Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

peiriant

peiriant

Pan gyrhaeddodd y Fishguard Express funudau wedi deg o'r gloch, er enghraifft, dringodd rhai picedwyr lwyfan troed y peiriant i ddadlau â'r gyrrwr ac i annerch y dyrfa.

Yn y lawnt parhaol torrwch y glaswellt yn is drwy ostwng llafnau'r peiriant torri.

gwnaed llawer o ddatblygiad o'r peiriant newydd gan george george.

Roedd angen hogiau i iro'r peiriant hwn.

Hwn oedd y ciw ar gyfer y peiriant pelydr-X, a chamgymeriad oedd i ni siarad â'n gilydd yng ngwydd y swyddogion diogelwch.

Byddwch yn ofalus os ydych yn defnyddio peiriant â llafnau traws gan fod damweiniau pur echrydus wedi digwydd gyda rhai mathau ohonynt.

Nid oedd y swyddog yn gweld unrhyw ddyfodol i'r peiriant pwlfereiddio a bydd rhaid ei werthu unai i'w ddefnyddio rhywle arall, neu fel sgrap.

Roedd Carwyn a Norman fel dau gadfridog yn paratoi cynllunie ar gyfer brwydr fawr, a phythefnos cyn y ffeinal, bu'r tîm yn ymarfer bob nosweth am wythnos gyfan, fel bod y peiriant yn rhedeg ar ei ore,

Nid fel y mae heddiw, pan geir peiriant i'w frwsio ac i'w chwythu ymaith dros y cloddiau ac un dyn yn ddigon i'w reoli.

Onid gwyrth fyddai'r hwfar a'r peiriant golchi llestri i neiniau'r gorffennol?

NEIDIWCH!' Roedd yn rhaid i'r hyfforddwr parasiwt weiddi am fod peiriant yr awyren yn rhuo cymaint.

yn y cyntaf o'r rhain, rhwng paris a lyons, adroddir fod y peiriant wedi gweithio'n arbennig o dda ar y cychwyn, ond ei fod wedi peidio a gweithio yn ddisymwth, ac nid oedd dim a allai david hughes ei weld i esbonio'r diffyg, na fedrai ychwaith ail gychwyn yr arbrawf.

Ond cyn datblygu'r peiriant roedd rhaid cael trenau arbennig i'w roi ar y cledrau.

Ac wedi rhedeg y peiriant newydd am bedair blynedd, rhedodd o'r diwedd to smash!

Wedi'r cwbl, roedd y deugeinfed arlywydd yn feistr ar ddarllen yr `autocue' - y peiriant hwnnw sydd wedi disodli'r cof ym myd y teledu.

phan welsant ar etholiad y `Rail-splitter o Illinois' [Abraham Lincoln], ys gwelid ef, fod tebygolrwydd y buasent hwy bellach yn colli llyw y peiriant o'u dwylo, gadawsant Washington mewn dicter a soriant - wedi moni: symudasant gyda'i gilydd i ganolbarth gwlad y cotwm; yna sefydlasant ym Montgomery, prifddinas y dalaith hon, a gosodasant i fyny lywodraeth fawr o'r eiddynt eu hunain, ac etholasant cotton planter o dalaith Mississippi yn ben arnynt - `yn engineer in chief' - i redeg y peiriant.

yr oedd yr ergyd o drydan a ddeilliai o'r weithred yma yn achosi i'r ruban papur yn y peiriant derbyn, yn y pen arall, gael ei wasgu am ennyd yn erbyn yr olwyn lythrennau, a thrwy hynny yn achosi argraffu'r lythyren arbennig honno.

Ar ambell lawnt, byddai'n amhosibl defnyddio'r peiriant llafnau cylch.

Ond wrth fynd drwy'r rhes negeseuon ar y peiriant ateb wedi dychwelyd i'm gwaith clywais lais Ffrengig Claudie Moyson yn fy atgoffa imi gytuno i ofalu am ‘gynrychiolaeth' o Lydaw fyddai'n dod i Gaerdydd i ddysgu popeth am deledu lleiafrifoedd.

Llonydd hefyd y peiriant siaffo, heb na gwair na gwellt nac eithin mân i'w falu.

Wrth gwrs mae'r peiriant wedi rhoi pen ar y math yna o fywyd.

