Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hogia

hogia

Ffarweliodd a'r hogia a dymuniadau da gogyfer a'r Llun canlynol, diwrnod ailgychwyn yn yr ysgol a sefyll yr arholiadau, yn atseinio yn ei glustiau.

Ardderchog hogia' a diolchir i Mr Glyn Jones am eich hyfforddi.

'Dwi'n cofio un noson hwyr, hwyr iawn a ninnau'r hogia yn gwneud lot o sŵn fel arfer.

"Ond cofia," ychwanegodd, "mi fydd yn rhaid i ti roi cweir i un o'r hogia cyn y cei di lonydd ganddyn nhw." Er cased gen i glywed y newydd hwn ganddo, sylwn gyda boddhad ei fod wedi newid y "chi% bell i'r "ti% agosach ac anwylach.

Dyma un o'r bechgyn o Lanfair yn rhoi un dda yn ôl imi trwy ddweud: 'Petaech chi'n troi hogia' Pen â'u pennau i lawr, fasa'r un geiniog yn syrthio o bocedi'u Oxford bags nhw!' Dyna'r fath le oedd y chwarel; os oeddech chi'n tynnu un goes roeddech chi'n siwr o gael y llall yn ôl.

Y munud hwnnw dyma'r hen Daid yn dweud : "Amen, estynwch y gwn i mi hogia'".

Dowch, hogia, does dim i'w ennill wrth aros yma'n hwy.' 'Mi allem aros iddo ddod allan oddi yna,' meddai Iestyn.

Dro arall, pan yn aros yn Du/ lainn, mewn pabell, yr oedd yr hogia'n mynd bob bore i'r dref gyfagos Lios Du/ in Bhearna i 'molchi yn un o'r gwestai mawr sydd yno.

Nhad yn gweiddi'n uwch 'Cysgwch hogia'.

dros y copaon i Nant Peris lle roedd un o hogia' Clwb Mynydd Dyffryn Ogwen yn disgwyl amdanynt efo diod poeth.

Fodd bynnag yn ôl i'r noson hwyr: nhad yn gweiddi o'r stafell gysgu - "Cysgwch hogia%.

'Glywsoch chi, hogia?

Ymysg hogia Felin yn y tim mae Islwyn Owen, Derek Roberts a Tony Ellis.

'Roedd Ifan Jones (Peris) yn agos at orffen pan ddechreuais i ar y tripiau, felly ni chefais y fraint o'i gwmni ef, ond cofiaf ef a'i frawd Richard (Dic Peris - tad Arwel, Hogia'r Wyddfa).

Mi addawodd Tom Ellis, Tan Bwlch, fynd efo nhad a'r hogia i weld un yn Llannerchymedd.

Mae yna sawl un sydd o'r farn fod hogia Bangor wedi gwella'n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf ac felly mi edrychwn ni ymlaen rwan at gael clywed eu sesiwn ar raglenni Gang Bangor yn y dyfodol agos gan mai dyna oedd y wobr yr oedd grwpiau colegau Cymru yn cystadlu amdani.

Pob lwc i'r hogia o Lanrug efor cd arbennig yma.

Ond y drafferth i'r hogia oedd fod y perchennog digywilydd wedi dwyn angorfa Sam Llonga, a byddai hwnnw'n gandryll.

Y tro yma fe glywn ni am hanes yr hogia yn paratoi mynd allan ar nos Sadwrn.

Glaslyn Williams cynreithor Gwalchmai a Cherrigceinwen - pan oeddem yn hogia, fo oedd Glyn Siop Blac a finna oedd Tom Brynteg.

Yn Arnom yr oedd honno ond fe gafodd llawer o hogia o Nom hefyd waith yno i helpu'r Romans, drwy i gynghorwyr Nom dorri eu rheolau eu hunain.

Pan gyrhaeddwyd harbwr Glan Morfa roedd sioc arall yn aros yr hogia.

'Diawl, tydyn nhw'n ddau o betha' del, hogia.' 'Wel o leia', 'ngwas i, ma'r hwch yma a finna' yn dal hefo'n gilydd.'

Argian mi oedd 'na lot o bobol o gwmpas, yn gweu drwy'i gilydd 'run fath â morgrug, a roedd 'na dipyn o hogia'r Armi hefyd, yn sefyllian ar y sgwâr.

'Soch, soch ...ch, ch!' 'Mynd â hi i'r Palladium mae o hogia'.'

