Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyrru

gyrru

Daeth un o'r rheolwyr i wybod am hyn a bu'n rhaid gwneud adroddiad a'i gyrru at Mr W (Borth) Jones, y rheolwr cyffredinol, yng Nghaernarfon.

Y fam yn y cerbyd gyda'r rhai lleiaf, y tad yn gyrru un wagen, Iago yn gyrru y llall, a David Rhys y brawd hynaf yn gyrru y drol, a'r ddwy chwaer hynaf, Mary ac Elisabeth ar gefn ceffyl ar yn ail i yrru y gwartheg ar ceffylau.

Roedd y gyrru'n clirio'i feddwl.

Ni welir mwy yr 'hogyn gyrru'r wêdd', ac ni chlywir chwibanogl y dyrnwr mawr.

Erbyn dydd Sadwrn yr oedd y gwynt wedi troi i'r de-orllewin, ac yn gyrru cymylau gwlanog o law o gyfeiriad y mor.

Neidiodd i'r Daihatsu a gyrru i'r cae lle cafwyd byrst y bora hwnnw.

Wrth lwc, roedd pridd y ffordd wedi sychu yng ngwres yr haul ac roedd fel gyrru trwy gae newydd ei aredig.

Yr hyn syn ddiddorol yw sut y mae'r Just Gay Enoughs wedi esgor ar fathau eraill o ddynion - fel yr NQGEs (Not Quite Gay Enogh) syn gyrru o gwmpas mewn picyps.

Bu bron i Stan ladd Gareth Wyn tra'n yfed a gyrru.

Dechreuodd roi gwersi gyrru i'r ddau ac yn awr ac yn y man treuliai'r nos yn eu cartref.

Pan oedd hi'n ddeg oed roedd Taid wedi'i gyrru i ysgol breswyl yng Nghymru, er mwyn gwella'i Chymraeg, ac roedd hi'n falch o gael mynd.

Bu Twm yn osler ei hunan am gyfnod ac yna bu'n gyrru'r Express o Lanrwst i'r Cemioge am beth amser.

Sôn am foment yn gyrru iasau i lawr asgwrn cefn!

Gyrru i'r dde i lawr Cwm Elan heibio i'r pedair cronfa ddwr.

Bu dadlau brwd am hyn a dod i'r casgliad y gellid eu cyhuddo o ddwyn y babell a'r corff ond efallai y gellid ystyried yr amddiffyniad o ddiffyg bwriad a diffyg gwybodaeth, pe codent hynny, oherwydd bod "dwyn" yn drosedd wahanol i "gymryd a gyrru i ffwrdd".

Roedd injian dîsl nerthol yn cynnal y rheiny ac yn gyrru'r cwch pan nad oedd gwynt digonol.

Ond wedyn tasa fo'n hen, fasa fo ddim yn ca'l gyrru moped!

'Hanner cant, o leiaf.' 'Wel...hynny ydy...rydych chi wedi hen arfer gyrru hyd y wlad, 'ndo?

Roedd Carol wedi bod yn gyrru ar hyd y draffordd am dri chwarter awr cyn iddi gyfaddef wrthi'i hun mai Emyr oedd yn iawn ac mai ffolineb oedd ymgymryd â'r fath siwrnai hebddo fo.

Wrth foduro trwy Fethel, awgrymodd ef fy mod yn gyrru at y ffordd newydd ac anelu tua Bangor o gyfeiriad Castell Penrhyn, ffordd bur anghyfarwydd i mi.

Yr oedd y cyhoeddi difwlch hwn yn ddigon a gyrru dyn yn wallgof.

Mae'n bosibl y byddwch chi'n meddwl am bobl sy'n enwog ym myd chwaraeon, rhai sy'n gyrru ceir yn gyflym, pobl sy'n eithriadol o dal ...

Ond er 'gyrru'r eryr i Gymru', ni chafodd y bardd ddychwelyd o Facedonia i droedio eto Barlwr y Glyn nac 'ardal hyfryd Rhyd Lefrith' yn Ninmael, ger ei gartref.

"Maen nhw'n siwr i'n gyrru ni oddi yma," cwynodd lona.

Am rai wythnosau bu Fred yn gyrru'r fen o gwmpas y dref, weithiau yng nghwmni Ali ac weithiau yng nghwmni Mary.

ar y ffordd rhwng dyffryn Honddu a Llangamarch...' cyn gyrru ymlaen trwy Sir Faesyfed i Loegr a Llundain.

'Diawch, tyrd allan o'r car 'ma,' meddwn i a heb i mi sylweddoli, roedd y car wedi gadael y ddaear ac yn gyrru'n hamddenol drwy'r awyr.

