Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tybed

tybed

Ai Rhita Gawr tybed?

Tybed nad yw'r Dr Roberts wedi cymryd ei pherswadio gan fân feirniaid mai'r 'feliau' hyn ydyw coron ei harddull a bod yn rhaid iddi bupro'i holl waith â hwy?

Wedi mynd cyn belled, tybed oedd modd troi'n ôl?

Ond os daw o i Gaerdydd, tybed a fydd ymosodwr arall yn mynd?

Byddaf yn meddwl weithiau tybed a fyddai Dic wedi dangos rhyw hoffter tuag ataf i petai Mam heb ddangos mor eglur ac mor aml iddo nad oeddwn i'n deilwng o serch neb.

Pa fath o gwrdd yw Holi'r Pwnc tybed?

Wrth fynd at y drws, fe groesodd ei meddwl yn sydyn, fel y gwnaeth droeon yn ddiweddar, tybed beth fuasai ymateb ei mam - a'i thad, ran hynny - i'r fath ddarpariaeth a spaghetti i swper.

Tybed?

Tybed ydy William Thomposon, Moelfre, yn cofio'r nos Sadwrn honno y cerddodd nifer ohonom ar hyd y traeth o Draeth Coch i Fenllech.

'Sut gawn ni afael yn yr hogyn Fitter, tybed?'

Oedd hynny tybed yn golygu nad oedd pethau'n mynd yn rhy dda?

Pam, tybed?

Ac ers pa bryd, tybed?

wel, beth mwy allwn ni ei wneud na charu'n gilydd?" "Caru'n gilydd ddigon..." "Os wyt ti'n torri dy galon fel hyn, tybed sut mae Romeo a Juliet yn teimlo heno?

Tybed a oedd Geraint a Gomer wedi clywed nad oedd wedi cyrraedd adre o Dreheli.

Sut oedd Bilo'n gallu fforddio'r fath bris tybed?

Y STIWT - TEML GYMDEITHASOL, Meredith Edwards Wel, wel, be' sy'n mynd i ddigwydd i'r Stiwt, tybed?

Tybed, a fyddai'r merched yn gallu agor y drysau angenrheidiol?

Tybed ai wedi callio'r ydan ni, ynte wedi gostwng y safonau?

Oedd e'n meddwl ei fod yn gweld rhywun 'to, tybed?

Be fyddwch chi'n ei weld yn ddigri, tybed?

Ond tybed pa mor wleidyddol yw hi mewn gwirionedd?

Gofynnais iddo tybed a fuasai yn medru cael lle imi, a dywedodd y gyrrai air i Mr Owen, y met, i ofyn.Addawodd hefyd ddod i gael gair efo 'Nhad a Mam.

Pwy a fu'n gyfrifol am y diwygio tybed?

Tybed a oedd y saint yn sylweddoli hynny?

Ddaw o i arwain ein Cymanfa ni, tybed?

Tybed a yw'r pris a gynigir gan Mercian Ltd., yn ddigon uchel i berchnogion y garej bresennol fforddio codi garej newydd yr ochr arall i'r ffordd?

Tybed a ddylid cynnwys cyfeiriad at y cyswllt rhwng Arise Evans a British Israel a'u daliadau?

Beth, tybed, a fyddai adwaith ei gydweithwyr pan dderbynient ei gerdyn ef o Baris?...

Ac ni fedrwn sefyll ym mhulpud Bwlchderwin heddiw, a pheidio â meddwl, pe gwelwn wraig hyn na'r cyffredin yn y gynulleidfa, "Oedd 'nacw'n un ohonyn NHW tybed ?" Wrth edrych yn ôl trwy niwl y blynyddoedd, nid bara a gwin Y Cymun hwnnw, yn anffodus, sydd wedi aros, ond trwyn arswydus y Parch.

Tybed betho oedd ffrwyth yr wythnos honno?

Faint oedd oed hwn tybed?

Tybed ai ymateb i rhyw ofergoel y maent?

Tybed a ddylem ni fel cynulleidfa beidio â dibynnu gormod ar ragfarnau pobl eraill a mynd i'r theatr i weld ac i farnu drosom ein hunain?

Mae'r rhai hynaf ohonom yn cofio adeg pryd y byddai galwadau aml iawn ganol nos ar y meddygon ond tybed a oes angen deddfwriaeth ynglŷn â hynny o alwadau ganol nos sy'n digwydd erbyn hyn?

tybed a fydd yr ysbryd prydeinllyd a gafwyd gan chwaraewyr cymru yn ennill y dydd ar draul medr dechnegol fel a welwyd gan y tîm o'r cyfandir?

Tybed na 'welai' y bardd hefyd y caledi a'r dioddef oedd ynghlwm wrth y llafurio am gyflog bychan, i chwarelwr, ac elw mawr, i berchennog?

Sut wyneb fyddai ganddo tybed?

Tybed beth a ddywedai'r tadau gynt pe deuent ar ymweliad eto â'r henfro?

Tybed a ddigwyddodd rhywbeth tebyg i gathod yn rhywle arall yng Nghymru?

