Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

byddwch

byddwch

Dwi'n cofio achlysur i Cyrnol Darbishire, cyfarwyddwr y chwarel, roi trip i bawb o'r gweithwyr i'r Wembley Exhibition, a Mam yn dweud wrtho: 'Byddwch chi'n ofalus.

Y tro nesaf y byddwch yn yr ardd, gosodwch ddarn o hen gardbord ar y glaswellt, a'i adael yno am rai dyddiau.

Byddwch cystal â manteisio ar gyfleusterau'r We i gysylltu â ni i ymateb i erthyglau neu i sgwennu erthyglau newydd.

Nid ein bod yn chwilio am fargen wrth gwrs, gan fod y bachyn tynnu yn un o'r ategolion pwysicaf y byddwch yn eu prynu.Gwell glynu at rai o'r gwneuthurwyr mwyaf adnabyddus, megis Witter, sy'n darparu gwahanol fodelau ar gyfer gwahanol geir.

Yn y cyfamser criwch a byddwch iach.

Os byddwch yn absennol rhwng un a saith niwrnod calendr byddwch yn cwblhau tystysgrif eich hunan ("Self Certificate%) i nodi'r rhesymau am eich absenoldeb.

Byddwch yn ofalus os ydych yn defnyddio peiriant â llafnau traws gan fod damweiniau pur echrydus wedi digwydd gyda rhai mathau ohonynt.

Rydw i'n gwybod y byddwch yn cyfarfod â llawer o hen gyfeillion o Lanfairfechan a Threfor.

Unwaith y byddwch wedi pen- derfynu prynu carafan, diau y cewch eich temtio fel pawb arall i brynu pob math o ategolion.

Ni ddylech gael bocs o siocledi bob tro y byddwch yn colli rhywfaint o bwysau, neu fe fyddwch yn ol yn y dechrau unwaith eto!

Rhowch ef mewn lle y byddwch yn ei weld bob dydd.

Mae'n anlwcus iawn dod at y 'tee' o'r tu blaen, rhaid peidio newid y ffon unwaith byddwch wedi ei dewis a pheidiwch â glanhau'r bêl yn ystod gêm os ydych ar y blaen.

Pryd bynnag y byddwch yn ystyried benthyciad, gofynnwch am y llog blynyddol, sef yr hyn a elwir yn APR (Annual Percentage Rate).

i) Byddwch yn ofalus iawn wrth ddefnyddio platiau twymo, ffyrnau meicrodon, tegellau ac ati.

Efallai y byddwch yn teimlo, fodd bynnag, na all y sefydliad croesawu fodloni eich nodau, ac mewn achos o'r fath bydd y trefnydd yn trafod trefniadau eraill gyda chi.

Yn y lle cyntaf, mae'r uned bellach tua dwbl yr hyd y byddwch wedi arfer ag ef.

Gwrandwch, a chofnodwch, - mae'n bur debyg y byddwch yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad llên gwerin ein cenedl, er budd yr oesoedd a ddêl!

'Byddwch yn cyfarfod eto a rhywun annwyl.'

Os byddwch yn mynd i drafferthion, fe gewch lawer rhagor o gydymdeimlad yn y banc na gan gwmni ariannu.

Mae'n bosibl y byddwch chi'n meddwl am bobl sy'n enwog ym myd chwaraeon, rhai sy'n gyrru ceir yn gyflym, pobl sy'n eithriadol o dal ...

* byddwch yn barod i newid eich rhaglen.

'Unwaith y byddwch chi wedi dechrau rhoi tystiolaeth, ac arfer â chlywed eich llais eich hun, mi fyddwch chi'n iawn.

Gobeithio byddwch yn teimlo'n well yn fuan.

Mi wyddoch o'r gora sut byddwch chi." Yr oedd fy nghyfaill Williams yn hogi'r gyllell ar bigau'r fforc.

A ydynt yn pwysleisio'r hyn y byddwch yn ei wneud ar y lleoliad, e.e.,

Byddwch yn barod hefyd am yr un hen jôcs.

