Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

yfed

yfed

Ni pharodd y berthynas honno'n hir iawn chwaith ac aeth Dic i yfed yn drwm.

Mi fydda aelodau eraill llys Montezuma, hwythau, yn yfed rhyngddyn nhw lond dwy fil o gwpanau aur o siocled.

Yn debyg i hogie Cwmaman, mae'r geiriaun adlewyrchu bywyd clostroffobig mewn tref fach - merched yn yfed gormod er mwyn canu karaoke, a Jonny Pritch yn meddwi, cael ffeit yn y siop kebab ac yn cael crasfa gan y Mrs am fynd adre efo lovebites.

Roedd o yno i ofalu bod pawb yn mynd i'r seremoni yfed.

Dywedodd hefyd, Fab dyn, yr wyf yn torri ymaith y gynhaliaeth o fara o Jerwsalem; mewn pryder y byddant yn bwyta bara wrth bwysau, ac mewn braw yn yfed dŵr wrth fesur.

Aflawen, fel yfed cymysgedd o'u dewis ddiodydd, seidr a llaeth enwyn, fyddai deuawd parhaus gan yr yfwyr cedyrn hyn.

Bu bron i Stan ladd Gareth Wyn tra'n yfed a gyrru.

Cafodd y tad waith gyda chwmni rheilffordd y GWR yn Paddington a dechreuodd yfed diodydd meddwol yn enbyd.

yfed llai o alcohol,' ebe Rhiannon Bevan, Swyddog Cyswllt Cymru Sefydliad y Merched.

Ymosodai yn filain ar wegil y greadures, rhwygo'r cnawd, ei lladd yn farw gorn, ac yna yfed peth o'r gwaed ffres, ychydig o ddiferion, cyn ffoi.

Ond paid ag aros yn hir heno!" Arferwn yfed gwydraid bach o wisgi bob nos cyn cysgu.

Arogl y cytiau tywyll ac anadl boeth y lloi wrth darllen am roi bys i lo bach i'w annog i yfed o bwced yn hytrach na sugno'r deth.

Mae'r National Mineral Water Information Service yn pregethu y dylem yfed wyth gwydrad o ddwr y dydd.

Ni chofiaf am na bwyta nac yfed, na gweithio na chwarae y diwrnod hwnnw.

y dyn wrth y llyw - MAIR DAFYDD (CYFRES Y FODRWY) Wedyn, pan oedden nhw'n eistedd ar siglen fawr yn yfed diod, oedd yn fendigedig o oer, meddai Tom,"Fe fu+m i'n ystyried.

Oni bai i'r bêl gyflymu yn ei blaen, mae'n bosib y byddai Idris wedi yfed y llaeth ac efallai farw neu syrthio i drymgwsg yn y fan a'r lle...

Ar yr ochr gadarnhaol, dywed yr adroddiad fod mwy o bobl ifanc yn hoffi cinio ysgol a gwelwyd cynnydd yn y nifer sy'n yfed llaeth sydd a llai o fraster.

Cyflwyno mesur i wahardd trwyddedau yfed o draean; 500,000 yn cyfarfod yn Hyde Park mewn protest.

Ar ol i chwi hel y darnau at ei gilydd, chwythwch ar y cerdyn trwy welltyn yfed.

Bydd di'n ofalus yn ystod y seremoni yfed.

Mae Mr Robaits yn cael perthynas â Miss Parry, mae Mrs Jones yn yfed poteleidiau o gin y tu ôl i lenni ei thŷ, ac mae Mr Morris yn gwisgo dillad isaf merched.

"Dydyn ni byth yn cael dim i'w yfed, dim ond cael te yn ein llygaid, te yn ein gwallt, te yn ein trwynau, a the ar ein crysau." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau un llygad ac yn meddwl yn galed.

Ar y Sul, cefais fy hun tu fewn i'r eglwys gadeiriol yn mwynhaur offeren ac yn bwyta ac yn yfed rhywbeth llawer mwy sylweddol.

Mae siop yn y clwb hefyd yn cynnig amrywiaeth o bethau da i'w fwyta ac yfed.

a mwy amryw ar ymadroddion nag sydd gennych yn arferedig wrth siarad beunydd yn prynu a gwerthu a bwyta ac yfed'.

Oes gen ti awydd diferyn i'w yfed cyn mynd i'r gwely?" "Dim diolch .

Ar ôl cynnal profion ar ddwy fil o bobol, mae'r gwyddonwyr yn dweud fod gan bobol sy'n yfed yn gymhedrol IQ's uwch na'r llwyrymwrthodwyr.

