Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pwynt

pwynt

Yn y grwp, felly, mae Gwlad Pwyl ar y brig gyda 13 o bwyntiau, Belarws gyda deg pwynt a Iwcrain ar wyth.

Ac yn raddol, fel y datblygai'r ddealltwriaeth hon, aeth yn agosach at y pwynt lle gallai droi'n ôl at ei brofiad cynnar, a'r bywyd clos, cyflawn, yr oedd yn ei weld erbyn hyn trwy lygad plentyn a llygad dyn.

Cadwch at y cyngor cyffredinol yn Newid eich arferion bwyta - Cynllun deg pwynt, gan ei fod yn darparu'r rheolau sylfaenol ar fwyta'n iach.

Dof y nol at y pwynt yna'n nes ymlaen.

Hoffwn ddangos un pwynt pwysig sy'n peri annifyrrwch.

Mae Lazio, y ffefrynnau cyn cychwyn cystadleuaeth Pencampwyr Ewrop, felly, heb yr un pwynt wedi dwy gêm yn ail ran y gystadleuaeth.

Un pwynt arall a bydd Gordon a'r blaenwr arall Lee Fortune-West yn wynebu gwaharddiad yr un pryd.

Mewn man arall yn y Deg Pwynt Polisi, dywedir fod cyfalafiaeth ddiwydiannol a chystadleuaeth economaidd rydd oddi wrth reolaeth llywodraeth gwlad (h.y.

Yr ydym bawb ohonom bellach yn derbyn pwynt y beirniad Victoriaidd, E.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

'Os ydi'r arian yno, beth yw pwynt hysbysebu a hyrwyddo?

Roedd hi'n ymddangos yn hawdd i Gymru a hwythau ddeunaw pwynt ar y blaen wedi hanner awr.

Cynllunio'ch diet Cyn eistedd i lawr i gynllunio'ch patrwm colli pwysau, gwnewch yn siwr eich bod wedi deall y Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus ac wedi deall yr awgrymiadau sydd yn y Cynllun deg pwynt.

Cynllun deg pwynt Bwytewch ddigon o ffrwythau a llysiau ffres.

Pwynt gafodd Arsenal yn eu gêm ddarbi yn erbyn Tottenham neithiwr.

Does dim pwynt dweud wrth rywun am fynychu dosbarth unwaith yr wythnos am flwyddyn os ydy e neu hi am fod yn rhugl ar ddiwedd y flwyddyn honno.

O'r digwyddiad hwnnw ymlaen, un tîm oedd ynddi, ac ar y diwedd, Llanelli aeth drwyddo i'r rownd gyn-derfynol, gyda sgôr o ddeg pwynt ar hugain i dri, a'r hawl i wynebu sialens tîm arall o gryse duon--ond cryse duon o Gastell Nedd y tro hwn, a'r gêm yn cael ei chware ar faes San Helen yn Abertawe.

Ond nid dyna'r pwynt, neu o leiaf nid dyna 'mhwynt i.

Y peth pwysig yw fod pobl yn cofio pwynt canolog y stori - cofiwch eich bod chwithau'n cadw eich gair!

Mae Caerdydd yn sicrach fyth o ddyrchafiad i Ail Adran y Cynghrair Nationwide ar ôl i banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr argymell y dylai Chesterfield - sydd ar frig y tabl - golli naw pwynt.

Fe guron nhw Grimsby neithiwr, 4 - 1, a maen nhw nawr bedwar pwynt ar y blaen i Bolton gyda thair gêm ar ôl.

'Dan ni'n cynnig rysetiau iddyn nhw, achos does dim pwynt mewn ymarfer heb fwyta'n fwy gofalus, a vice versa wrth gwrs.'

Mae'r disgrifiadau yn canmol y tai i'r entrychion ac yn pwysleisio pob pwynt da ynglŷn â nhw.

Bydd y tîm pêl-droed cenedlaethol yn ceisio ateb beirniadaeth a sicrhau pwynt o leia yn y gêm yn erbyn Gwlad Pwyl yn Warsaw, heno.

Crafu fuodd hi i ennill o ddeuddeg pwynt i naw.

Os gall Pontypridd gadw o fewn ugain pwynt i Gaerlyr falle byddan nhw'n ddigon hapus.

Be ydi'r pwynt iddyn nhw berffeithio'r System a chymryd blynyddoedd i ddyfeisio peiriannau sy'n arbed yr holl amser 'da chi'n ei gymryd i lenwi siec, os ydach chi'n mynnu dod â'ch hen fodryb naw-deg-rwbath allan efo chi i ddewis bloda?