Y tro nesaf y byddwch chi'n crafu eich pen ac yn methu a dod o hyd i'r ateb, beth am fentro draw i'ch llyfrgell?

Duwcs mi fyddwch mor hapus â dwn i ddim be, unwaith y byddwch chi wedi setlo.

Byddwch yn synhwyrol wrth ddewis bwyd.

Mae'r safle yn ceisio cynnig yr holl wybodaeth y byddwch ei angen am Rwydwaith Dysgu Llandrillo.

Os ydych yn byw mewn ardal wledig, efallai y byddwch am weithio yn eich tref leol.

Byddwch yn synhwyrol - ac yn realistig - am y gwobrau.

Mewn dipyn mi fydd gwasanaeth doctor yn PDH, mi fyddwch chi'n cerdded i mewn i beiriant, hwnnw yn dadansoddi eich salwch, byddwch yn rhoi punt mewn blwch, a bydd ffisig neu dabledi yn dod allan wedi ei bacio'n ddestlus a 'print-out' taclus i ddilyn i ddweud wrthych pryd i gymryd y moddion.

Benthyciad wedi'i warantu yn erbyn eich cartref yw hwn fel arfer; os methwch chi ad-dalu, byddwch yn colli eich cartref.

Y peth cyntaf y byddwch ei angen yw'r bachyn tynnu.

(Fe ofynnir ichwi os oes arnoch eisiau cadw unrhyw newidiadau a wnaed ers ichwi 'gadw' ddiwetha'.) Os byddwch yn dewis Close yna bydd y ddogfen yn cael ei chau ond bydd y cymhwysiad (ClarisWorks) yn dal ar agor.

Ac mae'n bosib y byddwch chwithau'n chwerthin toc, nid efo nhw, ond am eu pennau nhw.

Byddwch angen meddalwedd Real Audio ar eich cyfrifiadur i wrando ar y llais.

Os gwnewch hyn o bryd i'w gilydd, byddwch yn fwy tebygol o barhau.

Gyda'r dull hwn byddwch yn rhoi marc i ardal am wahanol agweddau ar yr amgylchedd.

Os digwydd i chi, mewn gêm, golli un o'ch Cestyll am Esgob neu Farchog eich gwrthwynebydd mae'n debygol y byddwch yn colli'r gêm yn y pen draw, gan fod gwerth cymharol eich byddin chi wedi mynd i lawr ddau bwynt.

Wrth brynu am y tro cyntaf rydych yn talu ernes ar y botel ei hun, ond dim ond am y nwy y byddwch yn talu y tro nesaf.

Os byddwch yn pwyso DELETE (neu BACKSPACE) bydd y testun yn symud yn ôl i fyny un llinell (oherwydd eich bod wedi dileu y gorchymyn RETURN).

Os yw'ch cymeriant o egni yn llai na'ch allbwn o egni yna caiff y braster ei droi'n egni a byddwch yn colli pwysau.

A wi'n dishgwl y byddwch chi wedi ca'l rhywbeth gwell na chortyn i glwmi gât y ffordd erbyn y tro nesaf!' a herciodd yn ei blaen i chwilio am feia.

Beth am frecwast yn y gwely, egwyl rhag golchi'r llestri, smwddio, garddio neu beth bynnag y byddwch yn gael yn waith anodd.

Mwynhewch y profiad a byddwch yn barod i newid eich rhaglen os gwelwch unrhyw beth annisgwyl a all hyrwyddo eich nodau ymhellach.

'Rhaid i ti brofi dy hun yn ddyn, trwy deg neu trwy drais.' 'A sut y byddwch chi'n gwybod os bydda i wedi llwyddo?' Pryder ac nid dewrder a barodd iddo ofyn y cwestiwn.

Dewch, mae eisiau ar yr achos, dewch o deimlad da bob un; Pam y byddwch yn segura yn y dafarn drwy eich oes, Gwario'r cyfan oll am gwrw, a diweddu 'ngeiriau croes?

Pa ham y byddwch feirw (o blant dynion?).

