Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

prawf

prawf

Yma, doedd labeli cyfleus fel chwith a de ddim yn gwneud llawer o synnwyr; un o'r meini prawf oedd eich agwedd at y farchnad rydd - pa mor bell fyddech chi'n fodlon mynd.

Prawf pendant o fawredd.

Tra credai'r clasurydd Eliot na ellid llenyddiaeth fawr heb awdurdod allanol traddodiad yn sail iddi, mynnai Murry mai cydwybod yr unigolyn oedd yr unig faen prawf dibynadwy mewn llenyddiaeth ac ym mhob cylch arall o fywyd: Nid oedd gan Eliot ddim i'w ddweud wrth awdurdod mor wamal a chyfnewidiol.

Mae pethau'n gyfartal iawn ar ddiwedd diwrnod cyntaf y prawf criced rhwng Lloegr a Pakistan yn Faisalabad.

Bu'r helynt yn destun cyffro cenedlaethol oherwydd gorfodi'r wyth i sefyll eu prawf yn Llundain...

Prawf trawiadol o'i ddiddordeb yn yr ieuenctid, ac o'i ynni diorffwys, oedd ei waith yn lansio'r cylchgrawn, Gwybod: Llyfr y Bachgen a'r Eneth.

Ymhen ychydig ddyddiau roedd prawf arall yn ei ddisgwyl.

Yn ôl adroddiadau o'r Eidal mae chwaraewr canol-cae Juventus a'r Iseldiroedd, Edgar Davids, wedi methu prawf cyffuriau.

Heddiw, mae'r gwasanaeth Prawf yn bodoli, ynghyd â dedfrydau gohiriedig, rhyddhau amodol a rhyddhau diamod.

94 mewn 52 o gemau prawf yn syfrdanol.

Sesiynau Labordy Agored Yn ogystal â mynd i'r darlithoedd a'r sesiynau labordy sydd ar yr amserlen, bydd angen ichwi dreulio rhagor o amser yn gweithio yn y labordai; er enghraifft, yn rhoi prawf ar arbrofion neu yn defnyddio cyfrifiaduron.

Nodir hyd y cyfnod prawf yn eich llythyr cynnig a phenderfynir yn ystod y cyfnod hwnnw ar eich addasrwydd i'r swydd am weddill hyd y cytundeb hwn.

Mae'r Trydydd Prawf rhwng De Affrica ac India'r Gorllewin wedi gorffen yn gyfartal.

A dyna'r paratoad gwaethaf un ar gyfer y prawf i ddod.

Prawf o effaith y clasur hwn yw nad oes dorlan afon sewin ym Mhrydain lle na chlywir jargon Falkus

Hefyd, bydd bowliwr Swydd Derby, Dominic Cork, ddim yn chwarae i Loegr yn y Prawf Cyntaf oherwydd anaf i'r gefn, ond mae'n bosib y bydd y capten, Nasser Hussain, Michael Vaughan a Craig White yn ddigon iach i chware.

Y Prawf - Fe lwyddodd y gohebydd i fynd heibio i'r Dderbynfa a wardiau unigol lle'r oedd mamau yn bwydo'u plant ond fe gafodd ei rhwystro ddwywaith cyn cyrraedd at y brif ward ei hun.

Yn awr y prawf fe fydd yr etholwyr a bleidleisiodd drosom oblegid y ddadl honno yn cefnu arnom yn fradwrus fuan.

Yr hanner munud hwnnw fydd y prawf terfynol fod ein dyn ni wedi bod yn y fan a'r lle.

Mae'r prawf cynta rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr wedi dechrau y bore yma yn Galle a mae pethau'n argoeli'n dda i'r tîm cartre ar hyn o bryd.

Beth fu'n gyfrifol am y fath newid mewn cyfnod mor fyr o'r Sioe Sir ym Medi i'r prawf cenedlaethol yn Ebrill?

Mae'r meini prawf gwerthuso a nodir ym mhob adran o'r Fframwaith yn berthnasol i bob disgybl, gan gynnwys y rhai gydag AAA.

Y Prawf - Fe lwyddodd newyddiadurwraig i gerdded i mewn i'r ysbyty heb i neb holi dim iddi; troi i'r dde ac yn syth i mewn i ward Llifon ac at y gwelyau a'r babanod.

Heddiw bydd yr amddiffynnwr o Trinidad, Denys Lawrence, yn cael prawf meddygol a bydd y blaenwr o'r Rhyl, Lee Trundle, yn arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda Wrecsam.

mae'r dewiswyr wedi cyhoeddir tîm ar gyfer y Prawf Cynta yn erbyn Indiar Gorllewin fydd yn dechrau yn Edgbaston Ddydd Iau.