Fel hyn oeddwn i ddoe tybed?

A hwythau tua'r un oed, tybed a oedd Edmwnd Prys a William Morgan yno gyda'i gilydd?

Tybed a oeddynt yn sylweddoli mor galed oedd hi ar rai ohonom ni?

Tybed a fyddech chwi'n cytuno mai gywyddoniaeth a'i llawforwyn weithredol, technoleg, fu'r cyfrwng pennaf i newid, yn wir, drawsnewid, ein byd a'n cymdeithas, byth oddi ar Chwyldro Wyddonol yr unfed a'r ail ganrif ar bymtheg?

Wrth weld unrhyw fargen, dylem fod yn ceisio dyfalu pam tybed fod y gwerthwr mor awyddus i gael gwared a'r garafan os yw hi mewn cystal cyflwr ac y mynn ei bod.

Tybed a oroesodd eu dylanwad yn y modd hwnnw ym mhlwyfi Richard Davies?

A'i nain wedyn, yr oedd honno yr un mor gyndyn i ollwng ei gafael, ac yn ôl pob golwg, hyd yn oed yn gwrthryfela yn ei henaint, yn codi ei llais gynnau, yn erbyn pwy tybed?

Mae Lloegr yn gwella ond tybed a oes digon o ddawn ganddyn nhw yn y garfan?

Tybed ai fi oedd yr unig un i weld eisiau yr hen bwll nofio wrth gerdded hebio Parc yr Arfau cym Stadiwm y Mileniwm wedir cywilydd ddydd Sadwrn diwethaf.

'Dwi'n saff i ddweud 'dwi'n meddwl, mai o blith y gwr sydd â'u gwreiddiau yn nhir Llanfechell ar Ynys Môn y mae'r un a gafodd y dylanwad mwyaf ar gwrs y byd llynedd - Mr Tristan Garel-Jones (mi fentra i y daw llythyr gyda throad y post yn cynnig ymgeisydd mwy teilwng - oedd hen nain Boutros Bourtos Ghali yn dod o Fynydd Mechell tybed?).

Tybed nad ydyn ni, rai ohonon ni, yn edrych ar air Duw fel print mân nad yw'n berthnasol i'n taith ni trwy fywyd?

Sawl storm dorrodd drostynt tybed?

Tynnodd ei sgrafell dros esgob Bangor a'r deon am iddynt ofni cario croes ar bererindod i Ynys Enlli heb addewid o ymbare\l a bws a thywydd braf i groesi, gan of yn yn bryfoclyd, pa fath dywydd oedd hi tybed pan gariai Iesu ei groes real, drom, ar lethrau Calfaria.

tybed a yw gyrfa ryngwladol robert jones ar ben ar adeg pan yw'n chwarae rygbi gorau ei fywyd yn wythnosol.

Tybed a fyddai 'Crafu'r Gwaelod' wedi cael ei lansio ym Mangor petai Sam yn dal wrth y llyw?

Tybed nad y pris sy'n cyfrif yn y diwedd, beth bynnag fo cynnwys y bwydydd?

O dderbyn athrawiaeth llesâd gwlad ei hun a gwledydd eraill, pam, tybed, na allai athronydd mor gwbl eglur ei feddwl â Russell weld posibiliadau patrwm nobl o gydweithredu mewn Conffederasiwn Prydeinig?

Tybed a oes yn y Rhos gopiau o'r llyfr sydd bellach yn drysor yn wir.

Tybed ai Sam a etifeddodd ei fantell yn nhyb ei gydwladwyr?

Yn wir, tybed beth fyddai barn David Hughes o'r Bala, dyfeisiwr y microffon ac un o arloeswyr radio, pe gwelai y newid a fu yn y maes mewn can mlynedd, a phe gwelai effaith y dyfeisiadau electronig a thrydanol ar ein cymdeithas.

Pwy oedd e tybed?

Tybed a oedd o'n un o'r Bumed Golofn!

Tybed nad oedd yr holl siarad a chanu am yr hen hanes yn rhoi hyder a chysur i'r Cymry yn wyneb yr holl newidiadau hyn?

Nid oedd yn hoffi teulu'r Cwmwd yn siwr, ond tybed a oedd mor ddieflig â mentro i'w cartref i'w chwalu, a gwybod bod Dad yn yr ysbyty.

Tybed a oes gwahaniaeth rhwng derbyn a darllen cylchgrawn sy'n cyrraedd person fel rhan o dâl aelodaeth i glwb neu gymdeithas ?

Tybed a ydyw swyddogaethau a phriodoleddau traddodiadol y ddau ryw (ddoe a heddiw) yn cael eu torri i lawr i raddau dan bwysau'r galar (ac o bosibl am fod y bardd yn canu'n groes i arfer y traddodiad barddol)?

Beth oedd o'u blaenau, tybed?

Tybed a oes gan y cyfrandalwr cyffredin hawl i wrthod talu cyfraniad helaeth i goffrau'r Toriaid, Cyfrandalwyr Bass Charrington er enghraifft.

Tybed a oedd ar ormod o frys?

