Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddigwyddiadau

ddigwyddiadau

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Derbyn Mesur Cymru ond gyda gwelliannau.

Un o brif ddigwyddiadau newyddion y flwyddyn oedd ymddiswyddiad Ron Davies yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, y'r amgylchiadau a arweiniodd at ei ymddiswyddiad a'r frwydr a ddilynodd dros arweinyddiaeth y blaid Lafur yng Nghymru.

Mae nifer o'r rhaglenni hyn yn adlewyrchu cryfder BBC Cymru o ran newyddiaduraeth materion cyfoes, ac roedd hyn yn amlwg trwy gydol y flwyddyn gyda chyfraniadau i ddarllediadau ar radio a theledu o ddigwyddiadau megis yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd, a phrif raglenni dogfen ar y teledu megis Place of Safety, am yr ymchwiliad i gam-drin plant yng Ngogledd Cymru, ac In The Red Corner, a ddilynodd gystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Awyrennau bomio Hitler yn ymosod ar Guernika yng ngogledd Sbaen.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Cyhoeddi mesur a fyddai'n caniatŠu datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru.

Un o'r cyd-ddigwyddiadau od yna sy'n digwydd weithiau.

Holl ddigwyddiadau'r noson cynt; breuddwyd llygad Duw, ei chynnwrf gyda'i thad, ymdrech y gof i ymgrogi a nawr eto llais bach Robin a llythyr Hannah.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwrthwynebiad gan bobl amlbleidiol i'r bwriad i adeiladu cronfa ddwr yng Nghwm Tryweryn i ddarparu dwr i Lerpwl, ond methiant fu pob ymgyrch.

Dosbarth Carnedd: Mwynhaodd y dosbarth sgwrs ddifyr gan Mr Goronwy Evans, Llwyn Onn, am ddigwyddiadau ffermio mewn cyfnod o flwyddyn.

Yn sgîl presenoldeb cynhyddol y camerau dylsai unrhyw chwaraewr syn euog o ddigwyddiadau ysgeler, annerbyniol, dderbyn y gerydd a ddaw i'w ran.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Lenin yn marw.

Fe'n tywysir trwy ddatblygiadau cynhyrfus y bedwaredd ganrif ar bymtheg i lawr hyd at ddigwyddiadau'r cyfnod presennol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y diwygiad olaf yng Nghymru yn dechre dan arweiniad Evan Roberts, Casllwchwr.

Mae ymosod ar estroniaid a halogi mynwentydd yn ddigwyddiadau beunyddiol yn yr Almaen y dyddiau yma.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol Margaret Thatcher yn arweinydd y Toriaid.

Mae Bryn Terfel yn dweud mai hon fydd y gyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Henry Cambell-Bannerman y Rhyddrydwr yn Brif Weindog yn lle'r Tori Balfour.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Rhyfel Vietnam yn gwaethygu wrth i awyrennau America ymosod â bomiau ac wedi i 53,500 o filwyr gael eu hanfon i'r wlad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwynfor Evans yn bygwth ymprydio hyd farwolaeth oni fyddai'r Llywodraeth yn newid ei meddwl ac yn dilyn ei maniffesto ynghylch sefydlu sianel deledu Gymraeg yng Nghymru.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Blaid Lafur yn diarddel Oswald Mosley.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Lloyd George yn galw am gael gwared a phwer Ty'r Arglwyddi.

Roedd y fenter aml-gyfrwng nodedig hon yn coffau'r 20fed ganrif fel y'i hadlewyrchwyd gan ddigwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Y peth traddodiadol i'w wneud mewn pasiantau ac operâu roc yw cyflwyno talp o hanes ardal - am arwyr y gorffennol, am ddigwyddiadau cynhyrfus neu stori'r oesau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwrthdaro rhwng Almaenwyr a milwyr Ffrainc yn y Rhur.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 'Y Sul Gwaedlyd' yng Ngogledd Iwerddon pan daniodd milwyr Prydain at orymdaith hawliau sifil yn y 'Bogside' a lladd 13.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 1 Ionawr, y pensiynau cyntaf yn cael eu talu i bobl dros 70 oed.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Chwech yn marw wedi ymosodiadau treisgar yn ystod streic y glowyr yn Llanelli.

