Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wel

wel

Wel, pa les mynd o flaen gofid?

Pan fyddid yn sôn am ei gampau'n gwagio siopau o'u nwyddau oll byddai hithau'n dal dano'n dweud, 'Wel, ddaru o ladd neb, yn naddo?' A phan ddaru o ladd Huws Parsli am y tro cyntaf dyma hi i'r adwy eto: 'Toedd dda gen i mo'r hen gingroen afiach beth bynnag.

Mae'r falltod wedi disgyn." "Wel, eglura dy hun." Goleuodd ei bibell a thynnodd yn galed arni.

Wel yn Barking, Essex, wrth gwrs.

'Wel, ar fy ngwir,' meddai Gwyn.

Dipyn o ddireidi hwyrach, ond dim byd tebyg i blant heddiw.' Wel, rhaid i mi fod yn onest, 'doedd na ddim rhyw lawer o wahaniaeth!

"Wel, wel," meddwn i wrthyf fy hun, yn cymryd y gadair gyferbyn, "mae rhyw brofedigaeth lem wedi ei gyfarfod." Ofnais y gwaethaf.

Iawn, sdim eisiau glanio yng nghanol mor o Seisnigrwydd ar nos Calan!" "Wel, nac oes wrth gwrs!" Ar ol dau wydriad bach arall (am ddim) i godi ychydig mwy ar y galon - rhaid oedd ffarwelio.

'Wel, 'nôl dwr berwedig 'te Nyrs, fel daru chi ofyn i mi?' 'Lle ceuthoch chi o?

Wel, mae o'n beth mawr, wasi.

'Wel, ma' un tu allan i'r sied.

Wedyn, fel petai'n dod yn ôl i fyd pobl, cododd o'i blyg a dweud, 'Ia, wel, gadwch i mi ca'l golwg arnoch chi, Musus Williams.' Ac allan â'r stethosgop!

'Wel, be wyt ti isio tro'ma, Llong?

Wel, tebyg fy mod yn geidwadol, ond rhywsut ni fedraf yn fy myw fodloni ar y detholion 'ma; y mae'n rhaid i mi gael y Llyfr i gyd, yn Lefiticus ac yn Gronicl ac yn bopeth.

'Wel?' gofynnodd hithau.

Wel, cyn deuddeg o'r gloch, dyma saethu yn y gwaith a'r dynion yn mynd i fwyta.

wel, beth mwy allwn ni ei wneud na charu'n gilydd?" "Caru'n gilydd ddigon..." "Os wyt ti'n torri dy galon fel hyn, tybed sut mae Romeo a Juliet yn teimlo heno?

Er enghraifft meddyliwch am ddau lawchwith ymlaen; wedi i un fod yn tyllu am sbel a'r llall yn troi'r ebill a rhoi dwr, maent yn penderfynu newid drosodd, wel gan fod y ddau yn llawchwith, mae'n rhaid newid lle ar y platform er mwyn i'r dyn sy'n taro fod yn ddethau, ond petai o'n medru iwsio'i law dde ni fuasai angen newid lle.

Wel os mai Cymraeg ydi'ch mamiaith chi, dwi ddim yn gweld ei bod hi'n iawn i chi newid.

Yna bydd y rhanbarth a gollodd gwyaf yn ennill camera fideo, felly mae hynny'n ysgogiad iddyn nhw!' Wel, mae sgwrsio gyda'r holl ferched, o Fôn i Fynwy, wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi.

Y STIWT - TEML GYMDEITHASOL, Meredith Edwards Wel, wel, be' sy'n mynd i ddigwydd i'r Stiwt, tybed?

'Well.' meddai, 'it has been here eight years or so, you know.' A, wel.

Nhad yn chwilio a chwilio, yna "Lle dudoch chi ma' nghrys i Jini?" Mam yn cymryd pwffiad oddi ar y pwmp oedd ganddi i'w helpu anadlu cyn ateb, "Wel, yn yr 'airing cupboard' Charles".

Wy fel y banc, ch'wel.

