ddylse torf enfawr ddod i weld y gm.
Mi fydd yn benderfyniad anodd i Robert ar l dweud yn yr haf falle bod ei yrfa ryngwladol e ar ben.
Mi fydd yna 1000 syn rhodd gan y Clwb a sesiynau stiwdio ar raglen Gang Bangor a Radio One Session In Wales yn wobr i'r grwp buddugol.
Mi fydd yna adolygiad o'r cd yn y golofn hon yn ystod yr wythnosau i ddod.
Mi fydd yna adolygiad yn y golofn yma yn nes at amser y dyddiad rhyddhau, Mawrth 19.
Mi fydd yna bobol leol yn cymryd rhan yn y cyngherddau hefyd.
Mi fydd yna lawer o Aelodau Seneddol - gyda mwyafrifoedd baychain - yn edrych yn betrusgar iawn ar y ffigurau hynny ac mi fyddan nhw'n beryglus iawn os fyddan nhw'n teimlo dan fygythiad.
Mi fydd yna rywbeth i bawb.
Mi fydd yr ornest ar lefel ranbarthol ond, maes o law, fe gawn ni wybod faint yn union bleidleisiodd dros ba blaid yn l ffiniau San Steffan.
Mi fydd yr wyl yn cael ei chynnal yng ngerddi Stad y Faenol ger Bangor dros benwythnos Gwyl y Banc ddiwedd Awst.
Mi fyddai bob dim yn hollol ddwyieithog; roedd y cyfan wedi ei setlo efo winc a one liner rhwng dau o'r bobol iawn yn un o dai bach dynion Parc Cathays.
Mi fyddai cynnydd yn y pensiwn a rhoi mwy o arian ar gyfer budd-dal incwm yn gwneud i fyny am beth fydden nhw'n golli, meddai.
Mi fyddai hyn yn caniatau i'r Cyngor ddarparu cyfleusterau ar gyfer y gymuned hefyd drwy ddefnyddio arian o'r sector preifat.
Mi fyddai hynny'n golygu y byddai gweithfeydd Prydain yn gallu cystadlu ag unrhyw gwmni yn y byd.
Mi fyddai llywodraeth Geidwadol yn lleihau baich y trethi busnes ac yn lleihau'r Adran Diwydiant a Masnach gan wneud arbedion o 400m.
Mi fyddai yna dipyn o le pe byddai disgyblion yn ymddwyn felly - ond dyna a wnaeth athrawon yr NUT pan ddaeth y Gweinidog Ysgolion, Estelle Morris, i siarad a nhw.
Mi fyddai'r milwyr yn cael eu defnyddio mewn cyfnod o argyfwng.
Mi fyddai'r grym yn dal yn styc ar y top ac mi fyddai'r trydydd o'r tair carfan yna enwais i yn gynharach yn dal i dro dyfalu lle aethon ni'n rong.
Mi fyddan nhw'n pwysleisio fod gwerthiant dur i wledydd tramor wedi gostwng 10% yn ystod y misoedd diwetha - a hynny oherwydd bod gwerth y bunt yn rhy uchel.
Mi fydden nhw wedi edrych yn llai o ffyliaid nos Sadwrn.
Mi fydden sioc enfawr a dweud y gwir, sen ni yn ennill, meddai Andrew Jones, chwaraewr disgleiria Cymru yn eu buddugoliaeth yn y rownd ddiwetha yn erbyn Sir Oxford.
Mi fyddwn i'n tybio felly y byddai apl yr Harry Potter diweddaraf yn fawr iawn pe byddai yn llyfr Cymraeg ac yntau dros chwe chan tudalen i gyd.
Mi fyddwn yn euog o gynnal y sustem anghyfiawn ac annemocrataidd bresennol.
Mi fyswn i yn dweud fod y llyfr yn addas i blant 7 11.
Mi gafodd camera hyd i farciau tra'r oedd un o'r adweithyddion yn cael archwiliad blynyddol.
Mi gafodd y ddau adweithydd eu cau yn gynharach eleni pan ddaeth darn yn rhydd yn y sustem.
Mi gafodd y pedwar eu hachub oddi ar arfordir Penfro ac aed nhw i Ysbyty Achub Bywyd Gwyllt y Mr yn Aberdaugleddau.
Mi gawson nhw'u rhyddhau'n l i'r dwr ar Draeth Sant Ffraid bnawn Sadwrn.
'Mi gefais gyfle i'w chyfarfod pan es i draw ddwy flynedd yn l i ddarlledu'r Eisteddfod yn fyw o Batagonia...
Mi gefais i brofiad - byr diolch byth - o Uffern bnawn Sadwrn diwethaf.
Mi gefais i fy nhynnu yno ddydd Sadwrn ar l darllen am y blowsus newydd mae'r cwmni wedi eu darparu ar gyfer y staff.
Mi gewch chi ddarganfod hynny drwy ddarllen y llyfr; digon yw dweud i'r creadur bach newydd yma lwyddo i swyno'r darllenwyr yn ty ni.
mi gewch chi ddewis un ai'r fersiwn gwreiddiol neu fersiwn acwstig.
Mi gredais i nad oedd y peth yn amhosibl, gydag amser ac o ddilyn polisi cyson am genhedlaeth neu ddwy, rhwng y ddau rhyfel byd.
Mi heriodd Mr Godfrey'r gorchymyn yn yr Uchel Lys yn Llundain ond yn aflwyddiannus.
Mi hoffwn y sicrwydd y bydd ysgol Cai yn ysgol gymunedol gref dyfodol diogel ac y bydd yn derbyn addysg gyflawn Gymraeg.
Mi oedd 2000 yn flwyddyn gofiadwy iawn i Gruff Meredith yn gerddorol - rhyddhau yr albym Mr Blaidd yn ogystal a recordio sesiynau i Gang Bangor a Radio One.
Mi oedd Golwg yn iawn ar un mater - mi ydan ni'n cael ein hynysu.
Mi ragdybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol, tua dechrau'r unfed ganrif ar hugain, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny.
Mi ragdybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb y Gymraeg.
Mi roddais i sawl gwn ar sawl wyneb, medda hi wedyn.
Mi roedd 12,500 o'r swyddi hyn yn yr ardaloedd fydd yn derbyn arian Amcan Un o Ewrop, sef gorllewin Cymru a'r Cymoedd.
Mi roedd angen edrych ar nifer o faterion cyn y gallai'r cais newydd gael ei ystyried, ychwanegodd.
Mi 'roedd Bob yn gyfranwr cyson i'r NWIMP, ac yn awr i'r North Wales Index.
Mi roedd cynnig bore yma ynglyn chyfrifoldebau yr awdurdodau unedol newydd yn bwysig am ei fod yn gosod y cyfrifoldeb reit ar y gwaelod.
Mi roedd o hefyd yn feirniadol eu bod wedi ceisio rhoi pwysau gwleidyddol ar y Cynulliad.
Mi roedd y trigolion wedi cael llond bol ar ymddygiad y bachgen ac wedi dwyn y mater i sylw'r heddlu yn ystod cyfarfod o Gwarchod y Gymdogaeth.
Mi rydw i wedi bod yn gweithio oriau rhyfedd yn ddiweddar yn ogystal cheisio paratoi ar gyfer y Dolig.
Mi rydw i wedi nodi'r tri diwrnod yma yn fy nyddiadur ar gyfer y tair blynedd nesaf, meddai.
Mi wn yr anawsterau.
Mi wnaed penderfyniad i gau adweithydd rhif un hefyd er mwyn cynnal archwiliadau pellach.
Mi wnaethon greu sawl cyfle da i sgorio.
Mi wnaethon nhw ildio'r meddiant yng nghanol y cae, lloriodd y golwr Jason Jones Stepan Molokutsko a sgoriodd Molokutsko o'r smotyn.
Mi wnes i'r camgymeriad o gyhuddo rhywun o fod yn Iypi y dydd o'r blaen.
Michael Foot yn ennill is-etholiad yng Nglyn Ebwy.
Michael Foot yn olynu Jim Callaghan fel arweinydd y Blaid Lafur.
Michael Owen gafodd ddwy gl Lerpwl, Jimmy Floyd Hasselbaink sgoriodd ddwy gl Chelsea.
Michael Ryan yn saethu 16 o bobl yn Hungerford.
Mihangel Morgan Cathod a Chwn, Y Lolfa.
Miiaaaaaaaaaw.
Mike Powell gyda 67 yw prif sgoriwr Morgannwg.
Mikhail Gorbachev yn arweinydd newydd Rwsia.
Mil o fyfyrwyr du yn cynnal protest yn Alabama yn erbyn neilltuad.
Mileniwm newydd a safle newydd i'r sn cymraeg.
Miliwn yn ddi-waith ym Mhrydain.
Miloedd o bobl yn gwrthod talu am eu twydded deledu.
Miloedd o ferched yn ffurfio cadwyn brotest 14 milltir rhwng Comin Greenham, Aldermaston a Burghfield.
Miloedd o lowyr yn gorymdeithio i Lundain mewn protest yn erbyn y bwriad i gau 31 o lofeydd a cholli 30,000 o swyddi.
Miloedd yn streicio am chwarter awr i ddangos eu cefnogaeth i'r gweithwyr ambiwlans.
Milwyr a thanciau o Rwsia yn goresgyn Prag.
Milwyr Prydeinig yn dianc o Dunkirk.
Milwyr Prydeinig yn mynd i Kenya i atal terfysgwyr y Mau Mau.
Milwyr Rwsia yn cyrraedd Berlin.
Milwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Sisili.
Milwyr y ddwy ochr yn cyfnewid anrhegion ac yn chwarae pl-droed ar ddydd Nadolig.
Milwyr yn darganfod erchylltra'r gwersylloedd mewn lleoedd fel Belsen a Buchenwald.
Mis Mai y llynedd, 5,234 o bobl oedd yn ddigartref yn Iwerddon a dim ond 27% ohonynt yn fenywod.
Mmmmmm, dwin ffili aros i chwarae chauffeur yn y parti Dolig nesa.
Mo gafodd y llywodraeth ei chondemnio am y modd y cafodd y dipiau OP eu gwahardd flwyddyn yn l.
Moderniaeth oedd y mudiad a ddaeth i ddisodli Rhamantiaeth, er mai Realaeth, realism, oedd term y beirdd am y canu newydd hwn a oedd yn wynebu bywyd fel ag yr oedd yn ei holl noethni, ansicrwydd a hagrwch, gan fyw yn y presennol yn hytrach na ffoi i'r gorffennol.
Modryb Emma Francis.
Modryb Mark a Stacey.
Moelwyn Hughes.
Monet a Rudolph Valentino yn marw.
Monet yn dangos ei lun o lili men dwr.
Monica Lewinsky yn datgelu iddi gael perthynas rywiol Bill Clinton, Arlywydd yr Unol Daleithiau, ac yntau yn gwadu'r honiad.
monitro ac adolygu'r polisi.
Mor belled ni ohiriwyd y gm rhwng Cymru a Ffrainc ym Mhencampwriaeth Rygbi y Chwe Gwlad sydd i'w chwarae wythnos i ddydd Sadwrn.
Mor braf oedd hi pan oeddem ni'n gallu rhannu cymdeithas yn Ni a Nhw.
Mor wahanol i Arsenal.
Morgannwg sy'n batio gynta a'u sgr amser cinio oedd 111 am dair wiced.
Morgannwg sy'n batio yn y gm undydd yng nghystadleuaeth Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mryste.
Morgannwg yn teithio i Dorset tra bydd Cymru yn croesawu Essex i Sain Helen.
Morgannwg/Gwent Cyfarfodydd wedi eu trefnu yng Nghaerffili, Merthyr, Torfaen ac Abertawe.
Morris Lewis yn bersonol yn ei ddisgrifio ei hun fel realydd yn hyn o beth yn hytrach nag yn hen ffasiwn.
Morris Lewis yrfa ddiddorol a chyffrous yn ei ddewis waith ac yn siaradwr Cymraeg yn oedd o frethyn gweddol anghyffredin fel swyddog carchar.
Morris Lewis.
Moscow yn galw Thatcher yn 'Iron Lady' a 'wicked cold war bitch'. Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.
Mowredd, ydyn ni? ebychodd yr holwr mewn syndod.
Mr Annie Powell, Maer Comiwnyddol cyntaf Prydain, yn cychwyn ar ei swydd fel Maer Y Rhondda.
Mr Jones oedd Cadeirydd y pwyllgor a benderfynodd cael gwared ag un gair bach sydd wedi codi ffrae fawr yn yr ardal.
Mr Yang yn gofyn imi edrych dros erthygl a sgrifennodd ar gyfer cylchgrawn academaidd, Teaching English in China.
Mrs Thatcher yn addo ychwanegiad cyflog.
Mrs Thatcher yn dweud fod perygl i ddiwylliant gael ei foddi gan ddylanwad estroniaid.
Mudiad ennill hawliau i'r Iaith Gymraeg.
Mudiad ennill hawliau i'r Iaith Gymraeg.
Mudiad swffrager cyntaf Cymru yn cael ei sefydlu yn Llandudno.
Mudiad sy'n dod Dysgwyr a Chymry Cymraeg at ei gilydd yn gymdeithasol.
Mudiad y Ffermwyr Ifanc yw prif Fudiad Ieuenctid Cefn Gwlad Cymru, sy'n darparu cyfleoedd arbennig i bobl ifanc Cefn Gwlad i fwynhau, i ddatblygu, ac i ddysgu.
Mudiad yw hwn, yn ymgorffori Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sy'n creu a chynnal dolen gydiol rhwng Cymru a phobl o drs Gymreig a chyfeillion Cymru ym mhedwar ban y byd.
Mudlosga ysgerbwd y garafan yng ngolau'r wawr.
Muhammed Ali yn gwrthod ymuno 'r fyddin.
