Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ifor

ifor

Roedd y Wraig wedi bod yn defnyddio'r dŵr poeth trwy'r dydd gan nad oedd dim o'r llall ar ga'l ac fel yr oedd Ifor ar roi ei fawd ar gliciad y drws clywodd y glec fwya annaearol a glywodd erioed!

Gwingodd Ifor.

Cydiodd Ifor yn y bwced ac aeth at y tap i'r sied ddefaid.

Roedd Ifor yntau wedi dechra teimlo fod rhywun yn ei wylio trwy'r amsar ac yn chwythu i lawr ei war.

Ifor Parry am Diwinyddiaeth Karl Barth, traethawd a wobrwywyd ym 1948.

Dyfarnwyd y Fedal ym 1951 i R. Ifor Parry am Diwinyddiaeth Karl Barth , traethawd a wobrwywyd ym 1948.

'Be ti isio!' neidiodd Ifor gan rythu ar Malcym mewn cymysgadd o ddychryn a blindar.

Gellid yn hawdd dybio mai cynnar yw'r englynion, ond fel y nododd Syr Ifor Williams, er eu bod yn cynnwys enghreifftiau o hen ffurfiau neu gystrawen, ceir ynddynt hefyd odlau a geiriau a awgryma.

Canodd y ffôn yn y cyntedd a rhedodd Ifor yn noeth i'w ateb.

Ond i Ifor!

Yr oedd Saesneg coeth Dodd a Rowley yn peri peth arswyd a rhyddhad mawr oedd cael fy nhrin yn Gymraeg gan Ifor Williams.

Bu bron i Ifor â dianc oherwydd roedd o'n 'nabod y car.

'Wel, ti i fod yma hannar awr wedi wyth!' harthiodd Ifor i gael y gora arno fo.

Toc dychwelodd Ifor â'r gwaith wedi ei orffan.

Gwenodd Ifor yn wirion.

Dusty Springfield, Stanley Kubrick, Dirk Bogarde, Cardinal Basil Hume Syr William Lloyd Mars-Jones, Emyr ( Feddyg) Jones, Meredith Edwrads, Elfed Lewis, Peter ( Goginan) Davies, Guto Roberts, Ioan Bowen Rees, Mathonwy Hughes, J.E.Caerwyn Williams, Raymond Edwards, Elen Roger Jones, Ifor Wyn Williams, Dick Richardson, Moc Morgan, Clive Jenkins, Esme Kirby, Syr Harry Llewellyn, Harriet Lewis, Eirene White, Gwyn Jones( Llenor ) yn marw.

Ond roedd Ifor yn bwriadu ei gneud nhw i gyd rhyw dd'wrnod.

Mae na hen edrych ymlaen am y gystadleuaeth i grwpiau yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, ddiwedd y mis yma.

Daw'r diwrnod i ben gyda sesiwn 'Rantio Dros Ryddid' gyda'r beirdd Iwan Llwyd, Geraint Lovgreen ac Ifor ap Glyn.

Jyst cocpit-ffanbelt-y-ffrynt-lodar-wedi-darfod-a-gorfod-cael-heidro lics-newydd.' mwydrodd Ifor.

Yn gyntaf y mae parhad y diwylliant gwledig ac amaethyddol yng nghanu prydyddion fel Ifor Cwm Gwys, Rhydderch Farfgoch a'r brodyr Eiddil Llwyn Celyn a Chawr Dâr.

Yn ôl Syr Ifor Williams, awgryma'r enw ffrwd gref, un yn llifo'n nerthol.

Prin y gwelwyd y fath wamalu a bradychu safonau gwâr ag a welwyd yn ymddygiad pobl fel Kinnock, Abse, George Thomas, Donald Coleman ac Ifor Davies y pryd hwnnw.

Ifor Davies

Gafaelodd Ifor yn ei llaw i'w thynnu yn ôl i'r presennol, a phwyso drosti.

Gyda chasetiau a CDs yn disodli'r feinyl du, lansiwyd y record honno - gan Datblygu, Ifor ap Glyn a Llwybr Llaethog - fel y sengl Gymraeg olaf, gan ddefnyddio logo cyntaf cwmni Sain arni.

Yr oedd Cyngor y Coleg wedi penodi Pwyllgor Amddiffyn rhag Cyrchoedd Awyr o dan gadeiryddiaeth yr Athro Ifor Williams ac aeth hwnnw ati i sicrhau nad oedd yr un llewyrch o oleuni i'w weld trwy ffenestri'r adeiladau.

Daliodd Ifor hi a gwenodd fodfedd o'i thrwyn.

Roedd Ifor yn dal i ddisgw'l iddo fo ddwad yn ei ôl ers misoedd!

Huws' 'Dŵr i'r fuwch 'na!' gwaeddodd Ifor.

Ond fel y gwelodd Ifor Williams, prif gymwynas Glyn Davied ydoedd galw sylw at ddyled Dafydd ap Gwilym i'r Gogynfeirdd a'n cynorthwyo i'w mesur.

Peidio cymryd sylw ohono oedd polisi Ifor a rhoi joban iddo i'w gwneud yn ddigon pell o'i olwg!

'Doedd hi ddim fel'na ddoe,' twt-twtiodd Ifor a cheisio newid gogwydd y sgwrs.

Ifor yn amlwg yn un o'i hwyliau gorau.

Awgryma Henry Rowlands fod Cafnan (neu Cafnant) yn dynodi lle '...' , ac er bod Syr Ifor Williams hefyd yn egluro Cefni yn yr un modd nid yw'n sôn dim am Cafnan.

'Os na'm dŵf!" gwaeddodd Malcym a rhedag ar ôl Ifor i'r sied ddefaid.

