Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

neidio

neidio

Ni allwn ond gobeithio na fydd yr hen Nessie yn tybio mai abwyd sydd yn y dwr ac yn neidio amdano.

Pan gyrhaeddodd, gwelai Rageur a Royal yn neidio i fyny ac i lawr grisiau pren y feranda.

'Mi ddechreuodd neidio gam yn rhy fuan.'

yn neidio yn y dwr neu'r cannoedd o adar sy'n byw yno yn canu'n braf.

Gallai neidio o'i gar yn Washington gan ysgwyd dwylo a chusanu babis gystal ag unrhyw arlywydd Americanaidd.

Ychydig yn ddiweddarach fodd bynnag, ac yntau wedi cael diferyn go gadarn, perswadiwyd Twm gan eraill o'r criw i neidio i'r môr am ei fod yn nofiwr cryf.

Dilynodd The Man Who Jumped to Earth yr anturiaethwr 61 mlwydd oed Eric Jones o Dremadog i Venezuela wrth iddo wireddu breuddwyd oes i neidio o Raeadrau Angel sy'n 3,212tr o uchder.

'Roedd yr hyn ddigwyddodd wedyn fel ffars Brian Rix; nhad yn neidio o'i wely, y tŷ'n ysgwyd, drws ystafell gysgu mam a nhad yn agor a chau, drws ystafell gysgu ni yn agor, yr ystafell fel bedd, Wili a Glyn yn y gwely mawr yn cuddio o dan y blancedi a finna yn y gwely bach un lygad ar agor yn gwylio'r digwyddiadau, a gweld nhad un llaw yn dal y 'long johns' i fyny a belt yn y llaw arall yn colbio'r gwely.

Doedd dim diben dweud na allai'r un joci ar wyneb daear ofalu bod pob ceffyl yn neidio'n berffaith bob tro ac yn enwedig hen gythraul croes a oedd wedi ei ddysgu'n wael.

Rhedodd tri neu bedwar o ddynion o'r cysgod ac wedi diffodd y peiriannau aeth y peilat o'i sedd ac agor y drws a neidio allan.

Cododd y lleisiau yn uwch ac yn y diwedd dyma lanc yn neidio i ben wal y ffynhonnau gan daflu ei wallt cyrliog du yn ôl a chodi ei ddwrn i'r awyr.

Er enghraifft, pe bai gwraig feichiog yn neidio drosti credid y gallai'r llinyn bogel dagu'r baban.

Dymuniad y pâr oedd i rywun gymryd gofal o'r ty tan y bydden nhw'n ymddeol, ac awgrymodd Myrddin y bydde Aurona a finne'n barod i 'neud--neidio am y cyfle fydde'n agosach at y gwir.

Fel y poethai'r cnau byddent yn neidio oddi ar y rhaw.

Ar yr un pryd dechreuodd neidio o gwmpas y gegin gan hyrddio cadeiriau a stolion i'r llawr.

`Fe allwn i neidio allan nawr a buaswn i'n ddiogel,' meddai Bob wrtho'i hun, `ond beth fuasai'n digwydd i'r lori - a beth fuasai'n digwydd i'r holl wragedd a phlant sydd yn y strydoedd ...?'

Anghofiais am "Sut ydach chi'n disgwyl iddo fo neidio os nad ydach chi'n ei ddysgu'n iawn?

Credai'r prifathro i'r fellten ddigyn i'r ddaear yn ymyl yr ysgol ac i dipyn o'i grym fynd i waith metel y rheiddiaduron gan beri iddo neidio ar ei draed yn bur sydyn mewn sioc.

Ni ddaeth, a gorfu i ni neidio i drên oedd eisoes yn llwythog, a mynd i San Servito, tua chwe milltir i'r gogledd o'r dref.

'Fyddi di'n iawn, Siân?' gofynnodd ei frawd cyn neidio ar ei feic.

Doedd he ddim yn fodlon sefyll yn ei hunfan, ond roedd yn neidio i fyny ac i lawr, yn rhedeg ato ac yna'n neidio ymlaen, yn union fel ci sydd wrth ei fodd o gael cychwyn am dro.

A dyna'r llong yn neidio'n sydyn, ac yn troi ar ei hochr .