Roedd fel petai'r rhai a arbenigai yng nghelfyddyd ymladd a lladd, wedi bod yn rhy brysur yn hela'r llwynog, a sicrhau bod eu lle breintiedig o fewn y gymdeithas yn ddiogel, i fedru rhoi amser i ddysgu unrhyw wers ers dyddiau'r rhyfel byd arall hwnnw Roedd y wlad ar ei thin - yn llythrennol felly, ac oni bai am ddewrder dall y rhai a gredai fod Ffasgaeth yn waeth na chaethwasiaeth, ac ysfa bwli o ddyn a dynnai wrth ei sigâr ac yfed ei hun i anymwybyddiaeth, am ymladd a rhyfel, mi fyddai pob dim wedi mynd i'r gwellt.

'Diolch byth 'mod i wedi yfed gormod o de i frecwast bore 'ma, neu fyddwn i ddim wedi dod 'ma .

Pwy a laddai ŷd gyda phladur pan fod combein ar gael ar y buarth, er, mai brafiach efallai fyddai ffeirio y stereo yng nghaban y combein am sgwrs gyda chymdogion tra'n yfed te yn y cae!!

Mae pawb yn gwybod yn iawn pryd i stopio yfed - does byth ddim meddwi yn y Wladfa.

Yr oedd Gwen eisoes wedi yfed yn helaeth o ysbryd y Methodistiaid, ac anogodd ef yn daer i roi heibio'r meddwl am fynd ar ôl y cŵn, ond dadleuai Harri y buasai felly yn amharchu ei feistr tir a Mr Jones y Person, a hwythau wedi ei wahodd.

Gor-Yfed, Rheibio, Lladrata, pob un yn deillio o ddallineb yr 'arbenigwyr'.

Câi ddigon o ddr i'w yfed, a deuddeg owns o fara brown, yn sgwariau bychain, deirgwaith y dydd.

Pan ledaenodd yr arfer o yfed coffi ar draws Ewrop dechreuwyd ychwanegu sicori iddo, nid yn unig er mwyn lleihau'r gost ond hefyd oherwydd y gred fod sicori'n llesol.

Yn yr un modd, byddai cau hanner dwsin o gapeli yn Henaduriaeth Llyn ac Eifionydd yn fwy perthnasol na chau hanner dwsin o neuaddau bingo neu glybiau yfed yng nghymoedd diwydiannol y De.

Golygodd hynny waith codi'r gwrthglawdd i gronni'r llyn, gosod yr holl offer angenrheidiol i wneud dŵr llyn yn ddŵr yfed, ac yna rhychu'r Penrhyn ar ei hyd ac ar ei hytraws fel agor pennog i osod y pibellau mawr a'r pibellau man ohonynt i ddod a dwr i gyrraedd pawb.

Euthum ymlaen i ffair Abergele, a throais i werthu Almanac i dy tafarn Ue yr ydoedd amryw yn yfed wrth y tân.

'Mi gaiff Lleucu yfed hwn.' Na chaiff.

Fe suddan nhw drwy'r sidan ac yfed y medd." "Ie ..." "Beth mae medd yn wneud?" "Gwneud i bobl feddwi?" "Yn union!

Mae te (chai) yn hollbresennol, diolch am hynny, oherwydd mae'n rhaid yfed rhywbeth, ac mae dŵr yn beryglus.

Gadawodd y cenhadon eu hôl yn ddigamsyniol ar y Casiaid, ac mae olion eu heefengylu brwd i'w canfod o hyd yn yr eglwysi, yr ysgolion, a'r ysbytai, heb sôn am barlyrau lle cenir 'Mae gen'i dipyn o d bach twt' a lle bwyteir bara brith ac yfed te o lestri sabothol yr olwg.

Roedd y cwrw yma yn llesol iawn o'i yfed bob bore cyn brecwast.

Yng nghanolfan yr heddlu yr oedd hi'r tro hwnnw, yn yfed paneidiau o de ac yn bwyta bisgedi.

Trodd fwyfwy at werthu llyfrau ac almanaciau, ac wrth gwrs byddai'n galw heibio llawer o dafarnau a châi ei gymell i yfed yn ddieithriad ar y dechrau:

Gellid ei yfed mewn cwrw neu mewn llaeth.

Mae hwnnw'n pesgi llai ar y sawl sy'n ei yfed o meddai'r broliant ar y tun - llai o galoriau a dim colesterol beth bynnag ydy hwnnw.

Edifarhaodd na fuasai wedi prynu'r ceffyl nychlyd y cafodd ei gynnig y noson gynt, ceffyl perchennog y tŷ yfed, y corrach cringoch hwnnw.