Munud i mewn i'r gn daw cyfraniad y "Triton" sef yr enw sy'n cael ei roi ar adran bres y grwp.
Murray Goodwin oedd arwr yr ymwelwyr - mae e wedi sgorio 148 heb fod ms.
Mussolini yn arestio cannoedd o Sosialwyr.
Mussolini yn cael ei ddal a'i saethu, a'i grogi gerfydd ei draed.
Mussolini yn cael ei ddisodli a'r Eidal yn newid ochr ac yn troi yn erbyn Yr Almaen.
Mussolini yn dod yn unben.
Mussolini yn sefydlu plaid Ffasgaidd yn Yr Eidal.
Mussolini yn ymosod ar Abysinia.
Mwy am y Gymdeithas ar: http://www.timesunion.com/communities/welsh.
Mwy ar wefan Coleg Menai...
Mwy llwyddiannus yw'r straeon symlach sy'n ymwneud ag emosiynau sy'n berthnasol i bawb ohonom.
Mwy na hynny rhoes y ddadl honno ar waith yn ei fywyd ei hun.
Mwy o adolygiadau...
Mwy o aflonyddwch cymdeithasol yn codi i'r wyneb wedi ymosodiadau ar dai a busnesau Iddewon yn Nhredegar, Bargoed a Glyn Ebwy.
Mwy o anturiaethau Sglod y ci.
Mwy o fanylion ar dudalen y Stereophonics ar y we - www.stereophonics.com.
Mwy o fanylion ar wefan yr Eisteddfod sydd wedi ei gohirio tan 2002 oherwydd clwy'r traed a'r genau.
Mwy o lyfrau yn y gyfres Byd o Beryglon.
Mwy o straeon am anifeiliaid Cae Berllan.
Mwy o ymarfer dyn am ddyn gan atgoffar unigolyn o'r grefft o guro gwrthwynebwydd yn ogystal au hannog i fentron amlach.
Mwy siomedig oedd yr ymateb yn y sector uwchradd, heb fod yr un ymgais yn cyrraedd teilyngdod.
Mwya mae Mark Hughes yn chwarae'n y tîm lleia o siawns fydd 'na i Nathan Blake i chwarae.
Mwyngloddio glo yn dod i ben yn Sir Benfro gyda chau glofa Wood Level yn Saundersfoot.
Mwynheais hefyd y stori gyntaf yn y casgliad, Dacw alarch ar y llyn, lle'r oedd mam a merch mewn cyfyng-gyngor wrth benderfynu wynebu'r dyfodol.
Mwynheuais i'r gm yn fawr iawn.
Myfyrwraig.
Myfyrwyr yn gwneud campau gymnasteg y buasai unrhyw syrcas yn falch ohonyn nhw.
Mynd allan am ginio i dy bwyta a chyfarfod nifer o athrawon Saesneg yno.
Mynd allan hefo aelodau o'r PSB (yr heddlu). Galwodd Ms.
Mynd am grwydr dros wal y coleg hefyd, a darganfod y wlad go iawn.
Mynd am y lle karaoke ond roedd wedi cau oherwydd nad oedd trydan, felly dychwelyd i'r fflat.
Mynd efo Mabel i siop dlysau y tu allan i'r coleg.
Mynd fy hun fydd raid gan fod Kate yn Beijing o hyd.
Mynd i chwarae badminton efo Robbie (y cogydd) a Steven cyn mynd yn l i'r farchnad i brynu llysiau.
Mynd i dy bwyta Denver.
Mynd i dy bwyta moethus wedyn am ginio.
Mynd i dy Ms.
Mynd i English Corner hefyd.
Mynd i farchnad enfawr dan do.
Mynd i fyny at y lawnt tu allan i lyfrgell y coleg i baratoi ffilmio hefo aelodau clwb Saesneg yr Ysgol Ganol.
Mynd i fyny grisiau yno gan weld fod pob dim dan yr haul ar werth yno.
Mynd i gyfarfod athrawon gyda'r nos.
Mynd i siopa i'r archfarchnad yn Yiyang i ddechrau.
Mynd i Yiyang efo Kate a dwy o'r myfyrwyr.
Mynd i'r sinema lot.
Mynd i'r llyfrgell hefo Kate a daw Scarlet, Susie, Louisia ac Apple yno.
Mynd i'r llyfrgell.
Mynd i'r neuadd fwyta amser cinio a gweld Mabel a Steven, un o fyfyrwyr Kate.
Mynd i'r Ysgol Ganol ar y campws am hanner awr wedi tri i ddisgwyl i'r criw ffilmiau ddechrau ffilmio.
Mynd wedyn i'r farchnad a dod o hyd i dy te Tsineaidd.
Mynd wedyn i'r pentref - poblogaeth o 300-400.
Mynediad £5.
Mynegodd Alun Michael anfodlonrwydd gydag awgrym mewn dogfen ymgynghorol gan y Swyddfa Gymreig ei hun y byddai'n rhaid aros wyth wythnos am fersiwn dwyieithog o'r cofnodion tra byddai fersiwn Saesneg ar gael ymhen tridiau.
Mynegwn ein pryder bod Papur Ymgynghorol y Grwp Ymgynghorol wedi dewis canoli grym mewn modd gormodol, yn ein tŷb ni, gyda'r Prif Ysgrifennydd, sydd wedyn yn treiglo grym i lawr trwy'r Pwyllgor Gweithredol a'r Ysgrifenyddion at y Pwyllgor Pwnc a, dim ond wedyn, at y cyhoedd a chyrff allanol a hynny mewn modd a dybiwn ni sy'n arwynebol iawn.
Mynna y gorau - maen bryd i ti gael dy gyfran.
mynnai Waldo goroni pryddest Dafydd Owen, ond ni fynnai'r ddau feirniad arall gytuno ag ef.
Mynnai'r hoywon eu hawl i fyw mewn cymdeithas, heb ofni rhagfarn na sarhad, a dathlodd y fenyw ei rhyddid newydd.
Mynnodd hi ei fod yn ail ystyried.
Mynnodd Mr a Mrs Beasley fod dwyn y llys ymlaen yn Gymraeg.
Mynnodd Rhian gael mynd i ysgol breswyl y Santes Fair er mwyn dianc o swn ffraeo Reg a Megan.
Mynnu fod pob gwŷs i lys yn Gymraeg.
Mynnwn fod cymunedau Cymru a'r iaith Gymraeg angen grym deddfwriaeth gynradd i ateb gofynion eu lles gorau ac i herio'r anghyfiawnder a'r dinistr sydd wedi ein caethiwo fel cenedl gyhyd.
Mynnwn fod yn afresymol.
Mynyddoedd yr Atlas.
Na amheued neb fod sifalri yn farw gorn.
Na does dim angen neges.
Na fydd angen Tai Cymru gan y bydd cyfrifoldeb tai yn nwylo cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol; na fydd angen Quangos addysg gan y bydd yna system addysg annibynnol ac na fydd angen Bwrdd Iaith oherwydd y bydd deddf iaith fydd yn dod dwyieithrwydd yn naturiol.
Na fyddaf.
Na fyddwn, fe fyddwn i wedi gwneud rhywbeth am y peth fy hun.
Na o ddifri dwi ddim yn gwbod.
'Na pam ma' hi'n byw 'da'r Madog 'na nawr, sbo.
Na, 'doedd e ddim yn un parti mawr gwyllt - yr oedd yn barti, ond 'roedd hefyd yn gyfnod pan oedd pob un yn gweithio'n galed iawn.
Na, ddim mewn gwirionedd, meddwn innau.
Na, diolch i Dduw, ni ddigwyddodd dim o'r fath.
Na, does na ddim prinder byd eang o awyrennau a pheilotiaid cymwys.
Na, fe ddyle nhad fod wedi cyhoeddi llawer, llawer mwy.
Na, mae penderfyniad Straw yn wrthun yn wyneb yr hyn y mae'r Albanwyr eu hunain wedi ei bendefynu.
Na, nid chwaraewr newydd arall i Abertawe, ond Morus y Gwynt.
Na, rydw i'n dal i gael rhyw, oedd ateb Michael Schumacker pan ofynnwyd iddo a oedd wedi dechrau chwarae golff.
Na, y cyhoeddiadau ar uchel seinydd yr orsaf a drdd y lle yn uffern i mi.
Naetho ni werthu llawer o recordiau ar l bod ar tour yno bum mlynedd yn l.
Nai Iori.
Naill ai ein bod o ddifri ynghylch adfer y Gymraeg yn brif iaith Sir Gaerfyrddin neu ein bod yn gwastraffu arian yn y byd addysg.
Naill rydyn ni yn clochdar yn y dull mwyaf ansensitif neu rydyn n pennau yn ein plu.
Nain Steffan a Mai.
Na'r rhyddhad o'i chlywed yn dychwelyd gartre bob pnawn.
NATO yn cynnal ymgyrch yn erbyn Slobodan Milosevic, Arlywydd Serbia, i amddiffyn Albaniaid Kosovo rhag ei bolisi o lanhad ethnig.
Naw awr a hanner o daith.
Nawr dyna ichi joban ddifyr nad oedd neb yn sn amdani wrth drafod gyrfa pan oeddwn in gadael yr ysgol.
Nawr ers pryd y dylid rhoi mwy o bwys ar lle mae pobl yn byw nag ar eu gallu wrth eu dewis i swydd.
Nawr fe all y Cynulliad benderfynu nad yw am dderbyn y ddeddf Doraidd hon bellach. 07.
Nawr gall tair cenhedlaeth fwynhau trysorau Llyfr Mawr y Plant yn y Mileniwm nesaf a rhannu'r profiad darllen unigryw hwn unwaith eto.
Nawr mae Martin Johnson, capten Lloegr, wedi ei enwi am chwarae brwnt yn ngm Caerlyr yn erbyn y Saracens.
Nawr maen nhw'n awchu am gyfle arall.
Nawr mae'n rhaid i ni fynd i Wlad Pwyl.
Nawr rwy'n ei hofni hi.
'Nawr, ni'n gorfod gobeitho bydd Caerffili yn gwneud ffafr ni.
Nawr, os deallodd o hyn, mae on gwir haeddu bod yn Brifweinidog.
Naws acwstig sy'n cael ei chreu i gydfynd a neges y gn.
Neil Armstrong yn glanio ar y lleuad.
Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.
Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.
Neil Kinnock a ddywedodd yr wythnos diwethaf nad oes gan William Hague obaith yn y byd bod yn Brifweinidog - oherwydd ei fod on foel ac nad yw pobol foel byth yn trechu rhai gwalltog mewn etholiad.
Neil Kinnock yn arweinydd y Blaid Lafur.
Neil Kinnock yn rhybuddio cynhadledd y Blaid Lafur fod rhaid ailfeddwl ynghylch polisau.
Neil Kinnock yn ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Ladur.
Neilltuwyd rhan arall o'r iard ar gyfer trigolion y stryd agosaf.
Neithiwr 2 - 1 oedd hi, i'r tm gollodd yn erbyn United yn y rownd derfynol ddwy flynedd yn l.
Neithiwr ar gae Heol Sardis fe guron nhw Glasgow, 41 - 18.
Neithiwr cafwyd rhywbeth arbennig ac aeth y gynulleidfa allan i'r egwyl yn ferw o gynnwrf.
Neithiwr clywsom gantores ysgubol o Ddwyrain Ewrop.
Neithiwr enillodd Caernarfon - sy ar y brig - eu gm olaf nhw, 2 - 0, yn erbyn Cemaes.
Nes dyfod derbyn.
Netscape Navigator 2+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Options ac yna dewiswch General Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.
Netscape Navigator 4+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Edit ac yna dewiswch Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.
Netscape Navigator ar gyfer Apple Macintosh Ar y brif ddewislen, cliciwch Edit ac yna dewiswch Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.
Neu darllenwch yn gyntaf adolygiad o Catrin Joners yn Unig.
Neu eiriau tebyg i gyfleu fod y gwerthwr yn gofyn llawer gormod.
Neu mae'n rhywun sydd ddim eisiau mynd allan i siopa ddydd Sadwrn efo'i wraig.
Neu o leiaf yn rholyn taclus?
Neu o'i rhoi o fel arall.
neu postiwch eich safle.
Neu ysgrifennwch atom neu ein ffonio yng nghyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.
Neun cael rhyw yn yr idiom hyll, fodern.
Neur oedd cystal bod yno wrth wylio perfformiad ysgytwol, gwreiddiol Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru o Faust Goethe yn Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru.
Neville Chamberlain yn olynu Baldwin fel Prif Weinidog.
Neville Meade o Abertawe yn ennill pencampwriaeth paffio trwm Prydain.
New Visionaries; Nouveau Nesters; Go-getters; Wired; Rhythm and Youth; Young and Restless; Cynical Disconnecters; Urban Strugglers; Rainbow Seekers; Urban Romantics; Overbooked Mums; Heartwarmers; Players; Band Leaders; All Americans; The Blands; The Cant Be Bothereds; Ships in the Harbour; Homebodies; Loners; Hermots; Internet Introverts; Technicians; Fence Builders; Self-discovering Nesters; Prime Timers; Satisfied Seniors; Comfortable Twilighters; Calm Retireds; Carefree Traditionals; Rooted in the Past; Complacent Seniors.
Newid Llywodraeth Leol: dod ag wyth cyngor sir i Gymru yn lle'r tri ar ddeg a fu, a ffurfio 37 cyngor dosbarth newydd.
Newidiadau cymdeithasol yn dod i'r amlwg gydag agor sinemu ar y Sul yn Abertawe.
Newidiodd pethau yn syfrdanol pan gwympodd Lisa mewn cariad am y tro cynta a hynny gyda Fiona.
Newidiodd Rhys fywyd Hywel a hynny mewn sawl ffordd - dechreuodd Hywel a Llew gwympo mas ac o ganlyniad cafodd Hywel ei saethu.