Oes 'na chydig o sbarion ar ôl i mi tybed, wedi i chi i gyd gael eich gwala?" "O, mae yna ddigon o sbarion," atebodd y tafarnwr.

Ond tybed sut roedd petha' yn yr hen ddyddiau'?

Tybed nad ydyn nhw, wedi iddyn nhw gael ein cefnau ni, yn mynd i'w hystafelloedd, yn cloi arnynt eu hunain, ac yn cael ffit orffwyll o chwerthin am ein pennau ni?

Tybed a ellir ffurfio system gemegol wahanol a gyfansoddion eraill yn hytrach na charbon ac a fyddai'n amlygu priodweddau bywyd?

Tybed a fyddai wedi rhoi'r ffidil yn y to oni bai am eu cefnogaeth hwy?

Ac i'r modurwr hefyd tybed?

Pa mor bell ydy'r dref neu'r pentref agosa' tybed?

Tybed ai'r llanc ieuanc a fu'n canu am dd^wr a fydd y dyn i roi terfyn ar y glastwreiddio hwn a dweud nad yw'r Sianel eisiau bod yn Sais?

Pe baech wedi gorfod sefyll arholiad yr haf hwn, a chwestiwn ar y papur yn gofyn 'Pwy oedd Carnhuanawc, a beth oedd ei gyfraniad i fywyd Cymru?' , tybed sawl un ohonoch a fyddai wedi gallu dechrau ei ateb, heb sôn am gynnig ateb boddhaol?

Tybed a oes yna focs ar gael o hyd neu a oes yna rywun sy'n gwybod am y risêt?

Tybed a oes modd i'r sefyllfa fod yn rhwystr i lwyddiant yr Achos mewn llawer lle?

Tybed a oes modd i'r rhai sy'n chwarae badminton ddod a'r ger angenrheidiol gyda hwy.

Tybed a all trigolion Gwaun Cae Gurwen fancio ar gefnogaeth Syr Anthony Hopkins i'w hymgyrch i gadw banc Barclays y pentref yn agored.

Gan mai 'cariadon' oedd y gair pwysicaf yn fy ngeirfa erbyn hyn, dechreuais feddwl tybed a fu ganddi gariad erioed.

Dyna a wnaeth Yorath a minne feddwl yr un peth, tybed oedd y rheolwr newydd ychydig yn nai%f?

Tybed faint o Gymry fydd yn dathlu'r yl eleni wrth anfon cardiau di-enw at eu cariadon?

Beth ydi ei apêl o, tybed?

Tybed mai dim ond y mawrion yn eu plastai a'u cestyll oedd yn cael eu poeni gan ysbryd ac nad oedd hi'n broblem o gwbwl i'r bobl gyffredin roeddwn i i'w gwasanaethu?

Tybed beth yw'r rheswm?

Teimlwn yn gymysg fy meddwl ac ychydig yn ansicr wrth eistedd ymysg cynulleidfa bitw o ryw hanner cant yn theatr anferthol Elli gyda phawb yn gofyn yr un cwestiwn - "lle mae pawb d'wedwch?" Tybed oedd y gweddill yn gwybod rhywbeth nad oeddem ni'r ffyddlon rai yn ei wybod am y cynhyrchiad?

Tybed a wyddai ei feddwl ei hun?

Ar ol iddo gael ei anwybyddu am sbel hir, gafaelodd o'r diwedd yn un o'r dynion a oedd yn brasgamu heibio a holodd pam tybed nad oedd neb yn cymryd sylw ohono ac yntau'n brif arweinydd y wlad i gyd?

Tybed oedd hynny yn rhywbeth naturiol oedd yn digwydd mewn gwirionedd?

Ond ar ôl mynd yno ac iddi gyrraedd saith o'r gloch, yr oedd pawb yn edrych ar ei gilydd yn hynod o chwilfrydig, gan feddwl tybed beth oedd i fod a beth oedd yn cyfrif am eu bod yn cael eu hunain yn Ysgol Nant ar gam adeg megis.

Fydd gen i ddigon o nerth i ddal i nofio o gwmpas yn araf a chadw'n fyw tybed?" meddyliodd Douglas yn drist.

Tybed a oedd Dafydd ap Gwilym yn disgwyl i un a gafodd bedwar plentyn ar ddeg ar hugain ymuniaethau â'i reddfau corfforol ef?

Tybed a fu offer felly y tu allan i Stiniog?

Tybed sut y byddai hynny wedi mynd i lawr gyda merched da y Dybliw Ai - nid bod gan lawer ohonyn nhw eu dannedd eu hunain beth bynnag o'r hyn a welwn i.

Ac yn awr y dasg ola!' Beth fyddai hon tybed?

'Tybed ai' ti yw'r bachgen a gafodd yr Afal Aur?'

Ond nos Sadwrn diwethaf yr oedd yn ddigon teg i rywun holi tybed na fyddai wedi bod yn well cadw Pwll y Gymanwlad a chael y tîm rygbi i ganolbwyntio ar nofio yn hytrach nai weld yn suddo i'r iselderau o gêm i gêm.