Mi fydd yn rhaid i rywun gynhyrfu'r hogia', yr hogia' fydd heb ddim i'w wneud!" "Aros ein hamser fydd raid i ni," ychwanegodd Elystan yn bwyllog, "ac wedi i'r hin gynhesu peth, mi af i â thi i lawr i'r Clas belled â'r Betws, Gwgon.

'Daliwch eich gwynt, hogia.

Doedd disgynyddion y bobl oedd wedi helpu'r Romans erstalwm i godi caerau, ac oedd yn gweithio'n galed yn codi glo ac ati, ddim yn lecio'r sect newydd yma ryw lawer iawn ond does yna ddim pylla glo ar ol rwan felly mae'r hogia hynny wrthi'n troi at y sect newydd o'r diwedd.

Nid oedd neb yno'n debyg o ddechrau'r cyfarfod, ond dyma Richard Owen i mewn, ac wrth gyrraedd yn dweud: 'Rwan, hogia' nid oes eisiau neb i arwain yma.

Roedd hi tua hanner canllath oddi wrth yr hogia ac yn rhy bell iddynt fedru nabod yr enw arni na chymryd ei rhif.

'Rŵan hogia.

Doeddan ni ddim wedi cael ein geni yn hogia Llanfaethlu i ddim!.

A hwythau'n dathlu eu pumed penblwydd, DEREC BROWN fu'n eu holi sut mae llwyddo heb Trebor Edwards a Hogia'r Wyddfa.

A phan fyddai hi wedi nadreddu ei ffordd heibio byddai'n chwith ar ol yr hogia fyddai wedi bod at eu ceseiliau, ac ambell dro at eu pennau, yn y ddaear yn ei thorri.

Roedd hwn yn gyfnod o chwilfrydedd mawr ynglŷn â'r gofod, yn enwedig yn Rhos-y-bol am fod un o hogia'r pentra, Glyn Pen Parc, yn un o brif hogia'r orsaf yn Cape Canaveral.

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd o ac Elwyn Bodhalan yn hogia wedi cael model o iwnifform y Gatrawd Gymreig bob un; a phan oeddan ni'n dod adre o'r capel ar y Sul roedd y ddau yn sefyll, un wrth bob cilbost efo'u gynnau slygs, yn gwylio lon Caebrynia.

"Wel, dyma ffordd Gristionogol grand o wynebu problemau, hogia bach!" meddaf innau wrthyf fy hun.

"Well i chi fynd, hogia neu fydd 'ma ddim ond helynt.

Mi ddaw yna jobsys i'r hogia eto i godi caerau ond mae'n rhaid ichi lecio pizzas wrth gwrs (bwyd y Romans) ac mae'r Siopau Chips (Masnachai Ysglodion yn hen iaithUrmyc) yn barod wrthi'n gwerthu rheini.

plentyn tair oed sydd yn araf ei datblygiad;Pwy sydd i benderfynu ar gyflog cychwynnol? rhaid i hogia gael bod yn hogia.

Maen nhw'n hogia iawn at 'i gilydd wedi ti 'u nabod nhw." Ac felly y bu.

Fiw i mi'ch serfio chi hogia," plediodd Denis.

Bu'n rhaid iddi hi adael gan fod yr hogia i gyd yn ei ffansîo ac yn ymladd am ei sylw.

Gewin o leuad Awst sŵn tonnau man a chyfeillgarwch Hogia' Pentraeth yn ei gwneud yn fwy na noson hyfryd.

I gloi'r noson, felly, cafwyd ambell i gân gan Maharishi... wel, pump a dweud y gwir, achos fel mae pawb yn gwybod, bellach, mi fuo na gryn helynt ar y noson am fod rhai aelodau o'r gynulleidfa yn gwrthwynebu i'r hogia ganu'n Saesneg.

Ail sioc y daith oedd clywed record o Hogia'r Wyddfa ar y radio - sioc anferthol.

Hwyrach y daw cyfle eto i sôn am y plant a'r myfyrwyr, neu y 'stiwdants' fel y'u gelwir, neu 'hogia' ha% gan rai.

HOGIA' ANHYGOEL!: Mae'n siwr eich bod yn cofio darllen yn rhifyn mis Mai o'r Llais am y ddau ŵr ifanc golygus y gwelir eu lluniau uchod.

"Dyna y gwyddwn i ymhle'r oeddach chi'n byw, i ddweud wrth yr hogia yn yr iard, er na wyddwn i mo'ch enw chi."