Yn ôl y cymdogion mi fyddai o'n neidio allan o flaen ceir ac yn mynnu bod y gyrrwyr unai'n rhoi ceiniog neu felysion iddo.

Cofiaf Gruff yn neidio'n ol ac ymlaen ar hyd y ffin rhwng y Swistir a'r Eidal.

Wrth i un rigiwr godi o'i giando i fynd ar ei shifft byddai un arall yn barod i neidio i'r un gwely wedi gorffen ei shifft ef.

Nid edrychai'n fygythiad i ddim ar y pryd wrth i'r perchnogion newydd balch eistedd o'i flaen am y tro cyntaf i wylio'r ceffylau yn neidio'r clwydi neu'r dawnswyr syber yn chwyrlio'u partneriaid fflownsiog ar loriau llithrig y neuaddau crand berfeddion nos.

Cyn iddyn nhw ateb dechreuodd y corachod neidio i fyny ac i lawr gan eu gwawdio.

Yn y fath sefyllfa roedd Joni a Sandra fel dau o bethau gwirion, yn neidio ac yn prancio, yn chwifio'u breichiau ac yn gwneud ystumiau o bob math.

Gosodid yr ysgub gan amlaf ar draws y drws i'r ty a'r pâr ifanc wedyn yn neidio drosti heb ei chyffwrdd.

Byddant yn heidio amdano fo ac yn neidio ar ei gefn, yn gwasgu'u sbardunau pigfain i'w ystlysau ac yn ei fflangellu'n ddidrugaredd â'u gwiail tân.

Hen deipiaduron, cadeiriau gyda'i sbringiau'n dod i'r golwg, gwelyau rhydlyd - roedd y plant yn neidio drostyn nhw, yn sathru arnyn nhw ac yn rhedeg o'u cwmpas.

Teimlai'r pry genwair yn gwingo yn ei law ac yna'n neidio wrth i'r bachyn ei drywanu.

Rwyt yn troi dy geffyl ar ei ôl a chyn iddo ddianc rwyt yn neidio arno a'i dynnu i'r llawr.

Ond wrth fynd heibio i stesion Caernarfon, dyma drên yn gollwng chwibaniad uchel, a'r ceffylau'n neidio ymlaen mewn dychryn.

mae nofel yn brosiect naratif hir, tra bod stori yn brosiect naratif byr, er mwyn pwysleisio'r hyn sy'n amlwg i bawb ond beth mae hyn yn ei olygu i rywun fel fi, sydd â meddwl gwibiog, sioncyn-y-gwair, yn neidio o'r naill beth i'r llall o hyd, yw yw i'n gallu symud o'r naill brosiect naratif i'r llall yn gyflymach neu'n amlach wrth weithio ar stori%au byrion gan ddechrau prosiect hollol newydd bob tro.

Priodwyd hwy mewn defod arbennig yn cynnwys neidio dros ysgub.

Mae'r milwr arall yn troi i weld beth sy'n digwydd, ac mae hynny'n ddigon o gyfle i Eiryl, Elgudd a Cedig neidio arno a'i darno'n anymwybodol.

Fe roddai hi'r byd i gyd yn grwn am gael neidio i un ohonynt a mynd ar wib am y gorwel yn lle cael ei hangori fel hyn ddydd ar ôl dydd wrth wely ei nain.

Yn ôl ac ymalen, yn neidio ac yn prancio, gwalltiau'r merched a grimpiwyd mor ofalus yn syrthio am ben eu dannedd, a chotiau'r bechgyn yn fflio y tu ôl iddynt.

Cymrodd Ifor olwg ar y fuwch yn y beudy, estyn caib a rhaw a joint plastig o eigion rhyw focs tŵls, a neidio i'r Daihatsu i drwshio'r hollt yn y beipan.

O neidio i'r car at Redwood neu weiddi ar ôl Hunt doeddwn i ddim wedi eistedd i lawr a meddwl am hyn yn ofalus, ddim yn yr achos penodol hwn.

Roedd fel petai'n ysu am neidio arnyn nhw a'u llethu.

Roedden nhw'n ei ffroeni'n gyffrous, yn cyfarth ac yn neidio o'i gwmpas.

