Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

set

set

Mae pawb yn sownd wrth 'i set deledu y dyddia yma a neb isio gweld pobl yn galw.

Yn gwbl groes i duedd Graham Henry gyda'r prif dîm, mae'r Tîm A yn debyg o gynnwys set o olwyr llawn cyflymdra, dychymyg a doniau greddfol.

Casglodd Henry Hughes lawer iawn o drysorau yn ymwneud â Threfeca hefyd ac yr oedd ganddo, at hynny, lyfrgell gyfoethog iawn o lyfrau Robert Jones, Rhoslan, a set gyflawn o "Welch Piety%, yr adroddiad blynyddol am ysgolion Griffith Jonse, Llanddowror.

Opera 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.

Gan fod delwedd yn rhan bwysig o raglenni o'r fath hoffwn nodi fod y set yn un effeithiol.

Ac felly, nid wrth ei thlysni y mae barnu llwyddiant set.

Yn y set ol, tynnodd Willie ei het a'i gosod ar ei lin; tynnodd ei law'n ofalus dros y gwallt tenau uwch ei glustiau.

Roedd set Julian Williams yn set eang ac yn caniatau i'r camera ddangos eangder oeraidd y gweithdy a'r posibilrwydd o bobl yn llechu yma a thraw.

Mae'n debygol bod angen set o filoedd o wahanol broteinau yn sail i weithrediad unrhyw system fiolegol, e.e.

mae'r trydydd detholyn, Magnus Norman, drwodd i rownd derfynol Pencampwriaethau Tenis Agored Ffrainc yn Paris ar ôl curo Franco Squillari o dair set i ddim.

Cefais set gyflawn o Woods Aethene Oxoniensis a'r gyfres orau o lyfrau ar Shakespeare mewn rhwymiad godidog.

Jôcs a straeon doniol i ddechrau ac yna datblygu set o ganeuon a chomedi ar gyfer y gynulleidfa.

I ddechre, roedd e am roi deg mil o bunnodd i'r eglwys - ar un amod, fod y cerflun yn cal i osod yn y corff, reit yn ymyl y pwlpud, a set Madog.

Fel y mae yn ymbellhau oddi wrth y set deledu aiff y sain i lawr.

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

Yn y cyfamser, 'roedd nhad yn awyddus iawn i brynu set

I hwyluso'r cysoni, gellir trefnu'r cyfrifon ariannol yn y fath fodd fel bod gwybodaeth ar gael sy'n ddefnyddiol wrth gymharu un set o lyfrau â'r llall; er enghraifft, gellir rhannu cyflogau yn y lejer yn gyflogau uniongyrchol a rhai anuniongyrchol, y cyfrif pryniannau yn nwyddau crai a nwyddau eraill, a'r treuliau yn rhai'r ffatri, y swyddfa, a'r adran farchnata.

I gyflawni'r gamp yr oedd Mr Wolff wedi hawlio tâl o $71ar ei ffurflen gostau am ddwy ddol vodoo a set o hoelion arch o sefydliad yn dwyn yr enw Dr Zombie's House of Voodoo yn New Orleans.

Doedd dim ond eisiau i'r holl fyfyrwyr a oedd yn bresennol wrnado ar ambell i drac er mwyn sylweddoli teimladau cyn gryfed sydd gan y grwp am ddiwylliant Cymru ac rwy'n sicr y byddent mwynhau pob eiliad o'r set.

'Roedd y set mewn darnau - pot o flodau melyn; desg ysgol a chadair; mainc, overalls a manion eraill; côt-ddaliwr efo gwisgoedd; a basgiad fawr a dwy gadair.

Set o CD a CD-ROM ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg.

Mae ymrwymiad y darlledwr i newyddion yn parhau i fod yr un mor gadarn ag erioed (ystafell newyddion BBC Cymru yw'r ail fwyaf y tu allan i Lundain) a gweddnewidiwyd y ddwy brif raglen newyddion teledu, Wales Today a Newyddion, gyda set stiwdio newydd, teitlau agoriadol a cherddoriaeth newydd sbon.

oedd dyfeisgarwch ei set.

Er mai'r set yw'r peth cyntaf a mwyaf hirhoedlog y byddwn yn ei weld o'r ddrama, a'r peth cyntaf sy'n 'dweud' dim wrthym cyn i'r un cymeriad agor ei geg, anaml y bydd yn cael fawr mwy o sylw na hynny.

Ar ôl collir set gyntaf 6 - 1, enillodd Henman y ddwy set nesaf 7 - 5 a 7 - 6.

Yn Nghapel Jerusalem [y Methodistiaid], yn hwyr yr un dydd, pan oedd y gynulleidfa yn canu ar derfyn yr oedfa, daeth dyn ieuanc i mewn, ac aeth ar ei union i'r set fawr, ac ar ei liniau, ac ymddangosai fel dyn mewn breuddwyd.

Nid oedd dim byd yn arbennig o atyniadol yn y set ac edrychai braidd yn ddiflas yn erbyn cefndir wal werdd y theatr.

Yna daeth Philipoussis yn ôl i ennill y ddwy set olaf 6 - 3 a 6 - 4.

Mae Tim Henman drwodd i rownd wyth olaf Cystadleuaeth Meistri Monte Carlo ar ôl curo Albert Costa o ddwy set i un.

Curodd Magnus Norman o Sweden, dair set i un yn y ffeinal.

