Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

margaret

margaret

Trosglwyddodd ei neges i John a Catherine Owen Cefnioli, i David a Doris Davies Beili-Richard, ac i Daniel a Margaret Prytherch, Blaenegnant Isaf.

Trist nodi nad oedd ei weddw, Mrs Eluned Bebb nai'r chwaer Mrs Margaret Underhill yn medru bod yn bresennol.

Wedi ymddeol symudodd i fyw i Fulmar Rd, Porthcawl at ei chwaer Mrs Nell Petty a Mrs Margaret Hughes.

Gwna i Bob ddiflannu'n sydyn o'r plwyf a dod yn ôl â Margaret yn wraig, ond ni ddywed wrthym ddim i esbonio beth a ddigwyddodd rhyngddynt.

Cawn hefyd ddisgrifiadau manwl o'r ffordd y mae trigolion yr ardal yn ymateb i ddiflaniad Margaret a hanes cyflawn y golygfeydd yn y capel pan gyfyd cwestiynau am ei hymddygiad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol Margaret Thatcher yn arweinydd y Toriaid.

Yn yr ystafell yr oedd tua ugain o bobol a phawb yn brysur rhai ar y ffôn, rhai yn teipio ac eraill yn rhedeg yn ôl a blaen ac yn eu canol yr oedd Margaret Thatcher.

Roedd Mrs Margaret hayward yno i ddweud hanes y capel a dangos siol fenthyg yn llun Vosper.

Yn y dull hwn fe drinia Hiraethog ymateb y gymdeithas i'r hyn sydd y tu ôl i briodas Bob a Margaret, heb ei wynebu'n uniongyrchol.

Margaret 'ar ddyletswydd'.

Gwesteion y noson oedd Mrs Jennie Jones, Mrs Gracie Edwards a Mrs Margaret Rees Williams.

Yr wyf wedi son am ymweliadau Margaret Thatcher â Chymru fel y gwel pobl mai celwydd yw dweud nas gwyr hi ddim am Gymru.

Diolch i Mrs Margaret Jones, Cafnau, am drefnu diwrnod mor ddifyr i ni.

Etholiad Cyffredinol a Margaret Thatcher yn dod i rym.

Daeth Margaret Thatcher ataf ac fe'm cyflwynwyd a dechreuais siarad â hi.

a briododd Margaret, ail ferch Hugh Hughes, Cefn Llanfair.

Gwelodd hi'n cludo plentyn bach Margaret Miles yn ei chôl o rew yr afon dros ddeuddeng mlynedd yn ôl.

Margaret yn fy llusgo i weld arbenigwr yn yr Amwythig.

Hyn yn arwain at ethol Margaret Thatcher yn Brif Weinidog.

Oakley, Cymrawd o Goleg Balliol, a Rheithor Eglwys Margaret Street yn Llundain, y gyntaf o eglwysi'r brifddinas i roi lle amlwg i'r ddysgeidiaeth Dractaraidd.

Cyflwyno cymeriad Margaret Evans yw trobwynt y nofel.

Wrth fynd yn hyn tri ohonom fyddai'n cystadlu yn erbyn ein gilydd sef Margaret Davies, Brynffynnon Terrace, Glenys Kirk (y ddiweddar, erbyn hyn, gwaetha'r modd) a minnau.

Cyflwyna gymeriad newydd, Robin y Glep, sydd yn cynrychioli elfennau yn y gymdeithas sydd yn gwrthwynebu priodas Margaret a Bob.

Bachu llun o Margaret gyda llo oedd yn gorwedd yn ddi-hid ar y llethrau a chloch am ei wddf.

Un A.S. newydd oedd Margaret Thatcher.

Ar y ffordd yn ol i Delhi ar y tren, cael sgyrsiau diddorol ag Indiaid - un wedi bod yn 'UK', a'r lleill, gŵr a gwraig yn eu tridegau, heb fod, ac yn llawn cwestiynau athronyddol am briodasau wedi eu trefnu, Margaret Thatcher, trenau Prydain, ac ati.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan Mrs Ruth Owen, gyda Mrs Margaret Clegg yn darllen y llith, a Mrs Pat Wright yn arwain y gweddiau.