Hyd y gwyddom, dyma'r peiriant chwilio (search engine) cyntaf i chwilio am safleoedd Cymraeg.

Y peiriant torri â'r llafnau, yn hytrach na'r un â llafnau traws, sy'n rhoi'r wyneb gorau.

Rhoddir golwg orffenedig i'r gwaith os cesglir y toriadau glaswellt ym mlwch y peiriant.

ond i gael dau beiriant i gysylltu a'u gilydd ar hyd pellter o wifrau telegraff, yr oedd yn rhaid i olwynion y peiriant derbyn fod mewn cytgord union ag olwyn y peiriant y pen arall.

Gyferbyn a'r Rex lleolir siop y Valley Videos ac yn oes mwy unigolyddol y peiriant fideo aeth y sinema gyhoeddus ar i lawr (er bod arwyddion o ddadeni diweddar yn ei hanes gyda dyfodiad y system multiplex o America lle ceir ffilmiau, bariau, clybiau a bwytai oll o fewn yr un adeilad).

Ar awr, perswadiwyd y gyrrwr i ymadael â'r trên a diffoddwyd tân y peiriant.

Yr unig opsiwn, felly, ydi rhoi'r CD yn y peiriant, eistedd yn ôl a deud dim... wel, hyd nes bydd y nodyn olaf wedi ei daro beth bynnag.

house wedi dyfeisio peiriant argraffu oedd yn weithredol, ond yn araf ).

Taniwyd peiriant y cerbyd a chychwynnodd i'w daith, a deunod undonnog y corn yn gwneud Smwt yn lloerig unwaith eto.

Yn ffodus iawn, fe recordiais i rai o'r darlithoedd hynny, ac ambell hwyrnos gaeaf mi fyddaf yn rhoi'r tâp yn y peiriant, ac yn cael mwynhad o ailwrando, ac o all-greu hwyl y gwmn aeth felys honno ar ben yr odyn.

Mor dda hefyd y cofiai ei chyfnither, Anna Maria, merch ei Hewyrth Joseph y ddwy ohonynt ar lawnt fechan Trefeca Isaf yn gorwedd ar eu cefnau i weld y sêr a'r lleuad trwy delesgop rhyfeddol ei hewyrth, wedi eu swyno gan ddirgelwch peiriant a fedrai dynnu'r sêr a'r nef ei hun mor agos atynt.

Dyma pam yr aeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ysgol y Parc, ger y Bala, i lansio'r peiriant newydd, ac roedd y criw a fu yno yn gytûn fod brwdfrydedd ac awydd y plant am ddefnyddiau Cymraeg ar y we yn galonogol y tu hwnt.

Mi fydda i hyd yn oed yn siarad efo peiriant twll-yn-wal weithiau.

Cymysgwch y cynhwysion yn ofalus iawn a rhoi y cwbl yn y peiriant CD a throi y nobyn ar eich stereo i'r pen.

pan oedd o 'n agosau at bont trillwyn a newydd newid gêr i fynd yn araf drosti oherwydd ei chulni, petrusodd y peiriant unwaith neu ddwy ac yna gwrthododd danio o gwbl.

o diar.' Er dirfawr fraw i'r bobl yn y cwch stopiodd peiriant yr hofrennydd yn sydyn.

dangosodd y weinyddiaeth delegraff ddiddordeb ynddo yn syth, a threfnwyd comisiwn o drydanwyr enwog i archwilio i ragoriaethau'r peiriant.

Fe fu peiriant felly yn gweithio yn y Muriau yn nechrau'r tri degau, ond am gyfnod byr y bu hynny.

Yn anffodus does na ddim sylw yn cael ei roi yr wythnos hon gan ein bod ni'n darlledu yn y boreau rhwng 0820 a 0930 a peiriant syn gyfrifol am ddewis y caneuon.

Yr hyn a erys yn ddirgelwch yw sut y codwyd y rwbel o'r pwll - ac a ddefnyddiwyd wedyn yn sicr i ffurfio'r clawdd a rhoi sail gadarn iddo, ac yna sut codwyd y glo gan nad oedd peiriant Newcomen ar gael y pryd hynny.