Cynorthwywyd ef i ddod allan o'r ffos gan Ernest a'r bonheddwr ieuanc, ac wedi iddo ddod ato'i hun cafodd fod ei geffyl gwerthfawr wedi torri ei goes, ac ebe Ernest: `Wel, wel, mae'r cwbl drosodd efo fo; gadewch i ni ei roi allan o'i boen,' a chan dynnu ei gyllell allan, torrodd y brif wythi%en yn ei wddf, a gwaedodd yr anifail yn fuan i farwolaeth.

'Wel?' gofynnodd Hywel Greulon eto.

'Wel!

Wel dyna fi wedi rhoi rhyw fraslun o'r amodau a'r tirwedd ar y mynyddoedd yna ichwi.

'Wel,' meddent, 'pam na ddylai criw bach gael eu hiaith a'u diwylliant eu hunain; mae e'n digwydd ym mhobman yn yr India.' Doedden ni a'n hiaith ddim yn un o ffeithiau ysgytwol bywyd iddynt mae hynny yn sicr.

Wel, mae gen i fol, dydw i ddim yn ffit ac mi fedrai ollwng pêl sy'n cael ei thaflu ataf i.

Y Palas Llundain, Dydd Llun Annwyl Llefelys, Dim ond nodyn byr i ddweud fod gen i dipyn o broblem yma yn Ynysoedd Prydain ar hyn o bryd, - wel, tair a bod yn fanwl gywir.

'Wel 'na ni te, Mr Pŵel - dyna daro'r fargen yn ddigon slic!

Cael golwg ar fy nghartref am y ddwy flynedd nesaf - wel dyna sioc.

Enillodd e'r loteri ym mish Gorffennaf, ch'wel.

"Dywedwch, gefnder, beth ydy'r hanes diweddaraf o Lundain?" "Wel rhoswch.

Wel dau a dweud y gwir.

'Wel be?' meddai PC Llong 'Wel wyt ti'n fodlon coelio rşan na laddodd Vatilan mo Huws Parsli.

Wel yn y tymor byr y briodwedd fwyaf deniadol yw'r un electronig.

Wel ydi, mae pawb hefo tractor, a chlymu fferm wrth fferm, ffermwyr cefnog yn awyddus i gael gafael ar y tir ac yn barod i adael i'r hen fythynod fynd er mwyn cael byw yn y cymoedd, gan bicio i fyny bob hyn a hyn mewn cerbyd neu dractor neu rywbeth.

"Wel," medd y milwr gan dynnu ei gleddyf o'r wain, "efallai ei fod yn farw, ond gwell i mi wneud yn siŵr," Mae'n codi'r cleddyf uwch ei ben ac ar fin dy drywanu pan wyt yn troi'n sydyn, yn codi dy goesau ac yn ei gicio yn ei stumog.

Wel fi yw'r arwr; fi sy yn y ddalfa.

"Wel, fe wnes i beth twp," ebe Douglas Wardrop wrtho'i hun gan geisio meddwl beth a wnâi nesaf.

Ac yn wir i chi, fel yr oedd cloc yr eglwys yn taro deuddeg, i lawr â'r mul, a diniwedirwydd a chredo'r plant mewn grym ewyllys da wedi ei atgyfnerthu a'i gadw, wel am flwyddyn arall o leiaf.

Wel mi gan nhw eu gorfodi dwi'n credu, gan amgylchiadau, i ddod i delerau efo'r sefyllfa oherwydd faswn i'n meddwl, er na allaf siarad o brofiad, ymhlith yr hen oedd y styfnigrwydd yma, yr hen bobl yn ei chael hi'n anodd i symud a newid enwad, neu newid adeilad, addoldy, ond tydi bobl ifanc yn malio fawr ddim am bethau fel hyn, a 'dwn i ddim beth fydd dyfodol yr Eglwys neu'r Capeli os ydi'r bobl ifainc yn troi i fod yn Gapelwyr neu Eglwyswyr unwaith eto.

