Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hardd

hardd

Gwelais gerflun o'r llanc Dafydd fab Jesse Ban un o'r meistri, yn gryf a hardd o gorff, a dyna'r argraff a adawai Phil ar bawb a'i hadwaenai.

Dyma iti wats, rho hi am dy arddwrn,' ac er mawr syndod i'r bachgen taflodd wats arddwrn hardd ar y gwely.

Yn oes yr hwyliau diflannodd llawer llong fawr hardd, a'r unig esboniad a roddwyd yn yr ymholiadau swyddogol oedd y tebygolrwydd mai taro rhewfryn a achosodd iddi suddo, gan foddi pob enaid byw heb adael neb i ddweud yr hanes.

Rhaid ei fod yn tynnu at ei hanner cant, ond mor olygus roedd o gyda'i berwig ddu a'i ddillad hardd.

Ond mi oedd hi'n hardd tu mewn.

Nid oedd yn wyneb hawdd ei ddiffinio yn y chwedegau; heb fod yn giwt o blaen fel Rita Tushingham nac yn dryloyw hardd fel Julie Christie.

Dinas y tu hwnt o hardd yw hon, gyda hanes hir a hen iddi.

Yr adeg honno roeddynt yn dai hardd mewn rhan ddymunol o'r dref, ond dros y blynyddoedd, wrth i'r perchenogion heneiddio oedd cyflwr eu tai wedi dirywio.

Y Gwylwyr yn unig gâi wisgo dillad hardd.

Afon hardd, gyda nifer o bontydd tarawiadol yn ei chroesi.

Gwywodd llawer rhosyn hardd gyda bod yr haul yn cyfodi arno.

Y llanc â wyneb hardd.

Arweiniai'r ymweliad hwn ni at ei hanes fel gwas bach (page boy) yn Llwyngwair gyda'r Boweniaid a'r atgofion am ymweliadau'r teuluoedd o'r Cilgwyn a Stradmore a'r dillad hardd a wisgent wrth y bwrdd cinio lle'r oedd disgwyl iddo weini yn gwrtais.

Yn hardd a galluog ond heb un ffrind a allai fod wedi trafferthu digon i gyflawni'r ffafr syml o'i chadw'n fyw..." "Paid." "...All siarad o nawr hyd Ddydd y Farn newid dim ar y ffaith mod i wedi'i lladd hi, cyn sicred a phe bawn i wedi suddo cyllell ynddi a throi'n llafn yn y clwyf." "Roeddwn i'n amau.

Oedd, roedd o yma yn y tū gwyn hardd yma a godwyd yn hafan rhag stormydd a threialon byd.

Cofiai sefyll ar y sylfaen, ugain mlynedd yn ôl, cyn i'r muriau gael eu codi, a cheisio meddwl be oedd yn eu haros yn y tū newydd hardd.

yn datgan ei barn i'r cyw cog hwn oedd yn mynd i nythu yn ei hardal ac ymyrryd a'i pharadwys!yn groenlan, a hardd ei dalcen, a'r gwallt crychfelyn yn pluo pant ei wegil fel shafins coed yn cyrflio ar foncyff cam.

Mae yng nghreigiau Moel Hebog gerrig hardd iawn, o liwiau gwahanol.

Mae ambell berson sydd wedi gweld Urmyc ar ddiwrnod pan mae'r haul yn digwydd bod allan am ychydig, yn honni ei bod yn eithaf hardd a'i bod yn mynd yn fwy gwyrdd yn ddiwedddar!

Edrychodd Eira ac `Elen ar ei ffrog hardd a'r cyrls melyn taclus ar ei phen.

Doedden nhw ddim yn hoff iawn o'r Israeliaid ac roedden nhw am ddangos i ni y llefydd oedd wedi'u dinistrio - fel y stadiwm athletaidd arbennig o hardd a chwalwyd gan y frwydr.

Cymerer wedyn ran olaf Soned XXXI: Cusana'r lloer y lli, mae'r ffrydiau'n dwyn I'r wendon serch-sibrydion llyn a llwyn, Ac awgrym ddaw i ddyn drwy gyfrin ddor Y cread o ryw undeb dwyfol hardd A dreiddia drwy'r cyfanfyd; tithau'r Nos, Delweddu wnei y dylanwadau cudd; O'r llwydwyll byw-ymrithia i wyddfod bardd Ei ddelfryd hoff, a genir odlig dlos Neu awdl gain neu farwnad felys-brudd.

Roedd yn bymtheg oed ac roedd ei fam yn barnu ei fod yn tyfu'n ddyn ifanc hardd, cryf.

O'r diwedd gwnaed y tasgau olaf ac roedd yr eglwys hardd yn barod ar gyfer y gwasanaeth agoriadol.

"Rydw i'n cofio'r hen geubren derw yna yn sefyll yn hardd a gosgeiddig ar lan yr afon.

