Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mynychu

mynychu

Ond cyn y wledd, roedd yn rhaid mynychu'r neuaddau mawr ac ymuno yn y seremoni%au.

Crëwyd perthynas newydd gyda'r bobl syn mynychu cyngherddau yn sgîl y gyfres hon o wyth cyngerdd, gan roi gwerth eithriadol am arian yn ogystal â digwyddiadau cyn neu ar ôl cyngherddau am ddim.

Nid oedd y gweddill, a oedd yn eu mynychu, fawr gwell, gan mor anfoddhaol yr addysg a roddid yno.

Ni chofiai iddi erioed weld yr un ohonynt, gan na fyddent byth yn siopio'n y pentref nac yn mynychu cyfarfodydd.

Crëwyd perthynas newydd gyda'r bobl sy'n mynychu cyngherddau yn sgîl y gyfres hon o wyth cyngerdd, gan roi gwerth eithriadol am arian yn ogystal â digwyddiadau cyn neu ar ôl cyngherddau am ddim.

Yn gyffredinnol, er hynny, diflastod fyddai'n cloriannu'r cynadleddau newyddion y bu'n rhaid i mi eu mynychu un dydd ar ôl y llall yn Llundain.

Pan edrychaf yn ôl dros y blynyddoedd a chofio fel yr oedd hi yn y Rhondda pan oeddwn i'n mynychu Ysgol Ramadeg y Merched yn y Porth (y pryd hwnnw y 'Conty School for Girls' na feddyliodd undyn byw am ei galw wrth ei henw Cymraeg) y mae'r sefyllfa wedi newid yn fawr ac er daioni.

'Roedd rhai yn mynychu am y tro cyntaf ac eraill yn dod yn ôl am yr ail neu'r trydydd tro.

(c) Mynychu cyfarfod o unrhyw gymdeithas o awdurdodau y mae'r Cyngor yn aelod ohoni.

Tra bod Natalie yn mynychu dosbarthiadau meithrin mewn ysgol babyddol leol, mae Adam mewn ysgol breifat - yr ysgol orau ym Methlehem - ac yn cael addysg ardderchog, yn ôl ei fam.

A phan aeth yn weinidog i ardal lewyrchus o Bowys, dyma blot ei nofel gyntaf yn dechrau ym ffurfio: mab i fferm lewyrchus yn mynychu'r coleg ym Mangor ac yn profi tro%edigaeth Gomiwnyddol.

A doedd ganddo ddim busnes yn mynychu'r Tŷ Capel ac yntau heb dywyllu rhiniog drws y capel ei hun er pan oedd yn llencyn.

Doedd y ffaith fod pobl yn mynychu capel ac yn gwisgo'n barchus ac yn siarad yn neis ddim yn meddwl nad oedden nhw ddim yn medru ymddwyn yr un mor sglyfaethus â'r pethau meddwon rheiny fyddai'n taflyd if yny hyd bob man ar eu ffordd adref o barti.

Does na ddim chwaith ostyngiad wedi bod yn nifer y gwestai allwch chi eu mynychu.

Roedd rhai ohonynt wedi mynychu'r gwasanaeth Mabsant yn Eglwys y Plwyf, Llangynwyd cyn ymuno gyda'r gweddill yn yr Hen Dafarn hanesyddol.

ychwanegodd na fydd pobl o angenrheidrwydd yn mynychu'r ganolfan i ddilyn cyrsiau.

Mae'r tŷ hwn yn agos i'r capel a'r tri ohonom yn mynychu'r cynnull.

A'i mam gafodd y bai ar y pryd am 'i bod hi'n mynychu llai o gonsarts a steddfode.

Ers rhai misoedd bellach rydym wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd bob nos Lun yn syth ar ôl ysgol, (ar wahân i ddwy wythnos pan anghofiodd Mr Hughes amdanom ni, a pheidio â dod.

Tros y blynyddoedd bu llawer iawn o ieuenctid yr ardal yn aelodau o'r clwb, ac erbyn hyn mae plant yr aelodau cynnar hynny yn mynychu'r clwb.

Oherwydd gostyngiad sylweddol yng nghanran y Cymry fu'n mynychu'r ysgolion hyn yn ystod y ddegawd ddiwethaf bu dirywiad ym medr a gafael y Cymry ar eu mamiaith.

Canlyniad hynny oedd bod ..., mynychu capeli, a phrinder cymharol troseddau yn cydfodoli gyda '...' .

Protestiadau yn erbyn y profion meddiant a deddf diweithdra: 250,000 yn mynychu ralïau ar draws De Cymru ac yn Blaina, Gwent, 18 yn cael eu carcharu am greu cyffro.

Yn ôl adroddiad gan y CIA, fe'i gwelwyd unwaith, tra oedd yn mynychu cynhadledd yn Majorca, â'i wyneb wedi ei goluro ac yn cario tedi.

