Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dinas

dinas

Dod acw tua 11 y bore cyn mynd â fi i Karaoke bar enfawr yng nghanol dinas Yiynag.

Ac meddai yn y Gynhadledd fis Mehefin dan gysgod Dinas Brân (a lle well nag yn nghartref Eisteddfod y Byd): 'Bydded i nynni yma, o Gymry, fod yn gosmopolitaneiddrwyddiediciach nag o'r blaen, a bydded i ni dderbyn 'a few ..' a 'few..' .

Marcwis Bute yn gwerthu hanner Dinas Caerdydd am 32,000,000.

Yn y ddeunawfed ganrif ehangodd y stâd trwy adeiladu dwy gaer anferth ar ei dir, sef Caer Williamsberg a Chaer Belan ar geg orllewinol Afon Menai ger Dinas Dinlle.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Anodd iawn yw dychmygu Schneider mewn dinas heblaw Berlin i ddweud y gwir.

Ni fodlonodd Daniel a Bebb ar annog: rwy'n tybio i'r ddau ymladd am seddau ar gyngor Dinas Bangor, ac aeth Bebb, beth bynnag am Daniel, yn aelod ar ôl cynnig neu ddau.

Hoffai pawb hefyd ddiolch i Myrddin Jones, "Dinas", William Williams, "Lon Isa% ac Eric harper, Tŷ Newydd am eu caniatad parod iawn i gael mynd ar eu tir.

Dinas y tu hwnt o hardd yw hon, gyda hanes hir a hen iddi.

Un o'r arloeswyr yn y maes poblogaidd yma oedd Mrs Nancy Jones, Dinas Mawddwy, a cheir cyfeiriad byth a hefyd yn hen gofnodion y Sir am gwmni%au Clwb y Dinas.

Disgwylir clywed y prynhawn yma fod Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi arwyddo Clayton Blackmore.

Buom yn cerdded am tua milltir yn eu dilyn ar hyd y Broadway - yn gofyn ambell gwestiwn i un a'r llall, ac yn gweled y derbyniad cynnes a roddid iddynt gan y New Yorkiaid ar eu taith drwy eu dinas tua'u cartref.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.

Dilynodd Yn ôl i Berlin Marion Loeftler (yn wreiddiol o Berlin ond bellach yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gweithio yn Aberystwyth) ar daith ddadlennol yn ôl i'w dinas enedigol.

Dinas gref â phyrth cedyrn iddi oedd yno, a gwylwyr yn gofalu na nesai gelynion.

Yn ôl rhai archaeolegwyr, dyma safle dinas goll Atlantis, i'r gogledd o ynys Creta.

Gweld dinas Akrotiri, y bu archaeolegwyr yn ei dadorchuddio o'r lafa folcanig er 1967 gan ddangos yn eglur sut yr oedd yr ynyswyr yn byw 1,500 o flynyddoedd Cyn Crist, pan ffrwydrodd mynydd tanllyd a llyncu rhannau o'r ynys yn gyfan.

Fe fyddai gweddill y trafod â mi fy hun ac â newyddiadurwyr eraill yn digwydd mewn dinas lle roedd mil o blant yn marw bob wythnos, lle'r oedd plant deg oed yn llusgo gynnau rhydlyd drwy'r llwch am eu bod yn rhy drwm i'w cario.

Mae sawl atgof hefyd nad dinas fodern Trydydd Bydaidd ddiurddas yw hi, ond prifddinas hen hen wareiddiad.

Erbyn hyn, ro'n ni wedi cyrraedd dinas Victoria, a bu Aurona a

"Dyma ni wedi dod yr holl ffordd o Gaerdydd er mwyn osgoi prysurdeb dinas, a dyma'r rhain ar ein gwarthaf ni.

Efallai mai fel hyn yr edrychai'r gaer ar Ben- dinas, gerllaw Aberystwyth, yn yr hen amser.

Doedd yna ddim lot o ddŵr, doedd y garthffosiaeth ddim yn gweithio'n iawn ond mi roedd yna falchder anhygoel gan y bobl yn eu dinas ac yn eu gwlad.

Mewn dinas sy'n llawn trais a pherygl, yr unig ddihangfa yw diod a chyffuriau a'r gobaith am gysur cyfeillgarwch neu gariad.

Fe'i ganed hi yn y Dinas, Rhondda yn ferch i Benjamin Rees o Eglwysilan ac Ann Butler o Landwyfog, Cwm Ogwr, ac yn Nhreorci, y Rhondda y digwyddodd i 'nhad a'm mam gael eu geni.