Neu'n aml, mi fydda i'n cael cyfle tra'n gyrru - dwi'n gweld hynny'n ffordd dda o'i wneud o hefyd.

Gyrru, gyrru adre, Wedi priodi ers dyddie!"

Gwenan parry, yn gyrru ei char bychan o Fangor i Gaerdydd, neu fel arall.

Gyrru rhywun o leiaf fis ymlaen llaw i lywio ac arwain ein peirianwaith marchnata ni yma yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwwyth tuag at werthu project arbennig.

Byddai carcharorion y rhyfel cartref yn cael eu gyrru i mewn i gwter, eu gwlychu â phetrol a'u llosgi'n fyw.

Os yw gyrru car ar y ffordd yn beryglus, cymaint mwy felly yw rasio ceir yn broffesiynol.

'Roeddynt wedi gyrru eu car drwy'r ffenestr i gael at yr offer.

Ond erbyn pedwar o'r gloch daeth balchder i'w gyrru o Grud y Gwynt.

Câi driniaeth mewn ysbyty ar ôl pob curfa, ond nid oedd dim tynerwch i'w gael yn y fan honno ychwaith--mae'n disgrifio fel y câi ef, a rhyw ugain o ddynion eraill oedd yn dioddef gan effeithiau fflangellu, eu gyrru fel anifeiliaid gwylltion i'r môr bob bore er mwyn i'r dwr hallt losgi'r briwiau.

Fedrwn ni byth guddio!" "Na fedrwn Gwgon, y naill yn rhy fach a'r llall yn rhy fawr, ond mi fedrwn gynllwynio a gyrru eraill ar siwrneiau sbi%wyr...

Bu Teg yn rhoi gwersi gyrru iddi am sbel ond penderfynodd Teg nad oedd hi'n ffit i fod ar y ffordd.

Y Car Concrid 'Un dydd mae gyrrwr lori cario concrid yn gyrru heibio ei gartref gyda llwyth pan sylwa ar gar crand - "sports car" yn y dreif.

Deall wedyn mai fy nghyfaill Bernard oedd yn gyrru a ddim yn arfer gyrru car gyda'r llyw ar yr ochr dde ac wedi mynd yn rhy agos i balmant a malu teiar.

Meddai yn ei gywydd 'Gyrru'r Eryr i Gymru [o Facedonia]':

Dysgodd Douglas Bader yn gyflym sut oedd gyrru awyren.

Roedd teulu o Birmingham wedi bod ar wyliau yn y Cei Newydd yn Sir Aberteifi, ac wrth gwrs, roeddent wedi gyrru ar draws Sir Drefaldwyn er mwyn cyrraedd Sir Aberteifi, a'r cyfan ar diriogaeth Heddlu Dyfed-Powys.

Does 'mo'r fath beth a hunan-leiddiad yn bod, wrth natur - amgylchiadau a digwyddiadau sy'n gyrru pobl i wneud peth felly." "Rwy'n siarad am actores oedd yn ei chael hi'n rhy rhwydd i fyw rhannau dramatig a apeliai i'w dychymyg, yn hytrach nag ymdrechu i wneud rhywbeth o'i bywyd ei hun." "Ac rwy i'n son am ddigwyddiadau a'u canlyniadau.

Rwyf wedi clywed ar ôl dechrau'r papur hwn nad Metlin oedd y cam cyntaf yn y gwaith, ond eu bod yn gyrru cerrig go fawr (term y gwaith am y rhai hyn yw cerrig torri, sef cerrig wedi eu torri gan yr ordd) i Runcorn i gael eu metlo; felly roedd yn angenrheidiol cael rhywbeth i gario'r cerrig hyn o ben y graig i lawr i lan y môr, a ffyrdd i'w cludo.

Ei gyrru'n gynddeiriog a wnâi trwy rincian am ei wreiddiau a'i ddyletswydd o a hithau i wrthsefyll pobl ddwad yn mynnu eu hawliau a chodi eu lleisiau hyd yr arfordir.

Mi fydd y fyddin yn ymosod ar arweinwyr y Palesteiniaid sy'n gyrru plismyn i ymosod arnon ni," meddai'r Uwchfrigadydd Yom-Tov Samia, pennaeth y fyddin yn ne'r wlad.

Clywodd Ynadon Caerdydd fod Raewyn Henry, 51 oed, wedi bod yn gyrru 70 mya ar ffordd ddeuol.

"Rhaid i ni frysio rhag bod yn hwyr," meddai, "neu mi fydd yr hen Samon yn falch o'n gyrru ni at y sgŵl i gael slap." Gwelodd ar f'wyneb nad oeddwn yn ei ddeall.