Efallai mai cyd-ddigwyddiadau sy'n gyfrifol am hyn neu'r ffaith bod argyfyngau gwleidyddol ein cefndryd Celtaidd mor niferus â gwyliau'r Eglwys.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Pob plentyn ysgol ym Mhrydain i gael mwgwd nwy.

Does 'mo'r fath beth a hunan-leiddiad yn bod, wrth natur - amgylchiadau a digwyddiadau sy'n gyrru pobl i wneud peth felly." "Rwy'n siarad am actores oedd yn ei chael hi'n rhy rhwydd i fyw rhannau dramatig a apeliai i'w dychymyg, yn hytrach nag ymdrechu i wneud rhywbeth o'i bywyd ei hun." "Ac rwy i'n son am ddigwyddiadau a'u canlyniadau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol.

Mae'r rhif mor uchel nes y bu'n rhaid i gangen Cymru o'r Kennel Club gyhoeddi dyddiadur sy'n rhestru a chadw trefn ar yr holl ddigwyddiadau.

Ar y llinell amser ceir manylion am brif ddigwyddiadau hanesyddol, a'r Eisteddfod Genedlaethol, ym mhob blwyddyn o'r ugeinfed ganrif.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Rwsiaid yn darganfod Auschwitz.

Ond y mae un nodwedd yn gyffredin i'r tair elfen hyn, sef mai canu cymdeithasol ydyw gan fwyaf, a'r beirdd unwaith yn rhagor, fel eu rhagflaenwyr yn y ddeunawfed ganrif, yn canu i ddigwyddiadau'r fro a'i phobl.

Gellid gwneud drama drawiadol o hanes teulu'r tenantiaid, gan ddewis un cyfnod argyfyngus a dangos cyfres o ddigwyddiadau trychinebus yn dod ar draws ei gilydd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND. Tywysog Charles yn derbyn y teitl 'Tywysog Cymru'. Wyth aelod o dîm pêl-droed Manchester United yn marw mewn damwain awyren ym Munich.

Dros y blynyddoedd mae'r Gymdeithas er Gwarchod Adar wedi bod yn cadw cofniodion o ddigwyddiadau yn cynnwys dinistrio nythod, gwenwyno a saethu adar.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 439 o ddynion a bechgyn yn cael eu lladd yn nhrychineb glofa Universal, Senghenydd.

Mae rhaglenni newyddion BBC Radio Cymru, hefyd, wedi parhau i gadw llygad manwl ar ddigwyddiadau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Wedi i'r Arlywydd Nasser wladoli camlas Suez, Prydain a Ffrainc yn bomio ac yn meddiannu'r ardal.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 2 filiwn rhwng 19 a 27 oed yn cael eu galw i'r Lluoedd Arfog.

Ni fyddem yn derbyn yn ein cartrefi luniau teledu o ddigwyddiadau ar gyfandiroedd pellaf y byd eiliadau wedi iddynt ddigwydd.

Beth bynnag am hynny, ychydig o hanes ardal, ar wahân i ddigwyddiadau, y gellir ei osod o fewn clawr un llyfr.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Cychwyn yr Ail Ryfel Byd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Kennedy yn mynd i Berlin ac yn llefaru'r geiriau: 'Ich bin ein Berliner'. Yr Arlywydd Kennedy yn cael ei saethu.

Ar ei orau, mae'n gallu rhoi blas mwy real o ddigwyddiadau nag y gall yr un gohebydd tramor proffesiynol ei roi; ar ei waetha', mae'n golygu fod pobl gyffredin yn cael eu trin fel arbenigwyr.

Mae BBC Radio Cymru wedi parhau i adfywio rhaglenni, gyda chymorth strategaeth farchnata fywiog yn seiliedig ar ystod o ddigwyddiadau a chyngherddau awyr agored yr ymddengys eu bod wedi cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Ar ôl y pum mlynedd cyntaf gweddol dawel, cyffrowyd awdurdodau'r Brifysgol a'r esgobion fwyfwy yn erbyn y mudiad gan nifer o ddigwyddiadau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Torïaid yn ennill eu trydydd etholiad cyffredinol o'r bron.