Buaswn irmau'n ateb y pwynt cyntaf a ddyfyrmwyd o'r Llythyr ynghylch Catholigiaeth trwy fynnu bod gwadu ymhoniadau ysbrydol a gwleidyddol yr Eglwys Babyddol a herio ei hawdurdod cyn hyned ac mor Ewropeaidd â'r Eglwys Babyddol ei hun.

Ni fydd clwb pêl-droed Chesterfield yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w cosbi naw pwynt am gamweinyddu ariannol.

'Na.na, does dim pwynt!' 'Syr Troes y milwr a cherdded allan o'r neuadd, a'i esgidiau'n atseinio ar y llawr caled.

Mi fyddai'n nosi cyn hir; tir anhysbys oedd llwybr y camelod ac roedd y petrol ar fin cyrraedd pwynt dim dychwelyd Roeddent eisoes wedi treiddio ymhellach i'r anialwch nag y gwnaeth neb mewn modur o'r blaen.

Fe wnaeth - - y pwynt fod syniadau a sgriptiau da yn mynd i fod yn faes cystadleuol hefyd o ganlyniad i gynllun y BBC i ddatblygu drama yn y rhanbarthau.

ond nid fy lle i yw dweud wrth ddarllenwyr beth yw'r allwedd neu'r allweddi i'r gwaith, neu fyddai na ddim pwynt llunio'r nofel.

Parhau mae wyth pwynt o fantais Manchester United ar frig yr Uwch Adran ar ôl i Arsenal, sy'n ail, golli 1 - 0 yn Leeds.

Ond fe gymerodd yr ERC drueni dros Castres - maen nhw wedi rhoi pwynt nôl i'r Ffrancwyr ar ôl tynnu dau bwynt oddi arnyn nhw am dorri rheolau Cwpan Heineken drwy gynnwys Norm Berryman pan nad oedd o'n gymwys i chwarae yn y gystadleuaeth.

Ond doedd y cochion ddim wedi cwbwlhau eu gorchest, ac fe fylchodd Roy Bergiers mor effeithiol fel na fedre'r gleision rwystro'r wythwr, Hefin Jenkins, rhag croesi am gais arall, i'w throsi gan Phil, i roi deg pwynt ar hugain ar y sgôrfwrdd--yn erbyn saith pwynt Caerdydd Nid gwneud cam â Chaerdydd yw dweud eu bod nhw wedi rnethu gyda chwe chic at y pyst, wrth iddyn nhw ddefnyddio Gareth Edwards, Leighton Davies a Keith James yn eu hymdrechion.

Roedd - - yn awyddus i wneud y pwynt fod y sefyllfa yng Nghymru yn un unigryw yn hyn o beth.

Pwynt arall oedd y ffaith fod traddodiad barddonol Cymru yn parhau yn fyw: yr oedd y Groegiaid wedi peidio ag ysgrifennu epigramau ers mwy na mil o flynyddoedd, ond yr oedd y Cymry yn dal i ysgrifennu englynion o hyd.

Daeth 21 pwynt o droed Brett Davey a sgoriodd Ceri Sweeney, gafodd ei ddewis yn lle Lee Jarvis, ddau gais.

Fe wnaeth - - y pwynt fod Cytundeb datblygu hefyd yn rhan o'r broses cyn-gynhyrchu mewn rhai achosion ac nid yn unig fel cytundeb datblygu syniad amrwd.

Dim un pwynt i Gymru unwaith eto ond mi gawson nhw dipyn o hyder yn y glaw di-baid.

Ond gyda Lloegr angen pwynt yn unig i fynd trwodd i'r wyth olaf daeth Romania yn gyfartal ddwy funud wedir egwyl.

Roedd y pwynt yn y diwedd yn ddigon i Groesoswallt.

O flaen torf o dros dair mil, roedd Llanelli'n colli'r gêm o naw pwynt i chwech, a dim ond ychydig funude o'r gêm yn weddill, pan lwyddodd Andy Hill i groesi am gais a droswyd gan Phil Bennett, eiliade yn unig o'r diwedd.

Bu Arsenal ar y blaen ddwywaith yn eu gêm yn erbyn Bayern Munich yn Highbury cyn i'r tîm o'r Bundesliga daro'n ôl a chipio pwynt gwerthfawr oddi cartre.

