Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trodd

trodd

Trodd ambell i sant yn bechadur.

'Mi wna i goffi, Mr Price,' meddai Lisa'n ffug- siriol Trodd oddi wrth y llyfrau.

Trodd y tapiau a chododd y stem o'r dŵr chwilboeth ar amrantiad.

Yn sydyn trodd y gôl-geidwad dewr yn hogyn bach ofnus iawn.

Ar ôl cael triniaeth at ei alcoholiaeth trodd Stan yn ddyn busnes llwyddiannus a thrwy ei gysylltiadau gyda'r cynghorydd lleol, Herbert Gwyther, a Ieuan Griffiths ar ôl hynny, llwyddodd Stan i fod yn ddyn dylanwadol iawn.

Yn y cyfamser, trodd ein sgwner i gyfeiriad bae bychan ar ynys y tu ôl i'r mynydd tanllyd roedden ni newydd ei ddringo.

Os na ddewch chi i agor y blydi drws y funud hon, rydw i'n mynd i'w gicio fo i lawr!" Ar sn y fath awdurdod, trodd Morfudd ar ei sawdl, a phrysuro cyn gynted ag y cariai ei chrydcymalau hi yn ôl at y drws.

Trodd ei chefn arni'n ddiamynedd a cherdded yn ôl at y ffenestr.

Dau lanc ifanc yn mynd i garu Ar lan yr afon ar i fyny Sn cacynen yn y rhedyn Trodd hwy adre'n fawr eu dychryn.

Gyda bloedd uchel trodd yn ei sgidiau a rhedeg i ffwrdd, a'i deganau yn chwalu i bobman.

Trodd yn ei ôl o'r diwedd i ddiddosrwydd yr ogof a chanfod y Cripil yn gorwedd ar ei hyd ar ddarn o groen anifail o flaen tanllwyth.

Trodd yn disgwyl gweld Twm Tew yno, ond y cyfan a welodd Guto oedd Bob Parri, yn dod o'i ymarfer wrth y rhwydau, ei wallt yn chwys i gyd a'i grys yn batsys llaith.

Trodd i wynebu Llio yn awr a syfrdanwyd Llio eto gan erchylltra ei chraith.

Trodd y gwarchodwr ei ben yn syth a chododd ei wn i'w ysgwydd gan roi rhybudd dros y radio yn ei helmed i'r gwarchodwyr eraill.

Trodd y Bristol Bulldog fel pêl rygbi yn bowndio.

Trodd Gareth i edrych o'i flaen - a sgrechiodd wrth i'r car blymio i lawr pant yn y ffordd a chornel giaidd yn ymddangos yn sydyn - brêcs y car yn sgrechian wrth i'r car fynd wysg ei ochr o amgylch y gornel - ac o'u hôl, y car arall yn ymddangos, ond yn methu â chymryd y gornel - yn taro'r ffens ac yn rhwygo drwodd - am eiliad, ymddangosai fel pe bai'r car am stopio ar ymyl y clogwyn, ond yna plymiodd tua'r môr a tharo'r creigiau islaw.

Tra oedd yn cerdded fel hyn, ei meddwl yn bell oddi wrth y bobl o'i hamgylch, agorodd merch ffenestr llofft tŷ cyfagos a galw allan, "Pamela, be wnei di yma?" Trodd Pamela i weld pwy oedd yno ac meddai'r ferch wrthi drachefn, "Rown i'n meddwl amdanat ti ychydig eiliadau cyn iti ddod i'r stryd.

Ac er na chlywasai Morfudd mo'r sgwrs, trodd y pwyllgor siaradus fesul un yn euog tua thref y prynhawn hwnnw.

Trodd a hercian i gyfeiriad y grisiau.

Trodd nifer o benaethiaid y wlad at y ffydd newydd aeth rhai yn ddisgyblion i'r seintiau.

Car eu ffrindiau, ta beth.' Trodd Gareth yn ei sedd, a suddodd ei galon o weld goleuadau car arall ryw ganllath y tu ôl iddynt.

Trodd a gweld y cawr chwe throedfedd a'r graith ar ei wyneb yn gwenu'n hyll arno.

Sut bynnag,' meddai hithau, wrth chwarae â beiro yn ei llaw, fedrais i erioed feddwl am fy swydd fel un rheolwr.' Trodd i'w hwynebu, ond edrych i lawr ar ei desg a wnâi hi.