Newidiwyd ddiwethaf ar Chwefror 19eg, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Chwefror 22ain 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Chwefror y 18fed, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 16eg, 1995.
Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 19eg, 1995.
Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 3ydd, 1995.
Newidiwyd ddiwethaf ar Ebrill 22ain 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Ebrill 22ain, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Ebrill 23ain, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Ebrill 24ain, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Ebrill 25ain, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth 4ydd, 1995.
Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth 4ydd, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth y 4ydd, 1996.
Newidiwyd ddiwethaf ar.
Newydd da, bois bach, mae Wili, Billy, Jim a John - yr anhygoel Bois Bach o ardal Crymych, yn dychwelyd i stiwdio Fflach er mwyn recordio CD newydd ar gyfer y Nadolig.
Newydd ddechrau barddoni ym 1947 yr oedd Euros Bowen.
Newyddiadurwraig deledu yw Gwendolin Pari.
Newyddiadurwyr yn streicio mewn gwrthwy nebiad.
Newyddion am y Gwleddd Cataloneg a gweddill y bd yn yr iaith Gataloneg.
Newyddion da i dri o athletwyr Cymru.
Newyddion drwg i Cassie a'r teulu.
Newyddion, recordiau, manylion taith, a lluniau.
newyddion@bbc.co.uk neu ysgrifennwch atom neu ffoniwch i gyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.
Newyn yn Biaffra.
'Nhw fydd yn dechre fel ffefrynne, a mae hynny'n codi peth o'r pwyse oddi arnon ni.
Nhw oedd wedi gollwng y lefel uchaf o nwyon gwenwynig i'r awyr y llynedd er bod lefel y deunydd mwyaf gwenwynig gan y cwmni yn fach iawn.
Nhw oedd y ddwy wlad gyfarfu yn ffeinial 1966 gyda Lloegr yn ennill yn Wembley.
Nhw oedd y ffefrynnau pan oedd arnyn nhw angen saith rhediad oddi ar y belawd olaf.
Nhw sy'n cynhyrchu'r rhaglen a'u gwaith ydy penderfynu pa straeon newyddion sy'n cael mynd ar Ffeil.
'Nhw wnaeth egluro'r angen am y math yma o raglen.
Nhw, felly, yw'r unig dîm o Gymru ag unrhyw obaith o gwbl i chwarae mewn rownd derfynol bosib yn Stadiwm y Mileniwm.
Ni all deddfau Addysg Seisnig ddelio gyda'r materion hyn.
Ni all dim newid hynny ond penderfyniad, ewyllys, brwydro, aberth, ymdrech.
Ni all Glyn Ebwy fforddio gwneud siwrne ofer oherwydd maen nhw mewn trafferthion ariannol dybryd ar hyn o bryd.
Ni all na charchariad na marwolaeth atal ein buddugoliaeth yn y pendraw.
Ni all rhywun ond dychmygu yr ymateb pe byddair cwmni wedi ceisio bod mor glyfar gyda chrefydd Islam.
Ni all y CDs hyn ond atgoffa rhywun o'r senglau feinyl 7 modfedd a oedd mor boblogaidd flynyddoedd yn l ond sydd erbyn hyn yn gymharol brin.
Ni allaf ond teimlo'n obeithiol ar l clywed fod Bart Simpson wedi ei ddewis yn bedwerydd eicon mwyaf poblogaidd yr ugeinfed ganrif.
Ni allai Gruffydd stumogi moderniaeth Bobi Jones, ac ar ben hynny, 'roedd Bobi Jones wedi bod yn feirniadol o farddoniaeth Gruffydd a rhai aelodau o'i genhedlaeth.
Ni allai'r Datganolwyr weld ar y pryd mai mesur gan Blaid Lafur wan a rhanedig oedd y mesur dros Ddatganoli, ac nad oedd sawl aelod o'r Blaid Lafur ei hun yn gefnogol iddo.
Ni allwn gysuro ein hunain drwy ddweud fod y Gymraeg yn weddol ddiogel yn yr ardaloedd Cymraeg.
Ni allwn ond gobeithio na fydd yr hen Nessie yn tybio mai abwyd sydd yn y dwr ac yn neidio amdano.
Ni bu felly unrhyw symud ymlaen ers blwyddyn.
Ni bu strategaeth amser hir na gwerthfawrogiad fod lefelau disgyblion yn codi ac yn disgyn yn gyson mewn pentrefi bach o ganlyniad i symudiadau ychydig o deuluoedd.
Ni bydd byw y Gymraeg oni enillwn ni Ryddid i Gymru.
Ni chafodd Robert Croft, troellwr Morgannwg, ei ddewis i dm Lloegr ar gyfer yr ail brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords.
Ni chafwyd penderfyniad ynglyn Chwpan Rygbi Prydeinig yn dilyn cyfarfod o'r undebau neithiwr.
Ni chafwyd ynddi ddim o'r eirfa eisteddfodol dreuliedig.
Ni cheir yr un fflach yn awdl fuddugol ddiflas Dyfed.
Ni chewch eich siomi y tro hwn ychwaith.
Ni chlywyd yr un o gantorion neithiwr yn boddi yng nghanol y gerddorfa er yn yr ysbeidiau pan oedd y cantorion yn ddistaw fe glywsom Gerddorfa'r BBC yn gollwng iddi.
Ni chododd yr un wlad i gadw Sbaen rhag syrthio i ddwylo'r Ffasgwyr.
Ni chredaf y byddwn yn gwneud unrhyw gam a'r awdur trwy ei ddisgrifio yn fwy o swyddog traddodiadol nag yn un o'r to newydd mwy rhyddfrydol.
Ni chyfrannodd yr ardaloedd diwydiannol ddim newydd chwaith i'r bywyd cymdeithasol Cymreig nac i lenyddiaeth yr eisteddfodau.
Ni chymrodd fawr o dro iddo ennill y ddwy ffrm angenrheidiol, 66 - 31 a 70 - 10, a selio buddugoliaeth ysgubol o 13 ffrm i 5 yn erbyn Hendry.
Ni ddaeth y cyfryw beth i feddwl y Cymry.
Ni ddaw newid dros nos, ond fe ddaw.
Ni ddaw newid dros nos.
Ni ddallir pam nad yw eto wedi cael ei ffrwyno neu ei ladd yn dilyn y 'Dangerous Dogs Act'. Act I
Ni dderbyniwn fod unrhyw broblem ynghylch cyfieithu dogfennau cyfreithiol yn disgrifio deddfwriaeth eilradd neu gynradd yn y Gymraeg a'r Saesneg.
Ni ddyfarnwyd neb yn deilwng ym 1945 am waith gorau 1942 1944.
Ni ddylai cefnogwyr rygbi Cymru ddigalonni.
Ni ddylai Cymry Cymraeg orfod gofyn am ffurflen Gymraeg yn y lle cyntaf.
Ni ddylai'r Gymraeg ar unrhyw gyfrif fod yn is-bwyllgor i Bwyllgor Pwnc.
Ni ddylem adael i wrthwynebwyr dwyieithrwydd gael monopoli ar ddehongliad y geirynnau yma.
Ni ddylid di-ystyru pwysigrwydd yr adroddiad a'r cyfle i roi cyhoeddusrwydd pellach, ar wahoddiad y llywodraeth, i egwyddorion Deddf Eiddo a'r chwe pwynt fel ateb i'r sefyllfa dai yng Nghymru gyfan.
Ni ddylid rhoi'r flaenoriaeth yn gyfan gwbl i ieuenctid: yr oedd angen targedu grwpiau eraill yn ogystal (fel mamau/teuluoedd o oed cenhedlu, ac oedolion sy'n arwain barn yr ifanc).
Ni ddywedaf i ond hyn am y polisi yn awr: hoelen arall yw hi yn arch yr iaith Gymraeg.
Ni ellir cosbi cyrff cyhoeddus yn ariannol am beidio chydymffurfio 'r ddeddf.
Ni ellir datgelu hynny yma.
Ni ellir felly sicrhau dyfodol y Gymraeg mewn gwagle: rhaid wrth ymdriniaeth fydd yn creu'r amodau cymdeithasol ac economaidd cywir, a hynny yng nghyd-destun cymunedau cryf. 02.
Ni ellir gorbwysleisio, felly, yr angen am ddarpariaeth helaeth o lyfrau, cylchgronau a phapurau o'r safon orau, a hefyd gynlluniau egnol i'w marchnata.
Ni ellir sicrhau dyfodol i'r iaith Gymraeg heb sicrhau dyfodol i gymunedau Cymru -- dyna'r egwyddor sydd wedi bod yn sail i ymgyrchoedd y Gymdeithas ers yr 80au.
Ni faglodd yr un o'r cast dros eu geiriau.
Ni fu ef na Tony Adams na Paul Scholes yn ymarfer y bore yma ond disgwylir y byddant hwythau hefyd yn medru chwarae nos Lun.
Ni fu gwell darpariaeth deledu o unrhyw Brifwyl erioed o'r blaen.
Ni fu yna'r un gwleidydd tebyg mewn sefyllfa mor gref yn yr arolygon barn ar yr adeg hon yn y cylch etholiadol.
Ni fydd Abertawe yn rhy anhapus gyda'r penderfyniad, na'r ffordd maen nhw wedi cael eu trin yn achos y gwrandawiad disgyblu.
Ni fydd Castell Nedd yn cyhoeddi eu tm tan ychydig cyn y gm.
Ni fydd chwaraewr canol-cae Lerpwl, Steven Gerrard, yn mynd i Albania gyda charfan Lloegr - mae e wedi anafu'i gefn.
Ni fydd clwb pl-droed Chesterfield yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cymdeithas Pl-droed Lloegr i'w cosbi naw pwynt am gamweinyddu ariannol.
Ni fydd David Romo na Jason Price yn nhîm Abertawe ar gyfer y gm yn erbyn Bristol Rovers.
Ni fydd hyn yn tanseilio hawl ein celloedd lleol a'n rhanbarthau i drefnu ymgyrchoedd i amddiffyn buddiannau cymunedau lleol yn ogystal chefnogi ymgyrchoedd canolog yn yr ardal.
Ni fydd Jason Jones Hughes, canolwr Cymru sy'n enedigol o Awstralia, yn chwarae i Gasnewydd yn erbyn Castell Nedd yn rownd derfynol Cwpan y Principality brynhawn Sul.
Ni fydd mewnwr Llanelli, Guy Easterby, yn gallu chwarae am o leia chwe wythnos ar l torri ei goes yn erbyn Castell Nedd ar Y Strade echdoe.
Ni fydd Steve Watkin na Robert Croft yn chwarae.
Ni fydd tîm pl-droed Cymru yn chwarae gm gyfeillgar yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm y Mileniwm yn ystod mis Chwefror.
Ni fydd y capten Steve James yn chwarae i Glwb Criced Morgannwg yn erbyn Gwlad yr Haf heddiw.
Ni fydd yn ffynnu os bydd ei defnydd ar yr aelwyd ac yn y gymuned yn dal i leihau, hyd yn oed os bydd nifer y siaradwyr newydd a ddaw o'n hysgolion yn cynyddu.
Ni fydd yn mynychu na chyngerdd nac opera.
Ni fydd yr ymosodwr Steve Watkin - gynt o Wrecsam - yn chwarae yn erbyn ei hen glwb.
Ni fyddai'r mesurau yn gwneud y sefyllfa'n waeth, meddai llefarydd.
Ni fynnai Eifion Wyn eichoroni.
Ni lwyddodd ychwaith i wir gyfleu ing a chyni glowyr De Cymru.
Ni pharodd y berthynas honno'n hir iawn chwaith ac aeth Dic i yfed yn drwm.
Ni pharodd y briodas yn hir gan i gamddealltwriaeth rhwng y ddau achosi damwain a laddodd eu cymydog, Gina Phillips.
Ni roddir llawer o sylw i'r effaith ar y plentyn o oed gynradd.
Ni roddwyd llawer o ganmoliaeth i'r awdl fuddugol ychwaith.
Ni roddwyd unrhyw arian marchnata ychwanegol i'r orsaf i'w chyflwyno i bobl nad ydynt yn gwrando, ac oni ellir gwella ei darllediadau ar FM mewn ardaloedd o gynulleidfaoedd allweddol, yn arbennig Cymoedd De Cymru, ni fydd ansawdd y profiad gwrando yn gallu cystadlu r gwasanaethau masnachol newydd sydd i gael eu targedu tuag at graidd BBC Radio Wales.
Ni sefydlodd y ddeddf unrhyw fath o hawliau boed i gymunedau neu i unigolion.
'Ni thrig dim da yn ei Ddinas... 
'Ni thrig dim da yn ei Ddinas... Cynwysa, ym mhob caniad, olud o iaith a meddwl; ond iaith ydyw wedi ei throi'n drythyllwch, a meddwl wedi ei ddarostwng i oferedd, 'meddai Eifion Wyn.
Ni thwyllwn ein hunain y bydd hon yn frwydr hawdd.
'Ni wedi mynd ar y blaen deirgwaith a wedi methu cadw ar y blaen ar l hynny.
Ni wedi whare'n wael oddi cartref ond roedd hi'n bwysig bod ni wedi ennill lan yng Nglyn Ebwy yr wythnos dwetha.
Ni welais erioed dorf mor ddig.
Ni welwn fawr ddim diben mewn gwneud y Gymraeg yn brif gyfrwng addysg holl ysgolion Categori A y sir, oni ddaw'r Gymraeg wedyn yn brif iaith gweinyddiaeth gyhoeddus a mewnol ein prif sefydliadau.
Ni welwn fawr ddim diben mewn penodi Cymry Cymraeg i swyddi - yn wobr, fel petai, am fod yn Gymry Cymraeg lle maent yn cyflawni'r mwyafrif mawr o'u dyletswyddau trwy gyfrwng y Saesneg.