Mae yna ddigwyddiadau yr ydw i'n dal i'w cael yn anodd eu trafod.

Mae hanes y briodas yn digwydd ar lefel myth yn hytrach na nofel, sef fel patrwm o ddigwyddiadau ag iddynt ystyr symbolaidd nas gwireddwyd yn uniongyrchol drwy gysylltiadau ac amgylchiadau cymdeithasol y byd sydd ohoni.

Hanes ydyw'r testun sydd wedi dioddef mwyaf o dan bwysau anwastad ac anghyfartal y behemoth yma o gyfundrefn addysg sydd gennyn' ni yng Nghymru, a'r canlyniad yn aml ydyw ein bod yn ansicr ac yn anwybodus am ddigwyddiadau ein gorffennol ni ein hunain.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Edward VII yn marw, Siôr V yn dod yn frenin.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Rhyfel De Affrica yn dod i ben.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Yr Unol Daleithiau yn ymuno â'r Rhyfel.

Yng nghwmni Rebecca John a Jason Mohammad, gall y gwylwyr gael clywed am ddigwyddiadau yng Nghymru ar byd, gyda'r bonws ychwanegol o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar straeon newyddion syn digwydd yn hwyr yn y nos.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Yr Almaen yn ildio yn Stalingrad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Môn.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Hon oedd blwyddyn 'gaeaf yr anniddigrwydd' pan welwyd biniau sbwriel yn ymgasglu ar y strydoedd, ysbytai yn gwrthod cleifion, toriadau yng nghyflenwad bwyd a phetrol, miloedd ar y clwt ac ambell enghraifft o dorrwr beddau yn gwrthod agor beddau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Argyfwng Ciwba wrth i Rwsia geisio mynd ag arfau niwcliar i'r ynys.

SĢn fflamau tân glo yn llempian ac yn chwythu, aroglau lamp baraffin newydd ei golau, grwndi'r gath ar y mat yn gefndir i ddigwyddiadau amrywiol Nedw ac Wmffra.

Gydag amser, bydd pob newyddiadurwr yn meithrin rhwydwaith o gyfeillion mewn swyddi allweddol y gall ddibynnu arnynt i roi gwybod iddo am ddigwyddiadau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y 'gang o bedwar', Shirley Williams, Bill Rogers, David Owen a Roy Jenkins, cyn-aelodau o'r Llywodraeth Lafur, yn ffurfio plaid newydd, y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, yr SDP. Naw aelod seneddol yn eu dilyn.

Yng nghwmni Rebecca John a Jason Mohammad, gall y gwylwyr gael clywed am ddigwyddiadau yng Nghymru a'r byd, gyda'r bonws ychwanegol o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar straeon newyddion sy'n digwydd yn hwyr yn y nos.

Mae Newyddion yn ymfalchïo yn y ffaith y gall ddod â'r holl ddigwyddiadau allweddol i'r gwyliwr Cymraeg ei iaith.

Mae hefyd yn adrodd hanes Ewrop a hanes y byd yn gyffredinol, ac yn dangos sut y bu i ddigwyddiadau hanesyddol effeithio ar Gymru ac ar yr Eisteddfod.

Gan nad oes modd ymddiried yn llwyr mewn rhagolygiaeth economaidd, y mae temtasiwn naturiol i unrhyw lywodraeth ymateb i ddigwyddiadau cyfoes, fel cynnydd yn y gyfradd diweithdra.

Bu 1998/99 yn flwyddyn arall o ddigwyddiadau nodedig - ymddiswyddiad Ron Davies a'r gystadleuaeth ddilynol am arweinyddiaeth ei blaid, ymweliad yr Uwch-gynhadledd â Chymru, lansio BBC CHOICE Wales a'n cynlluniau ein hunain ar gyfer datganoli.

Y mae cerddi o'r fath ar gael ond tystiolaeth wael ydynt i ddigwyddiadau hanesyddol.