Trodd drachefn at Sioned.

Trodd ymweliadau rhieni yn fwrn.

Trodd ei golwg i'm cyfeiriad a daeth ataf a gofyn yn Saesneg: 'Where are you bound for?' 'Scotland,' meddwn innau.

Ond 'na fe, be all e'i wneud yn wyneb eu deddfe Nhw?' Gyda hyn, trodd Mr Williams drwyn y cerbyd i fyny'r rhiw at gartref Dilwyn a bu tawelwch hyd nes iddo stopio y tu allan i ddrws ffrynt Llwyngwern.

Trodd Douglas i'r chwith a gwelodd y gelyn yn cwympo fel carreg i'r ddaear.

Ond nid oherwydd y bygythiad, yn gymaint ag oherwydd cyfoeth operatig y llais yr ufuddhaodd hi yn y bôn, a chyn agor y drws, trodd ei phen i roi cip arni ei hun yn y drych ar y silff ben tân.

Trodd stumog Jabas wrth glywed ei dad yn syrio a chowtowio i un oedd wedi dwyn ei le angori.

Yn drystiog, trodd y fyddin i lawr y ffordd gul gyda pherthi uchel yn tyfu ar ben y cloddiau bob ochr iddi.

Pan roedd ei phen yn erbyn fy mrest fe'i trodd o gwmpas a phiffiodd chwerthin.

Ar ôl rhyw decllath trodd ar ei sawdl a dod yn ôl yn betrus.

o hyd ..." Trodd Morwen oddi wrth y ffenestr a cherdded ar flaenau ei thraed at y gwely.

Trodd at Nia.

Trodd y cornel i Ffordd Pen-nant a bu bron iddo gael ei thaflu ar ei chefn gan ddau fachgen yn sglefrio heibio.

Trodd un o'r bechgyn a gweiddi arni, 'Ble ma' dy ysgub di?' a chwarddodd ei gyfaill.

trodd y ferch ei phen a gwenodd arno fe.

Trodd y ferch yn awr a gwelodd Llio ei siâp o'r ochr.

Gwenodd arnaf finnau a gwenais innau'n ôl, a dwedais, 'S'mai heno?' Hwyrach imi ymddangos yn rhy gyfeillgar oherwydd trodd yn ôl ac eistedd yn blwmp wrth f'ochr i.

Trodd i edrych.

Trodd yntau rownd yn araf.

Yn achos y Dywysoges Diana gwelwyd sut y trodd cymeriad bregus yn santes.

Ond wedi cyfnod o arbrofi dwys - "blwyddyn a hanner, a ninnau heb wybod i ba gyfeiriad yr oedden ni'n mynd" - ar ddamwain y trôdd at gerddoriaeth boblogaidd.

Trodd i edrych ar y lleill a gallai weld eu bod hwythau hefyd wedi eu cynhyrfu.

Trodd ar ei gefn i wylio'r haul yn goleuo'r awyr uwchben y Cefnfor Tawel.

Trodd y Priodor ato a gofyn: 'Fasa chi ddim yn gneud cymwynas â mi?'

"Ma gin i ishio llonydd hefo nghinio." Trodd y dyn canlyn ceffyl o'r swyddfa'n siomedig a mynd yn ôl at ei waith wedi'r derbyniad swta yma.

Iddynt hwy, trodd 'problem y Neo- Natsi%aid' yn gyflym iawn yn 'broblem y rhai sy'n chwilio am loches'.

Trodd y cynnig i lawr oherwydd na chredai y gallai Eidalwyr wneud Westerns gydag unrhyw lewyrch.

Trodd fwyfwy at werthu llyfrau ac almanaciau, ac wrth gwrs byddai'n galw heibio llawer o dafarnau a châi ei gymell i yfed yn ddieithriad ar y dechrau:

Efallai fod rhyw gymaint o ddrwgdeimlad eisoes rhwng Evan Meredith a Morgan, gan fod ail ŵr Catrin, Oliver Thomas, yn frawd i chwaer-yng- nghyfraith Meredith, Seina wraig Morris Meredith o'r Lloran Uchaf yn Llansilin, a bod y teulu yn amau ei bod hi wedi ei briodi yn ei henaint er mwyn ei arian; hefyd yr oedd nai Evan Meredith, Edward Morris, wedi chwenychu ficeriaeth Llanrhaeadr ar ôl Oliver Thomas, er mai at y gyfraith fel bywoliaeth y trodd yntau'n ddiweddarach.