Ond dim ond un cwpan oedd yn y tŷ, felly mi fydden nhw i gyd yn trio yfed o'r un cwpan.

Diolch yn fawr iawn i'r rhai fu'n ein cefnogi drwy ddod i yfed coffi, prynu nwyddau a chyfrannu rhoddion.

Cyn hyn y ffordd arferol fyddai i bawb yfed o'r un cwpan.

Serch hynny, unwaith bob can mlynedd, mae'r meini yn powlio allan o'u tyllau ac yn rowlio i lawr i'r pant i yfed o'r pwll yn yr afon.

Dathlodd yntau ynny drwy ddweud nad oedd am ddechrau Uwyrymwrthod o yfed tan y diwrnod canlynol a'i fod am dreulio gweddiU y iwrnod hwnnw drwy yfed hynny a fedrai o'r hen ddiodydd eth i Drefriw i werthu ychydig gerddi a chafodd lawer o gwrw no.

Ymladdodd y ddwy ddraig, yfed y medd, meddwi a chael eu lapio yn y sidan.

Roedd cerdded heibior sawl roedd yn ei yfed yn ddigon i wneud i ddyn deimlon feddw.

Ond mae'r cyfan, trwy ffilmio clyfar, yn digwydd rhwng y gwydrau ar poteli ar wyneb bar y mae cwsmeriaid yn yfed wrtho.

Mi fydda'i'n credu bod yfed dy ddr dy hun yn beth iachusol, wyddoch chi - wel, mi rydwi'n ei gael o'n rhatach yn tydw?

Fe wahaniaethir rhwng y teip yma - y damweiniol - a'r teip patholegol a achosir gan nifer o ddoluriau, fel coma oherwydd is thyroidedd, trawiad enbyd o'r galon, gostyngiad yn lefel y siwgr ar ôl i berson newynog yfed gormod o alcohol, sioc, a gostyngiad ym mhwysedd y gwaed o ganlyniad i ddamwain neu ddolur heintus fel Newmonia, ac yn bennaf mewn person sy'n wael iawn oherwydd gwenwyniad gwaed.

Bwyta ac yfed digon i bara blwyddyn.

A byddi'n yfed dŵr wrth fesur, chweched ran o hin, ac yn ei yfed o bryd i'w gilydd.

ganllath lle y gallai'r bobl yfed neu ymolchi.

Wfft i drenau drafftlyd ar noson fel heno.' Roedd y dynion wrthi'n sgwrsio, yn yfed te a glanhau'r ager o ffenestri eu bocs arwyddo pan glywsant s n cloch.

Awyrgylch hynod gyfeillgar a ffwrdd â hi oedd yno gyda'r offeiriad yn yfed cymaint â neb.

Mae'r ffaith fod pobl gogledd Fflorens wedi mynd mor bell â gwerthu dwr yfed i'w cyd-ddinasyddion ym mharthau deheuol y ddinas (oedd heb ddwr o gwbl), a ffeithiau tebyg, wedi gyrru'r bechgyn i feddwl yn isel am drigolion y wlad hon, ac i edrych arnynt fel pobl sebonllyd, gynffonnaidd a diegwyddor.

"Mae'r cronji pia fo un ai yn y Clwb Golff neu yn y Clwb Hwylio yn'i yfed hi.

Eisteddodd Kirkley yn y gadair ar ochr arall y ddesg a'i wylio'n yfed.

O hyn allan yr ydym i fwyta oddi ar blatiau ac yfed o gwpanau fel gwyr bonheddig.

"Dyn dŵad?" gofynnodd gŵr barfog i mi, ac eisteddodd i fwyta ac yfed a siarad a smocio.

Wedi hynny ceir platiad o wahanol dameidiau o fwyd a gwin i'w yfed.

Dyma gylch cyfarfod sydd wedi gafael a thyfu, cylch o bobl o wahanol enwadau o fewn y dref sy'n dod at ei gilydd i sgwrsio, yfed te a choffi a myfyrio ar y Gair, a hynny bob bore Mawrth yn Festri Salem.

Dechreuodd hithau ei bwyta ac yfed y te a daeth ati'i hun ryw ychydig.

Yr un wythnos ag yr oedd rhyw arbenigwr neu'i gilydd yn cyhoeddi fod cwrw yn dda inni gallech fentro y byddai'n rhaid i rywun gael difetha popeth trwy ddweud y dylem yfed mwy o ddwr.

Paid yfed un arall o'r rheina, meddai.

'Mae gan bawb hawl i newid, siawns gen i.' A threuliwyd gweddill y p'nawn yn astudio ffenestri siopau ac yn yfed te mewn tŷ bwyta yng nghanol y dref.

