Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

medda

medda

Y plant yn rhoi croeso mawr, y seciwriti yn mynd yn wallgof, a'r Prifathro yn diflannu i mewn i'r ysgol am ei fod yn perthyn i'r Blaid Fach medda nhw!

'Roedd o'n cysgu bob nos, "efo'r cyrtens am ei wddw%, medda fo.

Am gael gair efo Mr Rees cyn iddi agor, medda' fo." Does gen i ddim cystal trwyn a Snowt am stori, ond mae gen innau glust sy'n gwrando.

"Cymrwch," medda fi, "fy mod i allan ar noson dywyll, a bod yna rywun yn intyffirio hefo fi - rhyw hen genod drwg neu rywbath felly - caniata/ u fy mod i'n gallu cadw fy nwylo i mi fy hun, mi fydda i'n chwythu hon, ac os y clywch chi hi, mi fydda i'n disgwyl i chi olwng pob dim a rhedag ata i."

Dach chi ddim isio brifo teimlad neb,' medda fo.

Medda fo: They are an odd couple.

"Duw, 'di hyn ddim byd," medda fo.

Dros y ffordd i'r Hen Eglwys mae'r cocos gora' i'w cael bob amsar, ac mi ŵyr Mrs Robaits yn iawn lle, achos flynyddoedd yn ôl, pan oedd hi'n hogan ifanc, mi oedd hi'n arfer'u hel nhw a mynd â nhw i'w gwerthu i Gaernarfon, medda' hi.

'Bobl bach!' medda Bigw.

'Hy!' medda fo, a chodi'i ysgwyddau fel ci yn disgwyl ffoniad, 'arni hi mae'r bai - ond paid ti â bod yn hen drwyn.'

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddžad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth Tž Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

"Mae gan bobol Pen'sarwaen," medda fi, "gystal hawl â neb i wybod faint o ffordd sydd yna i Lundan." Doedd ganddo fo ddim atebiad i hynny, ond mi lloriodd fi hefo peth arall.

"Ydach chi wedi cael ripôrt am rywun wedi džad tros y clawdd o'r lle mawr yna heddiw?" medda fo fel'na.

Er i ni wadu, roedd yn rhaid iddo chwilio'r bws am fod bwyta sglodion ar y bws yn erbyn rheolau'r cwmni, medda fo.

Ddim isio troi'r lle 'cw'n syrcas medda fo.

Mae siocled, hefyd, medda Huw, yn cynnwys theobromine sy'n cynhyrchu endomorffinau yn yr ymennydd fedar eich cadw chi i fynd yn well na bagiad chwarter cant o bržns.

Mae o wedi rhoi popeth sy ganddo fo i Rygbi Cynghrair ac i St Helens a mae o am sialens newydd, medda fo.

Mi roddais i sawl gwên ar sawl wyneb, medda hi wedyn.

"Be ydi mêc fy nghrys i Jini?" Mam druan yn atab "Dwfal", a medda nhad fel ergyd o wn - "Tydw i'n 'dwfalu' fama ers oriau!" Saib - nhad, mam, a ninnau'r plant yn sylweddoli beth oedd o wedi'i ddeud, a phawb fel côr adrodd 'Steddfod Genedlaethol yn chwerthin efo'n gilydd.

'Pe bai o'n gwybod mi fase Penri wedi aros yn Hong Kong medda fo.'

Mi ddaethon ni â llond basged fawr o benwaig yn ôl yma efo ni, achos mae hi'n noson gneud pennog picl heno, medda' Anti Nel, iddi gael mynd â nhw allan i'w gwerthu fory.

"Digon chydig," medda finna.

'Hwliganiaid' medda Eli.

Mae honno'n sect ddiddorol ac mae'r glasiad y dydd yn gneud lles mawr iddyn nhw, medda eu gwyr.

Nefoedd o le i naturiaethwyr porcyn y blynyddoedd diwethaf yma hefyd, medda nhw ynte, welais i yr un eto!

"Pwy fasa'n medru darllan ei negas hi heddiw?" medda fo.

Wedyn mi aeth yn ôl i'r amiwsments - i chwilio amdani, medda'fo.

"Gwrandwch," medda fi.

Mae pawb yn gwybod hynny.' 'Ylwch,' medda fo wedyn.

'Rhoswch chi,' medda fo, "rydych chi wedi dechrau pregethu, yn 'tydach chi?' 'Wel ydw,' atebais.

"O ydan," medda hi, ac mi estynnodd bacad i mi o ryw gongol "Does arna id ddim isio pacad cyfa," medda fi, "dim ond un." "Un!" medda hi fel 'na, a gwneud rhyw lygadau.

Dreif on.' 'Ella ma' trio rhoi ar ddallt i ti roedd hi ma' boddi 'nath y Captan.' 'Nid boddi 'nath o.' 'Dyna ddeudodd Timothy Edwards pan ddaeth o yma hefo'r stori - syrthio dros ochor y llong, medda fo, pan oedd o'n homward bownd o'r gwledydd pell 'na, a boddi yn y dyfnfor.'