Trodd ei gwrthwynebiad yn sterics, a oedd yn fl ar fysedd y wasg.

Trodd un o'r Bedwin, anelodd â'i ddryll a thaniodd ergyd.

'Bacha hi adra'!' Edrychodd Elen ar Meic am eiliad ac yna, trodd a rhedeg nerth ei thraed i gyfeiriad y dreflan.

ar ôl gweld sefydlu cwmni llwyddiannus yn yr unol daleithiau, trodd david hughes ei olygon tuag ewrop, gan ddechrau yn lloegr gyda'r english telephone company, a oedd yn rheoli'r sefyllfa delegraffig ym mhrydain fawr.

Trodd y Cyrnol a galwodd ar i un o'i is- gapteiniaid beri i'r ddau ffariar brysuro; yna aeth yn ei ol at yr heol fawr ac ailddechrau marchogaeth 'nol a blaen yn aflonydd.

Fe'i trodd Hector yn ffranciau Ffrengig, a theimlo'n eithaf gwalch wrth wthio'r arian papur i'w waled at hynny a oedd yno eisoes.

Trodd i weld beth oedd wedi'i lorio ac fe'i cafodd ei hun yn wynebu genau glafoeriog un o gŵn Theros, gyda'i drwyn hirfain garw a dannedd fel crocodeil.

Chwaraeai rhyw hanner gwên yng nghornel ei wefusau fel y trodd yntau, wedi i'w lleisiau ddistewi yn y pellter, a chychwyn yn ôl ar hyd y llwybr i Lety Plu.

Trodd ei chorff wedyn yn araf a gosgeiddig, heb godi ei thraed.

Ar ôl glanio yn nhref Orumiyeh, trodd y capten ato a gofyn os oedd o'n siwr ei fod am aros.

Trodd oddi wrth y Tywysog Arian i wynebu, er mawr syndod i Meic, fyddin fawr o ddynion a merched wedi'u gwisgo'n debyg iddo a oedd wedi ymgynnull y tu ôl iddo.

Chwarddodd eto, yr un chwerthin gyddfol, ond yn sydyn trodd y chwerthin yn gyfog a gwelodd Llio waed yn llifo o'i cheg, ei llygaid yn troi a'r graith yn goch hyll ac yn amrwd.

A phan gyrhaeddodd ef a'i ffrind y lan, trodd at arweinydd y chwilod dr mwyaf a dweud yn fawreddog, 'Diolch yn fawr, 'y ngwas i.

ar ôl ei siomi yng ngwlad ei enedigaeth, trodd david hughes ei wyneb tua'r cyfandir ; aeth i ffrainc yn gyntaf, lle cafodd groeso yn syth.

Trodd ei chefn ar y ffenestr.

At bwy y trodd o am gysur wrth ddianc o'i gartre gwag?

"Dyma fi, fan hyn." Trodd y ddau ar unwaith, yn union fel pe bawn yn eu tywys yn bypedau wrth linyn.

Bu'n caru gyda'u merch, Cathryn, am sbel ond pan gyrhaeddodd Carol Gwyther y pentre trodd Dic ei olygon tuag ati hi.

Dan arweiniad y chwilod, trodd y ffrindiau i'r dde a martsio heibio i waelod muriau llwydwyn a thyrau o resi llorweddol coch a brown.

Yr oedd yr hen ffurfiau yn anghymwys ar gyfer dweud yr hyn a ddymunai, yr union brofiad a ysgogodd barodi Williams Parry ar 'Yr Haf.' Ond erbyn y bryddest 'Adfeilion' trodd y dull parodiol yn arf gynnil.

Yna, trodd at y chwilod duon oedd yn aros ar y lan a mynnodd yn ffroenuchel eu bod yn eu hebrwng at y pennaeth.

Trodd Carol y radio i ffwrdd yn sydyn, a pharodd y distawrwydd annisgwyl i'r ddau fachgen ddychryn digon i roi'r gorau i grio am funud.