Ni wn i beth yw'r ateb cywir i'r holl gwestiynau hyn (er bod gennyf syniad go lew) am nad oes neb yn eu gofyn; ond cwestiynau fel hyn sy'n rhaid eu gofyn os am sicrhau dyfodol i'n hiaith.
Ni wyddom ar hyn o bryd os bu'r ymgyrch gyntaf, sef targedu'r arwyddion Give Way, yn llwyddiant; hynny yw a fydd y Swyddfa Gymreig yn cytuno i'w gwneud yn ddwyieithog.
Nicholas Edwards yn Ysgrifennydd Cymru a'r Llywodraeth newydd yn cyflwyno Pwyllgor Dethol ar faterion Cymreig.
Nick Price o Zimbabwe sy'n arwain - mae e nawr ddeg ergyd yn well na'r safon ar l cael pluen ar dwll cynta ei ail rownd.
Nid Adams oedd yr unig un i siarad Gwyddeleg yn ystod y sesiwn honno, defnyddiodd un o gynrychiolwyr yr SDLP yr iaith hefyd -- Bríd Rodgers -- arwydd allanol o un o'r datblygiadau mwyaf arwyddocaol ar gyfer dyfodol yr iaith Wyddeleg yng ngogledd Iwerddon.
Nid ar y gn hon yn unig y clywn biano ar EP newydd Big Leaves fodd bynnag, gan fod iddi ran amlwg yn Nicole hefyd.
Nid ar Y Strade ond ar Barc Stebonheath - a phl-droed oedd y gm.
Nid ar yr un adeg, wrth gwrs, ond yn ystod gwahanol shifftiau fel bor deunydd mwyaf yn cael ei wneud o adnoddau.
Nid awdl ar fesurau traddodiadol oedd hon, ond cerdd ar fesur y tri-thrawiad.
Nid bod unrhyw gyffredinedd ym mherfformiadau gweddill cystadleuwyr neithiwr na chystadleuwyr nos Sul.
Nid chwilio am Goron yr oedd T. James Jones, ond am glust i'w siom yn ei gydwladwyr wedi canlyniad y refferendwm ar ddatganoli.
Nid codi byddin o gyfieithwyr chwaith.
Nid cred negyddol yw hon, ond yn hytrach sylfaen i ddull cadarnhaol ac ymosodol o weithredu.
Nid cyfrifoldeb plant yw normaleiddio'r Gymraeg.
Nid dim llai na chwyldroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru heddiw.
Nid dim llai na chwyldroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru.
Nid drwy hap a damwain y daw dwyieithrwydd gweithredol yn realiti yn y Cynulliad.
Nid dyma'r math o sgrifennu yr oeddem wedi arfer ag ef gyda'i gymeriadau afreal a'i sefyllfaoedd ffantasiol.
Nid dyma'r tro cyntaf iddo fo gael helynt efo dyfarnwr y tymor hwn.
Nid dyna'r unig brotest gan Gymdeithas yr Iaith yn Nyffryn Lliw.
Nid ei lais yw unig apl pedwerydd tenor gorau'r byd gan iddo ennill calon sawl un o ferched y cr hefyd.
Nid ein lle ni yw pregethu.
Nid Elizabeth yw'r wraig i gyflawni'r dasg.
Nid endyd ynysig yw S4C ond corff sydd yn ganolog i'r gwaith o gyflawni amcanion economaidd.
Nid er lles Aelodau'r Cynulliad mae'r ymgyrch hon.
Nid er mwyn newid pethau er mwyn newid; nid er mwyn cael ymwneud chyfalafiaeth; nid er mwyn cael rhwygiadau - ond er mwyn sicrhau bod gennym ni iaith fyw, nid yn ddibynnol ar ffafrau a chonsesiynau, ond yn fyw o fewn cymunedau a bod y grym i gadw'r sefyllfa yna yn nwylo'r cymunedau eu hunain.
Nid felly y bu hi.
Nid felly yn Ariannin lle mae bron bob Archentwr yn meddwl ei fod wedi ei eni yn yrrwr rali.
Nid felly yr wythnos diwethaf.
Nid fi a'm cyfeillion yw'r unig rai ar brawf yma.
Nid gweithred dyn twp yw sicrhau i chi eich hun swydd gyda 188 diwrnod o wyliau y flwyddyn.
Nid gwir mo hynny.
Nid hanes 'arwrol' a geir yma (er bod arwyr Dylan Phillips yn amlwg ddigon yn y naratif). Ymdriniaeth ddeallus a threiddgar ar ddatblygiad y Gymdeithas yw'r gyfrol hon, llyfr sy'n gorfodi'r darllenydd i fyfyrio'n ddwys uwchben y pwnc a gofyn cwestiynau anodd.
Nid heddychwr mo Saunders Lewis ond gwelai'n eglur, yng ngoleuni ei egwyddorion ei hun, nad oedd nac ymarferol na chyfiawn i frwydro'n arfog dros ryddid ei genedl.
Nid hynny chwaith mo'r rheswm dros wrthod cynllun Lerpwl.
Nid i brynu llyfr ond i weld pa mor brysur fydd hi mewn gwirionedd.
Nid llyfr ond llyfrau.
Nid mater o ddeddfu negyddol yw hi o hyd er mwyn creu rhwystrau, ond mae deddfau yn fodd i ymrymuso a rhyddfreinio unigolion a chymdeithas, creu amodau ffafriol ar gyfer datblygiad, a danfon neges glir a phendant ynglñn gwerthoedd cymdeithas.
Nid mater syml o gynyddu niferoedd siaradwyr y Gymraeg drwy'r system addysg yw hi.
Nid merch dwp mo Gwenan a does dim rhaid iddi aros efo Dyfan ond dyna'n union a wna gan dalu pris uchel.
Nid mewn Myrc, maen wir.
Nid Microsoft yn unig fydd yn dod o dan sylw.
Nid mwyach.
Nid na chredai mewn gweithredu cyfansoddiadol.
Nid nepell o'r un eglwys hon ceir synagog.
Nid o reidrwydd y pum enillydd bob nos fydd yn ymddangos ar y llwyfan terfynol, ond y pump a roddodd perfformiadau gorau yn ystod yr wythnos.
Nid oedd digon o gyfleoedd i ieuenctid ar l iddynt orffen addysg Gymraeg: dylid sicrhau gwell cyfleoedd iddynt ddefnyddio'r Gymraeg wrth eu gwaith drwy wneud y Gymraeg yn fwy hanfodol fel cymhwyster ar gyfer swyddi.
Nid oedd gan y Cymro hawl i ddefnyddio ei iaith ei hun yn ei wlad ei hun.
Nid oedd gan y Cymry, ebr ef, ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth.
Nid oedd Glyndŵr yn fodlon rhoi ei gefnogaeth heb fargeinio, ac amlinellir y fargen yn Llythyr Pennal.
Nid oedd gwn ar yr un o'r wynebau yna.
Nid oedd unrhyw arwydd fod poblogrwydd operu sebon yng Nghymru yn dirywio a pharhaodd Eileen i gynnal diddordeb y gwrandawyr.
Nid oedd unrhyw gymuned wedi gwahodd yr Eisteddfod a phenderfynwyd ei chynnal ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.
Nid oedd yn boblogaidd iawn yn y pentref ar y dechrau oherwydd ei natur di-flewyn-ar-dafod ond cafodd ei derbyn yn well ar l iddi ddweud wrth yr heddlu fod Mark yn gwerthu cyffuriau i blant ysgol.
Nid oeddwn yn gallu derbyn oherwydd nad oeddwn eisiau torri cytundeb", meddai.
Nid oes a wnelo hynny ddim gobaith.
Nid oes amheuaeth fod athrawon, fel pob un ohonom, yn ddiffygiol mewn sawl peth.
Nid oes amheuaeth mai achlysur Cymraeg yn ogystal a Chymreig yw Eisteddfod yr Urdd.
Nid oes angen esbonio ymhellach mai dychanu ysgolheigion hirwyntog y mae Mihangel Morgan yma.
Nid oes angen llwytho i lawr unrhyw fersiwn y talwyd amdano o RealPlayer megis RealPlayer Plus i wylio neu i wrando ar ffeiliau RealMedia ar unrhyw un o wefannau'r BBC. Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.
Nid oes angen ond cyfeirio at adroddiadau Arolygwyr i wrthbrofi hyn.
Nid oes ateb o hyd.
Nid oes ateb.
Nid oes bwydlenni yn y tai bwyta.
Nid oes digon o gyfieithwyr yn cael eu cyflogi gan y Senedd.
Nid oes dim yn y darlun a ddyry ef o Ferndale ar gychwyn yr ugeinfed ganrif sy'n groes i'r darlun cyffredinol a gafwyd gan Lingen yn 1847.
Nid oes fawr o obaith y daw dim o werth oddi wrth na'r Cyngor na Thy^'r Cyffredin.
Nid oes gan 'Ulster-Scots', neu 'Ullans' fel y'i gelwir weithiau, unrhyw beirianwaith swyddogol i'w hybu.
Nid oes gan y Deyrnas Gyfunol gyfansoddiad ysgrifenedig a'r traddodiad hwnnw o gymryd pethau'n ganiataol oni phrofir yn wahanol sydd i gyfrif am nad oes datganiad ffurfiol o statws swyddogol y Saesneg fel sydd ar gyfer ieithoedd eraill mewn gwladwriaethau sydd chyfansoddiad ysgrifenedig.
Nid oes gennyf amheuaeth o gwbl mai llwyddo wnaiff fy achos yn y diwedd, waeth beth fyddai'r profedigaethau a'r gorthrymderau y dof i, a'r rhai sy'n rhannu fy ngweledigaeth, ar eu traws ar y daith.
Nid oes gennyf i hawl i ddweud beth a gostiodd hyn oll yn ariannol i Mr a Mrs Beasley.
Nid oes gwell ffordd o ddysgu sgiliau barddoni, a rhythm, na'r fformat hwylus yma.
Nid oes hawl gan ddiffynyddion mewn llys i fynnu ynadon a barnwyr sy'n deall Cymraeg.
Nid oes lle i gasineb y tu fewn i'r Gymdeithas a chredwn mai ar ein hysgwyddau ein hunain y mae'r cyfrifoldeb o gyflawni'r gwaith.
Nid oes neb yn ateb yn swyddfeydd y Bwrdd Iaith.
Nid oes obaith fyth fythoedd i Lywodraeth Whitehall fabwysiadu safbwynt Cymreig.
Nid oes raid siarad.
Nid oes seiliau i adeiladu arnynt yn y Ddeddf.
Nid oes sicrwydd am oroesiad yr ysgolion, nac am y cymunedau Cymraeg chwaith.
Nid oes yna reswm dros ddewis yr enw, dim ond fod yna un o'r aelodau, Dylan Evans, yn meddu ar y cyfenw.
Nid oes yna unrhyw dinc o gerddoriaeth y grwpiau yma yn eu cerddoriaeth ac mae'r aelodau yn mynnu dweud eu bod yn hollol wreiddiol.
Nid oes yna yr un gan sy'n merwino'r glust yn y casgliad o ganeuon er bod yna un neu ddwy yn arbrofol - fel Cartref sy'n restr o ddisgrifiadau o dai ar werth.
Nid oes yna yr un stori wan ac fe yrrir y darllenydd ymlaen gan yr awch i ddarllen mwy a mwy.
Nid ofn y doctor na'r nyrsys a'u nodwyddau mawrion, tewion, ond ofn y dderbynwraig.
Nid paentio colur dwyieithog ar wyneb y Cynulliad ydy'r gamp, ond creu corff cenedlaethol sydd 'i organau a'i berfedd yn gweithio yr un mor effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Nid pawb a all gael addysg Gymraeg a'r ucha'n y byd yr wyt ti'n dringo mynydd addysg mae'r Gymraeg, fel ocsigen, yn mynd yn fwy ac yn fwy prin.
Nid peth hawdd oedd egluro gorff mor rhyfedd yw S4C - cyfuniad o wasanaeth cyhoeddus, gwasanaeth masnachol, yn cael arian gan y Llywodraeth a thrwy hysbysebion ac yn derbyn arian drwy nawdd.
Nid pethau amherthnasol yw'r rhain ond anghyfiawnderau sy'n wynebu ein pobl ifanc bob dydd o'u bywydau.
Nid pledio achos rhyw aberth arwrol ydw i ond pledio achos glynnu at egwyddor.
Nid plentynnaidd, eithr anonest, oedd beio'r Gweinidog dros Gymru am na rwystrodd ef y mesur.
Nid poeni am y statws, nid poeni am yr aelodaeth ond poeni sut yr oedd grym am gyrraedd y cymunedau.
Nid polisi i unigolion, un yma, un acw ar siawns mo hyn.
Nid pontio'r canrifoedd oedd yr unig ddigwyddiad o bwys i Gymru.
Nid pontior canrifoedd oedd yr unig ddigwyddiad o bwys i Gymru.
Nid radio oedd yr unig gyfrwng i ddatblygu rhwng y ddau Ryfel Byd.
Nid rhaid ychwanegu fod holl duedd economaidd Prydain Fawr gyda'r canoli fwyfwy ar ddiwydiannau yn gwthio'r Gymraeg fel clwt i gornel, yn barod i'w daflu ar y domen.
Nid Savarese na Romo ond Morus wnaeth yr argraff fwya ar y Vetch neithiwr.
Nid sefydliad swyddogol na chyfreithiol na gweinyddol mohoni.
Nid statws cyfreithiol y darparwr ddylai benderfynu a yw'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn Gymraeg.
Nid tan yr wythnos diwethaf y sylweddolais i pa mor wirioneddol ddrutach yw petrol yma o gymharu gweddill Ewrop.
Nid tp coch ychwanegol yw'r Gymraeg! 16.
Nid tasg hawdd yw adolygu perfformiad gan gwmni ieuenctid - pobol ifanc amatur.