Sbaniel oedd Siwsi, ci Ifor, gyda chôt ddu sgleiniog a llygaid mawr brown.

Bydd degau o grwpiau a djs yn ymddangos mewn o leiaf saith canolfan gan gynnwys Dempseys, Toucan Club, Queens, Vaults , Oz Bar, Sams Bar, Jumping Jacks a Clwb Ifor.

Ma' rhywbeth yn stico mas o'r ddaear!' Ond cyn iddi gael mwydro mwy a mynd yn ôl i astudio'r fangre, gofynnodd Ifor iddi: 'Fasa chi'n licio panad o dê?'

Seys Lewis (Ifor Gwent).

Roedd y rheiny wedi ca'l eu hanwybyddu'n ddiweddar gan fod Ifor wedi bod yn rhoi cymaint o sylw i'r fuwch yn y beudy.

Ac hefo llinyn bôl y clymodd Ifor rhyw hen ddôr ar dalcan y sied, gan ddisgw'l y byddai%r saer coed yn dwad yn ei ôl i roi drws yno rhywbryd yn y dyfodol.

'Nos 'ta dydd?' gofynnodd Ifor heb feddwl.

ebychodd Ifor yn flin hefo'r fuwch a Malcym ac aeth i roi seilej i'r gwartheg yn y sied.

Ond doedd Ifor ddim yn mynd i gael ei dwyllo.

Roedd Ifor Owen a'i fys ar byls yr ifanc yn Llanuwchllyn a llwyddodd i ennyn diddordeb to ar ôl to ohonynt ac fe ddaeth Gŵyl Ddrama Llanuwchllyn yn bwysig a phoblogaidd gydag ardal gyfan yn cyfranogi.

Roedd o'n gweld bai ar bopeth oedd gan Ifor, ac ar bopeth yr oedd o'n ei neud.

Cyhoeddodd Eurwyn fod Ifor a Hannah wedi cyrraedd.

'Isio bod yn ffarmwr, ia?' gwaeddodd Ifor.

Hydref 25 TOPPER yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd.

Cerddodd Ifor ar ei hôl fel oen llywa'th, a'i awydd i gysgu yn gryfach na'r un i ddadlau hefo'r ffurat o'i flaen!

Rhegodd Ifor am funud solat a mwmblian rwbath am beipan wedi rhewi.

Yn ôl Syr Ifor Williams daw'r enw o 'cafn', sef pant o fath.

Ond roedd Ifor yn dallt y gêm yn iawn.

Cymrodd Ifor olwg ar y fuwch yn y beudy, estyn caib a rhaw a joint plastig o eigion rhyw focs tŵls, a neidio i'r Daihatsu i drwshio'r hollt yn y beipan.

Ro'ni'n gweld Clwb Ifor Bach fel y lle, goeli di hynny?

'Naddo.' cytunodd Ifor.

Ca'l 'i drwshio.' atebodd Ifor heb fath o euogrwydd yn y byd.

Yr ail oedd Llion Elis Jones, ac 'roedd awdlau gan Twm Morys, Ifor Baines a Huw Meirion Edwards dan ystyriaeth hefyd.

Ond 'doedd Ifor ddim yn cl'wad dim y tu mewn i'r cab.

'Oef, yndydi Mf Huws.' chwythodd Malcym gymyla mawr o agar o'i geg ar war Ifor.

Naturiol ydoedd i Mr (wedyn yr Athro a Syr) Ifor Williams fel ymchwilydd dygn i fywyd Dafydd ap Gwilym a pharatowr golygiad gwyddonol cyntaf ei waith ddod i'r maes ar ôl Gruffydd a Lewis Jones.

Parciodd Malcym ei foped yn ymyl car rhydlyd Ifor, yn y garej, orffan ei smôc.

'Ma hi'n llithrig.' pwysleisiodd Ifor.

Gwerthid y llyfrau ar ran Mrs Shankland gan Syr Ifor Williams a Dr Tom Richards.

Ond y funud y cyrhaeddodd cododd honno ei chlustia a throdd ei phen-ôl, a oedd wedi bod yn ffocws pawb ers wsnosa, tuag at wal ac edrych ar Ifor.

Evan Roberts y diwygiwr yw pwnc Ifor ap Gwilym yn ei nofelau yntau, Yr Hen Bwerau.

Roedd hi'n fora oer, rhewllyd ac aeth Ifor allan i gael golwg ar y fuwch.

Ond doedd Ifor ddim wedi aros i ddisgw'l am atab Malcym.

Cerddodd Ifor ar flaena ei draed at ddrws y beudy a sbecian ar y fuwch.

Y tri oedd A. H. Dodd, yr Athro Hanes, H. H. Rowley, yr Athro Hebraeg, ac Ifor Williams, Athro'r Gymraeg.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Stwmpiodd ei smôc rhwng ei bympsan a'r concrit a cherddodd yn hamddenol at y cwt y diflannodd Ifor i mewn iddo.

Hwn oedd y tymor, yn anad yr un arall, a wnai i Ifor deimlo fod defaid yn cael hwyl iawn ar ei ben.

Rhuthrodd Ifor i gau'r stop tap, a'adeg honno y gwelodd gaenan drwchus o rew fel llyn mawr ar ganol y cae.

Ond pwysleisiai Ifor fod angen gofal mawr arni; ei chadw ar dennyn wrth fynd allan, brwsio'i chôt yn aml a chael y milfeddyg i edrych yn ei chlustiau bob hyn a hyn.

Rhoddais y ddau lyfr yn y pac o dan drwyn Syr Ifor a Dr Tom!