Wrth iddo nesu at Sycharth mae Iolo Goch yn gweld llys hardd ar ben bryn glas.

Erbyn hyn mae modd ymweld a'r eglwysi hynafol sy'n llechu oddi mewn i waliau'r Kremlin ei hun, ac yno gwelir lluniau hardd yn addurno'r muriau.

Y tu ol ac o gwmpas y sbwriel, a'r bobl sy'n cysgu ar y palmant, yn y stesion, ar y gerddi ar ochr y ffordd, mae rhai adeiladau hardd yn Delhi.

Os byth yr ewch i Ruthun a dal sylw ar yr ysgol ramadeg hardd sydd yno, diau y dywed rhywun wrthych mai Gabriel Goodman a'i sefydlodd.

Eleni dwi isio diolch i Golwg am gymryd un o gynigion y Cyf Cyff, ffonio pobl i ffeindio gwrthwynebiad, ac yna creu 'rhwyg' yng Nghymdeithas yr Iaith ar dudalennau hardd eu cylchgrawn nhw.

Cawsom ychydig o gyfle felly i fwynhau golygfeydd hardd, o dan heulwen cynnes Bohemia.

'Roedd Huana yn ferch hardd ond na fyddai byth yn codi'i phen oddi ar y ddaear un ai o swildod rhag i'r haul edrych arni neu o euogrwydd rhag i rywrai o'r llys edliw ei throsedd iddi.

Mae'r ty yn blasty hardd gyda'r tir yn rhedeg i lawr i fae Malltraeth ac yn wynebu ynys Llanddwyn.

Mae'r boncyff hardd bellach yn geubren a chyn bo hir mi fydd yntau hefyd wedi mynd yn un â'r ddaear.

Pan glywyd am hyn fuasech yn synnu cynifer o ferched hardd ceidwadol ifanc oedd eisiau bod yn bartneriaid i mi am y noson!!

Mae Canolfan Pentre Ifan yn glyd, cysurus, hardd hyd yn oed, a moethus.

Fel arfer, roedd y paratoadau at y Nadolig yn digwydd mewn llefydd fel eglwysi'r Eglwys Roegaidd Uniongred ac mi roedd yna un eglwys hardd iawn yn y ddinas.

Ond wedyn ceisid llunio croes hardd ag iddi batrwm arbennig, fel rhai eraill sydd yn Llanddewibrefi ac yn Llanwnnws.

Dechreuodd balchder gorddi Pamela a phenderfynodd na châi neb dorri cwrls hardd ei genethod a'u gwneud i edrych fel plant oedd yn cardota ar y plwyf.

Rhywbeth hardd, dyfeisgar, braf i edrych arno trwy gydol y gyda'r nos.

Yn Hemingway, gwelai Fidel 'anturiaethwr yng ngwir ystyr y gair - rhywbeth hardd gan ei fod yn ddisgrifiad o ddyn nad yw'n cydymffurfio â'r byd ac sy'n gweld dyletswydd i'w newid'.

Ar ôl dechrau ar y gwaith agorodd y sach gyntaf o fratiau a sylwodd ar bluen hardd.

Chwifiodd ei blaen unwaith neu ddwy, er mwyn i ni i gyd gael gweld mor llyfn a hardd ydoedd.

Tasgodd cudynnau o wallt gwinau hardd o'i phen, toddodd ei sbectol i ddangos pâr o lygaid sionc, esmwythodd ei chroen fel cotwm dan hetar, diflannodd y crychau, a daeth rhwy wytnwch newydd i'w chorff.

Edrychodd i fyny ar y ty hardd.

Roedd hwn yn beth hardd iawn yr olwg arno.

Mae ganddi wyneb a all edrych yn hardd, yn blaen, yn hagr, yn galed ac yn gnawes yn ô y gofyn.

Yn ddieithriad, mae'r canu mawl yn parchu'r confensiwn o gyfeirio at ardderchogrwydd llys a'i gydnabod yn fan cynnal 'cyd- wyliau', ac yn eisteddfa uchelwr 'a urddai wlad â'i hardd lys'.

doedd bilbao ddim yn dref hardd ; roedd y dref yn llawn o ddiwydiant a mwg, ond roedd y bobl yn gyfeillgar ac roedd y mynyddoedd o gwmpas yn uchel ac urddasol.

Ie, yr hardd ei llun Wenda Geufron.

Y Taj, fel y gellid disgwyl, a'r lleoedd hynafol eraill, yn hardd - hyd yn oed yn hardd iawn.

Roedd y llwyfan wedi troi'n ogof hud a lledrith, lle'r oedd holl gymeriadau hoffus a hardd y Nadolig, yn goed ac adar, tylwyth teg, angylion, cor a Sion Corn ei hun yn ein swyno a chreu naws y tymor gydag amrywiaeth hyfryd, hyd at uchafbwynt y cyfan yn nrama'r Geni.