Pa ddull bynnag o gynnal eich pwysau y byddwch yn ei ddewis, dylech barhau i bwyso'ch hun yn eithaf reholaidd.

Bydd y dolennau heyrn yn seimlyd a thwym gan wres yr anifail, a byddwch yn ymdeimlo â meddalwch cynnes pêr ei gnawd wrth i chwi ymestyn i fachu'r aerwy ar yr hoelen yn y buddel.

Gobeithiwn y byddwch yn datblygu'n athrawon ymroddedig a brwdfrydig a fydd yn ceisio hybu dysgu gwyddoniaeth fel profiad sydd yn cyfoethogi'r unigolyn ac fel pwnc sydd o bwys yn ein bywyd beunyddiol ac yn berthnasol iddo.

"Mae Mr Bassett yn meddwl ei bod yn well i mi fynd â Cymro hefo mi," meddai, "wnaiff o byth aros wrtho i hun tra byddwch chi ar y Tir Mawr.'

Byddwch yn ymwybodol o'r newidiadau yn eich ffordd o fyw a allai arwain at newidiadau yn eich arferion bwyta.

Felly, y tro nesaf y byddwch chi mewn poen, fe allwch arbed oriau o aros yn lle'r meddyg drwy eistedd i lawr a chael sbloet iawn o grio.

Unwaith y byddwch yn cyfarfod â'r ci bychan gyda'r bersonoliaeth fawr ar dudalennau llyfr, wnaiff dim y tro nes y byddwch wedi'i gyfarfod wyneb yn wyneb, galon wrth galon.

Yn yr un modd, pan fo gallt ar i lawr, newidiwch yn ddigon buan.Cofiwch y byddwch angen llawer iawn rhagor o le wrth basio car arall.

Dichon y byddwch yn cofio'r frawddeg gyfrin ryfeddol.

Wedyn, os byw ac iach, ac os byddwch chi'ch dau yn dal efo'ch gilydd mi gewch ystyried priodi pan fyddwch chi'n ddigon hen.

Dowch chi draw eto os byth y byddwch chi'n pasio." "Pasio," meddai Laura Elin gan ymestyn chwerthin.

"Dach chi'n siŵr y byddwch chi'n iawn?" Roedd sŵn pryder yn ei llais.

Dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o golli pwysau a byddwch yn teimlo'n iachach ac yn fwy bywiog o ganlyniad i hyn.

Os byddwch yn absennol am fwy na saith niwrnod calendr byddwch yn cyflwyno tystysgrif meddygol a bydd gofyn cael tystysgrifau meddygol pellach nes y bydd tystysgrif terfynol yn caniatau i chi ddychwelyd i'ch dyletswyddau arferol.

Hefyd mae'n amhosibl colli os byddwch yn betio gydag arian sydd wedi cael ei fenthyg i chi.

Dyna'r creaduriaid llonydd yn cnoi'r cil yn dawel tra byddwch yn datod y cadwyni o'u gyddfau.

tro nesaf y byddwch yn ymweld a chanolfan arddio, edrychwch ar y gwahanol fathau o gemegau sy'n cael eu harddangos.

Os byddwch byw ar eich pen eich hun, traed pwy y gallwch eu golchi?

Ond os byddwch yn defnyddio menyn neu fargarin, ceisiwch y math calori-isel a'i daenu'n deneuach.

Unwaith iddo gael ei arwyddo a'i selio byddwch yn teimlo'n fwy ymrwymedig i fynd yn eich blaen.

Disgrifiad o sut y byddwch yn trefnu i'w ddefnyddio e.e.

Os byddwch yn ymweld â Chaeredin ar gyfer y gêm fawr cyn bo hir piciwch i'r goedlan fechan sydd i'w gofio yng ngerddi Prncess Street.

Pam na benderfynwch chi roi gwobr i chi eich hun bob tro y byddwch yn colli hanner ston?

Nwy Butane yw'r poteli glas a hwn a ddefnyddir yn gyffredin gan garafanwyr oni bai eich bod yn gwybod ymlaen llaw y byddwch yn carafanio ganol gaeaf.