'Wel, os nad yfwch ef, mi a'i taflaf am eich pen, ebe yntau.

Wel, mi gefais i fodd i fyw yr wythnos ddiwethaf.

Wel,' meddai, 'mae yma le diflas.

O gofio'r hanes am John Evans o'r Waunfawr yn cyfarfod Indiaid cochion o Gymry Cymraeg aeth un rhigymwr lleol ati i ysgrifennu 'pryddest' yn priodoli profiadau tebyg i D Rhys Jones yn y Wladfa: "Medd Pat, wel dyma ddiawl o waith yw cwrdd ag Indiaid coch y paith."

Wel, yr oedd yn tynnu tua'r saith o'r gloch, ac fe aeth amryw ohonom i gyfeiriad Ysgol y Nant, ac fe ddaeth nifer dda ynghyd.

Y Doctor (yn syn): Wel te, wrth gwrs.

Ond os 'dach chi'n sgrifennu darn o farddoniaeth rydd, wel, allech chi fod yn newid honna o hyd a dal ddim yn siwr a ydy hi'n iawn.

'Hanner cant, o leiaf.' 'Wel...hynny ydy...rydych chi wedi hen arfer gyrru hyd y wlad, 'ndo?

Wel, os oedd yn well ganddynt lyfu cadwynau eu caethiwed!

'Wel, ti i fod yma hannar awr wedi wyth!' harthiodd Ifor i gael y gora arno fo.

'Wel myn diawl!

Mi fedrwn ni gymeradwyo hon, ond medrwn, Gwen?' 'Wel .

"Wel, yn ôl yr hanes, o dan y cerrig hynny y mae clamp o drysor.

"Wel, dyna wynebgaled, yn dwad yma a ninne ddim yma, a chwalu popeth fel hyn.

'Wel, ydy,' atebodd y wraig yn betrus braidd, 'ond alla i eich helpu chi?'

Wel, fy ffrind anweledig i ydi, Sara.

Wel, mi a adawaf yr hen deuluoedd a'u ffermydd am sbel, gan obeithio eich bod yn dal i sefyll ar ben yr allt wrth ymyl yr Ysgol.

Wel, meddai'r hen fachgen, dyma chi.

Wel, 'da chi 'rioed 'di cherddad hi bob cam.' 'Geuthon ni'n dau bas.'

Wel, yn syml: allwedd llwyddiant dysgu ail iaith yw graddio da.

Wel rwan yntê, dyma'r malwr yn mynd i ben draw'r bonc ac yn nôl wagen, peth rhywbeth yn debyg i focs sgwâr heb gaead arno ac un pen wedi ei dorri i ffwrdd, a'r bocs hwn wedi ei osod ar bedwar olwyn, ac yn dal rhywbeth o ddwy dunnell i ddwy dunnell a hanner o bwysau.

A'r eiliad nesaf, neu felly yr ymddangosi hi, roedd Tom yn sefyll uwch ei phen Roedd ei gefn at y lleuad, ac ni allai hi wel ei wyneb yn glir - ond roedd ei lais yn ddigon i'w dychryn.

Wel?

"Ie." "O?" "'Dŷch chi ddim yn swnio'n falch iawn, Beti!" "Wel..." "Castell Dracula," meddai Dic.

'Wel at y doctor 'te?'

Mi ddaw gwlad fach Urmyc yn fwy clir ar y map yn y diwedd - wel, mae hi'n bownd o ddod yndydi, os can nhw wared ar yr holl niwl yna sydd wedi bod yn llesteirio eu datblygiad a'u gwelediad?

Twt, mi fyddwch chitha yn falch o gal tamaid yn barod yn y meinjar 'dwy'n siŵr." "Wel os cyrhaedda' i y meinjar ynte." "Dowch.

wel ...

Fe welwn ni'r ddwy ddraig yn codi o'r twll cyn bo hir, ond paid â bod ofn, welan nhw mohonan ni yn cuddio yn y fan yma." "Ond pam y medd a'r sidan?" "Wel, fe fydd y ddwy yn ymladd heno a bron â thagu eisiau diod.