Ond cyn iddo gael sbec iawn arnynt, roedd y car wedi sefyll a'i gyrrwr wedi neidio allan ohono.

Fel arfer, fodd bynnag, roedd croesi neu neidio dros ysgub (o bren bedw neu fanadl) yn gyfrwng, yn ôl y gred, i sicrhau priodas hapus.

Tyrd i mewn,' meddai yntau a neidio ar ei draed a dod i ysgwyd llaw â'r Hindw.

A chyda'r gair, neidio'n ôl fel y chwipiodd ei chyrn heibio i'm llygaid fel picwarch.

Nawr fe allech chi holi beth a oedd mor arbennig ynglŷn â neidio Archie; beth a sicrhaodd le iddo yn Llyfr Cofnodion Guiness.

Yn neidio'r cownter, os wyt ti'n cofio, ac yn herio Ifan y Tyrchwr i dynnu torch." "Mae'r rhod wedi troi er hynny, was i.

Mewn rhai diwylliannau roedd neidio dros ysgub yn gallu bod yn beryglus.

Pan welwn nhw felly'n ymfyddino, a Thalfan yn agosa/ u fel rhyw Urien Rheged i'm cyfarch a'm herio â chawod o regfeydd, hiraethwn am ddihangfa, a dychmygu fy hun yn neidio ar un o'r beiciau a phedlo nerth fy nghoesau nes cyrraedd diogelwch tangnefeddus y dref, y traeth neu'r foryd.

Dangosodd y llwyddiant ym maes rhaglenni dogfen ffeithiol y cysylltiad rhwng rhaglenni rhwydwaith a'r rhai a gomisiynwyd yng Nghymru i Gymru; rhaglenni megis The Man Who Jumped to Earth - stori anhygoel Eric Jones o Dremadog ac yntau'n 61 mlwydd oed a chanddo'r freuddwyd o neidio oddi ar Raeadrau Angel yn Venezuela sy'n 3,212tr o uchder.

Ceisiodd y Capten berswadio un o'r criw i neidio i'r môr a nofio o dan y dwr i weld lle roedd y llong yn gollwng.

Yr unig beth a amharodd ar bleser y daith oedd gweld milwr Prydeinig yn neidio allan o'i gerbyd i fonclustio a chicio Eidalwr a fethodd â chilio o'i ffordd mewn pryd.

Pe byddai wedi cyffwrdd 'r bechgyn byddai'n barod i neidio arno a'i daro i'r llawr, ac roedd Williams yn gwybod digon am anifeiliaid i sylweddoli hynny.

Gallai'r bechgyn, o'u cuddfan, weld bod y golau yn llewyrchu ar y garreg y buont hwy yn neidio arni.

Byddai'r goets yn aros wrth y Bont Fawr yn Llanrwst a thra byddai osleriaid yr Eagles yn newid y ceffylau, byddai rhai o'r boneddigion yn taflu arian i'r afon a byddai Twm yn neidio i'r gwaelod i'w codi.

Dro arall, cymerai gip yn llechwraidd at yr ŵydd, fel petai'n ofni y gallai'r greadures honno neidio'n sydyn dros ymyl y ddysgl ac ymosod arno.

Rhaid fod si'r peiriannau wedi ei yrru i gysgu oblegid ni chofiai ddim am weddill y daith, ond cofiodd iddo neidio'n sydyn yn ei sedd wrth glywed llais yn ei ymyl.

"Wnawn ni ddim diffodd y golau," meddai wrth y cŵn, "rhag ofn i ni faglu'n y tywyllwch ar y grisiau tu allan." Cofiodd am ei dors, ac agorodd y drws i'r cŵn neidio o'i flaen i lawr grisiau'r feranda.

Pe bai merch ddi-briod yn neidio drosti, roedd perygl iddi ddod yn feichiog cyn priodi.

Gawn ni neidio eto'n syth?' `Siwr iawn,' meddai John.

Criw o fechgyn gwyn mewn dillad du yn neidio arna'i o'r tu ôl i gerflun yr hen Fatchelor wrth gaffe'r Ais, fel y down i mas o'r tai bach.

Golygfa gyffredin yw nifer ohonynt gyda'i gilydd ar dir agored yn rhedeg a phrancio fel wyn bach, gan ymlid ei gilydd a neidio.