Tynnu y peiriant allan a gwneud lle i naw o deuluoedd.

gan nad oedd angen atal ac ail-gychwyn yr olwynion wrth argraffu pob llythyren, fel ym mheiriant house, nid oedd peiriant hughes yn defnyddio gymaint o gerrynt, ac o'r herwydd, yr oedd yn bosibl ehangu'r pellter rhwng dwy orsaf delegraff cyn fod y cerrynt wedi gwanhau'n ormodol.

Fflat cyffyrddus, pedair ystafell, teledu, vcd, peiriant golchi yr un, cyfrifiadur a chegin i'w rhannu.

Problem gyda'r peiriant chwilota.Ceisiwch eto ymhen ychydig.

Dyma gyfle i bump neu chwech o ddynion ifainc esgyn i lwyfan y peiriant.

Ni lwyddodd y gyrrwr i'w hatal rhag datgloi gêr a diffodd tan y peiriant - ac yntau'n feddw gaib yn ôl y Prif Gwnstabl a thystion eraill.

Gellir taenu chwynladdwr detholus yn ôl y mesuriad cywir ar wyneb y lawnt gan ddefnyddio peiriant.

Eto, dylid ei daenu hefo peiriant pwrpasol.

Hwy, y blynyddoedd a basiodd, oeddynt y chief engineers yn gweithio peiriant mawr llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Mae'r peiriant yn pwmpio'r hylif sy'n wedi ei wneud o dywod a phâst papur wal.

Pan mae Mam yn fy ngweld i drwy'r ffenest mae ei meddwl hi'n gweithio fel peiriant otomatig, ac yn dod o hyd i ryw waith i mi wneud o hyd." Clywodd Smwt y gair 'ffau' a chychwynnodd i gyfeiriad y dderwen o flaen pawb.

Mae'r peiriant yn llyncu'r cerdyn ac yn poeri tipyn o bapur allan.

Y gost oedd y bwgan yma eto, ond yn hytrach na gwario ar 'bowdwr mawr' o bryd i bryd i geisio'i symud yn ei grynswth, buasai wedi bod yn llawer mwy proffidiol i gael peiriant malu metling ('stone crusher') i lyncu'r gwenithfaen fesul tipyn, a'i werthu i wneud ffyrdd yn hytrach na'i fwrw dros y domen.

Yr hyn a erys yn ddirgelwch yw sut y codwyd y rwbel o'r pwll _ ac a ddefnyddiwyd wedyn yn sicr i ffurfio'r clawdd a rhoi sail gadarn iddo, ac yna sut codwyd y glo gan nad oedd peiriant Newcomen ar gael y pryd hynny.

yn fuan iawn, y telegraff hughes oedd peiriant safonol yr amerig, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol y cwmni gwreiddiol, yr oedd nifer o gwmni%au wedi dod at eu gilydd yn fuan wedyn i ffurfio'r western union telegraph company, sydd hyd heddiw y cwmni telegraff pwysicaf yn yr unol daleithiau.

Mae dyn yn ymddangos yn y llys ddydd Llun mewn cysylltiad â lladrad peiriant Enigma o amgueddfa yn Sir Buckingham.

Bore fory (ddydd Iau) am 10.30 yn Ysgol y Parc, ger y Bala, fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio'r 'Chwilotydd', peiriant chwilio unigryw ar gyfer y We Fyd-Eang sydd yn dod o hyd i safleoedd Cymraeg.

Mae peiriant yn gywirach o lawer na llaw.

A phan dwi'n cofio am y peiriant oedd gen i yn yr hen dy sydd yn awr yn eiddo i'r cyn-wr-i-fod mae'n ddigon i 'ngyrru yn benwan.

* cadeiriau olwyn peiriant i oresgyn llawer o rwystrau mynediad a thrafnidiaeth * cynorthwyon cyfathrebu sy'n gwella cyfathrebu i bobl sydd a nam ar eu clyw neu ar eu lleferydd * cyfrifiaduron sy'n hwyluso'r dasg o gael gafael ar wybodaeth a chysylltiadau * gosod systemau rheoli amgylchedd sy'n galluogi llawer o

Dydw i ddim yn meddwl fod y ffaith fy mod i'n Gristion ymroddedig yn effeithio ar fy marn i achos mae'n rhaid sylweddoli mai un co/ g mewn peiriant ydw i.

Cyn dyfeisio peiriant torri lawntiau defnyddid gwyddau i gadw tyfiant glaswellt i lawr, mae hwythau hefyd yn pori'n glos i wyneb y ddaear.