Wel, dwn i ddim, roedd y tadau yn gallach o lawer weithiau.

Wel, dim ond dau oedd wedi TALU i ddod i mewn ond roedd gwahoddedigion hefyd.

Wel, dyna fi wedi gweld un ohonyn nhw o ekliaf.

A does dim ond ichi edrach drw'r rhaglenni, wel caneuon digri a phetha felly, ac er fod na chwerthin iach efo nhw chewch chi ddim hyd i'r un gair o'i le.

'Wel, os cofiwch chi, mae 'na gerbyd neu fan neu rywbeth tebyg yn danfon y dyn at Lety Plu bob tro.' 'Iawn,' meddai Gareth.

Wel wrth gwrs da' chi'n gorfod cofio mai Sais Gymry oedd fy rhieni i ynte a phan symudodd fy nheulu o Gaerdydd, wel Morgannwg, i Gaergybi roedd fy nhad yn swyddog ar y llongau ac roedden ni yn ymdroi ymhlith y Saeson neu'r Sais Gymry ynte.

Wel, os oedd gen i ofn dod oddiar y gadair, roeddwn yn crynu wrth feddwl am yr hyn a'm gwynebai.

'Wel ...

"Wel," meddai hi, "Ddim yn y tŷ hwyrach.

"'Ti'n gwbod 'mod i wedi blydi wel gweud.'

Gwyddai hefyd y byddai ei fam - fel rhyw fath o ymddiheuriad dros beidio â' i amddiffyn pan gosbid ef - yn gwthio chwecheiniog, neu hyd yn oed swllt, yn llechwraidd i'w law, ac roedd hynny'n ei blesio'n iawn ac yn tanseilio datganiad f'ewythr, "Wel, os na halwn ni ef bant i'r ysgol, rhaid ei gadw fe'n brin o arian a chadw disgyblaeth iawn arno." Pan ddechreuodd Dic fynd i Ysgol Ramadeg Derwen, i'r Dosbarth Cyntaf, roedd yn cael mwy o arian poced mewn wythnos nag a gawn i am fis pan oeddwn yn y Chweched Dosbarth.

Wel, fe ddaeth yn gyfnod etholiadau eto.

Ac am y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wel, meddyliwch am Mari Lewis yn ceisio byw gydag ef: o'i gymharu â'i dri aderyn ef yr oedd darllen Pererin Bunyan fel ymdopi â'r ABC.

Wel, beth oedd o le ar hynny?

Beth amdani hi?' Wel!

'Wel?' meddai Nel.

'Wel fedrwn i gerddad ddim cynt.

"Does dim digon o le i ni i gyd ar yr un beic, a rydym yn syrthio ar bennau'n gilydd byth a hefyd." Ar _l amser hir, dyma'r dyn trwsio sosbenni yn codi ei ben, yn agor ei lygaid ac yn dweud, "Wel, dyna ddynion bach od ydych chi.

Wyt ti'n fentrus?' 'Wel .

'Wel diolchwch yn dalpe i Meri droson ni 'te.

``Druan oedd Miss Hughes!'' ``Beth a wnaiff Miss Hughes yn awr?' ' ``Wel, mi fydd Miss Hughes, druan, yn unig ar ôl colli ei brawd.' ' ``Pwy gaiff Miss Hughes i edrych ar ôl y business?

'Diawl, tydyn nhw'n ddau o betha' del, hogia.' 'Wel o leia', 'ngwas i, ma'r hwch yma a finna' yn dal hefo'n gilydd.'

"Wel beth?'

Wel, mi ddaru ni fenthyg toman ohonyn nhw oddi wrth ein ffrindia acw, a'u cario at nythod y doctoriaid coch.

Wel, mae cryn waith mysgu ar elfennau'r cenedlaetholdeb hwn hefyd.

'Wel, sudach chi'n disgwl iddi fynd?' 'Wel...y...

Wel fedrai ddim dweud - roeddwn i allan o gysylltiad.