Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddychmygu

ddychmygu

Y mae'n cau ei ~ygaid ac yn ei ddychmygu ei hun ar Iwyfan y sasiwn neu'r gymanfa, yno'n llawn hwyl yn ysgwyd y miloedd a daw hynny â diddanwch iddo.

Fel y gallwch ddychmygu, fi unwaith eto oedd Mrs. Chauffeur i Rich, Lowri fy chwaer a John ei gwr.

A allech ddychmygu un o'n swyddogion pwysig yn dweud, "Y Gymraeg yw'r peth pwysicaf yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru%?

Gorsaf y rheilffordd yn anhygoel, hyd yn oed ar ol gweld ffilm 'Ghandi' - yn orlawn mewn modd na ellir ei ddychmygu heb ei weld, yn swnllyd, yn fyglyd, nid yn unig gan stem ond gan fwg y gwahanol stondinau sy'n coginio ar y platfform.

Mae'n anodd i ni, sy'n hedfan i Awstralia mewn mater o oriau, ddychmygu'r fath brofiad; wythnosau lawer wedi eu carcharu o fewn terfynau llong gymharol fechan, heb gysylltiad o gwbl a gweddill y ddynoliaeth.

Fe allwch chi ddychmygu'r sefyllfa ond gallwch chi?

Fe allai ddychmygu ei bod hi'n hawdd idd nhw gael gwirfoddolwyr i helpu ar y funud.

"Fedrwch chi ddychmygu rhywun yn mynd o'i fodd i weithio i ffatri yng nghanol Lloegr ar ael ei fagu yma?" gofynnodd hi un diwrnod.

Byseddodd defnydd cras ei drowsus a cheisiodd ddychmygu mai jîns oedd ganddo am ei goesau.

Dydi fy chwaer yng nghyfraith ddim yn credu mewn rhoi siwgwr mewn teisan, ac mi wyddost, neu mi fedri ddychmygu, be' ydi teisan gwsberis hefo dyrnaid o halen ynddi hi yn lle siwgwr.

Mi allwch chi ddychmygu rhai pethau, meddai'r archaeolegydd, ond allwch chi ddim dychmygu eu ffordd o feddwl.

Ta waeth, ni allwn i ddychmygu beth oedd yn bod, a ffwrdd â ni ar y last lap.

Biti bod yr hen wraig mor fusgrell, oedd sylw trist gwr y pentref, wrth ddychmygu symudiad bysedd Morfudd dros eu cyrff hwythau.

Amser cinio cyn y gêm yn erbyn Lloegr cawsom y bregeth fwya tanllyd y gallech ddychmygu ganddo.

Gallaf ddychmygu clywed hen arogleuon amaethyddol wrth bori drwy'r gyfrol hon.

Ac yn ail gallwn ddychmygu'r propaganda senoffobig a ddeilliai o du'r wasg adweithiol.

Pe digwyddasai dyn dieithr fod yn teithio ar y ffordd hon, ac heb wybod am helyntion pedair blynedd a basiodd, buasai yn anhawdd iddo ddychmygu beth allasai fod y mater, beth oedd yn bod, beth oedd wedi dygwydd.

Rhaid, drwy gyffyrddiad y bysedd ar y lein, ddychmygu taith y plu ar y blaen llinyn, a thrwyddynt gyfieithu pob cyffyrddiad ac ystum o'u heiddo yn ddarlun o'r hyn sy'n digwydd yn y pwll.

Gallai ddychmygu ystum aesthetig Vera Puw-Jones, y tiwtor, wrth anwesu'r brigyn yn hwyrach heno, a'i chlywed yn ei chanmol am ddewis y bwa perffeithiaf ei ffurf ar holl lethrau'r Frenni.

Yn y nos gallaf glywed y morwyr yn canu yn eu cychod a chaf gysur wrth ddychmygu mai canu'r Hen Deulu rwy'n ei glywed.

Ond fe allwn ddychmygu Emli yn ei helfen mewn lle o'r fath!

Fedrwch chi ddychmygu prysurdeb y gwaith copr ganrif yn ôl, ger pen pella'r llyn?

Roeddwn wedi ei ddychmygu e'n fwy, yn gliriach o ran amlinell, ddim mor flonegog.

