Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

oedfa

oedfa

Rydan ni wedi cael tri Sul mewn tri diwrnod meddai cyfaill wrthyf ar ol oedfa'r nos.

Pnawn dydd Mercher cynhaliwyd yr oedfa ordeinio.

Os na fyddai'r tei yn un du neu'n un llwyd fe fyddai'r dyn llyfr bach yn gwgu drwy'r oedfa.

Nid oedd angen bod yn aelod i fynd i oedfa.

Ac wrth estyn croeso nôl yn oedfa gyntaf Medi, Gwilym Haydn yn dweud fod e'n gobeithio fy mod i'n hoffi'r lliw, lliw meddai oedd yn adlewyrchu tymer y gweinidog yng nghwrdd eglwys mis Gorffennaf!

Disgwylid ni i fod yn bresennol mewn oedfa hefyd.

Yn ystod ei anerchiad yn oedfa sefydlu Curig dywedodd yr Athro J.Oliver Stephens wrtho, "Yr ydych yn dechrau eich gwaith mewn argyfwng mawr, a diau y penderfynir eich gwasanaeth i raddau helaeth ganddo." A gwir a ddywedodd.

Braidd yn anarferol ar achlysuron fel hyn, trefnwyd oedfa fore ar y dydd Mercher gyda D. J. Roberts (Aberteifi ar ôl hynny) yn cymryd y rhannau arweiniol ac Irfon Gwyn Jones, brawd y darpar-weinidog, yn traddodi'r Siars i'r Eglwys.

Daeth yr wythnos i ben gydag oedfa undebol yn Eglwys Dewi Sant, Notais.

Nid Bryncir oedd yr unig le a welodd fflam y diwygiad yn cael ei chynnau gan ymyrraeth annisgwyl llanc ifanc mewn oedfa.

Derbyn Aelodau Braint yn ystod Oedfa Gymun mis Mai oedd derbyn dau berson ifanc o'r Ysgol Sul i gyflawn aelodaeth o'r Eglwys a'u clywed yn rhoi eu haddewidion i fod yn fyddlon i Iesu Grist.

Tynnais sylw un o'r aelodau wrth fynd allan o'r oedfa fod tipyn gwell presenoldeb yng nghyffiniau Llanrug, mewn oedfa bore neu brynhawn.

Yn Nghapel Jerusalem [y Methodistiaid], yn hwyr yr un dydd, pan oedd y gynulleidfa yn canu ar derfyn yr oedfa, daeth dyn ieuanc i mewn, ac aeth ar ei union i'r set fawr, ac ar ei liniau, ac ymddangosai fel dyn mewn breuddwyd.

Ni fyddai byth yn colli oedfa, oni bai ei bod yn

Mi ddôth y dyn llyfr bach ata i ar ddiwedd yr oedfa bore Sul a dweud wrtha i yn blwmp ac yn blaen na chawn i byth fynd yno wedyn am fy mod i'n rhoi oel ar fy ngwallt.' O drugaredd, 'roedd gan y bachgen hwnnw gryn dipyn o synnwyr digrifwch ac fe ddaeth yn bregethwr poblogaidd iawn ac yn un o arweinwyr 'i enwad - er 'i fod o'n dal i roi od ar 'i wallt.

John Morgan Jones, a wasanaethai; ac yn oedfa'r prynhawn bedyddiwyd Catherine Ann, plentyn Mr a Mrs William Jones, Parc Newydd (Mrs Annie Davies, Egryn, erbyn hyn).

Ar ôl yr oedfa galwodd un o'r blaenoriaid fi o'r neilltu.

Wedyn, pan ddeuai pregethwr i'r eglwys honno, a phlesio'r dyn llyfr bach, byddai hwnnw'n galw arno o'r neilltu ar ddiwedd yr oedfa ac yn gofyn iddo ddod yno i bregethu'r flwyddyn ddilynol.

Byddem, wrth reswm yn dweud ein hadnodau yn oedfa'r bore.

Yn gynnar iawn yn hanes hwnnw sefydlesid 'cyfarfod egwyddori' a gynhelid nos Sul ar ôl yr oedfa.

Yna yn oedfa'r hwyr pregethodd T.Glyn Thomas a Ben Owen.

Trefnwyd oedfa i'w neilltuo i'w waith.

Byddai yno oedfa'r nos a'r boreau hefyd, wrth gwrs.

John Jones adref ar nos Sul wedi cael oedfa druenus.

Felly, i'r rhai ohonoch oedd yn absennol o'r oedfa, a hefyd yn wir i atgoffa'r rhai oedd yno, dyma adgynhyrchu'r hyn a ddywedwyd ganddi: "Ys gwn i faint ohonoch chi yn y gynulleidfa a gafodd eich derbyn oherwydd fod eich rhieni wedi eich gorfodi i wneud hynny, neu efallai nad oeddech wedi meddwl rhyw lawer am y peth, ac mai dilyn traddodiad oedd yn bwysig.

Cynrychiolwyd y Tabernacl yn yr oedfa hon gan Rhuanydd Butcher a Donna Howard Marwolaeth Blin oedd gyda ni glywed am farwolaeth Mr Rhys Jenkins, Cheltenham Rd.

Williams, Bae Colwyn, i'r rhaglen gael ei newid yn ôl i'r hen amser, ar ôl yr oedfa nos Sul.

Sue Evans oedd y siaradwr yn oedfa'r hwyr hefyd.

Hyd nes ein bod yn rhyw ddeg oed i oedfa'r bore yn unig y byddem yn mynd ond wedi hynny os nad oedd arholiadau neu rhyw rwystr cyffelyb, byddem yn mynd i oedfa'r hwyr hefyd.

Roedd oedfa'r bore yng ngofal dosbarth Mrs Ruth Davies, ac anerchwyd y plant gan Sue Evans, cynrychiolydd y Gymdeithas Genhadol.

Bu angerdd anghyffredin yn yr oedfa ddydd Sul fore'r Nadolig yng nghapel y Methodistiaid Calfinaidd ym Mryncir.

Ar ddiwedd yr oedfa yr oedd y gynulleidfa'n canu,