Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

credir

credir

Olion afonydd Ond maentumir nad oedd Mawrth yn rhewllyd trwy gydol ei hoes oblegid yn ystod ei dyddiau cynnar credir fod yma gynhysgaeth gref o nwyon yn byrlymu o fynyddoedd tanllyd ar hydddi gan greu atmosffer trwchus o'i gylch ac yn cadw gwres yr haul rhag dianc ac o'r herwydd yn codi tymheredd arwynebol y blaned.

Ar y dechrau credir mai crwn oedd tu mewn i'r Capel gyda stôf yn y canol.

Credir mai canlyniad ffotosynthesis (sef ffurfio carbohydrad trwy gyfrwng goleuni) yw'r ocsigen o fewn amgylchedd y Ddaear.

Yn ôl yr arbenigwyr, credir i actifedd folcanig oresgyn y blaned o bryd i'w gilydd, gyda phob actifedd yn parhau am rhyw filiwn o flynyddoedd ar y tro.

Credir ei bod yn anlwcus gweld het ar sedd cyn gornest.

Efallai fod disgybl y credir bod angen iddo gael sylw arbennig mewn un ysgol yn cael darpariaeth effeithlon mewn ysgol arall heb unrhyw drefniadau arbennig.

Credir y bydd y swm yn debyg y tro hwn.

Credir bellach fod yr enw Gloddaith - enw plasty ger Llandudno - yn cyfeirio at fan lle yr arferid cynhyrchu golosg.

Erbyn hyn credir y bydd laserau o'r deunyddiau hyn yn disodli peth o waith y laser Nd:YAG, yn enwedig gwaith pwê er isel.

Credir mai un newid fydd yn yr uned oedd i fod i ddechrau'r gêm yn erbyn Iwerddon wythnos yn ôl.

Credir fod hyd at hanner miliwn o Eritreaid wedi ffoi o'u cartrefi yn ystod yr ymladd a bod 100,000 wedi croesi'r ffin i mewn i Sudan.

Credir iddyn nhw ffraeo oherwydd bod Brown am werthu Frank Lampard a Trevor Sinclair i Tottenham.

Yn ogystal cafwyd yr ensyme catalese y credir ei fod yn gwrthweithio canser.

Credir yn gryf erbyn hyn gan liaws o arbenigwyr seryddol y gall fod y blaned Mawrth fod wedi ei gorchuddio ar un cyfnod yn ei hanes â gorchudd cefnforol oedd yn gorchuddio o leiaf dair rhan o'i harwynebedd.

Daw'r ail gyfeiriad o gerdd y credir ei chyfansoddi yn y seithfed ganrif, Marwnad Cynddylan, lle y disgrifir Cynddylan ap Cyndrwyn a'i feibion o bowys fel canawon Arthur fras, sef 'epil ieuainc Arthur Fawr'.

Credir mai erydiad y môr yn ystod y tywydd drwg yn diweddar sy wedi dod âr asbestos i'r golwg.

Credir mai dim ond nifer cyfyngedig o weithiau y gall unrhyw fat daro'r bêl.

Credir ei bod yn perthyn, yn ôl ei chynllun a'i phatrwm, i gyfnod cynnar yr Oes Haearn.

Credir mai'r rhaglen hon a ddefnyddiodd llofruddwyr Solingen.

Credir fod capel wedi ei gysegru i rhyw sant o'r enw Gwyddalus yn Nihewyd gynt.

Credir fod prif gyfran-ddalwr Caerdydd, Samesh Kumar, o blaid y cynnig.

Credir fod gan bob coeden rym bywiol arbennig, sef yr ysbryd sy'n byw yn y pren.

Credir y bydd Taylor allan o'r gêm am chwe wythnos.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Credir ei fod wedi torri ei fraich ac y bydd allan am rai wythnosau.

Yn dilyn y cyfnod o ymgynghoriad bydd y Cyngor yn ystyried yr holl sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir ac yn addasu'r cynllun os credir bod achos teg.

Credir gan archaeolegwyr mai beddrod o Oes y Cerrig Newydd yw'r Garreg mewn gwirionedd, ond mae'r chwedl yn esiampl arall o arferiad ein cyndadau i geisio egluro nodwedd hynod yn ein tirlun.

Credir bod rhannau o ddwyrain Affrica, lle bo AIDS yn endemig, hynny yw, yn bresennol yn gyffredinol a chyson yn y boblogaeth, ond o bosibl heb ddangos ei effeithiau llawn ar y boblogaeth honno.

Pan yn wlyb credir bod asbestos yn ddiogel ond achosir problemau pan mae'n sych a ffibrau'n cael eu chwythu yn yr awyr.

Credir i'r eira, a fu'n gyfrifol am ffurfio capan mor enfawr, ddisgyn o gymylau o fewn atmosffer llawer gwlypach a thewach ei naws na'r atmosffer presennol a chesglir mai'r ffynhonnell fwyaf tebygol a allai gynhyrchu anwedd-dyfrllyd o'r fath ac i'r un graddau fyddai cefnfor anferth.

Credir na fydd nifer o'r chwaraewyr profiadol yn mynd ar y daith.

Sen ar ddeallusrwydd a hunan-barch unrhyw newyddiadurwr profiadol fyddai cael ei gyflogi'n unig i ddarllen sgriptiau a baratoir gan rywun arall -: does dim rhyfedd felly fod yr ysgrifenwyr yn tueddu i edrych ar y rhai a gyflogir fel darllenwyr yn unig - â pheth dirmyg nawddogol Sylweddolir nad oes cyfle i ymarfer rhyw lawer o ddawn greadigol wrth ysgrifennu newyddion credir fod angen llai fyth o ddychymyg i'w darllen.