Mewn arolwg diweddar a wnaed o'r pwnc cododd Martin a Flemming y cwestiwn 'A yw eu darganfyddiadau yn rhoi hawl gwirioneddol i archaeolegwyr tanfor eu galw eu hunain yn archaeolegwyr?' Er mwyn ateb y sialens hon yn effeithiol rhaid pwyso a mesur y dulliau a ddefnyddir heddiw mewn archaeoleg môr yn ôl y meini prawf a dderbynnir gan archaeolegwyr modern, a hefyd yn

Mae'r safle'n cydymffurfio â meini prawf y pwyllgor gwyddonol.

Chwaraeodd Ieuan Evans mewn saith prawf ar dair taith i'r Llewod.

Bydd yr ail brawf rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Lords heddiw wedir gweir gafodd Lloegr yn y prawf cynta.

Yr Athro WJ Gruffydd oedd hwnnw: yntau wedi dod allan yn Bleidiwr amlwg yn sgil ei wrthwynebiad i'r Ysgol Fomio, ac wedi'i gynhyrfu cymaint gan y prawf yn Llundain nes cyhoeddi y byddai Cymru mwyach yn cyfrif pob Sais yn elyn; galwodd ar Gymru oll i foicotio coroni'r brenin Siôr Vl, ond nid oedd hyd yn oed fro enedigol Gruffydd ei hun yn aeddfed i ymwrthod a the parti'r dathlu pan ddaeth yr adeg.

Prawf y ddwy awdl fod un o'r beirdd hynny beth bynnag wedi cyrraedd.

Mae Andrew Flintoff a Matthew Hoggard wedi eu cynnwys yng ngharfan Lloegr - ond y tebygrwydd yw y dewisir yr un tîm ag a chwaraeodd yn y prawf cyntaf yn Lahore.

Ceir prawf pellach yng ngherddi Waldo ei hun.

Cyflwyno'r prawf anadlu i yrwyr ceir a amheuid o fod yn feddw.

Awyddai'n fawr y gwanwyn dilynol am glywed Sais yn siarad, i gael prawf ar ei wybodaeth o'r Saesneg.

Caiff ei yrru gan ei ddicter diorffwys i'w sarhau'n gyson, amau cymhelliad pob gair a lefara a'i thrin yn is na baw sawdl, er mwyn gosod prawf ar ei ffyddlondeb iddo ac er mwyn dangos iddi nad yw ef wedi colli dim o'i allu fel marchog ymladdgar llwyddiannus.

mewn canlyniad i'r arbrawf lwyddiannus, cytunodd llywodraeth ffrainc i roddi blwyddyn o brawf i'r ddyfais, ac ar ddiwedd y cyfnod prawf, fe'i derbyniwyd yn ddiamheuaeth.

Gwedd arall ar ei ymroddiad cyhoeddus oedd gwasanaethu fel Swyddog Prawf rhan-amser, gwaith y bu'n ei wneud ym Mae Colwyn, fel ei ragflaenydd, H. R. Williams.

Roedd yna Gymry'n byw mewn amrywiol wledydd ac yn anfon llythyrau cyson i'r papurau newydd; roedd yna hefyd bapurau newydd Cymraeg mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, ond rhywsut, doedd y rheiny ddim yn pasio'r prawf angenrheidiol o fod yn cynrychioli un wlad mewn gwlad arall.

Rhowch y prawf i mi, ac fel Tomos hefyd, mawr fydd y llawenydd yn fy nghalon.

Ar ôl y prawf yng Nghaernarfon, yn fwy wedyn ar ôl y cais am symud y prawf i Lundain, ac yn enwedig ar ôl y ddedfryd yn Llundain, yr oedd y gwynt yn troi i gyfeiriad y Blaid; ond ni chariodd y gwynt hwnnw moni i'r hafan ddymunol.

Mae batiwr Morgannwg, Jacques Kallis, wedi sgorio dwy fil a hanner o rediadau mewn gemau prawf i Dde Affrica.

Patrwm i'w efelychu Mawr obeithio y bydd yr wyth clwb arall yn yr Adran Gyntaf yn ceisio efelychu chwarae'r ddau hyn; cafwyd prawf anwadadwy ar Y No/ l brynhawn Sadwrn ei bod hi'n gwbl bosibl cael rygbi ardderchog pan fydd y chwaraewyr o dan y pwysedd trymaf.

Yr oedd cyffredinolrwydd profiad iddo yn un o'r meini prawf: Pan gyfyd dyn i ganu mewn cynulleidfa y mae i dywallt ei enaid i drysorfa gatholig o fawl.