Mae dwy o'r merched yn byw yn yr ardal o hyd, sef Miss Margaret Ann Evans, Plas Ogwen a Mrs Joyce Whitehead, Tregarth.

Roedd y cwrs hyfforddiant yn un arbennig iawn, dan arweiniad gwraig hynod o'r enw Margaret Harris.

Dywedodd Derek Laws wrthyf fod rhywun wedi penderfynu y buasai yn beth da i Margaret Thatcher agor ei haraith i'r gynhadledd gydag ychydig o eiriau yn Gymraeg.

Dim ond deg oed oedd Siwan pan briododd hi Llywelyn Fawr a phedair ar ddeg oedd Margaret Beaufort pan gafodd ei­mab, Harri Tudur, ei eni.

pryd: Nel Llwyn Gwalch, Mena Garth, Margaret Tŷ Coch, Wenda Geufron, Helen Hafod Rhisgl, Helen Castell, Madge o Glwb Penygroes, Diana a Dafydd Noble, RE Jones Pengwern, Idwal Helfa Fawr, Huw Caer Loda, John Tŷ Mawr o Glwb Pistyll, Harland Greenshields a John Bach Rhiw.

Cawn ddeunydd sylweddol ynghylch castiau Robin a'i ymdrechion i ddifwyno cymeriad Margaret.

Roedd y Radio Wales Chronicle, rhaglen oedd yn rhedeg yn ddyddiol yn ystod y mis cyn y pen-blwydd, yn edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r 20 mlynedd diwethaf - o etholiad Margaret Thatcher ym 1979 i Ddatganoli - trwy gyfweliadau Vincent Kane gyda sêr y byd adloniant, cerddoriaeth a chwaraeon.

Ni welir Bob a Margaret gyda'i gilydd; ni roir unrhyw fanylion ynglŷn â datblygiad eu perthynas; a chyn y diwedd pan â Margaret i ffwrdd sylwn fod yr adroddwr yn rhannu anwybodaeth y plwyfolion ynghylch ei lleoliad.

Bu chwaer Miss Williams, sef Miss Margaret Lloyd Williams, Plas Llecheiddior, hefyd yn aelod o Glwb Bryncir, ac yr oedd ar y Pwyllgor Gwaith yn ystod y blynyddoedd cynnar.

Margaret, merch Syr Dafydd Hanmer, swyddog pwysig i'r brenin, a'r wraig 'orau o'r gwragedd' yn ôl Iolo, sy'n estyn y croeso.

Yna daeth Margaret Thatcher ataf a dywedais wrthi wrth ei hebrwng tuag at y neuadd orlawn beth oedd trefn y noson.

Mae'n glod i Arolygwyr Ei Mawrhydi, fel Cassie Davies a Margaret Jenkins, iddynt ddyblu eu gweithgarwch ar ôl gwrthodiad eu meistri.

Yn lle hynny try Hiraethog at ffocws newydd, sef hanes y garwriaeth rhwng Sgweiar ifanc y Plas a Margaret.

Ofni gweld ei gwlad (sef Lloegr) yn colli'i hunaniaeth sydd ar Margaret Thatcher.

"Wyt ti'n gwbod fod Margaret Rose yn cael ffitie, a bod ei mam yn gorfod towlu sach dros ei phen yn amal iawn pan fydd yr Archbishop of Canterbury yn pregethu?"

Fel rhywbeth arbennig a gwahanol i'r cynrychiolwyr fe drefnais fod ryw bedwar ar ddeg ohonom i gael 'reception' mewn ystafell arbennig a ddaeth Margaret Thatcher atom i sgwrsio gyda phob un a'i bartner.

Ceir wedyn dair golygfa fanwl, sef yr un rhwng Margaret a'r Sgweiar; un rhyngddo ef a'i fam; un arall rhwng hen ledi'r plas a mam Margaret; a chyfweliad rhwng y Sgweiar a dau o'i ewythrod sydd yn ceisio dwyn perswâd arno.

Ysgwyd llaw a chyfarfod pawb wnaeth Margaret Thatcher a bwyta dim!