Nid trio dweud ni'n well na rhywun arall a bod gennym ni ryw neges ddwfn ydym ni.
Nid un o'r ymwelwyr yn dyheu am gipolwg o'r parti tu l i'r porth mawr, cywrain, gyda'r geiriau, Welsh Hills Works arno ond un o'r gwahoddedigion.
Nid wyf am ddatgelu'r hyn a ddigwyddodd ond, yn sicr, roedd yn annisgwyl ac yn dipyn o sioc.
Nid wyf am drafod y cynigion a drafodwyd gan eu bod ar gael yn y rhifyn diwethaf o'r Tafod.
Nid wyf yn anghofio fod newid dirfawr wedi bod yn yr ysgolion.
Nid wyf yn gwadu na byddai cyfnod o gas ac erlid a chynnen yn hytrach na'r cariad heddychol sydd mor amlwg ym mywyd politicaidd Cymru heddiw.
Nid wyf yn un o'r rhai hynny sy'n ymatal rhag protestio yn erbyn anghyfiawnder a gormes trwy ddadlau mai dyna sydd i'w ddisgwyl mewn trefn filwrol.
Nid y diffyg sylw penodol at y Gymraeg yn unig sy'n ein poeni.
Nid y gm sydd ar fai, John, ond y chwaraewyr eu hunain.
Nid y Llywodraeth a roddodd S4C i ni — Cymdeithas yr Iaith a phobl Cymru a frwydrodd i'w hennill.
Nid y ni sy'n dewis y safleoedd, pwyllgor gwyddonol sy'n gwneud hyn.
Nid ydi Dewi Sant wedi ei lwyr anghofio ychwaith.
Nid ydym wedi ceisio amcangyfrif y costau na llunio amserlen fanwl yn y ddogfen hon.
Nid ydym yn barod i ddioddef Llywodraeth sy'n rheoli trwy Quangos ac yn dileu pob corff democrataidd.
Nid ydym yn derbyn dadleuon y Dde a leisir gan Doraid ac aelodau o'r Blaid Lafur na ddylid rhoi gofynion deddfwriaethol ar y sector preifat i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg.
Nid ydym yn disgwyl i blant gymryd y cyfrifoldeb hwn am unrhyw fater arall.
Nid ydym yn dweud fod hyn yn anochel - i'r gwrthwyneb, dywedwn fod hyn yn gosod her i ni feddwl a gweithredu o'r newydd er mwyn newid y tueddion ac, fel y gwnaethon ni yn 1984, gosodwn allan ein hargymhellion ni i gyflawni hyn.
Nid ymddangosai yr un ohonyn nhw fel pe byddain mwynhaur profiad.
Nid yn unig ar anhrefn y cyfrif yn etholiadaur Unol Daleithiau y mae llygaid y byd ar hyn o bryd.
Nid yn unig gallwch ddarllen amdanynt ar eu safle ond hefyd gallwch archebu eu cryno ddisgiau yn rhatach.
Nid yn unig hynny cafwyd clamp o berfformiad gan Maryna Vyskvorkina soprano o'r Iwcrain.
Nid yn unig hynny ond o'n nhw'n Gymry cyhenid.
Nid yn unig hynny, ond 'roedd Cian Ciaran o Super Furry Animals yn aelod blaenllaw o'r grwp, felly mae hi'n syndod mewn ffordd nad ydi Wwzz yn cael ei grybwyll yn amlach.
Nid yn unig hynny, ond mae llais Gethin yn ysgafnach na'r arfer, gan wneud yr holl gn yn fwy hamddenol.
Nid yn unig hynny, ond mae nhw bellach wedi ffarwelio gyda Crai, ac wedi penderfynu ffurfio label eu hunain.
Nid yn unig mae cwmnau Vodafone ac Orange yn britho Cymru gyda mastiau fel hyn, ond maent yn anwybyddu'r Gymraeg yn llwyr.
Nid yn unig mae'n perfformio'n gyson yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ond yn Neuadd Brangwyn, Abertawe ac yn teithio'n rheolaidd led-led Cymru.
Nid yn unig y mae cynhaeaf Huw Jones yn un gwerthfawr o ran difyrrwch, ysgolheictod a thrysorfa gymdeithasol ond y mae'r cyfrolau hyn yn ychwanegiadau heb eu hail at lyfrgell unrhyw un - a'r rhyfeddod yw mai dim ond 10 yr un ydyn nhw - pris sydd wedi ei gadw'n gyson ers y gyfrol gyntaf un.
Nid yn unig y mae merched yn well na bechgyn am basio arholiadau ond maen ymddangos bod dynion yn crio, neu wylo, mwy na merched.
Nid yn unig y mae Prydain yn cefnogi codi argae Ilusu fydd yn boddi calon Cwrdistan.
Nid yn unig y mae saith myfyrwraig yn mynychu dosbarthiadau Cynmraeg ers tair blynedd ond y mae pedwar wedi ymuno a dosbarth newydd ar gyfer rhai sydd heb astudio'r iaith o'r blaen.
Nid yn unig y mae senedd y wlad honno wedi penderfynu yn ddemocrataidd nad yw hi eisiau i Tyson ddod yno i ymladd ond y mae gweinyddiad y wlad yn cytuno a'r papurau newydd yno yn groch yn erbyn yr ymweliad oherwydd mai barn trwch y boblogaeth, hyd y gallwn gasglu, yw na ddylai gael dod yno.
Nid yn unig yn cyfrannu i gylchgronnau y mae Eiry hefyd yn paratoi siartiau personol.
Nid yn unig yr yda ni'n awyddus i newid y dyddiad ond hefyd newid ei fformat - os oes gennych syniadau plis peidiwch ag oedi cyn cysylltu ni.
Nid yr iaith ei hun sy'n faich, wrth gwrs, ond y gorthrwm arni.
Nid ysgolheigion yn unig sy'n ei chael hi gan yr awdur.
Nid ystyrir y Gymraeg mwyach yn dramgwydd politicaidd.
Nid yw Banc y Byd wedi gweld ei ffodd yn glir i gefnogi'r cynllun am ei fod yn credu fod y cynllun yn torri rheolau'r Cenhedloedd Unedig sy'n ceisio atal gwrthdaro rhwng gwldawriaethau sy'n rhannu adoddau dŵr.
Nid yw chwaith yn unigryw i Gymru; dyma yw'r egwyddor sylfaenol y tu l i ddeddfwriaeth ieithyddol yng Ngwlad y Basg a Chatalonia yn ogystal Datganiad Byd Eang Hawliau Ieithyddol (Barcelona 1996) a gyflwynwyd i UNESCO.
Nid yw Deddf Iaith 1993 wedi gallu rhoi hawliau i'r Gymraeg na sefydlu dwyieithrwydd fel norm.
Nid yw dibynnu ar ewyllys da wedi dod gwasanaeth Cymraeg yn achos banciau, cymdeithasau adeiladu, cwmnau ffn symudol, a chwmnau meddalwedd.
Nid yw ef ac Arlywydd Ffrainc, Jaques Chirac, ceidwadwr traddodiadol, yn cyd-weld.
Nid yw egwyddor y Ddeddf Uno wedi llaesu dim, er bod newid o bwys yn agwedd meddwl y Llywodraeth.
Nid yw hi'n son am gampau'r ci yr ochr hon i'r Iwerydd.
Nid yw hyn yn fwy trawiadol yn unman nag ar yr ochr ddwyreiniol, yn Emiriaeth Fujairah- yr unig Emiriaeth sydd ddim ar y Gwlff Arabaidd.
Nid yw hyn yn rhywbeth y dylai rhieni ei gymryd yn ganiataol hyd yn oed yn dilyn digwyddiadau trist yr wythnos diwethaf.
Nid yw hyn, fodd bynnag, yn amharu ar y gn, gan ei bod yn meddu ar felodi gref iawn sydd mor nodweddiadol o ganeuon Maharishi.
Nid yw hynny ond praw fod y llywodraeth wedi cymryd mesur eiddilwch Cymru Gymraeg ac nad rhaid mwy ymboeni amdani.
Nid yw pawb yn gorffwys ar eu rhwyfau.
Nid yw pob gwleidydd yn dwp.
Nid yw protestio yn hen ffasiwn ac yn ddianghenraid heddiw, fel y tystiodd myfyrwyr Indonesia yn ddiweddar.
Nid yw swydd Joe Royle, rheolwr Manchester City, mewn perygl yn l cadeirydd y clwb, David Bernstein.
'Nid yw y penderfyniad hwn yn effeithio ar y cystadlaethau barddoniaeth arbennig ar-lein a gyhoeddwyd ar wefan yr Eisteddfod ac atgoffir i'r beirdd sydd yn defnyddio'r W ac e-bost bod cyfle i gystadlu trwy'r amser ar y rhyngrwyd,' meddai llefarydd.
Nid yw'n ymddangos bod unrhyw bwysau ar neb i brynu.
Nid yw'n anghwrtais i siarad Cymraeg ym mhresenoldeb y diGymraeg.
Nid yw'n cynnig atebion rhwydd i ni ynglyn sut i fynd ati i drefnu'r Gymraeg yn y Cynulliad, ond mae'n dangos pa mor bwysig yw paratoi yn drylwyr i gael sustem effeithiol o'r diwrnod cyntaf un: sustem sydd yn caniatau iddi fod yn hollol ymarferol a phriodol i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd ym mhob agwedd o fywyd y Cynulliad.
Nid yw'n rhan o dasg y Weinyddiaeth Addysg orfodi'r Gymraeg ar ysgolion Cymru na hyd yn oed orfodi dysgu effeithiol ar y Gymraeg.
Nid yw'n rhoi llawer o foddhad i ddarllenydd, a gwaith llafurus yw ei darllen.
Nid yw'n ymestyn i bob rhan o'r sector gyhoeddus.
Nid yw'n ymestyn i rannau helaeth o'r sector gyhoeddus e.e. ni ellir cofrestru genedigaethau a marwolaethau yn y Gymraeg er i'r frwydr hon gael ei hymladd gyntaf bron i ddeugain mlynedd yn l.
Nid yw'n ymestyn i'r sector breifat ac fe fyddwn yn tynnu sylw arbennig at hyn yn y rali.
Nid yw'r amgylchiadau na'r cyflwr byw na'r dulliau byw wedi newid fawr.
Nid yw'r anaf i'w ben-gln wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nl yn y tm ar gyfer y gm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.
Nid yw'r BBC yn barod i dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o safbwynt unrhyw broblemau neu golledion a achosir gan arsefydlu RealPlayer yn anghywir o unrhyw ffynhonnell.
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Nid yw'r BBC'n gyfrifol am gynwys y safleoedd Gwe allanol.
Nid yw'r Cyngor wedi sylwi ar unrhyw gynnydd amlwg yn y gynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig ar raglenni'r BBC dros y deuddeg mis diwethaf.
Nid yw'r Ddeddf yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru.
Nid yw'r deddfau eu hunain yn newid ymddygiad dros nos ond maent yn sail i adeiladu polisau eraill arnynt.
Nid yw'r dewis rhwng defnyddio'r Gymraeg 'r Saesneg yn un niwtral.
Nid yw'r farchnad rydd a'r sector preifat wedi sicrhau fod adnoddau electronig yn bodoli yn y Gymraeg yn yr un ffordd ag y maent i'w cael ym mhrif ieithoedd Ewrop.
Nid yw'r fyddin yn gweithredu ar ei phen ei hun.
Nid yw'r grwp wedi gigio cymaint hynny gan fod yr aelodau mewn gwahanol golegau dros Gymru.
Nid yw'r iaith felly yn 'perthyn i bawb' nac ar gael yn mhob rhan o Gymru ac mae hefyd yn gwahaniaethu yn erbyn pobl nad ydynt yn gallu siarad yr iaith neu yn hyderus i'w hysgrifennu.
Nid yw'r lleoliad wedi cael ei benderfynu eto ond bydd y manylion yn cael ei roi ar y we cyn bo hir.
Nid yw'r newid yn statws a phroffil yr iaith wedi ei gyfyngu i'r sector cyhoeddus.
Nid yw'r rhain yn cael cyfle teg ar hyn o bryd.
Nid yw'r symbolau hyn yn cael eu defnyddio'n gyffredinol ar y we ar hyn o bryd ac, felly, rydym yn yn gorfod dangos y ddwy lythyren heb yr acen grom.
Nid yw'r un i ddysgwyr mor gyfoethog ei ddisgrifiadau a'i fanylion ac roedd braidd yn chwithig i mi ei ddarllen - dim hanner mor naturiol a'r fersiwn i blant Cymraeg iaith gyntaf.
Nifer o brif gomiwnyddion y gorllewin yn ymddiswyddo mewn protest.
Nifer o ddilynwyr yn gorfod aros mewn tafarndai dros nos.
Nifer o etholaethau yng Nghymru yn codi i 38, a'r Toraid yn ennill 14 ohonynt.
Nifer o Iddewon yn cael eu lladd, difrodi 7000 o siopau a channoedd o synagogau.
Nifer o ymwelwyr, yn enwedig myfyrwyr yn dod i'n croesawu gydag anrhegion.
Nifer y cleifion a arhosai am wely mewn ysbyty wedi cyrraedd dros filiwn.
Nifer y glofeydd yng Nghymru wedi gostwng i 44.
Ni'n colli'r ffordd a mae 'deflections' a phethe fel'na'n digwydd.
'Ni'n ei chael yn anodd i gadw ar ein gm.
Ni'n gwbod pa fath o gm fydd hi achos mae chwaraewyr mwyafrif o'r timau o gwmpas Glannau Merswy, fel Tranmere, yn gweithio'n galed i'w gilydd.
'Ni'n gwybod ble ni'n mynd o fan hyn.
Ni'n gwybod llawer am chwaraewyr Norwy, meddai.
Ni'n hyderus iawn yn mynd i'r gm yn erbyn Llanelli fory.