Roedd y Radio Wales Chronicle, rhaglen oedd yn rhedeg yn ddyddiol yn ystod y mis cyn y pen-blwydd, yn edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r 20 mlynedd diwethaf - o etholiad Margaret Thatcher ym 1979 i Ddatganoli - trwy gyfweliadau Vincent Kane gyda sêr y byd adloniant, cerddoriaeth a chwaraeon.

Mae pob math o ddigwyddiadau cyffrous yn eich aros.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi peth cydraddoldeb i'r iaith drwy ganiatâu fersiynau Cymraeg o ffurflenni swyddogol a chaniatâu defnydd o'r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Penodi George Thomas yn Ysgrifennydd Gwladol Cymreig.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Sefydlu'r Drydedd Reich yn Yr Almaen, Hitler yn ffurfio baner swastika newydd i'w blaid, Plaid Sosialaidd Genedlaethol Yr Almaen, sef y Blaid Natsïaidd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Blwyddyn y brotest fawr, protestiadau Cymdeithas yr Iaith, protest y Chwith, protest y duon, a phrotest heddwch drwy Gymru, Ewrop a'r byd.

Menter fasnachol yw'r wibdaith, wedi ei threfnu gan Ddigwyddiadau egni, rhan o S4C Rhyngwladol.

Yn benodol, fe stopiais fynd ar deithiau, ymweld ag amgueddfeydd, neu fynd i ddigwyddiadau mawr cyhoeddus.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ramsey MacDonald yn ymddiswyddo oherwydd afiechyd; Stanley Baldwin yn ei olynu.

Ie, ie, dewis ei ffeithiau, dewis ei lluniau, dewis ei phrofiadau y mae hi fel pob llenor ni fynnir ac ni ellir gwadu hynny Ond yr oedd hi heb os yn llenor gwyddonaidd iawn, yn llenor a gadwai at galendr o ddigwyddiadau y gallem, pe mynnem, eu gwirio'n hanesyddol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Rhyddfrydwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Blwyddyn yr Arwisgo yng Nghaernarfon.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol John F. Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

'Roedd cynulleidfa'r sinemâu yn awr yn gallu gweld â'u llygaid eu hunain brif ddigwyddiadau'r byd, boed hwyl, boed hunllef.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Yn ddisymwth ar Dachwedd 11 daeth y Rhyfel Mawr i ben.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y dirwasgiad hir yn cychwyn.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Rhyfel y Malvinas.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Protestio am ryfel Fietnam yn parhau.

Ceir yn y gwaith hwn hefyd siawns i ailystyried rhai o ddigwyddiadau'r ugeinfed ganrif.

Gwir fod yma ddigwyddiadau cyffrous, ond yn yr enaid y maent, bron yn ddieithriad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ernest Bevin, y Gweinidog Llafur, yn galw am 100,000 o ferched i ddod i weithio mewn ffatrîoedd.

Mae yna ddigwyddiadau wedi bod lle'r ydan ni wedi rhoi'r camera i lawr - ond, wrth gwrs, dydi hynny ddim yn eich gwneud chi'n ddyn camera newyddion da iawn.

Bellach i'r naill awdur fel y llall, os mewn dulliau gwahanol i'w gilydd, y mae seiliau'r gymdeithas yn gwegian, ac mae'r pwyslais wedi symud oddi wrth natur yr hen gymdeithas at broblemau'r unigolyn o fewn y gymdeithas mewydd symudol ac ansicr, ac oddi wrth ddigwyddiadau allanol dwys neu ddigri at gymhellion mewnol unigolion yn ceisio ymdopi â bywyd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Cychwyn streic Chwarel y Penrhyn, Bethesda.

Ac ar ben hynny y mae ganddo ddisgrifiadau dadleniadol o'r prif ddigwyddiadau a symudiadau.

Yn ddiweddarach daeth Steffan yn bartner ac yn ffrindiau agos gyda Hywel - cadwodd Steffan yn dawel am ymgais Hywel i ladd Nia a chadwodd Hywel yn dawel am nifer o ddigwyddiadau oedd yn awgrymu fod Steffan yn euog o dreisio Karen.

Roedd y fenter aml-gyfrwng nodedig hon yn coffaur 20fed ganrif fel yi hadlewyrchwyd gan ddigwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.