Dyna roeddwn i'n ei olygu wrth anaeddfedrwydd: methu derbyn y sefyllfa ac addasu iddi, ei theimladau gorffwyll, melodramatig yn lliwio ei holl agwedd ar fywyd, nes bod popeth yn cyfyngu a chulhau i un pwynt caled fel haearn, na adawai yr un dewis amlwg arall iddi ond ei lladd ei hun, a dianc o garchar ei meddwl felly." "O, rwyt ti'n fodlon derbyn ei bod hi o ddifri ynglŷn a'r peth, felly?

Fe wnaeth - - y pwynt fod - - yn cynhyrchu Dim Tafod a Cenwyn yn Uwch Gynhyrchydd ar y gyfres Pirates, a oedd gan Gomisiynwyr yr amser i ymgymryd â'r gwaith?

Fe wnaeth Siôn y pwynt fod Cyfle o flaen y gad ym Mhrydain yn nulliau hyfforddi aseswyr Skillset.

Mae'r frwydr rhyngddo ef a Thomas Jones Dinbych ar raddfa eang: 'P'run ai fo ai Mr Jones, Dinbych ddaw i'w Waterlŵ yfory?' A yw'r dehongliad hwn yn gorliwio'r sefyllfa sy'n gwestiwn arall: y pwynt yw ei fod yn argyhoeddi fel celfyddyd.

Heno, yn Grwp C, bydd Iwgoslafia, gyda phedwar pwynt yn chwarae yn erbyn Sbaen sydd â thri phwynt.

Mae'r ddwy ddyfais yma yn ddulliau effeithiol i atgyfnerthu pwynt neu i gyflwyno pwnc arbennig ond mae'r ddwy ddyfais yn anodd iawn i'w cynhyrchu ar ffilm heb gyfarpar cymhleth, drud thrwsgl.

Doedd dum un pwynt i Michael Schumacher a fethodd orffen y ras.

Mae Abertawe yn aros yn y safle isa ond un - saith pwynt tu ôl i Luton sy un safle yn uwch.

'Nac ydi siŵr, ond mi fydda i'n taflu geiriau mawr o gwmpas y lle cyn symud reit gyflym at y pwynt nesa.' Dros y blynyddoedd daeth Rhian i dderbyn bod y ffaith mai merch oedd hi'n gwneud yn haws ei brifo gan gwestiwn mor ddwys â hwn.

Fel pe baen nhw'n mynnu profi'r pwynt, mae nifer o fan bentrefi yn gwibio heibio'r ffenest fel rwy'n ysgrifennu, ar fy nghaith o Delhi i Calcutta yn y tren.

Serch hynny, oherwydd ein bod yn cael ein gwthio i feddwl am neges y straeon hyn, gwelir nad oes pwynt poeni am ein bodolaeth gan fod hynny yn dod â gwacter ystyr.

Ond fe'i hachubir rhag poeni gormod ar y pwynt hwn o gofio y gall ei feistr tir godi'r rhent ar gyfer rhai mathau o welliannau.

Fe wnes i eu canmol nhw, hefyd, am gael pwynt yn erbyn tîm da fel Norwy.

Mae nawr 22 pwynt o flaen Yr Albanwr David Coulthard orffennodd yn seithfed.

Ond tra oedd Llanelli yn dal yn y gêm wrth flaene eu bysedd, cafodd y cwbwl ei wyrdroi gan un symudiad cryf gan y blaenwyr, a Tommy David yn arddangos ei fedr a'i gryfder wrth garlamu dros linell gais Castell Nedd i sgori pedwar pwynt.

(Fe wnaeth - - y pwynt mai Angharad Garlick yw cynhyrchydd y slotiau mewnol).

Bellairs yr un pwynt yn union.

Un enghraifft yw hon i oleuo'r pwynt.

Fe wnaeth Pete Edwards y pwynt fod datblygu sgript a syniad yn ddau wahanol beth.

Mae Arsenal, felly, bum pwynt tu ôl i Manchester United sydd ar frig yr Uwch Gynghrair.

Nid oes pwynt mewn dyblygu gwaith drwy gadw ail set o lyfrau i bwrpas costio os gellir cael y wybodaeth o'r cyfrifon ariannol, gydag efallai ychydig o gofnodion ychwanegol.

Mae'r Barri naw pwynt ar y blaen, ond mae gan Gwmbran sy'n ail, dair gêm wrth gefn.

Gwlad Pwyl sy'n aros ar frig y grwp gyda saith pwynt.

Dydy pethau ddim yn dda tua Pharc y Strade ar ôl i Lanelli golli o 65 pwynt i 16 yn erbyn Caerdydd yn rownd 16 olaf Cwpan y Principality.

A gallwn haeru hyn gyda chydwybod dda inni ymhob pwynt a gair .