Nis gallaf wneud fy meddwl i fyny i fynd yn l eto i Gymru y flwyddyn yma.
Nith Diane.
Noah Ablett yn ffurfio'r 'Plebs League' yn y Rhondda er mwyn gorchfygu cyfalafiaeth drwy weithredu'n uniongyrchol.
Nod ac amcan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wrth gyhoeddi'r datganiad hwn yw gosod ein safbwynt yn glir ar egwyddorion sylfaenol ein prif ymgyrch, sef Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd.
Nod BBC Cymru ers tro yw sicrhau bod delweddau Cymru, ei llais a'i chalon, yn cael eu gweld a'u clywed trwy'r DG. Roedd y flwyddyn a fu, pan ddenwyd y nifer mwyaf erioed o archebion radio a theledu rhwydwaith, felly, yn hynod galonogol.
Nod BBC Cymru yw bod yn ddarparwr effeithiol o adnoddau addysgol pwrpasol i bawb sy'n dymuno dysgu, yng Nghymru a thu hwnt.
Nod BBC Cymru yw defnyddio ei rl fel addysgwr i annog cymdeithas sy'n annog dysgu ym mhob oedran.
Nd BBC Cymru yw defnyddio ei rl fel addysgwr i annog cymdeithas sy'n annog dysgu ymhob oedran.
Nod Cyfrin neu nonsens.
Nod Kontseilua yw hybu'r broses o normaleiddio'r iaith Basgeg.
Nod pennaf DJ Dafis ydi parhau i ddod bywyd newydd i glasuron yr iaith Gymraeg a datblygu cerddoriaeth ddawns Cymru yn ogystal.
Nod y safle yw darparu gwybodaeth gyffredinol ynglun 'r Comisiwn yn ogystal manylion am arolygon etholiadol ac arolygon ffin y Comisiwn.
Nodau Cyngor Celfyddydau Cymru i'r celfyddydau yng Nghymru yw bod celfyddydau o'r ansawdd uchaf yn cael eu cynhyrchu yng Nghymru, eu bod ar gael i bobl Cymru ac yn dynodi dyheadau mwyaf aruchel arlunwyr a hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru.
Nodiadau athrawon ar lyfrau hanesyddol Cyfres Corryn.
Nodiadau defnyddiol ar gyfer tiwtoriad sydd yn dysgu Cymraeg i oedolion.
Nodiadau i'r athro a thaflenni gwaith i'w llungopo ar gyfer CA2.
Nodiadau: Mae'n amlwg o eiriau'r dau gi o'r Quango Iaith eu bod am ddiogelu eu sefyllfa hwy eu hunain yn unig, ac yn mynd dros ben llestri wrth geisio ddarbwyllo eraill i ymmdiried yn y Bwrdd.
Nodir hefyd ar ddiwedd pob adran y prif gyrff y mae'r Bwrdd yn dymuno cydweithio hwy.
Nodir hefyd yng nghorff y ddogfen y prif bartneriaid; ond ni nodir yn benodol beth ddylai pob un o'r rhain ei gyflawni yn ei dro: hyfdra fuasai hynny.
Nodir pum peth sy'n llygru bywyd ysbrydol Cymru: y gwersylloedd gwyliau yng Ngheredigion, y cloddio am olew ym mr Iwerddon, y rocedi yn Aber-porth, yr orsaf niwcliar yn Nhrawsfynydd, a'r ymchwil am aur yn Sir Feirionnydd.
Nododd swyddogion y cwmni mai hwn oedd y tro cyntaf i neb drafod yr iaith Gymraeg gyda hwy ac nad oeddynt wedi clywed oddi wrth quango'r llywodraeth - Bwrdd yr Iaith Gymraeg - erioed.
Nodwch: oherwydd y nifer o gwestiynau a dderbynnir, nid oes modd eu hateb i gyd.
Nodwedd boblogaidd o'r gyfres hon fu'r sesiwn holi ac ateb wedi'r cyngerdd sy'n cynnwys y gynulleidfa, Cyfarwyddwr Cerdd y gerddorfa, Mark Wigglesworth, y Prif Arweinydd a chwaraewyr allweddol.
Nodwn hefyd cyn sefydlu Sianel Pedwar Cymru y bu i rai godi cwestiynau tebyg o ran a fyddai digon o dechnegwyr Cymraeg eu hiaith ar gael.
Nodwyd fod yna ddigon o eiddo gwag a ellid ei addasu yn gartrefi mewn nifer helaeth o ardaloedd heb fynd ati'n ddi-reolaeth i adeiladu ystadau o dai drud ar gyrion penterfi.
Nodwyd yn Adran 3 rai ystadegau sy'n dangos lleihad parhaus yn yr ardaloedd lle mae 70% neu fwy o'r trigolion yn gallu siarad Cymraeg.
Nodyn: Mae'r mast wedi'i leoli ar ffordd ogoi Felinheli, ar yr ochr dde wrth ddod o gyfeiriad Gaernarfon, heb fod yn bell o'r gylchfan.
Nofel a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1880, am un o wr ifanc Terfysg Beca.
Nofel adnabyddus arall o'i eiddo oedd Kidnapped.
Nofel am ddatblygiad perthynas annhebygol rhwng dau gymeriad.
Nofel am ferch sy'n gwirioni ar gariad cyntaf.
Nofel am hanes Jesse James, a'i gymdeithas dreisgar.
Nofel am hud a lledrith i blant.
Nofel antur sinistr yn astudio nodweddion mwyaf eithafol y natur ddynol.
Nofel ar gyfer dysgwyr am ferch ifanc yn ceisio darganfod beth ddigwyddodd i ganwr pop enwog.
Nofel ar gyfer dysgwyr am newyddiadurwraig yn ceisio datrys dirgelwch.
Nofel arbrofol i oedolion.
Nofel ddirgelwch a chomedi dywyll mewn un.
Nofel dditectif yn y gyfres Datrys a Dirgelwch.
Nofel fuddugol Medal Lenyddiaeth Gwyl yr Urdd 2001.
Nofel gyfoes gan awdur Rancid Aluminium.
Nofel gyntaf awdur, a fagwyd ym Mhontneddfechan ac sy'n byw bellach yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn adran chwaraeon BBC Cymru.
Nofel hunan-gofiannol gan un o feirdd Saesneg amlycaf Cymru.
Nofel i'r arddegau am helyntion carwriaethol a phersonol merch ysgol.
Nofel wreiddiol yng Nghyfres Corryn yn trafod cyfnod yr Ail Ryfel Byd.
Nofel y Mis emosiynol sy'n portreadu poen a chreulondeb cariad.
Nofel yn cwestiynnu natur gwirionedd.
Nofel yn seiliedig ar fywyd a hanes Gerallt Gymro.
Nofel ysgafn, wreiddiol i blant 8-12 oed.
Nofelau wedi eu hysgrifennu'n arbennig ar gyfer dysgwyr, gyda geirfa.
Nolberto Solano a Kieron Dyer sgoriodd i Newcastle.
Nonsens yw hynny, yn l Gallagher, a dywedodd y bydd y clybiau yn gwrthwynebu unrhyw gynlluniau i gwtogi'r Cynghrair.
Norman Closs Parry, Aled Lewis Evans, Gwyneth Lewis.
Norman Tebbit yn cynghori pobl i ddilyn esiampl ei dad a mynd ar eu beiciau i chwilio am swyddi.
Nos Fawrth fydd noson y Gymraes Joanne Thomas, y mezzo-soprano 29 oed o Donyrefail.
Nos Lun diwethaf lansiwyd ep newydd y grwp Epitaff o'r enw Follow Me.
Nos Lun diwethaf, Awst 28, cyhoeddwyd mai Ysbryd y Nos gan Edward H. Dafis oedd y gn ar frig siart Mawredd Mawr o 100 uchar Cymry eleni.
Nos Lun nesa mi fydd noson Mawredd Mawr - 100 uchar Cymry - yn yr Octagon ym Mangor.
Nos Sadwrn a bore Sul fen llethwyd unwaith eto gan yr olygfa drist o Gymru yn dathlu methu ag ennill gm bl-droed arall.
Nos Sadwrn, Rhagfyr 23 ar S4C dangosir Nadolig y Paith. Rhaglen gan Teliesyn yn dangos sut y daeth aelodau gwahanol gorau gannoedd o filltiroedd oddi wrth ei gilydd yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia ynghyd i ganu offeren go arbennig.
Nos Wener diwethaf ymddangosodd Nigela Lawson ar Have I Got News for You gydag enw Delia ar draws ei dwyfron - ond yn proffesu eu bod yn ffrindiau.
Nos Wener Mawrth 12fed am 7.30pm Cyfarfod Cyhoeddus yn yr Hen Neuadd yr Hen Goleg i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.
Nos yfory bydd Caerdydd yn chwarae eto, y tro hwn yn y Cwpan Cenedlaethol, oddi cartre yn erbyn Llanelli.
Noson Abertawe oedd hi.
Noson canlyniadau'r Refferendwm yng Nghaerdydd.
Noson ddiddorol yn annisgwyl.
Noson i ddathlu hanner canrif o addysg gorfforol ddechreuodd fel Coleg Hyfforddi Dinas Caerdydd - clwstwr o hen gutiaur fyddin ar Barc y Waun.
Noson John Peel, PJ Harvey, Tystion, Reviver Gene - Y Gyfnewidfa Lo, Caerdydd.
Noson Yr Alban fydd nos Fercher a'i cynrychiolydd fydd y baritn Leigh Melrose a aned yn Efrog Newydd ond a fagwyd yn Llundain.
'Noswaith y cyllyll hir' yn yr Almaen pan laddwyd nifer o wrthwynebwyr Natsaeth gan y Gestapo a chefnogwyr Hitler.
Nuno Gomes sgoriodd y gl fuddugol yn yr ail hanner ac yr oedd amddiffyn Lloegr yn amlwg yn fregus iawn.
Nye Bevan yn Weinidog Iechyd a James Griffiths yn Weinidog Insiwrans Cenedlaethol.
Nyni y Cymmrodorion a ddatguddiwn i'r byd werthfawrogrwydd yr hen Iaith hon, mewn lliwiau mor brydferth, ag y bydd ei chyfri rhagllaw yn anrhydedd ei siarad ym mhlith Dysgedigion a Dyledogion y Deyrnas, ie, yn llys y Brenin, mal yr arferid gynt.
O '74 hyd heddiw.
O '74 hyd heddiw. Y sr o'r gorffennol licen i weld yn dod nol yw Sean McGurk, Gina, Madog a Dic Deryn.
O baratoi'r 'Hansard', gyda'r cyfraniad yn yr iaith wreiddiol ar chwith y dudalen, a'r cyfieithiad i'r iaith arall ar y dde, fe fydd yr Hansard ei hun yn ddwyieithog ac fe fydd modd gweld pa iaith a ddefnyddiwyd gan y siaradwr.
O bellteroedd lloc y wasg mae'n ymddangos yn debyg i botel frandi ond nid dyna yw yn ddigon siwr.
O bob cyfeiriad daw dynion a merched mewn crysau gwynion i gynnig canaps a vol-au-vents yr un mor lliwgar.
O brofi buddugoliaeth unwaith fe all O'Sullivan synhwyrol fynd rhagddo i wneud hyn dro ar l tro.
O chdi sy'n gwybod, atebodd Charles yn swta.
O chwe miliwn o blant yn yr arolwg 'roedd angen triniaeth ddeintyddol ar eu hanner.
O dan bentyrrau o rwbel a chwyn nid nepell o Landeilo roedd cyfrinachau anhygoel yn cuddio: twnnel ywen hynafol, gardd bwll, gardd glwysty fendigedig a gardd furiog syn cael ei gosod gan y dylunydd garddio byd enwog Penelope Hobhouse.
O dan drefn y Quangos mae'r iaith yn perthyn i ychydig.
O dan y ddeddf mae cyrff cyhoeddus i fod i gyflwyno cynllun iaith i'r Bwrdd Iaith.
O dan yr hen drefn lle nad oedd dim 'hawliau' gan yr iaith nid oedd ymgyrchu, neu bwyso, am ddefnydd o'r iaith yn beth oedd yn digwydd o gwbl.
O dan yr holl hwyl roedd pwrpas i'r diwrnod, codi miliynau o bunnoedd i elusennau trwy Gymru a gweddill Prydain fel y gallai miloedd o blant elwa.
O ddarllen yr holl eiriau brwdfrydig a ysgrifenwyd am Catatonia dros y blynyddoedd, maen anodd gweld sut fedren nhw fod wedi methu, gyda'r cyfuniad o bop slic a gallu cerddorol gadarn.
O ddechrau cymharol ddi-nod, datblygodd y tm i fod y gorau yn Ne Cymru ac, fel Dinas Caerdydd, fe lwyddwyd i gipio Cwpan yr FA o ddwylo clybiau Lloegr am y tro cyntaf drwy guro Arsenal yn Wembley ym 1927.
O ddifrif, wrth gwrs, mi ddylai pawb ohonom wneud mwy o ymdrech i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
O ddod i gyfarfyddiad annisgwyl David Hunt, John Redwood neu Wyn Roberts fe ddigwyddais i ymateb mewn ffordd cwbl reddfol, dwi'n cydnabod hynny.
O ddod, mae wedi gwirioni a'r dref a sefydlwyd gan wladfawyr cynnar o Gymry.
O dipyn i beth 'roedd ei bywyd yn parchuso a bu cryn ffrwgwd rhyngddi hi a Glan wrth i Mrs Mac geisio mynd yn l i weithio yn y busnes sgrap.
O dipyn i beth syrthiodd y darnau i'w lle gydag ymweliadau BBC Cymru, S4C, Derwen, Y Cynulliad, Siriol, cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant gyda swper yn dilyn chyfle i gwrdd a Dirprwy Faer Caerdydd a llond lle o bobol ddylanwadol a gwybodus.
