Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymroddiad

ymroddiad

Trueni na ellid ennyn yr un ymroddiad ymhlith yr unarddeg oedd ar ar y cae.

Mae ymroddiad Eryl i gyfrwng y theatr yn amlwg, ac mae yntau'n ymddangos yn gyfforddus gyda'r cyfrwng hwnnw.

Gydag egni ac ymroddiad aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas gallwn sicrhau y bydd gwireddu ein amcanion yn nod realistig.

Oes digon o ymroddiad ac egni gan Cerys ar hogie i gario ymlaen?

Llongyfarchiadau cynnes a diolch i Tony Jones am ei lafur a'i ymroddiad.

mae'r Cyngor yn falch iawn o ymroddiad BBC Radio One trwyr rhaglen benodol i Gymru ar nos Iau.

Bydd disgyblion yn gweithio'n ddiwyd ar amrywiaeth o dasgau ysgrifenedig gan amlygu gonestrwydd, ymroddiad a dychymyg.

'Roedd Brian Williams yn amlwg yn y sgarmes fel arfer, a chafwyd ymroddiad a brwdfrydedd gant y cant gan y bachwr o Lyn Nedd, Andrew Thomas.

O wybod am ei ymroddiad dros bopeth dyrchafol a da yn ein cymdeithas a'n cenedl, nid yw'n syndod iddo gael ei anrhydeddu yn y fath fodd.

Yn wir, cymaint oedd ei ymroddiad yn ei faes a'i bwnc fel y cyflwynai bedwar os nad chwe llyfr newydd, a oedd yn cynnwys rhagor o luniau o'i waith, i bob myfyriwr ar gychwyn ei gwrs, a'r gost i gyd yn cael ei thalu ganddo ef ei hun.

Gwedd arall ar ei ymroddiad cyhoeddus oedd gwasanaethu fel Swyddog Prawf rhan-amser, gwaith y bu'n ei wneud ym Mae Colwyn, fel ei ragflaenydd, H. R. Williams.

Yn gysylltiedig â'r egwyddor uchod daeth pwyslais hefyd ar weithgarwch ac ymroddiad lleol ac ar ymgynghori gofalus rhwng pobl o wahanol haenau o lywodraeth - dychwelir at hyn ar y diwedd.

Y ffaith i'r term ymddangos yn hanes yr hen fwrdeisdrefi a sbardunodd y cyn was sifil i fentro i faes yrnchwil oedd yn galw am gryn ymroddiad.

Dyna ddangos dyfnder ei ymroddiad: adduned i'r cyfryw gyfeiriad.

Rwy'n ffyddiog y bydd yr holl gwmnïau annibynnol sy'n cyflenwi'r anghenion rhaglenni yn ymateb i'r her gydag ymroddiad a chreadigrwydd.

YMRODDIAD: Mae yna lawer iawn o son wedi bod, ac yn parhau i fod am wahanol ddulliau o roi gorau i smocio.

Dangosodd ei ymroddiad i adeiladu talent ar draws pob un on gwasanaethau, ac yn arbennig i sicrhau mwy o amlygrwydd i raglenni Cymru ar rwydweithiaur BBC, ei allu diamheuol i arwain y sefydliad, ac mae wedi paratoi BBC Cymru ar gyfer y sialensau newydd syn ei wynebu yn yr oes ddigidol.

Yr argraff a gefais yn fy Ysgol Haf gyntaf oedd ei bod yn ddealledig y dylai holl sbectrwm gweithgarwch cenedlaethol fynd trwy unig sianel Plaid Cymru, a chredaf i hynny fod yn briodol yn y tridegau a'r pedwardegau pan oedd holl ddyfodol Cymru fel cenedl yn dibynnu ar lwyr ymroddiad dyrnaid bychan o bobl, ac mai felly'n unig y gellid gwneud pryd hynny.

Nid rhyw Ffenics adeiniog o obaith ac ymroddiad, ffydd a phenderfyniad a gododd o lwch y tan yn Llŷn, ond iargyw o bryder ac ofn a thaeogrwydd di-asgwrn cefn.

Gwendid llawer ohonynt yw nid diffyg dawn ond diffyg ymroddiad, diogi creadigol a difaterwch.

A gwyr arweinwyr ein heglwysi mai gwaith pur ddigalon yw ceisio sicrhau gweithgarwch ac ymroddiad gan aelodau eglwysig nad ydynt mewn gwirionedd yn Gristionogion argyhoeddedig.

mae'r Cyngor yn ymwybodol o ymroddiad BBC Cymru i amrywiaeth diwylliannol ac ethnig o fewn ei gynyrchiadau, a mabwysiadwyd y dull systematig tuag at y materion hyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Y mae'n arwydd fod Duw yn dymuno, nid yn unig ymddygiad cyfiawn, ond hefyd ymroddiad absoliwt.

Boed set neu wisgoedd, oleuo neu sain y mae ôl gofal ac ymroddiad.

mae nofel, prosiect naratif estynedig, yn gofyn mwy o ymroddiad.

Dangosodd ei ymroddiad i adeiladu talent ar draws pob un o'n gwasanaethau, ac yn arbennig i sicrhau mwy o amlygrwydd i raglenni Cymru ar rwydweithiau'r BBC, ei allu diamheuol i arwain y sefydliad, ac mae wedi paratoi BBC Cymru ar gyfer y sialensau newydd sy'n ei wynebu yn yr oes ddigidol.

Mae angen ymroddiad ynglwm â disgyblaeth ac mi allai perfformiad ddatgan mwy am obeithion hir dymor Cymru na thriphwnt yn Kiev.

Trwy ymroddiad cymdogion a'r gwasanaeth tân llwyddwyd i arbed peth ar y Swyddfa ond ni ellid ei defnyddio am ychydig amser.

Mae'r Cyngor yn falch iawn o ymroddiad BBC Radio One trwy'r rhaglen benodol i Gymru ar nos Iau.