"O Iesu mawr," gwichiodd Morfudd, gan ddychmygu'r esgid fawr ddynol yn ymddangos unrhyw eiliad drwy bren y drws ac yn ei thrywanu rhwng ei choesau.

Gallwch ddychmygu, felly, pa mor gryf ydyw.

Ymhen pythefnos, fe gawsom ni ffilmio'r un llun - a'r adeilad ei hun - o bob ongl y gallech chi'i ddychmygu.

Wrth inni ddarllen y gerdd gallwn ddychmygu'r llys hwn.

Carwn i chwi, y bobl sydd erioed wedi bod yn y gwaith, ddychmygu gweld stepan fflat wedi ei thorri allan o'r graig, ac yn y fan hyn, sef ponc, 'roedd y dynion yn gweithio.

Drannoeth, gallwch ddychmygu syndod y bobl pan godasant a gweld y car yn ei ôl wrth ochr y t lle'r arferai fod.

Daeth cymydog i'r drws ac meddai â'i anadl yn fyr o frysio yma, "Mae dy adwy isaf yn agored cofia ac mae'r defaid oddi yma i Pen Llyn acw ac yn y ffarm arall." Gellwch ddychmygu'r llifeiriant geiriau a ddaeth yn sgîl y sylw, "Pwy sy'n gyfrifol am hyn tybed?" Yn sydyn clywem sŵn traed yn llusgo am y t^y.

Anodd i ni heddiw werthfawrogi yn llawn y fath fraint a gwefr ond gallwn ddychmygu - a dychmygu hefyd, o ddarllen y gyfrol hon, effaith hynny ar John Davies a'i debyg.

Gellwch ddychmygu'r sefyllfa!

Ac felly pan safwn wrth y gofeb y dydd o'r blaen, gallwn ddychmygu'r olygfa a chlywed sŵn Halelwia yn y gwynt.

Fe allwn ddychmygu cymaint mwy yw eu hawydd i warchod yr eliffant a fu yn sumbol mor gryf o drachwant dyn yn treisio'r bywyd gwyllt.

Fedrwch chi ddychmygu Pennaeth y Banc of England yn gwerthu tocynnau Wembley o'i swyddfa ei hun!

Pan glywais Mr Jenkins London House yn dweud, 'Mae 'na fwy yn Miss Lloyd nag y mae neb wedi'i ddychmygu,' gwyddwn iddi gyrraedd rhyw nen gymdeithasol go uchel yn yr ardal.

Dywedwyd y stori yma wrthym yn hollol ddifrifol a heb wên a'r unig chwerthin a fu rhyngom i gyd oedd wrth ddychmygu wynebau lladron y car wrth iddynt agor y babell a oedd wedi'i rholio ar do'r car.

Fel plentyn yn mynnu codi crachen oddi ar friw, fe eisteddais yn union gyferbyn a ffenestr y gegin, yn syllu trwyddi ar y cenllif, ac yn rhyw ddychmygu beth allai ddigwydd i'm lluddias i i fynd.

Gallai yntau ddychmygu'r wraig yn torri bara ymenyn, yn llenwi'r tyn bwyd, a rhoi te yn y piser.

Gallai ddychmygu mai fel hyn oedd Cymru ers talwm.

Yn ei lyfr Meistri'r Moroedd, y mae Mr Aled Eames yn sôn am y "munudau tawel ar nos braf, ac yn y distawrwydd clywed Mrs Pritchard yn canu'r piano yn y caban a'r Capten yn ei lais bariton cyfoethog yn canu 'The harp that once through Tara's Hall' neu Dafydd y Garreg Wen Claddwyd Mrs Pritchard yn Laurenco Marques a gallwn ddychmygu y tristwch ar y llong ymysg y criw ac yn enwedig tristwch Capten Pritchard o adael ei wraig mewn bedd ar dir estron.

Prin y gallai ddychmygu am neb yn gwisgo crys glân nac yn byw mewn tŷ, bellach.

Mi ellwch ddychmygu fy nghyffro pan welais i Twm Dafis yn cychwyn allan tua hanner nos ac yn mynd i ben y boncen acw sydd yng nghae pellaf Cri'r Wylan.