Adroddodd Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Thai nad oedd sicrwydd y byddai'n gallu mynychu'r cyfarfod.

Fe gytunodd - - gan ychwanegu ei fod wedi mynychu cyfarfod yr R T S (gyda Greg Dyke) lle gwnaed y pwynt yng nghyswllt rhaglenni Saesneg.

(b) Mynychu unrhyw gyfarfod arall a awdurdodir gan y Cyngor, neu bwyllgor neu is- bwyllgor o'r Cyngor neu gyd-bwyllgor o'r Cyngor ac un neu fwy o awdurdodau eraill, neu is-bwyllgor o'r cyfryw gyd-bwyllgor, yn amodol ar ei fod yn gyfarfod i ba un y gwahoddwyd o leiaf ddau aelod o'r Cyngor.

Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw dangos yn eglur i bawb sy'n mynychu'r cyfarfod bod y cyfarfod yn un lle gellir defnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn ddiffwdan.

Yr oedd y Tywysog Charles yn mynychu yr ysgol go arbennig hon ar gyfer cael ei droi o fod yn llanc i fod yn ddyn - os nad dros nos yna, yn sicr, dros gyfnod o wythnosau.

Mewn oes pan nad oedd hanner poblogaeth Cymru yn mynychu na chapel nac eglwys, meddai ef: '...' Gellid dadlai mai nai%vete/ a barodd iddo wrthod derbyn yr un ddimai goch o arian y wladwriaeth i gynnal ysgolion yng Nghymru, a breuddwyd gwrach oedd disgwyl i enwadau, yr oedd eu culni a'u heiddigedd o'i gilydd yn ddihareb, ymuno'n frwd â chynllun a fyddai'n cymell gwerinwyr tlawd i gyfrannu swllt y pen bob blwyddyn yn enw addysg grefyddol wirfoddol.

Oherwydd holl ofynion y rhyfel anodd fu mynychu'r Clwb yn ystod dwy flynedd gyntaf ei oes.

ng) Cynrychioli CYD ar bwyllgorau cyrff a mudiadau eraill yr ardal gan gynnwys Pwyllgor y Dysgwyr a'r Di-Gymraeg, Menter Cwm Gwendraeth, Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â mynychu cyfarfod o bwyllgor Sgowtiaid Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth am CYD.

Madog yn para i ddod i'r eglwys yn gyson ac yn cyfrannu'n hael, ac yn mynychu ambell i gyngerdd, a Luned yn cadw fwy neu lai i'r bwthyn.

Mae'r Capeli'n dirywio'n fawr, y nifer sy'n eu mynychu'n lleihau a'r adeiladau'n cael eu gwerthu ac ati.

Y mae hynny'n golygu fod o fewn y dim un o bob tri o'r boblogaeth yn mynychu'r ysgolion Sul.

Yn ol prifathro presennol ysgol Stebonheath a phennaeth Archifdy Dyfed, mae llyfrau cofrestri'r Ysgol Gynradd hon am y cyfnod y bu Euros ynddi ar goll, ac ni fedraf roi'r union ddyddiau y bu yn ei mynychu.

Aent o gwmpas fesul dwy i berswadio dynion rhag mynychu tafarndai.

(a) Mynychu unrhyw gyfarfod o'r Cyngor neu unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor o'r Cyngor, neu unrhyw gorff arall i ba un y gwneir apwyntiadau neu enwebiadau iddo gan y Cyngor, neu unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor o'r cyfryw gorff.

Nid yn unig y mae saith myfyrwraig yn mynychu dosbarthiadau Cynmraeg ers tair blynedd ond y mae pedwar wedi ymuno a dosbarth newydd ar gyfer rhai sydd heb astudio'r iaith o'r blaen.

Fel darpar ymgeisydd y Blaid ym Meirion byddwn i yn mynychu'r Pwyllgor pan allwn.

Ond gan fod uwch cyfartaledd o'r Cymry Cymraeg yn mynd i'r ysgolion Sul nag oedd o Gymry di-Gymraeg i'w hysgolion hwy, byddem yn agos i'n lle pe dywedem fod rhywle o gwmpas hanner y boblogaeth Gymraeg yn eu mynychu.

Ni fydd yn mynychu na chyngerdd nac opera.

Gofynnais iddo ganiata/ u i ferch mor ddawnus â Miss Derwent gael mynychu Cynhadledd y Cilgwyn, Castellnewydd Emlyn, a oedd wedi ei threfnu ar gyfer y penwythnos olaf ym mis Medi.

Ni thybiodd neb fod y plant yn grefyddol, er eu bod wedi mynychu digon o gyfarfodydd y Capel i hawlio braint saint yr Hen Destament i alw unrhyw un a bechai'n eu herbyn yn gythraul ac yn ddiawl hefyd.