O drwch blewyn yr wythnos hon, llwyddodd Plaid Unoliaethwyr Ulster i ddyrchafu eu llygaid uwchben greddfau hanesyddol y llwyth Protestannaidd.
O edrych ar glawr y cd maen apelion syth.
O fewn Cymru sydd mor gyfnewidiol mewn cymaint o ffyrdd, mae BBC Cymru bellach yn adlewyrchu llawer o wahanol ddimensiynau o fywyd gwleidyddol a diwylliannol ar draws pob un o'i wasanaethau.
O fewn dim ond tridiau i gyhoeddir syniad ou dirwyo gan punt yr un yr oedd ganddi saith gan punt yn y gelc.
O fewn Newsnight, ceir elfennau anfoddhaol, a barn y Cyngor yw bod angen ailystyried newyddion hwyrnos, fel y gellir bodloni'r gynulleidfa amlwg ar gyfer y gwasanaeth yn ddigonol.
O fewn Newsnight, ceir elfennau anfoddhaol, a barn y Cyngor yw bod angen ailystyried newyddion hwyrnos, fel y gellir bodlonir gynulleidfa amlwg ar gyfer y gwasanaeth yn ddigonol.
O fewn y Cynulliad ei hun, credwn y byddai'n fanteisiol iawn sefydlu Pwyllgor arbennig i fonitro a gweithredu'r Polisi Dwyieithog yn yr un modd ag yr argymhellir trefniadau yn y Papur Ymgynghorol i fonitro ymddygiad a safonau aelodau'r Cynulliad.
O fewn y rhaglenni a'r nodiadau i'r athrawon cyflwynir storïau newydd sbon ar y themu uchod yn ogystal deialogau/dramodigau bychain i gyd-fynd 'r storïau.
O fy safbwynt fy hun dwi'n hapus iawn efo'r canlyniadau i gyd.
O fyd a phethau gwleidyddiaeth yr Ewrop newydd daeth nifer ynghyd ar gyfer brecwast a gweddi.
O gael buddugoliaeth naill ai yn erbyn Caerloyw neu Colomiers ddechrau'r flwyddyn fe ddylai Llanelli gyrraedd y rownd go-gyn-derfynol.
O gael ei rhyddhau ar brawf o garchar maen fwg ac yn dn dros wneud popeth i'w hamddiffyn - yn bennaf trwy dywallt arian i gartref cwn y mae Kevin Shepherd (Ioan Gruffudd) yn ei redeg.
O gamu ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol Nedd ym 1994, mae Gerwyn Williams yn un o gerddi'r dilyniant 'Dolenni' hefyd yn sn am un o ddelweddau mwyaf dychrynllyd rhyfel Fietnam yn ei gerdd 'Washington'. Mae'n mynd ni yn l at y llun o'r ferch fach Phan Thi Kim Phuc yn ffoi, dan lefain, o gyfeiriad ei phentref, ac yn rhedeg yn noeth, a llosgiadau'r napalm i'w gweld ar ei chroen.
O Ganada i Gymru ac ynan l i Ganada.
O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb a'i Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.
O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb ai Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.
O ganlyniad i gemau neithiwr mae Abertawe yn y 13 safle a Wrecsam yn 16ed yn yr Ail Adran.
O ganlyniad i haelioni pobl Cymru, dosbarthwyd papur, pensiliau a llyfrau i naw ysgol oedd wedi eu hamddifadu bron yn llwyr o ddeunydd addysgol.
O ganlyniad i lwyddiant ysgubol Parti Ponty, gwyl fywiog a gynhaliwyd ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, y llynedd penderfynwyd ailgynnal yr achlysur.
O ganlyniad i sefydlu Canolfan Gwybodaeth newydd i wylwyr a gwrandawyr, wedii lleoli yng nghanolfan y BBC ym Mangor, cafwyd cyswllt uniongyrchol gyda BBC Cymru a ddefnyddir gan tua 150 o bobl y dydd ar gyfartaledd.
O ganlyniad i'r cytundeb darparodd BBC Cymru ymron i 25 awr o ddarllediadau ar S4C.
O ganlyniad i'r newidiadau yn naearyddiaeth wleidyddol y DG cafwyd slot Cymreig yn ystod Newsnight, sef Wales at Eleven, wedi'i gyflwyno gan Sian Lloyd.
O ganlyniad i'r Ddeddf, mae statws a phroffil yr iaith wedi cynyddu'n sylweddol a gall y sawl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru yn awr ddisgwyl gwasanaethau helaethach nag erioed drwy gyfrwng y Gymraeg gan gyrff sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus.
O ganlyniad i'r newidiadau yn naearyddiaeth wleidyddol y DG cafwyd slot Cymreig yn ystod Newsnight, sef Wales at Eleven, wedii gyflwyno gan Sian Lloyd.
O ganlyniad mae'r gwasanaeth bellach yn cyrraedd ei gynulleidfa fwyaf ers o leiaf pum mlynedd, ac mae hefyd yn denu gwrandawyr ifancach.
O ganlyniad, bydd rhai ohonynt yn colli eu hyder ac ambell waith eu gallu'n gyfan gwbl i ddefnyddio'r iaith ar l gadael yr ysgol, yn enwedig os nad yw'r iaith yn cael ei defnyddio'n naturiol yn eu hardal.
O ganlyniad, fe fyddai'r awdurdodau yn medru gwahardd y Gymdeithas, a gwneud yr holl aelodau yn derfysgwyr dros nos, tra eich bod yn cysgu'n braf yn eich gwely.
O gofio fod enw Ruddock yn y ffrm ar gyfer swydd Graham Henry cyn i Henry gael ei benodin hyfforddwr Cymru, maen debygol y bydd yr Undeb yn awyddus iawn i dynnu hyfforddwr o'r safon uchaf yn l i'r wlad.
O gofio mai ymdrin mn ddeddfwriaeth fydd llawer o waith y Cynulliad, lle mae geiriau yn bwysig, mae cysondeb yn allweddol.
O grafu'r ddaear ffyn ac esgyrn i ffermio diwydiannol technolegol a bwydydd GM, bu'r rhaglen hyddysg, llawn gwybodaeth Fruitful Earth, yn olrhain sut y lluniwyd ein hynysoedd gan yr angen i fwyta.
O grafur ddaear ffyn ac esgyrn i ffermio diwydiannol technolegol a bwydydd GM, bur rhaglen hyddysg, llawn gwybodaeth Fruitful Earth, yn olrhain sut y lluniwyd ein hynysoedd gan yr angen i fwyta.
O gwmpas gweddi, bwyd a Beibl, cafwyd myfyrio uwch yr angen i frwydro dros wirionedd ond hefyd i geisio cymod.
O gwmpas hanner dydd bydd FIFA yn cyhoeddi ym mhle y cynhelir rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2006.
O gyfnod ychydig yn hynach mae Dafydd Iwan a Dafydd Hywel.
O gymharu deddfwriaeth yn erbyn hiliaeth, gwahaniaethu ar sail rhyw neu anabledd, mae trefn gwyno Deddf yr Iaith Gymraeg wedi ei llwytho o blaid y corff cyhoeddus ac yn erbyn y defnyddwyr.
O gymharu ag angerdd y gn gynta mae'r ail gn, syn Saesneg, yn gyferbyniad llwyr ac yn dangos bod Melys yn gallu addasu steil eu caneuon.
O Gymru, oddi wrth yr awdurdodau lleol ac oddi wrth eu swyddogion, y deuai'r gwrthwynebiad, yn gras, yn ddialgar, yn chwyrn.
O hyn ymlaen bwriadwn ehangu'r ymgyrch i gynnwys targedau eraill sydd pholisau dwyieithrwydd annigonnol, ac sy'n dangos gwendidau'r Ddeddf Iaith a'r Bwrdd Iaith a grwyd yn ei sgl.
O hyn ymlaen, bydd y Cynulliad, wrth gwrs, yn chwarae rhan bwysig wrth benodi aelodau'r Awdurdod.
O hynny fe ddaeth y "llun" yn gyflawn a chrewyd albym unigryw sy'n ddadlennol iawn.
'O hynny ymlaen roedd hi'n mynd i fod yn anodd cael dwy gl yn l yn erbyn tm cryf iawn a thm sydd ddim yn arfer rhoi llawer i ffwrdd.
O ie, a thrampoln.
O leiaf fe fydden nhw'n dal i greu.
O na bai bancio mor llwyddiannus hyn: mae BBC Cymru yn cyflenwi 30 y cant o gynnyrch Cymraeg S4C, ond yn denu bron i 50 y cant o'r holl wylio a wneir ar raglenni Cymraeg.
O na fyddem ni oll yn medru dod o hyd i ffyrdd tebyg o gael ein syrffedu.
O nabod Graham fel ydyn ni - mae fen gweithion galed nawr - tymor nesaf rwyn siwr bydd en gweithion fwy caled fyth.
O neidio i'r car at Redwood neu weiddi ar l Hunt doeddwn i ddim wedi eistedd i lawr a meddwl am hyn yn ofalus, ddim yn yr achos penodol hwn.
O ran adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg, gan na ellir ar y cyfan ddiwallu'r angen cyson amdanynt yn fasnachol, dylid parhau i ystyried y galw a chydweithio er mwyn ei ddiwallu.
O ran chwaraeon, cafwyd darllediadau cynhwysfawr o fyd pl-droed yng Nghymru gan BBC Cymru, o'r lleol i'r rhyngwladol, yn ogystal dangos gêmau'r ddau brif glwb rygbi, Caerdydd ac Abertawe.
O ran Cymru mae'r ddwy flynedd nesaf am gwpan y byd.
O ran cynyddu niferoedd, mae gan addysg a hyfforddiant rl ganolog, cwbl hanfodol i ddyfodol yr iaith Gymraeg.
O ran darllediadau newyddion, adlewyrchwyd effaith datganoli yn dda drwy gyflwyno rhaglenni newydd, a bellach mae angen dod o hyd i dalent ychwanegol a all ddarparu'r ansawdd o ddadansoddiad ac amgyffrediad angenrheidiol sy'n ofynnol o'r sefyllfa wleidyddol.
O ran darllediadau newyddion, adlewyrchwyd effaith datganoli yn dda drwy gyflwyno rhaglenni newydd, a bellach mae angen dod o hyd i dalent ychwanegol a all ddarparur ansawdd o ddadansoddiad ac amgyffrediad angenrheidiol syn ofynnol o'r sefyllfa wleidyddol.
O ran digwyddiadau Radio Cymru, yr uchafbwyntiau efallai oedd Kevin a Nia'n cwrdd nifer o blant gorllewin Cymru o ysgolion Penygroes yn Crosshands, Ysgol Llannon, y Tymbl, ac Ysgol Pump Heol yng Nghwm Gwendraeth.
O ran ei straeon byrion, dyma gyfrol fwyaf swmpus Mihangel Morgan, gydag ugain stori fer ynddi.
O ran gosod targedau, mae'n anodd gwneud hynny'n ystyrlon ar gyfer tair o'r pedair prif her.
O ran newyddion teledu Wales Today sy'n cyrraedd y brig erbyn hyn fel y llwyfan amlycaf ar gyfer newyddion Cymru ar unrhyw sianel mewn unrhyw gyfrwng.
O ran nifer ei aelodau mudiad bychan fu'r Gymdeithas erioed, gydag uchafrif o ddim ond pum cant yn ystod y chwedegau a chynydd i'r nifer uchaf erioed (2,087) erbyn 1972-3.
O ran pensaernaeth yr adeiladau, fe welwch fod cilfachau'r cyfieithwyr ar lefel uwch na'r siambr drafod, er mwyn i'r cyfieithwyr gael gweld yr aelodau i hwyluso'r cyfieithu.
O ran Richard Dinsdale a Sion Bebb, roeddan nhw'n gobeithio chwaraer ddau ddiwrnod olaf - maen nhw un drosodd.
O ran y Bwrdd, gwaith y broses o gynllunio corfforaethol fydd hynny: proses esblygol i raddau, ond proses a fydd yn seiliedig ar y strategaeth hon.
O ran y gerddoriaeth, rhoddodd BBC Radio Cymru anogaeth i'r newydd a chyfle i'r profiadol.
O ran y gerddoriaeth, serch hynny, rydym yn dueddol o ffafrio yr hyn a geir ar drac un.
O ran y Gymraeg fel iaith gymunedol, ni all y Bwrdd osod targed ar hyn o bryd gan nad yw ef na'i bartneriaid wedi bod mewn sefyllfa i ddylanwadu'n fawr hyd yma ar y ffactorau sosio-economaidd y cyfeiriwyd atynt eisoes.
o Rocet yn ei ddweud mai 'gyrru dogfen bolisi sych at awdurdodau lleol' y mae'r Gymdeithas - ond mae'r potensial yma, yn y flwyddyn nesaf, o weddnewid sut mae Cymru yn cael ei rheoli.
O safbwynt Cymru roedd Ian Woosnam a Phil Price yn y pump uchaf.
O safbwynt gelynion y canu caeth, yr oedd yr awdl hon yn brawf arall o amharodrwydd ac anallu'r beirdd caeth i wynebu bywyd fel ag yr oedd ac i symud ymlaen gyda'r oes.
O safbwynt Hanes, Daeareg, Bywyd Gwyllt, cysylltiadau crefyddol, a diwylliant prin bod yr un ardal arall yng Nghymru neu wledydd Prydain yn cynnig gymaint.
O safbwynt lleoliadau yn yr Alban mae Hampden, Ibrox a Pharc Celtic.
O safbwynt y teithio dyw hynny ddim yn bell.
O sicrhau adnoddau ar gyfer y plant ar bobol ifanc mae gobaith y gwelir lleihad yn rhai on problemau cymdeithasol yn ogystal ag adeiladu mymryn o hunan-barch.