Fe fydd y '45 Llydaw' yn sefyll eu prawf ynghyd â 40 o bobl eraill – Basgiaid, pobl o Baris, ac o lefydd eraill.

Bydd y prawf cynta rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Edgbaston yfory a bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tîm.

Ond parhau fydd helynt y dyfarnwyr - ac yn y prawf hwn Lloegr sydd wedi cael y lwc i gyd.

Mae Lloegr wedi cael cychwyn da yn nwy awr agoriadol y prawf cynta yn erbyn Pakistan yn Lahore.

mae'r blaenwr 34 oed am adael Bournemouth ac y maen cael prawf meddygol gan Abertawe ar hyn o bryd.

Mae Awstralia mewn trafferth yn eu hail fatiad yn y prawf ola yn erbyn Yr India yn Madras.

A pham y cosbai heb gael prawf fod y bachgen yn euog?

Yn dilyn cyfaddefiad Frank de Boer ei fod wedi prawf cyffuriau, mae prif swyddog Cymdeithas Pêl-droed Yr Iseldiroedd wedi dweud y dylid rhoi prawf cyffuriau i bob aelod o'r garfan ryngwladol.

Gallwn ninnau ddweud fod Saunders Lewis y clasurydd - trwy'i adnabyddiaeth dosturiol o gymhlethdod natur dyn, a thrwy herio'i gymeriadau i fentro - ei fod yn osgoi ffurfioldeb crebachlyd y ddeunawfed ganrif, ac yn ymgyrraedd at synthesis rhwng clasuraeth a rhamantiaeth: prawf arall o annigonolrwydd y termau hynny.

Fydd Andrew Flintoff, sy'n bowlio a batio, ddim yn chwarae i Loegr yn y gyfres o Gemau Prawf ym Mhacistan oherwydd anaf i'w gefn.

Mae troellwr Morgannwg Robert Croft wedi'i gynnwys mewn carfan o 13 ar gyfer prawf cynta Lloegr gyda Phacistan ddydd Iau.

* Beth yw fy meini prawf ar gyfer llwyddiant?

Y Gainc Osod Bod prawf teg i'w gymeradwyo ar bob cainc a arferir heddiw i bwrpas Cerdd Dant, ac yn unol â'r diffiniad traddodiadol ohoni "ei bod yn cynnwys ffigur a rhedfa% a neilltuolion eraill - bydd iddi ddal y prawf hwnnw, neu fethu.

Yn swyddogol mae'r tîm rheoli yn dweud nad dyma'r tîm prawf.

Bydd mewnwr Caerdydd a Chymru, Robert Howley, yn cael prawf pelydr X ar ei arddwrn y prynhawn yma.

Y Prawf Fe aeth gohebydd i mewn i'r wardiau cyn-geni heb unrhyw drafferth, helblo I sawl aelod o staff a dwy swyddfa gyda drysau agored.

Cafodd y troellwr wybod eu fod yn ôl yng ngharfan Lloegr o 14 ar gyfer y prawf cynta yn erbyn Indiar Gorllewin fydd yn dechrau yn Edgbaston ddydd Iau.

Pwy wyr na fydd lle iddo fe ar fainc y tîm prawf.

Yn wahanol i'r Swyddfa Gymreig, fe gafodd meini prawf clir eu creu - fod angen i gynlluniau gynyddu'r cyfle i bobol siarad a defnyddio'r Gymraeg, fod yna dargedau a mesurau llwyddiant, ei fod yn cydweddu â pholisi%au Bwrdd (beth bynnag yw y rheiny).

Mae prawf meddygol gafodd Van Nistelrooy ym Manceinion dros y Sul wedi profi ei fod wedi gwella'n llwyr o'r anaf i'w benglîn a'i rhwystrodd rhag ymuno â Manchester United am £18.5 miliwn y llynedd.

Os bydd BAe yn cydymffurfio âr meini prawf, yna mi gawn nhw'r grant.

Safodd mewn sawl Prawf, gan gynnwys y gêm fythgofiadwy yn Headingley pan Ioriwyd yr Awstraliaid gan orchestion Ian Botham.

Cynrychiolent y pynciau y rhoddwyd prawf ar fy ngallu i'w trafod yn yr arholiad - Hanes, Cymraeg a'r Ysgrythur.

Yn y gwersyll a godwyd gan y fyddin, roedd meddygon milwrol yn croesawu'r ffoaduriaid - yn rhoi prawf iddynt a'u cofrestru.