'Dal nhw!' medda fi wrthi a dyma lwyddo i gael gafael ar lawer ohonynt, ond hedfanodd y gweddill i ffwrdd gyda'r awel.

Ac medda fo wrtha i, Wel, Mr Jones, neith o ddim llawar o gwahaniath be sy tu allan i'r llyfr, 'na..

"Yes Sir" medda finna.

medda hi.

It is prurient to speculate, i know, medda fo.

Ac mae'r mynyddoedd, sydd drosti bron i gyd, yn weddol ddramatig, medda nhw, hynny ydi os digwyddwch chi eu gweld nhw.

Ef yw fy eilun, medda fo.

"Does dim ond isio i ti edrach ar Groeslon y King," medda fo, "i sylweddoli beth maen nhw'n neud yn y fan honno er dy fwyn di." "Gwrandwch," medda finna.

"Beth fedra i neud?" medda hi.

'Roedd y walia mor dena, medda fo, "Pe byddai Mrs Rowlands drws nesa yn plicio nionod, y byddai Jini (Mam) yn crio%.

"Tria ias o ferw arni hi," medda fo fel 'na.

Wyt ti'n meddwl lici di yma?" "Newydd gyrraedd ydw i," medda fi, "dydw i ddim wedi cael amsar i edrych o 'nghwmpas eto." A dyma fo'n dechra rhestru ansawdd y bwyd a'r bendithion, ac yn fy sicrhau i, unwaith y baswn i'n setlo, mai yn o y mynnwn i fod.

Bws Caerdydd - For a career in the fast lane... medda hi - pan fyddai for a career in the bus lane wedi bod yn gywirach.

"Yr Iancis sydd â'r pres," medda fo.

Er enghraifft Carmen Ejojo, seren Loves Labours Lost yn ansicr, medda hi, ai ar ôl opera Bizet y cafodd ei henwi ynteu ar ôl y rolars gwallt, Carmen.

Lyci nhw, medda finna.

Chewch chi ddim gwisgo coban ganddyn nhw os na fedrwch chi ddyfeisio llinellau yn gyflym fel 'Cosi bol Casi bach' - sydd yn farddoniaeth bur medda nhw oherwydd rhyw gleciadau swn sydd o uwch gwerth na throsiadau barddonol.

Mae'r bobl yng ngwlad Urmyc yn hynach na'r Romans, medda nhw.

"Ydach chi'n gwerthu pys, 'y ngenath i?" medda fi.

Mi fu bron iddo â cholli'r het unwaith medda fo--'Roeddwn i newydd ddechra' pysgota ar lan y llyn pan ddoth 'na bwff reit sydyn o wynt a'i chwythu i'r dwr.

"I be mae hon yn da?" medda rhyw hen siortan dipyn yn bendew oedd yn eistedd wrth f'ochr i.

"Maggie% medda' fi.

Dyfynnodd y ffermwr fel hyn: Mr Hague, medda fo, if you ever see a satisfied farmer o'r a dead donkey sit on it.

"Ia i hon," medda fi, a dyma fi'n dangos fy mhib iddi hi, ac mi ddeudais hanas y plisman hwnnw a phob dim - fel yr oedd o wedi gyrru dau foto i wyneba'i gilydd, a pha mor uchal oedd y trethi, i edrych fasa hynny'n tynnu deigryn o'i chalon hi.

"Deud celwydd wrth Laura Elin," medda hi'n chwareus.

'Sori!' medda fo.

Ac mi roeddwn i wedi ypsetio cymaint, mi es at ryw blisman oedd yn cyfeirio traffig ar gongl Pendis yn y fan yna, a dyma fi'n deud wrtho fo: "Maddeuwch i mi," medda fi.

'Dwi'n cofio Glyn yn deud wrth nhad, "Ew ma' hon yn hen dad." "Yndi," medda nhad, "Hon oedd gan Noa yn yr Arch

Ond, medda fo, roedden nhw'n deulu mawr ac roedd ganddyn nhw nifer o berthnasau yn Llundain yn awyddus i ddod i dreulio gwyliau efo nhw yn Exeter, ac roedd hynny'n dipyn o demtasiwn i'w dad ddefnyddio stafell y bwgan.

"Sut wyt ti?" medda fo fel 'na.

'Ca'l pwys gloesi 'nath o 'te.' 'Y?' 'Doedd o cyn iachad â'r gneuan, medda hi, pan oedd o'n cychwyn o India'r Gorllewin, serch bod y Ffrancod 'di sincio'i gwch o.

"A pheth arall," medda fi, ar ôl iddo fo gael cyfla i ddžad i lawr o ben ei gawall, "lle mae'r lechan las honno oedd yn y clawdd yn deud fod yna dros hannar cant o filltiroedd dros ddeugant i Lundan?" Wydda fo ddim, a doedd dim gwahaniaeth gynno fo chwaith.