Y tro nesaf y byddwch chi'n paratoi nionod, gwisgwch gogls nofio ac fe ddowch drwy'r broses yn fuddugoliaethus ac yn sych eich llygaid.

Os byddwch yn sâl yn ystod profiad ysgol rhaid ichwi roi gwybod i'r ysgol cyn gynted ag y bo modd cyn dechrau'r ysgol yn y bore; rhaid ichwi hefyd roi gwybod i'ch arolygwr profiad ysgol cyn gynted ag y bo modd.

Canllaw i gadw at eich pwysau delfrydol Unwaith y byddwch wedi cyrraedd eich targed, be' nesa'?

Na thralloder eich calon, byddwch yn tyfu allan o hyn.

Ond os byddwch yn dewis Quit yn hytrach na Close bydd y ddogfen a'r cymhwysiad yn cael eu cau a byddwch yn mynd yn ôl at y bwrdd gwaith.

Yr un ydyw ein dymuniadau i'n cyfeillion sydd wedi cael cyfnod cartref yn ddiweddar, gan obeithio y byddwch i gyd yn holl iach pan ddaw y Goriad nesaf allan.

Byddwch, mae gennym stondin carpedi yno, atebodd yntau.

Gyda'ch gilydd byddwch yn nodi eich anghenion ac yn trefnu cynllun gofal fydd yn penderfynu sut orau i gwrdd â'ch anghenion a rhoi i chi gymaint o annibyniaeth ag sydd bosib.

Ond os oedd 'gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan eu ffydd', yn ôl Nantlais eto, 'roedd 'ei lais fel diliau cariad a'i wên oedd fel bore ddydd.' Siaradodd yr Iesu wrthynt ar unwaith, ac o gymryd y geiriau gan Marc, Mathew ac Ioan gyda'i gilydd, yr oedd balm i'w harswyd ynddynt: 'Codwch eich calon Myfi yw; peidiwch ag ofni.' Fel y gŵyr y cyfarwydd, yr oedd rhinwedd rhyfeddol yn y geiriau Myfi yw ar enau Iesu Grist, yn enwedig yn yr Efengyl yn ôl Ioan: 'Myfi yw [y Meseial] sef yr un sy'n siarad â thi 'Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn byddwch yn gwybod mai myfi yw'; 'Yn wir, yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, cyn geni Abraham,yr wyf fi'; 'Pwy yr ydych yn ei geisio?' 'Iesu o Nasareth,' meddent hwythau.

Unwaith y byddwch yn gyfarwydd â'r cymhwysiad fe gewch weld bod cymwysiadau eraill yn hawdd i'w defnyddio; dyma un o gryfderau mawr system y Mac, mae cymwysiadau gwahanol yn gweithio mewn ffyrdd tebyg i'w gilydd.

Byddwch yn sensitif i gyfansoddiad ieithyddol y Pwyllgor.

Chwithau ffermwyr ieuainc heddiw, daliwch i gynnal safon eich tir a'ch stoc, a byddwch yn barod at yr amser y daw eto barch at fyd amaeth.

Y prydau trwm llawn caloriau a gaiff eu bwyta yn hwyr yn y nos yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o roi pwysau ychwanegol ar eich corff, nid y bwyd y byddwch yn ei fwyta i frecwast, yn arbennig os byddwch yn dewis frawnfwydydd neu dost.

Unwaith eto byddwch yn rhoi marc i ardal yn ôl y geiriau sydd yn disgrifio'r ardal orau.

'Byddwch, byddwch yn cyfarfod a rhywun annwyl ...

Os byddwch yn gwybod ymlaen llaw eich bod am fod yn absennol (ee i fynd am gyfweliad) yna fe ddylech roi gwybod i'r tiwtor cyn mynd.

Byddwch wedi gweld planhigion ar sil y ffenestr yn plygu eu coesynnau wrth iddynt bwyso tuag at haul y bore neu'r prynhawn.