Technegau Gyrru.

Yno y diflannai am oriau, yn blentyn, i hongian ar iet yr ardd, ac i smalio gyrru car mewn sgerbwd hen dractor rhydlyd.

Dyna pam y mae cymaint o bobl denau yn cael eu gyrru i redeg a loncian.

Nid y dyn oedd yn ei gyrru oedd piau hi.

"Gyrru, gyrru i Gaer I briodi merch y maer.

Gyrru'r car yn wysg ei din am ryw ddeugain llath, a dod o hud i'r ffordd.

Nid oedd dim i'w wneud ond ffarwelio â'm gwraig a'r plant bach, a gyrru ar wib dros y Migneint am Ros-lan.

Ar ben draw'r prom, dyma fo'n troi a gyrru'n ôl gan aros yn agos iawn i'r fan lle'r oedden ni.

Gyda thrydan, bydd y cyflenwad yn gyrru gwefr cyson i'r batri i'w gadw'n iachus.Dylid prynu batri defnydd trwm ar gyfer cwch neu garafan, a gofalu cael clampiau modern i'w gysylltu yn hytrach na'r hen glipiau crocodil, sy'n gallu sbar- cio.

ond peidiwch â siarad â ben am y mater, neu fe fydd rhaid inni gymryd eich trwydded deithio a'ch gyrru o sbaen !

Wedi i ni basio swyddfa dollau'r Almaen yn ddi-rwystr, cawsom ein hunain yn gyrru rhyw hanner milltir hyd nes cyrraedd swyddfa'r ochr Gomiwnyddol.

Oherwydd problemau p^wer ac olew, y Llywodraeth yn gwahardd ceir rhag gyrru'n gyflymach na 50m yr awr, ac yn gorfodi sianeli teledu i ddiweddu eu gwasanaeth am 10.30 pm.

o Rocet yn ei ddweud mai 'gyrru dogfen bolisi sych at awdurdodau lleol' y mae'r Gymdeithas - ond mae'r potensial yma, yn y flwyddyn nesaf, o weddnewid sut mae Cymru yn cael ei rheoli.

Mae'r ffaith fod pobl gogledd Fflorens wedi mynd mor bell â gwerthu dwr yfed i'w cyd-ddinasyddion ym mharthau deheuol y ddinas (oedd heb ddwr o gwbl), a ffeithiau tebyg, wedi gyrru'r bechgyn i feddwl yn isel am drigolion y wlad hon, ac i edrych arnynt fel pobl sebonllyd, gynffonnaidd a diegwyddor.

Nhw oedd yn gyrru'r Gwylliaid i losgi cnydau a dwyn eu da.

Erbyn heddiw tueddwn i feddwl am gŵn fel anifeiliaid anwes ond ar ffermydd a thyddynnod Sir Benfro a Sir Aberteifi y magwyd y ddau fath o gorgi yn arbennig ar gyfer gyrru gwartheg ac er mwyn hela y crewyd cŵn megis Daeargi Sealyham, y Daeargi Cymreig (a fu mor llwyddiannus yn Sioe Cruft eleni) a'r Tarfgi Cymreig (Welsh Springer Spaniel).

Gyrru 'mlaen at y bont Wyddelig dros yr afon gerllaw i ffermdy gwag Llannerchirfon (Llannerch Yrfa ar y map OS).

Ond yn y diwedd, yr economi sy'n gyrru'r system, ac yn peri newidiadau i ffurf cymdeithas trwy sefydliadau'r uwch- ffurfiant.

Mae gwraig hyfforddwr rygbi Cymru wedi bod yn y llys ar ôl cael ei dal yn gyrru'n rhy gyflym.

Neidiodd y rhyfelwyr ar ei chefn gan dorri ei chnawd â chledd a chyllell, gyrru eu gwaywffyn yn ddwfn iddi a hyrddio cerrig at ei phen.

'Maen nhw'n gyrru fel ffyliaid i fyny ac i lawr y lôn yna bob awr o'r dydd a'r nos.

Yn wir, gellir gyrru llawer iawn mwy o wybodaeth i lawr ffibr optegol nag i lawr gwifren drydan o'r un trwch, ac y mae'r wybodaeth honno'n cyrraedd yn fwy diogel.

Erbyn iddo droi'i gefn ar yr olygfa erchyll roedd y car arall wedi hen ddiflannu, gan ei adael i ffonio Llundain a gyrru'n ôl.

Tynnwyd ei gyfeillion a'i gyd-ddisgyblion oddi wrth yr aradr a'r oged, a'u gyrru, fel wyn mudion, o'r meysydd i'r Rhyfel Mawr; gwyr ifainc heb gasineb yn eu calon at yr Almaenwyr.