Breuddwyd un dyn oedd Antur Waunfawr - trodd yn freuddwyd i bentref cyfan.

Trodd fel fflach i weld cwt Bethan yn diflannu trwy ddrws.

Yna trodd a charlamodd yn ei ôl i gyfeiriad Plas Madyn.

Wrth weld yr Ymennydd Mawr yn dynesu trodd y Cripil ei lygad chwith mewn rhyw gymysgedd addolgar o drueni a balchder i edrych arno.

Trodd ei phen yn araf.

Yn sicr, os g~Trodd hi i'r wasg fel ei waith ei hun, mae'n rhaid inni adolygu rhai o'n syniadau amdano.

Trodd ati, fel petai'n gallu synhwyro ei beirniadaeth, a phan siaradodd roedd mymryn o gerydd yn ei lais.

Trodd Abdwl drwyn yr awyren i gyfeiriad y golau hwnnw ac yn fuan safodd yr awyren o flaen cwt mawr.

Trodd y llygaid tanllyd ato.

cyffrôdd drwyddi, trodd ei phen tuag ataf, y llygaid yn dân, a dweud yn glir glir, 'Am lefydd, nid am grefydd, am Rosgadfan.' Yna ymlonyddodd drachefn.

Trodd Llew wedyn i weithio yn y byd argraffu er bod ei ddiddordeb mewn newyddiaduraeth wedi ei ailgynnau yn ddiweddar gydag ymddangosiad Leanne, hen ffrind iddo.

Trodd llawer i edrych, a gwelsant ddau lanc ifanc yn sgwrsio'n uchel gyda'i gilydd.

'Twt lol, Modryb,' meddai he fel pe bai hi'n siarad efo Huw pan oedd o'n dychmygu pethau, 'dim ond sŵn y gwynt.' Trodd ei modryb a'i llywio'n ôl i gyfeiriad ei stafell wely gerfydd ei hysgwyddau.

O sylwi fel y trodd bopeth a ddywedodd yn 'Safonau Beirniadaeth Lenyddol' â'i wyneb i waered yn 'Swyddogaeth Celfyddyd', mae hynny'n sicr o fod yn wir.

Tra bu Evita yn ffyddlon i Pero/ n, trodd Zulema yn ffyrnig yn erbyn strategaeth wleidyddol ei gwr.

trodd at wil a huw a dywedodd dywedodd cerwch chi 'ch dau adref adref arhoswch(taf:rhoswch) yn y tŷ ^, a pheidiwch a symud symud symud '.

Trodd at ei chyfeillion gan alw, 'Mae'r soldiwr yma'n mynd i Scotland.' Ar hyn, daeth hogyn ychydig yn hŷn na mi i gyfeiriad y ferch a minnau.

Wrth iddi hel meddyliau fel hyn trodd ei hofn o dipyn i beth yn rhyddhad.

Trodd i'w llofft ei hun, llofft a fu'n lloches iddi ers rhai blynyddoedd bellach.

Trodd y bwlyn.

Trodd Gwyn ati'n gysglyd.

Pan ddaeth yn Ysgrifennydd Cyffredinol cyntaf y Blaid trodd draean ei gyflog yn ôl.

Trodd Mark yn erbyn Dyff a llwyddodd i'w anfon i'r carchar drwy blannu offer wedi ei ddwyn arno.

Wrth ddod o'r twll (sef y tan ddaear) un bore ychydig cyn amser cinio, trodd y prif oruchwyliwr i'r stabl ato a gofyn: "Sut fwyd wyt ti'n 'i roi i'r ceffyl ma?" Atebodd hwnnw: "Tebyg i fwyd labrwr." Cymeriad arall oedd Wil Lloyd Penbryn ac ar un adeg yn gweithio hefo dau o'i geffylau yn un o chwareli'r ardal.

Gwelwyd ugain o gystadleuwyr ar y maes, ond yn anffodus trodd yr hin yn stormus a drycinog - a throdd y beirniaid i'r dafarn leol, gyda'r canlyniad nad oeddynt mewn unrhyw gyflwr i feirniadu'r gystadleuaeth - a rhaid ydoedd gohirio'r dyfarnu hyd at y Llun dilynol.

O'r diwedd trodd ac aeth yn gyflym i lawr y llethr tuag at Bodwigiad.