O wario arian mawr, fe ellir cael llwyfan, set, sustem sain neu sgrin sy'n dangos hynny, ond yr un yw'r patrwm yn y bon.
O weld fy anghrediniaeth, prysurodd ei bartner i'w gywiro mai wedi eu gwerthu i gyd roeddan nhw.
O westy yn y ddinas y teledwyd rhaglen deledu gyntaf yr Unol Daleithiau ac wedyn lleolwyd sianel deledu gyntaf y wlad yno.
O wneud hon yn rheol gyffredinol byddai pawb yn gwybod lle mae o - cyn brifo a chyn cael ei frifo.
O wrando ar y ddau drac cynta fe ddengys fod Topper chydig yn fwy mellow nag a fuon nhw syn rhoi swn newydd i'r grwp.
O wybod am ei chefndir bydd yn llawer hapusach yn eu cwmni hwy nac yng nghwmni'r Llyfrgellwyr.
O ystyried cyflwr y tîm ar hyn o bryd gellid yn hawdd gredu mai'r ateb i'r cwestiwn yna ydi, Unrhyw un fedar gerdded o'r cwt newid i'r cae heb ffon.
O'r 20,000 o swyddi a gafodd eu creu neu eu diogelu'r llynedd, mae dros 10,000 ohonyn nhw mewn cwmnïau Cymreig.
O'r Pafiliwn...
O, a ma' Stacey'r ferch gatre ar hyn o bryd 'fyd.
O, doedd o ddim yn dda iawn tro yna, felly, meddai'r holwr.
O'dd e wastad yn dweud wrtha i - Mae Stephen Hendry wedi dy gl di 'to.
O'n i yn y gwely neithiwr ac yn meddwl beth o'dd e'n mynd i 'neud y bore yma.
O'r cychwyn cyntaf, mae'r bardd yn gwneud sbort am ben y rhai hynny sy'n cymryd y grefft ormod o ddifrif, a'r parchusion hynny sy'n uchel eu hael a'u hagwedd.
O'r cychwyn, mae'n hawdd deall mai grwp hwyl ydy Caban ac ar glawr yr albwm mae'r aelodau yn gwneud pethau digon od a'r tu mewn i'r clawr mae yna lun o'r grwp yn pwyntio at barot.
O'r diwedd ailgomisiynwyd cyfres ddrama, a'r gobaith yw y bydd y buddsoddiad mewn datblygu a thalent dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn creu cynnydd pellach yn y maes hwn.
O'r diwedd fe ddaeth canlyniadau Gwobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru - ac yr oedd hi'n noson wych yn stiwdio deledu Barcud yng Nghaernarfon nos Sadwrn diwethaf.
O'r diwedd mae albym newydd sbon Anweledig wedi cyrraedd y swyddfa ac wedi bod ar ein stereo ers hynny.
O'r diwedd mae dyddiad rhyddhau albwm Caban wedi cyrraedd, a'r wythnos yma mae na stoc go dda o'r cd's wedi cael eu dosbarthu i'r siopau.
Ochr arall y geiniog yw i'r ddau gwmni mawr fod yn angau i nifer o siopau llyfrau llai - yn enwedig rhai sy'n gwerthu llyfrau arbenigol mwy cyfyng eu hapl.
Ochr yn ochr 'r agweddau cadarnhaol a adlewyrchir uchod, mae rhai o'r canlyniadau'n dangos fod sawl her yn dal i wynebu'r iaith.
'O'dd amddiffyn Cross Keys yn dda iawn i fod yn onest.
'O'dd e'n boethach na dim rwy i wedi weld a mae'n anodd ca'l batwyr Sri Lanka ms yn enwedig ar lain fel hwn.
O'dd e'n fachan ffein yn y stafell newid.
'O'dd hi'n galed ac yn boeth ofnadw ms yna.
O'dd hyn ddim yn sioc fawr.
Oddi ar 1988 caniatawyd sawl datblygiad newydd a barodd tanseilio amryw o gymunedau Cymraeg eu hiaith oherwydd gwendidau Cylchlythyr 53/88.
Oddi ar falconi gwelwn bobl a phlant yr ardal yn syllu trwyr ffens metal gan obeithio cael cip ar unrhyw sr wrth iddyn nhw gyrraedd.
Oddi ar hynny yr ydym wedi cael nifer o drafodaethau adeiladol gyda'r weinyddiaeth Lafur ar bob lefel yn dilyn ail ddyfodiad rhannol democratiaeth ar ol 1997.
Oddi ar hynny yr ydym wedi cael nifer o drafodaethau adeiladol gyda'r weinyddiaeth Lafur ar bob lefel yn dilyn ail ddyfodiad rhannol democratiaeth ar l 1997.
Oddi ar i'r pyllau gau 'roedd y tipiau'n gornwydydd ar hyd y cymoedd, ac ymhen misoedd 'roedd cysgod un ohonynt, uwch pentref Aberfan, wedi ei daflu ar draws yr holl fyd.
Oddi mewn i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru mae Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC yn cynhyrchu a chyhoeddi cyflenwad helaeth o adnoddau dysgu ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau ac ar gyfer pob Cyfnod Allweddol.
Oddi mewn, er bod sawl ystafell yn yr adeilad y neuadd enfawr sy'n hawlio'r sylw.
Oed newidiais fy meddwl -- roedd hi'n ormdod o drafferth i minnau, ac hefyd nid oedd y papurau yn gallu cyhoeddi fy llythyron o brostest nes i'm achos dod i ben.
oedd un o'r rhesymau pam y gwelwyd symud i'r chwith ar gychwyn y 1980au (fel digwyddodd gyda gweddill y mudiad cenedlaethol yr adeg honno) a dechreuwyd canolbwyntio ar amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd sy'n ffurfio cyd-destun iaith, gyda sylw cynyddol ar faterion fel tai a thwristiaeth.
'Oedd yn y diwedd,' meddai ar y Post Cyntaf. 'Mae bob amser yn anodd pan ydach i lawr i ddeg dyn.
Oedd, ynteu nag oedd.
Oedd.
OEDDEN ni.
Oeddet, ynteu nag oeddet.
Oes digon o ymroddiad ac egni gan Cerys ar hogie i gario ymlaen? 
Oes gennych chi newyddion i Gang Bangor.
Oes ma na rai 'hen wynebau' yn dal o gwmpas.
Oes yr orsaf yn wreiddiol oedd 33 mlynedd ond mae swyddogion BNFL yn gobeithio y gall hwnnw ymestyn i 50 mlynedd.
Oes, os oes gennych chi system lloeren digidol.
offer a darpariaeth gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r safon uchaf bosib i fod ar gael yn ystod holl drafodaethau'r Cynulliad a chyfarfodydd allanol y Cynulliad.
Ofn llawer o bobl yw y bydd yn arwain at fwy o brynu ceir a hynny'n creu hyd yn oed fwy o lygredd gwenwynig nag sydd i'w gael yn awr.
Ofnau'n cael eu datgan fod y teledu yn lladd y sinema.
Ofynnodd neb y cwestiwn amlwg i'r rhai a ddaeth yn gyntaf ym Marathon Llundain ddydd Sul.
'ofynwn i chi felly sianelu'r gwariant ychwanegol yng Nghymru drwy'r Awdurdodau Addysg Lleol ar gyfer datblygu gwasanaethau ar lefel sirol i gefnogi ysgolion e.e. athrawon symudol sy'n arbenigo ar ddysgu Cymraeg a phynciau eraill, canolfannau adnoddau a hybu cydweithio rhwng yr ysgolion.
Oherwydd anafiadau i Silessi Finau a Neil Boobyer bydd Stephen Jones yn gorfod chwarae fel canolwr i Lanelli yn erbyn Roma ddydd Sadwrn.
Oherwydd atgasedd y goludog ac adwaith Seisnig yn erbyn Lloyd George, pardduwyd y Cymry mewn cyfrolau fel Perfidious Welshman.
Oherwydd bod Casnewydd yn whare gartre dwi'n meddwl bydd hyn'na yn gwneud gwahaniaeth, ond pwy a wyr.
Oherwydd bod nifer o bobl ifanc asgell chwith wedi ymuno Phlaid Cymru wedi Penyberth penderfynodd Saunders Lewis ymddiswyddo o'r llywyddiaeth am na fyddai Cymru yn derbyn arweinydd Pabyddol.
Oherwydd Cwpan Rygbi'r Byd cafwyd llu o ddanteithion cyffrous i ychwanegu at y slot arferol.
Oherwydd Cwpan Rygbir Byd cafwyd llu o ddanteithion cyffrous i ychwanegu at y slot arferol.
Oherwydd fod ei gydwybod yn pigo, ymddiswyddodd Haydn o'i swydd fel blaenor.
Oherwydd heb rym gwleidyddol i reoli'n dyfodol fel cenedl does dim modd yn y byd y gallwn wir 'hyrwyddo' ein dyheadau a'n delfrydau mwyaf gwerthfawr.
Oherwydd hyn bu i ni, fel Aelodau Seneddol Plaid Cymru, bleidleisio yn ei erbyn fel protest.
Oherwydd hyn mae'n mynd i fod yn gm glos ac yn gm galed.
Oherwydd hynny dwin meddwl y bydd Lloegr yn cael gm gyfartal heno.
Oherwydd hynny dylid osgoi ebychiadau fel: Dyna ni, DAU ohonyn nhw pan yn son am beli neu geilliau.
Oherwydd hynny, galwa'r Gymdeithas ar y Swyddfa Gymreig i drefnu symposiwm o'r awdurdodau cynllunio lleol, y Bwrdd Iaith, y Mentrau Iaith, a'r Gymdeithas er mwyn trafod syniadau newydd i ddefnyddio'r gyfundrefn cynllunio ar gyfer defnydd tir i ddiogelu a meithrin y Gymraeg.
Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle.
Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle. Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.
Oherwydd i Stevenson fod mor fodlon i'w waith fod yn goffawdwriaeth iddo, y rhoddodd orchymyn na ddylid codi unrhyw gofgolofn iddo.
Oherwydd i'r Almaen wrthod parchu niwtraliaeth gwlad belg, erbyn Awst 4, 'roedd Prydain wedi ymuno 'r rhyfel.
Oherwydd mae gan Gaerloyw shwt nifer o chwaraewyr profiadol - tramorwyr yw'r mwyafrif ohonyn nhw.
Oherwydd natur y gyfrol hon, mae ei hapl yn eang - yn wirioneddol fyd-eang.
Oherwydd o be wela' i, mi rydach chi dros Gymraeg sydd wedi ei hysgaru o'i gwreiddiau cymunedol a thros Gymraeg fydd heb unrhyw rym yn y dyfodol.
Oherwydd prinder gwaith yn yr ardal gadawodd Dic yn 1986 i fynd i weithio i'r Falklands.
Oherwydd problemau p^wer ac olew, y Llywodraeth yn gwahardd ceir rhag gyrru'n gyflymach na 50m yr awr, ac yn gorfodi sianeli teledu i ddiweddu eu gwasanaeth am 10.30 pm.
Oherwydd y gred fod y drefn gyfansoddiadol yn annigonol i ymdrin 'r problemau a fyddai'n codi wedi'r Rhyfel, daeth sn am sefydlu seneddau rhanbarthol, system ffederal.
Oherwydd y taeogrwydd hwn, ni ddefnyddiai'r Cymry eu hiaith, a magodd llawer eu plant yn Saesneg.
o'i chwmpas, ceir enwau dagraur gorffennol.
Olwen Rees fydd cyflwynydd y gyfres.
O'm profiadau gyda Chymdeithas yr Iaith, roeddwn i wedi cymeryd bod y frwydr am driniaeth deg wedi'i ennill, o leiaf, yn y llysoedd.
Omnibus, Sunday, BBC Cymru on S4C, 5.35pm.
'O'n i braidd yn siomedig wrth gwrs ar l bod 25 - 6 ar y blaen ar un adeg,' meddai.
'O'n i wedi sgorio gl, roedd fy hyder i'n uchel a rown i'n teimlo gallwn i fynd 'mln i sgorio gl arall.
'O'n i'n anlwcus yn y diwedd.
'O'n i'n gwbod bydde hi'n agos iawn yn enwedig ar l iddyn nhw sgori cais wedi'r egwyl - ond cic yn y penl geson ni,' meddai.
On in gwybod bod ganddyn nhw chwaraewyr unigol da ond on i ddim yn meddwl bod ei hamddiffyn cystal a fe ddylsen ni fod wedi sgorion eu herbyn nhw efo ychydig o lwc.
'O'n i'n meddwl falle bod siawns 'da fi i gael fy nghynnwys,' meddai Dwayne ar y Post Cyntaf y bore yma.
O'n i'n meddwl 'falle 'se hi'n braf mynd am wc fach bore 'ma.
'O'n i'n meddwl 'falle 'se hi'n braf mynd am wc fach bore 'ma.
'O'n i'n teimlo bod y gwaith yn y clwb yn dal i gynhyddu a ro'n i'n teimlo braidd yn euog bo fi'n colli shwt gyment o amser o'r clwb yn hyfforddi Cymru.
O'n nhw'n eitha grymus yn y dechre ond yn y diwedd r'on ni'n rhy gryf iddyn nhw.
'O'n ni ddim cystel yn erbyn time Cymru ar y pryd.
Ond ... ac y mae yna bob amser ond.
Ond adnawdd, hefyd, fyddain meithrin campwyr y dyfodol.
Ond aeth y clod i gyd i Dominic Cork am fatiad arbennig.
Ond ai felly y dylai hi fod?
Ond allai ddim peidio a meddwl fod y brotest betrol ddiweddaraf 'ma yn un o'r syniadau hurtaf 'rioed.
Ond allai ddim peidio a meddwl na fyddai ennill gemau a phencampwriaethau yn gwneud llawer iawn mwy i greu diddordeb yn eu gm na sefyll yn noethlymun y tu l i faner Lloegr.
Ond am bob diff