Tynnwyd yr offer pysgota i mewn, rhoddwyd mwy o ddisel yn yr injan, ei thanio - a chychwyn draw am y creigiau duon ar Drwyn Dinas.

Efallai fod hyn yn arbennig o wir mewn dinas fel Los Angeles gan fod yr archfarchnadoedd enwog, er enghraifft, yn sefyll yn gyfochrog ymhob ardal, ac felly'n ymladd am euheinioes.

Nid am y tro cynta fe'i synnwyd fod cymaint o fegera ar strydoedd dinas mor oludog Fflorens.

Fe fyddai hynny'n anymarferol mewn dinas lle roedd newyddiadurwyr o rwydweithiau'r byd yn dibynnu ar ddwy ffôn loeren a fawr ddim arall.

Aeth Wiliam Prichard, Braich Dinas, allan i'r llawr i ganu.

Er gwaetha popeth, llwyddodd Ibn al Khatib i gyrraedd dinas o'r enw Fflorens ychydig ddyddia cyn y Pla .

Datblygodd Gittins y cymeriadau hyn yn llwyddiannus, gan greu brithwaith bywiog o fywyd dinas wedi iddi nosi.

Mewn dinas heb system ffôn doedd hi ddim yn hawdd i'r llu mudiadau dyngarol gyfathrebu â'i gilydd.

Rhoi cynnig ar Adran Arglwydd Faer Dinas Caerdydd - ymateb addawol a hynaws.

Eisoes mae Cyngor Dinas Bangor wedi gwrthod rhoi caniatad cynllunio i godi siopau ar y cae er mai gan Gyngor Arfon y mae'r hawl terfynol.

Yng nghanol dinas fel Caerdydd mae goleua - dau strydoedd a cheir hefyd yn effeithio ar y tywyllwch.

Alan Cork, nid Bobby Gould, fydd yn dewis tîm pêl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer eu gêm oddi cartref yn erbyn Carlisle United heno.

Ers diwedd Tachwedd bu Strasbourg yn disgrifio ei hun fel Dinas y 'Dolig ac yn darparu llu o gyngherddau clasurol a chrefyddol.

O ddechrau cymharol ddi-nod, datblygodd y tîm i fod y gorau yn Ne Cymru ac, fel Dinas Caerdydd, fe lwyddwyd i gipio Cwpan yr FA o ddwylo clybiau Lloegr am y tro cyntaf drwy guro Arsenal yn Wembley ym 1927.

Cyhoeddwyd gan Dinas.

Ychydig iawn o lwyddiant economaidd a gafodd; roedd hynny'n gwbl amlwg wrth i mi weld dinas Havana am y tro cyntaf.

Dinas a choleg Caerdydd yw man genedigaeth y cylchgrawn hwn, yma y gwelwyd bod tir newydd yn ein disgwyl yng Nghymru, i'w ddarganfod gennym a'i weithio a'i feddiannu, er lledu teyrnas diwylliant Cymreig.

Noson i ddathlu hanner canrif o addysg gorfforol ddechreuodd fel Coleg Hyfforddi Dinas Caerdydd - clwstwr o hen gutiaur fyddin ar Barc y Waun.

Roedd y tawelwch yn y gwasanaeth yn dawelwch ysbrydol, hyd yn oed yn y cynnwrf a'r annifyrrwch o fod mewn gwlad a dinas fel Beirut.

Mae'r lleoliad wedi newid erbyn heddiw a'r genhedlaeth nesa'n cael eu difyrru yn sŵn tonnau Dinas Dinlle, Aberdaron, Aberffraw a Benllech.

Darllen amdano yn y wasg oedd yr wybodaeth gyntaf a gafodd teuluoedd y Cwm am benderfyniad Dinas Lerpwl i foddi eu cartrefi a'u capel er mwyn creu cronfa enfawr o ddŵr i ddiwallu galw diwydiant Lerpwl, glannau Merswy a rhannau o Gaer am fwy o ddŵr.

Mae Sam Hammam wedi cael ei ethol yn aelod o fwrdd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Yr hyn a brofais i oedd Dinas Dolig, Dana a Duw.

Mae Clwb pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd Alan Cork yn hyfforddi a dewis y tîm yn lle Bobby Gould o hyn allan.

'Faswn i byth yn medru byw mewn dinas,' meddai.

Yn y tridegau cynnar bu bri ar Ddosbarth Siaradwyr a drefnid gan Gangen y Brifysgol a Changen Dinas Bangor ac fe i cynhelid ar brynhawn Sadwrn mewn caffi ym Mangor Uchaf.