Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wnawn

wnawn

Ond y mae dau anhawster: yn gyntaf, i ddyfynnu Crwys: 'Prin yw'r arian yn god', ac yn ail, beth a wnawn ag ef, wedi ei brynu ar wahân i ymddeol iddo, efallai?

Cytunwn, wrth gwrs, mai son am y sefyllfa yn gyffredinol a wnawn ac mai ar raddfa lai y gwelir y dirywiad mewn ardaloedd gwledig, megis Uwchaled.

Mi wnawn ni iddi feddwl fod 'ma ysbryd, ia?

Mi wnawn ni aros lawr fan 'na!" Ffwrdd a ni, ac y fi oedd yr olaf yn cyrraedd bob tro!

Pe gallwn fod yn gyfrifol yn yr hyn a wnawn, yna fe fyddai'n wrth mynd.

'Be wnawn ni efo nhw yw'r cwestiwn.'

Mi wnawn ni drefniadau i gadw hwsmonaeth ar y fferm hyd fis Gorffennaf; erbyn hynny mi fyddi di wedi cael cyfle i feddwl ac mi fyddi wedi cael gorffen yn yr ysgol, ac os byddi di am newid dy feddwl mi fedri fynd i goleg." Gwyddai Alun oddi wrth yr olwg styfnig yn ei hwyneb nad oedd wiw iddo ddadlau â hi, roedd hi wedi penderfynu.

Byw ym Mhwllheli a wnawn os priodwn.

"Mi wnawn ni sgio i lawr at y lifft gadair acw ac wedyn cewch fynd lawr arni hi.

Adroddiad digon digalon fyddai gennyf y rhan amlaf, ond chwarae teg i JE gwerthfawrogai bopeth a wnawn a diolchai am y gymwynas leiaf.

Os na whariwn ni'n dda, wnawn ni ddim.

Pe bawn i'n gallu chwerthin ar orchymyn a heb gymhelliad mi wnawn i hynny rşan, er mwyn profi i chi ei fod o'n bosib.

Mae'na rai fydda'n rhoi'r byd am gael bod yno i'w gweld nhw'n mynd trwy'u petha." "Ond wnawn i ddim aros i'w gweld nhw wrthi." "Na 'newch?

'Be wnawn ni â nhw?' holodd Bleddyn, ei lygaid yn fawr gan ofn.

Yn wyneb hyn, gellir ond diolch i'r drefn mai nid yr hyn a wnawn ni sydd yn ein gwneud ni'n seintiau, ond yr hyn a wnaeth Crist drosom ni.

`Fe fyddwn ni i gyd yn boddi os na wnawn ni rywbeth yn gyflym.' gwaeddodd Mr Parker.

Os ydi cynhyrchydd yn dweud 'Dwi isio cadair yn fama', rydach chi'n deud 'Pam?' Mae o neu hi'n deud wrthoch chi; iawn, dyma'r fath o gadair wnawn ni'i rhoi - oherwydd mae hi o fewn yr iaith weledol o'n i'n sôn amdani gynnau...

Ac weithiau meddyliaf ein bod wrth gwyno am y cam a ddioddefwn fel Plaid, megis ynglŷn â darllediadau gwleidyddol, er enghraifft, yn methu â dirnad yn llawn y bygythiad a wnawn i lawer o'r buddiannau breiniol yn Llundain, ac fe fyddai'n achos pryder mawr i mi pe na bai'r llywodraeth ganol yn ceisio llesteirio'n cynnydd.

Mi wnawn ni ymladd hyd y diwedd ..." "Ond faint o arfau sydd gennym ni?" holodd un arall.

Deud wrthi na wnawn ni ddim llanast.

Ac nid gweld eisiau nwyddau yn unig a wnawn ym Moscow.

Mae newyn wedi arwain unwaith eto at farbareiddiwch yn Ewrop, ond y cyfan a wnawn ni yw syllu'n fud.

Pa beth a wnawn?

Be' ar y ddaear wnawn ni?" gofynnodd Mam.

A pha ddefnydd a wnawn ohono?

John Williams: 'Na wnawn.

Gwneud un siwrnai ddechrau'r mis a wnawn i'r arch-farchnad a cheisio cael digon o fwyd i bara am y mis, oni bai am fwydydd ffres fel bara a llefrith a chig.

Be wnawn i?

Beth wnawn ni?

Fe gawn olwg ar y rhai mwyaf dymunol ohonyn nhw yn y bennod nesaf, ond rhoi sylw i ategolion cwbl angenrheidiol a wnawn yn y bennod hon.

'Beth 'wnawn i yn y fath le a dy gartre di?'

`Rydyn ni'n gyfoethog!' `Beth wnawn ni ag ef?' `Hanner munud ...' `Beth?' `Nid ein harian ni yw e.' `Ond ni ddaeth o hyd iddo.' `Y cyfan y mae hynny'n ei olygu yw bod rhywun wedi ei golli e.

Am y tro, fe wnawn ni anghofio ein bod ni yma i fwrw'n swildod fel pâr priod.

Yn un peth, y mae'r bersonoliaeth gyfan yn ymhlyg ymhob gwaith a wnawn.

"Dwedwch wrth Mr Bassett ein bod yn mynd, Huw," meddai Idris, "ac fe wnawn ni'n tri waca/ u'r cwch, a rhoi ein pethe ni i mewn." I ffwrdd â'r tri a Chymro wrth eu sodlau.

Ffugio bod yn fyddar ac yn ddwl a gwrando ar bob si yn y fangre dlodaidd honno!" "A thra byddi di yno, Gwgon, mi fydda' innau yn gyrru'r ias i gerdded ac yn dilyn trywydd yr amserau." "Siort ora' Elystan, ond wnawn ni'n dau byth sbi%wyr fel Cellan Ddu.

Dod i ddeall fod pobl yn newid gyda threigl amser a wnawn trwy gyfrwng y ddau gymeriad yn y stori, Gwen a Jane Clecs.

Os ni'n meddwl taw lledu'r bêl sy angen - fe wnawn ni ledu hi.

Yr wyf yn rhoi pwys mawr ar yr hyn a ddigwydd ym Mhwllheli; fe fydd awdurdod cenedl wedyn y tu ôl i bopeth a wnawn.

"Wnawn ni ddim diffodd y golau," meddai wrth y cŵn, "rhag ofn i ni faglu'n y tywyllwch ar y grisiau tu allan." Cofiodd am ei dors, ac agorodd y drws i'r cŵn neidio o'i flaen i lawr grisiau'r feranda.

"Wel, be' wnawn ni?