Ond ar y pwynt hwn gwnaeth gysylltiad uniongyrchol rhwng diffyg addysg ac ansefydlogrwydd natur y Cymro a'r duedd at derfysg fel y Beca.

A nawr rwyn falch o'r cyfle i drïo profi pwynt.

Mae Cross Keys, felly, ar y gwaelod - naw pwynt y tu ôl i Lyn Ebwy.

Bydd Chesterfield, sydd ar frig y drydedd adran ar hyn o bryd, yn apelio yn erbyn y penderfyniad i dynnu naw pwynt oddi arnyn nhw, oherwydd anghysonderau ariannol o fewn y clwb.

Fel y cofiwch, pan geir deuddeg pwynt, gellir atal trwydded yrru am gyfnod hyd at chwe mis.

Roedd 30 pwynt yn yr ail hanner heb ymateb yn dda iawn.

Mae hon yn gêm fawr i ni a gobeithio medrwn ni gael pwynt - neu dri o ran hynny - wrthyn nhw.

Sgoriodd yr ymwelwyr 224 am 4 (45.0 pelawd). Sgoriodd Morgannwg 228 am 4 (42.0 pelawd). 4 pwynt felly i Forgannwg.

Bydd angen pedwar pwynt o leia arnyn nhw o'r ddwy gêm nesa.

Ar ôl cynnig sigaret iddo a thanio fy nghetyn, daeth i'r pwynt.

Un pwynt yn unig i Forgannwg ddoe.

Fe gytunodd - - gan ychwanegu ei fod wedi mynychu cyfarfod yr R T S (gyda Greg Dyke) lle gwnaed y pwynt yng nghyswllt rhaglenni Saesneg.

Doedd dim pwynt mewn gofyn hanes y brawd gan fod y term brawd yn golygu llawer o berthnasau yn iaith y wlad.

Pwynt gafodd Wrecsam ond fe ddylsai fod yn dri.

Mae'r pwynt yn codi'r Athrofa oddi ar waelod y tabl.

Efallai mai'r trydydd pwynt sy'n denu sylw fu llwyddiant y farchnad gwartheg stor, a hyn unwaith yn rhagor er gwaethaf prisiau gwael cig eidion.

Fe wnaeth - - y pwynt fod y sustem ar hyn o bryd yn caniata/ u cytundebau pris sefydlog o dro i dro a bod hyn yn gweithio yn dda.

wrth bwyso ar un o'r allweddau, yr oedd y pwynt cyferbynnol yn cael ei godi yn ddigon agos at yr olwyn fel bod ei bin yn ei gyffwrdd ar y cylchdro nesaf o'r olwyn, a thrwy hynny yn caniatau i drydan lifo drwy'r cysylltiad.

Y pwynt yr wyf i'n ceisio'i wneud yw hwn, sef fod Kate Roberts yn Ffair Gaeaf a Stori%au Eraill, fel yn ei llyfrau eraill i gyd (bron), yn llenor dychmygus sy'n cadw'n o glo/ s at amgylchiadau bywyd ac at amodau bywyd ei dewis gyfnodau a'i dewis lefydd fel yr oeddynt mewn gwirionedd.

Mae deg pwynt i'r alwad y mae Cymdeithas yr Iaith yn ei gyflwyno i'r Cynulliad y diwrnod hwnnw.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Ni ddylid di-ystyru pwysigrwydd yr adroddiad a'r cyfle i roi cyhoeddusrwydd pellach, ar wahoddiad y llywodraeth, i egwyddorion Deddf Eiddo a'r chwe pwynt fel ateb i'r sefyllfa dai yng Nghymru gyfan.

Fe wnaeth - - y pwynt sylfaenol fod cyflogau cynhyrchwyr wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf wrth ystyried chwyddiant a chredydau gwyliau.

Mae Coulthard nawr bedair pwynt y tu ôl i Schumacher yn nhabl y gyrrwyr.

Sgoriodd Gaffie du Toit 16 pwynt i'r Sprinboks gan gynnwys eu hunig gais yn yr ail hanner.

Dwi'n amau inni ddod yn hynod o agos at y pwynt hwnnw fwy nag unwaith yr wythnos ddiwethaf.

Mae Cymru saith pwynt y tu ôl i'r naill a phum pwynt y tu ôl i'r llall.

Os digwydd hynny bydd 80 pwynt yn ddigon i Gaerdydd fynd i fyny.

(Os daliai'r bêl roedd hynny'n ffafriol iawn.) Y trydydd pwynt oedd y safle a chwaraeai ar y maes rygbi.

Ond Beth yw Pwynt...