Yn sefyll eu prawf ym mis Tachwedd eleni bydd 45 o Lydawiaid – wedi eu cyhuddo o 'gynnig lloches achlysurol, ymwneud â throseddwyr ac â mudiad terfysgol'. Y mudiad terfysgol dan sylw yw ETA.

Hon ydy gêm ola Lloegr cyn y Prawf Cynta yr wythnos nesa.

Roedd y ffigurau yn anhygoel ac y mae cyfle nawr i Croft ennill ei le nôl yn nhîm Lloegr, nid yn unig yn y gemau un-dydd ond hefyd yn y gemau prawf.

mae'r Cyngor Criced Rhyngwladol wedi rhoi statws gemau prawf i Bangladesh.

Bydd amddiffynnwr Wrecsam, Dave Ridler, yn cael prawf i weld a fydd e'n ffit mewn pryd i'r gêm.

Yn ychwanegol at hynny, gan ddefnyddio'r meini prawf gwerthuso perthnasol a nodir yn y Fframwaith, dylid barnu rheolaeth pob un o'r pum ffactor a ganlyn ac i ba raddau y mae rheolaeth briodol yn galluogi pob ffactor i gyfrannu at safonau ac ansawdd:

Y testunau prawf a gynigir yw trydydd paragraff y bennod, yn enwedig yr ymadroddion 'Cariad at chwaer oedd yn Harri Tomos...

Y fath ystadegau yw'r prawf digamsyniol yn ôl mytholeg y Bwrdd bod oes newydd wedi gwawrio, bod Deddf yr Iaith Gymraeg 1991 yn ddi-fai a di-feth a bod pobl fel Cymdeithas yr Iaith yn 'filitants' drwg a pheryglus sy'n siwr o sbwylio'r sioe i gyd wrth fynnu parhad i ymgyrchu tor-cyfraith a gwrthod ymddiried yn naioni a doethineb y Bwrdd a Llywodraeth haelionus (Dorïaidd) y dydd.

Bydd y trydydd prawf - a'r ola yn y gyfres - rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr yn dechrau yfory yn Colombo.

Yr un modd ei gariad Chloe (Alice Evans) syn digwydd bod yn swyddog prawf Cruella.

Williams, Cennad Archesgob Cymru, nad oedd gan y mwyafrif gyfalaf ysbrydol yn gynhaliaeth iddynt yn nydd y prawf.

Nid hap a damwain yw'r ffaith i gwmni Eingl-Gymreig o Aberystwyth gyrraedd prawf terfynol yr žyl Brydeinig un act am y tair blynedd diwethaf ac ennill ddwywaith yn olynol.

Fe symudwyd y prawf i Ruthun ar ol protestio hir, ond ni ellir osgoi'r elfen genedlaethol Gymreig sy'n dod i'r amlwg yn hanes y 'Rhyfel'.

Ac yn awr, ar ddechrau Medi, wele hi'n wynebu'r prawf hwnnw, a hynny ar ganol un o'r argyfyngau mwyaf yn hanes diweddar Ewrob.

gan fod rheidrwydd ar athrawon i bennu lefelau disgyblion fisoedd ymlaen llaw er mwyn archebu'r papurau prawf priodol, gall hyn arwain at gamlefelu ac, felly at dangyflawni.

Roedd Moore yn y tîm enillodd y prawf cynta yn Osaka ddoe, 64 - 10, gyda thîm Cymru yn sgorio deg cais.

Courtney Walsh o India'r Gorllewin yw'r cricedwr cynta i gymryd pum cant o wicedi mewn gemau prawf.

Dwedodd hefyd ei fod wedi derbyn arian i gaur batiad yn gynnar yn y prawf olaf yn erbyn Lloegr yn gynharach eleni.

Llwyddodd Sri Lanka i ddial ar Loegr ddoe am eu curo nhw yn y gemau prawf.

Ar waethaf anlladrwydd y trigolion - yr oeddynt yn ddigon wynebagored yn ei gylch fel y prawf y lluniau yn nhai'r puteiniaid ac yng nghartref y brodyr Vitti, yr oedd y trefwyr yn gosod pwys mawr ar lendid corff ac ar iechyd.

Bydd yn curor record y mae wedi ei rhannu ers tro gyda dau o gyn-chwaraewyr Morgannwg, Jeff Jones ac Allan Watkins, o chwarae mewn pymtheg prawf i Loegr.

Fersiwn ‘accapella' ydi'r trydydd trac ac yma fe geir prawf pendant o'r ffaith nad peth hawdd yw rapio.

Mae chwe Chymro yn y tîm - Dai Young yw'r capten - ac i bobol fel Dafydd James a Neil Jenkins mae'n gyfle iddyn nhw ennill eu lle yn y tîm prawf.