Yr awgrym amlwg yw, wrth gwrs, na fyddai Mr Hague yn dal ar ei draed pe byddai wedi yfed pedwar peint ar ddeg o gwrw Albanaidd.

Dim ond Clybia pobl fawr sy'n cael trwydded yfed bob oriau," meddai Wil Pennog, yn byrlymu o wybodaeth.

Ar ôl bwyta ac yfed cymaint aeth Kate a minnau am dro.

Daethom i'r casgliad mai cymryd pethau'n hamddenol yr oedd, a'i fod o bosibl yn clertian y tu cefn i un o'r tomennydd coed, ei ben bron hollti ar ôl yfed gormod o sake (gwin-reis y Siapaneaid) y noson cynt.

Mae Hywel Jenkins, chwaraewr rheng ôl Abertawe, wedii ddanfon adre o daith carfan ddatblygu Cymru yng Nghanada ar ôl bod allan yn yfed y noson cyn i'r tîm guro Tîm Canada A, 67 - 10.

Ym Mhrifysgol Warsaw yn y saithdegau cafwyd fod pobl oedd yn yfed sudd betys amrwd yn feunyddiol yn dioddef llai na'r cyffredin.

.' Oedodd y capten a syllu i'r môr a'i dduwch: 'Dyna un o'r petha cynta ddeudodd o wrtha i pan fuo ni'n yfed rhyw noson .

Ar ôl ei droi rhoddais ef yn ei llaw a dweud wrthi am ei yfed yn araf.

Yn honno, yr agosa' y mae'r rhan fwya' o newyddiadurwyr yn mynd at beryg' personol yw yfed gormod o gin ac mae dyfais a dychymyg lawn mor bwysig â ffeithiau, wrth iddyn nhw ei jolihoetian hi'n garismatig o le i le.

Digon i'w fwyta, digon i'w yfed a dim byd ond y gorau ar gael yno.

Wrth iddo gyrraedd yn ôl i'r harbwr gwelodd Jabas fod y cwch cyflym yn dal wrth angorion y Wave of Life, ond suddodd calon Jabas wrth weld ei dad a dau o'i bartneriaid yfed yn rhefru ar ben wal y cei.

A pha mor bwysig oedd twyllo yn ystod y seremoni yfed hefyd.

Yfed baijiu unwaith eto.

Pan ymwelodd Cortez Fawr â llys y Brenin Montezuma - un arall fydda'n gorfod byw heb ei swpar tasa fo'n byw yn t ni - gwelodd fod hwnnw'n yfed hanner can cwpanaid o siocled y dydd.

Un diwrnod ymdroais yn y tafarndai i yfed.

Wrth iddi yfed yr hylif trofannol arall-fydol oedd yn gymysgedd anghredadwy o bob ffrwyth yn y jyngl, digwyddodd trawsnewidiad gwyrthiol.

Dwi'n meddwl fy mod yn yfed tipyn gormod o sprite felly.

Er mwyn gwella'r galon cymysgid hadau'r onnen, llin a gellygen, eu curo'n dda mewn gwin gwyn a'i roi i yfed i'r claf pan fo'n glaear.

Aeth pethau ar chwâl wrth i Stan yfed yn drwm ac i Sylvia gael affêr gyda Wayne Harries.

Os oedd y bol yn galed dylid yfed sudd dail y gelynen dair gwaith y dydd am naw diwrnod i gael iachâd.

Ai'n aml hefyd i sefyll y tu allan i'r dafarn lle y bu'n yfed yn feunyddiol.

Cafodd Lisa ras i dewi ac yfodd ei choffi Felly,' meddai yntau gan yfed, ac yna syllu i fyw ei llygaid.

Mae gwyddonwyr yn Siapan yn honni fod yfed chydig o alcohol - dim gormod rwan, cofiwch - yn eich gwneud yn fwy galluog.

Es ato am sgwrs ac mi ddywedodd: "There's no connection, it's just that it's thirsty work driving the bus." Ar ôl gorffen yfed, aeth y ddau ohonom i'r bws a pharhau'r daith - heb neb yn cwyno nac yn holi cwestiynau.

Gan fod y reddf i chwilio am deth mor gryf mewn anifail sugno, ceir cryn drafferth weithiau i gael llo i ddygymod ag yfed o'r bwced.

Rwy'n credu mai'r neges fan hyn yw eich bod yn canolbwyntio ar yfed cwrw ond gwneud yn siwr fod yna bob amser wydrad o ddwr ar gael - jyst rhac ofn.