Fel arall, maen nhw'n gwbl gyfforddus yn gyrru trwy we o graciau.

Y tro cyntaf gweithredais dros Gymdeithas yr Iaith, daeth y galwad o ddyn a oedd wedi'i ddal am drosedd gyrru, ac roedd e am brotestio am dderbyn yr un fath o driniaeth.

Sonia R. T. Jenkins yn un o'i lyfrau am borthmyn y ddeunawfed ganrif yn gyrru'r gwartheg drosodd o Gymru i ffeiriau Lloegr; nid gwartheg a yrrwyd o Gymru i Loegr yn y tridegau ond hufen pobl ieuanc y genedl.

Wedi gyrru am beth amser arafodd y cerbyd a sefyll o flaen hen dy fferm.

Oedd o'n gyrru'n rhy gyflym?

Wrth i ni adael Hartisheik, rydyn ni'n gyrru heibio i oddeutu cant o bobl sydd wedi ymgasglu y tu allan i gompownd Cronfa Achub y Plant.

Gyrru yn ôl i Abergwesyn a throi i'r dde am Lanwrtyd.

Pranciodd y llong fel march piwus, llamsachus trwy'r cawodydd o ewyn hallt nes gyrru'r teithwyr ansicr i lawr i noddfa'r salŵn.

O'r diwedd wedi hir ddisgwyl, dyma gerbyd mawr crand yn gyrru at yr ysgol a dyn â chap pig wrth y llyw.

Yr is-ffurfiant sy'n gyrru a phenderfynu yr hyn sy'n digwydd yn yr uwch-ffurfiant.

Wedi pwyllgor sydyn, penderfynwyd gyrru negesydd at y fyddin oedd ar lawr y dyffryn gan gynnig ychydig gig, ychydig fara, ychydig win ac ychydig olew iddynt.

Roedd Bob Kelly yn gyrru tancer mawr.

Mae pŵer sumbolig yr aelwyd werinol yn gyrru drwy gerddi'r prifeirdd eisteddfodol yn bur gyson.

Y mae gyrru yn Ariannin yn brofiad.

Dada yn gyrru a Mam a'r babi yn ei breichiau ac un o'r lleill yn y

Awgrymai hwn y dylai pob ysgol gau os byddai llai na hanner cant o blant a thri athro ynddi, ac y dylai'r plant gael-eu gyrru i 'ysgolion ardal' pwrpasol.

Y gyrru i'w waith a'r gyrru o'i waith, ac roedd y moped yn mynd fel motobeic!

Ond gadewais y mater pan wedi ysgrifennu yr ychydig a ganlyn' Rhaid fod OM Edwards neu rywun arall wedi gyrru'r llyfr cofnodion cyntaf i Syr John Rhys rywdro, oblegid ar ôl iddo ef farw fe roddodd ei ferch, Miss M.

Ffugio bod yn fyddar ac yn ddwl a gwrando ar bob si yn y fangre dlodaidd honno!" "A thra byddi di yno, Gwgon, mi fydda' innau yn gyrru'r ias i gerdded ac yn dilyn trywydd yr amserau." "Siort ora' Elystan, ond wnawn ni'n dau byth sbi%wyr fel Cellan Ddu.

'Does gan yr anifeiliaid gwaed oer ddim dewis, mae'r oerni yn eu gyrru i goma neu drwmgwsg ac nid yw rhai ohonynt byth yn deffro ohono.

(A oes gwahaniaeth rhwng gyrru cynrychiolydd i Gynhadledd Flynyddol Doriaidd a Cynhadledd Flynyddol y Glowyr?) Tybiwn i mai cynrychioli eu cangen leol y mae yn y ddau achos?

'Roedd un ohonom yn gyrru, ac un yn dilyn y map, tra cysgai'r trydydd yng nghefn y car.

Yn gynnar gynnar, fore Sadwrn neu fore Llun y Pasg, mi fyddai'r berfei yn cyrraedd, mor wahanol eu cymeriad â'r dynion fyddai'n eu gyrru.

Mae gwylio'r Archentwyr yn gyrru yn brofiad.

Gwelais ef a chil fy llygad wrth ei basio, a bu raid i mi stopio'r car, a gyrru'n ol ryw ddeg llath i wneud yn siŵr.

Cafodd y cyfle i'w gyrru i ysgol eglwys y plwyf, ond mynnai'r athrawon yno dorri gwalltiau'r merched yn gwta .

Dychwelyd i'r car a gyrru 'mlaen i lawr i Gwm Elan a chymryd y fforch chwith yn y ffordd dros Bontarelan.