Nid yw arddull stiwdio y cyfnod a chyfyngder y set yn caniatau i hyn ddod trosodd mor glir.

O wario arian mawr, fe ellir cael llwyfan, set, sustem sain neu sgrin sy'n dangos hynny, ond yr un yw'r patrwm yn y bon.

Enillodd ei chwaer, Venus, y set gynta 6 - 4 yn erbyn Martina Hingis.

Go brin y gall y rhan fwyaf ohonom gofio enw cynllunydd y set hyfrytaf a welsom erioed; ac er mor amlwg yw eu gwaith, sêr tywyll y 'stafell gefn ydyn nhw, oll ac un.

Cafodd ei guro gan Marat Safeen o Rwsia mewn tair set.

Cafodd fuddugoliaeth o ddwy set i ddim dros Shinya Otsuka o Japan.

Nid oes pwynt mewn dyblygu gwaith drwy gadw ail set o lyfrau i bwrpas costio os gellir cael y wybodaeth o'r cyfrifon ariannol, gydag efallai ychydig o gofnodion ychwanegol.

Prynais yno hefyd rai o lyfrau Mordaf Pierce a gwr llengar eraill o sir Aberteifi; cefais yno gannoedd o lyfrau yn ymwneud â sir Feirionydd o gasgliad Edward Griffith y llyfrbryf, Dolgellau, ac yno, yn ddiweddar, deuthum ar draws set gyflawn o gopi%au o'r "Undebwr" papur Tori%aidd a gyhoeddid yn sir Aberteifi adeg helynt Iwerddon.

Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.

Eto wrth syllu ar set drawiadol a naturiolaidd Angharad Roberts allwn i yn fy myw feddwl sut oedd y cynhyrchiad yma yn mynd i fod yn "arbrofol" - onibai fod yr ieir am ganu, gwneud dawns y glocsen a dodwy yr un pryd!

Dyna set hyfryd.'

Yn dilyn set Bedwyr gwelwyd un o'r grwpiau prysuraf dros gyfnod yr haf - Estella ydy hwnnw.

Problem arall yw nad yw grisiau'r tŵr yn weladwy i'r gynulleidfa drwy'r amser mewn cynhyrchiad teledu gan fod y camera'n crwydro at wyneb neu gorff ac yn symud i ffwrdd oddi wrth ddarlun cyfiawn o'r set.

Methu â chysgu llawer yn ystod y nos, er i Mac gysgu fel llo, set bren neu beidio.

Golygai hyn y byddai 20% o'r set wedi bod yn ddi-Gymraeg, sydd yn awgrymu fod canu'n Saesneg yn bwysig iawn i Maharishi.

Cofio un Nadolig yn cael set trin ewinedd, ac mae hi'n dal gen i heddiw, ac yn cael ei defnyddio bron i hanner canrif yn ddiweddarach.

Ac eto, heb risiau gweladwy ar set lwyfan, megis un Martin Morley yn y cynhyrchiad gwreiddiol, mae'n anodd gweld sut y gellid cyfleu 'man dechrau'r daith' i'r gwyliwr.

Mae'n naturiol, wrth gwrs, i ambell set hynod aros yn y cof, ond mae'n llawer mwy na lleoliad cyfleus i ddweud llinellau o'i gwahanol rannau, ac i'n darbwyllo ninnau bod digwyddiadau'r ddrama'n 'go iawn'.

Gwelodd Abdwl e yn troi nobiau ar y set radio ac yn dal meicroffon yn ei law.

Y mae cymaint o waith dadansoddi'r gwariant a'i briodoli i'r gwahanol dasgau nes ei bod yn amhosibl i'w cynnwys yn y llyfrau; dan yr amgylchiadau hyn, y mae'n rhaid cadw set o lyfrau costio ar wahân i'r cyfrifon ariannol.

Gobeithio y ca i ddigon o amser i ddarllen y Testament Newydd 'to." Ar Noson y Groglith gofiadwy honno agorais ei Feibl a gweld fod y set rubannau yn lliwiau gwyliau'r eglwysi yn nodi'r penodau a'r pennawd "Cariad Paul at y Thesaloniaid.

Aeth ati wedyn i adeiladu set i ŵr dall o gymydog a oedd yn byw gyda'i chwaer gerllaw.

Boed set neu wisgoedd, oleuo neu sain y mae ôl gofal ac ymroddiad.

anifail; byddai'r set hon wedyn yn wahanol i broteinau math arall o anifail.

Oddeutu'r un amser daeth si fod y Siapaneaid wedi darganfod set radio o waith rhai o'r carcharorion.

Yno, dim ond rhyw set ffilm o fynydd a wahanai ogledd a de, ac eisoes ynghanol y bore ysgubai afalansau cyson gannoedd o drodfeddi i lawr y pared gogleddol at lasier Porchabella.

Tra'n disgwyl ymddangosiad Gari Williams, cymrais olwg ar y set.

Yr oedd tysteb wedi ei sefydlu, a cfe bwrcaswyd set o lestri te arbennig iawn 'Royal Daulton' i Mrs Jones fel arwydd o'n gwerthfawrogiad.

Bydd hi'n frwydr hanesyddol rhwng Serena a Venus Williams yn rownd gyn-derfynol Wimbledon yfory ar ôl i Venus guro Martina Hingis mewn tair set a Serena drechu Lisa Raymond mewn modd tipyn mwy cyffyrddus.

Ond neithiwr cafodd fuddugoliaeth mewn gêm aeth i bum set.